Sunteți pe pagina 1din 17

GUYERNUL ROMANIEI

pentru aprobareaconfinutului-cadru al documentafieitehnico-economice


aferente
gi
investifiilor publice, precum a structurii gi metodologieide elaborarea
devizului generalpentru obiectivede investi{ii gi lucrlri de interven{ii

in temeiul art. 108 din Constitutia Romdniei, republicatd,

Guvernul RomAniei adoptl prezentahotdrdre

Art. 1.. Se aprobd confinutul-cadru al documentafilor tehnico-economice aferente investitiilor


publice, dupl cum urmeazd:
a) confinutul-cadru al studiului de prefezabilitate,prevdzutin anexanr. 1;
b) confinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevdzutin anexanr. 2;
c) conlinutul-cadru al documentalieide avizarea lucririlor de interven{ii, previzut in anexanr. 3.
Art,2. (1) Se aprobdMetodologia privind elaborareadevizului generalpentru obiective de investitii
gi lucrbri de intervenfii prevdzutdin anexaru. 4.
(2) Se aprob[ Structuradevizului generalprevizutd in anexarn. 5.
(3) Se aprobdStructuradevizului pe obiect, prevdzutl in anexanr. 6.
Art. 3. in sensul prezenteihotdr0ritermenii gi expresiile de mai jos au urmbtoareasemnifica{ie:
a) analiza cost-beneficia:instrument de evaluarea avantajelorinvesti{iilor din punctul de vedere al
tuturor grupurilor de factori interesa{i,pebaza valorilor monetareatribuite tuturor consecin{elorpozitive gi
negative ale investifiei;
b) documentalie de avizare pentru lucrdri de intervenlii: documentafietehnico-economicdsimilarb
studiului de fezabilitate, elaboratd pe baza concluziilor raportului de expertizd tehnicd gi, dupd caz, a
raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrdrilor de
intervenlii la construc{ii existente;
c) investilie publicd majord: investifie publicd al c[rei cost total depiqegte echivalentul a 25
milioane euro, in cazul investifiilor promovate in domeniul protec{iei mediului, sau echivalentul a 50
milioane euro in cazul investifiilor promovatein alte domenii;

d) lucrdri de intervenlii: lucrlri la construclii existente, inclusiv instalafiile aferente, asimilate


obiectivelor de investifii, care constau in: reparafii capitale, transformdri, modificdri, modernizdri,
consoliddri, reabilitdri termice, precum si lucrlri de intervenfii pentru prevenirea sau inldturarea efectelor
produse de acliuni accidentalegi calamitdfi naturale, efectuatein scopul asigurdrii cerinlelor esenfiale de
calitate gi funcfionale ale construcfiilor, potrivit destinafieilor;
e) studiu defezabilitafe: documentafietehnico-economicdprin care se stabilescprincipalii indicatori
tehnico-economiciaferenfi obiectivului de investilii pebaza necesitdlii gi oportunitdtli realizdrii acestuiagi
cuprinde solufiile funcfionale, tehnologice,constructivegi economicece urmeazda fi supuseaprobdrii;
f) studiu de prefezabilitate: documentafiatehnico-economicdprin care se fundamenteazdnecesitatea
gi oportunitateainvestifiei pe bazdde date tehnice qi economice.
Art. 4. Prevederileprezenteihot[rdri se aplicd pentru rcalizareaobiectivelor de investifii noi,
precum gi lucrdrilor de intervenfii la construcfii existente,finanfate,total sauparfial, din bugeteleprevdzute
la art.l alin.(2) din Legea nr. 50012002privind finanlele publice, cu modificdrile ulterioare qi la art.l
alin.(2) din Legeam.27312006privind finanfelepublice locale,cu modificlrile gi completdrileulterioare.
Art. 5. (1) Proiectarealucrdrilor de construcfii pentru obiective de investifii noi, inclusiv
extinderi, se elaboreaz[in urmdtoarelefaze:
a) studiu de fezabilitate;
b) proiect tehnic;
c) detalii de execufie.
(2) Prin excep{ie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investifii noi, inclusiv extinderi,
ale cdror documentafii tehnico-economiceintrd in competenfade aprobarea Guvernului, se elaboreazdun
studiu de prefezabilitateanterior elabordrii studiului de fezabilitate.
(3) Proiectarealucrdrilor de construclii pentru intervenfii la construclii existente,inclusiv instalafiile
aferente.se elaboreazSin urmdtoarelefaze:
a) expertizitehnic6,qi dupl caz,audit energetic;
b) documenta{iede avrzarea lucrdrilor de intervenfii;
c) proiect tehnic;
d) detalii de execufie.
Art. 6. Prin excepfiede la prevederile art.4,prezenta hotbrOrenu se aplic[:
a) obiectivelor de investifii/lucr[rilor de intervenfii aflate in curs de execu{ie la data intrdrii in
vigoare aprezenteihotdr0ri, care se supunprevederilor actelor normative in vigoare la data aprobdrii;
b) obiectivelor de investiliillucrdrilor de intervenfii pentru ale ciror

studii de fezabllitate/

documentalii de avizare a lucrdrilor de interventii au fost demarateprocedurile de achizi[ie publicS, in


condiliile legii;

c) obiectivelor de investifii noi qi/sau lucrdri de intervenfii la construcfii existente, cuprinse in


programeleinstitufiilor carcfac parte din sistemul de apdrare,ordine publicl qi siguranfdnafionali.
Art.7. - Anexele rn.1-6 fac parte integrantddin prezentahotdrdre.
Art. 8. - Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei hotdr6ri, Ministerul Dezvolt5rii,
Lucrdrilor Publice gi Locuinlelor, cu avizul Ministerului Economiei qi Finanfelor, poate emite instrucliuni
care se aprob[ prin ordin al ministrului gi se publicd in Monitorul Oficial al Romdniei, ParteaI.
Art. 9. - Pentru rcalizareaobiectivelor prevdzutela art. 6 lit. c), confinutul-cadru al documentafiilor
tehnico-economice aferente investifiilor publice, se aprobd prin ordin al ministrului / conducdtorului
organului de specialitate al administrafiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei gi
Finanfelor gi Ministerului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice gi Locuin{elor, in conformitate cu reglementdrile
in vigoare.
Art. 10. -

(1) Prevederile prezentei hotdrdri intrd in vigoare la 30 de zlle de la publicarea in

Monitorul Oficial al Romdniei.


(2)Pe data intrdrii in vigoare aprezentei hot[rdri se abrogbHotlrdrea Guvernului nr.1l79/2002
privind aprobareaStructurii devizului generalgi a Metodologiei privind elaborareadevizului generalpentru
obiective de investi{ii gi lucriri de intervenfii, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, ParteaI, nr.804
din 5 noiembrie2002, cu completdrile ulterioare.

PRIM.MINISTRU

POPESCU.TARICBANU
CAT,TN

ANEXA 1
CONTINUTUL CADRU AL
STT]DIULUI DE PREFEZABILITATE

A. PIESE SCRISE
Date generale
1. Denumirea obiectivului de investilii
2. Amplasamentul (udeful, localitatea,strada,numdrul)
3. Titularul investi{iei
4. Beneficiarul investifiei
5. Elaboratorul studiului
Necesitatea si oportunitatea investitiei
1. Necesitateainvestifiei
a) Scurti prezentareprivind situalia existentd,din care s[ rezulte necesitateainvesti{iei
b) Tabele, h64i, grafice, plange desenate,fotografii etc. care sd expliciteze situafia existentd qi
necesitateainvesti{iei
c) Deficienfele majore ale situaliei actualeprivind necesarulde dezvoltare azonei
d) Prognozepe termen mediu qi lung
2. Oportunitateainvestiliei
a) Incadrareaobiectivului in politicile de investifii generale,sectorialesauregionale
b) Actele legislative care reglementeazddomeniul investiliei, dupdcaz
c) Acorduri internafionaleale statului care obligb partearomdnd larealizarca investifiei, dupi caz
Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse
1. Scenariipropuse(minim doui)
2. Scenariulrecomandatde cdtre elaborator
3. Avantajele scenariului recomandat
Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeazi si se amplaseze obiectivul de
investitie
Informafii despreterenul din amplasament:
1. Situajia juridicd privind proprietateaasupraterenului care urmeazda fi ocupat - definitiv qilsau
temporar - de obiectivul de investi{ii
2. Suprafafaestimatda terenului
3. Caracteristicilegeofizice ale terenului din amplasamentdeterminateinbaza studiului geotehnic
rcalizat specialpentru obiectivul de investifii privind:
a) zona seismic[ de calcul gi perioadade coll
b) date preliminare asupranaturii terenului de fundare gi presiuneaconvenfional6
c) nivelul maxim al apelor freatice
4. Studii topograficepreliminare
5. Date climatice ale zonei in care estesituat amplasamentul

Costul estimativ al investitiei


1. Cheltuieli pentru elaborareadocumentafieitehnico-economice
a) Cheltuieli pentru elaborareadocumentafiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate,studiu de
fezabilitate, expertizdtehnic6, proiect tehnic si detalii de executie),dupd caz;
b) Cheltuieli pentru activitateade consultan{dgi asistenfdtehnicd
c) Cheltuieli pentru oblinerea avizelor gi acordurilor de principiu necesareelabordrii studiului de
prefezabilitate
d) Cheltuieli pentru pregbtirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de lucrdri gi a contractului de servicii de proiectare,urbanism, inginerie, alte servicii tehnice,
conform prevederilor legale (instrucfiuni pentru ofertanfi, publicitate, onorarii gi cheltuieli de deplasare
etc.)
2.Yaloarea totald estimatda investiliei
Avize si acorduri de principiu. dupi caz

B. PIESE DESENATE
1. Plan de amplasareinzond(1:25000- 1:5000)
2.PIan general(1:2000- 1:500)

ANEXA 2
CONTINUTUL CADRU AL
STUDIULUI DE FEZABILITATE
A. PIESE SCRISE
Date generale
l. Denumireaobiectivului de investifii
2. Amplasamentul(ude!ul, localitatea,strada,numirul)
3. Titularul investifiei
4. Beneficiarul investi{iei
5. Elaboratorul studiului
Informatii generale privind proiectul
1. Situalia actualdqi informafii despreentitatearesponsabildcu implementareaproiectului
2. Descriereainvesti{iei
a) Concluziile studiului de prefezabihtatesau ale planului detaliat de investifii pe termen lung (in
cazulin care au fost elaborate?nprealabil) privind situalia actuald,necesitateagi oportunitateapromovlrii
investifiei, precum gi scenariultehnico-economicselectat
b) Scenariile tehnico-economiceprin care obiectivele proiectului de investi{ii pot fi atinse (in
cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaboratun studiu de prefezabilitatesau un plan
detaliat de investi{ii pe termen lung) :
- Scenarii propuse(minim dou[)
- Scenariulrecomandatde cdtre elaborator
- Avantajele scenariului recomandat
c) DescriereaconstructivS,funcfionald gi tehnologicd,dupd caz
3. Date tehnice ale investifiei
a) Zona qi amplasamentul
b) Statutuljuridic al terenului care unneazd sdfie ocupat
c) Situafia ocup[rilor definitive de teren: suprafafatotal6, reprezentdndterenuri din intravilan /
extravilan;
d) Studii de teren:
- studii topografice cuprinzdnd planuri topografice cu amplasamentelereperelor, liste cu reperein
sistem de referinfd nafional;
- studiu geotehnic cuprinzdnd planuri cu amplasamentulforajelor, figelor complexe cu rezultatele
determindrilor de laborator, analizaapei subterane,raportul geotehniccu recomand[rile pentru fundare gi
consolid6ri:
- alte studii de specialitatenecesare,dupd caz
e) Caracteristicile principale ale construcfiilor din cadrul obiectivului de investi{ii, specifice
domeniului de activitate qi variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandareavariantei
optime pentru aprobare
f) Situafia existent[ a utilit[filor gi analizade consum
- necesarulde utilitSli pentru variantapropusdpromovdrii
- solufii tehnice de asigurarecu utilitdti
g) Concluziile evalu[rii impactului asupramediului
4. Durata de realizaregi etapeleprincipale; Graficul de realizarca investitiei

Costurile estimative ale investitiei


1. Valoarea totala cu detaliereape structuradevizului general
2. Egalonareacosturilor coroboratecu graficul de realizarea investifiei
Analiza cost-beneficiu
1. Identificarea investi{iei gi definirea obiectivelor, inclusiv specificareaperioadei de referin!5
2. Analizaopliunilorr
3. Analiza financiard, inclusiv calculareaindicatorilor de performanfdfinanciarb: fluxul cumulat,
valoareaactualdnetd, rata internd de rentabilitateqi raportul cost-beneficiu.
4. Analiza economic62, inclusiv calcularea indicatorilor de performanfd economici: valoarea
actual6net6, rata internd de rentabilitategi raportul cost-beneficiu.
5. Analiza de senzitivitate
6. Analiza de risc
Sursele de finantare a investitiei
Surselede finanfare a investiliilor se constituie in conformitate cu legislalia in vigoare qi constau
din fonduri proprii, credite bancare,fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantate
sau contractatede stat, fonduri externenerambursabileqi alte surselegal constituite
Estimlri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei
1. Numdr de locuri de muncd createinfaza de execufie
2. Numdr de locuri de muncd createinfaza de operare
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
1. Valoareatotald (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in preluri - luna, anul, lEuro - .....lei)
din care:
a) Construclii montaj (C+M)
2. Egalonareainvestiliei (INV/C+M)
Anul I
Anul II
3. Durata dercahzare (luni)
4. Capacitdqi(in unitdfi fizice gi valorice)
5. Alli indicatori specifici domeniului de activitatein care esterealizatdinvestifia, dupd"caz
Avize si acorduri de principiu
1. Avizul beneficiarului de investifie privind necesitateagi oportunitateainvestifiei
2. Certificatul de urbanism
3. Avize de principiu privind asigurareautilitdtilor (energie termicd qi electricS,gaz metan, apecanal, telecomunicatii etc.)
'

Varianta zero (variantd fdrl investilie), varianta maximi (varianti cu investilie maximi), varianta medie (variantd cu
investilie medie); se va preciza varianta selectati.
'
Este obligatorie doar in cazul investiliilor publice majore.
O

4. Acordul de mediu
5. Alte avize gi acorduri de principiu specifice
B. PIESE DESENATE
1. Plan de amplasarein zond(1:25000- 1:5000)
2.Plan general(1: 2000- 1:500)
3. Planuri qi secfiuni generalede arhitectur[, rezistenfd,instalalii, inclusiv planuri de coordonarea
tuturor specialit5lilor ce concuri la realizareaproiectului.
4. Planuri speciale,profile longitudinale,profile transversale,dupdcaz

ANEXA 3
CONTINUTUL CADRU AL

uocunrmnrlrru uwnAnllon

uBrivtnnwNrrr

A. PIESE SCRISE
Date generale
1. Denumireaobiectivului de investilii
2. Amplasamentul(ude{ul, localitatea,strada,num[ru])
3. Titularul investifiei
4. Beneficiarul investifiei
5. Elaboratorul documentafiei
Descrierea investitiei
1. Situafiaexistentda obiectivuluide investilii
- Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentialede calitate in constructii,
potrivit legii
- Valoarea de inventar a constructiei
- Actul doveditor al forlei majore, dupdcaz
tehnic5/auditenergetic
2. Concluziile raportului de expeftrzd"
-Prezentareaa cel pu\in2 opfiuni
- Recomandareaexpertuluilauditorului energeticasuprasoluliei optime din punct de vederetehnic
gi economic, de dezvoltarein cadrul documentafieide avizarea lucrdrilor de interventii
Date tehnice ale investitiei
1. Descrierealucrdrilor debazd qi a celor rezultateca necesarede efectuatin urma reahzdrri
lucrdrilor debazd.
2. Descrierea,dupd caz, a lucrdrilor de modernizareefectuatein spafiile consolidate/
reabilitate/reparate.
3. Consumuride utilit[fi:
a) Necesarulde utilitdli rezultate, dupdcaz in situalia executdriiunor lucrdri de modernrzare:
b) Estimdri privind depdgireaconsumurilor iniliale de utilit[1i
Durata de realizare si etapele principale
1. Graficul derealizare a investiliei
Costurile estimative ale investitiei
1. Valoareatotala cu detaliereape structuradevizului general
2. Eqalonareacosturilor coroboratecu graficul de realizarea investifiei
Indicatori de apreciere a eficientei economice
I. Analiza comparativd a costuluircal\zdrii lucrarilor de interventii fata de valoareade inventar a
construcfiei.

Sursele de finantare a investitiei


Surselede finanlare a investigiilor se constituie in conformitate cu legislafia in vigoare gi constau
din fonduri proprii, credite bancare,fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantate
sau contractatede stat, fonduri externenerambursabilegi alte surselegal constituite
Estimlri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei
1. Numir de locuri de muncd createinfaza de execu{ie
2. Numir de locuri de muncd createinfaza de operare

1. Valoareatotald (INV), inclusiv TVA (mii lei)


(in prefuri - luna, anul, lEuro - .....lei)
din care:
- Construclii montaj (C+M)
2. Eqalonareainvestiliei(INV/C+M)
Anul I
Anul II
3. Durata de realizare(luni)
4. Capacitd[i(in unitdli fizice qi valorice)
5. Alti indicatori specifici domeniului de activitatein care esterealizatdinvestifia, dupdcaz
Avize si acorduri de principiu
1. Certificatul de urbanism
2. Avize de principiu privind asigurareautilitdfilor (energie termicd qi electricd, gaz metan, apdcanal,telecomunica{iietc.)
3. Acordul de mediu
4. Alte avize gi acorduri de principiu specificetipului de interven{ie
B. PIESE DESENATE
1. Plande amplasareinzond(1:25000- 1:5000)
2.Plangeneral(1:2000- 1:500)
3. Planuri gi secfiuni generalede arhitecturd,rezisten!6,instalafii, inclusiv planuri de coordonarea
tuturor specialitililor ce concurdla realizarcaproiectului.
4. Planuri speciale,profile longitudinale,profile transversale,dupdcaz

Nota : Cheltuielile de investitii aferentelucrarilor de interventii se aproba de catre ordonatorul


principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin.(3) din Legea nr.500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile ulterioare

ANEXA 4
METODOLOGIE PRIVIND ELABORAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU OB
DEI
DE INTER

A. PREVEDERI GENERALE
Art. 1,. Devizul general este documentafia economicd prin care se stabilegte valoarea totald
estimativd a cheltuielilor necesare rcahzdrii obiectivelor de investifii sau a cheltuielilor asimilate
investifiilor, necesarercalizdrn lucrdrilor de intervenfii la construclii qi instalafii, in faza de proiectare
studiu de fezabilitate/ documenta{iede avizarea lucrdrilor de intervenfii.
Alr.t.2.Devizul generalse structureazdpecapitole qi subcapitolede cheltuieli.
Art. 3. in cadrul fiecirui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu obiectele de investifie (la
1.2, 1.3, 2,3.1,5.1), saunaturacheltuielilor (la celelalte
capitolul 4 gi, dupd caz, capitolele/subcapitolele
capitole/subcapitole).
Art. 4. Compensareacheltuielilor intre capitolele/subcapitolelede cheltuieli cuprinse in devizul
general, pe parcursul deruldrii investifiei, in cadrul aceleiaqi valori totale, se face prin actualizarca
devizului general,prin grija beneficiarului.
Art. 5. Devizul general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentafiede
avizarc a lucrdrilor de intervenfii se actualizeazdprin grija beneficiarului ori de cOteori este necesar,dar
de reguld in urmdtoarelesitua{ii:
a) la data supunerii spre aprobarea studiului de fezabilitate/documentafieide fezabilitate;
b) la data solicitdrii autorizafiei de construire;
c) la data orgarizdrli procedurii de atribuire a contractului de achizilie publicd pentru execufia de
lucrdri:
d) dupd incheierea contractelor de achizilie, rezultAnd valoarea de finanfare a obiectivului de
investilie/lucrdrilor de intervenfii.
e) la data intocmirii sau modificdrii de c[tre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei
obiectivelor de investilii, anexd la bugetul de stat sau la bugetul local, atdt pentru obiective de investifii
noi cdt qi in continuare.
Art. 6. Valoarea actualizatda obiectivelor de investifii se aprobd de ordonatorii principali de
credite, potrivit prevederilor legale?nvigoare.
Art. 7. - (1) Elaborarca devizului generalse face conform precizdrilor prezentatela punctul B din
prezenta anexd.
(2) Structuradevizului generalpentru obiective de investifii gi lucrdri de intervenlii este prezentatd
in Anexa nr. 5 la prezentahotdrdre.

B. STRUCTURA DEVIZULUI

GENERAL PE CAPITOLE DE CHELTUIELI

Art. 8. in capitolele/subcapitoleledevizului general prevdzute in Anexa nr. 5 se cuprind


urmltoarele cheltuieli:

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obfinereagi amenajareaterenului.


1.1.Obfinereaterenului
Se includ cheltuielileefectuatepentrucumpdrarea
de terenuri,plataconcesiunii(redevenlei)pe
regimuluijuridic al terenului,scoaterea
duratarcalizdrnlucrdrilor,exproprieri,desp[gubiri,schimbarea
temporardsaudefinitivddin circuitulagricol,precumqi altecheltuielide aceeaqi
natur6.

1".2.Amenajarea terenului
Se includ cheltuielile efectuatela inceputul lucrdrilor pentru pregltirea amplasamentuluiqi care
constau in demoldri, demont[ri, dezafectdri,defriqdri, evaculri materiale rezultate, devieri refele de
utilitdli din amplasament,sistematizdripe verticald, drenaje,epuismente(exclusiv cele aferente realizdrii
lucrdrilor pentru investifia de bazd), devieri de cursuri de apd, strdmutdri de localitdli sau monumente
istorice etc.
1.3. Amenajlri pentru protecfia mediului qi aducerea la starea inifialn
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrdri qi acfiuni de protecfia mediului, inclusiv pentru
refacereacadrului natural dupd terminarealucrdrilor, precum plantare de copaci, reamenajarespafii verzi,
qi reintroducereain circuitul agricol a suprafefelorscoasetemporardin uz.
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitl{ilor

necesareobiectivului.

Se includ cheltuielile aferente asigurlrii cu utilit{ile necesare funcfiondrii obiectivului de


investi{ie, precum: alimentare cu apd, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie
electricd, telecomunicafii, drumuri de acces, cdi ferate industriale, care se executd pe amplasamentul
delimitat din punct de vedere juridic, ca apar{inOndobiectivului de investi{ie, precum gi cheltuielile
aferenteracorddrii la refelele de utilitdfi.
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare gi asisten{fl tehnici
3.1. Studii de teren
Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice,topografice qi de stabilitateale terenului pe care se amplaseazd,obiectivulde investifie.
3.2. Obfinere avize, acorduri, autorizafii
Se includ cheltuielile pentru:
a) obfinerea/prelungireavalabilitdlii certificatului de urbanism,
b) oblinerea/prelungireavalabilitdfii autorizaliei de construire/desfinare.
c) oblinerea avizelor qi acordurilor pentru racorduri qi brangamentela refele publice de apd,
c analizare, gaze,tetmoficare, energie electricd,telefonie etc.;
d) oblinereacertificatului de nomenclaturdstradaldgi adres6;
e) intocmirea documentafiei,oblinereanumirului Cadastralprovizoriu qi inregistrareaterenului in
Carteafunciard:
f; oblinerea acordului de mediu;
g) oblinerea avizului PSI;
h) alte avize,acorduri gi autoriza{ii.
3.3. Proiectare pi inginerie
Se includ cheltuielile pentru elaborareatuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de execufie),pentru plata verificdrii tehnice a proiectlrii si
pentru plata elaborarii certificatului de performanta energetica a cladirii, precum gi pentru elaborarea
documentafiilor necesareoblinerii acordurilor, avizelor gi autorizafiilor aferenteobiectivului de investifie
(documentafii ce stau la baza emiterii avizelor qi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism,
documentafiiurbanistice,studii de impact, studii/expertizede amplasament,studii de trafic etc.).
Pentru lucrdrile de interven{ii la construcfii existente,saupentru continuarealucrdrilor la obiective
incepute gi neterminate,se includ cheltuielile efectuatepentru expertizareatehnic6.
Pentru lucrdrile de creqterea performanfei energeticea clddirilor ca urmare a modemizdrilor /
reabilitdrilor, se includ cheltuielile pentru efectuareaauditului energetic.

3.4. Organizarea procedurilor de achizi{ie


Se includ cheltuielile aferente organizdrii gi deruldrii procedurilor de achizilii publice precum:
cheltuieli aferenteintocmirii documentafieide atribuire gi multiplicdrii acesteia(exclusiv cele cumplrate
de ofertanfi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazareaqi diuma membrilor desemnafiin comisiile de
evaluare; anunfuri de intenfie, de participare qi de atribuire a contractelor, corespondenfdprin pogtd, fax,
pogtdelectronicdetc., in legltur[ cu procedurilede achizi[ie public6.
3.5. Consultanfi
Se includ cheltuielile efectuate,dupdcaz, pentru:
a) plata serviciilor de consultanfdla elaborareastudiilor de piafd, de evaluareetc.;
b) plata serviciilor de consultantd ?n domeniul managementului execufiei investi{iei sau
administrareacontractului de execulie.
3.6. Asistenfi tehnici
Se includ cheltuielile efectuate,dupdcaz, pentru:
a) asistenfi tehnicd din parteaproiectantului pe perioadade execufie a lucrdrilor (in cazul in care
aceastanu intrb in tarifareaproiectului);
b) plata dirigin{ilor de gantier, desemnafi de autoritatea contractantd, autoriza[i conform
prevederilor legale pentru verificarea execufieilucrdrilor de construcfii qi instalafii.
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investi{ia de bazi
4.L. Construcfii 9i instalafii
Se cuprind cheltuielile aferente execuliei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investifie:
clddiri, construcfii speciale,instala{ii aferenteconstrucfiilor, precum instala{ii electrice, sanitare,instalalii
interioare de alimentare cu g ze naturale, instalalii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,
telecomunicafii gi alte tipuri de instalafii impusede destinafiaobiectivului.
Cheltuielile se desfEqoardpe obiecte de construcfie, iar delimitarea obiectelor se face de cdtre
proiectant.
Cheltuielile aferentefiecdrui obiect de constructiesunt estimateprin devizul pe obiect.
4.2. Montaj utilaje tehnologice
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice gi al utilajelor incluse in
instalafiile func{ionale,inclusiv refelele aferentenecesarefuncfiondrii acestora.
Cheltuielile se desfdqoardpe obiectede construc{ie.
4.3. Utitaje, echipamente tehnologice gi funcfionale cu montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achizifionareautilajelor qi echipamentelortehnologice, precum gi a
celor incluse in instala{iile funclionale.
Cheltuielile se desf6qoar[pe obiectede construcfie.
4.4. Utilaje flri montaj qi echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achizilionareautilajelor gi echipamentelorcare nu necesitd montaj,
precum gi a echipamentelor,precum qi a echipamentelorde transporttehnologic.
Cheltuielile se desfb;oardpe obiectede construcfie.
4.5. Dotlri
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii intrd in categoria
mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotdri PSI, dotdri de uz gospoddresc,dotdri
privind protecfia muncii.
Cheltuielile se desflgoardpe obiectede construcfie.
10

4.6. Active necorporale


Se cuprind cheltuielile cu achizifionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevere,
licenfe, know-how sau cunogtinfetehnicenebrevetate.
La TOTAL 9i TOTAL GENERAL din devizul general se precizeazd,parteade cheltuieli care
rcprezintd construcfii montaj (C+M). Lucrdrile de construcfii montaj sunt cele previzute la
capitolele/subcapitolele
1.2, r.3,2,4.1,4.2 gi 5.1.1.din devizulgeneral.
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.L. Organizare de gantier
Se cuprind cheltuielile estimateca fiind necesarecontractantuluiin vedereacredrii conditiilor de
desfdgurarea activitdlii de construcfii - montaj.
5.1.1. Lucrdri de construcfii gi instalafii aferenteorganizdrii de gantier
Se cuprind cheltuielile aferenteconstruirii provizorii sau amenajdrii la constructii existentepentru
vestiare muncitori, grupuri sanitare, rampe spdlare auto, depozite pentru materiale, fundafii pentru
macarale,refele electrice de iluminat gi for,t6,cdi de acces- auto qi cdi ferate -, branqamente/racordurila
utiliHti, imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu gi altele asemenea.Se includ, de
asemenea,cheltuielile de desfiinfarede gantier.
5.1.2. Cheltuieli conexeor ganizdriide gantier
Se cuprind cheltuielile pentru: oblinereaautorizaliei de construire/desfiinfareaferentl lucrlrilor de
otganizarc de qantier, taxe de amplasament,inchirieri semne de circulafie, intreruperea temponrd, a
refelelor de transport sau distribufie de ap5, canalizare, agenttermic, energie electricd, gut" niturale, a
circulafiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenli cu polilia rutierd, contract
temporar cu fumizorul de energie electricd, cu unitSli de salubrizare,taxe depozlt ecologic, taxe locale;
chirii pentru ocupareatemporar[ a domeniului public, costul energiei electrice gi a apel consumate in
incinta organizdrii de qantier pe durata de execufie a lucrlrilor, costul transportului ,.r,rn"itorilor
nelocalnici gi/saucazareaacestora,paza qantierului,asigurareapompierului autori zat etc.
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Se cuprind, dupd caz: comisionul bdncii finanfatoare, cota aferentd Inspectoratului de Stat in
Construclii pentru controlul calit[{ii lucrlrilor de construcfii, cota pentru controlui statului in amenajarea
teritoriului, urbanism, gi pentru attoizarea lucrdrilor de construcfii, cota aferentl Casei Sociale a
Constructorilor, valoareaprimelor de asiguraredin sarcina autorit6lii contractante,taxe pentru acorduri,
avize gi autotiza[ia de construire/desfiinfare,precum gi alte cheltuieli de aceeaqi naturb, stabilite in
condifiile legii. In costul creditului se cuprind comisioanele si dobanzile aferentecreditului pe durata
executiei obiectivului
5.3. Cheltuieli diverse qi neprevizute
a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prev[zute la
capitolele/subcapitolele1.2, 1.3, 2, 3 gi 4 ale devizului general, funcfie de natura qi complexitatea
lucrdrilor.
b) in cazul obiectivelor de investilii noi, precum gi al reparafiilor capitale, extinderilor,
transformdrilor, modificdrilor, modernizdrilor, reabilitdrii la construcfii gi insialalii exlstente,se aplicd un
procent de pdnd la l}Vo.
c) In cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiile
aferente, precum si in cazul lucrarilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni
accidentale si/sau calamitati naturale, se aplicd un procent de pand la 20Vo, funcfie de natura qi
complexitatealucrdrilor.

1'l

d) Din procentul stabilit se acoperd,dupdcaz, cheltuielile rczultatein urma modificdrilor de solufii


tehnice, cantitdfi suplimentarede lucrdri, utilaje sau dotiri ce se impun pe parcursul deruldrii investi{iei,
precum gi cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii execufiei din cauze independente de
autoritateacontractantd.

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologicegi testegi predare la beneficiar


6.1.Pregitirea personaluluide exploatare
Se cuprindcheltuielilenecesareinstruirii/gcolarizdriipersonaluluiin vedereautilizdrii corectegi
eficientea utilajelorgi tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice gi teste
Se cuprind cheltuielile aferente execufiei probelor/ incercarilor, prevdzute in proiect, rodajelor,
expertizelorla recepfie,omolog[rilor etc.
In situagiain care se oblin venituri ca urmare a probelor tehnologice,in devizul general se inscrie
valoarea rezultatd prin diferen{a intre cheltuielile rcahzate pentru efectuarea probelor qi veniturile
realizatedin acestea.

C. STRUCTURADEVIZULUI PE OBIECT
Art. 9. Obiectul de construcfie este o parte a obiectivului de investifie, cu funcfionabilitate
distinctd in cadrul ansamblului acestuia.
Art. 10. Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investifie se face lafaza de proiectare studiu de fezabilitate de cdtreproiectant,iar valoareafiecdrui obiect se estimeazdprin devizul pe obiect.
Art. 11. Devizul pe obiect este sintetic Ai valoarea sa se obline prin insumarea valorilor
categoriilor de lucrdri ce compun obiectul.
Art. 12. Valoarea categoriilor de lucrdri din devizul pe obiect se stabilegteestimativ, pe baza
cantitdlilor de lucrdri gi a prefurilor acestora,la faza studiu de fezabilitate/documentafiede avizare a
lucrdrilor de intervenjii.
Art. L3. Devizul pe obiect intocmit Ia faza de proiectare studiu de fezabilitate/ documentafiede
avizarca lucrdrilor de intervenfii se reface av0nd?n vederecantitdfile de lucrSri rczultatelafaza de proiect
de execufieqi prefurile unitare rczultatein urma aplicdrii procedurilor de achizilie publicd.
Art. 14. Devizul pe obiect se structureazdcu respectareacon{inutului-cadru prevdzut in Anexa
nr.6.

12

ANEXA 5
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesarerealizirii
*)
In mii lei/mii eurola cursul............ lei/EUROdin datade

Denumirea capitolelor gi subcapitolelorde cheltuieli


Mii lei

Amenajiri pentruprotectiamediuluiqi aducerea


la starea
TOTALCAPITOL I
utilititilor necesareobiectilului

TOTAL CAPITOL 2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Cheftuieli pentru investitia de bazd

TOTALCAPITOL4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Organizwe de qantier
5. l .l . Lucrdri de construclii

5.1.2.Cheltuieliconexeorsanizdrii
santierului
Comisioane,cote, tnxe, costul creditului

TOTALCAPITOL5
ice si teste si oredarela beneficiar

ireapersonalului
de e
Probetehnolosicesi teste
TOTAL CAPITOL6
DincareC+M
Se inscrie denumirea

lucririlor de intervenlie

Nota: in cazul lucrdrilor de intervenlii de natura consolidirilor la construcfii existente gi instalafiile aferente, precum qi in
cazul lucrdrilor pentru prevenirea sau inldturarea efectelor produse de acliuni accidentale qilsau calamititi naturale,
valoarea cheltuielilor aferente se va evidenfia distinct in devizul general pe fiecare capitol / subcapitol de cheltuieli,
atit ?nlei, cAt qi in euro

13

ANEXA 6

x)

Devizul obiectului
In mii lei/mie
i u r ol a c u r s u .l . . . . . . . . . . .l e i / E U R Od i n d a t ad e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr.
crt.

Valoare
(fdrn TVA)

Denumirea capitolelor qi subcapitolelorde cheltuieli

Mii lei
L

I. -LUCRARI DE CoNSTRUCTn
I

Terasamente

Construc{ii:rezistenfi(fundatii,structuride rezisten{i)gi
(inchideriexterioare,
arhitecturd
compartimentiri.fi nisaie)

3
4
5
6

Izolztii
Instalati electrice
Instalati sanitare
Instalalii de incdlzire, ventilare, climatizare, PSI, radiotv,
intranet

Instalatiide alimentare
cu gazenaturale
8

Instalatii de telecomunicatii

TOTAL I
II - MONTAJ
Montai utilaie si echipamentetehnologice

TOTAL II
III. _PROCURARE
Utilaie si echipamentetehnolosice
Utilaie si echipamentede transpofl
Dotdri

TOTAL III
TOTAL OOTAL I. + TOTAL II. + TOTAL III.)
Se inscrie denumirea obiectului

14

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii Euro

Mii I-ei

Mii lei

Mii Euro