Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE

o"

subsemnatul/subsen""..

iNSPtTot-

Al'corcscq
]a

Ct

PRIMAR]A

iN toi4 4ru6ec4
COMUNEI

domicliur?Li

, avand functia
Judet Lrl Trmr:, CNP
-

PEFIAi.1,
-ilris
bt6t?i-ift

cuno,cAnd prevederile arr . )26 or n CodrI PAnal p'ivino falsL. .' declala!r.,
P!oP'la raspundare cJ inp -una.- faniliar ) de!in urmaloarete I

I.

BUNURI II.IOBILE

NOTA:

Se vor declara inc Lusiv ce te

ape;

aflale i n alte !ari

.r ca!ego!iiIe .indicate sunr. -, rd-,-^r. ,r1


in!ravilan; (4) Iuciu
(5 aI!e caregor i i
."r.r";'^".;;;;;i;;;;'
daca se afle ln circutt'rl civil.
".
NoTA:

Se vor declara

lFUpfi

i\,J,.ti|Ji

de

inclusiv cete aftate in alte ldri.


i

$oo3

i+

rV) dt ir .r rf r4r,r: NiwFtcu tri


//z ct ut)t,1y- rn'cnqn* Aja ,al

*) categoriile indicate sunt: (1) aparrament; (2) casE de tocuir; (3)


cas5
vacanter (4) spatii comerciate/de produciie.

de

') Pr:in familie se inlelege soiut/sotia


copiii afta!i in lntretinerea acestora.
') La "tltular" se nentioneazl, in cazul9ibunurilor
proprii, nuniele proprie!arului
(titu]arul, sotul,/solia, copilut), iar tn cazut lunurtror
in coproprietate, cora-parte
9i numele coproprietari Ior.

II. BUNURI MOBII,E


1. Autovehlcule/autoturj.sre, tractoare, nagini agricole' ga]upe, iahtuli ti alte
l[ijloace d tlarlsPo!! care sunt supuse innia!riculSrii, potrivat Iegir
Modul dc dobaldfrc

2.BunuliEubfolEadeDelaleplelioas'bijutetii'obictedarteeldcult'
fac fi:.t:- i" patli'0oniul cuf,turaf,
coleclii de arta si nulienatace, ;i6cte car,
a c>ror valoare insunat: dep;9e9te 5 000
nalj'onal sau unj-vlsa1 sau altele
NOTA:

daca ele
se vor men!iona toa!e bunurile afLate in proprie!ate, indiferenl
affa sau nu pe teritoriul RorLaniei ]a nLonentul declararli.

se

DE IURO FIECARE, 51 BUNURI


BUlntRI !I!CBILE, A CAROR vAlpaa! DEPiTSE9TE 3.OOO
D.4oBII,E iNSTRiINATE iN IJIiTIIrELE 12 I-UNI
Persoana c5t!e care s_a
ounurur rnstrarnar

III.

iiat:F

IV. ACIIVE FINA}ICIARiE


rnvesti!r i, forne echivalente de
1. Contur:i 9i depozite bancare' fonduri dede credit,
dacA valoarea insunLata a
econonisire Fi inveslire, inclusiv cardurile
tuturor acestora depadgegte 5'000 de eu'o
financlare orn
!!'?.' 0..t"." incrusiv ceLe aflate ln benci sau insritutii
rn.rrtutia

care

*calegorii]etndrcatesun!:(1)contcuren!sauechtvalente(inclusivcard);(2)
de iove-stitil sau echivarente' inclusrv
depozit bancar sau ecr'ivarenteii!i;;";;'i
cu acumulare (se vor 'leclara cele aferente
fondurj. privale de pensii "." titt'J"i"^t
anului fiscal anlerior:)
acordaLe' daca valoa!ea de
2. Plasanente, investi+ii directe 9i inprunuturi
piala insunaL5 a tuturor aceslora depaqeste 5 000 de euro
NOTA:

!"".'a".r...inclusivinvestiiiilegiparticip:rileinstrAinatate.

Nwlr d titluri/cota

Emitenr titld/societ.tea

a5o.iarlbeneficiar

de i

*) Caleqoriile indicate sun!: (1) hartil


'6.rjf,.c6,
obtrgatr.n,\;
"' act.Ln: "d.per.
irLprunururi acordate in nume personal.
3. A ld(l ve produ-lroara
echivalentul a 5.000 de euro pe an:

de valoare de!inure (titluri de scar,


co-ro p in sociere! i comercia le; /31

venituri

aete/

care lnsrEa!e

.ieD:

se

s.

NOTA:

Se vor declara inclusiv cete aftate in s!rainarate.

V. DATORII
Debite, ipoteci, qarantii emise in beneficiul unur ter!, bunuri acrizitjonare in
srsten leasing 9i aI!e asemenea bunuri, ciac: valoarea insunate a tururor acesrora
depa9eSte 5.000 de eu.o,
NOTA:

Se vor declara inctusiv pasivete financiare acumutate in strainilate.


contractat tn anut

vI. cadouli, senicii sau awanraj pririr glaruir sau subvn!.ioDat fa!; d
waloalea de piaf;, din palta uno! plsoaEe, orsarlizafii, socireli coae!cia16,
resij.
autonoE, coupanii/socit5ti oalional sau insritulii
pubtice roEdnesri sau stfiine,
incluEiw burs, c!dire, ga!an!j.i, deconrili d ch;Itui;ri
sau alre asdenea, a caror
valoare individuale depdgegte 500 de euro*
crne a realizat
1

1. Tituldr:

2.

soi /sot

veDitlt

Sutsa

venitului:

nune,

se!vicrul prestat/obiectul
qenerator de venit

ie

I 3. Copii

*) Se excepteazd de ta declarare
paltea rudelor: de gradut I 9i at II_Iea. cadorrjle

Lra-a!ir--

LzLat- pr'. rte d.n

vII. Venituri ale dectalantului


ale ne'lbfilo!
d failie,
!alizat
ultibul an fiscal incheiat (potlrvrr a!!.9i 41 din Leqea n!.Bii57L/2AA3
Codul
fiscat,
modi ficdiile
si conplet:rile utrerioare)
NOTA:

Se vor declara

incfusiv veniturile provenite din strdinltate

in
cu

Sulsa vni.lului:
nu!, adlesa

1. Yenituli. din ealalii


Titul a r

1.2.
1.

3.

Sol /

Serviciul prsta!/obictu}

4 'rurU p,ft

sotle

Copri

2.2. Sot/solre
3. Copl!

3. venitu.i din
1. Tilular:

cealaEea

folosin

bunurilor

3.2. sot/sotae
4.

1. Titula!:

4.

2. so!/solie

5. venituri din
5.1. Tilular:

6lveoituri dir activite


6.1, Titular:
6.

icol.e

2. sot/solre
i din joculi

7. veni.luli din

7.1. Titular:
7

.2. Sol/solie

7.3. Copil
din alt Eula

. Titular:

2, sot/sotie
8.

3. Copii
ale Pentru inexac'titatea sau

caracterul incomplet al datelor mentionate.


Data comPletitii:

)0.

oG

?>t | )

Sewlnatura:

-ha",a'

DECLARATIE DE INTERESE

subsemnalUr/subsemndLd,rr''clGu<ru

oUxp.l

o. ]^lsPP.Dr
@,
J- C" o5J2 Jf975fr,.,iiF6urh
f ;"i s

4l;ait4,

avano 1r,..\!c

Juderur

rinlr,

cN?

D{a ?ff rr A,n.}cunos.a"a prevederire


art.r-o orn coo,r penar o,r"rno rur"lilnl*J,*,,,L.r"io?p,opr'a
,cspL,noere:

tutii d c!.dit, gnpurl


a pArt:]or sociale si a

olguI. d. condu6!., tdriniEtllla


r.giilo!
a!tono@, aI6 coq)eiilo!/.ocltalilo!
n.!i@1.,
.1.
int rr co@lc, al .loct.lrllor
!!u lundaliiro! oii are *tor
unttatea - densilea 9i adresa -

toE p!ot..ioFl6

valoalea totala a pextilo! sociale ti

.tr.!.

, cont!.ct, lnclusiv
fscClLto!,
ton<t!!l dt h. o!1 iDch.llt.

.oci.t6!110! com!c1at6,
d. c!.alit. aI glupaifo!

tl contlolr

tLaDul eloltl!{l

c.Pital d. .t.t

.au sd. statut ..t actionAr

1. seneficialul ae cortract:
naele, prensel/deneirea 9i
5.

Rude de

qfadu] r r)ale tltildurd

socterdli conerciale/Persoane
f izicA autorizatl/A3ociatii
f ahiliare/cabinete individuale,
cabrnete asociate/ societati civire
Profesronale sau societeli clvj
cu rAspundere lihitate ca
desfesoa.A !rofesia d
avocat/orqanizatliz
rn@itaIe/lundatii/A3ocia
r)

pi nli pe tinie ascendenla 9i copii pe linie descendentd.


vor declara numle denumirea qiadreso beneficiaruluide contract unde, prin calilalea delinuta,litularul,
solul/solia
9irudelede gradul loblin contracte, asa cum sunt definitte ls oct.S.

P n rude de gradut I s inletege

-'lie

Prezenta declaratie constituie act public ai raspund pot.ivit legii penare pentru inexactitatea
sau
caracterul ancomplet al datelor menlionate.
Qata

/o.

completiriii
O(o

)51\