Sunteți pe pagina 1din 16
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NA’IONALE UNIVERSITATEA DE VEST ,, VASILE GOLDIS” din ARAD 310025 ARAO, ROMANIA Bd Revolutehnr. 94-96, tel. 0040/0257/280835 fax 0040/0257 280810, ema: eetorat@UWE TO, Web: WHEN. HOTARAREA nr._35__ /24,02.2014 privind aprobarea Ghiduluiprivind elaborarea lucrarilor de finalizare a studilor universitare de licen si masterat Senatul Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad, reunit in sedinta din data de 24.02.2014, avand in vedere: + Prevederile Legit nr-240/2002 privind Inf rea Universita de Vest .Vasile Golds" din Arad; + PrevederileLeginr-1/2011, Legea Educatci Nationale, cu modficrile gi completile uterioare; = Prevederile Leg nr. 288/200, privind organizarea studiloruniversiteres ‘= Prevederile Legii ¥.87/2006 pentru aproberea Ordonangel de UrgentS n.75/2005, prvind asigurarea cali educate Prevederile HG. nr. 493 din 17 iulle 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domenior si al spectalizirilor/programelor de studil universitare, a structurilInsttutllor de invafamant superior, a domeniilr 51 programelor de studi universitare acredtate sau autorizate s& functjoneze provizoriu, a locatilor geografice de desfigurare, a numrului de eredite de studi transferablle pentru flacare program de stuci universttare, forma de InvStSmént $i imbi de predare, precum s1 a numéculul maxim de student care pot fi scolarzafi tn anul universitar 2013-2034; + Prevederile H.G. nr. Nr. 581 din 30 julie 2083prvind acreditarea domeniilor de studi universitere de master, a pragramelor ce studi sia numrului maxim de student ce pot scolaizattn anul universitar 2013 - 2014 ‘+ Prevederile H.G. nr. 1418/2006, pentru aprobarea Metodologiel de evaluare extern3, 2 standardelor, a standardelor de refering’ s1 a Iistel indicatorilor de performanta a Agertiel Roméne de Asigurare 3 Calitti tn Invéméntul Superior; + Prevederile H.G. Nr. 681 din 28 unle 2011 privind aprobarea Codulu stutloruniverstare de doctorat; = Prevederile Cartel Universitare a Universiti de Vest “Vasile Golds” Arad; in temeiul competentetor ce fi revin HOTARASTE: Art. 1, Se aproba Ghidul privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studillor universitare de licenti si masterat, prezentat in anex4, parte integranté din prezenta hotarare. Art. Prevederile prezentel hot: 2 de catre Rectorul Universitatii de Vest ,Vasile Goldis’” din Arad, doamna prof. univ. dr. Coralia Adina Cotora Prorectorul pentru programe de licent, masterat, asigurarea calitatii si probleme studentesti, domnul prof. univ. dr. Cristian Halduc si decanit facultatilor. ‘ari ver fl duse le Art.3 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului Senatului: + Facultatilor; = Compartimentuluijuridic A biesedinte Senat, iv: dr. Aristide S sugar, tea GHID DE ELABORARE SI SUSTINERE A LUCRARILOR DE LICENTA SI DISERTATIE 2014 CUPRINS 1, Alegerea temei si a coordonatorului stiimtific 2. intomirea planului luerérit 3. Elaborarea Iucritii de licenta / disertate .. 4, Structura lucrarii de licenta / disertatie .. 5. Condifii de redactare a Iucratii de licenta / disertatie .. 6, Evaluarea lucrarii de licenfi / disertafie de catre coordonator .. 7. intocmirea portofoliului de licent& / disertafie 0... 8, Evaluarea lucrarii de catre comisia de licenfa / disertatie... 9, Prezentarea lucr&tii in fata comisiei de licenti / disertatie Anexe GHID DE ELABORARE SI SUSTINERE A LUCRARILOR DE LICENTA $I DISERTATIE Lucrarea de licen / dizertatie reprezinta un produs al activitiii de invatare si cercetare stiingificd realizate de catre studenfi / masteranzi pe parcursul intregii scolaritifi. Aceasta demonstreazi capacitatea absolventilor de a infelege gi asimila informatii, de a aplica cunostintele dobindite la fenomene economice reale, de a analiza si sintetiza date provenite din mediul economic, activitafi de cercetare propre si literatura de specialitate. Redactarea luerarii de licenfa / dizertatie presupune atét consultarea literaturii de specialitate, edt si analizarea si interpretarea unor fenomene economice reale de catre absolvenfi, sub coordonarea unui coordonator stiinfific - cadru didactic. 1, Alegerea temei si a coordonatorului stiintific Alegerea de citre studenfi / masteranzi a temei lucritii de licenti / dizertatie sia coordonatorului stiintific se poate face ou trei semestre inainte de finalizarea studiilor, adicd pe parcursul semestrului IV, VI, VIII, X (licenfi), respectiv II (dizertatie). In acest scop, cadrele didactice care au drept de coordonare a lucririlor de licen / dizertafie vor face publice temele propuse la inceputul anului universitar, prin afigare la avizier si postare pe site-ul facult Studentii / masteranzii pot alege una din aceste teme sau pot propune, la randul lor, teme cate se inscriu in aria lor de interes. Lucriile de licenfi / dizertafie pot fi intocmite la oricare dintre disciplinele studiate pe parcursul scolaritifi, indiferent de gradul lor de opfionalitate. Alegerea temei trebuie Ricuta finand cont de aria de interes a fiecrui student / masterand, in concordan{’ eu specializarea absolvit8, dar si de posibilititile de documentare teoretic’ gi practica pentru redactarea lucreiii de licens / dizertatie. Concomitent cu alegerea temei lucririi se alege gi coordonatorul stiintific. In alegerea conducitorului fc ete bine of fle avute tn vedere gf comunicarea anterioar existent fatre acesta si student / masterand; rlatia dintre student / masterand si coordonator trebuie sa se bazeze pe respect, pe dialogul deschis, pe intelegere, colaborare. Cadrele didactice pot coordona Iucrati de licenfé / dizertajie numai la disciplinele predate si numai tn cadrul specializarilor la care predau. fn situafii exceptionale, atunci cdnd cadrul didactic care a predat o anumiti disciplin’ la o anumita specializare nu este disponibil pentru coordonarea lueratilor de licenf& / dizertafie, consiliul facultatii va numi un alt coordonator care s& indeplineasc& condifiile stiinfifice si de compatibilitate pentru a coordona aceste lucrati. Dup& alegetea temei, studentii / masteranzii vor depune la secretariatul facult@fii, pnd la data de 30 iunie a fiecdrui an, 0 cerere in care si fie precizat& tema lucrarii $i coordonatorul stiinfific, avizata si semnati de cétre coordonator (Anexa 1). Aceste cereti vor fi supuse aprobirii consiliilor stiinfifice ale departamentelor din cadrul facultafii. Studentii / masteranaii ale cdror cereri vor fi respinse, pot alege alte teme, respectiv coordonatori, pana cel mai tarziu in data de 15 noiembric. in cazul masteranzilor absolventi ai unui program de licent dintr-un domeniu, ei nu pot ‘opta, in vederea intocmirii !ucrérii de dizertatie, pentru aceeasi tems ca gi la examemul de licent® pot, in schimb, sé opteze pentru continuarea sau aprofundarea problematicii dezbatuté in aceasta. 2. intocmirea planului lucrarii Dupa alegerea si aprobarea temei, studentul / masterandul va intoemi, sub indrumarea coordonatorului stiinffic, planul Iucrarii de licen(a / dizertafie. Cu aceasta ocazie se va stabili $i tithal Tucririi, care trebuie s% acopere confinutul tematic al acesteia. Atat planul, eat si tithul lucracit au caracter orientativ si provizoriu, putand sA sufere modificari in functie de necesitifile apfirute pe parcursul studierii si analizarii tematicii Planul lucratii trebuie s& confind urmatoarele elemente: - introducere in problematica studiat&, - motivarea alegerii temei, importanfa acesteia $i metodologia de cercetare utilizatis - propuner! privind structura lucriti - concluzii ce se asteapta a fi desprinse in urma cercetérii efectuate; ~ indicatii bibliogratice. 3. Elaborarea lucrarii de licenta / disertatie Elaborarea lucrarii de licenfi / disertatic se face de cétre student / masterand, sub coordonarea unui coordonator stiinfific. Acestia vor stabili de comun acord un calendar al activitajii, cu termene precise la care s& se evalueze cantitativ si calitativ progresele realizate de student / masterand in activitatea de elaborare a lucratii de licenta / disertafic. 4, Structura lucrarii de licenta / disertatie Lucrarea de licenfa / dizertafie trebuie si fie dimensionati in asa fel inet si se evite atft fragmentarea excesiva a materialului, edt si supradimensionarea nor eapitole. Un numa de 3 — 5 capitole poate fi apreciat ca optim. Lucrarea de licentai/ dizertatie trebuie sa aiba urmiitoarea structurd: > coperta — informatiile care trebuie si apard pe coperta lucririi de licen / disertafie sunt prezentate in Anexa 2; > pagina de titlu ~ informatiile care trebuie s apara in pagina de titlu a lucrarii de licenta / disertafie sunt prezentate in Anexa 3; > cuprins — lucrarea de licen disertafie va avea un cuprins care si confind titlurile tuturor capitolelor si subcapitolelor si numarul paginii la care incepe fiecare capitol (Anexa 4); > abrevieri (daca este cazul) > lista tabelelor 1 (daca este cazul) gut > introducere (1 - 2 pagini). Introducerea trebuie si cuprinda: ~ prezentarea temei: care este problema studiati; - motivarea abordarii subiectului: de ce este important si pentru cine prezint& interes; - scopul si obiectivele lucrarii: modul in care se raporteaza propriile rezultate la cele obfinute ‘in alte studii de specialitate (daca sunt conforme sau daca diferd ete.); ~ prezentarea structurii lucrarii este ultimul paragraf din introducere. Introducerea nu se numeroteaza ca si capitol. > partea teoreticd (5-20 pagini, in funcClie de domeniu) o constituie analiza gi sinteza literaturii de specialitate din domeniu, Partea teoretic& va fi structurata in 1 —2 capitole numerotate. {in partea teoretica trebuie se prezinte succint: ~ principalele rezultate teoretice relevante din cadrul literaturii de specialitate; ~ eventuale dispute de opinie cu privire la teoriile existent ~ rezultatele empirice ce decurg din teoriile considerate; - rezultatele asteptate ale lucrarii, in baza contributiilor teoretice si empirice identificate. Literatura de specialitate relevant’, folositt in lucrare trebuie s apardi in mod obligatoriu in lista cu referintele bibliografice. Nu se accepti eopierea materialelor de referint Citarile se vor face in cadrul textului, prin precizarea, intre paranteze rotunde, a numelui autorului si anului aparitiei lucrarii respective, astfel: ~ un singur autor: (Ionescu, 2012); - doi autori: (lonescu si Popescu, 2012); ~ mai mulfi autori: (Ionescu 5. a., 2012); = daca un autor este citat cu mai multe lucréiri aparute in acelagi an: (fonescu, 2012 a). Eventualele explicafii se vor face in subsolul paginii, cu note de picior. > partea practick (20 — 30 pagini) reprezinté un studiu de caz sau o analizi a unor fenomene reale prin prisma elementelor teoretice prezentate. Partea practic va fi structurata fn 1 — 3 capitole numerotate, Partea practicd trebuie sX confin& umnmatoarele elemente: - scopul realizirii studiului, principalele obiective propuse, instrumentele de realizare (analiz& empiric’, statistic, chestionare, interviuri ete.); ~ principalele etape ale studiului de caz (inclusiv descriere); ~ in cazul efectuarii studiului de caz la o firm anume, se va realiza o prezentare a acesteia (ate de identificare, istoric, obiect de activitate, furnizori, clienfi, resurse umane, analiza principalilor indicatori 3-5 ani, ete.); ~ fn cazul analizirii unui fenomen (juridic, social, economic, medical, etc), se vor descrie metodologia utilizaté si instrumentele folosite in realizarea studiului ce caz, rezultatele obinute; - principalele rezultate obfinute in urma anelizelor faicute; + interpretarea rezultatelor obfinute. in cadrul acestei par}i se vor insera tabele, grafice, schife relevante pentru studiul de caz efectuat, cate si susfin si si confirme demersurile stiintifice efectuate. Graficele, tabelele, imaginile, nu trebuie s& se substituie explicatiilor textuale, ci reprezinti o completare a acestui: ® concluziile (2-5 pagini) trebuie s& sintetizeze rezultatele obtinute in cadrul partii practice prin raportare Ia partea teoretic’, Se vor evidentia $i alte solutii posibile (recomandati, propuneri) sau dac& exista posibilitatea de dezvoltare a lucrarii in vitor. Concluziile nu se numeroteaza ca si capitol. > eontributiile proprii se referd la modul personal in care autorul a abordat tema luerarii, problemele legate de proiectare / dezvoltare, etapele proiectirii / claboraii studiului de caz, rezultatele obfinute, Aceasti parte trebuie si sublinieze in mod clar contribufiile autorului. Se recomanda utilizarea unor grafice sau tabele care si evidenieze in mod comparativ rezaltatele obfinute. Elementele originale se estimeaza prin piesele sau ansamblul de piese (idei, teorii, mod de structurare a conceptelor, de realizare a studiilor de caz etc.) redate de autor in Iucrarea de licenga / disertatie construit8, caracterizate prin autenticitate, valoare reala, de necontestat, proprii studentului / masterandului, neimitate dupa altcineva, personale, inedite, fri a folosi modele ficute de alti si fara a avea caracter fas, de plagiat. > bibliografia (10 — 20 titluri) nu se numeroteazi ca si capitol. Bibliografia trebuie sa confind doar acele referinfe citate in lucrare. Ordonarea acestora se va face in ordine alfabetica dupa 4 numele primului autor. Fiecare titlu bibliografic va fi numerotat. Dac un autor este citat cu mai multe lucriri apdrute in acelasi an, se va face aceeasi precizare ca si in textul lnerari ~ exemplu ci 1. Ciobanu, Gh. (coord,) (20118), Macroeconomie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 2. Ciobanu, Gh. (2011b), Bursele de valori si tranzaciile la bursd, Ed. Economic’, Bucuresti; 3, *** Standarde InternaZionale de Raportare Financiar& (IFRSs) (2011) ~ Norme oficiale emise la 1 Tanuarie 2011, Editura CECCAR, BueuteLti; - exemplu articole: 4, Popescu, A. (2011), Aspecte microeconomice clasice si moderne ale comportamentului de consum al populatiei, Studia Universitatis “Vasile Goldis” Arad, Seria Stiinfe Economice, partea [; - exemplu referinfe on line 5. http://www.anofin.ro/files/statistica_somaj_august 2013.péf, consultat in data de 13.11.2013 > anexe (max. 20% din volumul lucririi), Atunci cdnd este cazul, anexele se vor constitui intr-o secfiune separati, care nu se numeroteai ca si capitol. Fiecare anex& se va mentiona cel pufin © dati fn textul lucrarii. Anexele se numeroteazai crescZtor pentru foatd lucrarea 5. Condi de redactare a lucririi de licenti / disertatie Luorarea de licenféi / disertafie se va redacta pe calculator, in aplicatia Microsoft Word, utilizindu-se obligetoriu caractere romanesti (8,1, 4, g, 1). Fontul utilizat este Times New Roman. Pentru titlurile capitolelor si subcapitolelor se va utiliza un font de 14 p ingrosat (Bold), iar pentru text, tabele si grafice se va utiliza un font de 12 p normal (Regular). Lucrarea se va redacta Ia un rand, se vor numerota toate paginile, incepand cu cuprinsul, fiecare capitol va incepe pe o pagina noua si se va lista la imprimant pe o singurd fata. Textul lucritii se va tipati cu tus negru; graficele, figurile imaginile vor fi tipaite color. Formatul paginii va fi A4 cu margini de 2 om. Titlurile capitolelor se scriu centrat, cu majuscule, iar pentru subcapitole se vor utiliza maxim 2 niveluri de subtitlu, care vor fi aliniate in partea stnga a paginii, conform modelului 1. TITLU CAPITOL 1. Titlu subeapitol 1.1.1. Titlu paragrat Pentru tabele, titlul se scrie centrat deasupra tabelului, iar numerotarea se face in partea dreapt sus, astfel: numarul capitolului, urmat de numérul de ordine al tabelului in cadrul capitolului respectiv. De exemplu, al doilea tabel din capitolul al treilea va fi numerotat astfe!: Tabelul 3.2. Rata somajului in fari din Uniunea Buropeant, in perioada 2010-2012 (%) Tara /anul 2010 2011 2012 Romania 63 59 7.6 Ungaria 8,0 85 10.8 Poloni: 83 8.1 3.1 Cehia 48 46 74} Sursa: Eurostat, 2012 Pentru grafice, figuri sau scheme titlul figurii se va scrie centrat sub figurd. Se numeroteaz capitolul, wmat de numérul de ordine al figurii si se trece titlul acesteia, conform modelului. Fig. 3.1. Rata gomajului in fari din Uniunea Europeand, in perioada 2010-2012 Sursa: Eurostat, 2012 Pentru tabelele sau figurile preluate integral din diverse materiale bibliografice se vor cita sursele, indicdndu-se autoral, titlul lucr&ii, editura, anul aparitiei si pagina, ca in exemplul de mai sus. Se recomanda adoptarea unui graficele, figure. Lucrarea va fi legata in spirald sau en coperta cartonati unitar pe tot parcursul lucrarii in ceea ce priveste tabelele, 6. Evaluarea lucrarii de licen{a / disertatie de catre coordonator Dupa redactarea Iueririi in forma final, coordonatoru! stiintific va fntocmi un referat de apreciere a acesteia (Anexa 5). Acest referat se insereaza in lucrare, intre copert& si pagina de titlu. Criteriile avute tn vedere la aprecierea lucrarii de licenta / disertatie sunt urmatoarele: > impor mei si strne vii - actualitate si tratare: informatiile prezentate in lucrare si corespunda momentului actual, si fie tratate cu responsabilitate si competenia, si faci referire la gradul de acoperire al subiectului tratat, la cat de explicit este prezentat si structurat acesta, Se apreciaz redactarea luerérii intr-un limbaj academic impersonal, nu sunt admise greselile gramaticale de redactare. Ideile prezentate trebuie sti decurgi logic si coerent din cele anterioare, iar lucrarea trebuie si fie cocrentd. - struetura pe capitole: in apreciere se va considera organizarea logicd tn capitole. Pentra usurinfa tratirli, tema trebuie s& fie structurati pe mai multe cepitole corespunzator unor idei de bazi din domeniul abordat. Capitolul detaliaz’ idea respectiva venind ou detalieri si idei inovatoare. Ideile si fie prezentate intr-un limbaj stiintific adecvat si in concordanta cu standardele formale impuse si intr-o manier’i logica. - ordonarea capitolelor: este apreciati numerotarea clara a capitolelor si subeapitolelor pentru a indica gradul de generalitate a umui aspect sau altul al Iucrérii cu respectarea ghidului de claborare a lucrarii de licenf& / disertatie. Ordonarea capitolelor trebuie sa permit verificarea urmatoarelor elemente fundamentale: pregatirea teorctic’, pregatirea metodologica; capacitatea de a efectua o aplicatie practica in domeniul abordat, capacitatea de a interpreta rezultate gi de a formula propuneri de perfecfionare in domeniului abordat. > confinutul stiinfifie al lucrarii = complexitatea temei: fimdamentarea teoretic’ a temei propuse de lucrare: relevanta reperelor teoretice alese, utilizarea riguroas4 a conceptelor, ideilor, teoriilor; amaplitudine bibliografica (acces la referinfe majore, numeroase, consistente). Tema Tucritii trebuie si reflecte apartenenfa studentului / masterandului la domeniul de studiu parcurs in perioada universitara, = abordarea metodologicd: utilizarea in activitatea de cercetare a diverselor aspecte metodologice, respectiv: metoda cercettrii actelor normative si a altor documente, clasificarea / ordonarea, revizuirea literaturii de specialitate, analiza comparativa, metoda studiului de caz, reprezentarea graficd, generarea de distributii sau serii, modele statistice si economettice etc, ilitate: activitatea de cercetare in orice domeniu vizeazA generalizarea sau aplicarea rezultatelor obfinute, Studentul / masterandul trebuie s& realizeze generalizarea sau modalitatea de aplicare a solufiilor gasite in doi timpi: unul privitor 1a extinderea rezultatelor obfinute asupra {ntregului grup sau intregii populafii care a stat la baza cercetaiii, celalalt vizind transferul posibil al rezultatelor asupra studiului si cunoasterii altor gruputi, populatii, situafi etc. > elaborarea luerarii = documentare de specialitate: documentarea este reprezentativa pentru tema in cauzi, inventarierea si consultarea datelor si informafiilor cu cea mai mare relevant (c&rti de specialitate, documente oficiale, legislate, reviste si publicafii de specialitate, site-uri etc.); = ritmicitate in redactare: respectarea graficului de intélniri cu coordonatorul lueréii i realizarea pe etape a lucrarii de licenfa / disertatie. Se apreciazi, de asemenea, utilizarea unui stil unitar fn cuprinsul lucr’ii; = aport personal si contributii: capacitatea de raportare critica la sursele teoretice gi de promovare a unei viziuni proprii asupra temei tratate, sustinerea unui punct de vedere sau deschiderea unei direcfii de dezbatere semnificative in raport cu tema abordata. > tehnoredactare - suport informational: se apreciazit existenfa si modalitatea de redactare a surselor informationale (note de subsol, surse la tabele, figuri eto.); sstetica si finutd graficd: lucrarea prezintA un aspect ingrijit, tehnoredactarea s-a realizat cu diacritice, fara greseli ortografice; - ordine: lucrarea trebuie sf fie prezentati intr-o forma ingrijiti, partea esteticd a lucraii mu este mai putin important& decét confinutul ei. > concluzii - realizarea pe etaper reluarea sumari a obiectivelor si motivatiei cercetirii, urmate de sinteza rezultatelor objinute sia semnificafiei acestora in contextul literaturii dedicate Iucréri analizate. Se apreciaza modul in care studentul / masterandul a derulat cercetarea pentru intocmirea lucraii de licenf’ / disertatie, pe intervale de timp, stadii, faze, caracterizate, de obicei, prin evenimente importante, precum: finalizarea fiecdrui capitol, asamblatea lucrétii, formularea coneluziilor si propunerilor ete. - nivel ealitativ: evaluat prin totalitatea caracteristicilor, insusirilor si laturilor esentiale in virtutea cérora lncrarea de licenfa / disertatie este judecaté si clasaté cu o anumitA cot’, de un anumit, grad de complexitate, indeplinind un standard, avand o valoare etc. Se vor avea in vedere stadiul cunoasterii, contributia stiinfificé a studentului / masterandului, relevanfa temei etc. ~ elemente originale: se estimeaz& prin piesele sau ensamblul de piese (idei, teorii, mod de structurare a concepielor, de realizare a studiilor de caz etc.) redate de autor in luerarea de liceng’ / disertatie construits, caracterizate prin autenticitate, valoare real’, de necontestat, proprii studentului / masterandului, neimitate dupa altcineva, personale, inedite, fara a folosi modele facute de altii si fara @ avea caracter fas, de plagiat. > bibliografie - amploare si actualitate: absolventul trebuie si cunoasca si s& fact referiri la principalele surse de informafie in domeniul temei Iueririi, La notare, se vor Iua in caleul doar sursele bibliografice stréns legate de tema lucrarii. Bibliografia trebuie s4 fie cét mai cuprinzitoare cu putinfa i s& confind surse bibliografice de actualitate, mai ales si din anul in care se redacteaz’ lucrarea sau cel anterior. - citare in text: lucrarea trebuie s& confina referinfe bibliografice in cadrul capitolelor si nu doar la finalul lucrarii. Aceste referinte bibliografice arata modul in care absolventul a studiat tema lucrétii in literatura de specialitate sau in alte surse de informare adecvate. Vor fi luate in calcul la notare acele referinte bibliografice din cadrul textului care intrunese conditii de oportunitate si sunt adecvate Ia confinutul Iucrarii. - respectarea normelor ortografice si de tehnoredactare: bibliografia de la finalul lueréii si referinfele bibliogratice trebuie redactate conform regulilor enuntate in prezentul ghid. Coordonatorul stiintific va propune o not pentru lucrarea respectiva. Coordonatorul stiinjific va certifica autenticitatea si originalitatea lucrétii. Verificarea Iucrénii din acest punct de vedere se poate face cu ajutorul unor softuri antiplagiat. Coordonatorul stiinfific are dreptul de a nu accepta pentru susjinere o lucrare care nu indeplineste cerinfele prezentei metodologii Referatul de apreciere a lucrarii va fi datat gi semnat de cdtre coordonatorul stiinfific, 7, Intocmirea portofoliului de licenfa / disertatie Absolventii inscrisi pentra examenul de finalizare a studiilor au obligatia de a completa portofoliul rezultat din eforturile de documentare si elaborare a lucratii de licena / disertafic. Portofoliul va confine: - figa de indrumare a candidatului intocmita de coordonatorul stiinfific (Anexa 6); ~ planul lucr&tii, aprobat de coordonatorul stiinjific; - referinfe bibliografice (citfi, articole, publicafii, materiale publicate online ete.) Existenfa portofoliului va fi confirmata de coordonatorul stiintific in referatul intocmit de acesta asupra lucratii de licenta / disertatie. Absolventii vor avea, in mod obligstoriu, portofoliul de licenta / disertatie asupra lor Ja susfinerea lucratii de licent& / disertatie. 8, Prezentarea lucririi in fata comisiei de licenfa / disertatie Pentru susfinerea Iucr&rii, absolventii vor pregiti o prezentare (Power Point), de maximum 15 slide-uri, in care s se prezinte succint principalele realizéri din cadrul lucratii de licenfé / disertafie. Timpul alocat prezentitii unei lueriri este de 10 minute. Prezentarea va confine urmétoarele elemente: = un slide de titlu, care va confine denumirea specializitii, titlul lucritii, numele absolventului si numele coordonatorului stiintific; - un slide cu cuprinsul prezentaii; - 1-2 slide-uri in care se prezint starea inifiala a problemei si ce se urmireste a fi analizat in cadral Lucrais - 6-9 slide-uri eu text, tabele, figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucritii ce se dorese a fi comunicate comisiei); = 1-2 slide-uri pentru concluzii. Se recomanda utilizarea caracterelor Arial de 22 p Bold (nu italice si nu majuscule). Se poate adauga pe slide o componenta grafic reprezentativa (desen, poz). Prezentarea va confine diagrame / grafice in locul tabelelor. Nu se recomanda utilizarea animafiilor in sau intre slide-uri (pentru aditugare de paragrafe, formule, diagcame etc.). Comisia de licenj& / disertafie va pune intrebari absolventului, fie in timpul prezentiii (pentru clarificarea imediata a unor aspecte prezentate de absolvent), fie la sférsitul prezentirii. Prezenta coordonatorului stiintific este obligatorie Ia sustinerea Iucrdrii de licent’ / disertatie. Pentru stabilirea notei finale se vor avea in vedere: - nota propusi de coordonatorul stiinffic in referatul de apreciere; - modul gi capacitatea de a prezenta in fata comisiei a luerarii abordate; - gradul gi capacitatea de a rispunde la toate intrebarrle adresate de membrii comisiei.. Aprobat in Sedinta de Senat din 24.02.2014 ANEXA 1 UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIS” ARAD FACULTATEA CERERE DE iNSCRIERE pentru coordonarea lucrarii de licenta / disertatie Subsemnatul(a) student / masterand in anul » forma de invafimant specializarea la filiala Va rog sé-mi aprobati inscrierea pentru coordonarea lucrarii de licenta / disertatie la disciplina , sub coordonarea d-lui (d-nei) pentru examenul de licenté / disertatie sesiunea 2014. Tema propusd pentru lucrarea de licenfai/ disertatie este : Data, Semnatura student / masterand, Avizat coordonator stiintific, ANEXA 2 UNIVERSITATEA DE VEST ,, VASILE GOLDIS” ARAD FACULTATEA PROGRAM DE STUDIU LUCRARE DE LICENTA / DISERTATIE COORDONATOR STINTIFIC ABSOLVENT 2014 ANEXA 3 UNIVERSITATEA DE VEST ,, VASILE GOLDIS ARAD FACULTATEA SPECIALIZAREA LUCRARE DE LICENTA / DISERTATIE TITLUL LUCRARII COORDONATOR STINTIFIC ABSOLVENT 2014 ANEXA 4 CUPRINS Abrevieri... 2 Lista tabelelor si figurilor . 3 Introducere .. 4 Capitolul I. ieee 12... Capitolul I. . Coneluzii Bibliografie Anexe .. ANEXA 5 UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDI$” ARAD FACULTATEA, SPECIALIZAREA REFERAT de apreciere a luerati de licen / disertatie cu ttlul Intocmiti de absolventul (@)_0 sub coordonarea Criterii de evaluare: 1. importanta temei si structura lucrdrii actualitate si tratare: - structura pe capitole: - ordonarea capitolelor: 2. continutul stiinfifie al luerarii - complexitatea temei - abordarea metodologic’: + aplicbilitate 3. elaborarea lucr’ - documentare de specialitate: - titmicitate in redactare: - aport personal gi contributi 4, tehnoredactare - suport informational: ~ esteticd si finutl grafic’: - ordine: 5, coneluzii + realizarea pe etape: - nivel calit - elemente originale: 6. bibliografie - amploare gi actualitate: ~citare in text: - respectarea normelor ortografice gi de tehnoredactare: Absolventul a realizat portofoliul de licenfa / disertafie in conformitate cu prevederile ghidului de intocmire a luerari. Lucrarea indeplineste condijiile stiinfifice si metodologice pentru a fi susti comisiei de licenga / disertatie. Nota propusd ( ). Data Semnatura 1 in fata 14 UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIS” ARAD FACULTATEA DE, SPECIALIZAREA. FISA DE INDRUMARE a studentului / masterandului Coordonator stiinfifie Tema lucrétii ANEXA 6 Data intélniri Evaluare parfiali a hucrari Recomandiri din partea coordonatorului: Observatii: Data intélnit Evaluare parjialé a lucrarii: Recomandari din partea coordonatorului: Observatii: Data intalniri: Evaluate parfiala a lueraii: Recomandari din partea coordonatorului: Observafii: 15