Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

Subo*Rat*l/

d"

Subs emna t a

fe.ai 6/naM -a/Ev/

/fl'Ecfoe ? ?2il(rP//.

Jbnlo/Jrrql(
I.

, avind

la

func I ra

PRIMRIA COMUNEI PERIAM, Judetul Tin15, CN?


domi c r r r. r,l'/r d/ah b /a .
1f,,/,
. i k/. 7/h/5
CoouI PenaI privrni tars.. rn declaraIr , ae -ar Le
fani Iiar ) de!in urn:toarele:

furn

EUNURI I}OBILE

NoTA:

Se vor declo'd inclusrv ..1e dflate in arte larr.

oIr.

'7ehUlrti

4*

Jo//,

Joa

?PJhLl -exrrao;t

/t/"/rot /az C. itrea:1trp! 7ek7/'6/.7wrt4

I /6/au

/N2, c

/\atrE /i/t fu(h/ &ntt/r'.za,

*) Categoriile indicate sunt: 1) agricol; (2) fores!ier; (3) int.avilan; (4) tuciu
ape; (5) alte categorii de terenuri extravitane, daci se afla in circuitur civil.

de

2. Clidiri
NorA:

Se vo! de.lara inclusrv .ete aflate In atre 16Li,

Jo/Z

/6tw

p0'4 (', i4a/2

,/A . i.eeh,

Ar./rr',y.,

_Al,

*) Categoriile indicare sunt: (1) aparlamenr; (2) casa de locuir; {3) casA
vacanta; (4) spatii conerciale/de produc!j.e,

de

') P!in familie se inle]ege sotur/so!ia 9i copiii afIaSi tn intrelinerea acestora.


') La "tltu1ar" se nen!ioneaze. in cazur bunuritor proprii. nlmele proprietarutuj
(titularul., sotu.l/soiia, copilul). iar tn cazut bunurilor tn coproprietate, cota-par:te
Fi nunele coproprie!ariIor.

II. BUNITRI !'IOBILE


1. Autovhicule/autotufiEre? tlactoare, nagj'ni agrj.cole, gaLupe, iahtqli 9i alte
potrivi! legii
Eijloace de transPolt care sunl supuse innatricul:rii,

obiect d art;9i d cult'


2. Bunuri sub fornd de Dtal P!lioase, bljuterii,
fac
cale
Parte din Patrinoniul cultutal
coLeclii da erte 9i nu.rlj.Eratici, otli.ct
natjonalsauunivlsalgaua].!eleaEe[nea,acSrorva-LoaleinsumatedepeqeFte5'000
NoTAr

se vor nentiona toale bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele


afla sau nu pe teritoriul Ronaniei ]a nomentul declararli'

se

Aruldobandnii

BU}IURI IPBILE, A CAROR VAIOARE DEPiSETE 3.OOO DE EURO EIECAR:E,


IIIOBII,E iNSIAAINATE iN UL!D'&I,E 12 LUNI

III,

Natura bunurul

lnst!6ioat

Persoana

9I

BUNURI

cStre care s-a

lnstreinat

,.-.a'
rv. ACTTVE EIII!|NCIARE
1. conturi 9i depozrte bancare, fonduri de investitii, forne echivalente de
econolnisire si investire, inclusiv cardurile de credit, dace valoarea insumata a
tuturor acestora depa59e9!e 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declara inclusiv cefe aflate ln binci sau institutri ftnancrare din
rnstitutia calc adninistleaze

adle3a acesteia

* categoriile indicate sun!:(1) cont curent sau echivalente (inclusiv card) ;(2)
depozit banc;r sau echivalente; (3)fonduri de investitii sau echivalente' incLusiv
fo;duri private de pensii sau afte sj'steme cu acunul'are {se vor declara cele aferente
anului fiscaL anterior)

2. Plasanente, investitii directe 9i imPrunutuxi acoxdate, daca valoarea


piala insunatA a tuturor acestora depege9te 5.000 de euro
NOTA:
Se vor: declara j.nclusiv investiliile 9i particip:riIe in sll;indtale'

de

Emitent

titlu/societatea tn

asociat/bneficia. de

Nunl! de titluri/cota

ca!e

tmprumut

--

'

3. Alte active

e sonal

producatoare

echivalentul a 5.000 de euro pe an:

de venituri

ne!e,

NOTA:

Se

vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V.

DAIORII

Debite, ipoteci. garanlii enise in beneficiul unui !e!1, bunuri achizitronate in


sistem leasing 9i alte asemenea bunuri, dacd valoar:ea insunatA a tuturor acestora
NOTA:

Se

vor decfara inclusiv pasivele financiare acunulate in streinetate.

2/P4/=//< b,4^/ta

Contractat tn anul

^2i0p

P4Jo

/-1.

c//E

vI. cadouri, se'"vicii. Eau awantaj plinj.te gratuit sau subventionat fald de
valoa!a de l>iali, dj.n palta uno! proane, o!9anizalj.i, sociuiii eoErciale, lesii
autonoE, conpanii/soaitilj. nalional .au j.ngtirulij. publice lor:ne9ti sau sr!:ine,
inoluliv bufse, cledite, galantii, dcontlrj. de cbltuil,j' au alle aserena, a cbror
valoale individualS dep59egte 500 de euro*
Cine a

lealizat weritul

1.

1. litu-Iar:

1.

3. copii

Sursa

veoitulut: nae,

seivictuf piesrat/obiectul
oenelato! de venit

*) Se excepteazS de la declarare cadourife Si trataliile


partea rudelor de gladul I9i af II-Iea.

uzuale primite din

vII. Venj.luli a] declalaDrul.ui 9i ale nenblilor sli de feilie,


leafizate in
ultieul an fiacal Lncb.j'at (potrivit a!!. 41 d n I egea nr- 5rI/2001 - od,r fiscal, .L
modrf!cbr jle ii comptec6rile rt.erloare,
NOTA:

Se

vor declara inclusiv veniturile provenite din str:inatate.

Serviciul prestat/obi.ectul

Sursa vnilul,ui:

1. vnibuli din aalalj-i


1.2

. sot/sotre

2.I Tilular:
2.2. Sol/sa\;e
2.3

Copir

3. venituri di.n cdarea fofoEin


3. 1 . Titular:

4. venituli din lnveati

4.1. Tilu]ar:
4

.2. sot/sotie

5. Vni.!u!i din

-. v.nituri din activi!5


6.1. Tilutar:

ii drn ocuri dc

7. vDiluri din

noroc

7.3. Copii
8. Venituli din a1t sutE
8.

1. Titular:

t. /t.?

t..1. r. 5. - n u4)

I . 3. Copij.

ffitrivit
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data complotirii:

05.06.

Ja/l

legii penale pentru inexactitatea sau

DECLARATIE DE INTERESE

,
art.326 din

PRIMARIA COMUNEI PERIAM, JUdEIU] TiMi9, CNF


, domicilrul 'srStttt,tttlu)
/ cunoscand prevederite
'alsul in decIa,.\.:, d-cIar pe prop'j. r;spund-re:

Codu]

avand functia

il4 jrtd.zhf

uFo.re, iEr*u$ii

Unitatea denunirea ti

2. Calita!.s

.r c!.rit.
t:
valoalea totala a ptrlitor socrale
1 n@Etut

adresa

d !6!b!u in olgeIa

d.

!.qti1o! autono@, Al. co!4)utllo!/.ocie!lilo!


lnteaea ecoDoLicr al,. ..oci.l11lo! lau fsdlrillo!
Unitatea denMirea Si adlesa -

, lddnl8t!a! ei contlol .1 roci.!5111o! co@lcj,aLe,


D.ttoE1.r ate in.tltutltlo!
d. c!d.i!, aI gtupuriro!
o!1 at. alto! olqeizrtil
..@6d.rentale:
valoalea total,l a perliror sociale ri

tro! p!o!..loEr rils.u

, .<leini6trd

tj'4!r de!cit{!11 lsolliro!,


lordri ertetu o!1 lnch.I.t

91

!tlibqit.

.au h.!.t!ibuit6,

ariststa Jriarlct, colurteti ei

DnalatIor .au d.eltaiilo!

@ socitatt c@!cirl.

obtidut. .Au .ftat in


t,r:bli r1n&9.t d. I! bugLul ai st!t, i,ocal,
s epitll <L .trt .!u sd. statul ..t .ctionar

5.1, Beneficiaru! d contlact.

nunere,

Pf

Rude de

gradul I '' ale titularului

en6eIe/denunlrea 9t

socierSli come.ciale/Pe!soana
f izici autorizats/Asoc!a9 j,1
f aniliale/Cabinete individ!a1e,
cabrnte asoctate, 5ocietlli civile
prolesiooale sau socteteti civile
cu rAspunder linitatt cale
desf;soar5 profesia de
avocat/olganiz69ii
nequverndentale/Fundarrt/Asocrarlr

'' Prin rude de gr8dul I s inletege perinlj pe tinie ascendentd gicopii pe linie descendente.
vor declara numele, denumi.ea 9i adresa ben6fidarului'de doniract unde, prin cstittea delinuta, titutarut, solut/solia
9irLdele degradulloblin contracle, aga cum sunt defnitt ta oct.s.

" Se

Prezenta declaralie constituie aqt public ai respund potrivit regii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data complt{rli:

06.00 lat/z