Sunteți pe pagina 1din 15

Curs 8

Registrele contabile

Potrivit prevederilor legii 82/1991,legea contabilitatii,registrele de contabilitate obligatorie sunt registrul


jurnal,inventar,cartea mare.
Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia lor si se prezinta in mod
ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor
contabile efectuate.
Se pot prezenta sub forma de registru,foi volante sau listari informatice dupa caz.Numerotarea paginilor
registrelor se va face in ordine crescatoare,iar volumelor se vor numerota in ordinea completarii lor.
Registrul jurnal--> reprezinta un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza cronologic toate
operatiunile economico-financiare,operatiuni de aceeasi natura realizate in acelasi loc de activitate,pot fi
recapitulate intr-un document centralizator denumit jurnal auxiliar care sta la baza inregistrarii in registrul
jurnal.
Orice inregistrare in registrul jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la felul,numarul si data
documentului justificativ,explicatiile privind operatiunile respective,costurile sintetice debitoare si
creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate.
Editarea registrului jurnal se efectueaza la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile
proprii.
Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si conduc contabilitatea in partida simpla
intocmesc registrul jurnal de incasari si plati precum si alte documente prevazute de legislatie in domeniu.
Registrul inventar-->reprezinta un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate
elementele de activ si de pasiv grupate in functie de natura lor si inventariate potrivit legii.
Se intocmeste la infiintarea unitatii,a institutiei,cel putin odata pe an pe parcursul functionarii acesteia,se
mai intocmeste cu ocazia fuziunii,a divizarii sau a incetarii activitatii precum si in alte situatii prevazute
de lege pe baza de inventar faptic.
In acest registru se inscriu elementele inventariate dupa natura lor intr-o maniera detaliata pentru a putea
justifica continutul fiecarui post al bilantului.
Se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv.
Elementele de activ si de pasiv inscrise in registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte
documente ce atesta continutul acestora la sfarsitul exercitiului financiar.
Pe baza registrului inventar si a balantei de verificare de la data de 31 decembrie se intocmeste bilantul
care face parte din situatiile financiare anuale.

Registrul cartea mare-->reprezinta un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar


miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv la un momendat.
Cartea mare reprezinta un document contabil de sinteza care contine printre altele simbolul contului
debitor si al celui creditor,rulajul debitor si creditor precum si soldul contului.Registrul cartea mare sta la
baza intocmirii balantei de verificare.
Cele trei categorii de registru se pastreaza in unitatea respectiva timp de 10 ani de la data incheierii
exercitiului financiar in cadrul caruia au fost intocmite,iar in caz de pierdere,sustragere sau
distrugere,aceste registre trebuie reconstituite in termen de maxim 30 de zile de la constatare.
Regimul juridic al documentelor contabile in Romania
In baza legii contabilitatii,registrele de contabilitate precum si documentele justificative care stau la baza
inregistrarilor in contabilitate se pastreaza in arhiva unitatii.Pastrarea se realizeaza de regula in forma lor
originala,registrele fiind grupate in functie de natura operatiunilor si in ordine cronologica in cadrul
exercitiului financiar la care se refera.
Registrul jurnal si cel inventar au regim de inregistrare la organele fiscale teritoriale inainte de a fi
utilizate.Ele se numeroteaza,se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunere la organele fiscale.Tinute la
zi si in mod corect,aceste registre pot fi admise ca proba in litigiile patrimoniale,in caz de faliment
precum si in orice alte situatii.O parte din documentele contabile intra in categoria celor cu regim special
care intocmesc si se utilizeaza potrivit unor dispozitii legale cu precizari exprese privind continutul si mai
ales modul de tiparire,de circulatie si pastrare.
In afara registrele contabile,in aceasta categorie se includ si documentele utilizate pentru operatiuni
economico-financiare care efectueaza patrimoniul precum si operatiuni de incasari si plati,operatiuni
privind eliberarea de valori sau operatiuni care au caracter fiscal.Astfel sunt considerate documente cu
caracter fiscal(factura fiscala,chitante fiscale,avizul de insotire a marfii,nota de receptie si de constatare
de diferente precum si alte documente care stau la baza stabilirii volumului de activitate in functie de
specificul fiecarui unitati patrimoniale.
In general toate formularele cu regim special inainte de a fi date in folosinta sunt inseriate si numerotate
iar eliberarea lor din magazie se face pe baza bonului de consum.Conform prevederilor legale
raspunderea pentru organizarea evidentei formularelor fiscale o poarta administratorul unitatii,ordonatori
de credite,precum si alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului.Daca registrele de
contabilitate se pastreaza in arhiva intreprinderilor timp de 10 ani,statele de salarii precum si situatii
financiare anuale se pastreaza in arhiva timp de 50 de ani.
Formularele fiscale numerotate pierdute sau sustrase se declara nule in Monitorul Oficial al Romaniei
dupa sesizarea organelor in drept.

Curs 9
Contabilitatea capitalurilor institutiilor publice

Capitalurile reprezinta surse permanente ale institutiilor publice.Aceste cuprind sursele proprii ale
institutiilor,rezultatul exercitiului precum si surse imprumutate pe termen mediu si lung reprezentate de
imprumuturile si datoriile asimilate.
Capitalurile proprii se refera la drepturile titularului de patrimoniu asupra unei parti din activele acestui
patrimoniu.Aceste reprezinta raportul adus de proprietar la infiintarea institutiei dar si pe parcursul
perioadei de functionare.Spre deosebire de societatile comerciale unde titularul de patrimoniu poate fi o
persoana fizica sau juridica particulara la institutiile publice titularul de patrimoniu este statul.
Capitalurile imprumutate sunt considerate si ele elemente de capital deoarece se afla in institutie pe o
perioada mai mare de timp si scopul efectuarii acestor datorii este acela de a asigura bunuri permanente in
vederea dezvoltarii institutiei.
Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate
Imprumuturile si datoriile asimilate a caror durata depaseste un an se numesc capitaluri permanente.Legea
313/2014,legea datoriei publice,grupeaza datoriile in 3 categorii:

1. datorii pe termen scurt a caror egibilitate este mai mica de un an


2. datorii pe termen mediu a caror egibilitate este mai mare de un an si mai mica de 5 ani
3. datorii pe termen lung a caror egibilitate este mai mare de 5 ani.
Spre deosebire de societatile comerciale,institutiile publice nu isi pot contracta in nume propriu
imprumuturi interne sau externe.
Datoria publica este datoria publica guvernamentala la care se adauga si datoria publica locala.
Clasificare:
->imprumuturi externe contractate sau garantate de stat
->imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
->imprumuturi contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale
->dobanzile aferente acestora
->alte dobanzi si datorii asimilate
Datoria publica guvernamentala-->reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale
statului provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de guvern,prin Ministerul Finantelor
Publice in numele Romaniei de pe pietele financiare.

Datoria publica guvernamentala interna provine din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat
de la persoane fizice si juridice rezidente in Romania inclusiv sumele utilizate temporar din
disponibilitatile costului curent al trezoreriei statului pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare.
Datoria publica guvernamentala externa provine din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat
de la persoane fizice sau juridice nerezidente.
Instrumentele datoriei publice externe constau in:

titluri de stat in valuta

imprumuturi de stat de la banci,de la institutii de credit sau persoane juridice straine

imprumuturi de la guverne straine,agentii guvernamentale straine,institutii financiare


multinationale

imprumuturi sindicalizate pe termen scurt sau lung

imprumuturi de la banci sau de la companii straine

Ministerul Finantelor Publice este singura institutie publica autorizata sa emita titluri de stat exprimate in
moneda nationala sau valuta.
Datoria publica locala-->reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritatilor
administratiei publice locale provenite din imprumuturi garantate direct sau contractate de acestea de pe
pietele interne.
Datoria publica locala interna este acea parte din datoria publica locala ce reprezinta totalitatea
obligatiilor financiare provenite din imprumuturi de la persoane fizice si juridice din Romania.
Datoria publica locala externa provine din imprumuturi contractate de la persoane fizice sau juridice
nerezidente in Romania.
Institutiile publice locale pot contracta imprumuturi care fac parte din datoria publica a Romaniei,insa
acestea nu reprezinta datorii sau raspunderi ale Guvernului.
Plata dobanzilor,comisioanelor aferente acestor imprumuturi se efectueaza din veniturile obtinute de
institutiile publice locale.
Valoarea totala a imprumuturilor contractate de autoritatile locale se trec in registrul de evidenta a datoriei
publice si se raporteaza anual prin situatiile financiare ale autoritatilor locale.In cazul in care valoarea
datoriilor reprezentand rate de imprumut scadente,dobanzile si comisioanele aferente depasesc 20% din
veniturile curente ale bugetului local,acestora li se interzice accesul la credite sau la garantarea oricarui
fel de imprumut.
Instrumentele autoritatilor locale:
-titluri de valoare si imprumuturi de la banci comerciale

Titlurile de valoare pot fi emise direct de autoritatile locale sau prin intermediul unei agentii sau institutii
specializate.Autoritatile locale pot contracta imprumuturi interne fara garantia Guvernului,singura
conditie este sa fie informat Ministerul de Finante.
Imprumuturile externe contractate de catre autoritatile locale se fac numai cu aprobarea unei comisii de
autorizare a imprumuturilor.
Comisia este formata din autoritati ale administratiei locale,autoritati ale Guvernului,autoritati ale Bancii
Nationale Romane.
Comisiile locale judetene si consiliul general al Municipiului Bucuresti pot contracta sau garanta
imprumuturi pentru realizarea de investitii publice si refinantarea datoriei publice locale.

Curs 10
Contabilitatea trezoreriei institutiilor publice

Asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament a altor valori de trezorerie,a


disponibilitatilor existente in conturi la trezoreria statului,BNR,la bancile comerciale si in casierie.
Institutiile publice indiferent de sistemul de finantare si subordonare efectueaza operatiunile de incasari si
plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in raza carora isi are sediul si unde are deschise
conturile de venituri,cheltuieli si disponibilitati in conditii de siguranta.
Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile mentionate anterior prin bancile comerciale cu
exceptia situatiilor prevazute de lege.
In vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget,institutiile publice au obligatia de a prezenta
trezoreriei statului la care au conturile deschise,bugetul de venituri si cheltuieli,bugetul de cheltuieli,buget
aprobat in conditiile legii.
Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetele locale pot fi
folosite de catre institutiile publice finantate de la buget la cererea ordonatorilor de credite numai dupa
deschiderea si repartizarea creditelor bugetare.
Aceste credite bugetare aprobate in bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii pot fi utilizate in limita disponibilitatilor existente in cont.
Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective pe
subdiviziunile clasificatiei bugetare potrivit bugetului aprobat.In planul de conturi exista o grupa de
conturi distincta respectiv casa,conturi la trezoreria statului si banci in care se includ urmatoarele:conturi
la trezoreria statului si banci,disponibile al bugetelor,casa si alte valori,acreditive,disponibile din fonduri
cu destinatie speciala,disponibil al institutiei publice finantat din venituri proprii,disponibil din veniturile
fondurilor speciale,viramente interne.

Disponibilul institutiilor publice la trezoreria statului si banci


-disponibilul din imprumuturi din contul curent general al trezoreriei statului
-valori de incasat sub forma cecurilor
-disponibilul in lei si in valuta al institutiilor publice pastrat la bancile comerciale
-disponibilul din fonduri externe nerambursabile
Dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza in contabilitate
distinct fata de dobanzile de platit aferente imprumuturilor primite pe termen scurt.
Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci comerciale si a miscarii acestora ca urmare a
incasarilor si platilor efectuate in valuta se tine distinct in lei si in valuta.Aceste operatiuni se inregistreaza
la cursul zilei comunicat de BNR.Conturile curente la bancile comerciale se dezvolta pe fiecare banca.
Disponibil al bugetului de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetele locale
Conturile utilizate pentru reflectarea acestui disponibil nu au un corespondent ca atare,in contabilitatea
trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate.Pentru
aceasta se utilizeaza mai multe conturi:disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului,al bugetului
local,al bugetului asigurarilor sociale de stat.
Casa si alte valori
Contabilitatea disponibilitatilor aflate in casieria institutiilor publice precum si a miscarii acestora ca
urmare a operatiunilor de incasari si plati efectuate in numerar se tine distinct in lei si valuta.
Institutiile publice pot ridica din contul de finantare sau din conturile de disponibil dupa caz,suma pentu
efectuarea de plati in numerar,reprezentand drepturi de personal,precum si pentru alte cheltuieli care nu se
justifica a fi efectuate prin virament.
Institutiile publice au obligatia sa isi organizeze activitatea de casierie in conditii de siguranta cu
respectarea disponibilitatilor legale in viguare si in limita plafonului de casa stabilit de catre trezoreria
statului pentru fiecare institutie publica.Incasarile efectuate prin casieria proprie se depun in conturile
bugetare respective deschise la trezoreria statului.
Acreditive
In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizor se poate solicita institutiilor publice deschiderea de
acreditive la banci in lei sau valuta in favoarea acestora.Sumele in numerar puse la dispozitia personalului
sau a tertilor in vederea efectuarii unor plati in numele institutiei se inregistreaza distinct in contabilitate.
Disponibil al fondurilor speciale
Constituite potrivit legii sunt fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarile
pentru somaj.
Fondurile externe nerambursabile

Contributia financiara a comunitatii europene reprezinta acele sume care se transfera Guvernului
Romaniei de catre comisia comunitatii europene cu titlu de asistenta financiara nerambursabila,fondurile
externe nerambursabile sunt acumulate in conturi distincte si se utilizeaza numai in limita
disponibilitatilor existente si in scopul pentru care au fost acordate.
Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea contributiei financiare a comunitatii europene prin
conturi deschise la BNR,la trezoreria statului sau la bancile comerciale.
Contabilitatea tertilor
Asigura evidenta datoriilor si creantelor unor institutii in relatiile acesteia cu
furnizorii,clientii,personalul,cu bugetul statului,bugetele locale,cu bugetele asigurarilor sociale de
stat,comunitatea europeana,debitori si creditori diversi,decontarile intre institutii.
In contabilitatea furnizorilor se inregistreaza operatiunile privind achizitiile de bunuri,lucrari executate si
servicii prestate.Se tine pentru fiecare persoana fizica sau juridica.In contabilitatea analitica se grupeaza
in interni si externi,iar in cadrul lor pe termene de plata.
In contabilitatea clientilor se inregistreaza operatiunile privind livrarile de marfuri si produse,lucrarile
executate si serviciile prestate.Se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.In cea
analitica clientii se grupeaza in clienti interni si externi iar in cadrul acestora pe termene de incasare.
Contabilitatea relatiilor cu personalul
Evidentiaza drepturile salariale,sporurile,premiile,indemnizatii pentru concedii de odihna precum si cele
pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii precum si alte drepturi in
bani/natura,datorate de institutia publica pentru activitatea prestata.
In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi acordate care potrivit reglementarilor nu se suporta
din fondul de salarii.
In cadrul decontarilor cu bugetul statului,bugetele locale si alte bugete se cuprind TVA,impozitul pe
venituri de natura salariala,impozitul pe cladiri,taxa asupra mijloacelor de transport,alte taxe.
Decontarile cu comunitatea europeana
Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a comunitatii europene se inregistreaza la
institutiile publice implicate in derularea acestor fonduri ca si creanta respectiv sume de primit si datorii si
sume de plata.
Aceste sume sunt recunoscute ca venituri si cheltuieli numai in contabilitatea institutiilor publice care au
calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective.
Debitorii si creditorii diversi
Sumele datorate institutiilor publice de catre terte persoane fizice sau juridice insa altele decat personalul
propriu si clientii,se inregistreaza ca si debitorii diversi.
Sumele datorate de institutiile publice unor terte persoane fizice sau juridice altele decat personalul

propriu si furnizorii se inregistreaza ca si creditori diversi.


Curs 11
Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor institutiilor publice

A. Cheltuieli
Organizarea contabilitatii de angajamente in institutiile publice presupune organizarea si conducerea
contabilitatii drepturilor constatate si a veniturilor incasate precum si a angajamentelor si a platilor
efectuate potrivit bugetului aprobat.
Cheltuielile si veniturile se grupeaza dupa natura activitatii in cheltuieli si venituri:

Ordinare/operationale
financiare
extraordinare
Actiunile ordinare sau de exploatare sau operationale se refera la acele activitati pe care le desfasoara
institutia pentru a isi atinge obiectivele fundamentale.Distinctie intre veniturile curente,cheltuieli
generale ce caracterizeaza activitatea de exploatare,de cele legate de finantarea operatiunilor
institutiei.
In cadrul situatiilor financiare intocmite de institutiile publice la sfarsitul perioadei,cheltuielile trebuie
prezentate prin utilizarea uneia dintre urmatoarele metode:
-a clasificarii dupa natura cheltuielilor
-metoda functionala care clasifica cheltuielile dupa programul sau scopul pentru care sunt efectuate.
Cheltuielile efectuate mai pot fi si cheltuieli bugetare,efectuarea acestora are la baza un buget ce nu
trebuie depasit.
Cheltuielile bugetare reprezinta cheltuieli aprobate si efectuate in limita si cu destinatiile prevazute in
bugetul de stat,in cele locale,in institutiile publice si a serviciilor publice de interes local precum si in
bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare.
Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in
legi specifice si in legile bugetare anuale.Asa cum prevede legislatia in viguare(ordin 1917/2005)
dupa natura activitatii si destinatia cheltuielilor,aceste sunt grupate astfel:
1.operationale
2.financiare
3.extraordinare

4.alte cheltuieli finantate din buget


1.Cheltuielile operationale
Se includ: -cheltuieli privind stocurile
-cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti
-cheltuieli cu personalul
-cheltuieli cu alte impozite si taxe
Cheltuielile privind stocul se refera la acele cheltuieli ocazionate si consumurile de materii
prime,materiale si alte cheltuieli aferente stocurilor existente in institutia respectiva.
Cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti se refera la lucrarile si serviciile achizitionate
de la tertele persoane fizice sau juridice in scopul asigurarii desfasurarii normale a activitatii;lucrari
de intretinere si reparatii efectuate de terte persoane la activele aflate in folosinta institutiei.
Cheltuieli cu personalul reprezinta cheltuieli efectuate de institutiile publice pentru plata
salariatilor,cele legate de asigurarile si protectia sociala a salaratilor,cheltuieli ce deplasarile in
tara,strainatate,cu detasarile si transferurile personalului.
Pot fi incluse si o parte a cheltuielilor de capital.Aceste cheltuieli se refera la cheltuielile institutiei
legate de achizitia sau realizarea in regie propie a activelor fixe corporale si necorporale
neamortizabile precum si la cele legate de rezerva de stat si de mobilizare.
2.Cheltuielile financiare
Sunt legate de activitatea financiara a institutiei si se refera in esenta la urmatoarele
elemente:pierderile din creante legate de participatii,cheltuieli cu diferentele de curs valutar
determinate de reevaluarea disponibilitatilor banesti si a imprumuturilor in valuta,cheltuieli cu
dobanzile platite pentru imprumuturile contractate de institutie,dobanzi de transferat comunitatii
europene in cadrul programului SAPARD si alte cheltuieli financiare care nu se regasesc in
elementele mentionate anterior.
3.Cheltuieli extraordinare
In acceptiunea actualelor reglementari,ele reprezinta acele cheltuieli legate de manifestarea unor
fenomene naturale care determina pierderi pe care institutia nu le-a prevazut precum si cheltuieli
legate de valoarea neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei
normale de functionare.
Cheltuielile aferente functionarii normale sunt reflectate in contabiliate cu ajutorul conturilor cuprinse
in clasa a VI a planului de conturi specific institutiilor publice.In principiu aceste conturi au functii
contabile de activ.
B.Venituri

Veniturile sunt evidentiate in concordanta cu principiul contabilitatii de angajamente.Conform


principiului efectului tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand acestea se
produc(si nu pe masura cu numerarul sau echivalentul este incasat sau platit) si sunt inregistrate in
evidentele contabile si raporate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
Veniturile se inregistreaza pe baza documentelor care atesta aparitia dreptului de creanta si
anume:declaratia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal,avizele de expeditie,facturile precum si
alte documente legal constituite.
In cadrul reglementarilor in viguare,veniturile sunt evidentiate pe feluri de venituri dupa natura si
sursa de provenienta.Contabilitatea institutiei publice grupeaza veniturile dupa natura lor in
urmatoarele categorii:
operationale
financiare
extraordinare
1.Veniturile operationale
Sunt acele venituri ale institutiei publice provenite din activitatea operationala si se refera la venituri
din activitati economice,venituri din alte activitati operationale,venituri din productia de active
fixe,venituri ale bugetelor reprezentate de taxe si impozite cu contributii la asigurari.
Veniturile din activitati economice reprezinta venituri obtinute de institutiile publice din alte activitati
decat cea pentru care a fost constituita.Se inregistreaza in contabilitate in momentul transferului
dreptului de proprietate pe baza documentelor justificative intocmite in acest sens.
Veniturile propii ale unei institutii publice pot proveni din chirii,organizatii de manifestari culturale si
sportive(publicatii,studii,proiecte,prestari servicii).Conturile utilizate pentru reflectarea acestora au
functie de pasiv.
Veniturile din alte activitati operationale se pot mentiona venituri din creante reactivate,imputatiile de
recuperat de la personal,valoarea cheltuielilor prescrise sau anulate.
Aceste venituri se utilizeaza in mod diferit de catre institutiile publice in functie de modul de
finantare al acestora.In cazul institutiilor publice finantate integral de la buget,aceste venituri se varsa
la bugetul finantator si cu aceste surse se majoreaza creditele bugetare ale bugetului respectiv.
In cazul institutiilor publice finantate din venituri propii sau cu finantare mixta,veniturile din alte
activitati operationale majoareaza bugetul de venit si cheltuieli ale acestora.
Veniturile fiscale-contabilitate acestora se tine de catre institutiile care organizeaza contabilitatea
bugetelor de stat si a bugetelor locale respectiv de catre directiile finantelor publice ale judetelor,a
municipiului Bucuresti si de catre primarii.
Veniturile bugetare reprezinta resurse ale bugetului de stat sau ale unitatilor administrativ teritoriale
care se constituie pe baza impozitelor si a taxelor.In limita veniturilor bugetare se stabilesc limitele

cheltuielilor bugetare.
Veniturile nefiscale-cuprin venituri specifice bugetelor,altele decat cele cuprinse in categoria
veniturilor fiscale si a contributiilor de asigurari.In aceasta categorie se inscriu veniturile de
proprietate si veniturile din vanzari de bunuri si servicii.
Veniturile din propietate se pot clasifica in:dobanzi,dividente,reinvestirea castigurilor in investitii
directe straine.
Veniturile din vanzari de bunuri si servicii sunt evidentiate veniturile bugetare provenite din
valorificarea bunurilor aflate in propietatea statului.
2.Veniturile financiare
Reprezinta venituri ale institutiilor publice provenite din activitatea financiara desfasurata de o
institutie publica.
Exemplu:venitul din creante imobilizate,venitul din investitii financiare,venitul din diferente de curs
valutar.
Conform prevederilor cuprinse in legea finantelor publice institutiile publice pot fi finantate astfel:
-integral din bugete
-din venituri propii si subventii acordate de la diverse bugete
-integral din venituri propii
-din alte surse de finantare,respectiv fonduri externe nerambursabile,disponibilul
trezoreriei,efectuarea de compensari pe baza unor acte normative speciale.

Curs 12
Situatiile financiare intocmite de institutii publice

I.Prevederi generale
II.Componenta situatiilor financiare
I.Documentul oficial pentru institutiile publice de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in
administrarea statului si a unitatii administrativ teritoriale si a executiei bugetului de venituri si
cheltuieli il reprezinta sitatiile financiare.Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de
Ministerul Finantelor Publice,aprobate prin ordin.
Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala,in lei,Pentru necesitatile propii de informare si
la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta

moneda.Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea


generala a elementelor de activ si de pasiv precum si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune in
conformitate cu normele emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.
Situatiile financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor,a datoriilor,a pozitiei
financiare,precum si a performantelor financiare si a rezultatului patrimonial.
Situatiile financiare sunt semnate de conducatorul institutiei precum si de catre conducatorul
compartimentului financiar contabil sau de catre o alte persoana imputernicita sa indeplineasca
aceasta functie.
Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie a statului la care au deschise
conturile,situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa,a
soldurilor conturilor de disponibilitati dupa caz pentru asigurarea concordantei datelor din
contabilitatea institutiei publice cu cele din contabilitatea unitatilor de trezorerie a statului.
Este interzis institutiilor publice sa centralizeze situatiile financiare ale institutiilor din subordine care
nu au primit viza trezoreriei statului.
Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundar sau tertiar depun
un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior la termenele
stabilite de acesta.
Ministerele,celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale,institutiile autonome si
unitatile administrativ teritoriale ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite
depun la Ministerul Finantelor Publice sau la directiile generale ale Finantelor Publice judetene si a
Municipiului Bucuresti dupa caz un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale potrivit
normelor si la termenele stabilite.
Unitatile fara personalitate juridica subordonate institutiilor publice organizeaza si conduc
contabilitatea operatiunilor economico-financiare pana la nivel de balanta de verificare(balanta a
conturilor) fara a intocmi insa situatii financiare.Activitatea desfasurata in strainatate de unitatile fara
personalitate juridica subordonate institutiilor publice din Romania,se include in situatiile financiare
ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritorilui Romaniei.
II.Componenta situatiilor financiare
Situatiile financiare trimestriale si anuale includ urmatoarele componente:

a) bilantul
b) contul de rezultat patrimonial
c) situatia fluxurilor de trezorerie
d) situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor
e) anexe la situatii financiare care la randul lor cuprind politici contabile si note explicative

f) contul de executie bugetara


a) Bilantuldocumentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ,datorii si capital
propriu ale institutiilor publice la situatiile financiare periodice de gestiune precum si in alte
situatii prevazute de lege.
Pentru fiecare element din bilant trebuie prezentata valoarea aferenta elementului respectiv pentru
exercitiul financiar precedent.
Structura bilantului instiutiilor publice cuprinde:
A.active in care se incadreaza:
-active necurente(fixe necorporale,instalatii tehnice,mijloace de transport,terenuri si cladiri,active
financiare,creante peste un an)
-active curente(stocuri,creante sub un an,investitii pe termen scurt,conturi la trezorerie si banci,cheltuieli
in avans)
B.datorii in care se incadreaza:
-datorii necurente(datorii peste un an,imprumuturi pe termen lung,provizioane)
-datorii curente(datorii sub un an,imprumuturi pe termen scurt,venituri in avans,provizioane)
C.capitaluri propii:
-rezerve si fonduri
-rezultatul patrimonial
-rezultatul reportat
b) Contul de rezultat patrimonialprezinta situatia veniturilor,finantarilor si cheltuielilor din cursul
exercitiului curent
Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor,indiferent daca au
fost incasate sau nu.Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli dupa natura sau destinatia
lor,indiferent daca au fost platite sau nu.
Rezultatul patrimonialrezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei
publice,excedent sau deficit patrimonial.
Structura contului de rezultat patrimonial este urmatoarea:

Veniturile operationale care in esenta cuprind venituri din taxe si impozite,contributii de


asigurari,finantari subventii,alocatii bugetare cu destinatie speciala

Cheltuieli operationale cheltuieli cu salariile,privind stocurile,capital,amortizari.Aceste elemente


permit determinarea excedentului(deficitului) din activitatea operationala.

Venituri financiare,cheltuieli financiare-excendent/deficit din activitatea financiare

Venituri extraordinare,cheltuieli extraordinare-rezulta excedentul sau deficitul din activitatea


extraordinara

Rezultatul patrimonial care se determina ca excedent sau deficit din activitatea curenta +/excedentul/deficitul din activitatea extraordinare.

c)Situatia fluxurilor de trezorerie


Prezinta existenta si miscarile de numerar structurate astfel:
-fluxuri de trezorerie din activitatea operationala care prezinta miscarile de numerar rezultate din
activitatea curenta(incasari/plati)
-fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii care prezinta miscarile de numerar rezultate din
achizitiile ori vanzarile de active fixe(incasari/plati)
-fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare care prezinta miscarile de numerar rezultate din
imprumuturi primite si rambursate sau alte surse financiare(incasari/plati).
Formularul privind fluxul de trezoreriei se completeaza de catre fiecare institutie cu informatiile privind
incasarile si platile efectuate.
d) Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor
Aceasta situatie trebuie sa ofere informatii referitoare la structura capitalurilor proprii,deasemenea
influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile si calcularea si inregistrarea amortizarii.
e)Anexe la situatii financiare
Parte integranta a situatiilor financiare si contin politici contabile si note explicative.La elaborarea
politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente.Politicile
contabile trebuie astfel elaborate incat sa asigure furnizarea unor informatii care trebuie sa fie relevante
pentru nevoile utilizatorilor in adoptarea deciziilor economice.
Notele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor
precum si alte informatii suplimentare necesare utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si
rezultatele obtinute.
f)Contul de executie bugetara
Acesta cuprinde toate operatiunile financiare desfasurate pe parcursul exercitiului financiar cu privire la
veniturile incasate si platile efectuate in structura in care a fost aprobat bugetul.
El cuprinde 3 componente:
-informatii prinvind veniturile(prevederi bugetare initiale definite drepturi constatate,incasari
realizate,drepturi constatate de incasat)

-informatii privind cheltuieli(credite bugetare initiale,credite bugetare definitive,angajamente


bugetare,plati efectuate,cheltuieli efective)
-informatii privind rezulatul executiei bugetare respectiv incasari realizate-plati aferente
Continutul si structura contului de executie se vor dezvlota prin precizari pentru intocmirea situatiilor
financiare.