Sunteți pe pagina 1din 8

ROMNIA Anexa nr. 1 la Dispozitia nr. 130/25.06.

10
JUDEUL ARGE
PRIMRIA COMUNEI

APROBAT, Se confirm,

PRIMAR Serviciul Judetean Arges al Arhivelor Nationale,

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC

al Primriei comunei aprobat prin Dispoziia nr. 130 din 25.06.2010

Termen de
Compartimentul Denumirea dosarului, registrului, etc. (coninut pe scurt) Observaii
pstrare
A. 1. Documente ale edinelor Consiliului Local P
Administraie Publica 2. Hotrri al Consiliului Local P
Locala, Secretariat. 3. Dispoziii ale Primarului comunei P
4. Lucrri ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local P
5. Lucrri privind activitatea consilierilor locali P
6. Registrul de eviden a hotrrilor Consiliului Local P
7. Registrul de eviden a dispoziiilor primarului P
8. Lucrri privind organizarea i desfurarea alegerilor locale i generale P
9. Listele electorale permanente P
10. Regulamente de organizare si functionare, regulament de ordine interioara P
11. Registrul evidenta deschidere procedura succesorala P
12. Lucrri privind bunurile rechizitionate P
13. Lucrari privind recensamantul populatiei si evidenta statistica a miscarii populatiei P
14. Rapoarte anuale de activitate P
15. Registrul de evidenta a stampilelor P
16. Registrul de evidenta curenta a arhivei P
17. Registrul de depozit al arhivei P
18. Procese verbale de predare primire a documentelor de arhiva impreuna cu inventarierea acestora P
19. Corespondenta cu Serviciul Judetean Arges al Arhivelor Nationale P
20. Hotarari ale instantelor judecatoresti, inclusive cele de la contenciosul administrative in care Consiliul Local este parat P
21. Registrul de evidenta a cererilor in vederea autorizarii persoanelor fizice si asociatiilor familiale in activitatea de P
comert, conform Legii nr. 507/2002

1
Termen de
Compartimentul Denumirea dosarului, registrului, etc. (coninut pe scurt) Observaii
pstrare
22. Cereri ale solicitantului si documentatia aferenta in vederea autorizarii conform Legii nr. 507/2002 P
23. Lucrari privind infiintatrea sau reorganizarea unor institutii publice, societati comerciale, regii autonome sau servicii P
publice de interes local; privatizarea unor societati sociale; infiintarea unor institutii de binefacere de interes local
24. Organizarea de referendumuri si alte adunari civile, activitati stiintifice, culturale, sportive si de agrement P
25. Opis alfabetic al persoanelor autorizate pe probleme de comert si constructii P
26. Darea in administrare sau concesionarea serviciilor publice de interes local P
27. Lucrari privind protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii P
28. Acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei P
29. Registrul de mijloace fixe P
30. State de functii P
31. Organigrame ale institutiei P
32. Evaluari anuale ale activitatii personalului P
33. Hotrri, decizii, dispozitii, ordine si alte acte emise de Consiliul Judetean si Prefect pentru Consiliul local sau P
aparatul de specialitate al Primarului
34. Corespondenta cu Consiliul Judetean, Prefectura. P
35. Acte normative, legi, decrete, hotarari, ordine, ordonante, circulare privind desfasurarea activitatii. P
36. Corespondenta pe probleme juridice P
37. Registrul de cauze si termene de judecata. P
38. Cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului. P
39. Dosare comisia de disciplina P
40. Contraventii privind incalcarea legalitatii fiscale P
41. Procese verbale, rapoarte, informari si alte acte privind actiunile de coordonare si sprijin desfasurate de Consiliul P
Judetean si Prefectura
42. Registrul Unic de Control P
43. Acte privind numirea-eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu si ai institutiilor publice de sub P
autoritatea Consiliului local
44. Registrul de evidenta cartilor de munca P
45. Registrul actelor notariale P
46. Informaii privind aplicarea hotrrilor Consiliului local, dispoziiilor primarului, a actelor Consiliului Judeean i ale 10 ani
Prefectului
47. Informri, rapoarte ale Consiliului Local i ale primarului 10 ani
48. Ordine, circulare, instruciuni i alte documente de la Consiliul Judetean Arges si Prefectura Arges 15 ani
49. Corespondena cu alte instituii, ageni economici, persoane fizice 10 ani
50. Lucrri privind centrul militar, evidenta recrutilor, rezervistilor(copii) 15 ani
51. Lucrari privind asigurarea conditiilor necesare bunei desfasurari a procesului de invatamant, a activitatii unitatilor 20 ani
culturale si sanitare
52. Lucrari privind evidenta si miscarea bunurilor de inventar, inventare , subinventare si procese- verbale ale comisiilor de 30 ani
inventariere
53. Registrul de intrare-ieire a corespondenei 10 ani
54. Lucrari privind primirea, inregistrarea lucrarilor, reclamatiilor si a sesizarilor 10 ani

2
Termen de
Compartimentul Denumirea dosarului, registrului, etc. (coninut pe scurt) Observaii
pstrare
55. Registrul de audienta 5 ani
56. Lucrari privind eliberarea certificatelor, dovezilor, adeverintelor 10 ani
57. Lucrari privind organizarea si functionarea pazei obstesti 3 ani
58. Instructiuni de protectia muncii si P.S.I. 5 ani dupa
scoaterea din uz
59. Lucrari privind interzicerea sau suspendarea spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care 15 ani
contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica
60. Controlul igienei si salubritatii localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie 10 ani
61. Lucrari privind intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de circulatie, 10 ani
desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal
62. Fisa postului 5 ani
63. Cartile de munca 70 ani
64. Dosarele de personal: lucrari privind angajarea in munca ale personalului, fisa de evidenta angajati, lucrari privind 70 ani
aplicarea de sanctiuni disciplinare
65. Declaratii de avere ale functionarilor publici 5 ani
66. Adeverinte eliberate pentru dovedirea angajarii, salarizarii si vechimii in munca 5 ani
67. Lucrari privind aprobarea si efectuarea concediilor de odihna 2 ani
68.
69.
70.
B. 1. Registre agricole P
Agricol i fond funciar 2. Lucrari fond funciar: Legea nr.18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000 P
3. Evidenta certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului (H.G. nr. 834/1991) P
4. Index alfabetic pentru inmanarea titlurilor de proprietate P
5. Dosare de sedinte ale Comisiei locale de fond funciar a comunei P
6. Dosare cuprinzand Hotararile Comisiei judetene de fond funciar P
7. Registru de evidenta al cererilor conform Legii nr 10/2001 P
8. Documente privind reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr 10/2001 P
9. Documentatii privind cadastrul comunal patrimoniul agricol al comunei P
10. Inventarele documentelor create de compartiment P
11. Dari de seama si rapoarte statistice anuale privind inscrierile din registrul agricol P
12. Inventarele documentelor create de compartiment P
13. Lucrari privind gospodarirea padurilor si pasunilor comunale 10 ani
14. Cereri privind eliberarea biletelor de adeverinte a proprietatii animalelor 15 ani
15. Lucrari privind circulatia produselor agricole, cotoare ale certificatelor de producator 15 ani
16. Lucrari privind intocmirea si conducerea registrului agricol (instructiuni, recensamantul animalelor, terenurilor, 10 ani
defalcari gospodarii)
17. Dari de seama si rapoarte statistice trimestriale privind inscrierile din registrul agricol 15 ani
18. Dari de seama si rapoarte statistice lunare privind inscrierile din registrul agricol 5 ani
19.

3
Termen de
Compartimentul Denumirea dosarului, registrului, etc. (coninut pe scurt) Observaii
pstrare
20.
21.
22.
C. 1. Lucrari privind autorizatii de constructii imobile, delimitari, perimetre, vetre de sat, instrainari, parcelari terenuri, P
Urbanism- C.A.D.P.P. deschidere de noi drumuri, ulite, strazi
2. Documente referitoare la infiintarea pietelor, targurilor si oboarelor si controlul activitatii acestora P
3. Studii, schite, avize privind urbanizarea teritoriului P
4. Date si informatii referitoare la patrimoniul public, inventarul bunurilor si valorilor patrimoniului public in domeniul P
local
5. Planuri urbanistice generale, zonale, de detaliu, avize, aprobari conform Legii nr. 50/1991 P
6. Certificate de urbanism pentru executarea unor lucrari de constructie sau demolari de constructii P
7. Autorizatii de constructie sau de demolari de constructii P
8. Cartea tehnica a constructiilor P
9. Lucrari privind evidenta monumentelor istorice si a masurilor de protejare, conservare si restaurare a acestora P
10. Registrul de evidenta a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor eliberate P
11. Studii, prognoze si programe privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de P
cooperare transfrontaliera
12. Proiecte, autorizatii constructie, avize: canalizare, apa, drumuri P
13. Inventarele documentelor create de compartiment P
14. Evidenta cadastrala a terenurilor din intravilanul si extravilanul localitatii P
15. Documentatii privind regimul juridic si categoria de folosinta a terenurilor de pe raza localitatii P
16. Evidenta terenurilor din domeniul public privat al comunei si a persoanelor fizice si juridice P
17. Documentatii pentru inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara P
18. Documenta privind concesionarea, inchirierea si vanzarea bunurilor P
19.
20.
21.
D. 1. Instructiuni, ordine, circulare privind activitatea de autoritate tutelara si activitatea de P
Serviciul Public de asistenta sociala
Asisten Social 2. Dispozitii privind acordarea si suspendarea ajutorului social P
3. Dispozitii privind retinerea de ajutor social P
4. Raport statistic anual privind acordarea ajutorului social si a indemnizatiilor de nastere P
5. Registru pentru evidenta minorilor institutionalizati P
6. Dosar cu anchete sociale la cererea instantelor minorului in cazul divortului P
7. Hotarari ale Consiliului Local privind repartizarea locuintelor sociale P
8. Dosare cu anchete sociale la cererea Politiei sau Parchetului privind urmarirea penala P
pentru minorii care au savarsit fapte penale si nu raspund penal
9. Inventarele documentelor create de compartiment P
10. Dispozitii ale primarului privind instituirea de tutele P
11. Dosare privind acordarea ajutorului social 70 ani

4
Termen de
Compartimentul Denumirea dosarului, registrului, etc. (coninut pe scurt) Observaii
pstrare
12. Dosare privind acordarea indemnizatiei pentru insotitorii persoanelor cu handicap grav 70 ani
13. Adeverinte pentru transport, spital, de salariat (asistenti personali) 5 ani
14. Norme metodologice privind asistenta sociala si autoritatea tutelara 5 ani dupa
scoaterea din uz
15. Acte referitoare la instituirea tutelei si curatelei si exercitarea atributiilor de autoritate 3 ani de la
tutelara incetarea tutelei
sau curatelei
16. Dosar cu evidenta indemnizatiilor de nastere 10 ani
17. Dosar cu alocatii de stat 10 ani
18. Dosar cu alocatii suplimentare 10 ani
19. Registru de evidenta minorilor problema si a persoanelor adulte care necesita ingrijire 10 ani
20. Documente privind incuviintarea adoptiilor 20 ani
21. Dosarele angajatilor pentru primirea alocatiilor 15 ani
22.
23.
24.
E. 1. Evidenta registrelor de stare civila P
Starea civila 2. Opise alfabetice ale actelor de stare civila P
3. Registre cu acte de stare civila (exemplarul 1) P
4. Situatii statistice anuale privind activitatea de stare civila P
5. Registre, procese-verbale de indrumare si control privind starea civila P
6. Inventarele documentelor create de compartiment P
7. Corespondenta privind disparitia certificatelor de stare civila in alb 20 ani
8. Registre intrare-iesire coresponden 30 ani
9. Comunicari de nastere sau modificare 15 ani
10. Corespondenta referitoare la procurarea, eliberarea si trimiterea in strainatate a certificatelor de stare civila pentru uz 10 ani
extern si a altor informatii
11. Corespondenta privind transcrierea si reconstituirea actelor de stare civila. Aprobari referitoare la inscrierea unor 30 ani
mentiuni (adoptie, desfacere casatorie pronuntata in strainatate, texte mentiuni)
12. Borderouri de insotire a comunicarilor de nastere sau de modificare, precum si borderourile de inaintare a actelor si 5 ani
borderourile de inaintare a actelor de identitate pentru persoanele decedate
13. Comunicari privind persoanele care au re(dobandit) sau pierdut cetatenia romana 5 ani
14. Liste electorale permanente 30 ani
15. Situatii statistice semestriale privind activitatea de stare civila 15 ani
16. Documente care au stat la baza inregistrarii pe actele de stare civila a unor modificari in statutul civil al persoanelor in 30 ani
cauza (declaratii, sentinte judecatoresti etc.)
17. Cereri, dispozitii si alte acte referitoare la transcrierea, reconstituirea sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila 30 ani
18. Actele care au stat la baza inregistrarii nasterii 30 ani
19. Declaratiile de casatorie si alte acte necesare incheierii casatoriei 30 ani
20. Acte care au stat la baza inregistrarii mortii 30 ani
21. Documente privind incuvintarea adoptiilor 30 ani

5
Termen de
Compartimentul Denumirea dosarului, registrului, etc. (coninut pe scurt) Observaii
pstrare
22. Sentinta judecatoreasca privind rectificarea, complectarea sau anularea certificatelor de stare civila 30 ani
23. Registrele privind gestionarea certificatelor de stare civila 25 ani
24. Acte referitoare la complectarea si transmiterea comunicarilor de modificare de stare civila 15 ani
25. Registre de intrare iesire a corespondentei 30 ani
26. Cereri si adrese privind eliberari de certificate si dovezi de stare civila 5 ani
27. Corespondenta privind extrasele de pe actele de stare civila pentru uzul organelor de stat 5 ani
28. Adrese si comunicari de mentiuni 5 ani
29.
30.
31.
F. 1. Rapoarte anuale, fise si alte acte privind bunurile de inventar ale Consiliului Local P
Birou contabilitate 2. Documentatiile privind investitiile si reparatiile capitale P
Impozite i taxe 3. Documente privind evidenta , inventarierea si administrarea bunurilor comunei (primrie, camine culturale, coli, P
dispensare, etc.)
4. Dosare radiere TMT P
5. Norme proprii de exercitare a auditului public intern P
6. Rapoarte de audit trimestriale P
7. Rapoarte de audit tematic(referate de opinie la bugetul de venituri si cheltuieli, inventarierea patrimoniului) P
8. Bugetul de venituri si cheltuieli P
9. Dosarul permanent de audit P
10. Dosare achizitii publice P
11. Programul anual al achizitiilor publice P
12. Proiecte tehnico-economice pentru obiectivele de investitii P
13. Documente oferte tehnice P
14. Documente oferte financiare P
15. Dosare autorizatii P
16. Planul fortelor de munca si retribuire P
17. Lucrari privind bugetul local aprobat si modificarile ulterioare deblocarii, credite-virari, credite-repartizare P
18. Procese-verbale de control intocmite de organele superioare pe toate liniile P
19. Contul de incheiere a exercitiului bugetar P
20. Dosare fiscale P
21. Acte de constatare si control pe linia impozitelor si taxelor locale P
22. Matricole cladiri, teren, auto P
23. Inventarele documentelor create de compartiment P
24. Dari de seama anuale contabile, conturi cu executia bugetului, a planului de venituri si cheltuieli si cheltuieli din P
mijloacele extrabugetare dari de seama statistice financiare
25. Dari de seama semestriale contabile, conturi cu executia bugetului, a planului de venituri si cheltuieli si cheltuieli din 15 ani
mijloacele extrabugetare dari de seama statistice financiare
26. Dari de seama trimestriale contabile, conturi cu executia bugetului, a planului de venituri si cheltuieli si cheltuieli din 3 ani
mijloacele extrabugetare dari de seama statistice financiare
27. Fisa de inregistrare 50 ani

6
Termen de
Compartimentul Denumirea dosarului, registrului, etc. (coninut pe scurt) Observaii
pstrare
28. Stat de functiuni cu nr. mediu scriptic de angajati si fondul de retributie 50 ani
29. Declaratii de banca centralizatoare, retributia muncii 10 ani
30. Instructiuni, circulare, dispozitii(copii) privind problemele financiar-contabile 10 ani
31. State de plata ale retributiei muncii 50 ani
32. Evidenta angajatilor, gestionarilor retribuiti de Consiliul Local conform Legii nr. 22/1971 50 ani
33. Planurile de autofinantare extrabugetara cu toate modificarile survenite in timpul anului privind amenzi, imputatii si 15 ani
cheltuieli penale
34. Acte justificative contabile privind bugetul propriu 10 ani
35. Documente debitare scadere privind paza obsteasca 10 ani
36. Procese-verbale si alte acte privind incasarea de mijloace fixe si obiecte de inventar precum si de transferarea unor 10 ani
bunuri
37. Acte de predari primiri vehicule 10 ani
38. Lucrari privind reparatii auto 10 ani
39. Documente privind utilizarea parcurilor de autoturisme 5 ani
40. Rapoarte, situatii si alte acte legate de consumul de energie electrica, termica, apa, combustibil la sediul Consiliului 5 ani
Local
41. Referate, situatii si evidenta referitoare la protectia si conditiile de munca, echipament de protectie, materiale igenico- 5 ani
sanitare, dezinsectie, deratizare
42. Alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, dezastrelor si fenomenelor 10 ani
meteorologice periculoase
43. Fise fiscale F1 F2 privind declararea venitului 10 ani
44. Bonuri de transfer, bonuri de miscare bunuri 3 ani
45. Condica de prezenta la serviciu a personalului 3 ani
46. Instructiuni, circulare, dispozitii privind activitatea compartimentului Impozite si Taxe 10 ani
47. Planuri de incasari la Impozite si taxe, situatia incasarilor, corespondenta in legatura cu acestea 10 ani
48. Impunerea contribuabililor la impozitul agricol, impozitul pe cladiri, taxe auto moto si corespondenta in legatura cu 10 ani
acestea
49. Impunerea pentru meserii, chirii, taxe de timbru si succesiuni, corespondenta in legatura cu acestea 10 ani
50. Acte debitare- scadere, amenzi, imputatii si cheltuieli penale, corespondenta in legatura cu acestea 10 ani
51. Evidenta popririlor infiintate(copii) pentru neplata impozitelor 10 ani
52. Borderouri de debitare-scadere pentru toate categoriile de impozite si taxe 5 ani
53. Verificari gestionale anuale 10 ani
54. Registrul rol unic 10 ani
55. Certificate fiscale 10 ani
56. Corespondenta cu alte institutii sau cu contribuabili persoane fizice si juridice 15 ani
57. Registrul de evidenta al amenzilor, chitante judecatoresti, imputatii, despagubiri, etc. 15 ani
58. Registrul de evidenta a carnetelor, chitantiere cu regim special 5 ani
59. Carnete chitantiere cu regim special 10 ani
60. Proceduri, achizitii, licitatii, contracte, procese-verbale, receptie lucrari 5 ani
61.
62.

7
Termen de
Compartimentul Denumirea dosarului, registrului, etc. (coninut pe scurt) Observaii
pstrare
63.
G. 1. Planul de aparare a comunei P
Serviciul Voluntar 2. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta a comunei P
pentru Situaii de 3. Planul de analiza si acoperire a riscurilor a comunei P
Urgen (SVSU) 4. Planul de protectie civila a comunei P
5. Planul de evacuare a populatiei, bunurilor materiale si colectivitatilor de animale , in situatii de urgenta P
6. Planul de alarmare a comunei P
7. Regulamentul de organizare si functionare a S.V.S.U. a comunei P
8. Dosar de corespondenta al SVSU al comunei P
9. Inventarele documentelor create de compartiment P
10. Instructiuni, norme si alte acte cu caracter normativ care reglementeaza activitatea de protectie civila 20 ani
11. Lucrari privind organizarea si functionarea pazei contra incendiilor, dotarea cu materiale, situatii informative, inventare 10 ani
bunuri, procese-verbale, informari
12. Lucrari privind prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau 15 ani
epizotiilor, pericolelor provocate de animale, documente de pregatire a formatiunii de protectie civil.
13.
14.
15.
H. 1. Registru inventar pentru biblioteca P
Cultura. Biblioteca. 2. Registrul de inscriere a cititorilor P
3. Dosar proiecte culturale P
4. Inventarele documentelor create de compartiment P
5. Registru de miscare a fondurilor pentru Bibliotecile Publice 50 ani
6.
7.
8.