Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

subseinnatul/subsenLl

de

CCNSLIF(I

u.

Ntg.?

nXp

ra coNsrlrul,

tft^l4

avand runclia

LocAL AL coMUNEr pERrAM, Jucletul

donicuiuL ?ERrnl 641

rimis,

cN!

prevederite arr.326 din Codu] penat privind fatsul in decraratir, clectar


propria raspundere cA inpreunb cu faniliar) detin urm:roarete:
cunoscand

I.

BUNURI I},'OBII,E

NorA:
Se vor

^_,

dectara inclusjv cete aftare rn atte lari

-) categorirte rndicare sunE: 1)


agricot;
ca eoor i i de . e. en rri
2. Cl.tdiri

{2)

forestierr (3) lnLravilan; (4)


daci se afld tn circuitul. civit.t!rciu

de

NOTA:

Se vor declara
qdle

inclusiv

cete afla Ee in atie !Arr

!cot

sau zom

Qrin*
6t"\-64("

*)
vdcan!d;

Ca

Legorr r te

rndrcare

3t$h nz

e,,l
,4,;;-,-";-;".:'",;:";:"Jll,i::''""nr,

,lha*^;" !u!9E frltRGm

{2) cdsi de ,o-uj'; ,i' c-sa

oe

llX*ll.::
:: ;:;ii::"":::,i:'::t:,:.::r i r a,dr in in( req, neJ ed dcesrora.
ll';:i:l:'d:$:1'".:","'""ii'r','i:7i;".".::i'i',l"iil?i'i; ::F::"i::?i::'::ii:1",,"
II.

De

AUNURI !,OBILE

.,,.".I 3l"i5ll,i*i/3]i3.ii,'.iT;"ii!.iiilf;,fiilii,i"iliilii',ilif?,

iabruli ei a*

Modul de dobendire

arloltrw;

LO6ft

il

lo0{

t.

lulrnq6av

cult'
obiecte d alca 9i
2. Bunuli sub fone ds rerale p!!ioa3' bj.jutclii'
'!e
cultural
pa!!i[onj.u].
ditl
fac Palte
coleclii .Ie a!!: 9i nu.nisDat1"", o.ui".t" ca!
varoare lnsurnat5 depaeeele 5 000
caror
;;;;;'
arterJ
sau
univrsal
national. aau
'
proprietate, inclife!ent daca ele
Se vor rnen!iona toate bunurile aflate in
declararrr '
sau nu pe ieriloriul Ronani ei Ia monentul
NOTA:

afla

se

S1 BUNI'RI
DEPiIiEgTE 3 'OOO DE EURO FIECARE,
VAIOARE
CiB'OR
A
I'TOBI!'E,
III. BUNI'RI
12
NEBII,E iNSTRAINATE iN ULTDAI'E
'.UNI
Pe;soana c5tre caie s-a
trri'at
i'3
ii-.ru.abrrulu.

de
rv. aclrvE FINANCIAIIE
I de inves!rlal, iorme echivalen!e
ronour
a
bancare'
lnsunata
dePozrte
daca valoarea
1. conturl si
ca rdur r 1e de credi!,
incluslv
!re,
economisi re 9] invest
5.000 de euro

tu!uror aces!ora
NOTA:

i!"".'

depaageqre

o""tar' inclusiv cele aflale

hina!ale.
* uamt"t'""" tt

--c=e-ffit*";".':,

",".,;;";'""',';;";"."','""''"

::"X:.

"..t,."

b5ncj. sau inslitu!ii

financiare drn

_onl
-r*t,.,t'u' C. egotriI' :r'lrcd e sun:'l
d"p.,:
""' :'."'"i -"1':'."'=':l:#
.*'
fo;duri Prrvate de Pensrl sdu
anterlor)
'
anului fiscal

2. P'ds'Tenle'

r'n

nv'sLr!:r

card) ; (2)

.::."1*1",".*":lf1iil"j".J'"'3.

acordate, dacS valoarea


or'ac-e sr lmorJn 'L)rr
auro
oeoaee:rte ) 000 dp

in
inclusiv invesrj'!iire si participarile

de

Enitent titlu/societalea tn care


actao.ar sau
aso.iat/benef icia! de l@lNur

Nu5r de titluri/cota
qe partr.rpare

I Cd,egorl,le lndicc,e sJnL: ,l) hArtii de valodre


cer!ificate, obligaiiuni), (2) Ac!iuni sau pe!!i soclate tn societ;ti conerciale;
lnpruinuturi acordale ln nume personal.
care lnsunate

echivalentul a 5.000 de euro pe an:

(3)

depegegc

NOTA:

Se

vo. declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. DAIORII
Debite, ipoleci, qarantii enise in hFn4t .r '.
sistem leasinq ii alte asemenea bunuri, dacA valoarea insumata a tuturor acesrora

depSseqle 5.000 de euro.


NOTA:

Se vor declara incLuslv pasivele financiare acur,ruLate

tn strtinAtaLe.

Cont!actat in antrl

vI. Cadouri, sorvicii sau awantaje pliD1r glatuit Eau subventionate falA d6
valoalea cle piat-l, din pa!!a uno! prsoan., orgsrdz.tii., 3oci,6tl!j, corlcial, legii
autonore, coupanii/Eocittti nationa].e sau inBtitulii publice roEir.gtj. Eau strtiae,
j.ncluEiv bu.a., c!edit6, garantii, decontirj. <ta chltuj.ti sau aIEe aserena, a c5ror
valoare individual: depdgerte 500 de euro*
clne a lealizat venftut

sursa venitulut: nme,

se!v1c1u1 prsrar/obiectur

1.1. Titular:
1

.2. Sot/so!ie

1.3. Copii

* ) Se excepteaz: de Ia
declarare cadourile 9i !!a!a!iile
partea rudelor de gradul I Si aI II-Iea.

uzuale primite din

vll. Venituri a1 dec1arantut ui 9i al Dclibril.o! sti d fa.oilie, ratizara in


ultiDuL an fiscal inchiat (potrivrr ar!. 41 din Legea nr. 571/2AA3 - Codul fiscat. cu
modific:ri le 9i complet:rite u]!erloare)
NOTA:

Se

vor decLara inclusiv venirurile provenire ctin str:in5tate.

SesiciuL pr.sta!/abiectul
dnclato! de wenit

Sura venitului:
nun, aabsa

cine a lealirat

l. Vnituri din sala!


l. Titular
1,7 tsnlkM

F{(s

A\'.4

r*!'t

0Ncba sfr\t Lo

b,44to1

UleU*1Y

1,;^^\L (^ 4"".^1"
*;;" - !;Cl,'"h,
=0 ll,*t- P....,1.;.1";*,, t(l,
\,"- q,;"^'.t:
ndp,*, tl',.*;

'rn;kig4 tlttriip

3. copii
?'n,\'*
clrlc5 'l flFtrft
2. venituli din acciv: ttli indpndente
2.1. T it u Lat:
1

nlq,.Iv
,

r,qv'(

t I tos
J 6so
l h lrno

A ooD

IL\A

soh

.2. sol/so!ie
3. Copii

3. venituli din cedarea lolosintei bunuritor


3 1. Tirular:

{. Venitula din inve8titii


4 .1. Ti LuIar:

4.2. sol/sotie
5. venituri din pensi
5.2. sol/ so!ie
5. Veniluli din acti ittgi agricole
6, 1. T i tular:

?. vtdturi din prd.i. 9i din jocuri d noloc


1 1 . Ti!uLdr:

3. copii
8. Vnituri din alt. 3u!s
8.1. Ti tular:
?QtnARrh ?rR
eiL5 ANa\h A

r& rl

(oN.1LtcR

I .3. Copit

ffiiil;giipena|epentruinexactitateasaucaracteruI
incomDlet al datelor mentionate.
Data

completidll

3.03

rcl\

Sennatura:

{n,-,

DECLARATIE DE INTERESE

Of)..re At\Aln Uq _._


,, avand flncqra
pERrAM,
de CONISL{E: 0= _
la cdNsrLrUL LOCAL AL COMUNET
..'u.letul Timis,
cNP A>qot'tl 2q ocll , doni.crlrul ?gRrRU p. Cf.a
-, pe prop.id
preve.lerile art.326 din codul PenaI privrnd falsul ir declaraCii, declar
subsemnalul/subsennata

t .su .ction.r l. toci


..onoric
i dbn
Unitate. - denunirea Si adresa
1.

d. ht...r

c@tc].lc; coesit/..ci.tt!{
h.tiond? ln.rirulii d. cladit, gluprrlt
in a.6ci.ti,i, tud.ttt .ru .lre
vardarea totala a p:r!tlor sociale 5i a

1.1. S0(. \E rN(E5Ttflr


lpo? r.nNn:i- r Q\q+Lrfr

TINA\,[

r.qlalor

rutond,

loh

^,Jr,,'

/}/1'

ru.*

\zla",-

q!gr&I. d condu..!., .di1n16t!.!. ri eDrrol al !@i


.1. corp.Dtilo!/Eocl6tililo!
n.tion.I, .le inrtitutiilo!
d c!.dl,t,

16

n n/

!1,. qdpulito!

.r. .6octalil'1o! r.u f6d:!it1o! ..1 .t. .rto! olqsi'.tii


uniEatea denmirea 5i .dresa valoarea totala a ptriilor sociale

sa

d.
a

2.t.
3. crlit t.. d. renb$ in c.dnl ..oci.liilor

t.1.

t;hd,

r!

P.-l. N,e(Eau,

tit.!..

4.1.

p!of!ion.1. til!.u rtadic.r.

d. mrblu in orgaA.I..t6
pa!tl.i.lo! Polti6,
f

.(hini.tr.E ti 6nr.ot
ti ri d.nuiEr Dalttdulr

3!u b.!.t!ibr

5. Contlect., in.lu.iw 61. d ..irtdfa jaidic5, @n.ult$!t rr I iwit. obtitrlt6.au.fr.&


in d.nlat
tiDpul .{lcitiEii
funciiilo!,
utr.r.t lor .u daltiltllo!
plt lic. fitrsirt.
d6 l. bqE.rul d6 !tar, lr
fonduli ext.n6 olt i.cb6i.t d .octtati cbrci.I. o capital d. tt.t 4u und. lt.tul ..t6 rct:
Giorita!/ntno!t.!:
5,1. Bneficiarur
nrhele, prenunele/denailea sr

Rude de

gladul I

ale ritularutui

socretali conrcrale/Persoanl
rizrcl au!oli:atrlAsociati j

f amiliaLe/cabinete individual,
cabr.ete asociate, societati civile
sau soc!ereti civi te
cu !:spundere ltnitatS care
desr:5oarl profesta de
avocat/O!ganizalii
neguverna@ntale/Funda!iilAso.tatii

-'Frin

rude de gradll l se injelege pt nli pe ttnie ascendnt5 ti copii p tini descendentt.


vor declara numele, denumte! riadresa beneficiaruluide contract unde, prin calitata delinutS, titutarut, roful/solia girudete
degradull oblin contracte,.ta cum sunt definitt ta pct.s.

'' s

Prezenta declaratie constituie act public ai rdspund potrivit legii penale pentru inexactitarea sau caracrerul

incomplet al datelor mentionate.


Data

compleririi:

3. OC . 20 lq

semnitulai

-b,

=-