Sunteți pe pagina 1din 24

6

Schi\a unui program de profesionalizare


a managementului ]n institu\ia cultural[

Reformarea macrosistemului cultural din Romnia =i corolarul s[u,

perfec\ionarea managementului n institu\ia cultural[, au figurat, ca fiind


prioritatea num[rul unu, pe lista tuturor demnitarilor care s-au succedat n
fotoliul ministerial, n ultimul deceniu. Cu toate acestea, analizndu-se starea
actual[, cu focalizare pe examinarea rezultatelor ob\inute, se poate concluziona
c[, n fapt, nu s-au putut mobiliza resursele necesare elabor[rii cadrului legislativ,
institu\ional =i managerial corespunz[tor care s[ defineasc[ un program coerent
de reform[ =i s[ asigure scientificarea proceselor =i rela\iilor de conducere =i
remodelarea sistemelor manageriale din unit[\ile subordonate.
Principalii factori care, n opinia noastr[, au obstruc\ionat schimbarea la
care ne referim, sunt: 1) insuficien\a managerial[ evident[ a echipelor
ministeriale care s-au perindat la crma Ministerului Culturii; 2) lipsa voin\ei
politice, a priceperii/experien\ei =i a cuno=tin\elor necesare privind schimbarea
vechii st[ri de fapt; 3) restric\iile de ordin financiar =i mo=tenirile trecutului;
4) insuficien\ele de natur[ juridico-administrative (inexisten\a unor reglement[ri,
definirea inadecvat[ a unor func\ii, atribu\ii, responsabilit[\i, competen\e =i
rela\ii de serviciu etc.);

6.1. Considera\ii preliminare


Nucleu dominant al administra\iei culturale din Romnia, Ministerul Culturii
=i Cultelor (MCC) este, n opinia noastr[, promotorul natural, profund responsabil
pentru a ini\ia, organiza =i desf[=ura procesul de profesionalizare a
managementului institu\iei culturale. Func\iile pe care =i le asum[ =i autoritatea
cu care este nvestit MCC, potrivit reglement[rilor n vigoare, i confer[ acestuia
deplin[ legitimitate =i for\[ n vederea opera\ionaliz[rii unui atare demers.
Programul propus de noi privind profesionalizarea managementului n
institu\ia cultural[, avanseaz[ un ansamblu unitar =i coerent de abord[ri =i
solu\ii, menit s[ determine ob\inerea de performan\e calitativ superioare =i, n
general, o revigorare a proceselor specifice din cadrul macrosistemului cultural.
El se compune din multitudinea activit[\ilor =i ac\iunilor con=tiente, dirijate,
sus\inute =i asumate, specificate n continuare. Suprema ra\iune a ntregului
207

demers rezid[ n ob\inerea, de c[tre institu\ia cultural[, a unor rezultate calitativ


superioare prin scientificarea proceselor =i rela\iilor sale de conducere. Programul
are la baz[ analizele, ra\ionamentele =i concluziile ce se desprind din lucrarea
Management n cultur[.
Date fiind particularit[\ile domeniului cultural, pe tot parcursul programului,
considerentele, ra\ionamentele =i abord[rile manageriale avute n vedere, precum
=i opera\ionalizarea acestora n cadrul institu\iei culturale, se vor orienta, n
mod exclusiv, n func\ie de valoarea de ordin cultural suveranul care domin[
acest sector de activitate uman[.

6.2. Con\inutul programului


Cu toate c[ este intitulat program, documentul prezentat n continuare
schi\eaz[, de fapt, o strategie =i, n consecin\[, are structura =i con\inutul standard
pe care-l presupune o astfel de abordare. Demersul pe care-l propunem n
continuare, prezentat n detaliu, n cadrul acestui capitol, se concentreaz[ pe
definirea succint[ a misiunii =i a obiectivelor fundamentale, pe identificarea =i
formularea modalit[\ilor principale de ac\iune prin care se preconizeaz[
ob\inerea rezultatelor scontate, precum =i pe stabilirea resurselor necesare,
precizarea termenelor =i configurarea avantajului competitiv urm[rit.

6.2.1. Misiunea
Programul de profesionalizare a managementului n institu\ia cultural[ =i
propune, ca scop fundamental, cre=terea gradului de competen\[ n exercitarea
managementului n cadrul celor 110 institu\ii subordonate MCC, avndu-se n
vedere un ansamblu de ac\iuni exercitate, n mod sistematic =i concertat, asupra:
- principalilor manageri din institu\ia cultural[ =i a colaboratorilor interni
ai acestora, pentru dezvoltarea leadership-ului, a capacit[\ii lor manageriale,
ca rezultant[ esen\ial[ a tuturor calit[\ilor, cuno=tin\elor, aptitudinilor =i
deprinderilor pe care un conduc[tor trebuie s[ le releve prin presta\ia =i
comportamentul s[u;
- sistemului de management existent n cadrul institu\iei culturale, pentru
cre=terea capacit[\ii acestuia de a realiza, n condi\ii de eficien\[, atingerea
obiectivelor prestabilite, formarea unui climat organiza\ional cooperant =i
ob\inerea de performan\e notabile n planul asigur[rii, gestion[rii =i
combin[rii resurselor.
Direc\iile de ac\iune preconizate sunt complementare. Ele vizeaz[, pe de o
parte, specializarea =i perfec\ionarea, n profil managerial, a oamenilor de
cultur[ numi\i n func\ii de r[spundere, n vederea ridic[rii standardului presta\iei
acestora la conducerea institu\iilor culturale iar, pe de alt[ parte, perfec\ionarea
sistemelor de management actuale, prin remodelarea acestora. n adi\ional, se
208

va urm[ri, de asemenea, dezvoltarea unui climat organiza\ional favorabil


procesului de cre=tere a gradului de profesionalitate n conducerea institu\iilor
culturale, de eradicare a diletantismului =i a improviza\iei n management.
Argumenta\ia, logica =i abord[rile esen\iale, proprii programului, alc[tuiesc
concep\ia fundamental[ a acestuia, ntemeiat[ pe trei convingeri distincte:
- infuzia de management =tiin\ific n arealul crea\iei de valori culturale =i
al circula\iei acestora n societate va induce o serie de influen\e benefice,
remarcabile; angajat n serviciul institu\iei culturale, managementul =tiin\ific,
va fi un vector =i, deopotriv[, un suport consistent pentru realizarea eficient[
a obiectivelor specifice pe care o asemenea entitate organiza\ional[ =i le
propune;
- parcurgerea procesului de profesionalizare a managementului institu\iei
culturale va crea premise pentru: a) cre=terea gradului de ra\ionalitate a
deciziilor; b) disciplinarea =i ordonarea efortului solidar; c) desc[tu=area
for\elor creatoare latente; d) asigurarea unui climat organiza\ional cooperant;
e) impulsionarea continu[ a dezvolt[rii fenomenului cultural; f) alocarea
judicioas[ a resurselor umane, materiale, financiare =i informa\ionale;
- aplicarea n practic[ a teoriilor, paradigmelor simbolice, principiilor =i
ra\ionamentelor calitative furnizate de =tiin\a managementului, precum =i
a m[surilor concrete ce decurg din prezentul program, nu poate genera
dificult[\i suplimentare pentru institu\ia cultural[ =i, cu siguran\[, nu le va
accentua pe cele existente; ea constituie, n schimb, singura modalitate
concret[, calitativ superioar[ ra\ional[ =i eficace de solu\ionare a
insuficien\elor derivate din managementul actual defectuos =i resursofag.
Programul de profesionalizare a managementului institu\iei culturale va fi
parcurs n cinci etape distincte:
prima etap[ cuprinde ansamblul m[surilor ce se recomand[ a fi ntreprinse
de c[tre administra\ia cultural[ central[ pentru a se realiza cercetarea
aprofundat[ a st[rii de fapt privind problematica managementului n
institu\ia cultural[, n cadrul unei analize SWOT de mare amploare, derulat[
n ntreg macrosistemul cultural alc[tuit din institu\iile subordonate MCC,
n scopul identific[rii punctelor forte =i caren\elor sistemului de management
actual, precum =i a oportunit[\ilor =i amenin\[rilor relevate de mediul
organiza\ional endogen =i de mediul ambiant;
a doua etap[ cuprinde ansamblul m[surilor ce se recomand[ a fi ntreprinse de c[tre administra\ia cultural[ central[ pentru elaborarea strategiei
generale =i a politicilor sectoriale, derivate din aceasta, care s[ orienteze,
n mod consecvent, unitar =i coerent ntregul proces de profesionalizare a
managementului institu\iei culturale =i s[ determine o alocare judicioas[ a
resurselor mobilizate pentru acest program;
a treia etap[ cuprinde ansamblul m[surilor ce se impun a fi ntreprinse
pentru transmiterea/asimilarea cuno=tin\elor specializate, cu accent pe
209

fixarea sistemului categorial de baz[, propriu =tiin\ei managementului,


precum =i pentru perfec\ionarea/consolidarea deprinderilor,
aptitudinilor =i comportamentelor specializate de manager cultural n
vederea atingerii unor parametri de excelen\[, cum ar fi: regularitatea,
viteza de reac\ie, corectitudinea, precizia etc.;
a patra etap[ cuprinde multitudinea m[surilor necesare pentru
remodelarea sistemului de conducere existent n unitatea cultural[ =i
pentru implementarea propriu-zis[ a noului ansamblu de elemente
manageriale, =tiin\ific determinate, rezultate n urma procesului de
perfec\ionare =i modernizare, precum =i totalitatea abord[rilor ntreprinse
pentru schimbarea culturii organiza\ionale aferente acestui tip de
institu\ie;
a cincea etap[ cuprinde ansamblul m[surilor ntreprinse n vederea
monitoriz[rii proceselor =i rela\iilor de management, din cadrul noilor
sisteme de management remodelate =i implementate n institu\iile culturale,
ac\ionndu-se operativ =i eficace pentru a se aplica, acolo unde este cazul,
ajust[rile ce se impun, pe fondul intensific[rii supravegherii presta\iei
managerilor care au urmat cursul de perfec\ionare =i a modului cum
func\ioneaz[ noile sisteme de management.

6.2.2. Obiectivele
Lista de obiective, prezentat[ n continuare, nu este exhaustiv[ ci reprezint[
un ghid minimal de repere, avnd ca principal[ menire orientarea demersului
programatic de profesionalizare a managementului din institu\ia cultural[.
Obiectivele programului deriv[ din scopurile fundamentale =i sunt grupate pe
cele cinci etape.
1. n prima etap[, obiectivele prioritare vizeaz[:
identificarea, n cadrul sistemelor de management existente n institu\iile
culturale, a celor mai caracteristice =i semnificative:
- puncte forte procese, rela\ii, elemente, metode =i abord[ri de
management care, n practic[, =i-au demonstrat capacitatea de a fi
performante, competitive, adic[ de a asigura =i determina atingerea, n
mod optim, a obiectivelor organiza\ionale;
- puncte slabe procese, rela\ii, elemente, metode =i abord[ri de
management care, n practic[, s-au dovedit a fi contraproductive, au produs
disfunc\ii, risip[ inutil[ de resurse, dezavantaje, caren\e, tensiuni,
insatisfac\ii etc.;
identificarea, n cadrul contextului managerial actual (mediul
organiza\ional mpreun[ cu mediul ambiant al institu\iei de cultur[), a
celor mai importante:
210

- oportunit[\i prezente =i viitoare elemente, factori, fenomene, procese


etc. care pot influen\a, n mod favorabil, benefic, procesele =i rela\iile de
management;
- amenin\[ri, riscuri, restric\ii =i constrngeri prezente =i viitoare
elemente, factori, procese, fenomene etc. care pot influen\a, n mod
defavorabil, procesele =i rela\iile de management.
formularea de concluzii =i recomand[ri care s[ prefigureze direc\iile
principale de ac\iune =i s[ urm[reasc[, n mod sistematic, consolidarea
atu-urilor existente, remedierea neajunsurilor, disfunc\iilor =i caren\elor,
valorificarea celor mai importante oportunit[\i n favoarea derul[rii
procesului de profesionalizare a managementului institu\iei culturale,
precum =i evitarea sau contracararea amenin\[rilor, riscurilor =i/sau
constrngerilor.
2. n etapa a doua, obiectivele prioritare, formulate n baza concluziilor =i
recomand[rilor reie=ite n urma analizei SWOT, finalizat[ n prima etap[, vizeaz[
elaborarea =i implementarea strategiei generale =i a politicilor sectoriale,
aferente privind organizarea =i desf[=urarea procesului de profesionalizare a
conducerii institu\iei culturale =i se concentreaz[ pe:
elaborarea componentelor de baz[ ale strategiei generale:
- formularea misiunii administra\iei culturale centrale privind procesul de
profesionalizare a managementului;
- precizarea obiectivelor pe termen lung, derivate din scopurile
fundamentale;
- stabilirea op\iunilor strategice, a modalit[\ilor de ac\iune;
- dimensionarea resurselor, constituirea mecanismului de formare/ alocare
a acestora n corela\ie cu derularea ac\iunilor programului;
- fixarea termenelor proprii strategiei administra\iei culturale centrale
privind procesul de profesionalizare a managementului;
- definirea avantajului competitiv;
determinarea configura\iei generale a strategiei prin asamblarea
componentelor acesteia, anterior definite;
formularea politicilor sectoriale (pe domenii), derivate din strategia
general[; principalele politici care se impun a fi elaborate =i aplicate sunt
cele privind:
- nv[\area programat[ pentru trasmiterea/asimilarea/fixarea cuno=tin\elor
manageriale fundamentale;
- perfec\ionarea =i consolidarea a deprinderilor, aptitudinilor =i
comportamentelor manageriale fundamentale;
- reproiectarea sistemului de management din cadrul institu\iei culturale =i
implementarea acestuia;
- schimbarea culturii organiza\ionale;
211

- reglarea proceselor =i rela\iilor de management;


- motivarea tuturor participan\ilor la procesul de profesionalizare a
managementului din institu\ia cultural[;
- organizarea =i func\ionarea sistemului informa\ional special care va deservi
procesul de profesionalizare a managementului;
- asigurarea suportului logistic;
- aplicarea m[surilor ce decurg din programul de profesionalizare a
managementului n leg[tur[ cu dezvoltarea resurselor umane.
implementarea strategiei =i a politicilor sectoriale.
3. Obiectivele prioritare ale etapei a treia, vor fi grupate pe dou[ categorii
distincte.
a. Obiective aferente procesului de nv[\are avnd ca finalitate transmiterea/
asimilarea/fixarea sistemelor de cuno=tin\e manageriale fundamentale n
leg[tur[ cu:
- previziunea, organizarea, coordonarea/comunicarea, antrenarea/motivarea
personalului =i controlul-evaluarea;
- particularit[\ile procesului =i sistemului de management din institu\ia cultural[;
- decizia managerial[, ra\ionalizarea sistemului informa\ional =i ansamblul
metodologico-managerial de baz[;
- proiectarea =i implementarea de structuri organizatorice performante;
- cultura organiza\ional[, structurile informale =i arsenalul metodologic de influen\are/
schimbare a acestora;
- reglement[rile juridice n vigoare, necesare pentru a fi nsu=ite n vederea bunei
desf[=ur[ri a procesului de management din institu\ia cultural[;
- constituirea/atragerea, alocarea resurselor financiare =i execu\ia bugetar[;
- teoriile socio-psihologice fundamentale, aplicabile n procesul de management.
Not[: Obiectivele din categoria a, grupate a=a cum sugereaz[ schema de mai sus,
formeaz[ cele trei teme de referin\[ ale seminariilor nr. 13 propuse n cadrul
procesului de nv[\are programat[. ntruct cuno=tin\ele nsu=ite de cursant reprezint[
produsul evaluabil al procesului de nv[\are programat[, gradul de realizare a
obiectivelor manageriale de baz[ ale cursan\ilor va fi relevat prin acordarea de note, de
la 1 la 10, la testele-gril[, special concepute pentru a eviden\ia nivelul cuno=tin\elor.

b. Obiective aferente procesului de perfec\ionare =i consolidare a deprinderilor,


aptitudinilor =i comportamentelor manageriale, n leg[tur[ cu:
- capacitatea deliberativ[ a deciden\ilor;
- dexterit[\ile privind utilizarea curent[ a metodelor, tehnicilor =i sistemelor consacrate
de management;

212

- capacitatea de a formula scopuri, obiective, modalit[\i de ac\iune etc. astfel nct s[


poat[ fi posibil[ elaborarea operativ[ a strategiilor, politicilor, =i planurilor;
- abilitatea de a identifica =i contracara abord[rile haotice, evolu\iile n deriv[, devia\iile
de la cursul prestabilit al evenimentelor;
- obi=nuin\a de a comunica eficace =i a de a men\ine rela\ii umane bune cu to\i colaboratorii;
- priceperea privind antrenarea/motivarea personalului;
- exerci\iul n abordarea anticipativ[ =i ofensiv[ a problemelor organiza\ionale;
- priceperea de a promova produsul cultural utiliznd tehnicile moderne de marketing;
- deprinderea de a examina documentele contabile cele mai reprezentative (bugetul
=i bilan\ul) =i de a formula teme pentru auditor;
- abilitatea de a completa fondurile bugetare prin sponsoriz[ri, n paralel cu
identificarea/analiza/contracararea cauzelor ce pot conduce la irosirea de fonduri;
- capacitatea de diagnosticare a culturii organiza\ionale =i a st[rii de spirit n vederea
preg[tirii climatului organiza\ional cooperant;
- priceperea de a identifica factorii de mediu cei mai influen\i =i de opera\ionaliza
ac\iuni care s[ contracareze efectele negative sau s[ internalizeze abaterile pozitive.
Not[: Obiectivele din categoria b, grupate dou[ cte dou[, a=a cum sugereaz[
schema de mai sus, vor constitui cele =ase teme ale seminariilor nr. 49, propuse n
cadrul procesului de perfec\ionare/ consolidare a deprinderilor, aptitudinilor =i
comportamentelor manageriale. Gradul de realizare a obiectivelor va fi stabilit prin
acordarea de note de la 1 la 10, la testele =i probele practice special concepute pentru
a eviden\ia aptitudinile, deprinderile =i comportamentele manageriale ale cursan\ilor,
cu accent pe relevarea unor parametri ca viteza de reac\ie, precizia, regularitatea,
corectitudinea etc.

4. Prima categorie distinct[ de obiective prioritare, aferente celei de-a patra


etape, vizeaz[ remodelarea sistemului de management al institu\iei culturale
=i implementarea sa, urm[rindu-se, cu predilec\ie, reproiectarea acestuia prin
perfec\ionarea =i modernizarea:
subsistemului metodologico-managerial, cu accent pe selectarea celui mai
adecvat arsenal specializat =i pe precizarea elementelor procedurale privind
aplicarea =i utilizarea instrumentarului selectat;
subsistemului decizional, cu accent pe stabilirea principalelor modalit[\i
de perfec\ionare a sistemului =i pe aplicarea acestora;
subsistemului informa\ional, cu accent pe stabilirea =i aplicarea m[surilor
concrete de perfec\ionare =i modernizare;
subsistemului organizatoric, cu accent pe revizuirea documentelor consacrate
(regulamentul de organizare-func\ionare, organigrama, statul de func\ii,
fi=a postului) referitoare la organizarea formal[ a institu\iei culturale,
213

urm[rindu-se elaborarea =i implementarea unei noi arhitecturi interne,


mai performant[ =i mai flexibil[.
Anterior reproiect[rii =i implement[rii sistemului de management al
institu\iei culturale vor fi ntreprinse dou[ opera\iuni preg[titoare obligatorii,
de mare importan\[ =i anume, diagnosticarea st[rii de fapt a managementului
din cadrul unit[\ii urmat[ de elaborarea strategiei acesteia.
A doua categorie distinct[ de obiectivele prioritare, proprii celei de-a patra
etape, vizeaz[ modificarea culturii organiza\ionale =i dezvoltarea unui climat
cooperant, favorabil procesului de cre=tere a gradului de profesionalitate n
managementul institu\iei culturale. n acest sens, administra\ia cultural[ central[
va urm[ri, cu predilec\ie, crearea =i consolidarea unei viziuni comune, referitoare
la profesionalizarea managementului, pe deplin asumat[ de oamenii de cultur[
=i, n general, de majoritatea angaja\ilor care =i desf[=oar[ activitatea n
macrosistemul cultural, n paralel cu direc\ionarea tuturor proceselor de
dezvoltare organiza\ional[ prin prisma viitorului dorit de administra\ia
cultural[ central[, pentru care a=teptarea cea mai important[ o constituie
cre=terea gradului de profesionalitate n managementul institu\iei culturale,
eradicarea diletantismului =i a improviza\iei. Schimbarea culturii
organiza\ionale n institu\ia cultural[, n direc\ia alc[tuirii unui ansamblu stabil
de valori, convingeri, mentalit[\i, aspira\ii, credin\e, a=tept[ri etc. favorabile
procesului de profesionalizare a conducerii, va face obiectul unei politici
sectoriale, special elaborat[ n vederea acestui scop. Ea va fi aplicat[ concomitent
cu derularea Programului de profesionalizare a managementului =i n sprijinul
nemijlocit al acestuia.
5. n a cincea etap[, obiectivele prioritare vizeaz[ monitorizarea proceselor
=i rela\iilor de management ce se deruleaz[ n cadrul noilor sisteme de
conducere implementate n institu\ia cultural[ n urma procesului de reproiectare
a acestora, urm[rindu-se:
corectarea deficien\elor privind modul cum sunt derulate procesele
previzionale (formularea scopurilor fundamentale, a obiectivelor, precizarea
modalit[\ilor de ac\iune selectate pentru atingerea obiectivelor,
dimensionarea resurselor, fixarea termenelor etc.);
eliminarea abaterilor constatate n cadrul proceselor specializate prin care
se realizeaz[ organizarea structural[ =i procesual[ a institu\iei culturale;
nl[turarea neajunsurilor privind procesele de coordonare managerial[ cu
focalizare pe optimizarea armoniz[rii deciziilor cu ac\iunile;
corectarea proceselor privind antrenarea personalului cu accent pe adecvarea
m[surilor motiva\ionale n func\ie de rezultatele concrete ob\inute n munc[
de c[tre angaja\i;
eliminarea deficien\elor constatate pe timpul derul[rii proceselor de controlevaluare, urm[rindu-se respectarea, sub toate aspectele, a ansamblului de
214

principii =i reguli procedurale =i metodologice care sunt aplicabile n ceea


ce prive=te m[surarea =i compararea rezultatelor cu standardele prestabilite;
corectarea proceselor privind ra\ionalizarea =i modernizarea sistemelor
decizionale =i informa\ionale cu accent pe eliminarea cauzelor care produc
decizii necorespunz[toare =i deficien\e informa\ionale majore (distorsiuni,
filtraj, redundan\e, suprasolicitarea circuitelor);
nl[turarea abaterilor constatate privind ansamblul rela\iilor dintre
sistemul conduc[tor =i sistemul condus;
revizuirea =i reglementarea rela\iilor dintre compartimente;
formularea de recomand[ri privind ameliorarea calit[\ii raporturilor
interumane din cadrul institu\iei de cultur[, n scopul elimin[rii tensiunilor,
deficien\elor, rela\iilor neprincipiale etc.
Aplicarea m[surilor menite s[ corijeze operativ =i eficace devia\iile,
disfunc\iile, deficien\ele, caren\ele =i tensiunile constatate pe timpul monitoriz[rii
noilor procese =i rela\ii de conducere, au n vedere att presta\ia managerilor
care au urmat cursurile de perfec\ionare, ct =i func\ionarea noilor sisteme de
management implementate n cadrul institu\iilor culturale dup[ ce sistemele
existente, anterior demar[rii programului, au fost remodelate =i nlocuite.
n vederea asigur[rii reu=itei programului, este necesar ca ac\iunile pentru
atingerea obiectivelor, proprii unei etape, s[ fie ini\iate numai dup[ ce s-au
stabilit suficiente garan\ii privind realizarea, n totalitatea lor, a obiectivelor
etapei precedente.

6.2.3. Modalit[\ile de ac\iune


Principalele modalit[\i de ac\iune, prin care conducerea MCC va putea
determina saltul calitativ privind presta\ia managerial[ n institu\iile
subordonate, sunt grupate pe pachete de m[suri, corespunz[toare celor cinci
etape ale programului. Aceste pachete de m[suri ansambluri unitare =i coerente
de abord[ri sunt complementare =i au ca suport comun efortul personal pe
care fiecare participant la program =i-l va asuma ca urmare a form[rii unor
convingeri dominante =i, n egal[ m[sur[, ca urmare a determin[rilor de natur[
motiva\ional[, special concepute =i aplicate n vederea atingerii pragului de
excelen\[ n domeniu.
n primele dou[ etape, m[surile concrete, aplicate n cadrul programului,
vor fi direc\ionate, pe de o parte, pentru a se realiza radiografierea st[rii de
fapt a managementului institu\iei culturale iar, pe de alt[ parte, pentru a se
conferi consecven\[ =i orientare coerent[ ntregului proces de profesionalizare
a managementului.
n etapa a treia, m[surile concrete, aplicate n cadrul programului, se vor
exercita, n mod concertat, asupra principalilor manageri din institu\iile culturale
=i a colaboratorilor acestora care, n ansamblul lor, constituie baza de selec\ie
a viitorilor manageri culturali; ei vor fi chema\i s[ parcurg[ un program intens
215

de preg[tire, menit s[ asigure, pe de o parte, transferul/asimilarea/fixarea


cuno=tin\elor specializate de management iar, pe de alt[ parte, perfec\ionarea/
consolidarea deprinderilor, aptitudinilor =i comportamentelor de autentic
conduc[tor.
n ultimele dou[ etape, m[surile concrete prev[zute n program se vor
concentra asupra sistemului de management existent n cadrul institu\iei
culturale, n scopul perfec\ion[rii func\ionalit[\ii acestuia =i a dezvolt[rii
capacit[\ii sale de a fi performant =i de a solu\iona, n mod optim =i eficace,
problematica sa specific[.
Starea de moment a managementului din institu\ia cultural[, raporturile
acestuia cu administra\ia =i contextul general actual necesit[, dup[ opinia noastr[,
aplicarea unui ansamblu unitar =i coerent de m[suri preliminare. Acestea se
impun a fi opera\ionalizate, f[r[ ntrziere, n cadrul administra\iei culturale
centrale, anterior declan=[rii programului propriu-zis, n scopul optimiz[rii
condi\iilor de desf[=urare a procesului de profesionalizare a managementului
institu\iei culturale. Principalele m[suri preliminare avute n vedere sunt:
reformularea rela\iilor dintre administra\ia cultural[ =i institu\iile
subordonate, cu accent pe descentralizarea =i nt[rirea autonomiei
institu\ionale =i locale;
nfiin\area Oficiului de consultan\[ managerial[ (OCM), n structura
administra\iei culturale centrale =i ncadrarea acestuia cu exper\i n
conducerea =tiin\ific[;
(re)negocierea =i actualizarea/semnarea contractelor de management
ntre reprezentantul administra\iei culturale =i conduc[torul institu\iei
subordonate;
determinarea Centrului pentru formare, educa\ie permanent[ =i management
n domeniul culturii (CPFEPMDC) ca, n cel mai scurt timp, s[ finalizeze
ac\iunea de constituire a bazei necesare (suportul material, financiar =i
informa\ional) pentru asigurarea calit[\ii preg[tirii;
elaborarea =i instituirea ansamblului de criterii, explicit formulate =i pe
deplin transparente, care s[ fac[ posibil[ evaluarea riguroas[ a presta\iei
manageriale din institu\ia cultural[;
organizarea unui sistem informa\ional distinct, avnd ca nucleu central
un oficiu informatic anume creat =i subordonat Secretarului General al
MCC pentru a deservi, n mod exclusiv, procesul de profesionalizare a
managementului n institu\ia cultural[;
demiterea, din posturile de conducere, a celor care anterior au avut evolu\ii
mediocre =i rezultate slabe, n paralel cu numirea, n func\iile astfel
vacantate, a unor oameni de cultur[ cu v[dit poten\ial managerial;
organizarea, la Direc\ia resurse umane din MCC, a unei baze de date care
s[ cuprind[ toate elementele rezultate pe timpul derul[rii programului,
necesare pentru fundamentarea deciziilor privind numirea, promovarea,
perfec\ionarea =i destituirea managerilor;
216

mediatizarea Programului de profesionalizare a managementului n


institu\ia cultural[, diseminarea de date =i informa\ii n mediile interesate
prin conferin\e, dezbateri, mese rotunde, pliante, bro=uri etc.
Motivarea managerilor selecta\i pentru a se perfec\iona, n mod organizat,
n cadrul procesului de profesionalizare a conducerii institu\iei culturale, va fi
asigurat[ prin aplicarea unui sistem complex de recompense =i sanc\iuni
care va atinge un prim vrf de sarcin[ la finele etapei a treia, dup[ atestarea
cursan\ilor. Cel de-al doilea moment motiva\ional important va fi atins, n ultima
parte a celei de-a cincea etape, prin aplicarea m[surilor stimulative ce decurg
din obliga\iile =i drepturile pe care le prevede contractul de management ncheiat
ntre administra\ie =i conduc[torul institu\iei culturale.
Speciali=tii din cadrul MCC, nominaliza\i cu competen\e, responsabilit[\i
=i atribu\ii n cadrul programului, precum =i instructorii colaboratori externi,
coopta\i pe baz[ de conven\ii civile vor fi motiva\i, n mod preponderent, prin
utilizarea adecvat[ a prghiilor de natur[ pecuniar[.
Motivarea participan\ilor la procesul de profesionalizare a managementului
institu\iei culturale va face obiectul unei politici speciale care va fi aplicat[,
echidistant =i consecvent, pe tot parcursul programului.
1. Pachetul de m[suri =i abord[ri menite s[ asigure, n prima etap[, cercetarea
aprofundat[ a st[rii de fapt privind problematica managementului n institu\ia
cultural[, prin efectuarea unei analize SWOT de mare amploare cuprinde:
constituirea echipei de lucru, condus[ de Secretarul General al MCC =i
alc[tuit[ din speciali=ti din cadrul OCM =i autorit[\i n materie de
management =tiin\ific (speciali=ti din mediile universitare, consultan\i, exper\i
romni =i str[ini) care activeaz[ n afara macrosistemului;
stabilirea responsabilit[\ilor, competen\elor =i atribu\iilor n cadrul
echipei de lucru =i fixarea calendarului de termene propriu acestei etape;
sensibilizarea =i motivarea managerilor din institu\iile subordonate
MCC pentru a fi preg[ti\i s[ coopereze eficace cu membrii echipei de
speciali=ti, n vederea finaliz[rii analizei SWOT menit[ s[ eviden\ieze starea
de fapt a managementului din organiza\ia lor;
culegerea de date =i informa\ii relevante =i semnificative privind starea
de fapt a managementului din institu\iile subordonate MCC =i
centralizarea acestora n cadrul bazei de date special organizat[ n acest
sens n cadrul OCM;
analiza mediului endogen al institu\iei de cultur[ n vederea identific[rii
=i list[rii tuturor punctelor forte =i a punctelor slabe;
selectarea =i ierarhizarea celor mai caracteristice =i mai semnificative puncte
forte =i puncte slabe;
analiza contextului exogen, aferent sistemului de management al institu\iei
de cultur[ n vederea identific[rii =i list[rii oportunit[\ilor =i amenin\[rilor
semnificative;
217

selectarea =i ierarhizarea celor mai importante oportunit[\i =i amenin\[ri;


formularea, n cadrul unui raport final de sine st[t[tor, a concluziilor, recomand[rilor =i cerin\elor esen\iale, necesare pentru a fi utilizate n
elaborarea strategiei MCC privind organizarea =i desf[=urarea procesului
de profesionalizare a managementului din institu\iile culturale subordonate;
mediatizarea, n cercurile interesate, a concluziilor, recomand[rilor =i
cerin\elor esen\iale desprinse din raportul final care ncheie analiza SWOT.
2. Pachetul de m[suri, menit s[ asigure, n etapa a doua, elaborarea =i
implementarea strategiei generale =i a politicilor pe domenii cuprinde:
constituirea echipei de lucru condus[ de secretarul general al MCC =i
alc[tuit[ din speciali=ti din cadrul Oficiului de consultan\[ managerial[ =i
autorit[\i n materie de management =tiin\ific (speciali=ti din mediile
universitare, consultan\i, exper\i romni =i str[ini) care activeaz[ n afara
macrosistemului;
repartizarea responsabilit[\ilor, competen\elor =i atribu\iilor n cadrul
echipei de lucru =i fixarea calendarului de termene propriu acestei etape;
elaborarea propriu-zis[ a componentelor de baz[ ale strategiei generale
urm[rindu-se respectarea metodologiei consacrate n acest sens, =i anume:
- formularea misiunii administra\iei culturale centrale ca principal factor
activ =i responsabil n cadrul procesului, urm[rindu-se, n mod deosebit,
definirea riguroas[ a scopurilor fundamentale (st[ri dorite ce se impun a fi
maximizate =i/sau efecte nedorite ce trebuie minimizate) =i formularea
explicit[ a convingerilor =i ra\iunilor care stau la baza concep\iei ntregului
demers programatic;
- precizarea obiectivelor pe termen lung ale procesului de profesionalizare
a managementului prin derivarea acestora din scopurile fundamentale,
insistndu-se ndeosebi pe identificarea =i definirea acelor trepte
intermediare, concrete, m[surabile care marcheaz[ progrese n atingerea
scopurilor;
- definirea modalit[\ilor de ac\iune nominalizarea =i explicarea
op\iunilor fundamentale cu focalizare pe descrierea principalelor procese
avute n vedere (ansambluri de activit[\i, opera\iuni, abord[ri etc.), prin
intermediul c[rora se preconizeaz[ atingerea scopurilor/obiectivelor
strategice;
- fundamentarea necesarului de resurse (umane, materiale, financiare =i
informa\ionale), dimensionarea lor =i definirea mecanismului de atragere/
constituire =i alocare a acestora n concordan\[ cu evolu\ia evenimentelor
preconizate n cadrul procesului de profesionalizare a managementului;
- stabilirea calendarului de termene cu accent pe fixarea principalelor
repere cronologice ale evolu\iei previzionate, reprezentnd jaloane n timp
c[tre finalitatea predeterminat[ a procesului de cre=tere a gradului de
profesionalitate a managementului;
218

- determinarea avantajului competitiv atributul specific, sensul =i esen\a


strategiei MCC privind procesul de profesionalizare a managementului
constnd n definirea acelei pozi\ii speciale, urm[rit[, n mod con=tient =i
ofensiv, de c[tre administra\ia cultural[ central[, n raport cu ceilal\i
competitori interesa\i n procesul de atragere a resurselor, pentru a se realiza
un ascendent asupra acestora;
configurarea strategiei de ansamblu a MCC privind organizarea =i
desf[=urarea procesului de profesionalizare a managementului n institu\iile
subordonate, prin nsumarea =i articularea componentelor acesteia, anterior
elaborate, pentru a se defini o structur[ de ac\iuni manageriale consistent[,
unitar[ =i coerent[;
publicarea strategiei MCC privind procesul de profesionalizare a
managementului institu\iei culturale =i difuzarea acesteia;
identificarea tuturor domeniilor pentru care se impun a fi elaborate
politici sectoriale astfel nct s[ se asigure o ct mai adecvat[ cuprindere
=i aprofundare a problematicii specifice procesului de profesionalizare a
managementului;
repartizarea responsabilit[\ilor, n cadrul echipei de lucru, precum =i
fixarea termenelor privind elaborarea politicilor sectoriale;
formularea propriu zis[ a politicilor sectoriale, derivate din strategie,
cu focalizare pe stabilirea obiectivelor pe termen mediu, precizarea =i
ierarhizarea ac\iunilor concrete n func\ie de necesit[\ile =i particularit[\ile
efective, determinarea volumului =i structurii resurselor necesare,
repartizarea pe oameni =i compartimente a ac\iunilor, responsabilit[\ilor,
competen\elor =i atribu\iilor etc.;
implementarea strategiei generale =i a politicilor sectoriale ca ansamblu
unitar =i coerent de abord[ri menite s[ asigure orientarea general[,
consecven\a deciziilor =i ac\iunilor =i, concomitent, s[ creeze cadrul propice
de alocare judicioas[ a resurselor proprii =i atrase, n ceea ce prive=te
organizarea =i desf[=urarea procesului de profesionalizare a managementului
institu\iei culturale, avndu-se n vedere:
- preg[tirea implement[rii strategiei =i politicilor sectoriale;
- operarea modific[rilor =i perfec\ion[rilor preconizate;
- evaluarea par\ial[ a rezultatelor implement[rii strategiei =i politicilor.
3. Pachetul de m[suri =i abord[ri menite s[ asigure, n etapa a treia, nv[\area
=i perfec\ionarea profesional[ const[ n: a) transmiterea/asimilarea/fixarea
cuno=tin\elor fundamentale de management; b) perfec\ionarea/ consolidarea
deprinderilor, aptitudinilor =i comportamentelor manageriale specializate;
m[surile preconizate, n aceast[ etap[, vor fi opera\ionalizate pe parcursul a
dou[ semestre.
n primul semestru vor fi organizate =i desf[=urate activit[\ile aferente
realiz[rii obiectivelor din categoria a, dup[ cum urmeaz[:
219

verificarea, printr-un test-diagnostic, a cuno=tin\elor generale de


management de care dispune fiecare cursant n momentul de debut al
programului;
organizarea =i desf[=urarea unui program intensiv de perfec\ionare,
prin intermediul CPFEPMDC, n cadrul c[ruia se vor derula seminarii,
prelegeri, consulta\ii =i test[ri menite s[ asigure transmiterea, de c[tre
instructori, a cuno=tin\elor fundamentale de management =i asimilarea
acestora, de c[tre cursan\i;
verificarea, n cadrul seminariilor nr. 1 3, a gradului de nsu=ire a
cuno=tin\elor manageriale predate n =edin\ele anterioare prin sus\inerea
de c[tre fiecare cursant a unui test-gril[ special conceput;
evaluarea cursan\ilor, la sfr=itul fiec[rui seminar, prin acordarea de note
cuprinse ntre 1 la 10 =i nregistrarea acestora n baza de date existent[ la
Direc\ia resurse umane din MCC;
preg[tirea individual[ pe care, ntre seminarii, fiecare cursant o parcurge,
n mod independent, nsu=indu-=i cuno=tin\ele de specialitate din bibliografia
recomandat[ =i beneficiind de consulta\ii dup[ un orar prestabilit;
parcurgerea, la sfr=itul etapei, a chestionarului-sintez[ nr. 1 care s[
permit[ evaluarea ntregului bagaj de cuno=tin\e specializate de management
pe care l de\ine fiecare cursant;
evaluarea, pentru fiecare cursant n parte, a acumul[rilor de cuno=tin\e
specializate de management prin compararea rezultatelor ob\inute la testul
diagnostic ini\ial cu cele ob\inute la chestionarul-sintez[ nr. 1;
ntocmirea, la sfr=itul etapei, de c[tre fiecare cursant, a unui raport
nesemnat de evaluare personal[, prin care acesta =i va exprima deschis
aprecierea privind modul cum s-au organizat =i desf[=urat activit[\ile
specifice, cuprinse n primul semestru;
analizarea, n cadrul Direc\iei de resurse umane a MCC, a rapoartelor de
evaluare personal[ din primul semestru =i formularea de recomand[ri
privind derularea, n continuare, a programului.
n al doilea semestru vor fi organizate =i desf[=urate activit[\ile aferente
realiz[rii obiectivelor din categoria b, dup[ cum urmeaz[:
derularea unui program intensiv de perfec\ionare, prin intermediul
CPFEPMDC, n cadrul c[ruia vor fi organizate =i desf[=urate seminarii,
analize de caz, exerci\ii, simul[ri pe calculator, jocuri interactive =i test[ri
menite s[ asigure perfec\ionarea/consolidarea deprinderilor, aptitudinilor
=i comportamentelor manageriale specializate;
verificarea, n cadrul seminariilor nr. 4 9, prin baterii de teste special
concepute, a poten\ialului de abilit[\i manageriale de care dispune fiecare
cursant;
notarea cursan\ilor, la sfr=itul fiec[rui seminar, cu note de la 1 la 10 =i
nregistrarea acestora n baza de date existent[ la Direc\ia resurse umane
din MCC;
220

preg[tirea individual[ pe care, ntre seminarii, fiecare cursant o parcurge,


n mod independent, avnd posibilitatea s[ ia contact cu speciali=ti n
conducerea =tiin\ific[, afla\i la dispozi\ia lor, n limita unui orar prestabilit,
pentru a acorda consulta\ii individuale =i de grup;
parcurgerea, la sfr=itul etapei, a chestionarului-sintez[ nr. 2 care s[
permit[ evaluarea ansamblului de deprinderi, aptitudini =i comportamente
specializate pe care fiecare cursant n parte l de\ine =i, n adi\ional, evaluarea
calit[\ilor personale, respectiv, nivelul de inteligen\[, capacitatea de
memorare, poten\ialul de a comunica =i abilit[\ile de negociator;
determinarea, pentru fiecare cursant, a unei aprecieri finale ob\inut[ prin
calcularea unei medii asupra tuturor notelor acordate pe timpul celor dou[
semestre ale etapei a treia;
atestarea, prin acordarea unei diplome, a cursan\ilor care au ob\inut medii
finale mai mari dect 7, ca fiind compatibili cu cerin\ele postului de manager
n institu\ia cultural[;
fundamentarea, pe baza aprecierii finale, a unor decizii privind demiterea
managerilor care s-au dovedit a fi incompatibili =i promovarea n func\ie
a celor care au demonstrat c[ dispun de calit[\ile, cuno=tin\ele, aptitudinile,
deprinderile =i comportamentele specializate;
completarea, de c[tre fiecare cursant, a unui raport nesemnat de evaluare
personal[ prin care s[ se exprime aprecierea privind modul cum s-au
organizat =i desf[=urat activit[\ile specifice cuprinse n al doilea semestru;
analizarea, n cadrul Direc\iei resurse umane din MCC, a rapoartelor de
evaluare personal[ aferente celui de-al doilea semestru =i formularea de
recomand[ri privind derularea, n continuare a programului.
4. Pachetul de m[suri menite s[ asigure, n etapa a patra, remodelarea
sistemului de management, pentru fiecare institu\ie cultural[ n parte, precum
=i implementarea acestuia, iar n paralel, schimbarea culturii organiza\ionale,
va cuprinde:
diagnosticarea st[rii de fapt a managementului institu\iei culturale, cu
accent pe identificarea principalelor atu-uri =i a punctelor slabe, pe relevarea
cauzelor care le genereaz[ =i pe formularea de recomand[ri cu caracter
corectiv sau de dezvoltare, dup[ caz;
elaborarea strategiei unit[\ii, cu accent pe definirea misiunii acesteia, a
obiectivelor fundamentale =i a modalit[\ilor de ac\iune, pe dimensionarea
resurselor, precizarea termenelor =i definirea avantajului competitiv;
elaborarea lucr[rii privind reproiectarea sistemului de management,
axat[ pe redefinirea, perfec\ionarea =i modernizarea celor patru subsisteme
majore ale sistemului de management, avnd n vedere metodologia
consacrat[, dup[ cum urmeaz[:
- reproiectarea subsistemului metodologico-managerial cuprinde selectarea
celui mai adecvat instrumentar managerial, nominalizarea elementelor
procedurale de aplicare =i utilizare a sistemelor, metodelor =i/sau tehnicilor
221

consacrate de management =i elaborarea de metodologii privind analiza =i


perfec\ionarea celorlalte componente manageriale (decizionale,
informa\ionale =i organizatorice);
- reproiectarea subsistemului decizional cuprinde precizarea elementelor
subsistemului decizional existent (nominalizarea deciden\ilor, identificarea
deciziilor, stabilirea tipologiei acestora, repartizarea deciziilor pe func\ii =i
func\iuni, eviden\ierea parametrilor calitativi ai deciziei, stabilirea
con\inutului proceselor decizionale =i a instrumentarului utilizat), analiza
critic[ a subsistemului decizional existent, formularea de concluzii =i
recomand[ri care s[ vizeze perfec\ionarea cadrului decizional
- reproiectarea subsistemului informa\ional cuprinde identificarea
elementelor componente ale subsistemului (listarea documentelor utilizate,
elaborarea machetelor acestora, reprezentarea grafic[ a circuitelor
informa\ionale, descrierea procedurilor utilizate n solu\ionarea
documentelor), analiza critic[ a subsistemului informa\ional existent
(eviden\ierea disfunc\ionalit[\ilor =i a cauzelor care le genereaz[, evaluarea
calit[\ii informa\iilor etc.), reproiectarea propriu-zis[ a subsistemului
informa\ional (stabilirea cerin\elor esen\iale, stabilirea configura\iei de
ansamblu, proiectarea de detaliu a subsistemului informa\ional, evaluarea
eficien\ei cuantificabile =i necuantificabile);
- reproiectarea subsistemului organizatoric cuprinde identificarea =i
prezentarea subsistemului organizatoric, stabilirea principalelor documente
privind organizarea, identificarea structurii manageriale =i a celei
opera\ionale, a obiectivelor fundamentale =i a principalelor ansambluri de
activit[\i specifice, analiza critic[ a subsistemului organizatoric existent =i
elaborarea unei noi configura\ii interne competitive, prin aplicarea
m[surilor de perfec\ionare =i modernizare ce se impun, insistndu-se pe
revizuirea documentelor consacrate privind organizarea formal[.
analizarea =i avizarea proiectului privind remodelarea sistemului de
management al institu\iei culturale n cadrul OCM din MCC;
preg[tirea climatului organiza\ional pentru implementarea noului sistem
de management;
implementarea propriu-zis[ a noului sistem de management n baza
unui program riguros definit;
evaluarea intern[, n cadrul institu\iei culturale, a eficien\ei noului sistem
de management rezultat din reproiectare;
elaborarea =i aplicarea politicii menit[ s[ contribuie la schimbarea culturii
organiza\ionale, politic[ ce se va derula n paralel cu procesul de
remodelare a sistemului de management din cadrul institu\iei culturale =i,
concomitent, pentru sus\inerea acestuia;
completarea, de c[tre fiecare manager din institu\ia cultural[, direct implicat
n procesul de remodelare a sistemului de management =i n cel de schimbare
a culturii organiza\ionale, a unui raport nesemnat de evaluare personal[
222

prin care s[ se exprime liber aprecierea privind modul cum s-au organizat
=i desf[=urat activit[\ile specifice cuprinse n cea de-a patra etap[;
analizarea, n cadrul Direc\iei resurse umane a MCC, a rapoartelor de
evaluare personal[ din etapa a patra =i formularea de recomand[ri privind
derularea, n continuare, a programului.
Diagnosticarea st[rii de fapt a managementului institu\iei culturale, strategia
unit[\ii =i lucrarea privind reproiectarea sistemului de management vor fi
elaborate de c[tre grupul de cursan\i, din fiecare institu\ie cultural[, compus
din participan\ii la procesul de perfec\ionare, organizat =i desf[=urat n etapa a
treia. Acest grup va fi condus de c[tre directorul institu\iei respective =i va lucra
sub ndrumarea =i pe baza recomand[rilor speciali=tilor din cadrul OCM.
n viziunea prezentului program, cea de-a patra etap[ reprezint[ punctul
culminat al demersului de scientificare =i perfec\ionare a managementului
institu\iei culturale, c[tre care converg toate eforturile anterioare =i, ca atare,
aceast[ perioad[ necesit[ o maxim[ concentrare a for\elor interne din cadrul
macrosistemului coordonat de MCC. n acela=i timp, pentru derularea, n cele
mai bune condi\ii, a procesului de remodelare a sistemului de management
din cadrul institu\iei culturale, vor fi coopta\i, n echipele operative, inclusiv
speciali=ti din afara macrosistemului, urm[rindu-se, n mod constant =i
sistematic, implicarea efectiv[ a acestora n elaborarea =i implementarea noilor
sisteme de conducere.
5. Pachetul de m[suri menite s[ asigure, n etapa a cincea, monitorizarea
proceselor =i rela\iilor de management din institu\iile subordonate MCC, n
perioada de dup[ implementarea noului sistem de management, rezultat n
urma reproiect[rii, cuprinde:
identificarea simptomelor =i efectelor privind abaterile, insuficien\ele,
disfunc\ionalit[\ile, devierile, blocajele etc. utiliznd, n acest sens, un
ansamblu sistemic de abord[ri ofensive =i concertate de investigare, generat
=i sus\inut de monitorizarea riguroas[ a modului cum se deruleaz[ contractul
de management, intensificarea procesului de consultan\[ managerial[
itinerant[ =i a controling-ului administra\iei culturale inspec\ii, ac\iuni de
audit, verific[ri etc. cu focalizare pe cercetarea modului cum se deruleaz[
procesele =i rela\iile de management din cadrul institu\iilor culturale
subordonate;
analiza deficien\elor ap[rute n derularea proceselor =i rela\iilor de
management n vederea evalu[rii, cu obiectivitate, a func\ion[rii noilor
sisteme de management implementate n cadrul fiec[rei institu\ii culturale,
a stabilirii, cu exactitate, a cauzelor abaterilor, precum =i pentru se formula
recomand[ri temeinic argumentate, utilizndu-se, ca metod[ de lucru,
compararea presta\iilor manageriale cu standardele prestabilite prin prisma
unui ansamblu unitar =i coerent de criterii de apreciere/evaluare, precum =i
compararea func\ionalit[\ii =i a performan\elor noului sistem managerial
223

al institu\iei culturale cu caracteristicile similare ale altor organiza\ii


apropiate ca profil.
stabilirea m[surilor corective curente ce se impun, menite s[ conduc[ la
eliminarea abaterilor, devia\iilor, deficien\elor, disfunc\iilor, decalajelor etc.,
ac\ionndu-se cu prec[dere asupra cauzelor fenomenelor negative, astfel
nct, n final, s[ se realizeze reglarea proceselor =i rela\iilor de
management, n sensul respect[rii, sub toate aspectele, a ansamblului de
principii =i reguli metodologice care le sunt aplicabile;
completarea, de c[tre fiecare manager din institu\ia cultural[, co-participant
la procesul de corectare a func\ion[rii noilor sisteme de management, a
unui raport nesemnat de evaluare personal[ prin care s[-=i exprime
deschis aprecierea privind modul cum s-au organizat =i desf[=urat activit[\ile
specifice cuprinse n etapa a cincea, cu accent pe evaluarea colabor[rii cu
speciali=tii MCC care au opera\ionalizat monitorizarea =i a eficacit[\ii
m[surilor corective recomandate de c[tre ace=tia;
analizarea, n cadrul Direc\iei resurse umane din MCC, a rapoartelor de
evaluare din etapa a cincea =i formularea de recomand[ri privind
eventuala reluare a ntregului program sau a unor etape distincte ale
acestuia;
ntocmirea, de c[tre secretarul general al MCC, a unui raport sintez[ care
s[ fie prezentat, spre analiz[, conducerii superioare.

6.2.4. Resursele
Cele patru mari categorii de resurse necesare desf[=ur[rii, n bune condi\ii,
a Programului de profesionalizare a managementului institu\iei culturale sunt:
resursele umane, materiale, financiare =i informa\ionale.
Resursele umane participante la Programul de profesionalizare a
managementului n institu\ia cultural[ se compun din:
secretarul general al MCC conduc[torul =i responsabilul principal al
programului;
speciali=tii din cadrul Direc\iei resurse umane din MCC ns[rcina\i cu
nominalizarea cursan\ilor, programarea acestora pe grupe, organizarea =i
completarea bazei de date specifice, efectuarea de analize finalizate cu
recomand[ri =i propuneri etc.;
speciali=tii din OCM ns[rcina\i s[ asigure, prin presta\ia, recomand[rile =i
demersurile lor, scientificarea managementului n institu\ia cultural[;
speciali=tii din CPFEPMDC ns[rcina\i cu asigurarea logisticii Programului
de profesionalizare a managementului;
instructorii (colaboratori externi) cadre didactice universitare specializate
n management, consultan\i =i exper\i din \ar[ =i din str[in[tate, speciali=ti
cu experien\[ n domeniul conducerii institu\iilor culturale;
224

cursan\i (manageri) circa 350 de directori de institu\ii culturale, adjunc\i


ai acestora, =efi de departamente =i servicii, oameni de cultur[ propozabili
pentru a fi numi\i n func\ia de director de institu\ie cultural[ etc.
Resursele materiale necesare derul[rii Programului de profesionalizare a
managementului n institu\ia cultural[, respectiv, instrumentarul didactic, s[lile
de curs, mijloacele de transport, materialele consumabile etc., precum =i serviciile
f[r[ de care buna desf[=urare a activit[\ilor de nv[\are programat[ =i de
perfec\ionare (seminarii, test[ri, conferin\e etc.) nu poate fi asigurat[, vor fi
puse la dispozi\ie de c[tre CPFEPMDC. n scopul asigur[rii unui suport logistic
adecvat, CPFEPMDC va elabora o politic[ sectorial[ proprie, aprobat[ de c[tre
secretarul general al MCC, politic[ ce va avea ca scop fundamental realizarea
unei baze materiale corespunz[toare procesului de profesionalizare a
managementului institu\iei culturale.
n perioada m[surilor preliminare, anterioar[ nceperii procesului propriu
zis de profesionalizare a managementului, CPFEPMDC va determina necesarul
de resurse materiale (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, servicii etc.)
pentru derularea programului =i va ac\iona n direc\ia complet[rii bazei
materiale astfel nct s[ se asigure, n condi\ii corespunz[toare, ntregul suport
logistic pentru activit[\ile preconizate.
CPFEPMDC va asigura, din fonduri proprii, tip[rirea cursurilor necesare
procesului de perfec\ionare profesional[, a pliantelor, bro=urilor, foilor volante
ce se impun a completa biblioraftul individual al fiec[rui cursant etc., precum
=i distribuirea acestor materiale c[tre cei interesa\i.
Resursele financiare necesare Programului de profesionalizare a
managementului institu\iei culturale se vor constitui din subven\ii =i din fonduri
extrabugetare (venituri proprii, sponsoriz[ri, dona\ii). Constituirea resurselor
financiare necesare programului, precum =i alocarea acestora, pe principalele
destina\ii, sunt prezentate sintetic n tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 2
/

Prima
etap

A doua
etap

A treia
etap

A patra
etap

A cincea
etap

Total

CONSTITUIRE
Subvenii

300.000

300.000

450.000

500.000

500.000

50.000

100.000

200.000

250.000

600.000

350.000

400.000

650.000

750.000

500.000

2.650.000

Chelt. de personal

250.000

350.000

400.000

600.000

500.000

2.100.000

Chelt. materiale

100.000

50.000

150.000

100.000

400.000

Chelt. de capital

100.000

50.000

150.000

Total alocat

350.000

400.000

650.000

750.000

500.000

2.650.000

Fonduri extrabugetare
Total disponibil

2.050.000

ALOCARE

Not[: Sumele, n mii lei, nscrise n tabel, sunt exemplificative.


225

Fondul cheltuielilor de personal, aferente programului, se compune din


sumele destinate pentru:
- indemniza\iile, cazarea =i transportul instructorilor suportate de MCC =i
CPFEPMDC;
- diurna, cazarea =i transportul cursan\ilor suportate de institu\iile culturale
n care ace=tia activeaz[;
- diurna, cazarea =i transportul speciali=tilor din Direc\ia resurse umane
din OCM;
Fondul cheltuielilor materiale, aferente programului, este destinat pentru
a acoperi:
- contravaloarea materialelor =i a prest[rilor de servicii necesare pentru
derularea Programului de profesionalizare a managementului institu\iei
culturale suportate de CPFEPMDC;
- cheltuielile privind ntocmirea, distribuirea =i actualizarea bibliorafturilor
tip Consilier suportate de MCC.
Fondul cheltuielilor de capital, aferente programului, va fi constituit,
din fonduri extrabugetare, de c[tre CPFEPMDC =i va fi destinat s[ asigure
dot[rile tehnice necesare bunei desf[=ur[ri a activit[\ilor prev[zute. Dup[
finalizarea programului, dot[rile efectuate cu aceast[ ocazie r[mn n
patrimoniul CPFEPMDC.
Resursele informa\ionale se compun din multitudinea datelor =i
informa\iilor de specialitate, a fluxurilor =i circuitelor informa\ionale, a
procedurilor =i mijloacelor de tratare a informa\iilor menite s[ contribuie la
buna desf[=urare a procesului de profesionalizare a managementului institu\iei
culturale. Avnd n vedere complexitatea =i vastitatea problematicii adiacente,
organizarea =i func\ionarea sistemului informa\ional sui-generis care s[
deserveasc[ procesul de profesionalizare a managementului din institu\ia
cultural[, vor face obiectul unei politici sectoriale a MCC avnd ca suprem[
ra\iune asigurarea suportului informa\ional necesar derul[rii n bune condi\ii
a ntregului program. n epicentrul sistemului informa\ional se va afla oficiul
informatic, subordonat direct secretarului general al MCC, anume nfiin\at
pentru a deservi programul de profesionalizare a managementului institu\iei
culturale. Oficiul informatic va avea n leg[tur[ =i n coordorare nemijlocit[
att baza de date informatizat[ din cadrul Direc\iei resurse umane, ct =i pe
cea din cadrul OCM.
Testele ce urmeaz[ a fi utilizate, n cadrul seminariilor, n vederea evalu[rii
calit[\ilor individuale, a nivelului de cuno=tin\e =i a gradului de consolidare a
deprinderilor, aptitudinilor =i comportamentelor manageriale, vor fi comandate
unor institute specializate iar costurile acestora vor fi suportate de c[tre MCC.
Cu ocazia demar[rii Programului de profesionalizare a managementului
n institu\ia cultural[, prin grija Direc\iei resurse umane din cadrul MCC, fiecare
cursant va primi un biblioraft gen Consilier cuprinznd:
226

- date =i informa\ii privind organizarea =i derularea activit[\ilor cuprinse n


prezentul program;
- lista cursan\ilor nso\it[ de succinte prezent[ri a acestora;
- curriculum vitae al instructorilor (colaboratori externi) =i al speciali=tilor
din minister;
- bibliografia obligatorie;
- calendarul detaliat al termenelor;
- cursurile teoretice care asigur[ cuno=tin\ele manageriale de baz[;
- date privind sistemul de criterii n baza c[ruia se va efectua evaluarea,
notarea =i atestarea cursan\ilor pe timpul celei de-a treia etape, precum =i
evaluarea presta\iei manageriale pe timpul ultimilor dou[ etape;
- lista telefoanelor utile;
- instruc\iuni de utilizare a biblioraftului individual;
- date privind organizarea =i actualizarea biblioraftului.
Biblioraftul va fi astfel conceput, organizat =i actualizat nct, pe tot timpul
programului, s[ poat[ fi utilizat de c[tre fiecare cursant, n mod individual,
eficace =i oportun, ca instrument de lucru nalt specializat.

6.2.5. Termenele
Programul se ntinde pe o perioad[ de trei ani, astfel:
Tabelul nr. 3
/
Anul ]nt`i
Al doilea an

Msurile
preliminare

Prima
etap[

A doua
etap[

A treia
etap[

A patra
etap[

A cincea
etap[

1 ian30 apr 1 mai31 aug 1sep-31 dec


1 ian 31 dec

Al treilea an

1ian30 iun

1 iul-31 dec

Calendarul de termene, propriu acestui program, presupune respectarea


urm[toarelor principale repere cronologice:
Termene privind perioada m[surilor preliminare

Lansarea programului..............................................................................5 ianuarie


nfiin\area OCM......................................................................................10 ianuarie
ncadrarea cu speciali=ti a OCM............................................................20 februarie
Semnarea/actualizarea contractelor de management........................31 martie
Prezentarea raportului CPFEPMDC privind baza material[..............30 aprilie
Finalizarea organiz[rii bazei de date....................................................30 aprilie
Finalizarea organiz[rii sistemului informa\ional.................................30 aprilie

Termene privind pachetul de m[suri =i abord[ri aferente primei etape:


Constituirea echipei de speciali=ti.........................................................10 mai
Finalizarea culegerii =i sistematiz[rii datelor necesare.......................15 iunie
Finalizarea analizei mediului organiza\ional.......................................25 iunie
227

Selectarea =i ierarhizarea punctelor forte/slabe.................................30 iunie


Finalizarea analizei contextului managerial.........................................15 iulie
Selectarea/ierarhizarea oportunit[\ilor/amenin\[rilor......................30 iulie
Finalizarea concluziilor/recomand[rilor analizei SWOT....................25 august
ntocmirea raportului final privind analiza SWOT..............................30 august

Termene privind pachetul de m[suri =i abord[ri aferente etapei a doua:


Constituirea echipei de speciali=ti........................................................10 septembrie
Finalizarea document[rii.......................................................................10 octombrie
Finalizarea formul[rii componentelor strategiei.................................15 noiembrie
Finalizarea configura\iei strategiei generale........................................20 noiembrie
Publicarea strategiei generale a MCC...................................................30 noiembrie
Finalizarea politicilor sectoriale.............................................................15 decembrie
Implementarea strategiilor =i politicilor................................................31 decembrie

Termene privind pachetul de m[suri =i abord[ri aferente etapei a treia:


Primul semestru
Prelegeri privind Tema nr. 1 (2 zile) Testul diagnostic................15-16 ianuarie
Prelegeri privind Tema nr. 2 =i Seminarul nr. 1 (3 zile).............12-15 februarie
Prelegeri privind Tema nr. 3 =i Seminarul nr. 2 (3 zile).............28-30 martie
Seminarul nr. 3 (2 zile).................................................................12-15 aprilie
Chestionarul-sintez[ nr. 1 (3 zile)................................................15-18 mai
Evaluarea acumul[rilor de cuno=tin\e de management..............18-20 iunie
Al doilea semestru
Seminarul nr. 4 (2 zile).................................................................30-31 iulie
Seminarul nr. 5 (2 zile)................................................................27-28 august
Seminarul nr. 6 (2 zile)................................................................30-31 septembrie
Seminarul nr. 7 (2 zile)................................................................29-30 octombrie
Seminarul nr. 8 (2 zile)................................................................30-31 noiembrie
Seminarul nr. 9 (2 zile)................................................................16-18 decembrie
Chestionarul-sintez[ nr. 2.............................................................19 decembrie
Atestarea cursan\ilor......................................................................20 decembrie

Termene privind pachetul de m[suri =i abord[ri aferente etapei a patra:


Diagnosticarea sistemului de management din inst. cultural[.........15 ianuarie
Elaborarea strategiei institu\iei culturale............................................31 ianuarie
Finalizarea lucr[rii privind
reproiectarea sistemului de management....................................20 februarie
Finalizarea recomand[rilor OCM........................................................10 martie
Finalizarea preg[tirii climatului organiza\ional..................................30 martie
Implementarea noului sistem de management..................................30 martie

Termene privind pachetul de m[suri =i abord[ri aferente etapei a cincea:


Reactualizarea planului de control/audit..............................................5 iunie
Analizarea contractelor de management...............................................Trimestrial
Prezentarea raportului sintez[ final......................................................31 decembrie
228

6.2.6. Avantajul competitiv


Avantajul competitiv vizat de c[tre administra\ia cultural[, n urma
parcurgerii Programului de profesionalizare a managementului institu\iei
culturale, se va materializa ntr-un summum de efecte benefice n planul eficien\ei,
al realiz[rii obiectivelor predeterminate, al amelior[rii climatului
organiza\ional. O infuzie de management =tiin\ific n institu\ia cultural[, a=a
cum se prefigureaz[ aceasta n cadrul prezentului program, va induce o serie
de influen\e notabile, ntre care: a) cre=terea gradului de ra\ionalitate a deciziilor;
b) ordonarea =i disciplinarea efortului solidar; c) desc[tu=area for\elor creatoare
latente; d) asigurarea unui climat organiza\ional performant; e) impulsionarea
dezvolt[rii fenomenului cultural; f) alocarea =i cheltuirea judicioas[ a resurselor.
Prin cre=terea gradului de profesionalitate n conducerea institu\iilor
culturale, administra\ia de profil va realiza, n final, o metapozi\ionare fa\[
de factorii mediului instrumental =i, ndeosebi, fa\[ de celelalte entit[\i
administrative concurente cu care MCC se afl[ n raporturi de cvasi-rivalitate n
ceea ce prive=te atragerea resurselor. Avantajul competitiv vizat se va concretiza
n ascendentul pe care macrosistemul cultural l va realiza, n raport cu ceilal\i
concuren\i, privind problematica atragerii de resurse financiare din fonduri
publice =i, mai ales, din sponsoriz[ri. Preconiz[m c[ la finele programului de
profesionalizare a managementului n institu\ia cultural[, nivelul fondurilor
atrase n cadrul macrosistemului cultural s[ nregistreze o cre=tere cu 150%
fa\[ de ultima raportare anterioar[ demar[rii programului.
Prin focalizarea aten\iei pe aspectele referitoare la profesionalizarea =i
eficientizarea promov[rii produsului cultural (valorificarea superioar[ a
ineditul, a originalit[\ii, a prezen\ei unor personalit[\i de prim rang la
manifest[rile organizate de c[tre institu\iile culturale), precum =i prin utilizarea,
pe scar[ larg[, a metodelor de marketing se preconizeaz[ o cre=tere a particip[rii
publicului, a mijloacelor mass-media =i a sponsorilor cu efecte benefice n planul
constituirii resurselor financiare.
Pentru fiecare institu\ie cultural[ n parte, avantajul competitiv va fi definit
concret de c[tre colectivul de manageri, angajat n procesul de remodelare a
sistemului de management, prin prisma finalit[\ii inerente a acesteia. Exerci\iul
formul[rii avantajului competitiv va constitui o prob[, de sine st[t[toare, n
atestarea cursan\ilor =i va fi notat ca atare.
BIBLIOGRAFIE
1. Alexandru, I. Structuri, mecanisme =i institu\ii administrative, Editura +coala
Na\ional[ de Studii Politice =i Administrative, Bucure=ti 1992
2. Androniceanu, A. Management public, Editura Economic[, Bucure=ti 1999
3. B[canu, B. Management strategic, Editura Teora, Bucure=ti 1997
4. Chait, R. The Effective Board of Trustees, American Council on Education 1993
5. Choffray, J. M. Sisteme inteligente de management, Editura +tiin\[ =i Tehnic[, Buc.
1997
229

6. Kubr, M. Management consulting, Editura AMCOR, Bucure=ti 1992


7. Nicolescu, O. (coord.) Strategii manageriale de firm[, Ed. Economic[ 1996
8. Nicolescu, O. Sistemul decizional al organiza\iei, Ed. Economic[ 1998
9. Nicolescu, O. Management comparat, Editura Economic[ 1997
10. Nicolescu, O. & Verboncu, I. Management, Editura Economic[,1999
11. Russu, C. Management, Editura Tehnic[, Bucure=ti 1996
Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerial[
Legea nr. 188/1999 privind statutul func\ionarilor publici
Legea nr. 72/1996 privind finan\ele publice
Ordonan\a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern =i controlul financiar
preventiv
Ordonan\a de urgen\[ a Guvernului nr. 9/2001 privind unele m[suri n domeniile
culturii =i artelor, cultelor, cinematografiei =i dreptului de autor
Hot[rrea Guvernului nr. 942/1990 privind organizarea =i func\ionarea
Ministerului Culturii
Hot[rrea Guvernului nr. 811/1992 privind organizarea =i func\ionarea
Ministerului Culturii
Hot[rrea Guvernului nr. 461/1994 privind organizarea =i func\ionarea
Ministerului Culturii
Hot[rrea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea =i func\ionarea
Ministerului Culturii
Hot[rrea Guvernului nr. 567/1995 privind organizarea =i func\ionarea
Ministerului Culturii
Hot[rrea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea =i func\ionarea
Ministerului Culturii
Hot[rrea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea =i func\ionarea Ministerului
Culturii =i Cultelor
Programul de guvernare pe perioada 2001-2004

230