Sunteți pe pagina 1din 12

PRIMARIA ADAMCLISI

APROB,
JUDETUL CONSTANTA
Directia Judeteana Constanta
COMUNA ADAMCLISI
a Arhivelor Nationale
DIRECTOR,
APROB,
PRIMAR
BURCEA ANTON TUDOREL

NOMENCLATOR ARHIVISTIC
SI INDICATORUL CADRU AL DOSARELOR CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI
APROBAT PRIN DECIZIA NR.DIN.

Compartimen
tul

Biroul

2
Juridic

I
SECRETAR
COMUNA

Denumirea dosarului
( Continutul pe scurt al problemelor la
care se refera)
3
1. Monitorul Oficial al Romaniei ,
Legi ale Parlamentului , decrete
ale Presedintelui si Hotarari ale
Guvernului Romaniei , Ordine ale
ministrilor.
2. Documentele sedintei Consiliului
Local , procese-verbale , hotarari
, rapoarte , analize.
3. Activitatea comisiilor pe domenii
a Consiliului Local .
4. Registrul de evidenta a
hotararilor Consiliului Local .
5. Registrul de evidenta a
dispozitiilor primarului .
6. Acte referitoare la alegerea
Presedintelui Romaniei , Camerei
Deputatilor si Senatului.
7. Acte referitoare la alegerile
locale
(Consiliul Local , Primar ,
Viceprimar )
precum si acte referitoare la
Consiliul
Local.
8. Lucrari in legatura cu

Termen
de
Pastrare
4
Permane
nt

Permane
nt
5 ani
Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt

10 ani

Obs.
5

organizarea de referendum ,
adunari publice si popularizarea
actelor normative .
9. Evidenta listelor electorale
permanente
10. Programe de activitate ale
Consiliului Local.
11. Documente si acte in legatura
cu exercitarea atributiilor si
organizarea activitatilor de aparare
nationala si aparare civila .
12. Cereri pentru eliberarea de
extrase sau orice copii de acte din
arhiva Consiliului Local.
13. Cereri si acte privind
deschiderea procedurilor
succesorale .
14. Acte de corespondenta cu
Procuratura si Judecatoria .
15. Cereri , reclamatii , sesizari si
scrisori ale cetatenilor , persoane
juridice , unitati , propuneri ,
sesizari ale acestora , referate de
cercetare privind modul rezolvarii ,
adrese si raspunsuri comunicate
privind examinarea si solutionarea
lor.
16. Lucrari , acte , documente
referitoare la recensamantul
populatiei si evidenta statistica a
miscarii populatiei.
17. Registru de intrare-iesire a
corespondentei .
18. Condica de prezenta la serviciu
a salariatilor , planificrea
concediilor de odihna si
replanificarea efectuarii concediilor
.
19. Lucrari referitoare la
confectionarea si evidenta
stampilelor si sigiilor aflate in
folosinta precum si a celor scoase
din uz.
20. Acte privind incadrarea ,
concursuri organizate , evaluarea
individuala , sanctionarea sau
desfacerea contractului de
munca .
21. Dosarele personale ale
salariatilor , carnetelor de munca

Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt
10 ani
5 ani
5 ani
3 ani

Permane
nt
30 ani
3 ani

Permane
nt

10 ani
C.S.

60 ani

si registrele de evidenta ale


acestora , contractele de
angajare , somaj si declaratii de
avere .
22. Adeverinte , certificate
eliberate salariatilor pentru
atestarea calitatii de salariat
incadrat la Consiliul Local , de
atestare a vechimii pentru
spitalizari, concedii medicale etc.
23. Acte referitoare la
perfectionarea pregatirii
profesionale a salariatilor din
aparatul propriu , recomandari
pentru incadrarea in alte locuri de
munca , caracterizari.
24. Lucrari privind intocmirea
dosarelor de pensionare a
personalului propriu.
25. Dosare care cuprind
corespondente cu alte institutii .
26. Dosar corespondenta Consiliul
Judetean.
27. Dosar corespondenta Institutia
Prefectului Judetul Constanta.
28. Registru de evidenta a
ofertelor de vanzare a terenurilor
agricole conform Legii nr. 17 /
2014.
29. Lucrari cu privire la persoanle
condamnate de pe raza comunei si
a hotararilor judecatoresti .
30. Lucrari cu privire la solicitarea
de terenuri pentru construirea de
locuinte si teren intravilan .
31. Dosarele de vanzare teren
intocmite conform Legii nr. 17 /
2014.
32. Lucrari privind activitatea
Comisiei Locale de aplicare a Legii
Fondului Funciar si Hotarari emise
de Comisia Judeteana .
33. Lucrari privind patrimonial
comunei .
34. Lucrari receptie spatii de locuit
aflate in domeniul privat al
Consiliului Local pentru vanzare si
licitatii publice pentru spatii
comerciale.
35. Lucrari privind studiul

30 ani

5 ani

15 ani
15 ani
15 ani
30 ani
Permane
nt
10 ani
30 ani
Permane
nt
10 ani

Permane
nt
20 ani

10 ani

II.
VICEPRIMAR

Urbanism
,
Amenajar
ea
Teritorial
a,
Disciplina
in
constructi
i

pedologic pentru evaluarea


generala si incadrarea in clase de
calitate a terenurilor agricole
apartinand domeniului privatparticular.
36. Registru de evidenta a
certificatelor de producator
eliberate pana la data de
01.05.2015.
37. Dosar acte normative .
38. Lucrari de achizitii publice.
39. Dosare diverse .
1. Studii, hartii, avize, programe si
alte
lucrari
privind
sistematizarea si organizarea
administrativa a teritoriului.

2. Certificate urbanism.
3. Autorizatii

de
constructii/demolari.
4. Registrul
evidenta
autorizatii/demolari si certificate
urbanism.
5. Registrul certificatelor de
atestare a dreptului de
proprietate asupra pamantului
(constituirea si reconstituirea
dreptului de proprietate).
6. Planuri topografice privind
cadastrul funciar.
7. Planuri urbanistice generale,
zonale de detaliu, avize,
acorduri si aprobari.
8. Evidenta monumentelor
istorice din teritoriu.
9. Instructiuni, circulare, dispozitii,
Hotarari ale Consiliului Local si
acte normative ale altor organe
ierarhice.
10. Studii, referate, avize privind
amplasarea noilor investitii sau
extinderi la obiectivele
existente.
11. Situatii statistice referitor

Permane
nt
15 ani
50 ani
5 ani
Permane
nt

Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt

Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt
30 ani

15 ani

10 ani

serviciului ethnic.
II.
VICEPRIMAR

Gospodari
re si
intretiner
e

1. Studii, rapoarte, avize

referitoare la atribuirea sau


schimbarea denumirii unor
strazi, piete si unitati social
cultural.
2. Contracte de asociere in
vederea explorarii bunurilor
apartinand patrimoniului public.
3. Studii de fezabilitate, detalii de
executie pentru lucrari de
investitii.
4. Acte normative, instructiuni,
circulare, dispozitii si hotarari
ale consiliului local si ale altor
organe ierarhice privind
activitatea de amenajare a
domeniului public si privat.
5. Procese-verbale partiale si finale
privind evidenta executarii
lucrarilor de intretinere si
repararea strazilor, trotuarelor,
parcuri si zone verzi la care se
afla documentatia tehnica si de
executie.
6. Registrul terenurilor proprietate
de stat precum si a contractelor
de atribuire in folosinta a
terenurilor proprietate de stat.
7. Procese verbale de receptie a
lucrarilor executate in domeniul
de gospodarie comunala si
locativa.
8. Programe si masuri privind
coordonarea si executarea
lucrarilor tehnico-edilitare pe
teritorul comunei Adamclisi.
9. Planuri de masuri, proceseverbale privind actiunile
desfasurate la deszapezirea
arterelor de circulatie si
prevenirea fenomenelor meteo
periculoase.
10. Documentatii privind vanzarea
spatiilor de locuit din fondul de
stat catre chirias precum si
retrocedarea imobilelor fostilor
proprietari conform sentintelor
judecatoresti sau pe legea

Permane
nt

Permane
nt
Permane
nt
30 ani

15 ani

10 ani

10 ani

10 ani

5 ani

Permane
nt

10/2001.
11. Evidenta utilajelor detinute de
serviciul de gospodarie
comunala.
12. Evidenta casarilor la mijloace
fixe si a obiectelor de inventortransferari de bunuri altor
institutii publice.
13. Contracte chirii spatii si alte
prestari de servicii cu
documentatiile aferente.
14. Situatii de plata salubritate,
transport, spatii verzi, strazi.
15. Contracte prestari servicii
salubritate.
16. Planuri de masuri privind
prevenirea incendiilor , proceseverbale de control, rapoarte,
informari , situatii si alte acte
referitoare la activitatea de
prevenire si stingere a
incendiilor .
17. Dosar Inspectoratul Teriorial
pentru Situatii de Urgenta
Dobrogea si lucrarile
Comitetului Locl pentru Situatii
de Urgenta .
III.
URBANISM
SI
AMENAJARE
TERITORIAL
A,
DISCIPLINA
IN
CONSTRUCT
II

Urbanism
,
Amenajar
ea
Teritorial
a,
Disciplina
in
constructi
i

1. Probleme de arhiva ,

ordonare , indosariere ,
inventariere, expertizare si
predare a documentelor .

2. Lucrari privind eliberarea de

autorizatii de construire,
certificate de urbanism .
3. Dosar planuri parcelare.
IV . STARE
CIVILA ,
AUTORITATE
TUTELARA ,
ASISTENTA
SOCIALA

AUTORITAT
E
TUTELARA,
ASISTENTA
SOCIALA

1. Anchete sociale; Cereri si

dosare pentru obtinerea


alocatiei de stat , cereri si
dosare pentru obtinerea
concediului de crestere a
copilului pana la 2 ani si a

15 ani
15 ani

10 ani
10 ani
10 ani
30 ani

15 ani

Permane
nt

20 ani
Permane
nt
Permane
nt

STARE
CIVILA

stimulentului.
2. Cereri si dosare pentru
obtinerea/incetarea ajutorului
social si alocatie de sprijin
familial .
3. Anchete referitoare la
persoanele cu handicap,
internari institutii ocrotire
persoane minore si majore.
4. Masuri de ocrotire, adoptie,
tutela, curatela, internari si
incredintari spre crestere.
5. Hotarari ale organelor
judecatoresti, citatii referitoare
la minori.
6. Situatii, statistice, borderouri si
registru-ajutor social si alocatie
de sprijin familial.
7. Cereri si dosare pentru
obtinerea ajutorului de incalzire
conf. O.U.G . nr. 70/2011.
1. Instructiuni circulare si acte cu
caracter normativ emise de
organele ierarhic superioare.
2. Listele codurilor numerice
personale precalculate pentru
nou-nascuti.
3. Registrul pentru evidenta
corespondentei primite si iesite.
4. Registrul pentru evidenta
certificatelor primate.
5. Registrul pentru evidenta
cetificatelor eliberate.
6. Evidenta comunicarilor
referitoare la disparitia in alb a
certificatelor de stare civila.
7. Registrul pentru note de
constatare in cadrul actiunilor
de control si indrumare
efectuate de organele ierarhice
superioare.
8. Declaratii si documente primare
care stau la baza inregistrarii
nasterilor, inclusiv infieri,
transcrieri, reconstituiri, tardiv.
9. Declaratii si documente primare
care stau la baza inregistrarilor
casatoriilor inclusiv
transcrierilor si reconstituirii.
10.
Declaratii si documente

Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt
10 ani
Permane
nt
Permane
nt
100 ani
Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt
Permane
nt

30 ani

30 ani

30 ani

primare care stau la baza


inregistrarii deceselor, inclusiv
transcrieri, reconstituiri, decese
prezumate.
11.
Cereri si adrese pentru
justificarea eliberarii
certificatelor de nastere.
12.
Cereri si adrese pentru
justificarea eliberarii
certificatelor de casatorie.
13.
Cereri si adrese pentru
justificarea eliberarii
certificatelor de deces.
14.
Cereri si adrese pentru
solicitarea si eliberarea
certificatelor de stare civila
(nastere, casatorie, deces)
primite de la alte localitate.
15.
Actiuni si hotarari
judecatoresti privind
rectificarea, completarea,
anularea actelor de stare civila.
16.
Hotarari judecatoresti de
divort.
17.
Declaratii de recunoastere
ulterioara si hotarari
judecatoresti de tagada
paternitatii, stabilirea filiatiei si
incuviintarea purtarii numelui.
18.
Hotarari judecatoresti de
desfacere, anulare infieri.
19.
Decizii de schimbare de
nume sau prenume.
20.
Mentiuni pentru
acordarea, retragerea sau
renuntarea la cetatenia romana,
precum si redobandirea
cetateniei romane.
21.
Adrese privind solicitarea
si expedierea extraselor pentru
uzul organelor de stat de pe
actele de stare civila
22.
Acte privind solicitarea de
la judet a certificatelor,
registrelor, imprimatelor si
materialelor de stare civila.
23.
Adrese privind trimiterea
situatiilor de sfarsit de luna la
politie(CI ale decedatilor,
certificate anulate ca fiind

10 CS
10 CS
10 CS
10 CS

30 ani

30ani
30 ani

30 ani
30 ani
30 ani

5 ani

5 ani

5 ani

V
Buget,
contabilitat
e audit si
resurse
umane

Contabilit
ate

gresite in timpul completarii):


Directia Judeteana de Statistica
(buletine statistice); Centrul
militar(livrete militare ale
decedatilor cu obligatii militare
intre 18-50 ani).
24.
Cereri pentru intocmirea
si eliberarea livretului de
familie.
25.
Cereri de divort pe cale
administrativa , eliberare
certificate de divort .
1. Hotarari ale Consiliului Local
privind surse de venituri pentru
Bugetul local, impozite si taxe
locale special.
2. Indicatori financiari aprobati de

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Consiliul Local prin bugetul


repartizat pe capitol bugetare si
aprobat in sedinta Consiliului
Local.
Bugetul de venituri si cheltuieli
cu rapartizarea pe trimester,
precum si modificarile
intervenite in cursul anului.
State de retributie si de
functiuni pentru aparatul
propriu si de alte lucrari de
salarizare.
Procese-verbale de evidenta
privind certificarea, gestionarea
inchiderii de gestiuni anuale
Executii bugetare in patrimoniul
unitatii, registre, fise de
evidenta, note contabile,
extrase de conturi, ALOP ,
monitorizare cheltuieli de
personal , ordine de plata ,
facturi .
Instructiuni si circulare cu
privire la problemele financiarcontabile.
Registrul de evidenta a
dispozitiilor de plata, incasari.
Variante proprii ale proiectului
de buget, venituri si cheltuieli.
Proiectul de buget, venituri,
cheltuieli pentru activitati

Permane
nt
Permane
nt
P

50 ani

15 ani
15 ani

10 ani
10 ani

10 ani

autofinantate si pentru alte


fonduri cu destinatie speciala,
planul de venituri si cheltuieli.
10. Situatii privind acordarea
ajutorului social, indemnizatiei
pentru plasament familial,
alocatia de stat.
11. Situatii privind operatiunile de
alimentare cu fonduri si credite
bugetare, modificari de alocatii
trimestriale acordate de
Consiliul Local, intocmirea de
planuri suplimentare, utilizarea
rezervei bugetare.
12. Procese-verbale de verificare
intocmite de organele
ministerului de finante,
organele de revizie ale directiei
financiare.
13. Copiile chitantelor eliberate,
evidenta chitantelor, registrul
de casa, fise si alte acte privind
casarea mijloacelor fixe si
obiecte de inventor.
14. Conturile de executie bugetara
si situatii financiare.
15. Oferte diverse .
16. Declaratiile 112 privind
obligatiile de plata a
contributiilor sociale ,
impozitului pe venit si evidenta
nominala a persoanelor
asigurate .
17. Declaratiile 205 privind
impozitul anual retinut ca sursa.
18. Plan de audit.
19. Dosare cu inventarierea anuala
si reevaluarea mijloacelor fixe.
VI

Impozite,
taxe
locale

1. Registru rol, matricole cladiri,

10 ani

10 ani

10 ani

10 ani

3 ani
5 ani
50 ani

50 ani

5 ani
50 ani
60 ani

terenuri, transport, inchirieri.


2. Incasari contracte de

concesiune, inchirieri.
3. Corespondenta privind
imputatiile, opririle, alte retineri,
rol amenzi, alte cheltuieli
judiciare.
4. Registrul contribuabililor,
impuneri, situatii privind planul

15 ani
10 ani

10 ani

de incasari la impozite si taxe.


5. Contraventii, procese-verbale
de contraventie, lucrari privind
despagubirile, corespondenta
cu Asirom, etc.
6. Matricola privind impozite si
taxe locale.
7. Cereri pentru eliberarea
certificatelor fiscale si
certificate fiscale eliberate.
8. Cereri pentru scutiri si reduceri
la plata a impozitelor .
9. Borderouri de debite si scaderi .
10. Extrase de rol .
11. Instiintari de plata a debitelor
neachitate de contribuabili .
12. Dosar corespondenta impozite
si taxe locale .
13. Dosar inscrieri autoturisme si
certificate de radiere .
14. Dosar acte de dobandire a
cladirilor .
15. Extrase banca .
16. Dosar acte dobandire terenuri .
VII

Registrul
agricol

1. Registrul agricol si

centralizatorul acestuia.
2. Procese-verbale privind
activitatea comisiei locale de
aplicare a legii nr.
18/1991, Legii nr. 1 / 2000, Legii
nr. 169 / 1997.
3. Registrul titlurilor de
proprietate, eliberarea acestora,
corespondenta privind
completarea titlurilor.
4. Cereri, adeverinte, certificate
privind adeverirea proprietatii
animalelor.
5. Atestate de producator cu
documentatia aferenta de la
data de 01.05.2015
6. Registrul privind evident
contractelor de arenda,
contractile de arenda
inregistrate la sediul primariei
Adamclisi, acte aditionale.
7. Situatii, statistice Registrul
agricol.

10 ani

Permane
nt
10 ani
C.S.
5 ani
10 ani
30 ani
5 ani
5 ani
15 ani
C.S.
10 ani
25 ani
50 ani
Permane
nt
Permane
nt

Permane
nt
15 ani

15 ani
15 ani

10 ani

8. Cereri , declaratii , documente ,


rezolvari si anexe ale Legii
18/1991, Legii 169/1997, Legii
1/2000, Legii 247/2005
9. Schimbari de denumiri de strazi,
localitati , numerotarea caselor,
organizarea administrativa
10. Dosar cereri , declaratii si
procese-verbale pentru
acordarea de subventii .
11. Dosar cereri , declaratii si
procese-verbale si declaratii de
calamitati .

15 ani

Permane
nt
15 ani
15 ani

Prezentul nomenclator contine un numar de 148 unitati de pastrare.