Sunteți pe pagina 1din 3

Elemente de calitate biologice, chimice i fizico-chimice in apa pestilor

Turbiditate
pH
Culoare
Oxigen dizolvat
CBO5
CCO-Mn
CCO-Cr
Rezidu filtrabil uscat la 105C
Cloruri
Calciu
Magneziu
Sodiu
Amoniu
Nitrit
Nitrat
N total
Cianuri total
Fenoli (indice fenolic)
Detergenti
Hidrocarburi alifatatice cu clor (AOx)
Fier dizolvat
Mangan total dizolvat
Zinc
Cupru
Crom total
Plumb
Arsen
Nichel
Cadmiu
Mercur
Temperatura
Materii in suspensie
Index saprob
Clorofila a
Coliformi totali
Coliformi fecali
Streptococi fecali

Elemente de calitate biologice, chimice i fizico-chimice in apa pentru


potabilizare
pH
Culoare
Miros
Saturatie in oxigen
CBO5
CCO-Mn
CCO-Cr
COT+COD
Rexidu filtrabil uscat la 105C
Fluoruri
Cloruri
Sulfati
N organic (Kjieldahl)
Amoniu
Nitrat
Fosfati (orto)
Cianuri totale
Fenoli (indicele fenolic)
Detergenti
Substante extractibile in cloroform
Hidrocarburi alifatatice cu clor (AOx)
Hidrocarburi dizolvate sau in emulsie
Fier dizolvat
Mangan total dizolvat
Aluminiu
Zinc
Cupru
Bor
Crom total
Plumb
Arsen
Nichel
Cadmiu
Seleniu
Mercur
Bariu
PAH
Temperatura
Materii in suspensie

1,2 mg/l
250 mg/l

50 mg/l
50 mg/l

0,1 mg/l
1,0 mg/l
50 mg/l
10 mg/l
10 mg/l
20 mg/l
5,0 mg/l
10 mg/l
1,0 mg/l

Coliformi totali
Coliformi fecali
Streptococi fecali