Sunteți pe pagina 1din 32

- Compartimentul Registratura/ Arhivă - NESECRET

___ _______________ ______ Exemplar nr. ____


(ANEXA nr. 1/ Instrucţiuni arhivistice)
Nr. ________________
-BUCUREŞTI -

A P R O B: Se confirmă,
ADMINISTRATOR ŞEFUL SERVICIULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
S.C. ........................ AL ARHIVELOR NAŢIONALE

NOMENCLATOR ARHIVISTIC
aprobat din Decizia nr. ________ din __________________

TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
I. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
ADUNAREA ADUNAREA verbale de predare primire a documentelor către Permanent
GENERALĂ A GENERALĂ A Compartimentul Registratură - Arhivă.
ASOCIAŢILOR ASOCIAŢILOR 2. Decizii ale Adunării Generale a Asociaţilor. Permanent

1 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
II. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR verbale de predare primire a documentelor către Permanent
Compartimentul Registratură - Arhivă.
2. Rapoarte anuale ale Consiliului de Administraţie. Permanent
3. Proces verbal de predare-primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
4. Procese verbale, decizii, rapoarte, informări, dări de
seamă şi alte documente întocmite şi prezentate în cadrul
2 ani
Adunării Generale a Asociaţilor de către Administrator
(copii xerox).
III. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
DIRECTOR DIRECTOR verbale de predare primire a documentelor către Permanent
GENERAL GENERAL Compartimentul Registratură - Arhivă.
1. Decizii ale Consiliului Naţional de Soluţionare a
Permanent
Contestaţiilor.
2. Documente originale privind constituirea societăţii
(Actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată,
certificat constatator/ Oficiul Naţional al Registrului Permanent
Comerţului; certificat de înregistrare a mărcii la Oficiul
de Stat pentru Invenţii şi Mărci).
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Permanent
S.C. ........................ (document original).
4. Regulamentul de ordine interioară al S.C. ........................
Permanent
(document original).
5. Ştate de funcţii nominale cu modificările ulterioare şi
Permanent
documentaţia aferentă (document original).
6. Contractul colectiv de muncă – contractul cadru
Permanent
(document original).
7. Schema de organizare şi funcţionare (organigrama Permanent
S.C. ........................) cu documentaţia aferentă şi cu
modificările ulterioare (document original).

NESECRET
Pagina 2 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
8. Procese verbale, decizii, rapoarte, informări, dări de
seamă şi alte documente întocmite şi prezentate de către
Administrator, Directorul General, Departamentul
Control Calitate, Departamentul Management Integrat,
Permanent
Departamentul Resurse Umane, Departamentul Prevenire
şi Situaţii de Urgenţă, Departamentul Economic,
Departamentul Juridic, Departamentul Comercial-
Dezvoltare, Departamentul Tehnic, .
9. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea
activităţilor în cadrul societăţii întocmite de către
Departamentul Control Calitate, Departamentul
Management Integrat, Departamentul Resurse Umane,
Permanent
Departamentul Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă,
Departamentul Economic, Departamentul Juridic,
Departamentul Comercial – Dezvoltare, Departamentul
Tehnic.
10. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Departamentul
Control Calitate, Departamentul Management Integrat,
Departamentul Resurse Umane, Departamentul
Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă, Departamentul Permanent
Economic, Departamentul Juridic, Departamentul
Comercial- Dezvoltare, Departamentul Tehnic din cadrul
S.C. ........................
11. Dări de seamă şi situaţii statistice anuale, privind
Permanent
rezultatele obţinute de societate.
12. Procese verbale ale organelor de control ale statului 50 ani
(inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă, inspectorii Direcţiei de Sănătate
Publică, inspectorii pentru situaţii de urgenţă din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă) pe linie de
securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea şi stingerea
incendiilor.

NESECRET
Pagina 3 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
13. Convenţii şi protocoale încheiate cu partenerii interni şi
străini pentru derularea unor contracte şi activitaţi 15 ani
comune.
14. Licenţe, autorizaţii şi avize privind funcţionarea pe 10 ani după
sectoare de activitate. expirare
15. Dări de seamă şi situaţii statistice semestriale,
trimestriale, lunare privind rezultatele obţinute de 5 ani
societate.
16. Procese verbale, decizii, rapoarte, informări, dări de
seamă şi alte documente întocmite şi prezentate în cadrul
2 ani
Adunării Generale a Asociaţilor, la Administrator, de
către Directorul General (copii xerox).
Documentul
3. Registrul Unic de control şi inspecţii desfăşurate de către este înregistrat
la M.F.P. –
instituţiile abilitate ale statului la S.C. ........................ Permanent D.G.F.P. a
seria A, nr. 1801707 IN. Municipiului
Bucureşti
4. Registrul asociatilor la S.C. ........................ Permanent
IV. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
DEPARTAMENT COMPARTIMENT verbale de predare primire a documentelor către Permanent
CONTROL CONTROL Compartimentul Registratură – Arhivă.
CALITATE CALITATE 2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Departamentul
10 ani
Control Calitate.
3. Procese verbale de control. 10 ani
4. Rapoarte de inspecţie, procese verbale de constatare. 10 ani
5. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
6. Referate şi note de constatare întocmite cu ocazia 5 ani
controalelor efectuate.
7. Rapoarte de activitate privind curăţenia pe căile publice 5 ani
(trimestriale şi lunare).

NESECRET
Pagina 4 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
8. Procese verbale, rapoarte, informări, dări de seamă şi alte 2 ani
documente întocmite şi prezentate în cadrul Adunării
Generale a Asociaţilor, la Administrator, Director
General de către Departamentul Control Calitate (copii
xerox).
9. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea 2 ani
activităţilor în cadrul societăţii întocmite de către
Departamentul Control Calitate (copii xerox).
10. Indici de realizare a activităţii de curăţenie a căilor 2 ani
publice.
11. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
12. Regulamentul de ordine interioară al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
Se distrug cu
P.V. la
13. Fişele postului pentru personalul care încadrează vacantarea
Compartimentul Control Calitate (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
14. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă în/ din 10 ani
Departamentul Control Calitate.
V. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
DEPARTAMENT COMPARTIMENT verbale de predare primire a documentelor către Permanent
MANAGEMENT MANAGEMENT Compartimentul Registratură – Arhivă.
INTEGRAT INTEGRAT 2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Departamentul
10 ani
Management Integrat.
3. Procese verbale de instruire a personalului privind modul 10 ani
de realizare a activităţilor curente.
4. Standarde de management. 10 ani
5. Documente întocmite cu ocazia realizării auditului intern. 10 ani

NESECRET
Pagina 5 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
6. Avize de mediu pentru sucursală şi punctele de lucru 10 ani de la
(documente originale). data expirării
7. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
8. Procese verbale, rapoarte, informări, dări de seamă şi alte
documente întocmite şi prezentate în cadrul Adunării
Generale a Asociaţilor, Administrator şi Director General 2 ani
de către Departamentul Management Integrat (copii
xerox).
9. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea
activităţilor în cadrul societăţii, de către Departamentul 2 ani
Management integrat (copii xerox).
Se distrug cu
P.V. la
10. Fişele postului pentru personalul care încadrează vacantarea
Compartimentul Management Integrat (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
11. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
12. Regulamentul de ordine interioară al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
13. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă în/ din 10 ani
Departamentul Management Integrat.
VI. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
DEPARTAMENT BIROUL verbale de predare primire a documentelor către Permanent
RESURSE UMANE RESURSE UMANE Compartimentul Registratură – Arhivă.
2. Dosar cu Decizii luate în cadrul S.C. ........................ de Permanent
către Adunarea Generală a Asociaţilor, Consiliul de
Administraţie, Directorul General privind organizarea si
functionarea societatii.

NESECRET
Pagina 6 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
3. Dosare personale ale angajaţilor cu următoarele
documente: cerere de angajare; copii dupa actele de
studii, B.I./C.I.; certificate de naştere, certificat de
căsătorie; certificat de cazier judiciar; contract individual
de muncă; acte adiţionale la contractul individual de 50 ani după
muncă; contract de confidenţialitate; fişa postului; note încetarea
explicative; decizii privind încadrarea, detaşarea, contractului
desfacerea contractului de muncă, pensionarea; notă de individual de
lichidare; documente privind activitatea de muncă sau
perfecţionare, documente de judecată privind derularea pensionare
litigiilor de muncă, copii ale adreselor privind popririle,
copii ale angajamentelor de plată, şi declaraţia pe propria
răspundere privind persoanele în întreţinere, adeverinţe
de la medicul de familie).
4. Ştate de plată a salariilor lunare şi documente în legatură
cu plata acestora (situaţii cu schimbări de funcţii, situaţii
recapitulative, pontaje, modificări de salarii,
centralizatoare, situaţii salariaţi angajaţi/ încetaţi,
certificate de concediu medical, bilet de ieşire din spital, 50 ani/ Legea
ştate de plată individuale, declaraţii tip de solicitarea a nr. 82/1991
drepturilor de asigurări sociale altele decât pensiile, (Legea
declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor Contabilităţii)
sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate (D- 112), declaraţie informativă
privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile
realizate, pe beneficiari de venit (D- 205), fişe de pontaj).
5. Declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 10 ani
sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate (D- 112), declaraţii informative
privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile
realizate, pe beneficiari de venit (D- 205).

NESECRET
Pagina 7 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
50 ani după
încetarea
6. Dosare individuale cuprinzând actele de pensii.
dreptului de
plată
7. Copiile actelor emise de S.C. ........................ şi aflate în
arhiva proprie (certificate, adeverinţe, copii, extrase
privind vechimea în muncă, specialităţi avute, funcţii
deţinute, cursuri de perfecţionare, salarizări) necesare 30 ani
întocmirii cărţilor de muncă, completării dosarelor de
pensie.

8. Dosar cu documente de cercetare disciplinară (note


10 ani
explicative şi procese verbale de cercetare disciplinară)
9. Corespondenţă în legătură cu drepturile de personal
(urmăriri, reţineri, cercetări, cereri, reclamaţii, sesizări,
alocări/scoateri de la drepturi, avansuri în numerar,
10 ani
amenzi, penalizări, recompense, tabele centralizatoare de
reţineri, confirmări rate imputaţii care nu se anexează la
actele de gestiune).
10. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Departamentul
10 ani
Resurse Umane.
11. Informări, analize şi situaţii periodice privind activitatea
de rezolvare a cererilor şi reclamaţiilor, memoriilor şi 10 ani
rapoartelor.
12. Dosar cu Note interne, comunicări, adrese cu privire la
derularea activităţilor în cadrul societăţii, de către 10 ani
compartimentele din organigramă.
13. Liste de evidenţă privind situaţia zilelor, orelor învoite, 10 ani
nemotivate sau fără plată (pontaje).

NESECRET
Pagina 8 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
14. Corespondenţă referitoare la organizarea, desfăşurarea,
coordonarea şi controlul activităţii privind resursele
umane efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau
alte instituţii abilitate ale statului (rapoarte, analize,
sinteze, procese verbale de control cu anexele acestora 10 ani
încheiate în urma controalelor, inspecţiilor efectuate de
către instituţiile abilitate, procese verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor, măsuri de remediere a
neregulilor constatate).
15. Corespondenţă cu Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă şi Inspectoratele Teritoriale de Muncă
(adrese, comunicări, situaţii privind ocuparea locurilor de
muncă declarate vacante, confirmări predare-primire
10 ani
corespondenţă, ordine de plată, situaţii cu orele efectuate
de personalul angajat, fişa colectiva de prezenţă, grafice
privind executarea serviciului de tură, acte adiţionale,
fişe de evaluare).
16. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
17. Acte justificative privind acordarea drepturilor salariale
5 ani
(adeverinţe, „fluturaşi” etc.).
18. Dosar cu Curriculum-Vitae depuse de candidaţi în
vederea angajării pe posturile vacante în cadrul 5 ani
S.C. ........................
19. Adrese privind popririle (care au legătură cu popririle
5 ani
salariale).
20. Documente privind concediile de odihnă, concediile
medicale, concediile de îngrijire copil, învoirile, 5 ani
recuperările, absenţele, trimiterile la spital.
21. Corespondenţă, situaţii, informări etc. cu instituţii 2 ani
partenere privind reconversia profesională a personalului
aflat în şomaj.
NESECRET
Pagina 9 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
22. Procese verbale, rapoarte, informări, dări de seamă şi alte
documente întocmite şi prezentate în cadrul Adunării
2 ani
Generale a Asociaţilor, Administrator şi Director General
de către Departamentul Resurse Umane (copii xerox).
23. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea
activităţilor în cadrul societăţii, de către Departamentul 2 ani
Resurse Umane (copii xerox).
24. Documente privind legitimaţiile. 1 an
25. State de funcţii nominale cu modificările ulterioare şi Se distrug cu
documentaţia aferentă. (copie xerox) P.V.
26. Contractul colectiv de muncă – contractul cadru (copie Se distruge cu
xerox). P.V.
27. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.

28. Regulamentul de ordine interioară al Se distruge cu


S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
29. Schema de organizare şi funcţionare (organigrama Se distruge cu
S.C. ........................) cu documentaţia aferentă, cu P.V. atunci
modificările ulterioare. (copie xerox). cand au loc
modificări
Se distrug cu
P.V. la
30. Fişele postului pentru personalul care încadrează Biroul vacantarea
Resurse Umane (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
31. Registrul de evidenţă a numerelor de înregistrare date
Permanent
contractelor individuale de muncă.
32. Registrul de evidenţă a numerelor de înregistrare date Permanent
deciziilor emise de S.C. .........................

NESECRET
Pagina 10 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
33. Registrul unic de evidenţă nominală a încadrării şi
mişcării de personal, pe funcţii în cadrul Permanent
S.C. .........................
34. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă în/ din 10 ani
Departamentul Resurse Umane.
35. Registrul de evidenţă a numerelor curente acordate 3 ani
ordinele de deplasare.
36. Condica de prezenţă a personalului. 3 ani
B. 1. Nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor create de
COMPARTIMENT S.C. ........................ (cel în uz, precum şi cele ieşite din Permanent
REGISTRATURĂ – uz).
ARHIVĂ 2. Inventarele arhivistice ale unităţilor arhivistice create şi
Procesele-Verbale de predare-primire a acestora
Permanent
întocmite de către compartimentele din organigrama S.C.
........................ la Compartimentul Registratură – Arhivă.
3. Procese-Verbale întocmite de Arhivele Naţionale cu
Permanent
ocazia controalelor efectuate în societate pe linia arhivei.
4. Lucrările de selecţionare a arhivei (adresă expediere
procese verbale de selecţionare, procese verbale de Permanent
selecţionare a unităţilor arhivistice).
5. Documente specifice compartimentului registratură-
arhivă (rapoarte, acte, procese verbale de primire,
15 ani
expediţie, distribuţie, procese verbale de distrugere a
documentelor).
6. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Compartimentul 10 ani
Registratură – Arhivă.

NESECRET
Pagina 11 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
7. Procese verbale de cercetare a cazurilor de încălcare a
reglementărilor în vigoare privind evidenţa, mânuirea,
predarea-primirea, transportul documentelor.
Documente rezultate în urma desfăşurării cercetării (note
5 ani
explicative, scheme, schiţe, extrase sau copii ale
documentelor originale, procese verbale de sancţionare
contravenţională, evaluari ale prejudiciilor, expertize).

8. Documente justificative privind primirea-expedierea de


corespondenţă (borderouri de expediere a documentelor,
5 ani
confirmări etc.) între societate şi beneficiari, alte instituţii
ale statului.
9. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
Se distrug cu
P.V. la
10. Fişele postului pentru personalul care încadrează vacantarea
Compartimentul Registratură-Arhivă (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
11. Registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor
unităţilor arhivistice în Compartimentul Registratură- Permanent
Arhivă.
12. Registrul de evidenţă a ştampilelor, sigiliilor.
Permanent
13. Registrul Unic pentru evidenţa registrelor, caietelor,
30 ani
condicilor, borderourilor folosite în activitatea societăţii.
14. Registrul de evidenţă a documentelor intrate, ieşite, din
30 ani
interior.
15. Registrul de depozit (Registrul de evidenţă a persoanelor
5 ani
care au consultat, cercetat documente arhivistice).
16. Condica de predare-primire a documentelor. 5 ani
NESECRET
Pagina 12 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
17. Tipizate, altele decât cele menţionate în prezentul
nomenclator folosite în activitate la compartimentul 5 ani
Registratură-Arhivă (registre, condici, fişe, borderouri).
VII. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
DEPARTAMENT SERVICIUL verbale de predare primire a documentelor către Permanent
PREVENIRE, PREVENIRE, Compartimentul Registratură – Arhivă.
PROTECŢIE ŞI PROTECŢIE ŞI 2. Planuri de intervenţie pentru situaţii de urgenţă. Permanent
SITUAŢII DE SITUAŢII DE 3. Dări de seamă, rapoarte de activitate anuale, semestriale,
URGENŢĂ URGENŢĂ trimestriale, lunare privind prevenirea, protecţia şi Permanent
situaţiile de urgenţă.
4. Dosar de cercetare a accidentelor de muncă. 50 ani
5. Raport anual către administratorul S.C. ........................
întocmit în urma şedinţelor trimistriale ale Comitetului 30 ani
de Securitate şi Sănătate în Muncă.
6. Tematici de instructaj (instructaj introductiv, instructaj la
locul de muncă, instructaj periodic etc.) pe linie de
30 ani
securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea şi stingerea
incendiilor.
7. Raportări statistice anuale, semestriale, trimestriale,
lunare solicitate de instituţiile abilitate ale statului,
10 ani
privind securitatea şi sănatatea în muncă şi prevenirea şi
stingerea incendiilor.
8. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Departamentul
10 ani
Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă.
9. Procese verbale ale organelor de control ale statului 5 ani
(inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă, inspectorii Direcţiei de Sănătate
Publică, inspectorii pentru situaţii de urgenţă din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă) pe linie de
securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea şi stingerea
incendiilor (copie xerox).

NESECRET
Pagina 13 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
10. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
11. Proceduri operaţionale şi de sistem în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi prevenirii şi stingereii 5 ani
incendiilor.
12. Procese verbale încheiate de Departamentul Prevenire,
Protecţie şi Situaţii de Urgenţă din S.C. ........................ în
5 ani
urma controalelor interne pe linia securităţii şi sănătăţii
în muncă şi prevenirii şi stingereii incendiilor.
13. Procese verbale încheiate de Departamentul Prevenire,
Protecţie şi Situaţii de Urgenţă în urma finalizării
5 ani
instructajului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi prevenirii şi stingereii incendiilor.
14. Planuri de măsuri pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă
5 ani
şi prevenirii şi stingereii incendiilor.
15. Planuri de evacuare pe linia P.S.I. 5 ani
16. Lista internă al S.C. ........................ privind acordarea
5 ani
echipamentului de protecţie şi de lucru.
17. Teste şi chestionare în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi prevenirii şi stingereii incendiilor.adresate 3 ani
angajaţilor.
18. Fişe de instruire individuală privind securitatea şi 3 ani din
sănătatea în muncă. momentul
încetării
contractului
de muncă
19. Fişe individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de 3 ani din
urgentă. momentul
încetării
contractului
de muncă

NESECRET
Pagina 14 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
20. Procese verbale, rapoarte, informări, dări de seamă şi alte
documente întocmite şi prezentate în cadrul Adunării
Generale a Asociaţilor, Administrator şi Director General 2 ani
de către Departamentul Prevenire, Protecţie şi Situaţii de
Urgenţă (copii xerox).
21. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea
activităţilor în cadrul societăţii, de către Departamentul 2 ani
Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă (copii xerox).
22. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
23. Regulamentul de ordine interioară al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
Se distrug cu
P.V. la
24. Fişele postului pentru personalul care încadrează
vacantarea
Serviciul Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă
sau
(copii xerox).
desfiinţarea
postului
Se distrug cu
25. Decizii pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă şi P.V. cand se
prevenirii şi stingereii incendiilor (copii xerox). înlocuieşte
personalul
26. Registrul unic de evidenţă a accidentelor în muncă, a
incidentelor periculoase, a accidentelor uşoare, a
accidentelor în muncă ce au ca urmare incapacitatea de
Permanent
muncă mai mare de 3 zile de lucru, a imbolnavirilor
profesionale

27. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă în/ din 10 ani


Departamentul Prevenire, Protecţie şi Situaţii de Urgenţă.

NESECRET
Pagina 15 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
VIII. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
DEPARTAMENT DIRECTOR verbale de predare primire a documentelor către Permanent
ECONOMIC ECONOMIC Compartimentul Registratură – Arhivă.
2. Manualul de politici contabile. 10 ani
3. Bilantul financiar contabil anual/ semestrial. 10 ani
4. Dosare cu impunerile fiscale. 10 ani
5. Procese verbale şi liste de inventariere anuală a
10 ani
patrimoniului S.C. ........................
6. Balanţa mijloacelor fixe. 10 ani
7. Decizii de casare a mijlocelor fixe (copii xerox). 10 ani
8. Proceduri si Instructiuni de lucru la Departamentul
10 ani
Economic.
9. Documente primare şi contabile ce stau la baza
înregistrărilor în conturile societăţii şi constituie acte de
gestiune financiară (note contabile şi documente
justificative care stau la baza înregistrărilor contabile:
chitanţe, facturi, situaţia conturilor, extrase de cont
privind Casa centralizată şi Băncile, situaţia plăţilor către
furnizori, situaţia facturilor furnizorilor, a prestărilor de
10 ani
servicii, deconturi, notă recepţie şi constatare diferenţe,
notă internă de recepţie, bonuri de transfer, bonuri de
consum, fişe de magazie, procese verbale de predare-
primire borderouri încasări zilnice a facturilor,
(xerocopie) procese verbale de predare-primire, de
distribuţie a recepienţilor din dotare, închirieri, vânzări
etc.).
10. Corespondenţă în legătură cu drepturile de personal 10 ani
(urmăriri, reţineri, cercetări, cereri, reclamaţii, sesizări,
alocări/scoateri de la drepturi, avansuri în numerar,
amenzi, penalizări, recompense, tabele centralizatoare de
reţineri, confirmări rate imputaţii care nu se anexează la
actele de gestiune).
NESECRET
Pagina 16 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
11. Corespondenţă cu A.N.A.F.: declaraţii privind impozitul
pe profit, balanţă mijloace fixe, declaraţii privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe
venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate,
declaraţii privind obligaţiile de plată la bugetul de stat,
declaraţii recapitulative privind livrările/ achiziţiile/
10 ani
prestările intercomunitare, declaraţie informativă privind
livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul
naţional, deconturi de taxă pe valoarea adaugată, jurnal
pentru cumpărări, jurnal pentru vânzări, situaţii
financiare anuale, raportări contabile semestriale (D- 100,
D- 101, D- 112, D- 205, D- 300, D- 390, D- 394 etc.).
12. Corespondenţă cu băncile comerciale din România şi
TREZORERIE (extrase de cont, ordine de plată, facturi,
10 ani
borderou de plăţi, cereri de emitere carduri pentru
personalul angajat, cereri limite credit).
13. Declaraţie de înregistrare fiscală/ declaraţie de menţiuni
10 ani
pentru sediile secundare (D- 060).
14. Notificare privind aplicarea sistemului T.V.A. la încasare
10 ani
(D- 097).
15. Dosar cu documentaţia pentru obţinerea dreptului de
semnătură electronică (Cerere pentru utilizarea unui
certificat digital calificat D- 150, Cerere pentru revocarea
10 ani
dreptului de utilizare a serviciului de depunere declaraţii
on-line D- 151, Cerere pentru utilizarea unui certificat
calificat D- 152).
16. Dosar privind obţinerea cazierului fiscal: Cerere de 10 ani
eliberare a certificatului de cazier fiscal (D- 502),
certificat de cazier fiscal (D- 504).

NESECRET
Pagina 17 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
17. Declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate (D- 112), declaraţii informativă 10 ani
privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile
realizate, pe beneficiari de venit (D- 205).
18. Fişele formularelor cu regim special. 10 ani
19. Documente privind decontările cu debitorii şi creditorii
10 ani
(extrase de cont confirmate).
20. Facturi pentru servicile contractate de
10 ani
S.C. ........................ cu furnizorii de servicii.
21. Procese verbale de recepţie. 10 ani
22. Procese verbale de custodie. 10 ani
23. Adrese privind popririle (cele care nu au legătură cu
5 ani
poprile salariale).
24. Acte justificative privind acordarea drepturilor salariale
5 ani
(adeverinţe, „fluturaşi” etc.).
25. Certificat fiscal, taxe locale, taxe de stat. 5 ani
26. Documente justificative privind deconturile, delegaţiile. 5 ani
27. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
28. Dosar privind inventarierea anuală a materialelor de toate
categoriile şi schimbările survenite în starea tehnică a 5 ani
tuturor mijloacelor.
5 ani/ Legea
29. Documente privind primirea şi predarea gestiunilor nr. 82/1991
financiare. (Legea
Contabilităţii)
30. Corespondenţă privind probleme financiare, balanţe de
verificare, garanţii materiale, justificări privind
5 ani
întrebuinţarea mijloacelor băneşti, acte de valori (timbre,
cheltuieli telegrafice, poştale, recipise C.E.C.).
31. Ordine de plată şi extrase de cont. 5 ani
NESECRET
Pagina 18 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
32. Angajamente de plată. 5 ani
33. Bilete la ordin.
5 ani
34. Procese verbale, rapoarte, informări, dări de seamă şi alte
documente întocmite şi prezentate în cadrul Adunării
2 ani
Generale a Acţionarilor, Administrator şi Director
General de către Departamentul Economic (copii xerox).
35. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea
activităţilor în cadrul societăţii, de către Departamentul 2 ani
Economic (copii xerox).
36. Decizii pe linia activităţii economice (copii xerox). Se distrug cu
P.V.
Se distrug cu
P.V. la
37. Fişele postului pentru personalul care încadrează funcţia vacantarea
de Director Economic (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
38. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
39. Regulamentul de ordine interioară al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
40. Registrul de evidenţă fiscală seria REF, Nr. 0273195IN Eliberat de
A.N.A.F.-
ILFOV/
10 ani D.G.F.P./
Ministerul
Finanţelor
Publice
41. Registrul de casa (lei şi valută). 10 ani

NESECRET
Pagina 19 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
10 ani/ Legea
nr. 82/1991
42. Registrul jurnal detaliat. (Legea
Contabilităţii)

10 ani/ Legea
nr. 82/1991
43. Registrul inventar.
(Legea
Contabilităţii)
44. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă în/ din 10 ani
Departamentul Economic.
45. Carnet chitanţier. 5 ani
46. Carnet file C.E.C.
5 ani

47. Registrul de evidenţă a numerelor curente acordate 3 ani


ordinelor de plată, deconturilor, dispoziţiilor de plată/
dispoziţiilor de încasare.
B. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
COMPARTIMENT verbale de predare primire a documentelor către Permanent
APROVIZIONARE Compartimentul Registratură – Arhivă.
2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Compartimentul
10 ani
Aprovizionare.
3. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
4. Fişele postului pentru personalul care încadrează Se distrug cu
Compartimentul Aprovizionare (copii xerox). P.V. la
vacantarea
sau
desfiinţarea
postului

NESECRET
Pagina 20 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
C. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
COMPARTIMENT verbale de predare primire a documentelor către Permanent
FINANCIAR Compartimentul Registratură – Arhivă.
2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Compartimentul
10 ani
Financiar.
3. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
ocazia schimbării de personal. 5 ani

Se distrug cu
P.V. la
vacantarea
4. Fişele postului pentru personalul care încadrează sau
Compartimentul Financiar (copii xerox). desfiinţarea
postului

1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –


verbale de predare primire a documentelor către Permanent
D. Compartimentul Registratură – Arhivă.
COMPARTIMENT 2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Compartimentul
10 ani
CONTABILITATE Contabilitate.
3. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
Se distrug cu
P.V. la
4. Fişele postului pentru personalul care încadrează vacantarea
Compartimentul Contabilitate (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
IX. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese – Permanent
DEPARTAMENT OFICIUL JURIDIC verbale de predare primire a documentelor către
JURIDIC Compartimentul Registratură – Arhivă.
NESECRET
Pagina 21 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Departamentul
10 ani
Juridic.
3. Corespondenţă în legătură cu drepturile de personal
(urmăriri, reţineri, cercetări, cereri, reclamaţii, sesizări,
alocări/scoateri de la drepturi, avansuri în numerar,
10 ani
amenzi, penalizări, recompense, tabele centralizatoare de
reţineri, confirmări rate imputaţii care nu se anexează la
actele de gestiune).
4. Contracte de transport cu actele adiţionale ale acestora. 10 ani
5. Contracte de sponsorizare cu actele adiţionale ale
10 ani
acestora.
6. Contracte de parteneriat încheiate de S.C. ........................
10 ani
cu alte societăţi cu actele adiţionale ale acestora.
7. Contracte de vânzare-cumpărare cu următoarele
documente: acte adiţionale, autorizaţii, acorduri de 10 ani
parteneriat etc..
8. Contracte cadru de prestări servicii publicitare, medicale
(medicina muncii), întreţinere şi verificare stingătoare
10 ani
P.S.I., menaj, mentenanţă încheiate de furnizori cu
S.C. ........................ Acte adiţionale. Autorizaţii.
9. Contracte privind furnizarea de produse. Acte adiţionale. 10 ani
10. Contracte de asociere în participaţiune. Acte adiţionale 10 ani
11. Contracte de împrumut de folosinţă-comodat. Acte
10 ani
adiţionale; procese verbale de predare-primire.
12. Contracte de închiriere imobile încheiate între societate şi
10 ani
alte firme. Acte adiţionale.
13. Contracte de leasing, încetare contracte de leasing,
împuterniciri fişă control calitate, facturi prestări servicii, 10 ani
corespondenţă.
14. Contracte de formare profesională cu actele adiţionale ale
10 ani
acestora.
15. Contracte de credite bancare. 10 ani
NESECRET
Pagina 22 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
16. Contracte şi documente privind achiziţiile publice cu
10 ani
actele adiţionale ale acestora.
17. Dosare de judecată privind derularea litigiilor de muncă. 10 ani după
hotărârea
definitivă
18. Dosare de judecată privind derularea litigiilor comerciale 10 ani după
şi de contencios. hotărârea
definitivă
19. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
20. Procese verbale, rapoarte, informări, dări de seamă şi alte
documente întocmite şi prezentate în cadrul Adunării
2 ani
Generale a Asociaţilor, Administrator şi Director General
de către Departamentul Juridic (copii xerox).
21. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea
activităţilor în cadrul societăţii, de către Departamentul 2 ani
Juridic (copii xerox).
22. Documente (copii xerox) privind constituirea societăţii
Se distruge cu
(Actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată,
P.V. când se
certificat constatator/ Oficiul Naţional al Registrului
îndosariază
Comerţului; certificat de înregistrare a mărcii la Oficiul
originalele
de Stat pentru Invenţii şi Mărci).
Se distrug cu
P.V. la
23. Fişele postului pentru personalul care încadrează Oficiul vacantarea
Juridic (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
24. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
25. Regulamentul de ordine interioară al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
NESECRET
Pagina 23 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
26. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă în/ din 10 ani
Departamentul Juridic.
X. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
DEPARTAMENT DIRECTOR verbale de predare primire a documentelor către Permanent
COMERCIAL – COMERCIAL Compartimentul Registratură – Arhivă.
DEZVOLTARE 2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Departamentul
10 ani
Comercial- Dezvoltare.
3. Contracte de furnizare/ prestări / reziliere servicii cu
anexele acestora încheiate de S.C. ........................ privind
serviciile oferite altor parteneri, care cuprind următoarele
documente: acorduri de confidenţialitate; acte adiţionale;
convenţii; autorizaţii; acorduri de parteneriat; procese
verbale de constatare; procese verbale privind începerea 10 ani
monitorizării/ intervenţiei; oferte; cereri ofertă;
recomandări ale beneficiarilor; scrisori de intenţie;
rapoarte de evaluare şi de constatare; procese verbale de
predare-primire obiectiv, documente de judecată privind
derularea litigiilor comerciale.
4. Procese verbale de predare-primire, de distribuţie a
recepienţilor din dotare, închirieri, vânzări (exemplarul 10 ani
roz).
5. Borderouri şi confirmări de primire privind
10 ani
corespondenţei prin Poşta Română sau curierat.
6. Dosar expertiză contabilă. 10 ani
7. Dosare de judecată privind derularea litigiilor comerciale 10 ani după
şi de contencios (copie xerox). hotărârea
definitivă

NESECRET
Pagina 24 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
8. Dosar cu Documente de licitaţii (anunţ de participare, 10 ani
fişe de date a achiziţiei, caiet de sarcini, formulare de
calificare, Regulamentul de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare, copie Certificat fiscal,
taxe locale, taxe de stat, studii de oportunitate şi certificat
constatator, oferte transmise, documente de calificare,
propunere tehnică, propunere financiară).
9. Documente privind decontările cu debitorii şi creditorii
10 ani
(contracte, comenzi).
10. Sesizări şi reclamaţii privind activităţile realizate de
5 ani
S.C. ........................
11. Procese verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
12. Liste de evidenţă privind rezilierele de contracte 5 ani
13. Comenzi vidanjare. 5 ani

14. Procese verbale, rapoarte, informări, dări de seamă şi alte


documente întocmite şi prezentate în cadrul Adunării
Generale a Asociaţilor, Administrator şi Director General 2 ani
de către Departamentul Comercial- Dezvoltare (copii
xerox).
15. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea
activităţilor în cadrul societăţii, de către Departamentul 2 ani
Comercial- Dezvoltare (copii xerox).
Se distrug cu
P.V. la
16. Fişele postului pentru personalul care încadrează funcţia vacantarea
de director comercial (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
17. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
NESECRET
Pagina 25 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
18. Regulamentul de ordine interioară al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
19. Registrul de evidenţă nominală a contractelor aflate în
10 ani
derulare.
20. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă în/ din 10 ani
Departamentul Comercial-Dezvoltare.
B. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
BIROUL verbale de predare primire a documentelor către Permanent
OFERTARE, Compartimentul Registratură – Arhivă.
CONTRACTARE, 2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Biroul Ofertare,
10 ani
RELAŢII CLIENŢI Contractare, Relaţii Clienţi.
3. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
4. Cereri de oferte şi oferte de preţ. 5 ani
5. Referate diverse. 5 ani
6. Corespondenţă curentă cu agenţii economici, asociaţiile
de proprietari, persoane fizice referitoare la derularea 5 ani
serviciilor prestate de către S.C. ........................
Se distrug cu
P.V. la
7. Fişele postului pentru personalul care încadrează Biroul vacantarea
Ofertare, Contractare, Relaţii Clienţă (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
C. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
SERVICIUL verbale de predare primire a documentelor către Permanent
FACTURARE – Compartimentul Registratură – Arhivă.
ÎNCASARE, 2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Serviciul Facturare-
10 ani
RECUPERĂRI Încasare, Recuperări Creanţe.
CREANŢE 3. Centralizatoare cu facturile de încasare de la beneficiari. 10 ani
4. Facturi clienţi pentru serviciile prestate de 10 ani
S.C. ........................ către beneficiari (exemplarul nr. 2).
NESECRET
Pagina 26 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE

5. Facturi clienţi pentru serviciile prestate de


10 ani
S.C. ........................ către beneficiari (exemplarul nr. 3).
6.
7. Situaţii centralizatoare ale lucrărilor (prestări de servicii). 10 ani
8. Extrase de cont (confirmări sold cu beneficiarii). 10 ani
9. Fişa formularelor cu regim special. 10 ani
10. Borderouri privind evidenţa monetarelor. 10 ani
11. Notificări de plata către clienţi. 5 ani
12. Borderou facturi emise. 5 ani
13. Referate diverse. 5 ani
14. Protocoale eşalonare creanţe. 5 ani
15. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
ocazia schimbării de personal. 5 ani

16. Note de constatare întocmite de către casierii încasatori. 3 ani


Se distrug cu
P.V. la
17. Fişele postului pentru personalul care încadrează
vacantarea
Serviciul Facturare-Încasare, Recuperare-Creanţe (copii
sau
xerox).
desfiinţarea
postului
18. Carnete chitanţier. 5 ani
XI. A. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
DEPARTAMENT DIRECTOR verbale de predare primire a documentelor către Permanent
TEHNIC TEHNIC Compartimentul Registratură – Arhivă.
2. Cărţile tehnice ale utilajelor din dotare. Permanent
3. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Departamentul
10 ani
Tehnic.
4. Dosar daune auto (copii xerox). 10 ani
5. Dosar cu poliţele de asigurări autovehicule (RCA, 10 ani
CASCO etc.).
NESECRET
Pagina 27 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
6. Dosare amenzi şi comunicări autorităţi. 10 ani
7. Foi de parcurs. 10 ani
8. Foi alimentare zilnice. 10 ani
9. Situaţii alimentare cote, comodate. 10 ani
10. Centralizatoare lunare cu situaţii de consum. 10 ani
11. Avize, formulare de încărcare-descărcare şi tichete de
10 ani
cântar.
12. Formulare încărcare-descărcare cu confirmare de la
10 ani
agenţii economici..
13. Borderouri privind evidenţa sacilor menajeri. 5 ani
14. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
15. Avize psihologice pentru conducătorii auto (originale). 5 ani
16. Cărţi de identitate a autovehiculelor (original). 5 ani după radiere
sau vânzare
17. Certificate de înmatriculare a autovehiculelor. 5 ani după
radiere sau
vânzare
18. Rovignete (copii). 2 ani de la
expirare
19. Procese verbale, rapoarte, informări, dări de seamă şi alte
documente întocmite şi prezentate în cadrul Adunării
2 ani
Generale a Acţionarilor, Administrator şi Director
General de către Departamentul Tehnic (copii xerox).
20. Note interne, comunicări, adrese cu privire la derularea
activităţilor în cadrul societăţii, de către Departamentul 2 ani
Tehnic (copii xerox).
21. Fişele postului pentru personalul care încadrează funcţia Se distrug cu
de director tehnic (copii xerox). P.V. la
vacantarea
sau
desfiinţarea
postului
NESECRET
Pagina 28 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
22. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
23. Regulamentul de ordine interioară al Se distruge cu
S.C. ......................... (copie xerox) P.V.
24. Registrul de evidenţă a accidentelor (evenimentelor
Permanent
rutiere).
25. Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe. 10 ani
26. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă în/ din 10 ani
Departamentul Tehnic.
27. Carnet cu procese verbale de predare-primire, de
distribuţie a recepienţilor din dotare, închirieri, vânzări
(exemplarul verde). 10 ani

1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –


verbale de predare primire a documentelor către Permanent
B. Compartimentul Registratură - Arhivă.
COMPARTIMENT 2. Proceduri de lucru la Compartimentul T.I.C.,
10 ani
T.I.C., Monitorizare Programe.
MONITORIZARE 3. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
PROGRAME 5 ani
ocazia schimbării de personal.
Se distruge cu
P.V. la
4. Fişa postului pentru personalul care încadrează vacantarea
Compartimentul T.I.C., Monitorizare-Programe (copii). sau
desfiinţarea
postului
C. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese – Permanent
verbale de predare primire a documentelor către
Compartimentul Registratură - Arhivă.

NESECRET
Pagina 29 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
SERVICIUL 2. Proceduri de lucru la Seviciul Tehnic-Producţie.
TEHNIC – Instrucţiuni de lucru. 10 ani
PRODUCŢIE Fişe tehnologice.
3. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
Se distrug cu
P.V. la
4. Fişele postului pentru personalul care încadrează vacantarea
Serviciul Tehnic-Producţie (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
D. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
GARAJ verbale de predare primire a documentelor către Permanent
Compartimentul Registratură - Arhivă.
2. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Garaj.
10 ani
3. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
Se distrug cu
P.V. la
4. Fişele postului pentru personalul care încadrează Garaj vacantarea
(copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
XII. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese – Permanent
PUNCT DE verbale de predare primire a documentelor către
LUCRU – BUZĂU Compartimentul Registratură - Arhivă.

NESECRET
Pagina 30 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
Documentul
2. Registrul Unic de control şi inspecţii desfăşurate de către este înregistrat
la M.F.P. –
instituţiile abilitate ale statului la S.C. ........................ - D.G.F.P. a
Permanent
Punctul de Lucru BUZĂU, seria _____, nr. Municipiului
____________ ___________

3. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Punctul de Lucru


10 ani
BUZĂU..
4. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
Se distrug cu
P.V. la
5. Fişele postului pentru personalul care încadrează Punctul vacantarea
de Lucru BUZĂU (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului
XIII. 1. Inventarele documentelor predate la arhivă. Procese –
PUNCT DE verbale de predare primire a documentelor către Permanent
LUCRU Compartimentul Registratură - Arhivă.
RM. VÂLCEA Documentul
2. Registrul Unic de control şi inspecţii desfăşurate de către este înregistrat
instituţiile abilitate ale statului la S.C. ........................ - la M.F.P. –
Permanent D.G.F.P. a
Punctul de Lucru RÂMNICU VÂLCEA; seria ______,
nr. _____________. Municipiului
____________
Documentul
3. Registrul Unic de control şi inspecţii desfăşurate de către este înregistrat
instituţiile abilitate ale statului la S.C. ........................ – la M.F.P. –
Permanent D.G.F.P. a
Punctul de Lucru RÂMNICU VÂLCEA, seria _______,
nr. _________________. Municipiului
_____________
4. Proceduri şi Instrucţiuni de lucru la Punct de Lucru 10 ani
Râmnicu Vâlcea..

NESECRET
Pagina 31 din 32
NESECRET
TERMENUL
DENUMIREA DOSARULUI (CONŢINUTUL PE SCURT
DIRECŢIA SERVICIILE DE OBS.
AL PROBLEMELOR LA CARE SE REFERĂ)
PĂSTRARE
5. Proces verbal de predare–primire a funcţiei încheiat cu
5 ani
ocazia schimbării de personal.
Se distrug cu
P.V. la
6. Fişele postului pentru personalul care încadrează Punctul vacantarea
de Lucru- RÂMNICU –VÂLCEA (copii xerox). sau
desfiinţarea
postului

ÎNTOCMIT:
ŞEF COMPARTIMENT REGISTRATURĂ – ARHIVĂ

NESECRET
Pagina 32 din 32