Sunteți pe pagina 1din 1

Tezt pe semestrul al ll-lea

Clasa a Vl-a

textul:
Eu am avut o experienlE cu totul deosebitil cu o carte, pe c6nd aveam 1 1 ani. tncepusem si citesc
mai mult de guramamii, care imi impusese program saptiim6nal de lectur6.
intr-o zi, amintat cu mama int-o tibrerie s[ ne uitiim, bineinleles, la c6rli. Pe unul dintre rafturi
amzflrit o carte micu{E Si am rugat-o pe mama s[ mi-o cumpre.
Am ajuns acasi gi m-am hotEr6t sE mI apuc de citit.M-un a$ezat comod in pat. Din greqeald,
carteami-a sciipat din mdni qi a picat pe jos. M-am uitat la ea de sus, din pat... qi atunci a inceput
aventura.
Mi-a venit brusc o idee. Ce ar fi dac6, in loc s-o citesc litertr cu literE, cuvtnt cu cuv6nt pagin6 cu
paginq m-aq b6ga pur Si simplu in carte? Ceea ce incercam eu nu era neaplrat ceva cu totul nou.
Citisem inAlice tn fara Minunilor qi mai v5zusem qi in alte c6teva filme cd se poate sd treci dincolo, in
alte lumi, qi apoi sd te intorcilaaletale. Zis qi fdcut. Am mfuicat un sandvici, am bdut un suc, mi-am
frcut lecf;ile pentru a doua a. Api,m-am ridicat in picioare in pat deasupra c6gii deschise pe jos qi
m-am aruncat pur qi simpluin eq cainfi-un bazrn de inot.
M-am teatlainceput un pic ametit printe litere, cuvinte, sernne de punctua{ie. Treptat ins6,
cuvintele s-au transformat in personaje in carne qi oase. Am ajuns in6untrul poveEtilor. Deqi puteam
zAiundeva sus colful biroului meu, eram departe de lumea mea cu lecfii pentru qcoal6, antrenamente
la tenis, ore fixe de stat la computer. Eram in plinl poveste. Nu o mai citeam. O trliam.
(Laura Grunberg - tntr-o carte)
Se d5

Se cere:

I.(10x6p)
1. Scrie trei termeni din familia 1exical6 a substantivului carte, apoi alti trei termeni din ctmpul
lexical al aceluiasi cuv6nt.
2. Prcciznazicdte un sinonim contextual pentu cuvintele subliniate in text.
3. Extrage din text cdte un cuv6nt pentu fiecare mijloc de tmbogdlire a vocabularului.
4. Explic6, in 4- 6 randuri, semnificalia structurii : Nu o mai citeam. O trdiam.
5. Indicd modul de expunere predominant folosit in text.
6. Alc6tuie$e patru enunfiri in care sI foloseqti urmEtoarele structuri, la numlrul plural: argintiul
ghiocel; al nostru viteaz; alburiul fluture; strdbunul vostru.
7. Noteazi valoarea morfologic6 qi funclia sintacticl a cuvintelor ingroqate in textul dat (acas6;
mea;erarn; o).
8. Analizeazd,morfo-sintactic cuvintele din text: de citit, aventura, deschise.
9. Identificd in text Ei numeqte trei pir,ti de vorbire neflexibile diferite.
10. Explic6 folosirea ultimei virgule din textul dat.

II. Alcdtuieqle o compunere de 20 - 25 de randuri in care sE imaginezi o int6mplare petecutii de tine


ahturi de un personaj literar dintr-un text studiat in acest semestru.
20p
Pentru oblinereapunctajului maxim, vei aveain vedere:
- alegerea unui titlu sugestiv;
- pre,cizaneatextului literar gi a personajului ales;
- utilizarea naratiunii qi a dialogului, ca moduri de expunere;
- integrarea a cel pulin patru figuri de stil, diferite (pe care le vei marca prin subliniere);
- viziunea originald asupratemei propuse;
- respectarea regulilor de scriere, de exprimare, de punctualie, de aqezarc in pagina deliz:bilitate;
Noti:

Pcntru coniinut se acrlrdiAz0 de puncte; pentu rcdactare se acordi l0 p (unitata compozitiei : 2 p; coerenp Exnrlui : I p; registul de
commicae givocabulmrladecvare oon{inulului:2p;ortografia:2p;punctua{la:2p;ryzlracclrwtfatrxfirluihpa.inl:1p).

Se

acord[

10

p. din oficiu.

Baftd!