Sunteți pe pagina 1din 4

ROMANIA

COMUNA ADAMCLISI
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA
Str. Traian ,nr. 39
e-mail: primariaadamclisi@yahoo.com
tel/fax 0241/854.623; 0241/854.623
NR. …………. DIN ………………………..

Anunt

Avand in vedere prevederile art. 618, alin. (1), alin. (4) si alin. (22) din Codul administrativ, va
comunicam faptul ca in cadrul Primariei Comunei Adamclisi va avea loc in intervalul 23.09.2019-
25.09.2019 examenul de promovare in grad profesional a unui numar de 7 functionari publici de
executie care indeplinesc conditiile pentru promovare, in limita functiilor publice rezervate
promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.

Conditiile de desfasurare a examenului de promovare: examenul se va desfasura la sediul


Primariei comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39, localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi, judetul
Constanta, proba scrisa – 23 septembrie 2019, ora10:00 si interviul – 25 septembrie 2019, ora 10:00.
Examenul de promovare in grad profesional consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) Selectia dosarelor de inscriere;
b) Proba scrisa;
c) Interviul.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Conditiile de participare la examenul de promovare:


Pentru a participa la examenul de promovare îîn grad profesional, candidaţii trebuie saă
îîndeplineascaă condiţiile prevaă zute de art. 479 , alin. (1), lit. a), c), d) din OUG nr. 57 / 2019 privind
Codul Administrativ, respectiv:
a)saă aibaă cel putțin 3 ani vechime îîn gradul profesional al functției publice din care promoveazaă ;
c))saă fi obtținut cel putțin calificativul "bine" la evaluarea performantțelor individuale îîn ultimii 2 ani de
activitate;
d)saă nu aibaă o sanctțiune disciplinaraă neradiataă îîn conditțiile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul
Administrativ.

Nr. crt. Denumire Categorie Clasa Grad Compartimentul Gradul


functie profesional profesional
detinut pentru care se
organizeaza
examenul
1 Inspector Executie I Principal Compartimentul Superior
buget-finante,
impozite si taxe,
contabilitate
2 Inspector Executie I Principal Compartimentul Superior
buget-finante,
impozite si taxe,
contabilitate
3 Inspector Executie I Asistent Compartimentul Principal
buget-finante,
impozite si taxe,
contabilitate
4 Inspector Executie I Asistent Compartimentul Principal
buget-finante,
impozite si taxe,
contabilitate
Inspector Executie I Asistent Compartimentul Principal
5 agricol
6 Inspector Executie I Asistent Compartimentul Principal
stare civila,
autoritate
tutelara,
asistenta sociala
7 Politist local Executie III Asistent Compartimentul Principal
Politie locala

Dosarul de examen de promovare in gradul profesional imediat superior se depune de catre


candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului de
promovare la sediul Primariei comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39, localitatea Adamclisi, comuna
Adamclisi, judetul Constanta si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente
prevazute de art. 479 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ:
a) Formularul de inscriere;
b) Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de catre compartimentul de resurse
umane in vederea atestarii vechimii in gradul profsional din care se promoveaza;
c) Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
d) Cazierul administrativ sau documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 479,
alin. (1), lit. d) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se
certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine in intervalul orar 09:00 – 16:00 de luni pana vineri la sediul
Primariei comunei Adamclisi sau la nr. de telefon 0241 / 854623, doamna Serif Sibel.

I. B I B L I O G R A F I E EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL- 1 FUNCTIE


PUBLICA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL –
COMPARTIMENTUL AGRICOL

1. Constitutția Romaî niei, republicataă


2. Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
3. Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si
completarile ulterioare;
4. Legea 98/2009 pentru aprobarea O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si
completarile ulterioare;
5. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-
2019;
6. Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
7. Ordonanta 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre
autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
8 . Legea nr. 70/2018 privind modificarea sț i completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
maă suri de reglementare a pietței produselor din sectorul agricol.
II. B I B L I O G R A F I E EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL- 2 FUNCTII
PUBLICE DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL –
COMPARTIMENTUL BUGET-FINANTE, IMPOZITE SI TAXE, CONTABILITATE
1.Constitutia Romaniei
2. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
3. O.U.G NR.57/2019 privind codul administrativ
4. H.G nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplcare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a
impozitelor si taxelor locale desfasurata de catre organelle fiscal locale ;
7. O.G nr.2/2001 privind privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificaă rile şi completaă rile
ulterioare;
8. Regulamentul operatiunilor de casa , aprobat prin Decretul 209/1976, cu modificarile si
completarile ulterioare.

III. B I B L I O G R A F I E EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL- 1 FUNCTIE


PUBLICA DE POLITIST LOCAL, CLASA III, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL –
COMPARTIMENTUL POLITIE LOCALA
1.Constitutia Romaniei;
2.O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;
3.Legea nr. 155 / 2010 – Legea Politiei Locale republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
4.HG nr. 1332 / 2010 pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare si functionare a
Politiei Locale;
5.Ordonanta Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6.Legea nr. 61 / 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire
sociala, a ordinii si linistii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
8.Legea nr. 295 / 2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

IV. B I B L I O G R A F I E EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL- 2 FUNCTII


PUBLICE DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR –
COMPARTIMENTUL BUGET-FINANTE, IMPOZITE SI TAXE, CONTABILITATE

1. Constitutia Romaniei;
2. O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;
3.Legea nr. 273 / 2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 82 / 1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile
ulterioare;
6.Ordonanta Guvernului nr. 119 / 1999 priivnd controlul intern si controlul financiar preventive,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2332 / 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice
referitoare la exercitarea controlului financiar preventive;;
8.Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si
legale, aprobate prin Ordinul nr. 1792 / 2002;
9. Ordinul nr. 2861 / 2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
10.Ordinul nr. 3471 / 2008pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si
amortizarea activelor fixe si corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

V. B I B L I O G R A F I E EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL- 1 FUNCTIE


PUBLICA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL –
COMPARTIMENTUL STARE CIVILA, AUTORITATE TUTELARA, ASISTENTA SOCIALA

1. Constitutia Romaniei;
2. O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;
3. Legea nr. 119 / 1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. HG nr. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie
de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare
5. OG nr. 41 / 2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor
fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Cartea
a II- a Familia);
7. Regulamentul UE nr. 679 / 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile si
completarile ulterioare.

PRIMAR, SECRETAR,
SERBANESCU DORINA-CICLIA SERIF SIBEL