Sunteți pe pagina 1din 53

A.D.I.

Servsal Arges
Adresa : Str. Vasile Mllea Nr.1, Et.4, Cam. 162 , Pitestl, Arges, Romania,

e.mail : o ffice@manageme ntuldeseu rilgrarges,,o ,web: www.managementuldeseurilprarges.ro

RAPORT ANUAL D£
MONITORIZARE
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

CUPRINS

GLOSAR pag. 3

I. INTRODUCERE pag. 4

II. CATEGORIA DE ACTIVITATE pag. 4

III. CADRUL LEGAL pag. 4

IV. PROGRAM DE FUNCTIONARE pag. 7

V. CARACTERISTICILE SI LOCALIZAREA DEPOZITULUI pag. 7

VI. FACILITATILE DEPOZITULUI pag. 8

VII. FLUXUL DESEURILOR pag. 9

VIII. SISTEMUL DE MONITORIZARE AL DEPOZITULUI pag. 12

VIII.1. Automonitorizarea conform Autorizatiei de mediu pag. 12

VIII.2. Gestiunea deseurilor pag. 24

VIII.3. Monitorizarea celulei 1 de depozitare definitiva pag. 30

VIII.4. Gestionarea levigatului pag. 35

VIII.5. Gestionarea gazului de depozit pag. 36

VIII.6. Compostul pag. 38

IX. ASPECTE PRIVIND SANATATEA, SECURITATEA MUNCII

SI SITUATII DE URGENTA pag. 40

X. CONTROLUL OPERATIONAL AL DEPOZITULUI pag. 41

CONCLUZII pag. 43

ANEXE pag. 45

2
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

GLOSAR
Depozit de deseuri = Orice spatiu de depozitare a deseurilor pe sol sau in subsol, inclusiv depozitele
interne (de exemplu situate in incintele de productie) sau locatie permanenta (mai veche de un an) care
este utilizata pentru depozitarea temporara excluzand instalatiile unde deseurile sunt descarcate pentru a
permite pregatirea lor inainte de transportul in vederea recuperarii, tratarii sau depozitarii finale si
stocarea provizorie in vederea valorificarii sau tratarii ulterioare pentru o perioada mai mica de 3 ani
(H.G. 349/2005);
Deseu = Orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa IB, din Legea
426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor,
pe care detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a le arunca;
Deseuri nepericuloase = Deseuri a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si
care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;
Deseuri lichide = Orice deseuri in forma lichida, inclusiv apele uzate, dar exclusiv namolurile (HG nr.
349/2005 privind depozitarea deseurilor);
Deseuri biodegradabile = Deseuri care sufera descompuneri aerobe sau anaerobe,cum ar fi deseurile
alimentare sau de gradina, hartia si cartonul;
Gestionarea deseurilor = Colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv
supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora;
Depozitarea temporara = Pastrarea pentru o perioada limitata de timp a deseurilor ambalate
corespunzator in spatii special destinate si amenajate, pana la preluarea si transportul lor la locul de
eliminare finala;
Gaz de depozit = amestecul de compusi in stare gazoasa, generat de deseurile depozitate (H.G.
349/2005);
Levigat/Lixiviat = 1.Un poluant de natura lichida, brun-maronie, toxic, incarcat cu poluanţi chimici,
biologici, rezultat din spalarea depozitului de deseuri; 2.Orice lichid care a percolat deseurile depozitate
si este eliminat sau mentinut in depozit (H.G. 349/2005);
Ape uzate = apele folosite in procese industriale de productie sau in gospodariile populatiei, poluate cu
diferite substante, evacuate prin intermediul sistemului de canalizare in receptori naturali sau pe diferite
terenuri, cu sau fara epurare prealabila;
Tratare = Totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimba caracteristicile deseurilor, in
scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea
lor;
Namoluri tratate = Namolurile tratate printr-un proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe
termen lung ori prin orice alt procedeu corespunzator care sa reduca in mod semnificativ puterea lor de
fermentare si riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor (Ord. 344/708/2004);
Operatorul depozitului = Orice persoana juridica, investita cu atributii, responsabilitati pentru
administrarea unui depozit conform legislatiei nationale; aceasta persoana juridica poate fi alta la faza
de pregatire fata de cea de la urmarirea post – inchidere (H.G. 349/2005);
Operator de transport autorizat = Persoana autorizata de agentiile teritoriale de protectie a mediului
pentru transferul compusilor desemnati de la un amplasament la altul.

3
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

RAPORT ANUAL DE MONITORIZARE

I. INTRODUCERE
Depozitul de Deseuri Solide Albota se afla in proprietatea Consiliului Judetean Arges si are ca
operator temporar, inca din 12 august 2010, pe S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., iar depozitarea a
inceput odata cu numirea operatorului.
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. a preluat Depozitul avand ca activitati depozitarea definitiva a
deseurilor municipale menajere, sortarea in vederea reciclarii, tratarea levigatului si a apelor reziduale
din incinta si eliminarea prin ardere a gazului de depozit rezultat din depozitul inchis, pana la finalizarea
licitatiei.

II. CATEGORIA DE ACTIVITATE


a) Cod CAEN 3811 – Colectare, transport si depozitare deseuri menajere si nepericuloase;
b) Conform OUG 152/2005, punctul 5.4. „Depozite controlate de deseuri care primesc mai mult de 10
tone/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25000 tone, cu exceptia depozitelor controlate de
deseuri inerte”.

III. CADRUL LEGAL


Documentele legale care stau la baza realizarii acestui raport sunt:
a) Autorizatia Integrata de Mediu Nr. 210/20.09.2010;
b) Manual de operare si functinare;
c) Acord de mediu revizuit nr.3/31.07.2009;
d) Autorizatie de gospodarire a apelor nr.170/27.07.2010;
e) Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
f) H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata de Hotararea nr.
1292/15.12.2010;
g) H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase;

4
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

h) Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a


deseurilor la depozitare.
Hotararea Guvernului nr. 349/2005 reprezinta cadrul legal pentru desfasurarea activitatii de
depozitare a deseurilor, atat pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea
post - inchidere a depozitelor noi, cat si pentru inchiderea si urmarirea post - inchidere a depozitelor
existente, in conditii de protectie a mediului si sanatatii populatiei.
Prin Ordinul nr. 95/2005 s-au stabilit criteriile de acceptare si procedurile preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare, precum si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de
depozit de deseuri.
Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, impune obligatia agentilor economici care
genereaza deseuri de a tine o evidenta a gestiunii acestora si de a transmite aceste date autoritatilor
publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea lor. De asemenea, sunt prezentate listele care
cuprind toate tipurile de deseuri si procedura de codificare.
Ordonanata de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale
reciclabile are drept scop asigurarea gestionării eficiente a deseurilor industriale reciclabile în conditii de
protectie a mediului si a sanatatii populatiei. Este prevazuta si obligaţia detinatorilor de deseuri
industriale reciclabile (persoane juridice) de a asigura strangerea, sortarea si depozitarea temporara a
acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, precum si
reintroducerea lor in circuitul productiv prin diverse metode: reutilizare in propriile procese de
productie, valorificarea si comercializarea materiilor prime secundare si, respectiv, a produselor
reutilizabile obtinute prin reciclare sau predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru
valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienta. Cea din urma
practica este cea folosita la Depozitul de Deseuri Solide Albota.
In tabelul urmator (Tabelul 1) este prezentata o sinteza a legislatiei europene si romane in
domeniul gestionarii deseurilor, fapt ce demonstreaza ca Directivele europene privind gestionarea
deseurilor au fost transpuse si in legislatia noastra.

5
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Tabelul 1: Directive europene vs. legislatie romaneasca – sinteza


Legislatia Europeana Legislatia romaneasca

→ Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului,


aprobata si modificata de Legea 265/2006;
Directiva Cadru privind → Legea 211/2011 care abroga OUG nr.78/2000 privind regimul
deseurile nr.75/442/EEC, deseurilor;
amendata de Directiva → Hotararea de Guvern 1470/2004 privind aprobarea Strategiei
nr.91/156/EEC privind Nationale de gestionare a deseurilor si a Planului National de
deseurile periculoase Gestionare a Deseurilor;
→ Hotararea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase;

→ Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea


deseurilor, modificata si completata de Hotararea
nr. 1292/15.12.2010;
→ Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
nr. 95/2005 ce defineste criteriile ce trebuie indeplinite de deseuri
pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui
Directiva nr. 99/31/CE depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa
privind depozitarea de depozit de deseuri;
deseurilor → Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor, completata si modificata prin Ordinul
nr. 1230/2005;
→ Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la incetarea
activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si
incinerare a deseurilor.

6
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

IV. PROGRAM DE FUNCTIONARE


Programul de lucru la Depozitul Albota este diferit, in functie de activitati, astfel:
 Pentru personalul TESA:
Luni – Vineri 800 - 1600
 Pentru operatorii de cantar si personalul muncitor de pe celula de depozitare:
Luni – Vineri 800 - 1800
Sambata – Duminica 800 - 1500
 Pentru personalul muncitor din Statia de Sortare:
Luni – Vineri 700 - 1500

V. CARACTERISTICILE SI LOCALIZAREA DEPOZITULUI


Depozitul de Deseuri Solide Albota este functional din 12 august 2010 si este destinat depozitarii
deseurilor nepericuloase de pe raza judetului Arges “care primesc mai mult de 10 t/zi, sau cu o
capacitate totala mai mare de 25 000 t”. Este un depozit suprateran controlat, adica un depozit conform,
proiectat si construit pentru o capacitate totala de depozitare de 3980700 mc deseuri, suprafata totala
fiind de 30.62 ha.
Suprafata ocupata de prima celula de depozitare definitiva este de 4.25 ha, asigurand depozitarea
a 750000 mc deseuri pe o perioada de operare de 5 ani. Urmatoarea celula se va realiza in etapa a doua a
Proiectului ISPA Nr. 2005 RO 16 PPE 001 „Managementul integrat al deseurilor solide in judetul
Arges”.
Depozitarea deseurilor solide intr-o rampa special amenajata este una din metodele traditionale
de eliminare finala a reziduurilor nepericuloase si ea ramane in continuare o practica comuna in mai
multe tari ale lumii. Proiectat si exploatat corespunzator, un astfel de depozit reprezinta o metoda
igienica de eliminare a deseurilor solide.
Putem spune ca, prin amplasarea depozitului la 1.5 km distanta fata de prima locuinta, prin
directia predominata a vanturilor, prin depozitarea corecta si controlata a deseurilor si prin
echipamentele cu care este dotat, impactul functionarii Depozitul de Deseuri Solide Albota asupra
sanatatii publice si asupra mediului a fost redus la minim.
Ca localizare, Depozitul de Deseuri Albota este amplasat la S-V de Pitesti, pe partea dreapta a
Drumului National Pitesti-Slatina (DN65). Accesul la amplasament se asigura prin drumul asfaltat
DJ 761 in lungime de 750 m ce se ramifica lui DN65 (Figura 1).

7
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Amplasamentul se afla sub dealurile Albota, in camp liber, marginit la:


a) N-E de un canal de scurgere (in vecinatatea Clubului Aviatorilor din Pitesti);
b) V - de ferme si plantatii agricole;
c) S - de ferme agricole.
Figura 1: Localizarea Depozitului de Deseuri Albota

VI. FACILITATILE DEPOZITULUI


Principalele facilitati de pe platforma Depozitului Albota sunt:
• Suprafata totala depozit (30,62 ha);
• Statie transformare (2x400 kw, suprafata 15 mp);
• Cladirea dministrativa (suprafata 415.80 mp);
• Cantar pod bascula (capacitate de cantarire 400 – 60000 kg, e = 20 kg);
• Statie de Sortare (suprafata 2500 mp), prevazuta cu 2 hidranti;
• Statie de tratare a levigatului tip PALL (suprafata 29.76 mp);
• Statie captare biogaz (suprafata 13.64 mp) si Statie ardere biogaz (suprafata 11.22 mp);

8
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

• Platforma compost (suprafata 7020 mp din care: zona stocare deseuri verzi: 440 mp, zona
realizare compost: 5320 mp, zona stocare compost: 1260 mp);
• Platforma depozitare deseuri din constructii (suprafata 500 mp);
• Celula 1 de depozitare definitiva (capacitate 750000 mc, ciclu de viata 5 ani), in vecinatatea
careia se afla montat 1 hidrant;
• Bazin incendiu (capacitate 400 mc) prevazut cu gura de hidrant;
• Punct verde – platform betonata (suprafata 400 mp) destinata stocarii temporare a deseurilor
periculoase: deseuri electrice, electronice si electrocasnice (DEEE), vopsele, lacuri, baterii,
uleiuri, etc (colectare efectuata in containere acoperite);
• Statie de spalare;
• Utilaje necesare activitatii desfasurate in depozit: compactor, incarcator frontal (pe pneuri si pe
senile), concasor de beton, tocator si ciur pentru maruntirea si cernerea deseurilor vegetale,
excavator, incarcator telescopic, etc..

VII. FLUXUL DESEURILOR


Acceptarea deseurilor se face pe baza unor norme, prevazute in Autorizatia de mediu
nr. 210/20.09.2010 si structurate in Schema de acceptare a deseurilor la depozitare conform
Ord. 95/2005 (Anexa 1), iar transportul acestora este dirijat in functie de tipurile de deseu (reciclabil,
menajer, biodegradabil, deseu constructii si demolari etc.).
Depunerea deseurilor municipale in amestec se face in celula 1 de depozitare definitiva prin
descarcare controlata (pe zone de depozitare), dupa care sunt compactate cu ajutorul unui utilaj destinat
in acest scop, pana la inaltimea de aproximativ 1.5 -1.8 m, dupa care, fiecare zona se acopera cu un strat
de pamant de circa 30 – 50 cm (Foto 1).
Deseurile utilizate ca strat de acoperire se stocheaza separat ca rezerva de pamant, cele
biodegradabile sunt depozitate pe platforma de compost, iar deseurile din constructii si demolari se
depoziteaza in vederea maruntirii (Foto 2), fiind apoi utilizate pentru amenajarea si intretinerea
drumului din incinta celulei de depozitare.
Deseurile reciclabile (colectate ca fractie uscata) se cantaresc si se dirijeaza catre Statia de
Sortare special amenajata in vederea stocarii temporare, pana la sortare. In urma procesului de sortare o
parte din cantitatea de deseuri este valorificata, cealalta parte ajunge pe celula de depozitare (Schema 1).

9
2011
Schema 1: Fluxul deseurilor in Depozitul Albota – schema simplificata
Foto 1: Celula 1 - acoperirea cu pamant a zonelor de depozitare

Foto 2: Maruntirea deseurilor din constructii si demolari


RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

VIII. SISTEMUL DE MONITORIZARE AL DEPOZITULUI


Masura ISPA a presupus inchiderea vechiului Depozit Albota, ceea ce implicat construierea unui
nou depozit pentru intreg judetul Arges conform standardelor europene si o perioada de monitorizare de
30 de ani a depozitului in faza post – inchidere.

VIII.1. Automonitorizarea conform Autorizatiei de mediu


In vederea evitarii poluarii accidentale, factorii de mediu sunt monitorizati periodic conform
legislatiei si Autorizatiei de mediu nr. 210/20.09.2010, dupa cum urmeaza:
A. Automonitorizarea tehnologica
B. Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu in faza de functionare
C. Monitorizarea calitatii componentelor mediului in faza de functionare
D. Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu in faza post-inchidere
A. Automonitorizarea tehnologica realizata pe toata perioada de exploatare a depozitului este esentiala
pentru buna functionare a acestuia, avand ca scop reducerea riscurilor de accidente pentru mediu si
sanatatea umana, evitarea distrugerii stratului de impermeabilizare si a colmatarii sistemelor de drenaj a
apelor pluviale si a celor reziduale, si consta in verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor
componentelor depozitului.
Incepand cu anul 2011, automonitorizarea tehnologica se realizeaza prin completarea „Fisei de
observatie privind automonitorizarea tehnologica”, fiind impus prin Instructiunea de mediu
Nr.1/07.02.2011 care are ca scop verificarea permanenta a starii de functionare a componentelor
depozitului si prin urmarirea gradului de tasare si de stabilitate a depozitului Albota (Anexa 2), cerinte
cuprinse in Autorizatia de mediu si H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si
completata de Hotararea nr. 1292/15.12.2010.
In urma automonitorizarii lunare efectuate nu s-au constatat incidente care sa produca efecte
negative asupra mediului si a sanatatii polulatiei. Problemele de ordin tehnic care au aparut in aceasta
perioada au fost sesizate catre U.I.P si catre Constructor in vederea rezolvarii lor, iar operatorul
depozitului s-a ocupat de:
- Decolmatarea rigolelor si intretinerea acestora (Foto 3);
- Cosirea ierbii in locurile unde se impunea;

12
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

- Curatirea bazinelor, etc.

Foto 3: Lucrari de intretinere si decolmatare a rigolelor de scurgere

Controlul intrarilor de deseuri


Primirea deseurilor se face conform H.G. 349/2005, cu mijloace auto autorizate, transportate de
catre operatori autorizati posesori ai licentelor legale, operatori ce au incheiat contracte pentru
depozitare cu operatorul de depozit.
Datele inregistrate electronic in calculatorul din dotare de catre operatorul de la compartimentul
Cantar sunt cuprinse in tichetul care se intocmeste in 2 exemplare (Anexa 3), in care unul se inmaneaza
conducatorului auto pentru confirmare si decontare, iar verificarea documentelor de transport se
efectueaza la fiecare autovehicul, transportul de deseuri fiind insotit de „Documentul de insotire
transport deseuri” (Anexa 4).
Controlul vizual al deseurilor se executa in momentul descarcarii prin personalul nominalizat si
initiat in acest scop. De asemenea, periodic, comisia de monitorizarea se deplaseaza pe celula de

13
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

depozitare pentru verificari prin sondaj a structurii deseurilor aduse de catre transportatori. La fata
locului se intocmeste un raport care, ulterior, se adauga la Registrul Depozitului.
Pentru cazuri deosebite, personalul insarcinat ia masuri in conformitate cu HG 349/2005 si cu
prevederile din Autorizatia de mediu si mentin contactele cu societatile colectoare de deseuri, pentru
evitarea cazurilor de incalcare a legislatiei specifice.

B. Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu in faza de functionare consta in:


1. Date meteorologice - se inregistreaza zilnic date intr-un tabel si se ataseaza lunar la Registrul
Depozitului. Pentru exemplificare, in Raport este prezentata diagrama climatica a Depozitului de
Deseuri Solide Albota, in care sunt prezentate valorile medii lunare ale indicatorilor urmariti (Grafic 1).

Grafic 1: Diagrama climatica a Depozitului de Deseuri Solide Albota

14
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

2. Date despre emisii – se realizeaza lunar si sunt prezentate in Tabelul 2;

Tabelul 2: Date despre emisii


Volumul de apa Volumul de apa uzata Volumul de
Volumul de apa
prelevata din inclusiv levigat care apa epurat
reutilizat in procese
Luna reteaua intra in Statia de evacuat in
tehnologice**
orasaneasca* tratare* receptor**

(mc)

Ianuarie 23 2 0 0

15
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Februarie 21.5 6 0 0

Martie 23 2 0 0

Aprilie 22 4 0 0

Mai 24.5 42 0 0

Iunie 22 332 100 (bazin incendiu) 30

Iulie 24 0 0 0

August 26 0 0 0

Septembrie 31 0 0 0

Octombrie 21.5 0 0 0

Noiembrie 18 0 0 0

Decembrie 18 0 0 0

TOTAL 274.5 388 100 30

Nota: *cantitati calculate


**cantitati estimate
In urma procesului de tratare s-a obtinut permeat (271.6 mc) si concentrat (116.4 mc).
Diferenta dintre cantitatea produsa de permeat si cea reutilizata in alte procese sau evacuata in
receptorul natural a ramas stocata in bazinul de permeat.

3. Date despre apa subterana – se realizeaza trimestrial conform Tabelului 3;

Tabelul 3: Date despre apa subterana


Nivelul hidrostatic al apei in cele 4 foraje de observatie
Perioada
Foraj 1 Foraj 2 Foraj 3 Foraj 4

Ianuarie 0 0 0 0

Aprilie 0 0 0 0

16
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Iulie 0 0 0 0

Octombrie 0 0 0 0

Trimestrial se verifica nivelul hidrostatic al apei in cele 4 foraje de observatie mentionate in


Autorizatia de Mediu. Deoarece acestea nu prezinta apa, nu s-au putut preleva probe in vederea realizarii
buletinelor de analiza.

4. Date despre corpul depozitului – se realizeaza anual

Suprafata ocupata de deseuri la nivelul I in anul 2010 = 16912 m2


Suprafata ocupata de deseuri la nivelul I in anul 2011 = 22904 m2 (in fiecare zona s-a depus un
strat de deseuri la o inaltime de aproximativ 1.5 m, fiecare zona tasandu-se aproximativ 0.5 m).
Suprafata ocupata de deseuri la nivelul al II-lea in 2011 = 14964 m2 (in fiecare zona s-a depus un
strat de deseuri la o inaltime de aproximativ 1.8 m).
Suprafata totala ocupata in celula 1 in anul 2011 = 37868 m2.
Cantitatea totala de deseuri receptionate in anul 2011 este de 137727.13 tone din care:
 Deseuri municipale in amestec 86705.83
 Hartie si carton 247.98
 Materiale plastice 320.62
 Sticla 35.2
 Deseuri constructii si demolari 13781.16
 Pamant si pietris 19651.64
 Deseuri stradale 2587.68
 Deseuri biodegradabile 90.1
 Echipamente casate 0.86
 Deseuri stabilizate 10733.04
 Namol tratat 3475.3
 Levigat 97.72

17
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Depozitarea deseurilor se realizeaza pe zone de depozitare. Tehnica folosita este cea de depunere
in strat subtire, fiind cel mai indicat tip de depunere, conform Manualului de depozitare. Indiferent de
metoda aleasa, se impune ca depozitarea deseurilor sa se faca astfel incat pe timpul intregii perioade de
functionare a depozitului sa aiba numai influente reduse asupra omului si mediului inconjurator.
Celulele de depozitare sunt acoperite periodic, pentru a se putea aplica impermeabilizarea
suprafetei, evitand astfel formarea levigatului.
Deseurile descarcate sunt, in cel mai scurt timp, nivelate si compactate, aceasta practica avand
mai multe avantaje:
- creaza posibilitatea depozitarii unei cantitati mai mari de deseuri in unitatea de volum;
- reduce impactul determinat de imprastierea deseurilor pe diferite suprafete, proliferarea insectelor, a
animalelor si pasarilor si aparitia incendiilor;
- minimizeaza fenomenele de tasare pe termen scurt.
Deseurile vor fi imprastiate omogen pe toata suprafata celulei de depozitare si apoi compactate.
Cele care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii, se depun in amestec cu cele stabile, asa
cum este prevazut in Autorizatia de mediu.

C. Monitorizarea calitatii componentelor mediului in faza de functionare


In perioada analizata s-au prelevat probe de la Depozitul de Deseuri Solide Albota (probe apa
epurata, apa pluviala, sol) in vederea obtinerii buletinelor de analiza. Acestea se analizeaza in cadrul
Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti, iar rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele
de mai jos (Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10).

Tabelul 4: Buletin analiza Nr.52 – proba apa epurata prelevata din bazinul de permeat
Nr. Denumire U/M Metoda de analiza Valoare Valoare Cadrul legislativ
Crt. indicatori obtinuta admisa
1 pH - SR ISO 10523/1997 7.265 6.5 – 8.5 NTPA 001/2002
2 CCO-Cr mg/l SR ISO 6060/1996 45.6 125 NTPA 001/2002
3 Amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001 0.4799 2 NTPA 001/2002

18
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

4 Detergenti mg/l SR ISO 7875-1/1996 0.0165 0.5 NTPA 001/2002


5 Substante mg/l OCMA 310 0 20 NTPA 001/2002
extractibile
6 Azotiti mg/l SR ISO 6777/1996 2.178 1 NTPA 001/2002
7 Azotati mg/l STAS 8900-1/1971 1.2218 25 NTPA 001/2002
8 Fosfor total mg/l SR EN 1189/2000 0.027 1 NTPA 001/2002
9 Materii in mg/l STAS 6953/1981 21.8 35 NTPA 001/2002
suspensii
10 Reziduu fix mg/l - 312 1000 NTPA 001/2002
11 Calciu mg/l SR ISO 7980/1997 18.8 300 NTPA 001/2002
12 Magneziu mg/l SR ISO 7980/1997 0.408 100 NTPA 001/2002
13 Fier mg/l SR ISO 13315/1996 0.214 5 NTPA 001/2002
14 Zinc mg/l SR ISO 8288/2001 0.005 0.5 NTPA 001/2002
15 Mangan mg/l SR 8662-2/1997 0.014 1 NTPA 001/2002
16 Cadmiu µg/l SR ISO 8288/2001 0 1 NTPA 001/2002
17 Plumb µg/l SR ISO 8288/2001 0 1.7 NTPA 001/2002
18 Cupru µg/l SR ISO 8288/2001 0.039 1.3 NTPA 001/2002
19 Nichel µg/l SR ISO 8288/2001 0.098 2.1 NTPA 001/2002
20 Crom total µg/l SR EN 9174/1998 0 2.5 NTPA 001/2002

Tabelul 5: Buletin analiza Nr.53 – proba apa pluviala prelevata din rigolele de scurgere
Nr. Denumire U/M Metoda de analiza Valoare Valoare Nr. Crt.
Crt. indicatori obtinuta admisa
1 pH - SR ISO 10523/1997 7.044 6.5 – 8.5 NTPA 001/2002
2 CCO-Cr mg/l SR ISO 6060/1996 18.24 125 NTPA 001/2002

19
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

3 Amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001 0.6354 2 NTPA 001/2002


4 Azotiti mg/l SR ISO 6777/1996 0.1807 1 NTPA 001/2002
5 Azotati mg/l STAS 8900-1/1971 1.439 25 NTPA 001/2002
6 Fosfor total mg/l SR EN 1189/2000 0.027 1 NTPA 001/2002
7 Materii in mg/l STAS 6953/1981 0.0706 35 NTPA 001/2002
suspensii

Tabelul 6: Buletin analiza Nr.160 – proba apa pluviala prelevata din rigolele de scurgere
Nr. Denumire U/M Metoda de analiza Valoare Valoare Nr. Crt.
Crt. indicatori obtinuta admisa
1 pH - SR ISO 10523/2009 5.744 6.5 – 8.5 NTPA 001/2002
2 CCO-Cr mg/l SR ISO 6060/1996 38.56 70 NTPA 001/2002
3 Materii in mg/l STAS 6953/1981 36.4 35 NTPA 001/2002
suspensii
4 Amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001 0.346 2 NTPA 001/2002
5 Azotiti mg/l SR EN 26777/2002 0.777 1 NTPA 001/2002
6 Azotati mg/l STAS 8900/1-71 0.492 25 NTPA 001/2002
7 Fosfor total mg/l SR EN 1189/2000 0.0706 1 NTPA 001/2002

Tabelul 7: Buletin analiza Nr.160 – proba apa epurata prelevata din bazinul de permeat
Nr. Denumire U/M Metoda de analiza Valoare Valoare Cadrul legislativ
Crt. indicatori obtinuta admisa
1 pH - SR ISO 10523/2009 6.033 6.5 – 8.5 NTPA 001/2002
2 CCO-Cr mg/l SR ISO 6060/1996 23.136 70 NTPA 001/2002

20
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

3 Amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001 0.0447 2 NTPA 001/2002


4 Detergenti mg/l SR ISO 7825/1/1996 0.372 0.5 NTPA 001/2002
5 Substante mg/l OCMA 310 0 20 NTPA 001/2002
extractibile
6 Azotiti mg/l SR EN 26777/2002 0.0097 1 NTPA 001/2002
7 Azotati mg/l STAS 8900/1/71 3.403 25 NTPA 001/2002
8 Fosfor total mg/l SR EN 1189/2000 0.0507 1 NTPA 001/2002
9 Materii in mg/l STAS 6953/81 6.4 35 NTPA 001/2002
suspensii
10 Reziduu fix mg/l STAS 9187/1984 250 2000 NTPA 001/2002
11 Calciu mg/l SR ISO 7980/2002 16.245 300 NTPA 001/2002
12 Magneziu mg/l SR ISO 7980/2002 0.0186 100 NTPA 001/2002
13 Fier mg/l SR 13315/1996 0 5 NTPA 001/2002
14 Zinc mg/l SR ISO 8288/2001 0 0.5 NTPA 001/2002
15 Mangan mg/l SR 8662-2/1997 0 1 NTPA 001/2002
16 Cadmiu mg/l SR ISO 5961/1993 0 0.2 NTPA 001/2002
17 Plumb mg/l SR ISO 8288/2001 0.06 0.2 NTPA 001/2002
18 Cupru mg/l SR ISO 8288/2001 0 0.1 NTPA 001/2002
19 Nichel mg/l SR ISO 8288/2001 0 0.5 NTPA 001/2002
20 Crom mg/l SR EN 8288/2001 0 1 NTPA 001/2002
21 Cianuri mg/l SR ISO 6703-1/1998 0.0032 0.1 NTPA 001/2002

Tabelul 8: Buletin analiza Nr. 225 – proba apa epurata prelevata din bazinul de permeat
Nr. Denumire U/M Metoda de analiza Valoare Valoare Cadrul legislativ
Crt. indicatori obtinuta admisa
1 pH - SR ISO 10523/2009 6.871 6.5 – 8.5 NTPA 001/2005
2 CCO-Cr mg/l SR ISO 6060/1996 36.904 125 NTPA 001/2005

3 Amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001 0.705 2 NTPA 001/2005

21
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

4 Detergenti mg/l SR ISO 7825/1/1996 0.025 0.5 NTPA 001/2005

5 Substante mg/l OCMA 310 0 20 NTPA 001/2005


extractibile
6 Azotiti mg/l SR EN 26777/2002 0 1 NTPA 001/2005

7 Azotati mg/l STAS 8900/1/71 0 25 NTPA 001/2005

8 Fosfor mg/l SR EN 1189/2000 0.009 1 NTPA 001/2005

9 Materii in mg/l STAS 6953/81 2 35 NTPA 001/2005


suspensii
10 Reziduu fix mg/l STAS 9187/1984 215 2000 NTPA 001/2005

11 Calciu mg/l SR ISO 7980/2002 24.5 300 NTPA 001/2005

12 Magneziu mg/l SR ISO 7980/2002 0.823 100 NTPA 001/2005

13 Fier mg/l SR ISO 13315/1996 0 5 NTPA 001/2005

14 Zinc mg/l SR ISO 8288/2001 0.0014 0.5 NTPA 001/2005

15 Mangan mg/l SR 8662-2/1997 0.021 1 NTPA 001/2005

16 Cadmiu mg/l SR ISO 5961/1993 0 0.2 NTPA 001/2005

17 Plumb mg/l SR ISO 8288/2001 0 0.2 NTPA 001/2005

18 Cupru mg/l SR ISO 8288/2001 0.003 0.1 NTPA 001/2005

19 Nichel mg/l SR ISO 8288/2001 0.421 0.5 NTPA 001/2005

20 Crom mg/l SR EN 8288/2001 0 1 NTPA 001/2005

Tabelul 9: Buletin analiza Nr. 225 – proba apa pluviala prelevata din rigolele de scurgere
Nr. Denumire U/M Metoda de analiza Valoare Valoare Nr. Crt.
Crt. indicatori obtinuta admisa
1 pH - SR ISO 10523/2009 6.53 6.5 – 8.5 NTPA 001/2005

2 CCO-Cr mg/l SR ISO 6060/1996 73.8 125 NTPA 001/2005

22
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

3 Suspensii mg/l STAS 6953/1981 6.4 35 NTPA 001/2005

4 Amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001 2.469 2 NTPA 001/2005

5 Azotiti mg/l SR EN 26777/2002 0.199 1 NTPA 001/2005

6 Azotati mg/l STAS 8900/1-71 2.091 25 NTPA 001/2005

7 Fosfor mg/l SR EN 1189/2000 19.36 1 NTPA 001/2005

Tabel 10: Buletin analiza Nr. 225 – proba sol


Nr. Denumire U/M Metoda de analiza Valoare Valoare Cadrul
Crt. indicatori obtinuta admisa legislativ
1 pH - SR ISO 10390/1999 6.875 – Ord. 756/1997

2 Cupru mg/kg s.u. SR ISO 11047/1999 7.842 20 Ord. 756/1997

3 Zinc mg/kg s.u. SR ISO 11047/1999 18.23 100 Ord. 756/1997

4 Crom mg/kg s.u. SR ISO 11047/1999 15.87 30 Ord. 756/1997

5 Plumb mg/kg s.u. SR ISO 11047/1999 8.8 20 Ord. 756/1997

6 Conductivitate µscm-1/kg SR ISO 101.4 – Ord. 756/1997


s.u. 11265+A1/1998

7 Nichel mg/kg s.u. SR ISO 11047/1999 5.241 20 Ord. 756/1997

8 Mangan mg/kg s.u. SR ISO 11047/1999 245 900 Ord. 756/1997

9 Cadmiu mg/kg s.u. SR ISO 11047/1999 0.542 1 Ord. 756/1997

10 Hidrocarburi mg/kg s.u. OCMA 310 62.34 <100 Ord. 756/1997


petroliere
totale

D. Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu in faza post-inchidere consta in:


1. Date meteorologice - prezentate in Tabelul 11

Tabelul 11: Date meteorologice in faza post-inchidere – medie lunara


Luna Media lunara

23
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Cantitatea de Temperatura Umiditatea Evapotranspiratia


precipitatii (l/m2) minima, maxima atmosferica la (mm)
la ora 1500 (0C) ora 1500 (%)
Ianuarie 0.14 2.9 84.65 20.39

Februarie 0.57 4.45 73.9 35.59

Martie 0.55 10.61 60.38 83.72

Aprilie 0.45 17 41.25 158.74

Mai 0.46 21.54 49.49 168.68

Iunie 0.94 25.4 48.3 201.48

Iulie 0.83 28.12 42.6 243.85

August 0.67 28.31 41 256.91

Septembrie 0.21 26.1 35.95 252.68

Octombrie 0.1 16.78 39.1 166.12

Noiembrie 0.07 7.54 61.45 69.45

Decembrie 0.15 6.61 64.4 61.54

Nota : Pentru evapotranspiratie a fost utilizata, ca metoda de calcul, ecuatia empirica:


E = 0,0015 (25 + t)(25 + t)(100 - a), unde:
Е – evapotranspiratia (mm/luna)
t – temperatura medie a aerului (0C)
а – umiditatea relativa a aerului (%)

2. Date despre emisii:


*Vezi automonitorizarea calitatii factorilor de mediu in faza de exploatare a depozitului
(incepand cu pagina 14).
Avand in vedere posibile emisii de gaz si presiune atmosferica, se monitorizeaza permanent
puturile forate in masa corpului depozitului inchis si conductele de captare a biogazului. In urma
24
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

controalelor vizuale si a exploatarii Statiei de ardere a biogazului s-a constatat ca acestea sunt in perfecta
stare de functionare.

3. Date despre apa subterana:


Cele 4 foraje de observatie nu prezinta apa in momentul efectuarii controalelor planificate
(frecventa – trimestrial).

4. Date despre corpul depozitului - tasare (anual)


Gradul de tasare al depozitului inchis este cuprins intre 0.02 – 0.25 cm, conform “Tabelelor cu
rezultatele masuratorilor lunare ale reperelor de urmarire in timp a lucrarilor” din Anexa.

VIII.2. Gestiunea deseurilor


Acest subcapitol are ca scop structurarea activitatilor din depozit intr-un sistem de monitorizare
privind transportul, receptia, cantarirea, inregistrarea si depozitarea controlata a deseurilor la Depozitul
Albota, dar si economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea partilor recuperabile (valorificare prin
unitati specializate).
Deseurile acceptate la depozitare sunt deseuri municipale, conform Anexei 3 din H.G. 349/2005
si a listei cuprinsa in Ord. MMGA nr. 95/2005, si se regasesc in lista de deseuri din capitolul 6. al
Autorizatiei de mediu, iar cantitatile inregistrate pe parcursul anului 2011 sunt prezentate in Tabelul 12
si Diagrama 1.
Monitorizarea activitatilor privind intrarea deseurilor in depozit se face conform Procedurii de
acceptare a deseurilor la depozitare prezentata in Anexa 1, care cuprinde o serie de etape, cum ar fi:
- verificarea documentelor insotitoare;
- cantarirea si verificarea vizuala a transportului;
- descarcarea la locul de descarcare;
- inspectia deseurilor dupa descarcare;
- izolarea deseurilor, in caz de neconformitate, si inregistrarea acesteia, etc.

25
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Tabelul 12: Evidenta deseurilor acceptate in Depozitul Albota in anul 2011


Deseuri
Namol
Deseuri municipale Hartie si Materiale Sticla constructii Pamant si Deseuri Deseuri Echipamente Deseuri
biodegradabile casate tratat Levigat
in amestec carton plastice 20 01 si pietris stradale stabilizate
Luna 19 02 ** TOTAL
20 03 01 20 01 01 20 01 39 02 demolari 20 02 02 20 03 03 20 02 01 20 01 36 19 03 05
06 INTRAT
17 09 04
R U U U U U U U R U U U U U
Ianuarie 1020.96 4704.28 15.66 24.12 - 10.78 2518.68 125.98 - 0 0 - - - 8420.46
Februarie 857.58 4447.38 13 23.88 - 231.22 3625.2 101.96 - 0 0 - - - 9300.22
Martie 1327.34 6072.52 18.64 32 - 2482.78 2789.54 123.7 - 0.96 0.86 - - - 12848.34
Aprilie 1638.32 6028.2 17.12 28.26 - 262.2 2277 198.78 - 17.88 0 - - - 10467.76
Mai 1879.26 6130.54 13.82 24.14 - 1542.94 3018.48 190.54 - 17.62 0 - - - 12817.34
Iunie 1939.53 5622.18 23.24 22.28 - 1224.64 3070.44 195.96 - 19.3 0 - - - 12117.57
- 428.76 128.78 16.9
Iulie 2160.12 5828.56 24.28 28.34 2354.12 1414.42 220.26 - 4.86 0 (R) + 17999.16
5389.76
August 2297.32 6333.28 16.24 35.5 - 2365.6 172.8 261.5 - 5.94 0 837.92 577.64 3.28 12907.02
Septembrie 2196.06 5737.52 23.08 28.84 - 874.9 191.98 341.48 - 2.54 0 804.38 997.08 0 11197.86
Octombrie 1990.76 5261.5 32.72 31.62 - 705.56 0 308.82 - 0.2 0 1285.98 818.46 0 10435.62
Noiembrie 1902.62 4824.44 27.02 21.7 13.02 766.58 110.52 244 5.74 1.5 0 419.58 500.56 77.54 8914.82
Decembrie 1887.32 4618.24 23.16 19.94 22.18 959.84 462.58 274.7 9.02 4.54 0 1566.66 452.78 0 10300.96
428.76
TOTAL 21097.19 65608.64 247.98 320.62 35.2 13781.16 19651.64 2587.68 14.76 75.34 0.86 (R) + 3475.3 97.72 137727.13
10304.28
Nota: Cantitatile sunt exprimate in tone
R = deseuri colectate din mediu rural; U = deseuri colectate din mediu urban
**Cantitatea de levigat a fost transportata de la Statiile de transfer Campulung si Mioveni si recirculata pe corpul celulei 1 de depozitare pentru a
se realiza un amestec cat mai omogen (procedura recomandata de catre inginerii PALL pentru tratarea eficienta a levigatului in Statiei de tratare).

26
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Diagrama 1: Diagrama deseurilor acceptate in Depozitul Albota in anul 2011

Nota: Cantitatile sunt exprimate in tone

Deseuri reciclabile
Depozitul Albota a fost prevazut cu o instalatie de sortare, scopul acesteia fiind separarea unor
fractii valorificabile material. Principalele materiale sortate sunt: hartia, cartonul, plasticul (PET, folie,
alte platice), sticla.
Din cantitatea de deseuri provenite de la populatie si colectate separat ca fractie uscata, in urma
operatiei de sortare a deseurilor, au rezultat o serie de deseuri reciclabile, cuprinse in Tabelul 13, la care
se adauga si deseurile colectate din zona de depozitare definitiva (celula 1) (Foto 4). Astfel, cantitatile
de deseuri reciclabile sortate (Foto 5) si valorificate prin unitati specializate sunt prezentate in
Tabelul 14.
Deseurile de echipamente electrice si electrocasnice sunt depozitate la Punctul Verde din incinta
depozitului pana la eliminarea lor catre firme autorizate in vederea tratarii, valorificarii si eliminarii lor
finale.
27
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Tabelul 13: Cantitati deseurilor reciclabile colectate si selectate

Cantitate deseu reciclabil


Cantitate deseuri rezultate in urma procesului de sortare
adus de catre transportator
Luna Deseu Hartie,
Materiale Hartie si Sticla TOTAL
menajer Sticla (t) Fier (t) Folie (t) Plastice (t) carton,
plastice (t) carton (t) (t) (t)
(gunoi) (t) PET* (t)

Februarie 23.88 13 0 36.88 12 0.5 0.2 0.6 1.3 22.28

Martie 32 18.64 0 50.64 22.4 0.2 0.25 0.44 0.7 26.65

Aprilie 28.26 17.12 0 45.38 18.5 0.2 0.2 1.58 3.54 21.36

Mai 24.14 13.82 0 37.96 17.8 0 0.1 2 3.84 14.22

Iunie 22.28 23.24 0 45.52 18 0.1 0.2 1.7 4.1 21.42

Iulie 28.34 24.28 0 52.62 18.7 0.1 0.1 4.02 2.9 26.8

August 35.5 16.24 0 51.74 26.54 0.2 0 2.6 3.94 18.46

Septembrie 28.84 23.08 0 51.92 18.9 2.7 0.1 0 3.04 27.18

Octombrie 31.62 32.72 0 64.34 27.6 2.8 0.2 0 2.14 31.6

Noiembrie 21.7 27.02 13.02 61.74 27.5 13.02 0.1 3.48 2.48 15.16

Decembrie 19.94 23.16 22.18 65.28 21.9 22.18 0.55 3.56 5.4 11.69
Nota: Tabelul face referire la cantitatile de deseuri reciclabile colectate separat si transportate la Depozitul Albota, cantitati ce intra direct in procesul
de sortare.

28
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Tabel 14: Deseuri valorificate prin unitati specializate

Deseuri valorificate prin unitati specializate:


2.De la
Luna 1.Din Statia de Sortare + recuperate de pe celula 1 Punctul Verde
PET Hartie, carton Folie Sticla PE (t) Fe (t) DEEE (t)
(t) (t) (t) (t)

Ianuarie 16 20 0 0 0 0 0

Februarie 19.34 62.02 0 0 1.3 0 0

Martie 36.53 62.4 0 0 1.38 0 0

Aprilie 29.7 65.7 0 0 3.54 0 0

Mai 30.58 65 21 0 3.84 0 1.9

Iunie 32.4 64.52 0 0 4.1 0 0

Iulie 35.58 57.4 5.72 0 2.9 0 0

August 39.66 60 0 0 3.94 0 0

Septembrie 40 49 0 0 3.04 0 0

Octombrie 26.2 21.7 0 82 2.14 0 0

Noiembrie 39.98 54.62 6.08 322 2.48 0 0.79

Decembrie 28.82 22.82 3.56 225 5.4 2 0

TOTAL 374.79 605.18 36.36 629 34.06 2 2.69


29
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Foto 4: Deseuri reciclabile inainte de sortare

Foto 5: Deseuri reciclabile dupa sortare

30
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

VIII.3. Monitorizarea celulei 1 de depozitare definitiva


Celula 1 de depozitare, nivelul I, este impartita in 20 de zone cu suprafete de depozitare cuprinse
intre 1500 – 3080 mp (Figura 2).
Din 07.09.2011, depozitarea pe celula 1 se face la nivelul al II-lea, nivel care a fost redimensionat si
reimpartit in alte 20 zone ( Z21-Z40) cu suprafete de depozitare cuprinse intre 1580 – 2494 mp. Pana la
sfarsitul anului 2011 s-a depozitat in 4 dintre acestea , iar depozitarea pe urmatoare doua zone simultan
(Z25, Z26) a inceput din 05.12.2011 si se continua si in 2012 (Figura 3, Tabelul 16, Tabelul 17).
Inaltimea stratului de deseu depus este de aproximativ 1.8 m. Cantitatea de deseuri din
constructii si demolari a fost utilizata pentru realizarea si intretinerea drumului de acces spre zona de
depozitare, iar cantitatea de pamant a ajutat la depunerea in amestec a deseurilor, acoperirea zonelor
dupa depozitare, precum si pentru realizarea digurilor perimetrale (Tabelul 15, Foto 6, Foto 7).

Tabel 15: Date despre digurile perimetrale realizate la nivelul al II-lea


Cantitate pamant
Luna Lungime taluz (ml) relocat pentru Zona taluzata
taluzare (tone)
Octombrie 144 459 Z21, Z22
Noiembrie 86 220 Z23, Z24
Decembrie 43 120 Z25

In rambleu, depozitul s-a ridicat cu o panta a taluzurilor de 1:3 care nu are numai rol de
stabilitate, ci si de scurgere rapida a apelor din precipitatii fara sa produca eroziuni.
Depozitarea definitiva s-a realizat in concordanta cu respectarea procedurilor cuprinse in
Manualul de exploatare si Autorizatia de mediu. Monitorizarea in timpul descarcarii, compactarii si
acoperirii s-a efectuat sub supravegherea personalului specializat si repartizat pe sectoare. Controlul
incadrarii deseurilor in norme s-a efectuat zilnic (prin control vizual, la cantarire si la descarcare) si prin
sondaje (prin comisia de monitorizare). In paralel, s-a procedat la informarea operatorilor colectori cu
privire la tipurile de deseuri acceptate in Depozitul ecologic de deseuri nepericuloase. Din acest punct de
vedere, s-au respectat toate cerintele de acceptare, nefiind necesara o analiza de control si evaluare.
31
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Activitatea de descarcare propriu-zisa a deseurilor se supune unor reguli stricte, printre care:
- restrictionarea numarului de vehicule in zona de descarcare;
- descarcarea deseurilor la locul indicat;
- necesitatea ca lucratorii din zona de descarcare sa poarte uniforme de protectie, in culori vizibile si
usor de identificat;
- interdictia de a fuma in zona de descarcare, etc.

Foto 6: Drum acces, taluzuri si nivelurile de depozitare in celula activa

Foto 7: Realizarea digurilor perimetrale

32
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

33
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Figura 2: Gradul de umplere a celulei 1 de depozitare – nivel I

34
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Figura 3: Gradul de umplere a celulei 1 de depozitare – nivel II

35
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Tabelul 16: Monitorizarea celulei 1 si ocuparea zonelor de depozitare – nivel I

Tabelul 17: Monitorizarea celulei 1 si ocuparea zonelor de depozitare – nivel II

36
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

VIII.4. Gestionarea levigatului


Pentru prevenirea poluarii accidentale cu levigat in cadrul Depozitului Albota, s-a montat un
Sistem de avertizare si detectie a scurgerilor accidentale de levigat care sa preintampine un eventual
dezastrul ecologic. De asemenea, se executa lucrari de intretinere a sistemului de colectare si evacuare
levigat, cum ar fi camine, pompe, conducte.
In urma procesului de tratare a levigatului (principiul osmozei inverse) rezulta 70% permeat si
30% concentrat (Tabelul 18).
Tabelul 18: Gestionarea Statiei de tratare a levigatului
Cantitate de Cantitate de
Ore Cantitate de permeat
Luna levigat tratata concentrat rezultata
functionare produsa (mc)
(mc) (mc)
Ianuarie 00:30 2 1,4 0,6

Februarie 01:30 6 4,2 1,8

Martie 00:30 2 1,4 0,6

Aprilie 1 4 2,8 1,2

Mai 10:30 42 29,4 12,6

Iunie 83 332 232,4 99,6

TOTAL 97 388 271,6 116,4

Se constata o crestere semnificativa a cantitatii de levigat tratata in luna mai, preponderent in


luna iunie (Grafic 2), astfel bazinele colectoare au ajuns la un nivel minim de inmagazinare.
Din luna iulie, Statia de tratare a levigatului a fost conservata, aceasta putand fi repornita in orice
moment in caz de necesitate (de ex. acumularea unei cantitati semnificative de levigat ca urmare a unor
precipitatii abundente).
Din momentul conservarii, ca masuri de prevenire a eventualelor incidente, s-a verificat in
permanenta nivelul din bazinul de colectare a levigatului si prognoza meteo. Deoarece nu s-a constatat o
crestere semnificativa a nivelului din bazin, motivul fiind anul secetos, nu a fost necesara repornirea
Statiei de tratare a levigatului.

37
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

In concluzie, cantitatea de levigat este variabila in functie de conditiile climatice, cantitatile si


tipurile de deseuri depozitate, iar levigatul care se formeaza rezulta din infiltrarea apei de precipitatii
prin deseurile depozitate in zona operationala a depozitului. In viitor, dupa inchiderea depozitului,
aportul de precipitatii o sa fie zero, iar cantitatea de levigat ce se va produce va rezulta din ceea ce s-a
acumulat in timp in corpul depozitului, fiind cedata treptat. Aceast fenomen se intampla in prezent in
cazul depozitul inchis.

Grafic 2: Raportul levigat – permeat - concentrat

Nota: Cantitatile sunt exprimate in m3.

VIII.5. Gestionarea gazului de depozit


Pentru a se evita o serie de riscuri prin migrarea si acumularea gazului de depozit, in Proiect a
fost prevazuta Statia de ardere a biogazului pentru evacuarea controlata a acestuia. Astfel, s-a realizat
monitorizarea periodica a parametrilor de interes major, cum ar fi temperatura de ardere, CH4, O2, CO2,
volumul de gaz ars, ore de functionare (Tabelul 19).
38
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

In luna iulie, din motive tehnice, Statia de ardere a biogazului nu a functionat o perioada de timp
pana la inlaturarea defectiunii. In momentul repornirii nu s-a constata o crestere semnificativa a
metanului dupa numarul semnificativ de zile in care aceasta nu a functionat.
Din luna septembrie se constata o scadere a cantitatii de metan arsa, preponderant in luna
octombrie. S-a previzionat o scadere si pentru luniile urmatoare, previziune fondata datorita faptului ca
temperatura aerului a fost in continua scadere, iar capacitatea de acumulare a gazului de depozit a scazut
semnificativ. Astfel, s-a ajuns la imposibilitatea punerii in functiune a Statiei de ardere in ultimele luni
ale anului datorita lipsei de metan (parametrii operationali prevazuti in legislatie sunt 30-60% pentru
metan si 0-6% pentru oxigen) (Grafic 3).

Tabel 19: Monitorizarea Statiei de ardere a gazului de depozit in anul 2011

Volum gaz ars


Luna Ore functinare
(mc)

Ianuarie 385 45

Februarie 106 10.42

Martie 679 24.8

Aprilie 2246 26.47

Mai 1376 17.7

Iunie 1268 16.98

Iulie 701 11.59

August 1877 26.2

Septembrie 1387 13.06

Octombrie 203 2.69

Noiembrie 0 0

Decembrie 0 0

Reglaje 2011* 880 10.24

TOTAL AN 11108 205.15

Nota: Sunt exprimate valorile medii lunare


*Reprezinta timpul scurs/volumul de gaz ars de la pornire pana la citirea primilor parametrii
39
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Grafic 3: Volumul de gaz de depozit ars lunar in Statia de ardere

VIII.6. Compostul
Metoda cea mai buna de valorificare a reziduurilor organice de tot felul o reprezinta
compostarea.
Prin compostare se intelege totalitatea transformarilor microbiene, biochime, chimice si fizice pe
care le sufera deseurile organice, vegetale si animale, de la starea lor initiala si pana ajung in diferite
stadii de humificare, stare calitativ deosebita de cea initiala, caracteristica produsului nou format,
denumit compost.
Procesul de compostare cuprinde 3 faze principale, dupa cum urmeaza:
prima faza reprezinta stadiul de fermentare mezofila;
a doua faza reprezinta stadiul termofil;
a treia faza constituie stadiul de maturare.
In ceea ce priveste deseurile biodegradabile organice, acestea sunt depozitate in cadrul
Depozitului de Deseuri Solide Albota pe platforma de compost special amenajata. Astfel, s-au realizat

40
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

lucrari de pregatire pentru realizarea procesului de fabricatie al compostului (Foto 8), dupa cum
urmeaza:
- S-a procedat la maruntirea deseurile biodegradabile depozitate pe platforma de compost cu
ajutorul unei tocatoare (Tocator deseuri verzi HL I 1222);
- S-au indepartat deseurile non-biodegradabile vizibile cu ochiul liber;
- S-a amestecat materialul folosit;
- S-a aranjat materialul intr-o sigura brazda de pana la 2 m inaltime, in unghi abrupt (brazda de
compost trapezoidala) (Foto 9);
- S-a umezit brazda rezultata periodic;
- Aerarea se face manual datorita lipsei unui utilaj special destinat acestei operatii.
Pe parcursul lunii octombrie, compostul astfel pregatit a fost „imbunatatit” cu rumegus si gunoi
de grajd.
Dupa finalizarea proceselor tehnologice, compostul va fi trecut printr-o sita care separa
compostul vandabil de fractiunile care trebuie reintroduse in proces (tambur rotativ cernere compost
TSM 3500).

Foto 8: Lucrari de pregatire a procesului de compostare

41
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

Foto 9: Brazda de compost trapezoidala (vedere laterala)

IX. Aspecte privind sanatatea, securitatea muncii si situatii de urgenta


Activitatile de administrare ale Depozitului de Deseuri se executa in baza prevederilor legale
referitoare la sanatatea, securitatea muncii si situatiile de urgenta.
Persoanele care desfasoara o activitate pe amplasament au fost instruite corespunzator in ceea ce
priveste prevenirea incendiilor, sanatatea si securitatea muncii. Instruirea s-a realizat pentru urmatoarele
aspecte:
- drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste sanatatea si securitatea
muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;
- cerintele de sanatatea si securitatea muncii si prevenirea incendiilor pe timpul tuturor fazelor de
functionare ale depozitului, atat pentru functionarea normala, cat si pentru accidente sau cazuri de
urgenta;
- echipamentul de protectie necesar;
- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;
- masurile de prim-ajutor;
- alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, instalatii etc.).
42
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

La aparitia de noi legi referitoare la reglementari legate de functionarea depozitelor de tip "b",
personalul angajat va fi informat. De asemenea, se anunta si schimbarile cu privire la:
- reorganizarea activitatilor pe depozit (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de
alarma, proceduri operationale etc.);
- modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de
protectie a mediului;
- modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.
Depozitul Albota este prevazut cu instinctoare si/sau pichete PSI pentru toate sectoarele, dar si
cu patru hidrantii amplasati in trei zone ale incintei: doi in Statia de Sortare, unul la bazinul de incendiu
si altul la Statia de tratare a levigatului, in apropierea celulei de depozitare definitiva.

X. CONTROLUL OPERATIONAL AL DEPOZITULUI


Titularul activitatii este Consiliul Judetean Arges, reprezentat prin Unitatea de Implementare a
Proiectului (U.I.P.) in colaborare cu A.D.I. SERVSAL, iar ca operator temporar, pana la finalizarea
licitatiilor, S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.
Aportul fiecarei entitati privind exploatarea eficienta si corecta a Depozitului Albota, cat si
pentru un bun management in derularea Proiectului ISPA Nr. 2005 RO 16 PPE 001 „Managementul
integrat al deseurilor solide in judetul Arges”:
1. U.I P., prin:
- monitorizarea activitatii de depozitare a deseurilor si modul de exploatare al depozitului, prin
mentinerea legaturii permanente cu operatorul;
- mentinerea legaturilor cu Constructorul si Consultantul Proiectului pentru solutionarea
problemelor semnalate de operatorul depozitului;
- derularea etapei a doua a Proiectului, prin construirea celulei 2 in incinta depozitului;

2. A.D.I. SERVSAL, prin:


- monitorizarea derularii activitatii de colectare si depozitare a deseurilor din judetul Argeş, atat din
mediul urban, cat si din cel rural;
- discutii directe cu reprezentantii institutiilor din judet (de ex. Primarii) cu privire la gestionarea
corecta din punct de vedere legal a deseurilor generate;

43
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

- monitorizarea permanenta si mentinerea legaturii cu operatorul depozitului cu privire la


depozitarea deseurilor si la modul de exploatare;
- implementarea noului sistem pentru colectare, transport si depozitare deseuri, intocmirea caietelor
de sarcini si lansarea licitatiilor, incheierea contractelor de concesiune pentru administrarea
depozitului, respectiv colectare si transport, dar si monitorizarea serviciilor pe toata perioada
derularii contractelor;
- implementarea programelor de informare si constientizare a publicului privind prevenirea
generarii deseurilor, colectarea selectiva a deseurilor municipale, separarea fluxurilor de deseuri
principale, etc .;

3. S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., prin:


- controlul operational al Depozitului Albota in conformitate cu Autorizatia de mediu si cu
Manualul de exploatare;
- costurile ce se impun pentru exploatarea corecta si eficienta a depozitului;
- asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare;
- reducerea riscurilor de mediu;
- satisfacerea cerintelor autoritatilor publice pentru protectia mediului;
- mentinerea relatiilor sociale intre societate si reprezentantii institutiilor colaboratoare;
- instructaje asupra personalului cu privire la modul de exploatare al depozitului;
- mentinerea unui climat de munca civilizat in societate;
- instructaje periodice privind protectia muncii, sanatatea si situatiile de urgenta.

44
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

CONCLUZII

 Depozitul Albota a redus semnificativ efectele negative pe care le avea asupra mediului odata cu
punerea in aplicare a Proiectului ISPA „Managemetul intergrat al deseurilor solide in judetul
Arges” prin:
- Reducerea emisiilor de metan cu poluare atmosferica odata cu montarea Statiei de ardere
controlata a gazului de depozit;
- Reducerea emisiilor de levigat cu poluare a solurilor si a apelor subterane datorita sistemului de
impermeabilizare al depozitului si a colectarii levigatului format (atat de pe corpul depozitului
inchis, cat si de pe cel aflat in exploatare) intr-un bazin de 1500 mc, si tratarii acestuia in Statia
de tratare proprie;
- Reciclarea materialelor prin sortarea si valorificarea acestora de catre operatori specializati - se
reduce astfel cantitatea de deseuri depozitata;
- Implementarea Punctului Verde pentru colectarea DEEE-urilor si a altor deseuri periculoase;
- Compostarea fractiunii biodegradabile;
- Protejarea sanatatii populatiei umane;
Deci, s-au imbunatatit semnificativ calitatea apelor de suprafata si a celor subterane, a aerului, a
solurilor, a ecosistemelor, dar si impactul vizual. De asemenea, s-au imbunatatit conditiile de
sanatate datorita activitatii cat mai corecte de gestionare a deseurilor (colectare, transport,
reciclare, depozitare finala).
 Operatii desfasurate la Depozitul de Deseuri Solide Albota includ:
- Inregistrarea cantitatilor de deseuri – cantar pod bascula;
- Controlul strict privind deseurile permise si nepermise – conform Schemei de acceptare a
deseurilor la depozitare si a Listei de coduri acceptate in depozit din Autorizatia de mediu;
- Acoperirea periodica a deseurilor – conform Autorizatiei de mediu;
- Compactarea suprafetelor unde se realizeaza depozitarea/acoperirea;
- Controlul levigatului rezultat;
- Controlul gazului de depozit;
- Controlul deseurilor reciclabile;

45
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

- Monitorizarea regulata atat in timpul exploatarii, cat si post - inchidere – conform Autorizatiei de
mediu, etc;
 In faza de exploatare, impactul previzionat odata cu implementarea Proiectului ISPA asupra
factorilor de mediu si/sau sanatatii umane este semnificativ datorita faptului ca este respectata
tehnologia de exploatare;
 Pentru evitarea eventualelor efecte negative (ne)semnificative, pe langa sistemul de
automonitorizare impus de Autorizatia de mediu, exista si controlul propriu al gradului de
umplere si gestionare al spatiului de depozitare, dar si controlul instalatiilor prin sistemele cu
transmitere de alarma:
- Sistemul de monitorizare al gazului de depozit;
- Sistemul de detectie a scurgerilor accidentale de levigat;
 In lunile de toamna s-a procedat la realizarea unei perdele de puieti de arbori, din specii diferite,
perimetral celulei active, perdea cu rol de protectie contra actiunii vantului, cu rol de
imbunatatire a conditiilor microclimatice, cu beneficii asupra sanatatii populatiei, dar si cu
impact vizual.

REALIZAT,
RESPONSABIL MEDIU
GRATIELA MAZILU

46
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

ANEXA 1: Schema procedurii de acceptare a deseurilor la depozitare

47
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

ANEXA 2: Gradul de tasare al depozitului inchis

48
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

ANEXA 2: Gradul de tasare al depozitului inchis – continuare

49
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

ANEXA 2: Gradul de tasare al depozitului inchis – continuare

50
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

ANEXA 2: Gradul de tasare al depozitului inchis – continuare

51
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

ANEXA 3: Exemplu tichet cantarire – format electronic

52
2011
RAPORT ANUAL DE MEDIU
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. – Punct de lucru: Depozit Deseuri Solide Albota

ANEXA 4: Document de insotire a transportului de deseuri

Document de insotire transport de deseuri

conform HG. 349/2005 si a Autorizatiei de Mediu nr.210/2010

Date transportator Caracterizare deseuri colectate

Data……………………………….
Denumire firma:……………………….. Urban Rural Mixt
Nume, prenume delegat: ………………. % % %
CNP delegat: Denumire produs:…………………………..
Categorie produs: …………………………
Subcategorie produs: ………………………
Zone de colectare: …………………………….
Nr. de inmatriculare: ………………………………………………….

Semnatura si stampila: Semnatura delegat:

Nota: *conform HG. 856/2002 sau Ordin 95/2005

Deseul se accepta la depozitare numai daca este conform cu cel descris in cadrul caracterizarii
generale pentru depozit de deseuri nepericuloase - clasa b.

Transportatorul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea datelor inscrise. In caz ca


deseurile nu sunt din categoria celor acceptate, iar suspiciunea se confirma, eliminarea lor se face
pe cheltuiala transportatorului.

53
2011