Sunteți pe pagina 1din 15

CAPITOLUL 1.

Organizarea si functionarea Primriei Adamclisi


Scurt istoric
Primria comunei Adamclisi este situat n partea de sud vest a judetului Constanta. Ea
are n componen cinci sate, i anume: Adamclisi, Zorile, Urluia, Abrud i Haeg.
Comuna Adamclisi se intinde pe o suprafata de 13.637 ha dintre care teren intravilan de
aproximativ 450,66 ha si teren extravilan de 13.186,47 ha. In urma recensamantului din anul
2002, comuna Adamclisi avea o populatie de 2320 locuitori . In prezent are o populatie de 2138
locuitori conform recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011.
Pe raza comunei principalele uniti care deservesc populaia sunt:
Primria, caminul cultural si biblioteca;
Oficiul de Consultanta Agricola;
Liceul ,, Jean Dinu din localitatea Adamclisi;
Scolile generale cu clasele I-IV din localitatile Urluia, Zorile, Abrud;
Dispensar uman;
Dispensar veterinar;
Farmacie;
Obiect/domeniu de activitate
Aparatul propriu al Primriei Comunei Adamclisi este organizat n conformitate cu
dispoziiile Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale.
Comuna Adamclisi, ca unitate administrativ-teritorial, are buget propriu de venituri i
cheltuieli, fiind condus de consiliul local, ca autoritate deliberativ, i de primar, ca autoritate executiv.
Primria Adamclisi ca unitate administrativ, este persoana juridica de drept public, cu
patrimoniu propriu, i capacitate juridic deplin, avnd ca obiect de activitate furnizarea
bunurilor i serviciilor publice, ce au ca principale scopuri:
satisfacerea intereselor colectivitii locale; soluionarea i gestionarea, n numele i
interesul colectivitilor locale, a treburile publice; asigurarea aducerii la ndeplinire a
hotrrilor Consiliului Local; ntocmirea proiectului bugetului local i contului de

ncheiere a exerciiului bugetar i supunerea spre aprobare Consiliului Local; exercitarea


funciei de ordonator principal de credite bugetare;

CAPITOLUL 2. Analiza situatiilor financiare la Primaria


Adamclisi
Institutiile publice au obligatia potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
Analiza situatiilor financiare urmareste asigurarea integritatii patrimoniului institutiei,
asigurarea surselor de finantare in conditiile autonomiei decizionale, asigurarea unui raport optim
intre mijloacele economice si sursele de finantare, analiza utilizarii eficiente a patrimoniului
institutiei si veniturilor proprii.
Analiza financiara se realizeaza pe baza datelor si a urmatoarelor documente:
-

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia lui;

Bilantul contabil si anexele lui;

Evidenta contabila si financiara.


Problemele de baza ale analizei financiare ale patrimoniului sunt :

Analiza economica;

Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice;

Analiza eficientei mijloacelor economice si a capitalurilor institutiei.


Bugetul local reprezinta instrumental de planificare si de conducere a activitatii

financiare si reflecta fluxurile formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor, modalitatea de


finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor repespectiv gradulo de
autonomie a administratiei locale fata de administratia central in acord cu prederile Legii nr.
273/2006 .
Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare aprobate de
Ministerul Finantelor Publice.
2

Bugetul local al primariei Adamclisi se formeaza din venituri proprii, cote defalcate din
impozitul pe venit, subventii pentru ajutoare incalzire, cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
finantarea cheltuielilor de invatamant preuniversitar de stat, finantarea cheltuielilor de personal
pentru asistentii personali si acordarea ajutoarelor de incalzire pentru beneficiarii de ajutor social
.

2.1 Analiza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 la Primaria


Adamclisi
Sunt inscrise in bugetul local al comunei Adamclisi pe anul 2014 urmatoarele venituri si
cheltuieli :
VENITURI :
VENITURI BUGET LOCAL 2014
TOTAL
Trim I
Trim II

Sursa de venit

Cod

0
Imp pe venit din

bugetar
1
030218

AN
2
21.000

3
6.000

4
5.000

5
5.000

6
5.000

transf proprietate
Imp cladiri pers

07020101

17.000

6.000

3.000

4.000

4.000

fizice
Imp cladiri pers

07020102

120.000

13.000

84.000

10.000

13.000

juridice
Imp teren pers fizice
Imp teren pers

07020201
07020202

41.000
8.000

14.000
2.000

9.000
2.000

9.000
2.000

9.000
2.000

juridice
Imp teren extravilan
Imp mijloace trans

07020203
16020201

443.105
25.000

146.276
9.000

90.276
5.000

90.647
6.000

115.906
5.000

pers fiz
Imp mijoace l trans

16020202

9.000

3.000

2.000

2.000

2.000

pers juridice
Alte imp si taxe
Venituri concesiuni
Taxa timbre
Amenzi
Taxe special
Cote defalcate imp

180250
300205
340202
350201
360206
040201

60.000
35.000
4.000
4.000
105.000
160.000

15.000
13.000
1.000
1.000
15.000
40.000

15.000
6.000
1.000
1.000
30.000
40.000

15.000
10.000
1.000
1.000
30.000
30.000

15.000
6.000
1.000
1.000
30.000
50.000

Trim III

Trim IV

veni
Subventii pt

420234

7.000

4.000

3.000

1.059.105

288.276

296.276

215.647

258.906

040204

547.478

136.870

136.870

136.870

136.868

110206

187.417

46.854

46.854

37.483

56.226

734.895
1.794.000

183.724
472.000

183.721
480.000

174.353
390.000

193.094
452.000

ajutoare incalzire
TOTAL I
Cote def din imp
venit pentru
echilibrarea
bugetelor locale
Sume def din TVA
pentru echilibrarea
bugetelor locale
TOTAL II
TOTAL I+II
Sume def TVA-Inv

110202

882.450

229.000

194.650

186.864

271.936

salarii
Sume def TVA -Inv

110202

54.000

21.600

20.736

11.664

xxxxxxx

936.450

229.000

216.250

207.600

283.600

invatamant
Sume def TVA -Inv

110202

121.434

35.000

24.500

23.520

38.414

materiale
Sume def TVA-

110202

126.693

36.116

36.116

34.671

19.790

salarii as. pers


Sume def din TVA

110202

6.500

6.500

TOTAL III

1.191.077

306.616

276.866

265.791

341.804

TOTAL

2.985.077

778.616

756.866

655.791

793.804

hot judec
Total salarii

Incalzire L416

GENERAL
I+II+III

Analiznd datele evideniate mai sus, bugetul de venituri i cheltuieli al Comunei


Adamclisi, pe anul 2014, este un buget echilibrat care are att la partea de venituri ct i la partea
de cheltuieli suma de 2.985.077 lei.

n termeni nominali n anul 2013 veniturile totale aveau valoarea de 2.480.908 lei, iar n
anul 2014, datorit majorrii impozitelor i taxelor locale, acestea au crescut cu 16 % ajungnd la
valoarea de 2.985.077 lei
Pentru centralizarea i controlul datelor nregistrate n conturi se ntocmete balan de
verificare . Balana reprezint situaia recapitulativ care centralizeaz i nsumeaz datele cu
privire la olduri i rulaje nregistrate n cadrul sistemului de conturi. ntr-o viziune mai larg
balan conturilor poate fi interpretat i c un instrument de analiz economico-financiar
operativ.
Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din
cursul exercitiului curent. Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa
natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri
de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, indiferent daca au fost platite sau nu .
Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in
conturile de disponibilitati din trezoreria statului si casieria institutiilor publice

2.2 ANALIZA LUCRARILOR DE INCHIDERE A EXERCITIULUI


BUGETAR LA DATA DE 31 MARTIE 2013 LA PRIMARIA ADAMCLISI

Prima component a Situaiilor financiare ale instituiilor publice este bilanul contabil.
Acesta se prezint ca un tablou ce reunete elementele patrimoniale sub cele dou aspecte :
componena material i proveniena.Indicatorii bilanieri prin care sunt grupate i generalizate
elementele de activ i de pasiv se numesc posturi de bilan.

Bilantul se intocmeste pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, pusa de


acord cu balanta conturilor analitice, incheiate dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au
fost consemnate operatiuniile economico-financiare, intocmite potrivit legii si se prezinta astfel:

TABEL 4. 1 BILANTUL CONTABIL LA DATA DE 31 MARTIE 2014


NR.

DENUMIREA INDICATORILOR

CRT.
A
A.
I.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
1.

2.

B
ACTIVE
ACTIVE NECURENTE
Active fixe necorporale
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293)
Instalaii tehnice, mijloace de transport,
animale, plantaii, mobilier, aparatur
birotic i alte active corporale
( ct.213+214+231-281-291-293)
Terenuri cldiri
(ct.211+212+231-281-291-293)
Alte active nefinanciare(ct.215)
Active financiare necurente(invesitii pe
termen lung) peste 1 an
(ct.260+265+267-296)
Creane necurente-sume ce urmeaz a fi
ncasate dup o perioad mai mare de un
an(ct.4112+4612-4912-4962)
TOTAL ACTIVE NECURENTE
(RD.01+02+03+04+05+06)
ACTIVE CURENTE
Stocuri
(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+35
6+357+358+359+361+371+381+/-348+/378-391-392-393-394-395-396-397-398)
Creane curente-sume ce urmeaz a fi
ncasate ntr-o perioad mai mic de 1 an,
din care:
Creane din operaiuni comerciale i
avansuri(ct.232+2347+409+4111+4118+41
3+418+425+4282+4611+473+481+482+483
6-4911-4961+5187)
Creane bugetare
(ct.431+437+4424+4428+444+446+4482+4
63+464+465+4664+4665+4681+4682+4684
+4687+469-497)
6

COD

SOLD LA

SOLD LA

RND

NCEPUTUL

SFRITUL

C
01
02
03

ANULUI
1
x
x
647 306

PERIOADEI
2
X
X
647 306

04

2 703 829

2 703 829

05

82 845 116

82 845 116

06
07

4 750

4 750

10

15

86 201 001

86 201 001

18
19

x
575 553

X
575 554

20

21

1 455

1 455

23

460 707

273 442

3.
4.

5.

B.
1.
2.
3.
1.

2.

Creane din operaiuni cu Comunitatea


European(ct.4501+4511+4531+4541+455
1+456+457+458)
Investiii
financiare
pe
termen
scurt(ct.505-595)
Conturi la trezorerie i institutii de credit

26

31

32

4.479.646

8.019.654

Conturi la trezorerie, casa, alte valori,


avansuri de trezorerie
(ct.510+5125+5126+5131+5141+5161+517
1+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5
251+5252+5253+526+527+528+5291+5292
+5299+531+532+542+550+551+552+553+
554+555+556+557+558+5601+5602+561+
562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5
743+5744)

33

28 806

122 714

Din care :depozite


Conturi la bnci comerciale
(ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131+51
32+5141+5142+5151+5152+5153+5161+51
62+5172+5411+5412+550+558+560
Din care:depozite
Cheltuieli n avans(ct.471)
TOTAL ACTIVE CURENTE
(rd.08+09+13+14+19)
TOTAL ACTIVE(rd.07+20)
DATORII
DATORII NECURENTE-sume ce trebuie
pltite ntr-o perioad mai mare de un an
Sume necurente de plat
(ct.4042+269+4622+509)
mprumuturi pe termen lung
(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166
1672+168-1690
Provizioane(ct.151)
TOTAL DATORII NECURENTE
DATORII CURENTE-sume ce trebuie
pltite ntr-o perioad de pan la 1 an,
din care:
Datorii comerciale i avansuri
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+47
3+481+482+483+269)
Datorii ctre bugete
(ct.438+440+441+4423+4428+444+446+44
81+4671+4672+4673+4674+4675)
Datorii ctre Comunitatea European
(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)
mprumuturi pe termen scurt sume ce
trebuie pltite ntr-o perioad de pan la

34
35

2 190

2 190

36
42
45

x
1 068 711

X
975 355

46
50
51

87 269 712
x
x

87 226 356
X
X

54

37 625

579 039

55
58
59

315 088
352 713
x

350 088
929 127
X

61

611 921

112 203

62

206 352

210 969

52

66
70

3.

4.

5.
6.
7.

C.
1.
2.
3.
4.
5.

un an
(ct.5186+5191+5194+5195+5196+5197+51
98)
mprumuturi pe termen lung -sume ce
trebuie pltite n cursul exerciiului
curent(ct.1611+1621+1631+1641+1651+16
71+168-169)
Salariile angajailor i contribuiile
aferente
(ct.421+423+426+427+7281+
431+437+438)
Alte drepturi cuvenite altor categorii de
persoane(pensii, indemnizaii de omaj,
burse)(ct.422+424+429)
Venituri n avans(ct.472)
Provizioane(ct.151)
TOTAL DATORII CURENTE
(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)
TOTAL DATORII(rd.58+78)
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE
TOTAL DATORII = CAPITALURI
PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)
CAPITALURI PROPRII
Rezerve, fonduri
(ct.100+101+102+103+104+105+106+
131+132+133+134+135+136+137+139)
Rezultatul reportat(ct.117sold creditor)
Rezultatul reportat(ct.117sold debitor)
Rezultatul patrimonial al exerciiului
(ct.121-sold creditor)
Rezultatul patrimonial al exerciiului
(ct.121-sold debitor)
TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd.84+85-86+87-88)

71

72

83 464

85 806

74
75
78

35 000
937 987

410 228

79

1 290 700

1 339 355

80

85 979 012

85 887 001

83
84

82 927 810

82 927 810

3 014 043

3 068 149

73

85
86
87

37 159

88
90

108 959
85 979 012

85 887 001

Din analiza datelor de mai sus constatam: micsorarea creantelor bugetare, o crestere a
sumelor existente in conturile de disponibilitati in lei pe seama contractarii imprumuturilor pe
termen lung, cresterea datoriilor necurente, diminuarea datoriilor comerciale si a avansurilor,
majorarea sumelor datorate salariatilor si a contributiilor sociale.
Analiza ratelor de structur a activului
n sistemul ratelor de structur a activului, cele mai semnificative ca valoare informativ
i totodat mai frecvent recomandate de literatura de specialitate sunt: rata imobilizrilor, rata
stocurilor, rata creanelor, rata disponibilitilor. Toate acestea reflect preponderent aspecte
privind patrimoniul economic al unitii i natura activitii.
8

Pentru exemplificare s-au folosit datele din Situaiile financiare ncheiate la data de 31
martie 2013
a) Rata activelor imobilizate (RAI), calculat ca raport ntre activele imobilizate i totalul
bilanului, reprezint de fapt ponderea elementelor patrimoniale care servesc instituia
permanent, n totalul patrimoniului. Active imobilizate
RAI

Active imobilizate
100
Active total

R AI 1 = 86.201.001/87.269.712
86.201.001/87.226.356 X 100 = 98,82%

100 = 98,77%R

AI

2=

a1) Rata imobilizrilor corporale (RAIC):


RAIC

Imobilizri corporale
100
Active total

R AIC 1 = 85.548.945/87.269.712 X 100 = 98,03%


R AIC 2 = 85.548.945/87.226.356 X 100 = 98,08%
a2) Rata imobilizrilor necorporale (RAIN) :
Imobilizri necorporale
RAIN
100
Active total
R AIN 1 = 647.306/87.269.712 X 100 = 0,74%
R AIN 2 = 647.306/87.226.356 X 100 = 0,74%
a3) Rata imobilizrilor financiare (RIF) :
RIF

Imobilizri financiare
100
Active total

R IF 1 = 0/87.269.712 X 100 = 0%
R IF 2 = 0/87.226.356 X 100 = 0%
Rata activelor imobilizate (RAI) este egal cu suma ratelor imobilizrilor pe feluri
(corporale, necorporale, financiare).
RAI = RAIC + RAIN + RIF
RAI1 = RAIC1 + RAIN1 + RIF1

98,77% = 98,03% + 0,74% + 0%

RAI2 = RAIC2 + RAIN2 + RIF2

98,82% = 98,08% + 0,74% + 0%


9

b) Rata activelor circulante (RAC) reprezint ponderea activelor circulante n totalul bilanului:

RAC

Active circulante
100
Active total

R AC 1 = 1.068.711/87.269.712 X 100 = 1,22%


R AC 2 = 975.355/87.226.356 X 100 = 1,12 %
Ca i n cazul activelor imobilizate, se recomand calcularea ratelor analitice ale activelor
circulante: rata disponibilitilor i mijloacelor bneti, rata creanelor i rata stocurilor.
b1) Rata disponibilitilor i mijloacelor bneti (RDMB)
RDMB

Disponibiliti i mijloace bneti


100
Active total

RDMB 1

4.479.646/87.269.712X 100 = 5,13 %

RDMB2

8.019.654/87.226.356 X 100 = 9,19 %

Rata disponibilitilor i mijloacelor bneti reflect ponderea acestora n patrimoniul


instituiei.
In cazul nostru valoarea ridicata indica o situatie favorabila, generata de incasarea
creantelor reprezentand impozite si taxe locale de la contribuabili pana la primul termen de
scadenta. Incasarea creantelor pana la data de 31 martie a anului curent prezinta avantajul
contribuabililor de a beneficia de bonificatie de 10% pentru achitarea integrala a debitelor. De
asemenea soldul ridicat al disponibilitatilor este generat si de imprumutul realizat de entitate in
vederea achitarii arieratelor.
b2) Rata creanelor (RC)
RC

Creane
100
Active total

RC 1 = 462.162/87.269.712X 100 = 0,53%


RC 2 = 274.897/87.226.356 X 100= 0,32 %
Avnd n vedere faptul c Primaria comunei Adamclisi are creane provenite in principal
din debite datorate de contribuabili, o scadere a valorii ratei la finele trimestrului I fata de
valoarea ratei la inceputul anului arata ca cea mai mare parte a creantelor a fost incasata in
aceasta perioada, situatie reflectata si in soldul crescator al conturilor de disponibil in numerar.
b3) Rata stocurilor (RS)

10

Rs

Stocuri
100
Active total

Rs 1 = 575.554/87.269.712x 100 = 0,66%


Rs2 = 575.554/87.226.356x 100 = 0,66%
n cazul Primariei comunei Adamclisi, stocurile sunt formate din obiecte de inventar. Rata
activelor circulante este egal cu suma ratelor analitice ale activelor circulante : RAC = RDMB +
RC + RS
RAC1 = RDMB1 + RC1 + RS1
5,13+0,53+0,66 = 6,32
RAC2 = RDMB2 + RC2 + RS2
9,19+0,32+0,66 = 10,17
ntre rata activelor imobilizate i rata activelor circulante se formeaz relaia :R AI + RAC =
1
Valorile ratelor de structur a activului calculat pe exemplul Primariei comunei Adamclisi
se regsesc n Tabelul nr. 4. 2 .
Tabelul nr. 4. 2 Ratele de structur a activului
Relaii de calcul
a) Rata activelor
imobilizate

RAI

Active imobilizate
100
Active total

a1) Rata
imobilizrilor
corporale

RAIC

a2) Rata
imobilizrilor
necorporale

RAIN

a3) Rata
imobilizrilor
financiare

RIF

Imobilizri financiare
100
Active total

RAC

Active circulante
100
Active total

b) Rata activelor
circulante

Nivel la
data de
01.01.2014

Nivel la
data de
31.03.2014

98,77

98,82

Imobilizri corporale
100
Active total

98,03

Imobilizri necorporale
100
Active total

0,74

0,74

0,00

0,00

1,22

1,12

11

98,08

b1) Rata
disponibilitilor i
mijloacelor bneti

RDMB

Disponibiliti i mijloace bneti


100
Active total

b2) Rata creanelor

b3) Rata stocurilor

RC

Creane
100
Active total

Rs

Stocuri
100
Active total

5,13

9,19

0,53

0,32

0,66

0,66

Analiza ratelor de structur a pasivului


Ratele de structur a pasivului permit punerea n eviden a unor aspecte privind sursele
mijloacelor proprii ale instituiei i sursele de finanare ale acesteia.
a) Rata capitalurilor proprii (RCP) reflect legtura dintre capitalurile proprii ale bunurilor
(mijloacelor fixe i terenurilor) de care instituia dispune n mod stabil pe o perioad mai mare de
un an i patrimoniul total. Relaia de calcul este urmtoarea:
RCP

Capitaluri proprii ale instituiei


100
Pasiv total

RCP 1 = 85.979.012/87.269.712X 100 = 98,52


RCP 2 = 85.887.001/87.226.356 X 100 = 98,46
b) Rata de ndatorare global (RDG) msoar ponderea obligaiilor n patrimoniul
RDG

instituiei.

Datorii totale
100
Pasiv total

RDG 1 = 1290700/87269712 X 100 = 1,48


RDG 2 = 1339355/872269356 X 100 = 1,53
ntruct salariile aferente lunii martie se pltesc n luna aprilie, decalajul aprut ntre
momentul nregistrrii cheltuielilor cu salariile (martie 2014) i momentul nregistrrii plii
acestora (aprilie 2014) a determinat creterea ratei de ndatorare a instituiei la sfritul
trimestrului I al anului 2014 .
ntre ratele de structur a pasivului se formeaz relaia :
RCP + RDG = 1
RCP1 + RDG1 = 1
12

98,52 % + 1,48 % = 100 % = 1


RCP2 + RDG2 = 1
98,46 % + 1,53 % = 99,99 % = 1
Valorile ratelor de structur a pasivului calculate pe exemplul Primariei comunei
Adamclisi se regsesc n anexa nr. 2
Instituiile publice utilizeaz mijloace bneti pe care le primesc de la buget pe calea
plilor pe care le efectueaz, n numerar sau fr numerar, pentru achitarea salariilor, procurarea
de materiale, plata unor lucrri i servicii etc. Plata unor sume din mijloacele bneti primite de
la buget poate avea ca efect fie consumarea efectiv a acestor mijloace, cum este cazul plilor
pentru salarii, prestri de servicii etc., fie o schimbare a formei lor, ele schimbndu-i forma de
mijloace bneti n cea de mijloace materiale sau n decontare .
Prin urmare, n timp ce n unele pli ale instituiilor publice constituie n acelai timp i
cheltuieli efective, altele nu dau natere la cheltuieli n momentul cnd au fost efectuate.
n analiza contului de execuie bugetar trebuie s se foloseasc ambii indicatori cu
condiia ca fiecare s fie aplicat potrivit coninutului lui i a scopului urmrit. Plile nete arat ce
volum de mijloace bneti au fost folosite din bugetul de stat, de aceea trebuie utilizate ca un
indicator al execuiei bugetare. Cheltuielile efective indic volumul de mijloace economice ale
statului consumate n activitatea instituiilor bugetare.
Analiza contului de execuie a bugetului instituiei publice presupune analiza creditelor
bugetare aprobate, a creditelor definitive, a plilor nete i a cheltuielilor efectuate. Instituiile
publice fac o astfel de analiz i n Raportul explicativ.
Datele pentru analiza contului de execuie bugetar sunt prezentate n tabelele urmatoare.
Tabel 4.4 Venituri realizate la 31matie 2014
Nr.crt.
I.
1.
1.1

Venituri totale, din care :


Venituri proprii
Venituri curente

Prevederi
bugetare
1.045.635
745.623
1.040.738

1.1.1

Venituri fiscale

970.438

735.877

234.561

1.1.2

Impozit pe venit,profit si
castiguri din capital
Impozite si taxe pe
proprietate

187.975

187.975

454.395

228.209

226.186

1.1.3

Explicatii

13

Realizari

Diferente

772.194
472.182
767.298

273.441
273.441
273.441

1.1.4

319.503

311.128

8.375

8.565

8.565

1.2

Impozite si taxe pe
bunuri si servicii
Alte impozite si taxe
fiscale
Venituri nefiscale

70.301

31.421

38.880

1.2.1

Venituri din proprietate

13.210

13.210

1.2.2

Vanzari de bunuri si
servicii
Subventii

57.091

18.211

38.880

4.896

4.896

1.1.5

1.3

Din analiza datelor prezentate se constata o realizare a veniturilor pe trimestrul I al anului


2014 in procent de 74% . In structura acestor venituri cea mai mare realizare se inregistreaza la
veniturile proprii si anume la impozitul pe venit, profit, castiguri din capital, alte impozite si taxe
fiscale, venituri din proprietate. La subventii s-a prevazut in buget o suma de 4.896 lei pentru
acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri.
Tabel 4. 5 Cheltuieli realizate la 31 martie 2014
Capitolul

Autoritati
publice si
actiuni
externe
Aparare,
ordine
publica si
siguranta
nationala
Invatamant
Cultura,recr
eere si
religie
Asigurari si
asistenta
sociala
Servicii si
dezvoltare
publica,
locuinte,
mediu si ape

Creante
bugetare
anuale
aprobate la
finele
perioadei
777.000

Creante
bugetare
trim.cum.

264.000

72.000

Angajamente
bugetare

Angajament
e
legale

Plati
efectuate

Angajament
e legale de
platit

483.000

480.783

258.054

221.729

238.000

17.000

53.000

52.022

15.304

36.718

15.304

1.097.884
312.200

274.000
56.000

981.450
93.000

961.826
61.676

250.586
23.407

711.240
38.269

259.724
23.407

195.193

65.616

195.193

195.193

48.585

146.608

46.111

426.200

95.000

95.000

76.533

76.533

14

Chelt.
efective

105.726

Protectia
mediului
Actiuni
economice
Transporturi
Alte actiuni
economice
Deficit

106.200

15.000

15.000

27.435

82.600

7.000

7.000

4.816

4.816

4.816

74.600
8.000

5.000
2.000

5.000
2.000

4.816

4.816

4.816

9.902

93.909

Fondurile aprobate prin bugetul iniial s-au dovedit insuficiente pentru desfurarea
activitii instituiei la parametrii normali. Drept urmare, prin rectificri succesive de buget
acestea au fost majorate pn la nivelul care s permit ndeplinirea obiectivului instituiei
conform naturii activitii.
n ceea ce privete cheltuielile, se observ c ponderea cheltuielilor efective n creditele
definitive este mai mare dect ponderea plilor nete n creditele definitive. Explicaia const n
faptul c salariile lunii martie se nregistreaz pe cheltuieli n luna martie, iar plile lunii martie
se achit n luna aprilie a lunii urmtoare (plile nete sunt mai mici dect cheltuielile efective).
Se desprinde concluzia c bugetul local este nc dependent de cotele defalcate din
impozitul pe venit, cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
subveniile acordate pentru ajutoare nclzire, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelorlocale.
Fcnd o analiz a veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Adamclisi, observm
c marea majoritate sunt venituri curente, iar n cadrul acestora, dup cum era de ateptat, cea
mai mare parte a veniturilor fiscale ar duce la nerealizarea veniturilor proprii. Veniturile proprii
sunt afectate de creterea inflaiei, fenomen ce caracterizeaz economia romneasc.
n acest scop autoritatiile locale trebuie s culeag periodic informaii privind veniturile i
utilizarea lor, s stabileasc un program specializat de recuperarea sumelor datorate i s
efectueze o analiz atent a taxelor i tarifelor pentru a determina gradul n care costurile totale
ale fiecrui serviciu sunt acoperite de venituri .

15