Sunteți pe pagina 1din 10

PRIMARIA ADAMCLISI APROB,

JUDETUL CONSTANTA Directia Judeteana Constanta

COMUNA ADAMCLISI a Arhivelor Nationale

DIRECTOR,

APROB,

PRIMAR

SERBANESCU DORINA - CICILIA

NOMENCLATOR ARHIVISTIC
SI INDICATORUL CADRU AL DOSARELOR CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI
APROBAT PRIN DISPOZITIA NRDIN.

Directia Serviciul Denumirea dosarului Termen Obs.


Compartimentul ( Continutul pe scurt al problemelor la care se de
Biroul refera) Pastrare
1 2 3 4 5
A.SECRETAR 1. Documentele sedintei Consiliului Local , Permanent
COMUNA procese-verbale , hotarari , rapoarte ,
analize.
2. Activitatea comisiilor pe domenii a 5 ani
Consiliului Local .
3. Registrul de evidenta a hotararilor Permanent
Consiliului Local .
4. Registrul de evidenta a dispozitiilor Permanent
primarului .
5. Acte referitoare la alegerea Presedintelui Permanent
Romaniei , Camerei Deputatilor si
Senatului.
6. Acte referitoare la alegerile locale Permanent
(Consiliul Local , Primar , Viceprimar )
precum si acte referitoare la Consiliul
Local.
8. Lucrari in legatura cu organizarea de 10 ani
referendum , adunari publice si
popularizarea actelor normative .
9. Evidenta listelor electorale permanente Permanent
10. Programe de activitate ale Consiliului Permanent
Local.
11. Documente si acte in legatura cu Permanent
exercitarea atributiilor si organizarea
activitatilor de aparare nationala si aparare
civila .
12. Cereri pentru eliberarea de extrase sau 10 ani
orice copii de acte din arhiva Consiliului
Local.
13. Cereri si acte privind deschiderea 5 ani
procedurilor succesorale .
14. Acte de corespondenta cu Procuratura 5 ani
si Judecatoria .
15. Cereri , reclamatii , sesizari si scrisori ale 3 ani
cetatenilor , persoane juridice , unitati ,
propuneri , sesizari ale acestora , referate
de cercetare privind modul rezolvarii ,
adrese si raspunsuri comunicate privind
examinarea si solutionarea lor.
16. Lucrari , acte , documente referitoare la Permanent
recensamantul populatiei si evidenta
statistica a miscarii populatiei.
17. Registru de intrare-iesire a 30 ani
corespondentei .
18. Condica de prezenta la serviciu a 3 ani
salariatilor , planificrea concediilor de
odihna si replanificarea efectuarii
concediilor .
19. Lucrari referitoare la confectionarea si Permanent
evidenta stampilelor si sigiilor aflate in
folosinta precum si a celor scoase din uz.
20. Acte privind incadrarea , concursuri 10 ani C.S.
organizate , evaluarea individuala ,
sanctionarea sau desfacerea contractului de
munca .
21. Dosarele personale ale salariatilor , 60 ani
carnetelor de munca si registrele de
evidenta ale acestora , contractele de
angajare , somaj si declaratii de avere .
22. Adeverinte , certificate eliberate 30 ani
salariatilor pentru atestarea calitatii de
salariat incadrat la Consiliul Local , de
atestare a vechimii pentru spitalizari,
concedii medicale etc.
23. Acte referitoare la perfectionarea 5 ani
pregatirii profesionale a salariatilor din
aparatul propriu , recomandari pentru
incadrarea in alte locuri de munca ,
caracterizari.
24. Lucrari privind intocmirea dosarelor de 15 ani
pensionare a personalului propriu.
25. Dosare care cuprind corespondente cu 15 ani
alte institutii .
26. Dosar corespondenta Consiliul 15 ani
Judetean.
27. Dosar corespondenta Institutia 30 ani
Prefectului Judetul Constanta.
28. Registru de evidenta a ofertelor de Permanent
vanzare a terenurilor agricole conform
Legii nr. 17 / 2014.
29. Lucrari cu privire la persoanle 10 ani
condamnate de pe raza comunei si a
hotararilor judecatoresti .
30. Lucrari cu privire la solicitarea de 30 ani
terenuri pentru construirea de locuinte si
teren intravilan .
31. Dosarele de vanzare teren intocmite Permanent
conform Legii nr. 17 / 2014.
32. Lucrari privind activitatea Comisiei 10 ani
Locale de aplicare a Legii Fondului Funciar si
Hotarari emise de Comisia Judeteana .
33. Lucrari privind patrimonial comunei . Permanent
34. Lucrari receptie spatii de locuit aflate in 20 ani
domeniul privat al Consiliului Local pentru
vanzare si licitatii publice pentru spatii
comerciale.
35. Lucrari privind studiul pedologic pentru 10 ani
evaluarea generala si incadrarea in clase de
calitate a terenurilor agricole apartinand
domeniului privat-particular.
36. Registru de evidenta a certificatelor de Permanent
producator eliberate pana la data de
01.05.2015.
37. Dosar acte normative . 15 ani
38. Lucrari de achizitii publice. 50 ani
39. Dosare diverse . 5 ani
B.Urbanism, 1. Studii, hartii, avize, programe si alte Permanent
Amenajarea lucrari privind sistematizarea si
Teritoriala, organizarea administrativa a teritoriului.
Disciplina in
constructii
2. Certificate urbanism. Permanent
3. Autorizatii de constructii/demolari. Permanent
4. Registrul evidenta autorizatii/demolari Permanent
si certificate urbanism.
5. Registrul certificatelor de atestare a Permanent
dreptului de proprietate asupra
pamantului (constituirea si
reconstituirea dreptului de proprietate).
6. Planuri topografice privind cadastrul Permanent
funciar.
7. Planuri urbanistice generale, zonale de Permanent
detaliu, avize, acorduri si aprobari.
8. Evidenta monumentelor istorice din Permanent
teritoriu.
9. Instructiuni, circulare, dispozitii, 30 ani
Hotarari ale Consiliului Local si acte
normative ale altor organe ierarhice.
10. Studii, referate, avize privind 15 ani
amplasarea noilor investitii sau
extinderi la obiectivele existente.
11. Situatii statistice referitor serviciului 10 ni
tehnic.

12. Probleme de arhiva , ordonare , Permanent


indosariere , inventariere, expertizare si
predare a documentelor .
13. Lucrari privind eliberarea de autorizatii 20 ani
de construire, certificate de urbanism .
14. Dosar planuri parcelare. Permanent

C.Gospodarire si 1. Studii, rapoarte, avize referitoare la Permanent


intretinere atribuirea sau schimbarea denumirii
unor strazi, piete si unitati social
cultural.
2. Contracte de asociere in vederea Permanent
explorarii bunurilor apartinand
patrimoniului public.
3. Studii de fezabilitate, detalii de executie Permanent
pentru lucrari de investitii.
4. Acte normative, instructiuni, circulare, 30 ani
dispozitii si hotarari ale consiliului local
si ale altor organe ierarhice privind
activitatea de amenajare a domeniului
public si privat.
5. Procese-verbale partiale si finale privind 15 ani
evidenta executarii lucrarilor de
intretinere si repararea strazilor,
trotuarelor, parcuri si zone verzi la care
se afla documentatia tehnica si de
executie.
6. Registrul terenurilor proprietate de stat 10 ani
precum si a contractelor de atribuire in
folosinta a terenurilor proprietate de
stat.
7. Procese verbale de receptie a lucrarilor 10 ani
executate in domeniul de gospodarie
comunala si locativa.
8. Programe si masuri privind coordonarea 10 ani
si executarea lucrarilor tehnico-edilitare
pe teritorul comunei Adamclisi.
9. Planuri de masuri, procese- verbale 5 ani
privind actiunile desfasurate la
deszapezirea arterelor de circulatie si
prevenirea fenomenelor meteo
periculoase.
10. Documentatii privind vanzarea spatiilor Permanent
de locuit din fondul de stat catre chirias
precum si retrocedarea imobilelor
fostilor proprietari conform sentintelor
judecatoresti sau pe legea 10/2001.
11. Evidenta utilajelor detinute de serviciul 15 ani
de gospodarie comunala.
12. Evidenta casarilor la mijloace fixe si a 15 ani
obiectelor de inventor-transferari de
bunuri altor institutii publice.
13. Contracte chirii spatii si alte prestari de 10 ani
servicii cu documentatiile aferente.
14. Situatii de plata salubritate, transport, 10 ani
spatii verzi, strazi.
15. Contracte prestari servicii salubritate. 10 ani
16. Planuri de masuri privind prevenirea 30 ani
incendiilor , procese-verbale de control,
rapoarte, informari , situatii si alte acte
referitoare la activitatea de prevenire si
stingere a incendiilor .
17. Dosar Inspectoratul Teriorial pentru 15 ani
Situatii de Urgenta Dobrogea si lucrarile
Comitetului Locl pentru Situatii de
Urgenta .

D.STARE CIVILA , 1. Anchete sociale; Cereri si dosare pentru Permanent


AUTORITATE obtinerea alocatiei de stat , cereri si
TUTELARA , dosare pentru obtinerea concediului de
ASISTENTA SOCIALA crestere a copilului pana la 2 ani si a
stimulentului.
2. Cereri si dosare pentru Permanent
obtinerea/incetarea ajutorului social si
alocatie de sprijin familial .
3. Anchete referitoare la persoanele cu Permanent
handicap, internari institutii ocrotire
persoane minore si majore.
4. Masuri de ocrotire, adoptie, tutela, Permanent
curatela, internari si incredintari spre
crestere.
5. Hotarari ale organelor judecatoresti, Permanent
citatii referitoare la minori.
6. Situatii, statistice, borderouri si registru- 10 ani
ajutor social si alocatie de sprijin
familial.
7. Cereri si dosare pentru obtinerea Permanent
ajutorului de incalzire conf. O.U.G . nr.
70/2011.
1. Instructiuni circulare si acte cu caracter Permanent
normativ emise de organele ierarhic
superioare.
2. Listele codurilor numerice personale 100 ani
precalculate pentru nou-nascuti.
3. Registrul pentru evidenta Permanent
corespondentei primite si iesite.
4. Registrul pentru evidenta certificatelor Permanent
primate.
5. Registrul pentru evidenta cetificatelor Permanent
eliberate.
6. Evidenta comunicarilor referitoare la Permanent
disparitia in alb a certificatelor de stare
civila.
7. Registrul pentru note de constatare in Permanent
cadrul actiunilor de control si indrumare
efectuate de organele ierarhice
superioare.
8. Declaratii si documente primare care 30 ani
stau la baza inregistrarii nasterilor,
inclusiv infieri, transcrieri, reconstituiri,
tardiv.
9. Declaratii si documente primare care 30 ani
stau la baza inregistrarilor casatoriilor
inclusiv transcrierilor si reconstituirii.
10. Declaratii si documente primare care 30 ani
stau la baza inregistrarii deceselor,
inclusiv transcrieri, reconstituiri, decese
prezumate.
11. Cereri si adrese pentru justificarea 10 CS
eliberarii certificatelor de nastere.
12. Cereri si adrese pentru justificarea 10 CS
eliberarii certificatelor de casatorie.
13. Cereri si adrese pentru justificarea 10 CS
eliberarii certificatelor de deces.
14. Cereri si adrese pentru solicitarea si 10 CS
eliberarea certificatelor de stare civila
(nastere, casatorie, deces) primite de la
alte localitate.
15. Actiuni si hotarari judecatoresti privind 30 ani
rectificarea, completarea, anularea
actelor de stare civila.
16. Hotarari judecatoresti de divort. 30ani
17. Declaratii de recunoastere ulterioara si 30 ani
hotarari judecatoresti de tagada
paternitatii, stabilirea filiatiei si
incuviintarea purtarii numelui.
18. Hotarari judecatoresti de desfacere, 30 ani
anulare infieri.
19. Decizii de schimbare de nume sau
prenume. 30 ani
20. Mentiuni pentru acordarea, retragerea 30 ani
sau renuntarea la cetatenia romana,
precum si redobandirea cetateniei
romane.
21. Adrese privind solicitarea si expedierea 5 ani
extraselor pentru uzul organelor de stat
de pe actele de stare civila
22. Acte privind solicitarea de la judet a 5 ani
certificatelor, registrelor, imprimatelor si
materialelor de stare civila.
23. Adrese privind trimiterea situatiilor de 5 ani
sfarsit de luna la politie(CI ale
decedatilor, certificate anulate ca fiind
gresite in timpul completarii): Directia
Judeteana de Statistica (buletine
statistice); Centrul militar(livrete
militare ale decedatilor cu obligatii
militare intre 18-50 ani).
24. Cereri pentru intocmirea si eliberarea Permanent
livretului de familie.
25. Cereri de divort pe cale administrativa , Permanent
eliberare certificate de divort .

26. Registrele cu acte de stare civila Permanent


(nasteri, casatorii, decese)
E. BUGET- 1. Hotarari ale Consiliului Local privind P
FINANTE, surse de venituri pentru Bugetul local,
IMPOZITE SI impozite si taxe locale special.
TAXE,
CONTABILITATE
2. Indicatori financiari aprobati de P
Consiliul Local prin bugetul repartizat pe
capitol bugetare si aprobat in sedinta
Consiliului Local.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli cu P
rapartizarea pe trimester, precum si
modificarile intervenite in cursul anului.
4. State de retributie si de functiuni pentru 50 ani
aparatul propriu si de alte lucrari de
salarizare.
5. Procese-verbale de evidenta privind 15 ani
certificarea, gestionarea inchiderii de
gestiuni anuale
6. Executii bugetare in patrimoniul unitatii, 15 ani
registre, fise de evidenta, note
contabile, extrase de conturi, ALOP ,
monitorizare cheltuieli de personal ,
ordine de plata , facturi .
7. Instructiuni si circulare cu privire la 10 ani
problemele financiar-contabile.
8. Registrul de evidenta a dispozitiilor de 10 ani
plata, incasari. Variante proprii ale
proiectului de buget, venituri si
cheltuieli.
9. Proiectul de buget, venituri, cheltuieli 10 ani
pentru activitati autofinantate si pentru
alte fonduri cu destinatie speciala,
planul de venituri si cheltuieli.
10. Situatii privind acordarea ajutorului 10 ani
social, indemnizatiei pentru plasament
familial, alocatia de stat.
11. Situatii privind operatiunile de 10 ani
alimentare cu fonduri si credite
bugetare, modificari de alocatii
trimestriale acordate de Consiliul Local,
intocmirea de planuri suplimentare,
utilizarea rezervei bugetare.
12. Procese-verbale de verificare intocmite 10 ani
de organele ministerului de finante,
organele de revizie ale directiei
financiare.
13. Copiile chitantelor eliberate, evidenta 10 ani
chitantelor, registrul de casa, fise si alte
acte privind casarea mijloacelor fixe si
obiecte de inventor.
14. Conturile de executie bugetara si situatii 3 ani
financiare.
15. Oferte diverse . 5 ani
16. Declaratiile 112 privind obligatiile de 50 ani
plata a contributiilor sociale ,
impozitului pe venit si evidenta
nominala a persoanelor asigurate .
17. Declaratiile 205 privind impozitul anual 50 ani
retinut ca sursa.
18. Plan de audit. 5 ani
19. Dosare cu inventarierea anuala si 50 ani
reevaluarea mijloacelor fixe.

1. Registru rol, matricole cladiri, terenuri, 60 ani


transport, inchirieri.
2. Incasari contracte de concesiune, 15 ani
inchirieri.
3. Corespondenta privind imputatiile, 10 ani
opririle, alte retineri, rol amenzi, alte
cheltuieli judiciare.
4. Registrul contribuabililor, impuneri, 10 ani
situatii privind planul de incasari la
impozite si taxe.
5. Contraventii, procese-verbale de 10 ani
contraventie, lucrari privind
despagubirile, corespondenta cu
Asirom, etc.
6. Matricola privind impozite si taxe locale. Permanent
7. Cereri pentru eliberarea certificatelor 10 ani C.S.
fiscale si certificate fiscale eliberate.
8. Cereri pentru scutiri si reduceri la plata 5 ani
a impozitelor .
9. Borderouri de debite si scaderi . 10 ani
10. Extrase de rol . 30 ani
11. Instiintari de plata a debitelor 5 ani
neachitate de contribuabili .
12. Dosar corespondenta impozite si taxe 5 ani
locale .
13. Dosar inscrieri autoturisme si certificate 15 ani C.S.
de radiere .
14. Dosar acte de dobandire a cladirilor . 10 ani
15. Extrase banca . 25 ani
16. Dosar acte dobandire terenuri . 50 ani

F. AGRICOL 1. Registrul agricol si centralizatorul Permanent


acestuia.
2. Procese-verbale privind activitatea Permanent
comisiei locale de aplicare a legii nr.
18/1991, Legii nr. 1 / 2000, Legii nr.
169 / 1997.
3. Registrul titlurilor de proprietate, Permanent
eliberarea acestora, corespondenta
privind completarea titlurilor.
4. Cereri, adeverinte, certificate privind 15 ani
adeverirea proprietatii animalelor.
5. Atestate de producator cu 15 ani
documentatia aferenta de la data de
01.05.2015
6. Registrul privind evident contractelor 15 ani
de arenda, contractile de arenda
inregistrate la sediul primariei
Adamclisi, acte aditionale.
7. Situatii, statistice Registrul agricol. 10 ani
8. Cereri , declaratii , documente , 15 ani
rezolvari si anexe ale Legii 18/1991,
Legii 169/1997, Legii 1/2000, Legii
247/2005
9. Schimbari de denumiri de strazi, Permanent
localitati , numerotarea caselor,
organizarea administrativa
10. Dosar cereri , declaratii si procese- 15 ani
verbale pentru acordarea de subventii .
11. Dosar cereri , declaratii si procese- 15 ani
verbale si declaratii de calamitati .
G. CULTURA 1. Registrul de miscare a fondului Permanent
2. Registrul inventar pentru diferite Permanent
publicatii (carti, periodice etc)
3. Fisa de inscriere in biblioteca (pana la 5 ani
scoaterea din evident a cititorului)
4. Registrul de inscriere a cititorului Permanent
5.Procese verbale predare primire 10 ani
carti
6.Procese verbale de casare a cartilor, 10 ani
publicatiilor
7.Procese verbale de predare preluare 10 ani
a cartilor, publicatiilor de la bibiliotecile
filiale
8.Fisa statistica 1 an

PRIMAR SECRETAR

SERBANESCU DORINA CICILIA SERIF SIBEL