Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

sJbser:rata BRol,lT LTAaIANA, avand tunctia de 1N!Ect,oR ia sEIiviltIll, pijlli,Tu (-oullNI!,]\R


laC,\i, l! l,ERliOANrl;-(,ilr DIN CAL)Rlli, CONSI',MUI tOCA', AL COMUNiTI ijl.)1tAU, Juiic!ut T:nr$,
(-NP 2IL0!n4Ir39.I, oorri.riluL Comurj. Feriam, nr.t02!,
rinrli, crin.s.a r.t

iuiieluL

r)rea'iL1'i.rl{r ,rr.126 oin codLrl !erj;t pi)virjd f;Lsut i


rilst)r..icre ..1 r'rpreunn cL famili; ) d.rtin ur"n;roarete:

dec ar,r!ii,

de.: ar f.

pr..rr.

l. BUNURI I!icBILE
NiJTA:

lie ror d-ar:ld.a rncLusrv .ct(] altat.

i. alte t;ri

O, 15

2AAa)

2AA2

t/r
1,5U ha

2ia ]

r/2

1r,.irrrr

Mctteni rc

]:roit N r.or.r e
t!: I ius
crmp:rar,, 8..).1 N:,,ota-a
rJ: rirs $ l

'./2

2A:2

,:ota- I
|od:i
parr. i de.lobandlr.
7/2

ir,

1/2

5A

2tl4

r/2

aurplrare

Bront N i..1,r.MarrLs i:
I 5rc.., t! L::: Ia

-j aareE..ir:e i.dicrre surr: 1) aqric.t;


fo.es:icr;(.J) 1ni r;!i 1ar; (4l
,rp;; (51 all-- ca.cgor:i do Ler-anuri cxtravita|e,{2)dacd
se aft; i n .rI.!r ir1 f ri
:r !o. .i-eLrlara r.iLisiv

.:.:t-a atla.e

1996

io triLe [:ri

9,0C np

r/2

,'\rercs.rr,n:.59
,'l - :I1, ar,. i j

rr.riit,r;

',

1991

2!C0

1619,00 np

irrorril
(4) s!,ni i i coner.ra
l:at

t1t,

00

I/:

:/7

ir..r:.

sr.r: ll) apa.rdneri; L2i *rse .i. io(iu: I ;


te / de pr.du.r!ie.

i..l a.

,rln IanrLie sc lrr.elege sotur/sotia


si ccptli aftd!i ln rnrrel rnIr.d a.esr o. r.
'
,: "
,./.
d,
1
L1 .,
I oj pr , nu(tc ic ir.c!,rre a. r1L j
lLi ,
|
-'
ccpr ()p. r-Fr,i: e, col a r_;rt.
,rLrm. -e c.p r.p I i. r a. i r.r.
I

1I. BUNURI !{OBTLE


1. AuEow6hicul/.ulotuliaDe, tractoare, Dagini agricole, galup, iahtuli 9i alte
nijloace de tEanspolt care sun! supuse innatricutarii, potrivit legrl
OPEL

1996

2. Aunuli sub for[A cte rtale pretioes, bijutolii,


ot iecte de arti
cu1t,
corctii d arta 9i auais'ali.cd, obiecte car fac paite din parluo.iur9i d
cullurel
national ,au univrsal sau a_ltele
NOTA:

Se vor nentiona roate bunurite aftate in proprieta!e, indirerent daca ete


arla sau nu pe leritorjut Ronaniei Ia momenrut .teclararii.

se

--III.

BUNT'RI

!.OBII.E. A CfurOR VAI.ONTE DEPASE$"E 3.OOO


iN ULII!@I,E 12 LI,NI

D'OBIT,E iNAEVi.INATE
Naru.a bunului

IV.

instrtid

persoana

DE

EURO FIECARE,

SI

AUNURI

crtre care !=

ACITVE FITiANCIARE

1. Conruri si depozi!e bancare, fonduri de lnvesti!i i, forne


echivalente de
economisire 9i investire, inctusiv carcturile
de credil,
dacE vatoarea insunata
rururor acestora depa;Seste 5.000 de euro
NOTA:
Se vor declata incLlrsiv cele aflaite ln banci sau institu!ii

financiare djn

rnstir,!ia cale aominiiirEilll

* Caregoriile indrcaLe sunt: (t) cont


curent sau echivalente(lnctuslv
depozit bancar sau echivarente,
(3)fonduri
i"""-"-tll''..r-'e'cnrvarente,
ronduri private de pensii sau arie sistene o".",^,1";;-G.-;;.;".1"..
."r"
anului fisca] anlerior).
",
2. prasamenre, inves!itii
9i inpruriutu.i acordate,
_-'-'-'oaca varoarea
pra!5 insumaLa a ruturor acestora direcLe
dep:9egre S.OO_O O" .u.o
NorA:

Se vor .lecta.a
emitent

t I t ru

inctusiv investiliile 9i parricipdrite in srralnatate.

Gc-Ilt a-iEiii-iiiE
actioiar sau

a.ocrat/behef lciar de tnrp!hut

NhA! de ritturi/;;r,1

de

') CategoriiLe indicate sunt: (1 ) hartii de valoare


cerri fi cate, obliqa!iuni); (2) Actiuni
societAti conercial e;
inprunuturi acordate in nme personal.
3. Alte acrive produceroare
echivalcntul a 5.000 de euro pe an:

(3)

care i nsunaLe dcpases.

NOTA:

Se

vor declara inclusiv cele aflate in strainaLate.

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanlii emise 1n
unui rert, bunurl achi ziti onare :n
srstem Leasrng si alte asemenea bunuri,beneliciuL
daci valoarea lnsumat6 a tutur:or acest o ra

.{epdSegr,e 5.000 de euro.


NOTA:

Se

vor dectara inclusiv pasivele financiare


ConLractar

tn

acunrutate 1n

sLr;in5tate.

anur

vI. Caalouri, selwicii sau awantaje plirrite gratui! sau


subvnf'.onate
val.oaroa aI6 piati, din paltea uno! plsoane,
olqeni;agir.,

fate

de

soci;91 conercial, !gii


autonore, corpanii/soci.er5ta nationale ..., i".tit,rtii'p;;ri"-j-"1"a""e.r
Eau 6bdiD,
-"i."
saran!ii.,. dconr5ri d"
llilili".
T:.:r cE.rit,
;;
.,""""".,
. "",.,
varoare individuati
depaSegte 500 de euro.
";"i;i:rr
c1"."'ealrzatven|tur

s,.sa !"nltull:

;;;

se.viciur

p r es

td

e.Iatolde'hit

.2

/;bl;;t

t-

. sof/so!ie
Copii

r ) se
excepteazd
cadourile
parrea rudelor de qraclul de
I ,1'.i""rl-a1:l'."

si trata!iire

uzuale

prinitc dir

ytt, vniruri ate crecralanturui 9i al q-'!b!ilor E6r de


...-.
urErEul an frscal i'ncherat
faDilie, rearrza!
,oJ,!iv-, orl.
11.1'ti.5r ' ie si .ornp-.tar Le urtFrroa,e)
_,. - ):20,
NorA:

se vor declara inctusiv venituriie provenrte


din str:in5tare.

j.n

Su!6a vnilului:
nune, aclraa

1. V6Ditu!! clin salarii

I.1, lirular

Bronl Daciana
1

.2. sot/sotie

BronI Nicolae-Marius

1,:1. Copii

Selvicj.ul prestet/obieetul
genelato! a! venit

SPCLEP Periam,

24.668,00!ci

udelul Timi
SC RECIOTRANS SRL
Comuna Periam, iud.Timi

20.400,00 lei

AJPIS

f imiq

Alocatie de stat

Bront Alexandru-Radu

2, venalura

ctrn acti.\rj.ra

2.2. so!/ sot i e


2.1. copii

3. venituri ain ceaaiEi-Fol6iiiEi-Eiiiilior


r.2.5ot/sofa;
4. venarura din irl\,esti
4,1. Titular:
4

.2. sot/sorie

5. veniturlirn
5.1. Tirular:

s. v"nitun a,"
6.2

i,i

caEi"gr.i co$

. Sot/sotie

z. venrrurr EE
r.

act

Nicolae-Marius

Viinzare produse agric!le

12.300,00 lei

i din jocurt d-Doro;

. Sot,/sotie

I. l. Copii

8. ven't""i dr"Ers :Ese


8.1. 1ir-ulaa
8.2, sol/sotr;
6. l. C.pii

Teren agricol
Teren

l.3J

Subventie APIA
ha

agricol 412-f,i

Subventie APtA

3143.591ci

pre zenta declaratie


constituie act pub.tic si rXspun-- potrivi--Gqif
penafe penrru inexacti !atea sau
caracterul incomptet a.L datetor menfionare.
DatacomptetSfii: 19.03,2014

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnata tsRONT DACIANA. avand
COI,IUNITAR LOCAL

A!

funclia de

INSPECTOR

ta

SERVICIUL PUBLIC

DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAII,


CNP 2710504353951, donicitiut Conuna periam,nr.tO29, jude!ui
PERSOANELOR

Ju{]elul Tinis,
Tlmi$, cunoscand prevederile arr.j26 din Coctut penar privind
declardtii, dcclar pe propria rdspundere:
Unrratea

denumira

si

adresa

Ldrec denunarea

in

n.tioEl., inltttutii d. c!6dit, glupuri


.tri n4v.rn@nt.r.:
varoarea roLard a FArlito. s.crale Si a

2. C.Iitarea d. Derblu tn olt.trl .t*onduc.r, .ddlr1srla;


i.tiilo! .uronoG, .r. cotrpanitroi/.ocietililor nation.ta, at
unr

faisui

3ocl.tatilor comrci.te,

& cEdj,t, .f.


valoarca rorar5 a

gsp!!t]o!

prrrltor so.iare-r .

3, cllitara d. olbru in cearur arociatiuor


C.Lt.t.
d d&bEu in
nut lD caddl D.ltidalo!
5

d .strtMtt ruradc.,
j
con,urroF julrdic!,
ttndG- con,uftelr
consurt$ta si civile, obtlnut. olt
.conrract.. inctu.rv c.l.
rt'eur .Elcitilir
rle!l'rro!, @.r!r.r;! ."" iro,itielo, Fubrle rin.!!at d. 1t
i:l:::,'li:-r.':--'-l
bueetur & .t.r, rocar !i din rordui .rr!n6 oti incurate
sde atrtur 63re .clioDar ujo!*alhinonEr:
"" Jr."tJ;-";,-"-;"-;;r;:il:;.;.:;
5.1, 3enefr( !arur da
lvdroar
prenunere/dehmirea si

:."...

famiri.relcabrnete
r.orvidu:le, cdbinere
aso.1ate, so.ietsti civj re
sau soctets!a
cr!ile c! rispu.dere
!rnrratr .a!e desftsoar:
avo.at/organizatii

oequre.narntale/Eun.tati i/
') Prin ruoe d Sradut ts Intetege pdrintipe tinie
ascendenta ,i copir pe hnre dercendenrl.
dectara nulnet, denumne. 5l adresa benRciarutut de contracr
unde, prin calitarea dethuta, titutarut,
.
.lo,
soluUsotia tirudete deSradui tobtin contracte.sa cum suntdeflnire
ta pct.s. Nu s dectara coniractite sooetetrbr omerctale p
artiuDi ra (ac de(hruntur impreune .u sotur/roria rudere
de gradul I derin mai p"l"
9i
-ciarar socit,|ii,
de modutde dob6ndre ar acliunrtor.
'ndirerenr

,,

,.r"

a"lxlii

"+n"r

Prezenta declaralie constituie act public


5i r,spund potrivit legii penale pentru Inexacltatea sau
caracterut ancomplet al datelor menlionate.
Data

complettrii: 19.03.2014