Sunteți pe pagina 1din 7

VITAE

CURRICULUM
Numegi Prenume:ANDRONACHE:
MONICA
Datagi locul nagterii:16.07.1969,
lagi
Domiciliul:lagi,StradelaPlopiifiri so! nr.7B
Tefefon:0723208716
Starecivili: cisitoriti
gi Tehnologia
LOCUL DE MUNGA: U.M.F.lagi - CatedraProtezeAmovibile
Protezelor
Dentare,Disciplina
ProtezaPa(ial Amovibiligi Reabilitarea
lmplanto-proteticS,
din 01.01.2001
pAni in prezent.
TTTLURT
9r FUNCTTI
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Medic stagiar stomatologiein cadrulSpitaluluiUniversitar


Sf.Spiridonlagi in perioada
0 1 . 0 1 .2 0 0001- .0 12 0 0 1
prinOrdinulM.S.nr.75l9.02.2001;
MedicrezidentStomatologieGenerali- confirmat
Preparatoruniversitar-postocupatprinconcursla Disciplinat"Clinica
$i TerapiaEidenta,tiei
Parliale
intinse"
01.01.2001-01.X.2003
Medic specialiststomatologiegenerali - in urmaexamenului
suslinutin sesiunea6-9
martie2003,conf.PrinOMSFNr.431/12.05.2003
Asistent universitar - Catedra ProtezeAmovibile9i TehnologiaProtezelordentre,
-9i
01.X.2003
Disciplina
Clinica9i TerapiaEdenta{iei
Pa(ialIntinse,
U.M.F,,Gr.T.Popa"lagi
in prezent,
conf.DecizieiNr. 13885/01.X.2003
conf.prin
OMSNr.599/03.06.2005
MedicrezidentGhirurgiedento-alveolara,
generali
in urmaexamenului
suslinutin sesiuneaseptembrie
Medicprimarstomatologie
in prezent
2008,conf.PrinOMSPNR.03.12.2008,
de UMF ,,Gr.T.Pclpa"
lagi
Masterin ProtezareaGompoziti conformDiplomeieliberrate
SeriaF Nr.0046992
Doctorin $tiinfe Medicale- conf.PrinOrdMECSeriaH, Nr.0006549

STUDIIUNIVERSITARE
. Universitatea
lagi
de Stomatologie,,A,POLLONlA"
. Examenul
1999la Facultatea
de Medicini
septembrie
de licenldsuslinutin s;esiunea
lagi
eliberatd
de UMF,,Gr.T.Popa"
Stomatologicd
lagi,cu diploma
SeriaR, Nr.0111870,
:
STUDIIPOSTUNIVERSITARE
De lungi durati
. Curspostuniversitar
pentrupregdtirea
personalului
didactic", desfdgurat
,,Departamentul
in perioada7.X.2005-5.X1.',2007,
conformdiplomeieliberatide U.M.FSeriaF, Nr.
0066028
o Masterat,,Protezarea
intinsd"-pe durataa 4 semestre,
compozitdin edentafiapa(iald
I 512,2007
conformDiplomei
de MasterlSeriaF, Nr.0046992
Intensive:

o Curs postuniversitar
internatiorral
de ,,Hipnoza
perioada29.11.1999in stomatologie",
04.12.1999,
suslinutde Dr. Vlad Solomon(lsrael),r:onformdiplomeieliberatdde
U.M.F ,,Gr.T .P ol p
aa
g "i
. Curs postuniversitar,,Noi tehnologiichirurgicalegi srsfeme de imptanturid<>ntare
in
stomatologia
modernd"28 mrai-liunie2001
. Curs postuniversitar
in protezareadentardfixd" sustinutde Prof Univ.Dr.
,,Actualitd{i
DorinBratu,20 septembrie'2002,
Constanfa,
conformDiplomeinr. 18t20septembrie
2002eliberatd
de Universitatea
OvidiusConstanla
o Curs postuniversitar
profilactice
in stomatologtie"
Suslinutde Prof.Dr.loan
,,Orientdri
DinilS,Prof.Dr.CorneliuAntariei,Conf.Dr. Carmenl{anganu,20 septembrie
2002,
Constanla,
eliberatide Universitatea
OvidiusConstanlra.
. Cursulpostuniversitar
lmplantelor
orale"sustinut
de Prof.Dr.VasileBurlui,
,,Biointegrarea
Prof.Dr.Dimitrios
Gellis,lagii,18.O2.2OO2
. Curs postuniversitar
" Conceptegi ObiectiveIn endodon[ieAplicaliiclinice"12 martie
2003,LectoriDr. Herv6Uzan,Prof.Dr. $tefan Ldcitugu,conformdiplomeieliberati
d e U .M.F ,,Gr.T .P ol p
aa
g "i
o Curspostuniversitar,,Cel
de-alX-leaCursNalionalde Sitomatologie
Generalii",1.O7.4.07.2004,organizatde Unriunea
gi A.M.S.
Natinalda Asocia(iiolor
Stomatologice
Petrodent
Neam{,PiatraNeamt.
. Curs postuniversitar
oraldprin metodeconvenlionle
,,Reabilitarea
9i nonconven{ionale"
sustinutde Prof.Dr.VasilelJurlui,Prof.Dr. MihaiAugrstin,
Prof.Dr. DieterWember
Mattes,Prof.Dr. LydieAtlan, 5 martie2005,conforrndiplomeieliberaticleU.M.F
lagi
,,Gr.T.Popa"
. Curs postunivers;itar
de iniliere,,Materiale
termoplastice
elasticeFLEXITE'surstinut
de
principal
Tehniciandentar
SzalinaLuis Alberto, 1',?.12.2005,
Conformdiplomei
eliberate
de Si.C.Nastimed
servSRL.
. Curs postuniversitar
pentrumedicidentigti,,Mamaia2005"desfirpuratla
internalionial
in perioada30 rnai-4iunie2005,conformDiplomeinr. 650 eliberatdde
Constanfa,
Universitatea
OvidiusConstanla
o Curs postuniversitar- Actualitdliin implantologie-s:olu{ie
terapeuticdin e>denta{ia
par.tialintinsd,
Lector:Prof.Univ.Dr. NorinaForna,23-2,4iunie2005
o Curs postuniversitar
glandssurgery",Lectori:Prof.Dr.J.Acero,
internalional
,,Salivary
Prof.Dr.M.McGurk,
Prof.Dr.D.Gogalniceanu,
20-2l octombrie
2006
. Curspostuniverstitar
interna{ional
castablecomponents
usedfor removable
,,Prefabricated
partialdenturu.s",
aspectsin
,,RPDwithtitaniumpostsandflexibleretention",
,,Practical
prosthetic
caseswithla<;k
in removable
of paralelism
tre,atment",
Lector:Marcrc
Vanini,
8-9mai2006,conform
diplomeieliberatd
de U.M.F,,Gr.'f.Popa"
lagi
'Actualitatiprivindrisculurgentelormedicalein
. Curs port universitar
de perfectionare
cabinetul
de rnedicina
dentara",
martie2008
o Curs postunriversitar,,lmprlicareaparametrilor morfo-functionaliderrtari in
individualizarea
construclieiprotezeiconjuncte.Er:igenleclinico{ehnologice
in
realizareaprotezeimobiletotale",suslinutde prof. Dr. GeorgeCostin,29-30 mai
2009,conform
diplomeieliberatd
de C.M.D.R.
lagi.
o Curs postuniversitar
CRBT&Surgicalguide& t.lVEOP
,,Courseof Oral lmplantology
ARDSlmplantsSystem"Suslinutde Prof.Dr.ArnyUri gi Dr. Sendroiu
Vivian,25 mai
2012,Bucureqti
gil DTPLOMEDE PARTTCTPARE
GERTTFTCATE
. Diplomdde partic;ipare
pentruparticiparea
la,,Medicina
Stc,matologicd
in pragde mileniu
lll- Priorititiiegene",1 martie2001eliberatd
lagi
de U.M.F,,Gr.T.Popa"

gtiinlificd
Sfintei
. Certificatde participare
cu prilejul,,Zileleor
organiz:atd
la manifestarea
2001
9-10februarie
Apollonia",
18-21octombrie
o Diplomi de participare,,AlV-lelaCongresNalionalde Sitomatologie"
2001,Bucuregti
. Diplomide participare
Oraldin fdriledin bazinul
la congresulInternalional
,,Sdndtertea
2002.
21-23
septembrie
a,
MdriiNegre",Constanf
gi Tehniciin Medicina
. Diplomdde participarela Congresul,,Droguri,Biomateriale
lagi
18.02.2002,
Stomatologic6",
. Dipfomide participare
Medicinaslomatologicibazatdpe dovezi
,,Juventostomatologia,
gtiinfifice",
martie2003
lagi,28 februarie-1
. Diplomide participare
de Medicina$i FarmacieGr. T.Popalagi",25Universitdtll
,,Zilele
2003
29 noiembrie
6-9 octombrie
. Diplomdde participare
la ,,AlVlll-leaCongresNationalde Stomatologie"
2004,Bucuregti
. Certificatde Participare,,125de ani de invi{5mAntrnedicalsuperio/' la$i, 15-20
2004
noiembrie
o Certificatde Participarepentru participareactivd la manifestareagtiinlifici ,,Zilele
lagi4-6 martie2005
de MediciniDentar6"
Facultdtii
o Certificatde Participarela ConferinlaNalionali"Problemeactualeale Stomatologiei
Bucuregti.
2005,
17-18noiembrie
romAnegti"
Stomatologice"
Afecliunilor
o Certificatde Participare
la ConferinlaNa(ionald
,,Prevenirea
lagi,6-8aprilie2005
11-14Mai2005
. Diplomd
of theBass"Belgrade,
de participarela,,lOthCongress
din
o Certificatde Participarela ,,AlXlll-leaCongresNalionalal MedicilorStomatologi
2006
13-14
septembrie
Chiginiu
in
stomatologie"
Moldova,Problearctuale
Republica
o Certificatde Participareactivi la manifestareagtiinlificiiorganizatdcu prilejulZilelor
PetreAndrei,laqi,18-20mai2006
Universitdtii
de Medicini Dentard"
gtiinlifici,,ZileleF:acultSlii
o Certificatde Participarela manifestarea
lagi,martie2006
DentistryDaysof TArguMureg"4-6 mai,
o Certificate
la ,,V't Symposium
of attendance
TdrguMureg
lagi
15-17.06.2006,
DentarS,
. Certificat
de Medicind
la Congresul
de Participare
Orald
de lmplantologie
. Diplomi de participarela al lX-lea CongresInterna{ional
22-25noiembriei2006,Bucuregti
Bucuregti,
Congressof DentislryMinimallyInvasiveMethods
. Diplomide participare
,,lnternational
in Dentistry"
andTechniques
Society",lstanbul,
. Certificate
Oongressof the BalkanStrlmatological
of attendance
,,12th
Turcia,12-14aprilie2007
. Certificatde Participare,,'XlVrHNationalCongressof MoldavianAssociationof
2008.
10-11 septermbrie
Stomatologists",
. Certificatde Participarela Clongresullnternalional,,ZlileleMedicineiDentarelagi1-4aprilie2009,lagi
Chigindu"
. Certificatde Participarela cea de a XVI-a Conferin[i Nalionali lagi ,,Prevenirea
1-3 aprilie2010.
stomatologice"
afec(iunilor
al AsocialieiDentareRomine
. Diplomdde participare
la Al 2-leaCongresinterna{ional
lagi
27.1V-1.05.2010,
Dentardcontentporand"
in Medicina
pentruEducalie,,Provocdri
de
Odonto'
gtiinlifici
RomAno-Belgiene
. Dipfomi de participarela manifestarea
,,Zilele
Stomatologie-Aspecte moderne in recuperareamorfologicd9i funclional5a
lagi
stomatognat",
sistemului
. Diplomdde excelen(dacordatdcu prilejulcelui de-al X-lea Curs Nationalde
PiatraNeam{
Generald,
Stomatologie

. Diplomide participare
derMediciniDentardal Societdlii
la Al V-lera
CongresInterna{ional
Asocialia
Dentari Romini pentru
in
cu
Orald colaborare
Romine de Reabilitare
in Reabilitarea
de MedicindDentari,U.M.Flagi,,,Excelenld
EducllEgi Facultatea
2011
Oral5",lagi,8-10decembrie
. Certificatde Participarela a XVll- a Conferinti Nafionald,,Prevenirea
a{'ecfiunilor
6-8aprilie2011
Mondiale
a Sdndtdlii,
Organizaliei
dedicatdZtlei
stomatologice"
. Diplomdde participare
de MedicindDentardlagila a X\/-a Ediliea ZilelorFacultSlii
gi Viitorin Medicina
14-16ntartie2011, lagi
Dentard",
Chiginiu,,Trecut
. Certificate
Societv(BaSS)
Congressof the Balkanl3tomatological
of attendance,,16th
mai12011
l3ucuregti,
28 aprilie-1
updatein dentalmedicine",
. Certificat
participare
lmplantology
CRIIT&Surgicalguide& LIVEOP
of
Oral
de
,,Courser
gi
Vivian,25 rnai2012,
de Prof.Dr.ArnyUri Dr Sendroiu
ARDSlmplantsSystem"Sus(inut
Bucuregti
Tissue
o Certificateof attendance: S-th InternationalConft,'rence,,Biomaterials,
2Q12,Constanlar
Engineering
& MedicalDevices" 29-thAugust-01-thSeptember
TITLUL TEZEI DE DOCTORA'T:
pa(ialarnovibile,
protezelor
prsonalela studiulbiomecanicii
Tezade doctorat: Contribulii
NorinaForna.
Prof.Univ.Dr.
gtiinfifici:
Prof.Univ.lfr.MariaUrsache,
Conducdtori
4387/06.0O2011
Nr
OMECTS
inbaza
Confirmare
APARTENENTALA SOCIETAI $TllNllFlGE:
.
.
o
o
o
.
.
.
.

(UNA$)
Stomatologice
a Asocialiilor
MembrdUniuniiNalionale
RomAnede Biomateriale
Membrda Societatii
MembreFDI
Societyfrom Romania
Membrdof Esthetics
RomineDentare
Membria Societdtii
Membria SocietitiiADRE
MembrdB.A.S.S.
OralS
RomAnede Rr-'abilitare
Membrda Societdtii
MembreEPA

:
LUGRARIDE DIPLOMAIT,IORUTUETE
de 6 de lucrdride diplomd.
numdr
participatla
unui
indrumarea
Am

coLEcTrvEDECERCETARE
$TllNTlFlCA:
pentru
gtiinlificiintegrate
de lucru.4rantCEEXfinan{at
,,Re!eil
1. Membruin colectivul
polimere
bazatepecunoagtere"
multifunctionale
materialelor
dezvoltarea
NorinaForna.
proiect
lagi
:
Prof.Univ.Dr.
UMF
Director
Anulaprobdrii2005.
longevitSliireconstructiilor
lucru4rant CNCS|S,,Reevaluarea
2. Membruin colectivulde
irr mediul
pnn
termo-mecanicd
la
obor;eala
rezistenlei
testarea
moderne
corono-radiculare
proiect:
Anca
Vitalariu
Conf.Dr.
Director
Anulaprobirii200&21008.
artificial"

plasticd-epitezd
3. Membru
in colectivulde
lucru.-Grant
CNCSIS,"Altemativa
intervenlie
in
proiectUMFlagi: Prof.Univ.Dr.
Anulaprobdrii
2006-2008.
Director
teritoriul
maxilo-facial".
NorinaForna.
giaugmentate
4. Membruin colectivulde
lucru,,Tehnologiiale
realitSliivirtuerle
utilizate
in
prepardrii
manoperelor
denlilorinprotezarea
fixii."Acronimproiect
VIRDENT,
simularea
nr.1208312008-2011.
Resposabil
Partener
lagi:Prof.Univ.Dr.
Contract
UMF,Gr.T.Popa"
NorinaForna
lucru.-Proiect,,Adaptarea
la nevoile
5. Membruin colectivulde
oferteiinvdtimintuluisuperior
pieliimunciigiale
societdlii
bazatepecunoagtere"
Nr.Contract
POSDRU/86lD
63699.
1:
Programoperalional
sectorialDezvoltarea
Resurselor
umane2007-2013.
Axa prioritard
gisocietiliibazatepe
giformareprofesionali
in sprijinulcregteriieconc,mice
,,Educalie
Domeniul
majorde intervenlie
1.2,calitatea
irrinvilSmdntul
superior.
Director
cunoagtere".
proiectUMFlagi: Prof.Univ.Dr.
NorinaFoma.

MONOGRAFII
PUBLICATE
protezarea
pa(ialamovibil;iNorinaFoma,Monica
1. Aplicaliipractice
alebiomecaniciiin
Popa"U.M.F.lagi2012, ISBN978-544-085-2
Andronache,Editura,,Gr.T.
- coautor:
18- Tratamentul
edenta[ieipa(ialeintinseIatineri, pg .
2. JUVENTOLOGIA
capil.olul
691-743,2003
3. Am participat la realizarea cursului pentru studenliianului V limba englezd
Guide - Lines And PrinciplesIn The TherapyOf PartialExtended
Stomatologie:"Clinical
- Cursbookfor EnglishLanguageStudents- l,lorinaFoma,V. Burlui,Editura
Edentation"
'Apollonia",
-2.
lagi,2001,ISBN9739,33357

BREVETDE INVENTIE:
TENSIUNILOR
SI DEFORMATIILOR
PENTRUINREGISTRAREA
DISPOZITIV
NorinaForna,MonicaAndronache,ViorelGoanld
IndustrialiNr.8/2012,
in Buletinul
Oficialde Proprietate
Nr. Publicare
Brevetede lnvenlie: 127771A2
Sec{iunea
: G01S1124eooaoD
ClasaInternafionald
OSIM:4201100149
Nr.lnregistrare
LUCRARI COMUNICATE $I PUBLICATE
gi
. Lucrdripublicate
gtiinlifice
na!ilonale
ale manifestdrilor
in culegerile
de rezumate
internationale:
31
. Lucrdripublicate
in extenso:67
o Lucriricomunicate:
53

grilNTrFrCE
lSt:
lN EXTEN$O
LUCRART
alloydentalimplantrnaterial
layerobtained
on Ti-6Al-4V
hydroxyapatite
1. Biodegradable
L.Stratulat,
Ml.Agop
V,Manole,
C.Roman,
A.Dima,M.Andronache,
A.Costan,
N.Forna,
Vol.13,Nr.10,2011,p.1338-1341
Materials,
andadvanced
Journalof optoerlectronics
properties
Nical,
restorative
composites,
of nanofillerd
andmicrofilled
2. Structural
2012
Nr.3
Matreriale
Plastice
V,
M,
C.
N, Rusu Andronache $tefinescu
Cimpoegu
LUCRAR gTilNTtFriCENECOTATErsr DAR INDEXATEiN BAZE DE DATE
TNTERNAJTONALE:
protezelor
partialscheletate
si deformatiilor
tensiunilor
1. Studiuldistributiei
VolumulLVl,
MonicaAndronache,NorinaForna RevistaRomanade Stomatologie
in extensoindexatdmedlinegi bazede date
Nr.4,An 2010,P.272Revirstipublicatd
international
Citiri 1
on a partialclaspdentalprosthesis
2. Studyof strerin
and stressdistribution
BogdanLeifoiu,PAG
NorirraForna,PaulBArsdnescu,
MonicaAndlronache,
lagi,TomulL\/l(LX)Fasc.4A,
Politehnic
BuletinulInstitutului
343-352,
AC ME2 0 1 0
FieldElementsby FiniteElementmethod,
andstresson the Prosthetic
3. Studyof strerin
BogdanLeiloiuPAG353-360
NorinaForna,PaulBArsdnescu,
MonicaAnolronache,
lagi,TomulLVI(LX)Fas,:.4A,ACME2010
Politehrric
Institutului
Buletinul
patial
for removable
constants
of the malerials
of the elasticity
4. Thedetermination
Norina
Forna,
Viorel
Goan{i,
Bogdan
Lei{oiu,
Andronache,
dentures, Mlonica
2012
Vol.4,Nr.1,Januarie-Martie
of OralRehabilitation,
Romanian
Jrcurnal
retainedby cast
clentures
andstrainsof the partialremovable
5. Studyof tenrsions
clasps,
OanaJinculescu,NorinaForna, Rlomanian
PaulBArsinescu,
MonicaAndlronache,
2011
Vol.3,Nr.3, Septembrie
Journalof OralRehabilitation,
LUCRAR COTATE CNCSISCATE:GORIAB SAU BNorinaForna,MagdaAntohe,
in teritoriulmaxilo-facial1. Aspectepracticr:ale epitezelor
Monica Andronache,TeodoraJipdu, Catilina lovu, Cosmin Oniciuc,RelvistaDel
Nr.2-i),Vol.9,2005,pag.41-45
Stomatologicd,
Medicind
pa(ial amovibile
de realizarea protezdrii
a tehnicilor
de subordonare
actuerle
2. Posibilitdli
principiilorgenerale gi parti,3ulare
de tratament Cristian Mihalache,Monica
Vol.8,Nr. 1, 2004,
Andronache,MlariaUrsache,l,lorinaForna,MedicinaStomatologici,
pag.17-23
gi lirnitein tratamentuledentalieipa(iale inilinse-MagdaAntohe,Monica
3. Posibilitdli
Andronache, Ramona Fdtu, C.Oniciuc,E.Gheban, Norina Forna, Medicina
\/o1.8,Nr. 1, 20Ct4,pag.27-33
Stomatologicd,
Andronache
complexdin vedereaprotezdriicompozite,
de reabilitare
4. Metodepracticer
lagidenta
M,FornaN, Antohe M,GhebanE, SuplimentRevista Medico-Chirurgicald,
2006.

practicede rezolvarel
5. Alternative
a edentaliei
AntoheM, FornaN, Andronache
subtotale,
RevistaMedico-Ohirurgicald,
M, BaltagT, GdrbeaCdtilina,S;upliment
Congresul
fnternalional
de MedicindDentari,23-28aprilie,2007.
6. Materiale
siliconice
versusmaterriale
acrilicein protezarea
mobilizabila,
AntoheM,
AndronacheM, GirbeaG, Fornra
N Supliment
RevistaMedico-Chirurgicald,
Congresul
lnternalional
de MediciniDentard,23-28aprilie,2007,33,3,335
privindmaterialele
7. Cercetarifundarnentale
siliconate
, ForrraF, AntoheME,Andnonache
M, Bosinceanu
D, BaltagT RevistaMedico-Chirurgicala
arSocietatii
de Medicisi
Naturalisati
din lasi,vol. 110,Nr.2Suplimentnr.l,
vol editatatcu ocaziaZilelor
Universitatii"Petre
Andrei",ISSN:0048-7848,
2006,pag82-85
8. Reabilitarea
oralacomplexa
a pacientilor
edentatipartialintinscu afectiuni
cardioFornar
N, AntoheME,AndronacheM, FatuR, OhebanE, BodnarC - Revista
vasculare,
Medico-Chirurgicala
a Societatii
de Medicisi Naturalisti
dinlasi,vol.110,Nr.2
Suplimentnr.l,
vol editatatcu oc;azia
ZilelorUniversitatii"Pe,tre
Andrei",ISSN:0048-7848,
2006,pag86-90
AntoheM, AnrJronache
M, FatuR, Gheban
sisternicd
a protezelo,r
amovibile,
9. Integrarea
FacultiliideMedicini
editatecu prilejulZilei
E, Oniciuc
C, BahrimD, Fornal,l - Volumele
Ediliaa lX-a,4-6 martie2005
Stomatologicd,
Dentard,
Supliment
al RevisteideMedicind
pa(ial, Forna
muco-osoase
aleedentatului
morfopatologice
alecrcmplicatiilor
10.Elemente
| - Volumele
M, GArtanM, GhebanE, $tefanescu
N, LabaE, AndronacheM,Antrche
de MediciniDentard,
Supliment
al Revistei
de Medicind
Facultdlii
editatecu prilejulZilei
Eidiliaa lX-a,4-6 martie2005
Stomatologicd,

ACTIVITATEORGANIZATORICA:
.t Cenzoral l3olegiului
Medir:ilor
Dentigti
lagiincepdndcu anul2006
partialintinse:2000-2003
* SecretarlarDisciplina
Clinica$i Terapiaedentaliei
preparator
pentru
2001;2002
universitar
examenul
de
* Secretaral comisiei
Edentalie
la disciplina
totald:2002
* Secretaral comisieide mersterat
cu ocaziaZilerlor
organizate
al Congreselor
* Membriin colectivul
organizatoric
2004,2005,2006,
2000,2001,2002,2003,
Stornatologicd
FacultSlii
de Medicind
2 0 0 7 ,2 0 1 02,0 1 1 ,2 0 12
de admitercgi licen!5in cadrulFacultdtii
la desfigurarea
examenului
* Am Participat
Dentard.
de Medicind
* Am participatca secretarat6t la comisiide exarnen(examenede preparator,
gtiinfifice.
exameneclelicenld,diplornl),cdt gi la diferitemanifrsstiri
LIMBISTRAINECUNOSCUTE
-F.BlNE:. engleza:
Europei,Nr.584/12.05.2011
nivel82 Consiliul
de performanfa
1. Certificat
Test,
University
of Bath,overallscore:2,ti;
Profession
Language
2. Denterl
2s.01.2011
-F. BINE.tranceza'.
LingvisticiNr.574112.05.'2-011
Certificat
de Competenld

Asist.Dr.MonicaAndronache
.,4

// //:

tlrl\ tl .

urx

Interese conexe