Sunteți pe pagina 1din 35

HG28 HG 907

ART. 4 ART. 1
Prevederile prezentei hotărâri (1) Prezenta hotărâre reglementează etapele de
se aplică pentru realizarea elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
obiectivelor de investiţii noi, tehnico-economice pentru realizarea
obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul
precum şi lucrărilor de intervenţii
construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la
la construcţii existente, construcţii existente şi a altor lucrări de
finanţate, total sau parţial, din investiţii, denumite în continuare obiective de
bugetele prevăzute la art. 1 alin. investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării
(2) din Legea nr. 500/2002 privind de active fixe de natura domeniului public şi/sau
finanţele publice, cu modificările privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale
ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice
din Legea nr. 273/2006 privind şi/sau juridice, se finanţează total sau parţial din
finanţele publice locale, cu fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la
modificările şi completările art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
ulterioare finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
ART. 5 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
(1) Proiectarea lucrărilor de modificările şi completările ulterioare.
construcţii pentru obiective de (2) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se
investiţii noi, inclusiv extinderi, elaborează, pe etape, astfel:
se elaborează în următoarele faze: a) în etapa I:
a) studiu de fezabilitate; (i) nota conceptuală;
b) proiect tehnic; (ii) tema de proiectare;
c) detalii de execuţie. b) în etapa a II-a:
(2) Prin excepţie de la (i) studiul de prefezabilitate, după caz;
prevederile alin. (1), pentru (ii) studiul de fezabilitate sau documentaţia de
avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;
obiectivele de investiţii noi,
c) în etapa a III-a:
inclusiv extinderi, ale căror (i) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea
documentaţii tehnico-economice executării lucrărilor;
intră în competenţa de aprobare a d) în etapa a IV-a:
Guvernului, se elaborează un studiu (i) proiectul tehnic de execuţie.
de prefezabilitate anterior ART. 5
elaborării studiului de (2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz,
fezabilitate. a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de
(3) Proiectarea lucrărilor de avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată
construcţii pentru intervenţii la de aprobarea prealabilă de către beneficiarul
investiţiei a notei conceptuale şi a temei de
construcţii existente, inclusiv
proiectare, prevăzute la art. 3 şi 4.
instalaţiile aferente, se (3) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la
elaborează în următoarele faze: alin. (1) se elaborează de către operatori economici
a) expertiză tehnică şi, după sau persoane fizice autorizate care prestează servicii
caz, audit energetic; de proiectare în domeniu.
b) documentaţie de avizare a (4) Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este
lucrărilor de intervenţii; condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor
c) proiect tehnic; tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de
d) detalii de execuţie. construire/desfiinţare a executării lucrărilor.

Studiul de fezabilitate

ART. 7
(1) Studiul de fezabilitate este documentaţia
tehnico-economică prin care proiectantul, fără a
se limita la datele şi informaţiile cuprinse în
nota conceptuală şi în tema de proiectare şi,
după caz, în studiul de prefezabilitate,
analizează, fundamentează şi propune minimum două
scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite,
recomandând, justificat şi documentat,
scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă)
pentru realizarea obiectivului de investiţii.
(2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă)
optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. (1),
cuprinde:
a) soluţia tehnică;
b) principalii indicatori tehnico-economici
aferenţi obiectivului de investiţii;
c) certificatul de urbanism, avizele conforme
pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize,
acorduri şi studii specifice, după caz, în
funcţie de specificul obiectivului de investiţii;
d) strategia de implementare,
exploatare/operare şi de întreţinere a
investiţiei.
(3) În cazul obiectivelor de investiţii a
căror funcţionare implică procese tehnologice
specifice, componenta tehnologică a soluţiei
tehnice poate fi definitivată ori adaptată
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru
realizarea obiectivului de investiţii, la faza de
proiectare - proiect tehnic de execuţie, în
condiţiile art. 12 alin. (1).
(4) Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi
la alin. (2) lit. b) cuprind:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea
totală a obiectului de investiţii, exprimată în
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care
construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu
devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori
de performanţă - elemente fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei
obiectivului de investiţii - şi, după caz,
calitativi, în conformitate cu standardele,
normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de
impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de
investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului
de investiţii, exprimată în luni.
(5) Pentru indicatorii tehnico-economici
prevăzuţi la alin. (4) lit. c), proiectantul
indică, în cadrul studiului de fezabilitate,
valorile admisibile şi intervalele în care se pot
încadra acestea, în funcţie de specificul
obiectivului de investiţii şi în conformitate cu
normele şi reglementările tehnice în vigoare.
(6) În situaţia în care, după aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări
care determină modificarea în plus a valorilor
maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor
minimale ale indicatorilor tehnico-economici
aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la
alin. (5), sunt necesare refacerea
corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice
aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a
noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de
actualizare a acestora prevăzute în Legea nr.
500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

STUDIU DE FEZABILITATE
ANEXA 2 - conţinut-cadru*1) -
──────────
CONŢINUTUL-CADRU al studiului de *1) Conţinutul-cadru al studiului de
fezabilitate fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de
A. Piese scrise specificul şi complexitatea obiectivului de
Date generale: investiţii propus.
1. denumirea obiectivului de ──────────
investiţii; A. PIESE SCRISE
2. amplasamentul (judeţul, 1. Informaţii generale privind obiectivul de
localitatea, strada, numărul); investiţii
3. titularul investiţiei; 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
4. beneficiarul investiţiei; 1.2. Ordonator principal de
5. elaboratorul studiului. credite/investitor
Informaţii generale privind 1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
proiectul 1.4. Beneficiarul investiţiei
1. situaţia actuală şi 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
informaţii despre entitatea 2. Situaţia existentă şi necesitatea
responsabilă cu implementarea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
proiectului; 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate
2. descrierea investiţiei: (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)
a) concluziile studiului de privind situaţia actuală, necesitatea şi
prefezabilitate sau ale planului oportunitatea promovării obiectivului de
detaliat de investiţii pe termen investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-
lung (în cazul în care au fost economice identificate şi propuse spre analiză
elaborate în prealabil) privind 2.2. Prezentarea contextului: politici,
situaţia actuală, necesitatea şi strategii, legislaţie, acorduri relevante,
oportunitatea promovării structuri instituţionale şi financiare
investiţiei, precum şi scenariul 2.3. Analiza situaţiei existente şi
tehnicoeconomic selectat; identificarea deficienţelor
b) scenariile tehnico-economice 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii,
prin care obiectivele proiectului inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind
de investiţii pot fi atinse (în evoluţia cererii, în scopul justificării
cazul în care, anterior studiului necesităţii obiectivului de investiţii
de fezabilitate, nu a fost elaborat 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin
un studiu de prefezabilitate sau un realizarea investiţiei publice
plan detaliat de investiţii pe
termen lung): 3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a
- scenarii propuse (minimum minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice
două); pentru realizarea obiectivului de investiţii*2)
- scenariul recomandat de către ──────────
elaborator; *2) În cazul în care anterior prezentului
- avantajele scenariului studiu a fost elaborat un studiu de
recomandat; prefezabilitate, se vor prezenta minimum două
c) descrierea constructivă, scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele
funcţională şi tehnologică, după selectate ca fezabile la faza studiu de
caz; prefezabilitate.
3. date tehnice ale ──────────
investiţiei:
a) zona şi amplasamentul; Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-
b) statutul juridic al economic(ă) se vor prezenta:
terenului care urmează să fie 3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
ocupat; a) descrierea amplasamentului (localizare -
c) situaţia ocupărilor intravilan/extravilan, suprafaţa terenului,
definitive de teren: suprafaţa dimensiuni în plan, regim juridic - natura
totală, reprezentând terenuri din proprietăţii sau titlul de proprietate,
intravilan/extravilan; servituţi, drept de preempţiune, zonă de
d) studii de teren: utilitate publică,
- studii topografice cuprinzând informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din
planuri topografice cu documentaţiile de urbanism, după caz);
amplasamentele reperelor, liste cu b) relaţii cu zone învecinate, accesuri
repere în sistem de referinţă existente şi/sau căi de acces posibile;
naţional; c) orientări propuse faţă de punctele
- studiu geotehnic cuprinzând cardinale şi faţă de punctele de interes naturale
planuri cu amplasamentul forajelor, sau construite;
fişelor complexe cu rezultatele d) surse de poluare existente în zonă;
determinărilor de laborator, e) date climatice şi particularităţi de
analiza apei subterane, raportul relief;
geotehnic cu recomandările pentru f) existenţa unor:
fundare şi consolidări; - reţele edilitare în amplasament care ar
- alte studii de specialitate necesita relocare/protejare, în măsura în care
necesare, după caz; pot fi identificate;
e) caracteristicile principale - posibile interferenţe cu monumente
ale construcţiilor din cadrul istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
obiectivului de investiţii, amplasament sau în zona imediat învecinată;
specifice domeniului de activitate, existenţa condiţionărilor specifice în cazul
şi variantele constructive de existenţei unor zone protejate sau de protecţie;
realizare a investiţiei, cu - terenuri care aparţin unor instituţii care
recomandarea variantei optime fac parte din sistemul de apărare, ordine publică
pentru aprobare; şi siguranţă naţională;
f) situaţia existentă a g) caracteristici geofizice ale terenului din
utilităţilor şi analiza de consum: amplasament - extras din studiul geotehnic
- necesarul de utilităţi pentru elaborat conform normativelor în vigoare,
varianta propusă promovării; cuprinzând:
- soluţii tehnice de asigurare (i) date privind zonarea seismică;
cu utilităţi; (ii) date preliminare asupra naturii
g) concluziile evaluării terenului de fundare, inclusiv presiunea
impactului asupra mediului; convenţională şi nivelul maxim al apelor
4. durata de realizare şi freatice;
etapele principale; graficul de (iii) date geologice generale;
realizare a investiţiei. (iv) date geotehnice obţinute din: planuri
Costurile estimative ale cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu
investiţiei rezultatele determinărilor de laborator, analiza
1. valoarea totala cu apei subterane, raportul geotehnic cu
detalierea pe structura devizului recomandările pentru fundare şi consolidări,
general; hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile,
2. eşalonarea costurilor după caz;
coroborate cu graficul de realizare (v) încadrarea în zone de risc (cutremur,
a investiţiei. alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu
Analiza cost-beneficiu: reglementările tehnice în vigoare;
1. identificarea investiţiei şi (vi) caracteristici din punct de vedere
definirea obiectivelor, inclusiv hidrologic stabilite în baza studiilor existente,
specificarea perioadei de a documentărilor, cu indicarea surselor de
referinţă; informare enunţate bibliografic.
2. analiza opţiunilor*1); 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic,
----------- constructiv, funcţional-arhitectural şi
*1) Varianta zero (variantă tehnologic:
fără investiţie), varianta maximă - caracteristici tehnice şi parametri
(variantă cu investiţie maximă), specifici obiectivului de investiţii;
varianta medie (variantă cu - varianta constructivă de realizare a
investiţie medie); se va preciza investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
varianta selectată. - echiparea şi dotarea specifică funcţiunii
propuse.
3. analiza financiară, inclusiv 3.3. Costurile estimative ale investiţiei:
calcularea indicatorilor de - costurile estimate pentru realizarea
performanţă financiară: fluxul obiectivului de investiţii, cu luarea în
cumulat, valoarea actuală netă, considerare a costurilor unor investiţii
rata internă de rentabilitate şi similare, ori a unor standarde de cost pentru
raportul cost-beneficiu; investiţii similare corelativ cu caracteristicile
4. analiza economică*2), tehnice şi parametrii specifici obiectivului de
inclusiv calcularea indicatorilor investiţii;
de performanţă economică: valoarea - costurile estimative de operare pe durata
actuală netă, rata internă de normată de viaţă/de amortizare a investiţiei
rentabilitate şi raportul cost- publice.
beneficiu; 3.4. Studii de specialitate, în funcţie de
----------- categoria şi clasa de importanţă a
*2) Este obligatorie doar în construcţiilor, după caz:
cazul investiţiilor publice majore. - studiu topografic;
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză
5. analiza de senzitivitate; şi de stabilitate a terenului;
6. analiza de risc. - studiu hidrologic, hidrogeologic;
Sursele de finanţare a - studiu privind posibilitatea utilizării
investiţiei Sursele de finanţare a unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
investiţiilor se constituie în pentru creşterea performanţei energetice;
conformitate cu legislaţia în - studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
vigoare şi constau din fonduri - raport de diagnostic arheologic preliminar
proprii, credite bancare, fonduri în vederea exproprierii, pentru obiectivele de
de la bugetul de stat/bugetul investiţii ale căror amplasamente urmează a fi
local, credite externe garantate expropriate pentru cauză de utilitate publică;
sau contractate de stat, fonduri - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de
externe nerambursabile şi alte investiţii care se referă la amenajări spaţii
surse legal constituite. verzi şi peisajere;
Estimări privind forţa de muncă - studiu privind valoarea resursei culturale;
ocupată prin realizarea investiţiei - studii de specialitate necesare în funcţie
1. număr de locuri de muncă de specificul investiţiei.
create în faza de execuţie; 3.5. Grafice orientative de realizare a
2. număr de locuri de muncă investiţiei
create în faza de operare.
Principalii indicatori tehnico- 4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni
economici ai investiţiei tehnico-economic(e) propus(e)
1. valoarea totală (INV), 4.1. Prezentarea cadrului de analiză,
inclusiv TVA (mii lei) inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi
(în preţuri - luna, anul, 1 prezentarea scenariului de referinţă
euro = ..... lei), 4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de
din care: factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv
- construcţii-montaj (C+M); de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
2. eşalonarea investiţiei 4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de
(INV/C+M): consum:
- anul I; - necesarul de utilităţi şi de
- anul II relocare/protejare, după caz;
............; - soluţii pentru asigurarea utilităţilor
3. durata de realizare (luni); necesare.
4. capacităţi (în unităţi 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului
fizice şi valorice); de investiţii:
5. alţi indicatori specifici a) impactul social şi cultural, egalitatea de
domeniului de activitate în care şanse;
este realizată investiţia, după b) estimări privind forţa de muncă ocupată
caz. prin realizarea investiţiei: în faza de
Avize şi acorduri de principiu realizare, în faza de operare;
1. avizul beneficiarului de c) impactul asupra factorilor de mediu,
investiţie privind necesitatea şi inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
oportunitatea investiţiei; siturilor protejate, după caz;
2. certificatul de urbanism; d) impactul obiectivului de investiţie
3. avize de principiu privind raportat la contextul natural şi antropic în care
asigurarea utilităţilor (energie acesta se integrează, după caz.
termică şi electrică, gaz metan, 4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii,
apă-canal, telecomunicaţii etc.); care justifică dimensionarea obiectivului de
4. acordul de mediu; investiţii
5. alte avize şi acorduri de 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea
principiu specifice. indicatorilor de performanţă financiară: fluxul
B. Piese desenate: cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă
1. plan de amplasare în zonă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
(1:25000 - 1:5000); 4.7. Analiza economică*3), inclusiv
2. plan general (1: 2000 - calcularea indicatorilor de performanţă
1:500); economică: valoarea actualizată netă, rata
3. planuri şi secţiuni generale internă de rentabilitate şi raportul cost-
de arhitectură, rezistenţă, beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
instalaţii, inclusiv planuri de 4.8. Analiza de senzitivitate*3)
coordonare a tuturor ──────────
specialităţilor ce concură la *3) Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7
realizarea proiectului; şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a
4. planuri speciale, profile căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul
longitudinale, profile pentru care documentaţia tehnico-economică se
transversale, după caz. aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările
ulterioare, se elaborează analiza cost-
eficacitate.
──────────

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de


prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă)
optim(ă), recomandat(ă)
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor
propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
5.2. Selectarea şi justificarea
scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e)
recomandat(e) privind:
a) obţinerea şi amenajarea terenului;
b) asigurarea utilităţilor necesare
funcţionării obiectivului;
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea,
din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a
principalelor lucrări pentru investiţia de bază,
corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de
performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-
economici propuşi;
d) probe tehnologice şi teste.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici
aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea
totală a obiectului de investiţii, exprimată în
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu
devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori
de performanţă - elemente fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei
obiectivului de investiţii - şi, după caz,
calitativi, în conformitate cu standardele,
normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de
impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de
investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului
de investiţii, exprimată în luni.
5.5. Prezentarea modului în care se asigură
conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurării tuturor cerinţelor fundamentale
aplicabile construcţiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a
investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice: fonduri proprii, credite
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme


6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia
cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3. Actul administrativ al autorităţii
competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu în documentaţia tehnico-economică
6.4. Avize conforme privind asigurarea
utilităţilor
6.5. Studiu topografic, vizat de către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice,
după caz, în funcţie de specificul obiectivului
de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile
tehnice

7. Implementarea investiţiei
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă
cu implementarea investiţiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând:
durata de implementare a obiectivului de
investiţii (în luni calendaristice), durata de
execuţie, graficul de implementare a investiţiei,
eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare şi
întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4. Recomandări privind asigurarea
capacităţii manageriale şi instituţionale
8. Concluzii şi recomandări

B. PIESE DESENATE
În funcţie de categoria şi clasa de
importanţă a obiectivului de investiţii, piesele
desenate se vor prezenta la scări relevante în
raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:
1. plan de amplasare în zonă;
2. plan de situaţie;
3. planuri generale, faţade şi secţiuni
caracteristice de arhitectură cotate, scheme de
principiu pentru rezistenţă şi instalaţii,
volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau
planuri specifice, după caz;
4. planuri generale, profile longitudinale şi
transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, după caz.

*T*
Data:
Proiectant*4),
.................. .................
...........................
(numele, funcţia şi
semnătura persoanei autorizate)

L.S.

ANEXA 3 DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE


CONŢINUTUL-CADRU a lucrărilor de intervenţii -
al documentaţiei de avizare conţinut-cadru*1) -
a lucrărilor de intervenţii
──────────
A. Piese scrise *1) Conţinutul-cadru al documentaţiei de
Date generale: avizare a lucrărilor de intervenţii poate fi
1. denumirea obiectivului de adaptat, în funcţie de specificul şi
investiţii; complexitatea obiectivului de investiţii propus.
2. amplasamentul (judeţul, ──────────
localitatea, strada, numărul);
3. titularul investiţiei;
4. beneficiarul investiţiei; A. PIESE SCRISE
5. elaboratorul documentaţiei. 1. Informaţii generale privind obiectivul de
Descrierea investiţiei: investiţii
1. situaţia existentă a 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
obiectivului de investiţii: 1.2. Ordonator principal de
- starea tehnică, din punctul credite/investitor
de vedere al asigurării cerinţelor 1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
esenţiale de calitate în 1.4. Beneficiarul investiţiei
construcţii, potrivit legii; 1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a
- valoarea de inventar a lucrărilor de intervenţie
construcţiei;
- actul doveditor al forţei 2. Situaţia existentă şi necesitatea
majore, după caz; realizării lucrărilor de intervenţii
2. concluziile raportului de 2.1. Prezentarea contextului: politici,
expertiză tehnică/audit energetic: strategii, legislaţie, acorduri relevante,
- prezentarea a cel puţin două structuri instituţionale şi financiare
opţiuni; 2.2. Analiza situaţiei existente şi
- recomandarea identificarea necesităţilor şi a deficienţelor
expertului/auditorului energetic 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin
asupra soluţiei optime din punct de realizarea investiţiei publice
vedere tehnic şi economic, de
dezvoltare în cadrul documentaţiei 3. Descrierea construcţiei existente
de avizare a lucrărilor de 3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
intervenţii. a) descrierea amplasamentului (localizare -
Date tehnice ale investiţiei: intravilan/extravilan, suprafaţa terenului,
1. descrierea lucrărilor de dimensiuni în plan);
bază şi a celor rezultate ca b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri
necesare de efectuat în urma existente şi/sau căi de acces posibile;
realizării lucrărilor de bază; c) datele seismice şi climatice;
2. descrierea, după caz, a d) studii de teren:
lucrărilor de modernizare efectuate (i) studiu geotehnic pentru soluţia de
în spaţiile consolidare a infrastructurii conform
consolidate/reabilitate/reparate; reglementărilor tehnice în vigoare;
3. consumuri de utilităţi: (ii) studii de specialitate necesare,
a) necesarul de utilităţi precum studii topografice, geologice, de
rezultate, după caz în situaţia stabilitate ale terenului, hidrologice,
executării unor lucrări de hidrogeotehnice, după caz;
modernizare; e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare
b) estimări privind depăşirea existente;
consumurilor iniţiale de utilităţi. f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de
Durata de realizare şi etapele factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv
principale: de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
- graficul de realizare a g) informaţii privind posibile interferenţe
investiţiei: cu monumente istorice/de arhitectură sau situri
Costurile estimative ale arheologice pe amplasament sau în zona imediat
investiţiei: învecinată; existenţa condiţionărilor specifice
1. valoarea totală cu în cazul existenţei unor zone protejate.
detalierea pe structura devizului 3.2. Regimul juridic:
general; a) natura proprietăţii sau titlul asupra
2. eşalonarea costurilor construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept
coroborate cu graficul de realizare de preempţiune;
a investiţiei. b) destinaţia construcţiei existente;
Indicatori de apreciere a c) includerea construcţiei existente în
eficienţei economice: listele monumentelor istorice, situri
- analiza comparativă a arheologice, arii naturale protejate, precum şi
costului realizării lucrărilor de zonele de protecţie ale acestora şi în zone
intervenţii faţă de valoarea de construite protejate, după caz;
inventar a construcţiei. d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase
Sursele de finanţare a din documentaţiile de urbanism, după caz.
investiţiei 3.3. Caracteristici tehnice şi parametri
Sursele de finanţare a specifici:
investiţiei se constituie în a) categoria şi clasa de importanţă;
conformitate cu legislaţia în b) cod în Lista monumentelor istorice, după
vigoare şi constau în fonduri caz;
proprii, credite bancare, fonduri c) an/ani/perioade de construire pentru
de la bugetul de stat/bugetul fiecare corp de construcţie;
local, credite externe garantate d) suprafaţa construită;
sau contractate de stat, fonduri e) suprafaţa construită desfăşurată;
externe nerambursabile şi alte f) valoarea de inventar a construcţiei;
surse legal constituite. g) alţi parametri, în funcţie de specificul
Estimări privind forţa de muncă şi natura construcţiei existente.
ocupată prin realizarea 3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza
investiţiei: concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale
1. număr de locuri de muncă auditului energetic, precum şi ale studiului
create în faza de execuţie; arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care
2. număr de locuri de muncă beneficiază de regimul de protecţie de monument
create în faza de operare. istoric şi al imobilelor aflate în zonele de
Principalii indicatori tehnico- protecţie ale monumentelor istorice sau în zone
economici ai investiţiei: construite protejate. Se vor evidenţia
1. valoarea totală (INV), degradările, precum şi cauzele principale ale
inclusiv TVA (mii lei) acestora, de exemplu: degradări produse de
(în preţuri - luna, anul, 1 cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări
euro =..... lei), diferenţiate, cele rezultate din lipsa de
din care: întreţinere a construcţiei, concepţia structurală
- construcţii-montaj (C+M); iniţială greşită sau alte cauze identificate prin
2. eşalonarea investiţiei expertiza tehnică.
(INV/C+M): 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul
- anul I; structural şi analiza diagnostic, din punctul de
- anul II; vedere al asigurării cerinţelor fundamentale
.................; aplicabile, potrivit legii.
3. durata de realizare (luni); 3.6. Actul doveditor al forţei majore, după
4. capacităţi (în unităţi caz.
fizice şi valorice);
5. alţi indicatori specifici 4. Concluziile expertizei tehnice şi, după
domeniului de activitate în care caz, ale auditului energetic, concluziile
este realizată investiţia, după studiilor de diagnosticare*2):
caz. ──────────
Avize şi acorduri de principiu: *2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii
1. certificatul de urbanism; de identificare a alcătuirilor constructive ce
2. avize de principiu privind utilizează substanţe nocive, studii specifice
asigurarea utilităţilor (energie pentru monumente istorice, pentru monumente de
termică şi electrică, gaz metan, for public, situri arheologice, analiza
apă-canal, telecomunicaţii etc.); compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii
3. acordul de mediu; existente cu normele specifice funcţiunii şi a
4. alte avize şi acorduri de măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de
principiu specifice tipului de calitate, studiu peisagistic sau studii,
intervenţie. stabilite prin tema de proiectare.
B. Piese desenate: ──────────
1. plan de amplasare în zonă
(1: 25000-1:5000); a) clasa de risc seismic;
2. plan general (1: 2000- b) prezentarea a minimum două soluţii de
1:500); intervenţie;
3. planuri şi secţiuni generale c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de
de arhitectură, rezistenţă, către expertul tehnic şi, după caz, auditorul
instalaţii, inclusiv planuri de energetic spre a fi dezvoltate în cadrul
coordonare a tuturor documentaţiei de avizare a lucrărilor de
specialităţilor ce concură la intervenţii;
realizarea proiectului; d) recomandarea intervenţiilor necesare
4. planuri speciale, profile pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor
longitudinale, profile şi conform exigenţelor de calitate.
transversale, după caz.
5. Identificarea scenariilor/opţiunilor
NOTĂ: tehnico-economice (minimum două) şi analiza
Cheltuielile de investiţii detaliată a acestora
aferente lucrărilor de intervenţii 5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere
se aprobă de către ordonatorul tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
principal de credite, conform arhitectural şi economic, cuprinzând:
prevederilor art. 46 alin. (3) din a) descrierea principalelor lucrări de
Legea nr. 500/2002 privind intervenţie pentru:
finanţele publice, cu modificările - consolidarea elementelor, subansamblurilor
ulterioare. sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor
nestructurale şi/sau restaurarea elementelor
arhitecturale şi a componentelor artistice, după
caz;
- intervenţii de protejare/conservare a
elementelor naturale şi antropice existente
valoroase, după caz;
- demolarea parţială a unor elemente
structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea
configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a
construcţiei;
- introducerea unor elemente
structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice
pentru reducerea răspunsului seismic al
construcţiei existente;
b) descrierea, după caz, şi a altor categorii
de lucrări incluse în soluţia tehnică de
intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii,
termoizolaţii, repararea/înlocuirea
instalaţiilor/echipamentelor aferente
construcţiei, demontări/montări,
debranşări/branşări, finisaje la
interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea
terenului de fundare, precum şi lucrări strict
necesare pentru asigurarea funcţionalităţii
construcţiei reabilitate;
c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de
factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv
de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
d) informaţii privind posibile interferenţe
cu monumente istorice/de arhitectură sau situri
arheologice pe amplasament sau în zona imediat
învecinată; existenţa condiţionărilor specifice
în cazul existenţei unor zone protejate;
e) caracteristicile tehnice şi parametrii
specifici investiţiei rezultate în urma
realizării lucrărilor de intervenţie.
5.2. Necesarul de utilităţi rezultate,
inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor
iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a
consumurilor suplimentare
5.3. Durata de realizare şi etapele
principale corelate cu datele prevăzute în
graficul orientativ de realizare a investiţiei,
detaliat pe etape principale
5.4. Costurile estimative ale investiţiei:
- costurile estimate pentru realizarea
investiţiei, cu luarea în considerare a
costurilor unor investiţii similare;
- costurile estimative de operare pe durata
normată de viaţă/amortizare a investiţiei.
5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:
a) impactul social şi cultural;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată
prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu,
inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
siturilor protejate, după caz.
5.6. Analiza financiară şi economică aferentă
realizării lucrărilor de intervenţie:
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv
specificarea perioadei de referinţă şi
prezentarea scenariului de referinţă;
b) analiza cererii de bunuri şi servicii care
justifică necesitatea şi dimensionarea
investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi
lung;
c) analiza financiară; sustenabilitatea
financiară;
d) analiza economică; analiza cost-
eficacitate;
e) analiza de riscuri, măsuri de
prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă)
optim(ă), recomandat(ă)
6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor
propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
6.2. Selectarea şi justificarea
scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici
aferenţi investiţiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea
totală a obiectivului de investiţii, exprimată în
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu
devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori
de performanţă - elemente fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei
obiectivului de investiţii - şi, după caz,
calitativi, în conformitate cu standardele,
normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de
impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de
investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului
de investiţii, exprimată în luni.
6.4. Prezentarea modului în care se asigură
conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al
asigurării tuturor cerinţelor fundamentale
aplicabile construcţiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice
6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a
investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice: fonduri proprii, credite
bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme


7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire
7.2. Studiu topografic, vizat de către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia
cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor,
în cazul suplimentării capacităţii existente
7.5. Actul administrativ al autorităţii
competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-
economică
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice,
după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice,
precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizării
unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
pentru creşterea performanţei energetice;
b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie,
după caz;
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul
intervenţiilor în situri arheologice;
d) studiu istoric, în cazul monumentelor
istorice;
e) studii de specialitate necesare în funcţie
de specificul investiţiei.

B. PIESE DESENATE
În funcţie de categoria şi clasa de
importanţă a obiectivului de investiţii, piesele
desenate se vor prezenta la scări relevante în
raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:
1. Construcţia existentă:
a) plan de amplasare în zonă;
b) plan de situaţie;
c) releveu de arhitectură şi, după caz,
structura şi instalaţii - planuri, secţiuni,
faţade, cotate;
d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în
cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în
zonele de protecţie aferente.
2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă)
optim(ă), recomandat(ă):
a) plan de amplasare în zonă;
b) plan de situaţie;
c) planuri generale, faţade şi secţiuni
caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de
principiu pentru rezistenţă şi instalaţii,
volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau
planuri specifice, după caz;
d) planuri generale, profile longitudinale şi
transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, după caz.

*T*
Data:
Proiectant*3),
.................. .................
...........................
(numele, funcţia şi
semnătura persoanei autorizate)

L.S.

DEVIZ GENERAL
XN Denumirea capitolelor şi Denumirea capitolelor şi
Nr.
r. subcapitolelor de subcapitolelor de
crt.
crt. cheltuieli Mii lei cheltuieli Mii lei

1. 1.

1.1 Obţinerea terenului 0.000 1.1 Obţinerea terenului


1.2 Amenajarea terenului 0.000 1.2 Amenajarea terenului
Amenajări pentru Amenajări pentru
1.3 0.000 1.3
protecţia mediului protecţia mediului
  TOTAL CAPITOL 1 0.000 Cheltuili pentru
1.4 relocare/protectia
2. utilitatilor
  TOTAL CAPITOL 1
Cheltuieli pentru
2.1 asigurarea utilităţilor 2.
necesare obiectivului
  TOTAL CAPITOL 2 Cheltuieli pentru
2.1 asigurarea utilităţilor
3. necesare obiectivului
  TOTAL CAPITOL 2
3.1 Studii teren
Obţinerea de avize, 3.
3.2
acorduri şi autorizaţii
3.1 Studii
3.3 Proiectare şi enginering
3.1.
Organizarea Studii teren
1
3.4 procedurilor de achiziţie
3.1. Raport privind impactul
publică
2 asupra mediului
3.5 Consultanţă 3.1.
3.6 Asistenţă tehnică Alte studii specifice
3
  TOTAL CAPITOL 3 Obţinerea de avize,
3.2
` acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
Certificarea performanţei
3.4 energetice şi auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3.5.
Tema de proiectare
1
3.5.
Studiu de prefezabilitate
2
3.5.
SF/DALI
3
3.5. Documentatii tehnice
4 necesare in vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor/autor
izatiilor
Verificarea tehnica de
3.5.
calitate a proiectelor si
5
a detaliilor de executie
3.5. Proiect tehnic si detalii
6 de executie
Organizarea
3.6
procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanta
Managementul de
3.7.
proiect pentru obiectivul
1
de investitii
3.7.
Auditul financiar
2
3.8 Asistenţă tehnică
3.8. Asistenţă tehnică din
1 partea proiectantului
3.8. pe perioada de execuţie
1.1 a lucrarilor
pentru participarea
proiectantului la fazele
3.8.
incluse în
1.2
programul de control al
lucrărilor de
3.8.
Dirigenţie de şantier
2
  TOTAL CAPITOL 3

4.
4.1 Construcţii şi instalaţii 4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.2 Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echip. tehn. şi Utilaje, echip. tehn. şi
4.3 4.3
funcţionale cu montaj funcţionale cu montaj
Utilaje fără montaj şi Utilaje fără montaj şi
4.4 4.4
echip. de transp. echip. de transp.
4.5 Dotări 4.5 Dotări
4.6 Active necorporale 4.6 Active necorporale
  TOTAL CAPITOL 4   TOTAL CAPITOL 4

5. 5.
5.1 Organizare de şantier 5.1 Organizare de şantier
5.1 5.1.
Lucrări de construcţii Lucrări de construcţii
.1 1
5.1 Chelt. conexe organizării 5.1. Chelt. conexe organizării
.2 şantierului 2 şantierului
Comision, taxe, cote Comision, taxe, cote
5.2 legale, costuri de 5.2 legale, costuri de
finanţare finanţare
Cheltuieli diverse şi Comisioanele şi
5.3
neprevăzute 5.2. dobânzile aferente
  TOTAL CAPITOL 5 1 creditului băncii
finanţatoare
Cota aferentă ISC
5.2.
pentru controlul calitatii
2
lucrarilor
Cota aferentă ISC
pentru controlul statului
5.2. în amenajarea
3 teritoriului, urbanism şi
pentru autorizarea
lucrărilor
Cota aferentă Casei
5.2.
Sociale a Constructorilor
4
– CSC
Taxe pentru acorduri,
5.2. avizeconforme şi
5 autorizaţia de
construire/desfiinţare
Cheltuieli diverse şi
5.3
neprevăzute
Cheltuieli pentru
5.4
informare şi publicitate
6.   TOTAL CAPITOL 5

6.
Pregătirea personalului
6.1 Pregătirea personalului
de exploatare 6.1
Probe tehnologice şi de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi
teste 6.2
teste
  TOTAL CAPITOL 6
  TOTAL CAPITOL 6
   
   
  TOTAL GENERAL
  TOTAL GENERAL
  C+M
  C+M
C. Structura devizului pe obiect Structura devizului pe obiect
ART. 9
Obiectul de construcţie este o Obiectivul de investiţii cuprinde, după caz,
parte a obiectivului de investiţie, unul sau mai multe obiecte de investiţii.
cu funcţionabilitate distinctă în Delimitarea obiectelor din cadrul
cadrul ansamblului acestuia. obiectivului de investiţie se face de către
ART. 10 proiectant, la faza de proiectare studiu de
Delimitarea obiectelor din fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor
cadrul obiectivului de investiţie de intervenţii.
se face la faza de proiectare - Valoarea fiecărui obiect se estimează prin
studiu de fezabilitate de către devizul pe obiect şi se obţine prin însumarea
proiectant, iar valoarea fiecărui valorilor categoriilor de lucrări ce compun
obiect se estimează prin devizul pe obiectul.
obiect. Valoarea lucrărilor identificate, pe
ART. 11 categorii de lucrări, în cadrul devizului pe
Devizul pe obiect este sintetic obiect se evaluează/estimează justificat pe baza
şi valoarea sa se obţine prin costurilor lucrărilor necesare a fi executate
însumarea valorilor categoriilor de pentru realizarea obiectului de investiţii, la
lucrări ce compun obiectul. faza studiu de fezabilitate/documentaţie de
ART. 12 avizare a lucrărilor de intervenţii.
Valoarea categoriilor de Devizul pe obiect se structurează cu
lucrări din devizul pe obiect se respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa
stabileşte estimativ, pe baza nr. 8.
cantităţilor de lucrări şi a
preţurilor acestora, la faza studiu
de fezabilitate/documentaţie de
avizare a lucrărilor de
intervenţii.
ART. 13
Devizul pe obiect întocmit la
faza de proiectare - studiu de
fezabilitate/documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţii
se reface avându-se în vedere
cantităţile de lucrări rezultate la
faza de proiect de execuţie şi
preţurile unitare rezultate în urma
aplicării procedurilor de achiziţie
publică.
ART. 14
Devizul pe obiect se
structurează cu respectarea
conţinutului-cadru prevăzut în
anexa nr. 6.
Ordin 863/2008
ART. 10
În aplicarea prevederilor
anexei nr. 4 "Metodologie privind
elaborarea devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări
de intervenţii", lit. A "Prevederi
generale", art. 5, actualizarea
devizului general se efectuează în
funcţie de evoluţia indicilor de
preţuri, în conformitate cu
prevederile art. 43 alin. (2) din
Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările
ulterioare, respectiv ale art. 44
alin. (4) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările
ulterioare.
Valoarea actualizată se compune
din valoarea cheltuielilor legal
efectuate până la data
actualizării, conform evidenţelor
contabile, şi din valoarea restului
de executat multiplicat cu indicele
de preţuri de consum lunar (total),
comunicat de Institutul Naţional de
Statistică, calculat între data
întocmirii devizului general şi
data actualizării.
------------

Proiectul tehnic trebuie să permită


elaborarea detaliilor de execuţie
în conformitate cu materialele şi
tehnologia de execuţie propusă, cu
respectarea strictă a prevederilor
proiectului tehnic, fără să fie
necesară suplimentarea cantităţilor
de lucrări şi fără a se depăşi
costul lucrării stabilit în faza de
studiu de fezabilitate/documentaţie
de avizare.

Proiectul tehnic se elaborează pe


baza studiului de
fezabilitate/documentaţiei de
avizare, etapă în care s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici,
elementele şi soluţiile principale
ale lucrării şi în care au fost
obţinute toate avizele şi
acordurile de principiu, în
conformitate cu prevederile legale.
Proiectul tehnic se verifică
pentru cerinţele de calitate de
specialişti atestaţi de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor în condiţiile legii.

Conţinutul-cadru al proiectului PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE


tehnic este următorul:
A. Părţile scrise - conţinut-cadru*1)
1. Date generale: -
- denumirea obiectivului de
investiţii; ──────────
- amplasamentul (judeţul, *1) Conţinutul proiectului tehnic de execuţie
localitatea, adresa poştală şi/sau se adaptează de către operatorii economici care
alte date de identificare); prestează în condiţiile legii servicii de
- titularul investiţiei; proiectare în domeniu, în conformitate cu
- beneficiarul investiţiei; specificul investiţiei.
- elaboratorul proiectului. ──────────
2. Descrierea generală a
lucrărilor Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie
2.1. În cadrul secţiunii astfel elaborat încât să fie clar, să asigure
"Descrierea lucrărilor" care fac informaţii tehnice complete privind viitoarea
obiectul proiectului tehnic se vor lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice,
face referiri asupra următoarelor economice şi tehnologice ale beneficiarului.
elemente:
a) amplasamentul; A. PĂRŢI SCRISE
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale I. Memoriu tehnic general
specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea; 1. Informaţii generale privind obiectivul de
e) prezentarea proiectului pe investiţii
specialităţi; 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
f) devierile şi protejările de 1.2. Amplasamentul
utilităţi afectate; 1.3. Actul administrativ prin care a fost
g) sursele de apă, energie aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de
electrică, gaze, telefon şi altele fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor
asemenea pentru lucrări definitive de intervenţii
şi provizorii; 1.4. Ordonatorul principal de credite
h) căile de acces permanente, 1.5. Investitorul
căile de comunicaţii şi altele 1.6. Beneficiarul investiţiei
asemenea; 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de
i) trasarea lucrărilor; execuţie
j) antemăsurătoarea; 2. Prezentarea scenariului/opţiunii
2.2. Memorii tehnice pe aprobat(e) în cadrul studiului de
specialităţi. fezabilitate/documentaţiei de avizare a
3. Caietele de sarcini lucrărilor de intervenţii
Sunt documentele care 2.1. Particularităţi ale amplasamentului,
reglementează nivelul de cuprinzând:
performanţă a lucrărilor, precum şi a) descrierea amplasamentul;
cerinţele, condiţiile tehnice şi b) topografia;
tehnologice, condiţiile de calitate c) clima şi fenomenele naturale specifice
pentru produsele care urmează a fi zonei;
încorporate în lucrare, testele, d) geologia, seismicitatea;
inclusiv cele tehnologice, e) devierile şi protejările de utilităţi
încercările, nivelurile de afectate;
toleranţe şi altele de aceeaşi f) sursele de apă, energie electrică, gaze,
natură, care să garanteze telefon şi altele asemenea pentru lucrări
îndeplinirea exigenţelor de definitive şi provizorii;
calitate şi performanţă solicitate. g) căile de acces permanente, căile de
Caietele de sarcini se comunicaţii şi altele asemenea;
elaborează de către proiectant pe h) căile de acces provizorii;
specialităţi, prin dezvoltarea i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
elementelor tehnice cuprinse în 2.2. Soluţia tehnică cuprinzând:
planşe, şi nu trebuie să fie a) caracteristici tehnice şi parametri
restrictive. specifici obiectivului de investiţii;
3.1. Rolul şi scopul caietelor b) varianta constructivă de realizare a
de sarcini: investiţiei;
a) fac parte integrantă din c) trasarea lucrărilor;
proiectul tehnic; d) protejarea lucrărilor executate şi a
b) reprezintă descrierea materialelor din şantier;
elementelor tehnice şi calitative e) organizarea de şantier.
menţionate în planşe şi prezintă
informaţii, precizări şi II. Memorii tehnice pe specialităţi
prescripţii complementare a) Memoriu de arhitectură - conţine
planşelor; descrierea lucrărilor de arhitectură, cu
c) planşele, breviarele de precizarea echipării şi dotării specifice
calcul şi caietele de sarcini sunt funcţiunii
complementare; notele explicative b) Memorii corespondente
înscrise în planşe sunt scurte şi domeniilor/subdomeniilor de construcţii
cu caracter general, vizând în c) Memorii corespondente specialităţilor de
special explicitarea desenelor; instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării
d) detaliază notele şi cuprind specifice funcţiunii
caracteristicile şi calităţile
materialelor folosite, testele şi III. Breviare de calcul
probele acestora, descriu lucrările Breviarele de calcul reprezintă documente
care se execută, calitatea, modul justificative pentru dimensionarea elementelor de
de realizare, testele, verificările construcţii şi de instalaţii şi se elaborează
şi probele acestor lucrări, ordinea pentru fiecare element de construcţie în parte.
de execuţie şi de montaj şi În acestea se vor preciza încărcările şi
aspectul final; ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul,
e) împreună cu planşele, metodologia de calcul, verificările şi
trebuie să fie astfel concepute dimensionările, precum şi programele de calcul
încât, pe baza lor, să se poată utilizate.
determina cantităţile de lucrări,
costurile lucrărilor şi utilajelor, IV. Caiete de sarcini
forţa de muncă şi dotarea necesară Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale
execuţiei lucrărilor; proiectului tehnic de execuţie, care
f) elaborarea caietelor de reglementează nivelul de performanţă a
sarcini se face de către lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile
proiectanţi - arhitecţi şi ingineri tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate
specialişti -, pentru fiecare pentru produsele care urmează a fi încorporate în
categorie de lucrare; lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
g) stabilesc responsabilităţile încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de
pentru calităţile materialelor şi aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea
ale lucrărilor şi exigenţelor de calitate şi performanţă
responsabilităţile pentru teste, solicitate.
verificări, probe; Caietele de sarcini se elaborează de către
h) redactarea caietelor de proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii,
sarcini trebuie să fie concisă şi servicii de proiectare în domeniul construcţiilor
sistematizată; şi instalaţiilor pentru construcţii, pe
i) prevăd modul de urmărire a specialităţi, prin dezvoltarea elementelor
comportării în timp a investiţiei; tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie
j) prevăd măsurile şi acţiunile restrictive.
de demontare/demolare (inclusiv Caietele de sarcini, împreună cu planşele,
reintegrarea în mediul natural a trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza
deşeurilor) după expirarea lor, să se poată determina cantităţile de
perioadei de viaţă lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor,
(postutilizarea). forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei
3.2. Tipuri de caiete de lucrărilor.
sarcini Redactarea caietelor de sarcini trebuie să
3.2.1. În funcţie de fie concisă şi sistematizată.
destinaţie, caietele de sarcini pot 1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
fi: a) reprezintă descrierea elementelor tehnice
a) caiete de sarcini pentru şi calitative menţionate în planşe şi prezintă
execuţia lucrărilor; informaţii, precizări şi prescripţii
b) caiete de sarcini pentru complementare planşelor;
furnizori de materiale, b) detaliază notele şi cuprind
semifabricate, utilaje, echipamente caracteristicile şi calităţile materialelor
tehnologice şi confecţii diverse; folosite, testele şi probele acestora, descriu
c) caiete de sarcini pentru lucrările care se execută, calitatea, modul de
recepţii, teste, probe, verificări realizare, testele, verificările şi probele
şi puneri în funcţiune; acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj
d) caiete de sarcini pentru şi aspectul final;
urmărirea comportării în timp a c) prevăd modul de urmărire a comportării în
construcţiilor şi conţinutul cărţii timp a investiţiei;
tehnice. d) prevăd măsurile şi acţiunile de
3.2.2. În funcţie de categoria demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în
de importanţă a obiectivului de mediul natural a deşeurilor) după expirarea
investiţii, caietele de sarcini pot perioadei de viaţă (postutilizarea).
fi: 2. Tipuri de caiete de sarcini
a) caiete de sarcini generale, 2.1. În funcţie de categoria de importanţă a
care se referă la lucrări curente obiectivului de investiţii, caietele de sarcini
în domeniul construcţiilor şi care pot fi:
se elaborează pentru toate a) caiete de sarcini generale, care se referă
obiectivele de investiţii; la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi
b) caiete de sarcini speciale, care se elaborează pentru toate obiectivele de
care se referă la lucrări specifice investiţii;
şi care se elaborează independent b) caiete de sarcini speciale, care se referă
pentru fiecare lucrare. la lucrări specifice şi care se elaborează
3.3. Conţinutul caietelor de independent pentru fiecare lucrare.
sarcini 2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de
Caietele de sarcini trebuie să sarcini pot fi:
cuprindă: a) caiete de sarcini pentru execuţia
a) breviarele de calcul, care lucrărilor;
reprezintă documentele b) caiete de sarcini pentru furnizori de
justificative pentru dimensionarea materiale, semifabricate, utilaje, echipamente
elementelor de construcţii şi de tehnologice şi confecţii diverse;
instalaţii şi se elaborează pentru c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste,
fiecare element de construcţie în probe, verificări şi puneri în funcţiune;
parte. Breviarele de calcul, d) caiete de sarcini pentru urmărirea
prezentate sintetic, vor preciza comportării în timp a construcţiilor şi
încărcările şi ipotezele de calcul, conţinutul cărţii tehnice.
precum şi tipurile de programe 3. Conţinutul caietelor de sarcini
utilizate; Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
b) nominalizarea planşelor care a) nominalizarea planşelor, părţilor
guvernează lucrarea; componente ale proiectului tehnic de execuţie,
c) proprietăţile fizice, care guvernează lucrarea;
chimice, de aspect, de calitate, b) descrierea obiectivului de investiţii;
toleranţe, probe, teste şi altele aspect, formă, caracteristici, dimensiuni,
asemenea, pentru materialele toleranţe şi altele asemenea;
componente ale lucrării, cu c) descrierea execuţiei lucrărilor, a
indicarea standardelor; procedurilor tehnice de execuţie specifice şi
d) dimensiunea, forma, aspectul etapele privind realizarea execuţiei;
şi descrierea execuţiei lucrării; d) măsurători, probe, teste, verificări şi
e) ordinea de execuţie, probe, altele asemenea, necesare a se efectua pe
teste, verificări ale lucrării; parcursul execuţiei obiectivului de investiţii;
f) standardele, normativele şi e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect,
alte prescripţii, care trebuie de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele
respectate la materiale, utilaje, asemenea pentru produsele/materialele utilizate
confecţii, execuţie, montaj, probe, la realizarea obiectivului de investiţii;
teste, verificări; f) standarde, normative şi alte prescripţii
g) condiţiile de recepţie, care trebuie respectate în cazul execuţiei,
măsurători, aspect, culori, produselor/materialelor, confecţiilor,
toleranţe şi altele asemenea. elementelor prefabricate, utilajelor, montajului,
4. Listele cu cantităţile de probelor, testelor, verificărilor;
lucrări g) condiţii privind recepţia.
Acest capitol va cuprinde toate
elementele necesare cuantificării V. Liste cu cantităţi de lucrări
valorice a lucrărilor şi conţine: Acest capitol va cuprinde toate elementele
a) centralizatorul necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi
cheltuielilor, pe obiectiv conţine:
(formularul F1); a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv
b) centralizatorul (formularul F1);
cheltuielilor pe categorii de b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii
lucrări, pe obiecte (formularul de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
F2); c) listele cu cantităţile de lucrări, pe
c) listele cu cantităţile de categorii de lucrări (formularul F3);
lucrări pe categorii de lucrări d) listele cu cantităţile de utilaje şi
(formularul F3); echipamente tehnologice, inclusiv dotări
d) listele cu cantităţile de (formularul F4);
utilaje şi echipamente tehnologice, e) fişele tehnice ale utilajelor şi
inclusiv dotări (formularul F4); echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări
e) fişele tehnice ale (formularul F5);
utilajelor şi echipamentelor f) listele cu cantităţi de lucrări pentru
tehnologice (formularul F5); construcţii provizorii OS (organizare de şantier)
f) listele cu cantităţi de (Se poate utiliza formularul F3.).
lucrări pentru construcţii NOTĂ:
provizorii OS (organizare de Formularele F1-F5, completate cu preţuri
şantier) (Se poate utiliza unitare şi valori, devin formulare pentru devizul
formularul F3.). ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea
NOTĂ: situaţiilor de lucrări executate, în vederea
Formularele F1-F5, completate decontării.
cu preţuri unitare şi valori, devin
formulare pentru devizul ofertei şi VI. Graficul general de realizare a
vor fi utilizate pentru întocmirea investiţiei publice (formularul F6)
situaţiilor de lucrări executate, Graficul general de realizare a investiţiei
în vederea decontării. publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor
5. Graficul general de de investiţii/intervenţii.
realizare a investiţiei publice NOTĂ:
(formularul F6) Formularele F1-F6 fac parte integrantă din
Graficul general de realizare a anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.
investiţiei publice reprezintă
eşalonarea fizică a lucrărilor de B. PĂRŢI DESENATE
investiţii/intervenţii. Sunt documentele principale ale proiectului
NOTĂ: tehnic de execuţie pe baza cărora se elaborează
Formularele F1-F6 fac obiectul părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate
anexei nr. 1, care face parte informaţiile necesare elaborării caietelor de
integrantă din prezentele sarcini şi care, de regulă, se compun din:
instrucţiuni. 1. Planşe generale
B. Părţile desenate Sunt planşe de ansamblu şi cuprind:
Sunt documentele principale ale a) planşa de încadrare în zonă;
proiectului tehnic pe baza cărora b) planşele de amplasare a reperelor de
se elaborează părţile scrise ale nivelment şi planimetrice;
acestuia, cuprinzând toate c) planşele topografice principale;
informaţiile necesare elaborării d) planşele de amplasare a forajelor şi
caietelor de sarcini şi care, de profilurilor geotehnice, cu înscrierea
regulă, se compun din: condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările
1. Planşe generale: de fundare;
──────────────── e) planşele principale de amplasare a
Sunt planşe informative de obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a
ansamblu şi cuprind: distanţelor de amplasare, orientărilor,
* planşa de încadrare în zonă; coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi
* planşele de amplasare a planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor
reperelor de nivelment şi trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale
planimetrice; de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor
* planşele topografice pietonale, platformelor şi altele asemenea;
principale; f) planşele principale privind sistematizarea
* planşele de amplasare a pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor
forajelor şi profilurilor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de
geotehnice, cu înscrierea pământ, volumul pământului transportat (excedent
condiţiilor şi a recomandărilor şi deficit), a lucrărilor privind stratul
privind lucrările de fundare; vegetal, a precizărilor privind utilajele şi
* planşele principale de echipamentele de lucru, precum şi a altor
amplasare a obiectelor, cu informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;
înscrierea cotelor de nivel, a g) planşele principale privind construcţiile
distanţelor de amplasare, subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni,
orientărilor, coordonatelor, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni,
axelor, reperelor de nivelment şi cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi
planimetrice, a cotei ± 0,00, a cerinţele specifice ale oţelului, clasa
cotelor trotuarelor, a cotelor şi betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge,
distanţelor principale de amplasare protecţii împotriva agresivităţii solului, a
a drumurilor, trotuarelor, aleilor coroziunii şi altele asemenea;
pietonale, platformelor şi altele h) planşele de amplasare a reperelor fixe şi
asemenea; mobile de trasare.
* planşele principale privind 2. Planşele aferente specialităţilor
sistematizarea pe verticală a Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc
terenului, cu înscrierea volumelor şi explicitează toate elementele construcţiei.
de terasamente, săpături-umpluturi, Se recomandă ca fiecare obiect
depozite de pământ, volumul subteran/suprateran să fie identificat prin
pământului transportat (excedent şi număr/cod şi denumire proprii.
deficit), a lucrărilor privind Planşele principale se elaborează pe obiecte
stratul vegetal, a precizărilor şi, în general, cuprind:
privind utilajele şi echipamentele 2.1. Planşe de arhitectură
de lucru, precum şi a altor Definesc şi explicitează toate elementele de
informaţii şi elemente tehnice şi arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote,
tehnologice; dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări
* planşele principale privind privind finisajele şi calitatea acestora şi alte
construcţiile subterane, cuprinzând informaţii de această natură:
amplasarea lor, secţiuni, profiluri - planurile de arhitectură ale fiecărui nivel
longitudinale/transversale, subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de
dimensiuni, cote de nivel, cofraj acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi
şi armare, ariile şi marca finisaje, cu mobilier reprezentat;
secţiunilor din oţel, marca - secţiuni caracteristice, cotate, cu
betoanelor, protecţii şi izolaţii indicarea finisajelor;
hidrofuge, protecţii împotriva - faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv
agresivităţii solului, a coroziunii cu reprezentarea încadrării în frontul stradal
şi altele asemenea; existent, după caz.
* planşele de amplasare a 2.2. Planşe de structură
reperelor fixe şi mobile de Definesc şi explicitează pentru fiecare
trasare. obiect alcătuirea şi execuţia structurii de
2. Planşele principale ale rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia,
obiectelor şi cuprind:
● planurile infrastructurii şi secţiunile
────────────────────────────────── caracteristice cotate;
Sunt planşe cu caracter tehnic, ● planurile suprastructurii şi secţiunile
care definesc şi explicitează toate caracteristice cotate;
elementele construcţiei. ● descrierea soluţiilor constructive,
Se recomandă ca fiecare obiect descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi
subteran/suprateran să fie montaj (numai în situaţiile speciale în care
identificat prin număr/cod şi aceasta este obligatorie), recomandări privind
denumire proprii. transportul, manipularea, depozitarea şi
Planşele principale se montajul.
elaborează pe obiecte şi, în 2.3. Planşe de instalaţii
general, cuprind: Definesc şi explicitează pentru fiecare
2.1. Planşe de arhitectură obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia
Definesc şi explicitează toate instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni,
elementele de arhitectură ale toleranţe şi altele asemenea.
fiecărui obiect, inclusiv cote, 2.4. Planşe de utilaje şi echipamente
dimensiuni, distanţe, funcţiuni, tehnologice
arii, precizări privind finisajele Vor cuprinde, în principal, planşele
şi calitatea acestora şi alte principale de tehnologie şi montaj, secţiuni,
informaţii de această natură. vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni,
2.2. Planşe de structură toleranţe, detalii montaj, şi anume:
Definesc şi explicitează pentru ● planşe de ansamblu;
fiecare obiect alcătuirea şi ● scheme ale fluxului tehnologic;
execuţia structurii de rezistenţă, ● scheme cinematice, cu indicarea
cu toate caracteristicile acesteia, principalilor parametri;
şi cuprind: ● scheme ale instalaţiilor hidraulice,
* planurile infrastructurii şi pneumatice, electrice, de automatizare,
secţiunile caracteristice cotate; comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat
* planurile suprastructurii şi şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor
secţiunile caracteristice cotate; tehnologice;
* descrierea soluţiilor ● planşe de montaj, cu indicarea
constructive, descrierea ordinii geometriilor, dimensiunilor de amplasare,
tehnologice de execuţie şi montaj prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de
(numai în situaţiile speciale în aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice
care aceasta este obligatorie), de montaj;
recomandări privind transportul, ● diagrame, nomograme, calcule inginereşti,
manipularea, depozitarea şi tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul
montajul. grafic necesar punerii în funcţiune şi
2.3. Planşe de instalaţii exploatării;
Definesc şi explicitează pentru ● liste cu utilaje şi echipamente din
fiecare obiect amplasarea, componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe
alcătuirea şi execuţia cuprinzând parametrii, performanţele şi
instalaţiilor, inclusiv cote, caracteristicile acestora.
dimensiuni, toleranţe şi altele 2.5. Planşe de dotări
asemenea. Cuprind planşe de amplasare şi montaj,
2.4. Planşe de utilaje şi inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi,
echipamente tehnologice tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:
Vor cuprinde, în principal, ● piese de mobilier;
planşele principale de tehnologie ● elemente de inventar gospodăresc;
şi montaj, secţiuni, vederi, ● dotări cu mijloace tehnice de apărare
detalii, inclusiv cote, dimensiuni, împotriva incendiilor;
toleranţe, detalii montaj, şi ● dotări necesare securităţii muncii;
anume: ● alte dotări necesare în funcţie de
* planşe de ansamblu; specific.
* scheme ale fluxului NOTĂ:
tehnologic; La elaborarea proiectelor, materialele,
* scheme cinematice, cu confecţiile, elementele prefabricate, utilajele
indicarea principalilor parametri; tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin
* scheme ale instalaţiilor parametri, performanţe şi caracteristici.
hidraulice, pneumatice, electrice, Este interzis a se face referiri sau
de automatizare, comunicaţii, trimiteri la mărci de fabrică, producători,
reţele de combustibil, apă, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori
iluminat şi altele asemenea, precum precizări care să indice preferinţe sau să
şi ale instalaţiilor tehnologice; restrângă concurenţa.
* planşe de montaj, cu Caracteristicile tehnice şi parametrii
indicarea geometriilor, funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor
dimensiunilor de amplasare, limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele
prestaţiilor, sarcinilor şi a altor de calcul şi nu vor fi date în mod determinist,
informaţii de aceeaşi natură, în scopul de a favoriza un anumit furnizor
inclusiv a schemelor tehnologice de (producător).
montaj;
* diagrame, nomograme, calcule C. DETALII DE EXECUŢIE
inginereşti, tehnologice şi de Detaliile de execuţie, parte componentă a
montaj, inclusiv materialul grafic proiectului tehnic de execuţie, respectă
necesar punerii în funcţiune şi prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de
exploatării; alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte
* liste cu utilaje şi asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de
echipamente din componenţa construcţie ori de instalaţii aferente acesteia
planşelor tehnologice, inclusiv şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii
fişe cuprinzând parametrii, de execuţie, precum şi legături între elementele
performanţele şi caracteristicile constructive structurale/nestructurale ale
acestora. obiectivului de investiţii.
2.5. Planşe de dotări În funcţie de complexitatea proiectului şi de
Cuprind planşe de amplasare şi natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în
montaj, inclusiv cote, dimensiuni, cazul obiectivelor de investiţii a căror
secţiuni, vederi, tablouri de funcţionare implică procese tehnologice
dotări şi altele asemenea, pentru: specifice, anumite detalii de execuţie se pot
* piese de mobilier; elabora/definitiva pe parcursul execuţiei
* elemente de inventar obiectivului de investiţii (proiectantul va
gospodăresc, specifica pe planşe care sunt detaliile de
* dotări PSI, execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate
* dotări necesare securităţii astfel).
muncii, Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:
* alte dotări necesare în a) detalii de execuţie privind soluţionările
funcţie de specific. elaborate de proiectant;
NOTĂ: b) detalii de execuţie pentru echiparea
La elaborarea proiectelor obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei,
materialele, confecţiile, utilajele cu aparatură şi echipamente, realizate cu
tehnologice şi echipamentele vor fi respectarea datelor şi informaţiilor oferite de
definite prin parametri, către furnizorii acestora;
performanţe şi caracteristici. c) detalii de execuţie curente standardizate
Este interzis a se face (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de
referiri sau trimiteri la mărci de subansamble) sau detalii de execuţie care depind
fabrică, producători ori de specificul tehnologic al firmei constructoare,
comercianţi sau la alte asemenea care se vor executa, de regulă, de către
recomandări ori precizări care să constructor.
indice preferinţe sau să restrângă În toate cazurile prevăzute mai sus,
concurenţa. proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice,
Caracteristicile tehnice şi trebuie să supervizeze întocmirea şi adaptarea
parametrii funcţionali vor fi funcţională a tuturor detaliilor de execuţie,
prezentaţi în cadrul unor limite indiferent de elaboratorul acestora.
(pe cât posibil) rezultate din
breviarele de calcul şi nu vor fi
date în mod determinist, în scopul
de a favoriza un anumit furnizor
(producător sau comerciant).

ANEXA 9

Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea


executării lucrărilor de construire, conţinutul-cadru al
proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de
desfiinţare,precum şi conţinutul-cadru al proiectului
de organizarea execuţiei lucrărilor

A. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU


AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE -
P.A.C.
I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea
proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect
pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrărilor care fac obiectul
autorizării, făcându-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia,
trasarea lucrărilor;
- clima şi fenomenele naturale specifice;
- geologia şi seismicitatea;
- categoria de importanţă a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialităţi
Descrierea lucrărilor de:
- arhitectură;
- structură;
- instalaţii;
- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
- amenajări exterioare şi sistematizare
verticală.
2.3. Date şi indici care caracterizează
investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la
cererea pentru autorizare:
- suprafeţele - construită desfăşurată,
construită la sol şi utilă;
- înălţimile clădirilor şi numărul de
niveluri;
- volumul construcţiilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului -
C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit
în conformitate cu prevederile legale în vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului
în conformitate cu legislaţia în vigoare,
întocmite de verificatori de proiecte atestaţi,
aleşi de investitor

II. Piese desenate


1. Planuri generale
1.1. Plan de încadrare în teritoriu
- plan de încadrare în zonă a lucrării,
întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000
sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de
cadastru şi publicitate imobiliară teritorial
1.2. Plan de situaţie privind amplasarea
obiectivelor investiţiei
- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit
în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la
scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100,
după caz, vizat de oficiul de cadastru şi
publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor
reprezenta:
● imobilul, identificat prin numărul
cadastral, pentru care a fost emis certificatul
de urbanism, descris prin totalitatea elementelor
topografice determinante pentru suprafaţa,
lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi
înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum
şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
● amplasarea tuturor construcţiilor care se
vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor
construi, după caz;
● cotele construcţiilor proiectate şi
menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00;
cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele
trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele
asemenea);
● denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de
construcţie;
● sistematizarea pe verticală a terenului şi
modul de scurgere a apelor pluviale;
● accesele pietonale şi carosabile din
incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
● planul parcelar al tarlalei în cazul
imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul
legilor de restituire a proprietăţii.
1.3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a
reţelelor de utilităţi urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de
nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi
capac - şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de
echipare tehnico-edilitară se vor indica
instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în
special cele pentru alimentare cu apă şi
canalizare.

2. Planşe pe specialităţi
2.1. Arhitectură
Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele
principale privind arhitectura fiecărui obiect,
redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum
urmează:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor
subterane şi supraterane, cu indicarea
funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
- planurile acoperişurilor - terasa sau
şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a
apelor meteorice şi a modului de colectare a
acestora, inclusiv indicarea materialelor din
care se execută învelitorile;
- secţiuni caracteristice - în special pe
linia de cea mai mare pantă, acolo unde este
cazul -, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele
tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale
acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -,
fundaţiile clădirilor învecinate, la care se
alătură construcţiile proiectate;
- toate faţadele, cu indicarea materialelor
şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu
indicarea racordării la nivelul terenului
amenajat;
- în situaţia integrării construcţiilor într-
un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea
stradală prin care se va arăta modul de integrare
a acestora în ţesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaţiilor
Se redactează la scara 1:50 şi va releva:
- modul de respectare a condiţiilor din
studiul geotehnic;
- măsurile de protejare a fundaţiilor şi a
construcţiilor învecinate, la care se alătură
construcţiile proiectate.
2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu
pentru toate nivelurile distincte. Se redactează
la scara 1:50 şi vor releva geometria structurii
şi materialele din care sunt alcătuite elementele
structurale.
2.3. Instalaţii
2.3.1. Schemele instalaţiilor
Se prezintă parametrii principali şi schemele
funcţionale ale instalaţiilor proiectate.
2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
În situaţia în care investiţia urmează să
funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii
tehnologice, determinante pentru configuraţia
planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii
II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos
un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numărul de
înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz,
titlul proiectului şi al planşei, numărul
proiectului şi al planşei, data elaborării,
numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi
ale şefului de proiect.

B. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU


AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE
- P.A.D.

I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea
proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect
pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie
desfiinţată:
- scurt istoric: anul edificării, meşteri
cunoscuţi, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor
constituente, a stilului arhitectonic;
- menţionarea şi descrierea elementelor
patrimoniale sau decorative care urmează a se
preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale
tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se
vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea
mai multor fotografii;
- descrierea lucrărilor care fac obiectul
proiectului pentru autorizarea lucrărilor de
desfiinţare.

II. Piese desenate


1. Plan de încadrare în teritoriu
- planşa pe suport topografic vizat de
oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară
teritorial, întocmită la scările 1:10.000,
1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.
2. Plan de situaţie a imobilelor
- planşa pe suport topografic vizat de
oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară
teritorial, întocmită la scările 1:2.000,
1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin
care se precizează:
● parcela cadastrală pentru care a fost emis
certificatul de urbanism;
● amplasarea tuturor construcţiilor care se
vor menţine sau se vor desfiinţa;
● modul de amenajare a terenului după
desfiinţarea construcţiilor;
● sistematizarea pe verticală a terenului şi
modul de scurgere a apelor pluviale;
● plantaţiile existente şi care se menţin
după desfiinţare.
Pe planşă se vor indica în mod distinct
elementele existente, cele care se desfiinţează
şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii
noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după
caz.
3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a
reţelelor de utilităţi urbane din zona
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de
nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi
capac -, şi va fi redactat la scara 1: 500.
În cazul lipsei unor reţele publice de
echipare tehnico-edilitară se vor indica
instalaţiile proprii, în special cele pentru
alimentare cu apa şi canalizare.
4. Releveul construcţiilor care urmează să
fie desfiinţate
Planşele se vor redacta la o scară
convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită
evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor
existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi
a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor şi planul
acoperişului;
- principalele secţiuni: transversală,
longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după
caz;
- toate faţadele.
În situaţia în care desfiinţarea necesită
operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi
proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor.
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii
II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos
un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numărul de
înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz,
denumirea investiţiei, titlul proiectului şi al
planşei, numărul proiectului şi al planşei, data
elaborării, numele, calitatea şi semnătura
elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

C. CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE
ORGANIZARE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR - P.O.E.
P.O.E. este necesar în toate cazurile în care
se realizează o investiţie şi se prezintă, de
regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
în condiţiile legii.
Proiectul de organizare a execuţiei
lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor
lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în
vederea asigurării tehnologiei de execuţie a
investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei,
cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara
acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public,
după cum urmează:

I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea
proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect
pentru care răspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrărilor provizorii:
organizarea incintei, modul de amplasare a
construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de
materiale;
- asigurarea şi procurarea de materiale şi
echipamente;
- asigurarea racordării provizorii la reţeaua
de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
- precizări cu privire la accesuri şi
împrejmuiri;
- precizări privind protecţia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind
racordarea provizorie la utilităţile urbane din
zonă, necesare în vederea obţinerii acordului
unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice
întocmite în proiectul pentru autorizarea
executării/desfiinţării lucrărilor de
construcţii, după caz.

II. Piese desenate


Plan general
a) la lucrările de mai mare amploare se
redactează o planşă realizată conform planului de
situaţie privind amplasarea obiectivelor
investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei
şi toate amenajările şi construcţiile provizorii
necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mică amploare
elementele de organizare a executării lucrărilor
vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie
privind amplasarea obiectivelor investiţiei al
proiectului pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii
II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos
un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numărul de
înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz,
titlul proiectului şi al planşei, numărul
proiectului şi al planşei, data elaborării,
numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi
ale şefului de proiect.

ANEXA 10

Proiectant,
.............................................
..........
(denumirea persoanei juridice şi datele de
identificare)
Nr....../..../....../.......

S-ar putea să vă placă și