Sunteți pe pagina 1din 59

8 Spitalul Municipal Sf.

Doctori Cosma i Damian Rdui


Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina * din 1*
E+emplar nr.) *
*. %ista responsabililor cu elaborarea2 verificarea si aprobarea editiei sau dupa ca-2 a revi-iei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
Numele si
prenumele
Functia Data
Semnatura
1 2 3 4 5
*.*. Elaborat Ec. Gai!escu "odica #$crimioara Director Financiar %ontabil &3.&1.2&11
*.3. 'eriicat Ec.Gai!escu "odica #$crimioara Director Financiar %ontabil &3.&1.2&11
*.4 (probat )n*. Dorin +ibeic$ ,ana*er &3.&1.2&11
1
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 3 din 1*
E+emplar nr.) *
3. Situatia editiilor si a revi-iilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia5 revi-ia in cadrul
editiei
Componenta revi-uita
Modalitatea revi-iei Data de la care se aplica prevederile editiei sau
revi-iei editiei
1 2 3 4
3.*. Editia 1 - -
3.3. "evi.ia 1
3.4 "evi.ia 2
2
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 4 din 1*
E+emplar nr.) *
4. %ista cupri-and persoanele la care se difu-ea-a editia sau2 dupa ca-2 revi-ia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul
difu-arii
E+em.
plar nr.
Compar.timent
6unctia $ume si prenume Data primirii Semnatura
1 2 3 4 5 / 0
4.*.
(plicare 1 Financiar
%ontabilitate
Economist
Economist
Economist
%ontabil
1a2arie "odica
#upascu "aluca
3n*urianu Elena
%apra Elena
&3.&1.2&11
4.3.
(plicare 2 ".3.N.4.S Se
".3.3.N.4.S.
Economist
5ur6ui Dumitru &3.&1.2&11
4.4.
(plicare 3 (c2i.itii Se birou
ac2i.itii in*.
,erceolo*
Gaitescu 7etru
+i*anas ,i2ai
&3.&1.2&11
4.7.
(plicare 4 (provi.ionare
Se birou
aprovi.ionare
ec.
7opa G2eor*2e &3.&1.2&11
4.,.
(plicare 5 8irou te2nic Se birou
te2nic in*.
8ordei %e.ar &3.&1.2&11
4.8.
)normare 1 %ontabilitate Director
inanciar
%ontabil
Gai!escu "odica
#$crimioara
&3.&1.2&11
3
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 7 din 1*
E+emplar nr.) *
4.1.
Evidenta 1 %ontabilitate
inanciar
Economist Gaitescu "odica
#acrimioara
&3.&1.2&11
4.8.
(r2ivare 1 %ontabilitate
inanciar
Economist Gaitescu "odica
#acrimioara
&3.&1.2&11
4.1.
(lte
scopuri
9 %ompartiment
ul :uridic
%onsilier :uridic "obu Dorin &3.&1.2&11 9
7. SCOP%
7.*. 7rocedura descrie activit$!ile des$;urate in cursul circuitului documentelor in toate compartimentele spitalului
7.3. 7re.enta procedura stabile;te lu-ul de lucru parcurs in primirea si diu.area controlata a corespondentei in cadrul serviciilor spitalului
7.4. 7rin 7rocedura se urm$re;te asi*urarea unui circuit corect< eicient< operativ si le*al al documentelor.
,. DOME$#% DE !P%#C!RE
,.*. 7rocedura se aplic$ =n cadrul compartimentelor si serviciilor
,.3. 7rocedura este =ntocmit$ =n scopul pre.ent$rii circuitului documentelor< at>t pentru cele intrate din e-terior< c=t ;i pentru cele din oiciu
,.4. 7rin procedura este documentat si modul cum sunt tratate documentele care implica pla!i din ondurile Spitalului ,unicipal ?S. Doctori %osma si Damian@ "adauti.
,.7. #a procedura participa toate Compartimentele de specialitate2 conorm cu atribu!iile care le revin in primirea sau emiterea de documente.
8. DOCME$(E DE RE6ER#$"&
8.*. S"EN )S4 A&&1B2&&1 B
8.3. ,anualul %alit$!ii
8.4. %onstitu!ia "om>niei
4
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina , din 1*
E+emplar nr.) *
8.7. # 215 B 2&&1 privind administra!ia public$ local$
8.,. 43G 34 B 2&&/ privind atribuirea contractelor de ac2i.i!ie publica< a contractelor de concesiune de lucr$ri publice ;i a contractelor de concesiune de servicii
8.8. # 501B2&&3 %odul iscal
8.1. 4.G.2/2&&1 privind re*imul contraven!iilor
8.9. #e*ea 1//1AA/ privind ar2ivele
8.:. "4F /1/25.&3.2&11
8.*/. # 203B2&&/ le*ea inan!elor publice locale
8.**. #e*ea 120/1AA8 privind statutul cadrelor didactice
8.*3. 5.G. A25/1A.&0.2&&/ pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor reeritoare la atribuirea contractelor de ac2i.i!ie public$
8.*4. #e*ea nr. 82/1AA1 9 le*ea contabilit$!ii< cu modiic$rile ;i complet$rile ulterioare
8.*7. 4,F7 nr. 185&/2&&4 privind re*istrele ;i ormularele inanciar 9 contabile
8.*,. 4,F7 nr. 10A2/2&&2 pentru aprobarea Normelor metodolo*ice privind an*a6area< lic2idarea< ordonan!area ;i plata c2eltuielilor institu!iilor publice< precum ;i
or*ani.area< eviden!a ;i raportarea an*a6amentelor bu*etare ;i le*ale
8.*8. 4G nr. 11A/1AAA privind controlul intern ;i controlul inanciar preventiv< cu modiic$rile ;i complet$rile ulterioare<
8.*1. 4,F7 nr.B 522/2&&3 privind aprobarea Normelor metodolo*ice *enerale reeritoare la e-ercitarea controlului inanciar preventiv< cu
modiic$rile ;i complet$rile ulterioare
8.*9 4,F7 nr. 10A2/2&&2 pentru aprobarea Normelor metodolo*ice privind an*a6area< lic2idarea< ordonan!area ;i plata c2eltuielilor institu!iilor
publice< precum ;i or*ani.area< eviden!a ;i raportarea an*a6amentelor bu*etare ;i le*ale<
1. DE6#$#"## ;# PRESCR(&R#
0.1.4.,.S. 4rdin al ,inistrului Sanatatii
0.2. # 9 #e*e A5/2&&/
0.3. 43G 9 4rdonan!a de 3r*enta a Guvernului
0.4. DGF7 9 Direc!ia Generala a Finan!elor 7ublice
0.5. 47 9 4rdin de plata
0./. "(% 9 "esponsabil (si*urarea %alit$!ii
0.0. S,% 9 Sistem de ,ana*ement al %alit$!ii
0.8. %F77 9 %ontrol Financiar 7reventiv 7ropriu
9. PROCEDR!
5
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 8 din 1*
E+emplar nr.) *
9.*. )n cadrul biroului ".3.N.4.S. se primesc< se emit< se adopta sau se transmit diverse acte ;i documente. %ircuitul acestor documente si acte trebuie sa ie unul planiicat
si trasabil.
9.3. "esponsabil de procesB Secretar
9.3. Date de intrare ale procesuluiB
Documentele care constituie corespondenta e-terna a Spitalului ,unicipal ?S. Doctori %osma si Damian@ "adauti.
Documentele emise de compartimente de specialitate avnd destinaia in exteriorul
Documentele cu circuit intern in cadrul compartimentelor de specialitate Facturi si Documentele anexate acestora
Propunere de plata
Angajament de plata
Ordonantare de plata
Documentele care angajeaz financiar Angajamentele legale si financiare
8.4. Date de ie;ire ale procesuluiB
Registru intrriie!iri general
Registru intrariiesiri din cadrul "erviciului %ontabilitate
Registre speciale de evidenta a Documentelor care implica plai din fondurile #ugetului $ocal%#ugetului de stat %&enituri Proprii
Registre de evidenta speciale diverse% pe tipuri de documente sisau compartimente% activiti
9.,. 7rocesul care descrie activit$!ile des$;urate in cadrul procesului de circula!ie a documentelor in Spitalului ,unicipal ?S. Doctori %osma si Damian@ "adauti se
des$;oar$ conorm celor descrise mai 6os< parcursul ac!iunilor iind pre.entat in dia*rama lu- din (ne-a 1.
8.5.1. 7rimirea ;i =nre*istrarea documentelor
8.5.1.1. %oresponden!a adresat$ spitalului< prin po;t$< curieri sau direct de la cet$!eni< precum ;i toate actele =ntocmite de compartimentele de activitate proprii< se =nre*istra.$ la
re*istratura *enerala a spitalului.
8.5.1.2. +oate actele care privesc aceea;i problem$< se cone-ea.$ la primul act
=nre*istrat< num$rul primului act iind num$rul de ba.$< care determin$ locul de ar2ivare al =ntre*ii lucr$ri.
8.5.1.3. Documentele se =nre*istrea.$ cronolo*ic< incepand cu 1 ianuarie si termin>nd cu 31 decembrie al iec$rui an
8.5.1.4. (tat documentele care se =nre*istrea.$ cat si r$spunsurile si actele trimise din oiciu vor purta num$rul de =nre*istrare al documentului si indicativul dosarului la care se
p$strea.$
8.5.1.5. Dupa re.olvarea lor< documentele se *rupea.$ pe dosare conorm nomenclatorului si se predau la (r2iva in al doilea an dupa constituire
8.5.1./. 7redarea documentelor la (r2iva se ace pe ba.a de inventare =ntocmite in doua e-emplare pentru documente nepermanente si in trei e-emplare pentru documente
permanente
/
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 1 din 1*
E+emplar nr.) *
8.5.1.0. (ctele adresate *re;it se =nre*istrea.$ ;i se e-pedia.$ imediat< spre re.olvare institu!iei competente< comunic>ndu9se aceasta emitentului< respectiv peti!ionarului.
8.5.1.8. 7rimirea< e-pedierea ;i p$strarea documentelor secrete se ace conorm dispo.i!iilor din actele normative =n vi*oare< care re*lementea.$ aceast$ activitate.
8.5.1.A. 7ersonalul din compartimente si servicii r$spunde personal de eviden!a< p$strarea ;i olosirea actelor .
8.5.1.1&. Este inter.is$ circula!ia actelor ne=nre*istrate.
8.5.1.11. (ctele care se provin direct de la cet$!eni< se primesc< se =nre*istrea.$ ;i li se aplic$< =n col!ul din drepta sus< num$rul de =nre*istrare C;tampilaD ;i i se comunic$ pe loc<
peti!ionarului< num$rul de =nre*istrare.
8.5.1.12. (ctele care vin prin po;t$ sau curieri se =nre*istra.$ =n ordinea sosirii lor. )n ca.ul =n care =n act nu se men!ionea.$ adresa emitentului< se ane-ea.$ plicul< dac$ acesta
con!ine adresa respectiv$. Dac$ lipsesc ane-ele men!ionate =n actul intrat< persoana din compartiment care 19a primit< =nscrie men!iunea Elips$ ane-eE< =n ca. contrar iind
r$spun.$tor de pierderea lor.
8.5.1.13. Dup$ =nre*istrare actele se predau =n map$< spre a i aplicata o re.olu!ie de c$tre ,ana*er ;i apoi vor i distribuite persoanelor din compartimente sub semnatura care au
atribu!ii le*ate de con!inutul acestora.
9.,.3. Semnarea documentelor
8.5.2.1. 7ersoanele din cadrul spitalului care =ntocmesc documentele poart$ =ntrea*a r$spundere asupra datelor ;i con!inutului acestora< iar =n ca.ul inser$rii unor date sau inorma!ii
eronate< vor r$spunde civil< administrativ sau penal pentru aceastea< conorm le*ii.
8.5.2.2. +oate documentele intocmite de personalul spitalului pentru a i transmise in e-teriorul unitatii< vor i semnate de c$tre cei desemnati si de c$tre c$tre mana*erul unitatii
in*. Dorin +ibeic$.
8.5.2.3. Secretarul unitatii elibere.$ e-trase sau copii de pe orice act din ar2iva unitatii ;i semnea.$ actele prev$.ute e-pres de le*e ;i ormularele tipi.ate< care prev$d aceast$
semn$tur$.
8.5.2.4. Secretara asi*ura comunicarea c$tre autorit$!ile< institu!iile publice si persoanele interesate a dispo.i!iilor mana*erul unitatii in*. Dorin +ibeic$< in condi!iile #e*ii 544B2&&1
privind liberul acces la inorma!iile de interes public.
9.,.4. Circuitul facturilor si celorlalte documente care an0a<ea- financiar =compartiment financiar .contabil
8.5.3.1. %ircuitul acturilor este deinit de prevederile 4,F7 nr. 185&/2&&4 privind re*istrele ;i ormularele inanciar 9 contabile< conorm c$ruia E=nre*istr$rile =n contabilitate se ac
cronolo*ic< prin respectarea succesiunii documentelor dup$ data de =ntocmire sau de intrare a acestora =n unitate ;i sistematic< =n conturi sintetice ;i analiticeE.
8.5.3.2. #a =nre*istrarea acturilor se vor respecta urm$toarele prevederiB
9 toate acturile intrate =n institu!ie vor avea notat pe ele num$rul de =nre*istrare alocat =n re*istrul de eviden!$ a documentelor intrate<
9 =n ca.ul e-isten!ei unei adrese de =naintare se va speciica c$ actura este ane-$ la ..... Crespectiva adresaD ;i se va trece pe ea num$rul de =nre*istrare
respectivF
9 este inter.is$ e-isten!a =n institu!ie a acturilor ne=nre*istrate.
8.5.3.3. +oate acturile si celelalte documente care implica inanciar (.#.4.7. vor i predate dup$ =nre*istrarea< veriicarea realitatii si le*alitatii cu toate documentele 6ustiicative in
ane-a catre director inanciar contabil care va dispune ordonantarea =nre*istrarea obli*a!iei de plat$ a!$ de ter!ii creditori =n eviden!a contabil$.
0
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 9 din 1*
E+emplar nr.) *
8.5.3.4. Dup$ =nre*istrarea obli*a!ie de plat$< acturile vor i predate %ompartimentului de specialitate CadministrativD.
8.5.3.5. %ompartimentul de specialitate va aplica pe toate toate acturile trimise spre plata vi.a de conirmare a realit$!ii si le*alit$!ii.
8.5.3./. Facturile trimise spre plata vor avea ane-ate toate documentele 6ustiicative necesare 9 7' de recep!ie< Devi.e< precum si de (ne-ele (#47. )n ca. contrar< se =napoia.$
%ompartimentului de specialitate.
8.5.3.0. +oate documentele care implica inanciar obli*atii de plata< inainte de a i trimise spre plata< se supun %ontrolului inanciar preventiv propriu in urma c$ruia vor purta vi.a
CFPP.
9.,.7. Circuitul !%OP
8.5.4.1. %ompartimentele de specialitate vor asi*ura< =n concordan!$ cu situa!ia e-istent$< a.ele de elaborare ;i semnare a documentelor pentru an*a6area< lic2idarea ;i ordonan!area
c2eltuielilor pentru acordarea vi.ei de control inanciar preventiv.
8.5.4.2. %ircuitul documentelor pentru =ncadrarea =n prevederile 4,F7 nr. 10A2/2&&2 pentru aprobarea Normelor metodolo*ice privind an*a6area< lic2idarea< ordonan!area ;i plata
c2eltuielilor institu!iilor publice< precum ;i or*ani.area< eviden!a ;i raportarea an*a6amentelor bu*etare ;i le*ale< r$m>ne cel e-istent la ora actual$ =n institu!ie.
8.5.4.3. +oate documentele (#47 vor i semnate de seii %ompartimentelor de specialitate din cadrul spitalului si conirmate prin vi.a CFPP. 7e tot circuitul< documentele (#47
vor i =nre*istrate in "e*istrul special (#47 in pro*ramul de contabilitate ?7remier@.
8.5.4.4. Compartimente de specialitate emit cele trei (ne-e (#47< 7ropunerea de plata C(ne-a 1D< (n*a6amentul bu*etar individual sau *lobal< incadrat la +itlul de c2eltuiala
bu*etara C(ne-a 3> si 4rdonantarea de plata C(ne-a 3D.
8.5.4.5. 7ropunerea de plata C(ne-a 1D emisa de Compartimente de specialitate este predata Serviciului Contabilitate care veriica clasiicatia bu*etara< identiic>nd po.i!ia
bu*etara prin care c2eltuiala in cau.a a ost prinsa in 8u*etul aprobat al in Spitalul ,unicipal ?S. Doctori %osma si Damian@ "adauti si vi.e.a documentul in cau.a.
8.5.4./. +rimestrial ;efului Serviciului Contabilitate va veriica dac$ acturile intrate =n institu!ie ;i =nre*istrate =n contabilitate< au urmat a.ele de an*a6are< lic2idare ;i ordonan!are
sau au ost restituite Cca urmare a constat$rii unei eroriD.
:. RESPO$S!?#%#(&"#
:.*. Mana0er in0. Dorin (ibeic
A.1.1. 7rime;te corespondenta in mapa si o directionea.a c$tre persoanele responsabile< cu re.olu!iile respective
A.1.2. (si*ura resursele necesare des$;ur$rii activit$!ile in cadrul procedurii
:.3. Secretarul
A.2.1. 4r*ani.ea.$ preluarea corespondentei reparti.ata< inre*istrearea destinatarul si semnea.$ in Registrul intrari'iesiri(
A.2.2. "$spunde de men!inerea Registrului intrari'iesiri generalF
8
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina : din 1*
E+emplar nr.) *
A.2.3. )nre*istrea.$ corespondenta in Registrul intrari'iesiri general si o transmite mana*erului B
A.2.4. Diu.ea.$ corespondenta in cadrul secretariatului si o =nre*istrea.$ in Registrul intrari'iesiri% av>nd *ri6a ca destinatarul sa semne.e de primire.
A.2.4. "$spunde de inre*istrarea in Registrului intrari'iesiri general a tuturor documentelor intrate< ie;ite sau intocmite pentru u. intern.
A.2.5. %onstituirea dosarelor< inventarierea si predarea lor la (r2iva
A.2./. %onruntarea cu Registrul intrari'iesiri% o data pe luna< intre 1 si 5 ale iec$rei luni< lu>nd masuri pentru completarea tuturor po.i!iilor unde au ost =nre*istrate actele
reparti.ate departamentului< in luna anterioara
:.4. Serviciul ac@i-itii si financiar.contabilitate
A.4.1. "$spunde de respectarea circuitului facturilor si a celorlalte documente care implica pla!i.
A.4.2. %ooperea.$ cu celelalte compartimente pentru respectarea le*alit$!ii privind intocmirea< semnarea< aprobarea< conirmarea< avi.area si circuitul documentelor care an*a6ea.$
inanciar (.#.4.7.
:.7. !n0a<aii
:.7.*. "$spund de respectarea procedurii.
:.,. R!C
A.5.1. +ine sub control 7rocedura< ormularele si =nre*istr$rile corespun.$toareF
A.5.2. Se preocupa de instruirea personalului atat proesional cat si din punct de vedere al S,% vi.>nd imbunatatirea continua a activit$!ilor in cadrul 7rocedurii.
#ntocmit
Director 6inanciar Contabil
Ec.Rodica Aafiescu
A
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina */ din 1*
E+emplar nr.) *
SE (7"48(
AR!6#C% M!$!AER
in0. Dorin (ibeic
de circulaie a documentelor
. valabil incepand cu data de *,./1.3/*3
!$EB! $R. :
Nr. %rt. Denumirea documentului #ocul unde se =ntocme;te ;i
nr. de e-emplare
Data =ntocmirii %ircuitul documentului 3nde se ar2ivea.$
*. M#C%O!CE 6#BE
l. 7roces G verbal. de
recep!ie C%od 14 G 2 G 5D
7.v. de recep!ie provi.orie
C%od 149295aD 7.v. de
punere =n unc!. C%od 14 G
2 G 5bD
7.v. de recep!ie inal$
C%od 14 G 2 G 5cD Se
birou te2nic
#a recep!ionarea mi6l. i-
C3 e-.D
#a primirea mi6l. i-. 9#a pers. care ac parte din
comisie Ce-. 1<2<3D
9la comp. care eectuea.$
opera!iunea de control preventiv
Ce-.2.D
9la comp. in. cont. pt. veiricare
;i =nre*. 7.v. de recep!ie Ce-.2 ;i
3D
9la comp. inc. cont.
Ce-.2 ;i 3D beneiciar
9la comp. inc. cont.
e-. 1.
1&
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ** din 1*
E+emplar nr.) *
2. "e*istrul numerelor de
inventar
compartiment
contabilitate)

contabilitate
1 e-emplar
#a primirea mi6l. Fi- Nu circul$ #a comp. inanciar
contabilitate
3. 8on de mi;care a mi6l.
i-C149293(D
compartiment
contabilitate
contabilitate
3 E-emplare
%>nd s9au perectat ;i aprobat ormele de mi;care 9 #a persoana autori.ata sa
aprobe miscareaB 3 e-.
9 #a sect. pred$t. e-. 3
9 #a sect. primit. e-. 1
9 #a comp. in. cont. e-. 2
#a comp. inanciar
contabilitate Ce-. 2D #a
sect. 7red$toare e-.3.
11
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina *3 din 1*
E+emplar nr.) *
N4+(B Hn ca.ul utili.$rii ca document de predare primire a mi6l. i-e transerate< serve;te ca document 6ustiicativ de predare primire a mi6l. i-e transerate altor unit$!i de =nso!ine a
mi6l. i- pe timpul transportului< de =nre*istrare =n eviden!a unit. pred$toare ;i primitoare.
12
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina *4 din 1*
E+emplar nr.) *
4. 7roces verbal de scoatere din
unc!. a mi6l.i-/de declasare
Sef birou te@nic
#a locul eectu$rii opera!iunii
de casare C2 e-.D
Data intrunirii
comisiei de %asare
9la pers. autori.. s$ aprobe scoaterea din unc!. Cambele e-.D
9la sec!ie Cserv. subunit.D pt. =nre*. =n ev. la locul de olosin!$ a mi6l. i-
Cambele e-.D
9la ma*a.ia primitoare< pt. semnare de c$tre *estionar a primirii =n *est. a
ansamblelor< subansamblelor pieselor componente ;i mat. re.ultate din 2D
scoaterea eectiv$ din unc!. Cambele e-emplareD
9la comp. inanc. cont.sau persoane care conduc ev contabil$ Ce-.lD
9la comp care a $cut propunerile de scoatere din unc!iune a mi6l.i-e< pt.
inre*istrare =n ev. Ce-. 2D
9la comp. inanc.
cont e-.l.
9la comp. care !ine
eviden!a mi6l.i-e
e-.2
5. Fi;a mi6locului i-C149292D Financiar contabilitate
1 E-emplar
Data punerii =n unc!.a
mi6l. i-.
Nu circul$ #a comp. inanciar
/. #ista de invent. a mi6l. Fi-e
Contabilitate

#a comp. unde se e-ecut$ inv.
de c$tre comisia de
inventariere =n 2 e-.
Hn momentul
e-ecut$rii inventarierii
9la contabilitate e-.l
9la sectorul inventariat e-.2.
9la comp. contab.
9la Sector
##. ?$R# DE $!(R! S(OCR#%OR
1. 7roces verbal
de licita!ie sau
de selec!ie de
oerte
Presedinte comisie
de licitatie numit
prin deci-ie
%omisia numit$ de unitate =n
acest scop =n 2 e-.
#a data or*ani.. licita!iei 9e-. 1. =nso!e;te contractul sau nota de comand$
9e-.2 la comisie
9contractul se ane-ea.$
la N% cu *rupul de acte
13
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina *7 din 1*
E+emplar nr.) *
%ontr..de lucr. de
investi!ii< prest.
serv..sau procurare
de bunuri
Sef Serviciu
ac@i-ii
#a unit.beneiciar$ C2 e-.D Se =ntocme;te inaintarea e-ecut$rii
opera!iunii =n cau.$
9e-. G 1 la e-ecutant
9e-. G 2 la beneiciar
9la e-ecutant
9contabilitate se
ane-ea.$ la N%
=mpreun$ cu *rupul de
acte
3. Not$ de recep!ie ;i
constatare de dieren!e
Ccod 14 G 3 G 1( ;i
cod 14 G 3 G 1 / a(D
Sef Serviciu
aprovi-ionare
Comisia de receptie
stabilita prin deci-ie
9la locul de depo.itare pe
m$sura eectu$rii recep!iei C2
e-emplareD
#a momentul sosirii =n unitate a bunurilor
materiale =n ca.ul =n care bunurile materiale
sosesc =n tran;e se =ntocme;te c>te un
ormular pt. iecare tran;$< care apoi se
ane-ea.$ la c.
9la *est. pt. inc$rcare =n *estiune a bunurilor recep!ionate
Ctoate e-D
9la comp. Fin. cont. ata;ate la docum. de livrare
9la unit. urni.. Ce-. 2D
9la unit. de transport e-.l pt. comunicarea lipsurilor
constatate
9la comp. inanciar
contabilitate
4. 8on de predare<
trans. restituire Ccod 14
G 3 G 3(D Hn ca.ul
utili.$rii caB
9la ma*a.ie document de
predare a mat. reolosibile
9pe m$sura pred$rii la ma*a.ie a materialelor
reolosibile
9la ma*a.ia de mat< reolosibile semn>ndu9se de predare9
primire Cambele e-D
9la comp. Financ. cont. sau pers. care conduce ev. e-. l evid.
mat. ;i e-. 2 ev. costuri
9la comp. inanciar
contabilitate Cambele
e-.D
14
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina *, din 1*
E+emplar nr.) *
9=n ca.ul utili.. ca bon
de transer =ntre 2 *est
alate =n incinta unit.
9la *estiunile din incinta
aceleia;i unit$!i
pe m$sur$ ce se eect. traseruri de c$tre
or*anul care dispune traserulC2e-D
9la ma*a.ia pred$toare pe elib. cantit. prev. semn>du9se de
predare de c$tre *estionar
9la dele*atul *est. primitoare care semnea.$ de primire pe
e-.1. ;i se !ine e-.2
9la comp. inanciar9contabil ambele e-emplare care dup$
conruntarea lor stau la ba.a eectu$rii =nre*. =n ev.
ma*a.iilor
9la comp. inanciar
contabilitate
9=n ca.ul utili.$rii ca
bon de restituire
Sef Sectie2 ?ucatar sef
9 la *estiunile din incinta
unit$!ii Csec!iiD
9pe m$sura restituirii la ma*a.ie a valorilor
materiale C2 e-.D
9la ma*a.ie pt.primirea cantit. restituite< semn>ndu9se de
predare de c$tre dele*atul sec!iei care ace restituirea ;i de
c$tre *estionar Cambele e-emplareD
9la comp. inanciar contabil pt.eectuarea =nre*. =n ev.
sintetic$ ;i analitic$Ce-.l pt. ev. materialelorD e-.2. pt.
eviden!a costurilor
5. 8on de consum Ccod.
149394(D
8on de consum colectiv
Ccod 149349a(D
Sef Sectie
Sectia< compartimentul pe
m$sura solicit$rilor C=n ba.a
reeratelor de necesitateD
9pe m$sura lans$rii respectiv eliber$rii
materialelor din ma*. pt.consum dou$ e-empl
9la pers. autori..s$ semne.e pt.acordarea vi.ei de necesitate
Cambele e-emplareD
9la persoanele autori..s$ aprobe olosirea altor materiale
9la ma*a.ia de materiale pt. eliberarea cantit.prev$.ute
semn>ndu9se de predare de c$tre *est. ;i de primire de c$tre
dele*at care prime;te mat.ambele e-pl.
9la comp. inanciar cont. pt eect. =nre*. =n contab. sintetic$
;i analitic$ Cambele e-.D
9la comp. inanciar
contabilitate
15
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina *8 din 1*
E+emplar nr.) *
/. #ista .ilnic$ de
alimente C%od 14939
4d(D
!sistent dietetician
cantinele de pe l>n*$
institu!iile publice se
completea.$ de c$tre persoana
desemnat$ de ordonatorul de
credite sau de c$tre
conduc$torul 3nit$!ii pe ba.a
centrali.atorului =ntocmit pe
meniuri
Se =ntocme;te =n 2 e-emplare 9la comp. inanciar cont. pt vi.$ ;i calcula!ie ;i pt.
eectuarea =nre*. =n contabilitatea sintet ;i analitic$
9la persoana autori.at$ s$ aprobe eliberarea alim. din
ma*a.ie
9la ma*a.ia de alimente< pt. eliberarea cantit$!ii de alimente
prev$.ute ;i semnate de predare de c$tr *estionar< de
primire de c$tre buc$tar< precum ;i de persoana desemeat$
s$ asiste ;i s$ conirme predarea primirea alim. Cambele e-D
9la blocul alimentar< cantin$ dup$ ca.< pt. urm$rirea
meniurilor preparate ;i a meselor servite Ce-.2D
0. 8orderou de predare
a docum.
C%od.149390D
Ma0a-iner
De c$tre ma*a.iner 1ilnic sau pe m$sura pred$rii docum. separat
pt. intr$ri ;i ie;iri. Hn ca.ul =n care se utili.. pt.
predarea docum. 6ustiic. =ntre alte comp. se
=ntocme;te de catre comp.care prad$ docum.
respective
9la comp. inanciar contabil inso!ite de docum. 6ustiic.
respective
9e-. 1.
9r$m>ne la ma*a.ie sau la ceilal!i emiten!i pt. 6ustiic.
pred$rii docum. Ce-.2D
9la comp. inanciar
contabilitate sau la
celelalte comp. primit.
8. Fi;a de ma*a.ie
Ma0a-iner
Docum. de evid. la locul de
depo.itare a intr$rilor9ie;irilor
;i stocurilor de valori
materiale
9se =ntocme;te =ntr9un e-.
9separat pe iecare el de material ;i se compl.
de c$treB
9comp. in. cont. la desc2iderea i;ei Cdatele
din antetD ;i la veriicarea =nre*. Cdata ;i
semn. de controlD
9*estionar sau pers.desemnat$ care
completea.$ coloanele privitoare la intr$ri
ie;iri stoc.
nu circul$ iind docum. de =nre*istrare 9se ar2iv. la ma*a.ie
1/
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina *1 din 1*
E+emplar nr.) *
A. Fi;a de evid. ob. de
inv. =n olosin!$
cod 14939A
Compartiment
financiar
Docum. de evid. a ob. de inv.
de mic$ val. sau scurt$ durat$
a ec2ip. ;i mat. de prot. date
pers. =n olos. pers. p>n$ la
scoaterea din u..
9un e-.pe m$sura d$rii =n olosin!$ a bunului
pe iecare pers. de *est care elib. ob.
respective sau pers. desemnate s$ !in$ evid.
acestora
9ormularul se compl. =n mod dierit< =n
unc!ie de or*ani.area depo.it$rii aceatora ;i
anumeB
9c>nd eliberarea ob. se ace din ma*a.ia de
ob. noi direct pers. muncit.< coloanele
destinate elib. se compl. pe ba.a bonului de
consum iar coloanele deastinate restituirilor<
pe ba.a bonului de restituireF
9c>nd eliberarea se ace din ma*a.ia de
e-ploatare< at>t eliberarea c>t ;i restituirea
obiectelor date =n olosin!$ personalului< se
ac pe ba.$ de semn$tur$ direct =n i;$
9=n ca.ul ob. eliberate pe ba.$ de nomenclator
stabilite pe unc!ii care nu se =ntocmesc dec>t
dup$ restituirea ob. u.ate =nre*istr$rile =n i;a
de eviden!$ a obiectelor de inventar =n
olosin!$ se pot ace pt. simpliicare numai
odat$ la elib. ini!ial$ ;i la restituirea deinitiv$
a obiectelor
nu circul$ iind doc. de =nre*istrare 9se ar2iv. la comp.
inanciar contabilitate
10
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina *9 din 1*
E+emplar nr.) *
1&.Fi;a de eviden!$ a
stocurilor ;i ob. de inv.
pe locuri de olosin!$
Ccod 14939A/aD
Compartiment
financiar) Ec. Da@arie
Rodica
9Se =ntocme;te =ntr9un sin*ur
e-emplar de c$treB comp. in.
cont. =n ca.ul utili..ca
document pt. !inerea cont.
analit. anat. ;i ob. inv. =n
olosin!$
aDHn ca.ul utili.. ca documentB pt. !inerea
cont. analit. a mat. ;i ob. de inv. =n olosin!$
9pe iecare el de mat. ;i pe iecare ob. de inv.
cu =nsu;iri i.ice identice de aceea;i cantitate
dimensiune pre! unitar
bD=n ca.ul utili.. ca docum. de evid. a ob. de
inv. de mic$ valoare sau scurt$ durat$ pe
locuri de olosin!$F pe iecare el de ob. de
inv. de mic$ valoare sau scurt$ durat$ cu
acela;i pre!
Nu circul$ iind document de =nre*istrare 9se ar2iv. la comp.
inanciar contabilitate
11. 8alan!a stocurilor
Compartiment
contabilitate
9document de evaluare a
stocurilor de val. materiale ;i
de veriicare a concordan!ei
Hnre*. eectuate =n i;ele de
ma*a.ie ;i =n contabilitate
9 se =ntocme;te manual de comp. inanciar
contabil sau cu a6utorul te2nicii de calcul la
s>r;itul iec$rei luni pe eluri de materiale<
ob. de inv. ;i produse< *rupate pe ma*a.ii
Nu circul$ iind document de =nre*istrare 9se ar2iv. la comp.
inanciar contabilitate
18
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina *: din 1*
E+emplar nr.) *
12. #ista de inventariere
%od 1493912 ;i 14939
12/b
Presedintele comisiei
de inventariere =
numit prin deci-ie
9docum. pt. inv. valorilor mat.
alate =n *estiunile unit.
9docum. de ba.$ pentru
stabilirea lipsurilor ;i
plusurilor de valoii materiale
Cimobili.$ri < stocuri
materialeD ;i a altor val.
elemente de tre..
9docum. 6ustiic. de =nre*. =n
evid. ma*a.iilor Cdepo.. ;i cu
contabilitate a plusurilor ;i
minusurilor constatate
9docum. pt. =ntocmirea re*. de
inventar
9docum. centrali.. al
opera!iunilor de inv.
9se =ntocme;te =n doua e-emplare la locurile
de depo.itare< de re*ul$ anual sau =n situa!iile
prev$.ute de disp. le*ale de comisia de inv.
pe *estiuni< conturi ;i valori materiale<
eventual *rupe sau sub*rupe separat pt. valori
materiale ;i mi6l.i-e ale unit. ;i separat pt.
cele de custodie< alate asupra pers. unit. la
data inv. primire pt.prelucrare ;i se semnea.$
de c$tre membrii comisiei de inv. ;i de c$tre
*estionar
la *estionar< prin semnarea iec$rei ile< men!ion>nd pe
ultima il$ a listei c$ toate cantit$!ile au ost stabilite =n
pre.en!a sa< c$ bunurile respective se al$ =n p$strarea ;i
r$spunderea saF
9la comisia de inv. pt. ultima stabilire a minusurilor ;i
plusurilor ;i deprecierilor constatate la inventar
9la comp. inanciar contabil pt calcularea dieren!elor
valorice ;i semnarea listei privind e-actitatea soldului
scriptic< precum ;i pentru veriicarea calculelor eectuate
9la cond. %omp. inanciar cont. ;i la oiciul 6uridic =mpreun$
cu procese. verbale< cuprin.>nd cau.ele de*rad$rii sau
deterior$rii bunurilor inclusiv pers. vinovate precum ;i
procesul verbal al re.. inv. pt. avi.area propunerilor $cute
de comisia de inv.
9la cond. unitatii =mpreun$ cu procesul verbal
al re.ulatelor inv. pt. a decide asupra solu!ion$rii
propunerilor $cute
9se ar2iv. la comp.
inanciar contabilitate
ARP! !.#'.! M#C%O!CE ?&$E;(# S# DECO$(&R#
1. Foaie de
varsam=nt
Casier
9document 6ustiic. pentru sumele depuse la
tre.orerie
9se =ntocme;te =n doua e-emplare 9la comp. inanciar contabil ca ane-$ la
e-.2 al re*istrului de cas$
9 la comp.
inanciar 9
contabil
1A
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 3/ din 1*
E+emplar nr.) *
2. Dispo.i!ie de
plat$9=ncasare
c$tre casierie
C%od 149494D
casierie
9disp. pt. casierie =n vederea ac2it. =n numerar
a unor sume potrivit disp. le*ale inclusiv a
avansurilor aprob. pt. c2elt. de deplasare
precum ;i a di. de =ncasat de c$tre titularul de
avans =n ca.ul 6ustiic unor sume mai mari
dec>tF avansul primit procurare de mat. etc.
9disp. pt. casierie. =n vederea =ncas. =n numerar
a unor sume potrivit disp. le*.
9docum. 6ustiic. de =nre*. =n re*. de cas$ ;i =n
cont.< =n ca.ul pl$!ilor =n numerar eectuate
$r$ alt docum. 6usti.
9se =ntocme;te =ntr9un e-. de comp. inanc. contabil
9=n ca.ul utili.. ca disp. de plat$ c>nd nu e-ist$ alte docum.
prin care se dispune plata Ce-. stat salarii sau list$ av.
c2en.inalD
9=n ca.ul utili.. ca disp. de plat$ a avansurilor pt. c2elt. de
deplasare< procurare de materiale etc.
9=n ca.ul utili.. ca disp. de =ncas. c>nd nu e-ist$ alte docum.
prin care se dispune =ncas. Cav. de plat$< soma!ii de plat$D
9se semnea.$ de =ntocmire la comp. inanc. %ontabil
9la pers. autori.. s$ e-ercite c..p. pt. vi.$ =n
ca.urile prev. de le*e
9la pers. autori.. s$ aprobe plata sumelor
respective
9la casierie< pt. eect. op. de =ncasare sau
plat$ dup$ ca. ;i se semnea.$ de c$tre
casier =n ca.ul pla!ilor se semnea.$ ;i de
catre pars. care a primit sume. %>nd este
utili.. ca disp. de =ncas. pt. sume =ncasate
casierul trebuie s$ emit$ Ec2itan!$@
9la comp. inanc. contabil ane-$ la re*istrul
de cas$ pt. eectuarea =nre*. =n cont.
sintetic$ ;i analitic$
9se ar2iv. la
comp. inanciar
contabil ane-$ la
re*istr. de cas$
3.Hmputernicire
C%od 149495D
Compartiment
financiar.
contabilitate
9document de =mputernicire =n vederea
=ncas$rii uoor drepturi b$ne;ti de la casierul
unit$!ii< c>nd titularul nu se poate pre.enta
pentru aceasta< iar persoana =mputernicit$ este
membru al amiliei titularului sau o porsoan$
=nc. =n munc$ la aceea;i unitate cu titularul
drepturilor b$ne;ti
9Se =ntocme;te =ntr9un e-. de c$tre titularul drepturilor ce
urmea.$ a i =ncas. de la casier ;i se semnea.$ de acesta<
precum ;i de persoana =mputernicit$. e aprob$ de c$tre cond.
comp. inanciar contabil. dup$ anali.a situa!iei e-istente
9la ;eul ierar2ic al titularului drept.b$ne;ti
pt. aprobare numai =n cadrul ridic$rii de
sume repre.. salarii< a6utoare din d. de.
asi*. sociale< premii ;i alte drepturi
asimulate acestora
9la casierul. unit. cu oca.ia pl$!ii dreptuiilor
cuvenite c$tre persoana =mputernicit$ ;i se
ane-ea.$ la document de plat$ a drepturilor
respective
9 la comp.
inanciar
contabil ane-a
1a docum. drept
b$ne;ti
2&
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 3* din 1*
E+emplar nr.) *
4.8orderoul
documentelor
ac2itate cu
cecuri de
decontare
C%od 14949/D
Casier
9document 6ustiic. =mpreun$ cu docum. ane-e
a sumelor ac2itate cu cecuri de decontare
9docum. de predare la comp. inanciar cont. =n
ba.a c$rora s9au emis cecuri
9 se =ntocme;te intr9un sin*ur e-emplar< .ilnic sau la alte
perioade stabilite de cont. comp. in.cont. de c$tre
*estionarul carnetului da cecuri< pe m$sura utili.. ilelor din
carnet
9la comp. aprovi.ionare sau alt
comp.desemnat pt. conirm< le*alit.
Necesit.< oportunit$!ii ;i economicit$!ii
opera!ieiF
9la pers. autori.. s$ eec. controlul inanciar
prev. pt. acordaroa vi.ei respect.
9 la comp. in. =mpreun$ cu docum. ane-ate
semn=ndu9se de veriicare.
9 la comp.
inanciar
contabil
5. "e*istrul de
cas$ Ccod 14949
0( ;i 149490b(D
casierie
9docum.de =nre*istrare operativ$ a =ncas. ;i pl.
=n numerar< eect. prin caseria unit. pe ba.a
actelor 6ustiicative
9 document de stabilire la s. iec$rei .ile a
soldului de cas$
9 docum. de =nre*. .ilnic$ cont. de operat de
cas$
9se =ntocme;te =n 2 e-. .ilnic< de casierul unit sau alt$ pers.
imput. pe ba.a actelor 6ustiic. de =ncas. ;i pl. Hn ca. =n care o
sum$ pl$t. se reer$ la dou$ sau 3 conturi coresp. =n re* de
casa. se trece distinct iecare op. =n parte. Se semnea.$ de
c$tre casier pt. conirm. =nre*. op. eect. ;i de catre pers. din
comp. in. cont. desemnat$ pt. primirea e-empl. 2 ;i a
actelor 6usciic. ane-ate
9se compl. .ilnic< =n ordine eect. opera!. $r$ a l$sa sp.
libere. #a s. .ilei< r>ndurile neutili.. din orm. cod. 149490(
se barea.$ utili.. ormularului se ace cu respectarea prev.
"e*. op. de casa. Soldul de cas$ al .ilei precedente se
raportea.$ pe primul r>nd al re*. de cas$ pt. .iua =n curs.
9se =nre*. toate =ncas. dup$ care acestea se totali.. inclusiv
soldul de cas$ reportat al .ilei preced. se =nre*. apoi toate
pl$!ile< iar totalul acestora se scade din sumele re.ultate< din
=nsumarea =ncas$rilor< pt. a stabili soldul de cas$ al .ilei
respective
9la comp. inanc. contab. pt. veriic. e-act.
sumelor =nscrise ;i respectarea disp. le*ale
privitoare la eectuarea operat de cas$ Ce-.
2D
9e-. l r$m>ne la carnet
9la caserie Ce-.l
D
9la comp.
inanciar
contabil
21
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 33 din 1*
E+emplar nr.) *
/. 8orderou de
ac2i.i!ie
Ccod.1494913.
1494913/a.
1494913/b
Sef Serviciu
!provi-ionare
Compartiment
financiar.
contabilitate
9docum.de =nre*. =n *est.a prod. cump$rate
9docum. 6ustiic.de =nre*. =n cont. a valorii
prod.cump$rate
9docum. pt. 6usti. sumelor primite ca av. spre
decontare pt. ac2i.i!ii sau pt. decontarea
sumelor primite pt. ac2i.i!ii.
9se =ntocme;te =n 2 e-. de c$tre dele*atul =ns$rcinat s$ aprov.
unit. cu produse de pe pia!a rom>n.de la prod. individ. sau de
la alte pers. i.ice< =n momentul ac2i.i!iei
9 se semnea.$ de dele*. care ace ac2i.i!iile respective ;i de
*estionarul care prime;te mara.
9la *estiune< pt. semnarea de primire a
prod. ;i =ntocmirea notei de recep!ie ;i
constatare de dieren!e Cambele e-.D
9la comp. inanc. contabil Ce-.lDF
9r$m>ne la carnet e-.2
9la comp.inac.
contabil Ce-.lD
9r$m>ne la
carnet e-.2
ARP! !.'.! = S!%!R## S# !%(E DREP(R# DE PERSO$!%
22
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 34 din 1*
E+emplar nr.) *
l.Stat de salarii Ccod
149591 ;i 149591/aD
Salari-are) Sef
resurse umane
Compartiment
financiar.
contabilitate
9docum. pt. calculul dr. b$ne;ti
cuvenite salaria!ilor precum ;i al
contrib. privind protec! social$ ;i al
altor datorii
9document 6ustiic. de =nre*. =n
contabilitate
9se =ntocme;te =n 2 e-.pe sec!ii< ateliere< serv< etc.
de comp. care are aceast$ atrib. pe ba.a docum.
de ev. a muncii ;i a timpului lucr. eectiv< a
docum de centrali.. a sal. individ. pe muncit. sal.
=n acord etc. Cin ca.ul statelor de sal. cod 149591
;i cod 14.591 / aD pe ba.a i;elor de eviden!$ a
salarului a evid. ;i a documentelor privind
re!inerile le*ale< a listelor de avans c2en.inal<
%4< certi. medic. C=n ca.ul statului de salarii cod
149591 / b ;i cod 149591 / cD ;i se semnea.$ pt.
conirmarea e-actit$!ii cal. de c$tre pers. care
determ. salariul cuvenit ;i =ntocm. statul de
salarii. 7l$!ile $cute =n cursul lunii< cum sunt av.
c2en.inal / lic2id.< indemni.a!iile de concediu
etc. se includ =n statele de salarii< pt. a cuprinde
astel intrea*a sum$ a salariilor calculate ;i toate
re!inerile le*ale din perioada de decontare
respectiv$. 3nit$!ile pot s$9;i stabileasc$ dac$
necesit$!ile interne o cer< o alt$ mac2et$ a
ormularului< dar care s$ con!in$ inorma!iile
necesare unui eventual control
9la pers. autori..s$ e-ercite contr. prev. ;i s$ aprobe plat
e-.l<
9la caserie unit. pt. eect. pl$!ii sumelor cuvenite e-.l
9la comp. inc. cont. ca ane-$ la e-.2 al re*. de cas$ pt.
=nre*. =n cont. e-.l =mpreun$ e-.l al borderourilor de
salarii neridic. la comp. care a =ntocmit statele de salarii
e-.2 =mpreun$ cu e-. 2 al borde. de sal. neridic.;i dr.
b$ne;ti c2en.ina a9))9a Ce-trasD cod.149591 care va servi
la acordarea vi.ei atunci c>nd se solicit$ plata salariilor
neridicateD
9la comp in. cont e-.l
9la comp care a
=ntocmit statele de
salarii e-.2.
23
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 37 din 1*
E+emplar nr.) *
4. Des$;ur$torul
indemni.. pl$tite =n
contul. asi*. soc. de
stat
C%od 149591/*D

9serve;te ca docum. de centrali.. a
.ilelor lucr$toare de concediu
medical< a ca.urilor pt prote.e<
decese ;i sc2imbarea locului de
munc$< precum ;i a indemni..
pl$tite =n contul asi*. soc. de stat
9se =ntocme;te =ntr9un e-emplar de Serv.
"3N4S< pe ba.a cenrti. medicale ;i a statelor de
salarii
9nu circul$ iind documentB de =nre*istrare 9se ar2ivea.$ la serv.
"3N4S
5. Fi;$ de evid. a
salaria!ilor Ccod. l49
592 ;i
149592/aD
Sef resurse umane
9docum. pe.evid. timpului lucr.
eectiv ;i a sal. =n vederea calcul$rii
indemni.. pt. conc. de 4.
9docum.de evid. a sumelor care se
re!in e;alonat Crate< c2irii< popririD
orm. se olose;te corelat cu st. de
salarii
9se =ntocme;te =ntr9un e-. lunar de comp. care are
atrib. de calcul ;i stab. a drepturilor de sal. pe
ba.a statelor de salarii
9coloanele se compl. e;alonat pe luni pe ba.a
contr. sau altor docum. le*ale
9=n ca.ul =n care =ntr9o lun$ suma eectiv. re!inut$
nu coresp. cu aceea =nscris$ =n ormular< suma
eectiv re!inut$ se =nscrie =n aceea;i rubric$<
al$turi sau sub suma trecut$ pe ba.a contr. sau
altui document le*al
9 nu circul$ iind docum. de =nre*istrare 9se ar2ive.$ la serv.
"3N4S
24
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 3, din 1*
E+emplar nr.) *
/. Foaie colectiva de
pre.enta
9serv. ca document pt. eviden!a
timpului lucr. eectiv ;i a timpului
nelucrat
9docum. pt. stabil. dr. privind
salariile< indemni.. de cond.<
indemni.. pt. %.4.< spor. ;i premiile
9se =ntocme;te =ntr9un e-. lunar de catre seul de
compartiment
9 nu circul$ iind docum. de =nre*istrare 9se ar2ive.$ la serv.
"3N4S
8.&rdin de deplasare
Cdele*a!ieD
%od 14.9594D
Compartiment
financiar.
contabilitate
9serve;te ca dispo.i!ie c$tre pers.
dele*at$ s$ eect. deplas.
9document pt. decontarea de catre
titularul de avans a c2elt. eectuate
9docum. pt. stabilirea dieren!elor
de primit sau de restituit de titularul
de avans
9docum. 6ustiicativ de =nre*. =n
contabilitate
9se =ntocme;te =ntr9un e-. pt. iecare deplasare de
pers. care eect. deplas. precum ;i pt. 6ustiic. av.
acord. =n vederea procur$rii de valori mat. =n
numerar.
9circul$ la pers. =mputernicit$ s$ dispun$ deplas. pt.
semnare
9la pers. care eect. depl.
9la pers. autori.. de la unit. unde s9a eect. deplasarea s$
conirme sosirea ;i plecarea persoanei dele*ate
9la comp. inc. cont. pt. veriic. decont. pe ba.a actelor
6ustiic. ane-ate la aceasta de c$tre titular la =ntoarcerea
din deplas. sau cu oca.ia procur$rii mat. stabilind di. de
primit sau restit. av>ndu9se =n vedere eventualele
penali.. ;i semn. pt.veriicare.
9=n ca.ul =n care la decontarea av. suma c2elt. eect. este
mai mare dec>t av. primit pt. dieren!a de primit titularul
de av. se =ntocme;te dispo.i!ia de plat$ c$tre caserie
Ccod. 149494 sau 149494/aD
9la pers. autori.. s$ e-ercite contr. prev. in. pentru vi.$
9la conduc$t. unit$!ii pt. aprob. c2elt. eectuate
9se ar2ivea.$ la comp.
inanciar9contabil.
25
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 38 din 1*
E+emplar nr.) *
12. 4rdin / act intern
de deci.ie privind B
an*a6area sau
avansarea
personalului
9 acordarea
salariului de merit
9 numirea cu
caracter temporar a
personalului de
e-ecutie pe unctie
de conducere
9 acordarea altor
drepturi salariale
Sef resurse umane
9 nota de undamentare si dosarul
an*a6arii avansarii personalului G
propunerea pentru acordarea
salariului de merit / numirea
personalului de e-ecutie pe unctie
de conducere / acordarea altor
drepturi salariale
9 se intocmeste in compartimentul resurse umane
in trei e-emplare
9 la compartimentul resurse umane si personal G ane-a la
dosarul de personal privind an*a6area si incadrarea
personalului in limitele posturilor aprobate si stabilirea
drepturilor salariale
9 la compartimentul inanciar pentru veriicarea
e-istentei creditelor bu*etare si re.ervarea creditelor
prin an*a6ament bu*etar la nivelul obli*atiilor inanciare
decur*ind din an*a6amentul le*al
9 la compartimentul 6uridic pentru respectarea
re*lementarilor le*ale G avi. conorm
9 la compartimentul contabilitate pentru evidenta conturi
inaara bilantului
9se ar2ive.$ la serv.
"3N4S
ARP! ! '#!. CO$(!?#%#(!(E AE$ER!%!
2/
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 31 din 1*
E+emplar nr.) *
1. Not$ de
contabilitate
C%od.l49/92( ;i 149
/92a(D
Compartiment
financiar.
contabilitate

9 serve;te ca docum. 6ustiic. de =nre*.
in cont. sintetic$
9Se =ntocme;te =ntr9un e-.de compartimentul inanciar
contabil
9la pers. autori.. s$ veriice ;i s$ semne.e
docum.
9la pers. care conduce "e*istrul 6urnal pt.
=nre*istrare
9la pers. care asi*. contabilitatea sintetic$9
analitic$ =n cadrul comp. Fin. %ontabil.
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
2. E-tras de cont
C%od 149/93D
Compartiment
financiar.
contabilitate
9serve;te la comunicarea ;i solicitarea
de la debitor a sumelor pretinse r$mase
neac2itate< provenite din rela!ii
economico9in. ;i ca instrument de
conciliere prearbitrar$
9se =ntocme;te de 2 e-.de compartimentul in. %ont. al unit.
beneiciare< pe ba.a datelor din cont. analitic$
9la cond. comp. Fin. %ont ;i conducat.
unit$!ii emitente< pt. semnare C toate e-.D
9la unit. debit. Ce-.l< 2D ;i care restituie
unit. emit. e-.2 semnat pe verso de conduc.
unit. ;i conduc. comp. Fin. %ont. pt.
conirmarea debitului< =n vederea decont.
prin po;t$ sau banc$ atunci c>nd se depune
4.7. Eventualele obiec!ii asupra sumelor
prev$.ute =n e-trasul de cont se
consemnea.$ =ntr9o not$ e-plic. Semnat$
de cond. unit. ;i cond. %omp. Fin.
%ontabil. care se ane-ea.$ la e-.2 al
e-trasului de cont.
9la comp. FB cont. al
unit$!ii emit e-.2<
9la comp. Finc. %ont
al unit. debit. e-. 1
20
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 39 din 1*
E+emplar nr.) *
3. :urnal G Situa!ie
privind opera!iile
contabile
C%od 14 G / G 4D
Compartiment
financiar.
contabilitate
9serve;te ca 6urnal au-. pt. =nre*.
opera!. =n creditul conturilor a c$ror
de.v. analitic$ se poate asi*. direct. pe
ormular la unit. care aplic$ ormular
de =nre*. ?pe 6urnale@ la completarea
ormularului %artea mare
9se =ntocme;te .ilnic sau pe m$sur$ eect. opera!. =n cadrul
comp. Fin. %ont. Se completea.$ docum sau pe ba.a de
centrali.ator
9#a s. #unii< se datermin$ rula6ele credit. Ii deb. +otale ;i
totalurile iec$ruia dintre coresp. 7recum ;i rula6ele totale
cumulate de la =nceputul anului< stabilindu9se sold. De
asemenea se ace *ruparea sumelor pe conturi coresp.
Debitoare. "ula6ul creditor al ct. 7t. %are este desc2is
6urnalul< precum ;i sumele totale ale ct. %oresp. Debitoare
din *rupare se trec =n %artea ,are.
9nu circul$ iind docum. de =nre*.
contabil$
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
4. :urnal G Situa!ie
privind opera!iile de
cas$ ;i banc$ Ccod
14 G / G 5 ;i 14 G /
G 5 / aD
Compartiment
financiar.
contabilitate

9serve;te ca 6urnal au-. pt. =nre*.
.ilnic$ a oper. =n deditul ct. de mi6l.
b$ne;ti =n 6urnal ;i a opera!iilor =n
creditul ct. =n ?Situa!ia@ de pe verso
6urnalului< la unit. care aplic$ orma de
=nre*. ?pe 6urnale@F
9la completarea ormularului %artea
mare
9se =ntocme;te lunar sau pe masura eectu$rii operat. =n
cadrul comp. Fin. %ont. separat pt. iecare ct. sintetic
utili.>ndu9se ormatul potrivit =n c!. de nr. ct.
corespondente.
9se completea.$ .ilnic< pe ba.a re*. de cas$ sau a e-trasului
de cont primit de la banc$< la care sunt ane-ate docum.
6ustiic. Hn acest scop< se eect. ;i *ruparea sumelor pe ct.<
at>t pt. =ncas. c>t ;i pt. pl$!i< ie direct =n re*. de casa sau
e-trasul de ct.< ie =ntr9un document cumulativ. #a s>r;itul
lunii =n 6urnal se determin$ rula6ul creditor total< precum ;i
totalurile iec$ruia dintre conturile corespondente debitoare
care se trec =n %artea mare.+ot lunar< =n situa!ie
se.determin$ soldul iec$rui cont Ccas$ sau banc$D =n scopul
conrunt$rii acestui sold cu cel din re*istrul de cas$<
e-trasul de ct. sau %artea mare.
9nu circul$ iind docum. de =nre*.
contabil$
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
28
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 3: din 1*
E+emplar nr.) *
5.:umal privind
decont$rile cu
urni.orii C%od 14 G
/ G /D
Compartiment
financiar.
contabilitate
9serve;te ca 6umal au-.
pt. inre*. .ilnic$ a op. privind
decont$rile cu urni.orii Cct.4&l< 4&4<
4&8D pt. ateriale< m$r.< lucr. -ec.< serv.
rest. la unit. care aplic$ orma de =nre*.
?pe 6urnale@
9la !inerea contabilit$!ii analitice a
urni..
9la completarea ormularului %artea
mare
9se =ntocmo;te =n cadrul compartim. Financiar9cont.< ie pt.
+o!i uini.. Fie separat pe eluri de urni.ori pe urni..
7rincipali< pe *estiuni etc.
9se completea.$ .ilnic pe ba.a de centrali.. pt.o 4pera!ii
din creditul contului de urni.ori ;i pe ba.a docum. :ustiic.
(ne-ate la e-trasul de cont primit de la banc$ sau re*istrul
de cas$ pt. opera!ii din debitul acestui cont. Hn ca.ul =nre*.
7e ba.$ de centrali.. Evid. (nalit. ( uini.. Se !ine separat
pe 6urnal< utili.>ndu9se Situa!ia =ncas$rii9ac2it$rii acturilor
sau alte ormulare CFi;a de cont pt. Div. 4peratD cod 14 G /
G 22D
9nu circul$ iind docum. de =nre*.
contabil$
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
2A
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 4/ din 1*
E+emplar nr.) *
/. Situa!ia =ncas$rii9
ac2it$rii ac. Ccod 14
G / G 0D
Compartiment
financiar.
contabilitate
9ca 6urnal au-. pt. tinerea conta. analit.
a clien!ilor sau urni.. la unit$!i care
aplic$ orma de =nre*. ?pe 6urnale@F
9cBa situa!ie a soldurilor ct. 411
?%lien!i@ sau contului 4/1 ?Furni.ori@.
9 se =ntocme;te lunar< sau pe m$sura eect. opera!iilor< =n
cadrul comp. Fin. %ontabil< ie pt. %lien!i sau urni.ori< ie
separat pe eluri de clien!i sau urni.ori. Hn ca.ul =n care se
=ntocme;te pt. ac2itarea acturilor separat pe elul de urni..
se au =n vedere urni.orii principali potrivit cate*oriilor
stabilite pt. inre*.in :urnalul privind decont$rile cu
urni.orii< cod l4 G / G /. Formularul se completea.$ astelB
n cazul ncasrii facturilor p7rivind produsele sau
marurile livrate< lucr. e-ecutate< servicii prestate< etc.<
respectiv =ncasarea de la clien!iF
9la =nceputul lunii< prin transcrierea po.i!iilor CacturilorD
r$mase neac2itate din situa!ia =ncas$rii acturilor =ntocmite
pentru luna precedent$ =n ca.ul ac2it$rii acturilorF
9.ilnic< pe ba.a. documentelor 6ustiic. de recep!ie a
materialelor ;i produselor aprov. respectiv de ac2itare a
urni.orilor =n ca.ul c=nd contabilit. analitic$ a urni.orilor
nu se !ine cu a6utorul :urnalului privind decont$rile cu
urni.orii< cod 14 G / G /.
9la =nceputul lunii< prin transcrierea po.i!iilor CacturilorD
r$mase neac2itate din situa!ia ac2it$rii acturilor sau din
:urnalul privind decont. %u urni.orii< cod 14 G / G /.
9nu circul$ iind docum. de =nre*.
%ontabil$
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
3&
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 4* din 1*
E+emplar nr.) *
0. :urnal privind
consumurile ;i alte
ie;iri de stocuri cod
14 G / G 8 ;i cod 14
G / G 8 / a
Contabilitate.
9serve;te ca 6urnal au-iliar pt. inre*.
lunar$ a opera!iilor =n creditul
conturilor de valori materiale Cct.3&&<
3&1< ;.a.D la unit. care aplic$ orma de
=nre*. ?pe 6urnale@
9 la completarea ormularului %artea
mare
9se =ntocme;te lunar sau pe m$sura eectu$rii opera!iilor< =n
cadrul comp. Financiar9contabil
9se =nre*. la s=r;itul lunii< document cu document sau pe
ba.a centrali.. pe opera!iuni< =n unc!ie de metoda olosit$
pt. contabilitatea analitic$ a materialelor =n antetul
coloanelor se =nscriu simbolul iec$rui ct. creditor< precum
;i documentul care urni.ea.$ datele Cnr. si data docum.
6ustiic. sau ale centrali.. ct.corespondente debitoare se
desc2id mai =nt>i pt. ct. de c2elt. ie pe conturi sintetice<
analitice ;i pe sec!ii< ie numai pe ct. sintetice ;i pe sec!ii. Hn
acest ca.< concomitent cu eectuarea =nre*. in 6urnal se ac
=nre*.;i =n ev. analitic$ a ct. de c2elt. Ci;e< doc. cumulat.<
sau alte doc. aprobateD. rula6ele creditoare totale se trec =n
%artea mare.
9nu circul$ iind docum. De =nre*.
%ontabil$
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
8. :urnal privind
salariile ;i
contribu!ia la asi*.
Sociale Ccod. #4 G /
G 1&D
Sef resurse umane
Compartiment
financiar.
contabilitate
9serve;te ca 6urnal au-iliar pt. inre*.
lunar$ a opera!iilor =n creditul ctF
privind salariile< contrib. la asi*.
sociale< contrib. pt. constit.a6utorului de
;oma6 Cct. 421< 431< 430D la unit$!ile
care aplic$ orma de =nre*. ?pe 6urnal@
9la completarea ormularului %artea
mare.
9 se =ntocme;te lunar =n cadrul compartimentului inanciar9
contabil pe unitate sau sec!ii de productie< dup$ ca.< pe
ba.a statelor de salarii
9nu circul$ iind docum. De =nre*.
%ontabil$
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
31
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 43 din 1*
E+emplar nr.) *
11. Fi;a de cont pt.
4pera!ii diverse
Ccod 14 G / G 22D
Compartiment
financiar.
contabilitate
9serve;te la !inerea contabilit$!ii
analitice a conturilor de clien!i<
debitori< urni.ori creditori< etc.
9la !inerea contabilit$!ii sintetice a op.
economice ;i in. in unit. are utili..
orma de =nre*. contabil$ ?maestru9
;a2@ simplicicat
9se =ntocme;te manual sau cu a6utorul te2nicii de calcul<
dup$ ca.< =ntr9un e-. pt. iecare client< debitor< urni.or sau
creditor ;i se sortea.$ pe ct. analitice de *rupare< potrivit
planului de conturi. in ca.ul c>nd se utili.ea.$ pt. tinerea
cont. sintetice a opera!iilor economice ;i inc. i;ele de cont
de desc2id pt. iecare ct. sintetic de *r. 1 care nu se
dea$;oar$ pe ct. sintetice de *r. )) ;i pt. ct. de *r.))
prev$.ute =n planul de conturi.
9se completea.$< la =ncep. anului pe ba.a soldurilor de la
s=r;itul anului precedent< iar =n cursul anului< pe ba.a
documentelor 6ustiicative reeritoare la opera!iile
intervenite. #a s>;itul iec$rei luni< =n i;ele analitice se
totali.. rula6ele pe luna respectiv$ ;i cumulat de la =ncep.
anului< =n vederea =ntocmirii balan!ei analitice de veriicare
a opera!iilor =nre*. au a sit. de solduri< iar =n i;ele de cont
sintetic se ace totalul cumulat al rula6ului pe debit ;i credit
precum ;i soldul contului.
9nu circul$ iind docum. De =nre*.
%ontabil$
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
32
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 44 din 1*
E+emplar nr.) *
13. 8alan!a de
veriicare Ccu 4
e*alit$!i G cod 14 G
/ G 3&D
8alan!$ analitic$ a
valorilor materiale
C cod 14 G / G 3&cD
Compartiment
financiar.
contabilitate

9serve;te la veriicarea
e-actit$!ii =nre*istr$rilorF
9la controlul concordan!ei dintre cont.
Sintetic$ ;i analitic$F
9la =ntocmirea situa!iei trimestriale a
principalilor indicatori economico9
inanciari
9se =ntocme;te manual sau cu a6utorul te2nicii de calcul<
lunar ;i ori de c>te ori se consider$ necesar< =ntr9un
e-amplar. 8alan!a de veriicare cuprinde pt. toate conturile
unit$!ii urm$toarele elementeBsimbolul ;i denumirea
contului =n ordinea din planul de conturi< totalul sumelor
debitoare ;i creditoare ale lunii procedente< rula6ele curente
debitoare ;i creditoare< totalul sumelor debitoare ;i
creditoare< soldurile inale deb. sau creditoare. 8alan!a de
veriicare la 1 ianuarie< =n coloanele 2 ;i 3 se completea.$
cu soldurile inale debitoare ;i creditoare ale lunii
decembrie. Hn ca.ul aplic$rii ormei de =nre*. ?maestru9;a2@
c>nd pt. eviden!a sintetica< se utili.. %artea mare C;a2D =n
care se ac numai totaluri lunare se olose;te ormularul
cod.14 G / G 3&< cu 8 coloane =n ca.ul c>nd =n cartea mare
C;a2D se stabilesc ;i rula6ele cumulate de la incep. anului sau
cind< pt.contabilitatea sintetic$ se utili.. Fi;a de ct. pt.
opera!. diverse< cod.14 G / G 22 14 G / G 22/a se olose;te
ormularul cod 14 G / G 3& b cu 4 coloane. (cest ormular
poate i utili.at =n ca.ul ormei de =nre*. pe 6urnale pt.
inscrierea soldurilor din %artea mare. pt. ct. analitice se
poate =ntocmi numai situa!ia soldurilor.
9nu circul$ iind document da =nre*.
%ontabil$
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil.
ARP! ! = '## = ! ?#%!$" CO$(!?#%
33
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 47 din 1*
E+emplar nr.) *
l. Declara!ie de
inventar Ccod 14 G 8
G 1D
Presedintele
comisiei de
inventariere
9 serve;te ca declara!ie scris$ a *estionarului
r$spun.$tor de *estionarea valorilor materiale ;i
b$ne;ti pe care o pre.int$ comisiei de
inventariere potrivit normelor le*ale
9se =ntocme;te =ntr9un e-emplar dup$ si*ilarea
locurilor de p$strare a valoiilor materiale ;i b$ne;ti
de care r$spunde *estionarul respectiv< sau< acolo
unde nu este posibil aceat lacru =nainte de
=nceperea opara!iei de inventariere ;i se semnea.$
de acesta .
9circula la membrii comisiei de inventariere
care semnea.$ pt.conirmare c$ declara!ia a
ost dat$ =n a!a acesteia
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil. Hmpreun$
cu lucr$rile comisiei
de inventariere
2. Deci.ie de
imputare Ccod 14 G 8
G 2D
Presedintele
comisiei de
inventariere
Compartiment
financiar. contab.
Oficiu Curidic
9serve;te ca document de imputare a valorii
pa*ubei produse de persoanele =ncadrate =n
munc$F
9 titlu e-ecutoriu din momentul comunic$rii
9 document de =nre*istrare =n contabilitate
9se =ntocme;te =n 2 e-. sau =n mai multe e-. Hn
unc!ie de nr. pers. r$spun.$toare pt. pa*uba
produs$< pe ba.a actelor de constatare Cproces9
verbal< reerate< etcD ;i se semnea.$ de c$tre
conduc$torul unit$!ii<cu vi.a de c..p. ;i vi.a
compartimentului 6uridic.
9circul$ la pers. desemnat$ pt. acordarea
vi.ei c..p. ambele e-emplare
9 la comp. :uridic< pt.vi.a asupra le*alita!ii
;i realit$!ii
9la cond. unit. pt. semnare Cambele e-.D
9la pers. r$spun.. de pa*uba adus$ unit pt.
semnare de luare la cuno;tin!a ;i de primire
a dec. de imputare Cambele e-.D
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil Ce-. #D
3.(n*a6ament de
plat$ C%od 14.8 G 2 /
aD
Presedintele
comisiei de
inventariere
Compartiment
financiar. contab.
Oficiu Curidic
9serve;te ca an*a6ament de plat$ a sumei ce
repre..o pa*ub$ adus$ unit.
9 titlu e-ecutoriu pt. recuperarea pa*ubelor
9 titlu e-ecutoriu pt. e-ec. silit$< =n ca. de
nerespectare a an*a6amentului
9se =ntocme;te intr9un e-. de pers. care =;i ia
an*a6amentul =n cond. in care e-ist$ documente
din care re.ult$ pa*ube sau alte obli*.de plat$
Cproc. verbal de control< proces9verbal al comisiai
de inv.< reerat de rebut sau alte documenteD
9circul$ la pers. in a!a c$reia s9a luat
an*a6amentul Cor*an de control< 6urisconsult
sau alte pers. desemnate =n acest scopD pt.
semnare
9se ar2ivea.$ la
comp. Financiar9
contabil
34
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 4, din 1*
E+emplar nr.) *
4. %ontract de
*aran!ie =n numerar
Ccod. 14 G 8 G 3D
Compartiment
financiar. contab.
Oficiu Curidic
9serve;te ca document de constituire a *aran!iei
=n numerar< conorm normelor le*ale< pt.
acoperirea eventualelor pa*ube aduse uait$!iiF
9 document pa ba.a c$ruia se stabilesc sumele
de depus la caseria unit$!ii sau se eectuea.$
re!ineri de sume din salariu =n contul *aran!iei.
9 se =ntocme;te =n dou$ e-emplare de
compartimentul personal< la an*a6are sau la
trecerea =ntr9o unc!ie care impune constituirea de
*aran!ii ;i se semnea.$ de *estionar.
9circul$ la comp. :uridic pt. conirmarea
le*alit$!ii docum. si pt. semnare Cambele
e-emplareD
9 la conduc$torul unit$!ii cu care s9a inc2eiat
contractul< ca repre.entant le*al al acesteia<
pt. semnare Cambele e-emplareD
9 se ar2ivea.$ la
comp. Financiar
contabil Ce-.lD
9 la *estionar
Ce-emplarul 2D
!%(E !C(E SPSE CO$(RO%%# 6#$!$C#!R PRE'E$(#'

35
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 48 din 1*
E+emplar nr.) *
1.%ontract /
%omanda ac2i.itii
publice
Sef Serviciu
ac@i-itii
Oficiu Curidic
Compartiment
financiar.
contabilitate
9act 6uridic creator de drepturi si obli*atii 9Se intocmeste in doua e-emplare de catre
comapartimentul de aprovi.ionar Ccomp.initiatorD
avind la ba.a prevederile le*ale in vi*oare
9compartimentul de aprovi.ionare are obli*atia
pre.entarii la vi.a de control inanciar preventiv cu
respectarea tuturor veriicarilor din ?#ista de
veriicare C%5E%J9#)S+D a contractului /comen.ii
de ac2i.itii publice@
9 ane-ata la pre.entul circuit G are obli*atia de a
respecta toate conditiile impuse an*a6amentelor
6uridiceF
1. compartimentul de specialitate 6uridica
care veriicaB
9e-istenta ba.ei le*ale constituite din acte
6uridice Cle*i<acorduri<ordonante< 2otariri ale
GuvernuluiD din care re.ulta direct sau
indirect obli*atii de plata. 8a.a le*ala
constituie i.vorul obli*atiei si conditiile de
orma< continut si procedurile preva.ute de
le*e sau alte re*lementari aplicabile.
2. compartimentul de specialitate inanciar9
contabil la persoana desemnata sa acorde
vi.a de control inanciar preventiv< care
trebuie sa veriiceB
aD c2eltuiala care re.ulta prin e-ecutarea
an*a6amentului 6uridic are ba.a le*ala G avi.
consultativF
bD c2eltuiala se incadrea.a in destinatia
creditului care urmea.a a i imputat C6usta
imputareD9 avi. Gconorm.
cD e-ista credit care poate i re.ervat
Can*a6ament bu*etarD< astel incit sa se poata
dispune platile ca urmare a e-ecutiei
an*a6amentului 6uridic9 avi. conormF
dD actul 6uridic indeplineste conditiile de
orma< continut si procedurile preva.ute de
9la compartimentul
de specialitate de
aprovi.ionare
impreuna cu toata
documentatia
privind ac2i.itia9 un
e-emplar
9un e-emplar se
inminea.a
urni.orului
3/
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 41 din 1*
E+emplar nr.) *
2.%ontract de
concesionare sau
inc2iriere in care
entitatea publica
este concesionar sau
c2irias
Sef Serviciu
ac@i-itii
Oficiu Curidic
Compartiment
financiar.
contabilitate
9 nota de undamentare a concesionarii sau
inc2irierii
9 documnete speciice privind derularea
operatiunii de luare in concesionare sau de
inc2ieriere
9Se intocmeste in doua e-emplare de catre
serviciul (+7( Ccomp.initiatorD avind la ba.a
prevederile le*ale in vi*oare
9 serviciul (+7( are obli*atia pre.entarii la vi.a
control inanciar preventiv cu respectarea tuturor
veriicarilor din ?#ista de veriicare C%5E%J9
#)S+D a contractului de concesionare sau inc2iriere
ane-ata la pre.entul circuit G are obli*atia de a
respecta toate conditiile impuse an*a6amentelor
6uridiceF
1. compartimentul de specialitate 6uridica
care veriicaB
9e-istenta ba.ei le*ale constituite din acte
6uridice Cle*i<acorduri<ordonante< 2otariri ale
GuvernuluiD din care re.ulta direct sau
indirect obli*atii de plata.8a.a le*ala
constituie i.vorul obli*atiei si< conditiile de
orma< continut si procedurile preva.ute de
le*e sau alte re*lementari aplicabile.
2. compartimentul de specialitate inanciar9
contabil la persoana desemnata sa acorde
vi.a de control inanciar preventiv< care
trebuie sa veriiceB
aD c2eltuiala care re.ulta prin e-ecutarea
an*a6amentului 6uridic are ba.a le*ala G avi.
consultativF
bD c2eltuiala se incadrea.a in destinatia
creditului care urmea.a a i imputat C6usta
imputareD9 avi. Gconorm.
cD e-ista credit care poate i re.ervat
Can*a6ament bu*etarD< astel incit sa se poata
dispune platile ca urmare a e-ecutiei
an*a6amentului 6uridic9 avi. conormF
dD actul 6uridic indeplineste conditiile de
orma< continut si procedurile preva.ute de
9la compartimentul
de specialitate de
aprovi.ionare
impreuna cu toata
documentatia
privind inc2iriere9
un e-emplar
9un e-emplar se
inminea.a
concesionarului
30
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 49 din 1*
E+emplar nr.) *
3. %ontract de
comodat in care
entitatea publica are
calitatea de
comodatar
Sef Serviciu
ac@i-itii
Oficiu Curidic
Compartiment
financiar. contab.
9 nota de undamentareF devi.ul c2eltuielilor ce
urmea.a a i suportate de comodatar< aprobat de
conducatorul entitatii publice
9Se intocmeste in doua e-emplare de catre
serviciul (+7( Ccomp.initiatorD avind la ba.a
prevederile le*ale in vi*oare
9 serviciul (+7( are obli*atia pre.entarii la vi.a
control inanciar preventiv cu respectarea tuturor
veriicarilor din ?#ista de veriicare C%5E%J9
#)S+D a contractului de comodat ane-ata la
pre.entul circuit G are obli*atia de a respecta toate
conditiile impuse an*a6amentelor 6uridiceF
9 la compartimentul inanciar pentru
veriicarea e-istentei creditelor bu*etare si
re.ervarea creditelor prin an*a6ament
bu*etar la nivelul obli*atiilor inanciare
decur*ind din an*a6amentul le*al
9 la compartimentul contabilitate pentru
evidenta conturi inaara bilantului
9la compartimentul
de specialitate de
aprovi.ionare
impreuna cu toata
documentatia
privind comodatul9
un e-emplar
9un e-emplar se
inminea.a
comodatarului
4. %ontract de
sponsori.are in care
entitatea publica
este beneiciar al
sponsori.arii
Sef Serviciu
ac@i-itii
Oficiu Curidic
Compartiment
financiar.contab.
Nota de undamentare a contractului de
sponsori.are
9 compartimentul (+7( veriica daca entitatea
publica desasoara sau urmea.a sa desasoare o
activitate din cele preva.ute la art. 4 din #e*ea nr.
32/1AA4 cu modiicarile ulterioare si compartiment
6uridic G avi. conorm
9 actul 6uridic indeplineste conditiile de
orma< continut si procedurile preva.ute de
le*e sa alte re*lementari aplicabile G avi.
coorm G compartiment 6uridic
9 la compartimentul contabilitate pentru
evidenta conturi inaara bilantului
9la compartimentul
de specialitate de
sponsori.are
impreuna cu toata
documentatia
privind
sponsori.area9 un
e-emplar
9un e-emplar se
inminea.a
sponsorului
38
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 4: din 1*
E+emplar nr.) *
5. 7ropunere de
an*a6are a unei
c2eltuieli
Sef Serviciu
ac@i-itii
Compartiment
financiar.contab.
9 act prin care se crea.a sau se constata o
obli*atie de plata in sarcina institutiei
Se intocmeste concomitent cu contractul/comanda
de catre compartimentul de aprovi.ionare< in doua
e-eplare cu completarea coloanelor 4<5</<0<9 suma
an*a6ata< subclasiicatia bu*etara< scopul<
beneiciar< data emiterii<etc.
1.la compartimentul de contabilitate care are
obli*atia veriicarii si completarii coloanelor
19credite bu*etare aprobate< 2 credite
bu*etare an*a6ate si a disponibilului de
credite ramas de an*a6atF
2. la compartimentul inanciar contabil
persoanei desmnate cu e-ercitarea
controlului inanciar preventiv9 care are
obli*atia veriicarii creditelor bu*etare
aprobate< a creditelor bu*etare an*a6ate<< a
disponibilului de credite ce mai poate i
an*a6at.
3.ordonatorul tertiar de crediteCmana*erD
pentru e-ercitarea competentei in ormele
preva.ute de le*e.
9un e-emplar la
compartimentul
initiator al
operatiunii<
compartimentul de
aprovi.ionare
9un e-emplar la
compatimentul de
contabilitate pt.
evidenta
e-tracontabila
3A
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 7/ din 1*
E+emplar nr.) *
/. (n*a6ament
bu*etar individual
Sef Serviciu
ac@i-itii
Compartiment
financiar.contab.
9act prin care se re.erva onduri publice unei
anume destinatii< in limita creditelor bu*etare
aprobate< speciic unei anumite operatiuni< noi
care urmea.a sa se eectue.e
9 este individual atunci cind beneiciarul si
suma sunt perect determinate
Se intocmeste intr9un sin*ur e-emplar de catre
compartimentul de contabilitate Cdaca e-ista
creditD in momentul in care comaprtimentul de
aprovi.ionare se pre.inta cu o propunere de
an*a6are a unei c2eltuieliF
1. un an*a6ament 6uridic poate i ma6orat
Cma6orarea obli*atiei de plata care re.ulta din
actul 6uridicD numai daca e-ista credit bu*etar
nean*a6atF
2. o diminuare a an*a6amentului 6uridic
Cdiminuarea obli*atiei de plataD care re.ulta din
actul 6uridic G trebuie urmata de o diminuare a
an*a6amentului bu*etar individual.
1.%ompartimentul de contabilitate9
compartiment initiator9 comaprtiment care
are obli*atia sa veriice daca e-ista credit.
2. la compartimentul inanciar9contabil la
persoana desemnata cu e-ercitarea
controlului ianciar preventiv9 care obli*atia
sa veriice daca e-ista credit si daca este
completat in totalitate ormularul.
3. la ordonatorul tertiar de crediteCmana*erD
pentru e-ercitarea competentei in ormele
preva.ute de le*e.
1.la compartimentul
inanciar contabil ca
document
6ustiicativ care sta
la ba.a inre*istrarii
e-tracontabile in
contul
?(n*a6amente
bu*etare@
0. (n*a6ament
bu*etar *lobal altele
decit salariile si
cotele aerente
Sef Serviciu
ac@i-itii
Compartiment
financiar.contab.
(ct prin care se re.erva credite necesare platii
care re.ulta din an*a6amente 6uridice.
9(n*a6amentul bu*etar le*al este atunci cind cel
putin unul din elementele necesare identiicarii
an*a6amentului bu*etar individual Ctitularul
creantei si sumaD snt nedeterminateF
9(ct prin care se certiica e-istenta unor credite
bu*etare disponibile si se bloc2ea.a credite
aerente unei c2eltuieli< potrivit destinatiei
preva.ute i bu*et pentru
incal.it<apa<canal<salubritate<pa.ateleon<radio<c
2irii.
9se intocmeste intr9un sin*ur e-emplar de catre
compartimentul de contabilitate in momentul n
care compartimentul de aprovi.ionare a acut
propunere de an*a6are a une c2eltuielipt. Ener*ie
termica<electrica<apa< canal< salubritate< posta si in
momentul aprobarii bu*etului de venituri si
c2eltuieli.
1.3n an*a6ament 6uridic poate i ma6orat numai
daca e-ista credite bu*etare nean*a6ate.
2 4 diminuare a an*a6amentului 6uridic trebuie
urmata de o diminuare a an*a6amentului bu*etar.
)dem ca la an*a6amentul bu*etar individual 1.la compartimentul
inanciar contabil ca
document
6ustiicativ care sta
la ba.a inre*istrarii
e-tracontabile in
contul
?(n*a6amente
bu*etare@
4&
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 7* din 1*
E+emplar nr.) *
8. (n*a6amentul
bu*etar *lobal pt.
salarii si obli*atii
aerente acestora
Sef resurse umane)
Compartiment
financiar.contab.
9(ct prin care se re.erva credite necesare platii
salariilor si obli*atiilor aerente acestora.
9(ct prin care se certiica e-istenta unor credite
bu*etare disponibile si se bloc2ea.a credite
aerente unei c2eltuieli< potrivit destinatiei
preva.ute in bu*et pentru salarii si cote aerente.
Se intocmeste de catre compartimentul de
contabilitate pe ba.a statului de unctii si a
bu*etuli de venituri si celtuieli aprobat9 control de
conormitate. ?Nici o c2eltuiala nu poate an*a6ata
si nici eectuata daca nu e-ista credit si daca
destinatia creditului este alta decit cea a c2eltuielii
pe care o implica an*a6amentul bu*etar.
)dem ca la an*a6amentul bu*etar individual 1.la compartimentul
inanciar contabil ca
document
6ustiicativ care sta
la ba.a inre*istrarii
e-tracontabile in
contul
?(n*a6amente
bu*etare@
41
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 73 din 1*
E+emplar nr.) *
A.4rdonanatarea de
plata privind
ac2i.itia publica de
produse< servicii si
lucrari
Compartiment
financiar.contab.
9(ct intern prin care ordonatorul de credite da
dispo.itie conducatorului inanciar Gcontabil sa
intocmeasca instrumentele de plata.
94rdinul de plata trebuie sa contina urmatoarele
inormatiiB
9po.itia bu*etara de la care urmea.a a se ace
plataCcapitol<subcapitl<titlu<art<alineatD
9an*a6amentul 6uridic din care re.ulta obli*atia
de plata Cle*e<acord<contract<<act intern<2otarire
6udecatoreascaD
9an*a6ament bu*etar aerent an*.6uridic
9suma ce urmea.a a i platita
9identitatea beneiciarului platii
9obiectul platii
%ompartimentul de contabilitate de catre persoana
desemnata prin deci.ie. intocmest ordonantarea de
plata intr9un sin*ur e-emplar cu obli*ativiatea
completarii tuturor rubricelor preva.ute in
ormular. obli*atoriu de veriicat totate
documentele conorm ?#istei de
veriicare%5E%JK#)S+L a ordonantei de plata
privind ac2i.itia publica de produse< servicii si
lucrari< ane-ata la pre.enta circulara cod %1.
9 se intocmeste intr9un sin*ur e-emplar
1.#a compartimentul de aprovi.ionare care
conirma livrarile de bunuri si servicii au
ost eectuate
2.%ompartimentul de contabilitate veriica
documentele 6ustiicative si intocmesc
instrumentele de plata.
3.%ompartimentul inanciar si contabil G
persoanei desemnate cu e-ercitarea
controlului inanciar preventiv care trebuie
sa constate daca B
9ordinul de a plati este emis pe ba.a unui
an*a6ament 6uridic din care sa re.ulte o
oblia*atie de plata F
9au ost intocmite de cei cu drept G
documentele 6ustiicative care sa ateste
Mserviciul acutN sau aptele pe care se
intemeia.a dreptul de creanta al
creditorului F
9suma datorata a ost determinata in
conormitate cu conditiile preva.ute de
an*a6amentul 6uridic si certiicate prin
semnatura ca iind Msuma de plataN.
9beneiciarul platii este titularul creantei si
reerintele bancareCbanca<contD ale acestuia
9 la compartimentul
inanciar
42
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 74 din 1*
E+emplar nr.) *
4.4rdonatorul tertiar de crediteCmana*erD
pentru e-ercitarea competentei in ormele
preva.ute de le*e.
43
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 77 din 1*
E+emplar nr.) *
1&. 4rdonantare de
plata privind
redevente< c2irii sau
alte c2eltuieli le*ate
de concesionare sau
inc2iriere.
Compartiment
financiar.contab.
9nota de undamentare
9 contractul de concesionare sau inc2iriere
9 documente 6ustiicative emise de concedent
sau< dupa ca.< de proprietarul bunului de
inc2iriat
9 compartimentul inanciar care veriica daca
operatiunea de lic2idare privind realitatea aptelor
si e-actitatea sumei datorate este certiicata de
compartimentul de specialitate prin bun de plata<
concordanta valorii c2eltuielilor lic2idate cu suma
ordonantata la plata si incadrarea acesteia in
an*a6amentul le*al< inacadrarea sumei ordonantate
la plata si incadrarea acesteia in an*a6amentul
le*al
9 incadrarea sumei ordonantate la plata in
subdivi.iunea corespun.ataoare a clasiicatiei
bu*etare pentru care e-ista an*a6ament bu*etar <
veriica daca documentele 6ustiicative sunt cele
preva.ute de normele le*ale
9 se intocmeste intr9un sin*ur e-emplar
%ompartimentul inanciar si contabil G
persoanei desemnate cu e-ercitarea
controlului inanciar preventiv care trebuie
sa constate daca B
9ordinul de a plati este emis pe ba.a unui
an*a6ament 6uridic din care sa re.ulte o
oblia*atie de plata F
9au ost intocmite de cei cu drept G
documentele 6ustiicative care sa ateste
Mserviciul acutN sau aptele pe care se
intemeia.a dreptul de creanta al
creditorului F
9suma datorata a ost determinata in
conormitate cu conditiile preva.ute de
an*a6amentul 6uridic si certiicate prin
semnatura ca iind Msuma de plataN.
9beneiciarul platii este titularul creantei si
reerintele bancareCbanca<contD ale acestuia
sunt corect trecute in ordinul de a plati.
9un an*a6ament bu*etar a ost acut.
9e-ista credite disponibile.
9plata se incadrea.a in plaonul de credite
desc2ise.
9 la compartimentul
inanciar
44
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 7, din 1*
E+emplar nr.) *
11. 4rdonantare de
plata privind
avansuri sau sume
cuvenite titularului
de decont care se
acorda prin caserie
Compartiment
financiar.contab.
9 nota de undamentare
9 document speciic prin care s9a aprobat
actiunea si devi.ul acesteia
9 decontul 6ustiicativ al c2eltuielilor
9 alte documente 6ustiicative speciice
9 compartimentul inanciar care veriica daca
acordarea avansului cuvenit titularului de decont
respecta conditiile spaciice de le*aliate si
re*ularitate
9 incadrarea sumei ordonantate la plata in
subdivi.iunea corespun.atoare a clasiicatiei
bu*etare pentru< care e-ista an*a6ament bu*etar si
le*al.
9 se intocmeste intr9un sin*ur e-emplar
9 compartimentul inanciar care veriica
concordanta sumelor ce urmea.a a i
eliberate ca avans cu cele preva.ute in
documentul de aprobare a actiunii sau< dupa
ca. incadrarea sumelor cuvenite titularului
de decont in limita c2eltuielilor 6ustiicate
prin decontul aprobat
9 daca operatiunea de lic2idare privind
realitatea aptelor si e-actitatea sumei
datorate este certiicata de compartimentul
de specialitate prin O bun de plata P
9 la compartimentul
inanciar
45
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 78 din 1*
E+emplar nr.) *
12. 4rdonantare de
plata ale salariilor
altor drepturi
salariale acordate
personalului precum
si ale obli*atiilor
iscale aerente
acestora
9 centrali.atorul lunar al statelor de plata
9 situatia privind reparti.area pe luni a
c2eltuielilor aprobate
9 situtia privind monitari.area c2eltuielilor de
personal inantate de la bu*et< din venituri
proprii pe luna ........
9 alte documente
9 compartimentul resurse umane G salari.are care
intocmeste ordonantarea de plata a salariilor
9 compartimentul inanciar veriica incadrarea in
bu*et privind numar ma-im de posturi si credite
bu*etare destinate c2eltuielilor de personal
Cc2eltuieli cu salariile< contributii asi*urari socilae
de stat< contributii pentru asi*urari de soma6
<contributii pentru asi*urarile sociale de sanatateD
9 daca au ost aplicate cotele le*ale de contributii<
9 daca operatiunea de lic2idare privind realitatea
aptelor si e-actitatea sumei datorate este
certiicata de compartimentul de specialitate prin
bun de plata< re*ularitatea completarii
documentului supus vi.ei
9 se intocmeste intr9un sin*ur e-emplar
9 compartimentul resurse umane G salari.are
care intocmeste ordonantarea de plata a
salariilor
9 compartimentul inanciar veriica
incadrarea in bu*et privind numar ma-im de
posturi si credite bu*etare destinate
c2eltuielilor de personal Cc2eltuieli cu
salariile< contributii asi*urari socilae de stat<
contributii pentru asi*urari de soma6
<contributii pentru asi*urarile sociale de
sanatateD
9 daca au ost aplicate cotele le*ale de
contributii<
9 daca operatiunea de lic2idare privind
realitatea aptelor si e-actitatea sumei
datorate este certiicata de compartimentul
de specialitate prin bun de plata<
re*ularitatea completarii documentului
supus vi.ei
9 la compartimentul
inanciar
ARP! ! '# ! ) CO$(!?#%#(!(E AE$ER!%& = OM#S
4/
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 71 din 1*
E+emplar nr.) *
Fi;$ de cont
analilic pt.
c2eltuieli eective
C%od 149/921
Compartiment
financiar.contab.
9serve;te ca document de =nre*istrare =n cont.de
*estiune a costurilor eective pe =ntre!inere ;i
repara!ii ;i alteleF
9 document pt determinarea costurilor eective pe
unitatea de calcula!ie
9se =ntocme;te intr9un e-emplar de comp. inanciar9contabil pt. iecare comand$
produs sau semiabricat< obiect de construc!ii< lucrare de intre!inere ;i repara!ii. Se
completea.$ la inceputul anului pe ba.a documentelor 6ustiicative reeriltoare la
consumul de materiale< plata salariilor pt. munca prestat$< a c2eltuielilor indirecte ;i
alte c2altuieli eectuate potrivit dispo.i!iilor le*ale. #a s=r;itul iec$rei luni se
totali.ea.$ sumele inre*istrate< =n vederea =ntocmirii balan!ei de veriicare a
opera!iilor de =nre*istrare.
9 nu circul$< iind
document de
=nre*istrare
coantabil$
9se
ar2ivea.$ la
comp.
inanciar 9
contabil
*/. !$EBE
$r.
ane+a
Denumirea
ane+ei
Elabora.tor !proba
t
$r.de
e+emplare
Difu-are !r@ivare !lte
loc perioada
& 1 2 3 4 5 / 0 8
1 Dia*rama lu- G
circuitul
documentelor
Director inanciar
contabil
3 Financiar9%ontabilitate
"4N4S
(c2i.itii< +e2nic
%onsilier :uridic
Financiar
2 Formulare
inanciar
3 Financiar9%ontabilitate
"4N4S
40
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 79 din 1*
E+emplar nr.) *
contabile si
circuitul
acestora
(c2i.itii< +e2nic
%onsilier :uridic
3 %ircuit
7ropunere G
(n*a6ament G
4rdonantare
3
(c2i.itii
%ontabilitate
4 %ircuit "eerat
de necesitate/
comanda
3 Financiar9%ontabilitate
(c2i.itii< +e2nic
%onsilier :uridic
5 %ircuit actura 3 Secretariat (c2i.itii
%ontabilitate
/ %ircuit N)"
materiale
3 %ontabilitate
(c2i.itii
%ontabilitate
0 %ircuit N)"
obiecte de
inventar
3 %ontabilitate
(c2i.itii
(provi.ionare
A %ircuit bon
consum
3 %ontabilitate
(c2i.itii
(provi.ionare
1& %ircuit bon de
consum ben.ina
3 %ontabilitate
(c2i.itii
(provi.ionare
11 %ircuit reerat 3 Sectii<servicii<compartimente
(c2i.itii
48
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina 7: din 1*
E+emplar nr.) *
,ana*er
#ntocmit
Director financiar contabil
Ec.
**. Cuprins
$umarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pa0ina
Coperta
1. #ista responsabililor cu elaborarea< veriicarea si aprobarea editiei sau<
dupa ca.< a revi.iei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a revi.iilor in cadrul editiilor procedurii operationale
3. #ista cupri.and persoanele la care se diu.ea.a editia sau< dupa< ca.<
revi.ia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
4A
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,/ din 1*
E+emplar nr.) *
/. Documentele de reerinta aplicabile activitatii procedurale
0. Deinitii si abrevieri ale termenilor utili.ati in procedura operationala
8. Descrierea procedurii operationale
A. "esponsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
1&. (ne-e< inre*istrari< ar2ivari
11. %uprins
)ntocmit
Director Financiar %ontabil
Ec.Natalia Dan*eanu
5&
START
%orespondenta
adresat$ %%D< prin
po;t$< curieri sau direct
de la cet$!eni< precum
;l toate actele
=ntocmite de
compartimentele de
activitate proprii< se
=nre*istrea.$ la
secretar
Se
=nre*istrea.$ ;i
se e-pedia.$
imediat< spre
re.olvare
institu!iei
competente<
comunic>ndu9
se aceasta
emitentului<
respectiv
peti!ionarului.
Docum
entele
care
constitu
ie
corespo
ndenta
e-terna
a %%D
Docum
entele
emise
de %%D
av>nd
destina!
ia =n
e-terior
ul %%D
Docum
entele
emise
de %%D
av>nd
destina!
ia =n
e-terior
ul %%D
Docum
entele
cu
circuit
intern
=n %%D
Facturi
;i
Docum
entele
ane-ate
acestora
7ropun
ere de
plata
(n*a6a
ment de
plata
4rdona
n!are de
plata
Docum
entele
care
an*a6ea
.$
inancia
r %%D
Sunt adresate greit
Sunt Documente secrete
Primirea, expedierea i pstrarea documentelor secrete se face conform
dispoziiilor din actele normative n vigoare
Sunt Documente de la ceteni
Se =nre*istrea.$ ;i )i se
aplic$< =n col!ul din dreapta
sus< num$rul de =nre*istrare
care se comunic$ pe loc
peti!ionarului.
Dup$ =nre*istrare actele
se predau =n map$< spre
a i vi.ate de directorul
%%D ;i apoi vor i
distribuite unc!ionarilor
care au atribu!ii le*ate
de con!inutul acestora.
Sunt documente
care implic$
inanciar %%D
"e*istr
e de
eviden!
$
speciale
diverse<
pe
tipuri
de
docume
nte si/
sau
compart
imente<
activit$!
i
"e*istr
e
speciale
de
evident
a a
Docum
entelor
care
implica
pla!i
din
onduril
e %%D
"e*istr
u
intr$ri/
ie;iri
din
cadrul
%%D
"e*istr
u
intr$ri/
)e;iri pe
servicii
"e*istru
intr$ri/
)e;iri
*eneral
Se predau dup$ =nre*istrare
Ieului Serviciului
%ontabilitate care va dispune
=nre*istrarea obli*a!iei de
plat$ a!$ de ter!ii creditori =n
eviden!a contabil$
Dup$ =nre*istrarea
obli*a!ie de plat$<
vor i predate
%ompartimentelor
de specialitate
%ompartiment
ele de
specialitate
vor =ntocmi
Documentele
(#47
7ropunerea de
plata C(ne-a
1D
(n*a6amentul
bu*etar
C(ne-a 2D
4rdonan!area
de plat$
C(ne-a 3D
Documentele
se
=nre*istrea.$
=n "e*istrul
iec$rui
serviciu din
care ace
parte
personalul
c$reia i9au
ost
reparti.ate
documentele
Este (ne-a 1
Este predat$
Serviciului
%ontabilitate care
veriic$ clasiica!ia
bu*etar$ ;i vi.ea.$
documentul =n cau.$
%ompartimentele de
specialitate vor aplica pe
toate acturile trimise spre
plata vi.a de conirmare a
realit$!ii si le*alit$!ii.
Facturile trimise spre plata
vor avea ane-ate toate
documentele :ustiicative
necesare si documentele
(#47. +oate documentele
trebuie sa ie semnate de
administrator.
+oate documentele
sunt veriicate %F77
Sunt vi.ate %F77
Documentele mer* la
Serviciul contabilitate care
le )ntroduc =n eviden!a
contabil$ emi!>nd ;i
documentele de plat$
eectiv$ 47< %E%< etc.
+rimestrial Ieul Serviciului
%ontabilitate va veriica dac$
acturile intrate =n institu!ie ;i
=nre*istrate )n contabilitate< au
urmat a.ele de an*a6are<
lic2idare ;i ordonan!are sau au
ost restituite
7ersonalul %%D r$spunde personal
de eviden!a< p$strarea ;i olosirea
actelor %%D
Hn ca.ul
corespondentei
trimise< se
parcur*e traseul
invers
Hnre*istr$rile
re.ultate se ar2ivea.$
conorm normelor in
vi*oare
DA
DA
DA
DA
DA
DA
!
!
!
!
!
!
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,* din 1*
E+emplar nr.) *
C#RC#( Propunere.!n0a<ament.Odonanare
9 Documente
Conform Cadrul 0eneral al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv propriuE
Serviciul Contabilitate Serviciul !c@i-itii Serviciul Contabiliate

Serviciul R$OS
SEM$&(R#
Economist Olarasu Cristina
Economist #strate Ma0da
!c@i-itii #n0. Macarescu Cornel
Ec.Peste Daniela
Ec.Falauca Ro+ana
'alabil de la data de *,./1.3/*3
Gntocmit2
Director financiar Contabil
Ec.Natalia Dangeanu
Hn ca.ul
corespondentei
trimise< se
parcur*e traseul
invers
Hnre*istr$rile
re.ultate se ar2ivea.$
conorm normelor in
vi*oare
Emitere 7(4 =n
%ontabilitateEc.
Olarasu Cristina
Ec.Istrate Magda
Hndosariere =n dosar
cu 47 ;i e-tras
=mpreun$
'i.a compartimentului de specialitate pentru
c2eltuielile cu bunurile ;i serviciile
ac2i.i!ionate
Ing. Macarescu Cornel Dan
pentru c2elt. bunuri ;i servicii pentru c2elt.
bunuri ;i servicii aerente activit$!ii %%D
%onorm Deci.iei nr................
'i.a compartimentului de
specialitate pentru c2eltuielile
de personal
Ec.Peste Daniela
Ec. Halauca Roana
Decizia nr........
KKKKKKKKKKKKKKKKK
(cordare vi.a %F7
Director financiar
Contabil Ec. Natalia
Dangeanu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
51
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,3 din 1*
E+emplar nr.) *
?M5?R = 3 e+ !PRO?!(
Mana0er
Sef %ucrari Emil !nton
!$EB! 7
C#RC#( RE6ER!( DE $ECES#(!(E 5 COM!$D!
Persoana care Serviciul Contabilitate Mana0er Serviciul !c@i-itii
solicit
Serviciul Contabilitate
SEM$&(R#
Economist Olarasu Cristina
Economist #strate Ma0da
!c@i-itii #n0. Macarescu Cornel
Director Financiar contabil Ec Natalia Dan*eanu
Emiterea
reeratului /
comen.ii
(c2i.itii
,,acarescu
)n*.,
,acarescu
)n*.,acarescu
%ornel
'i.at privind e-isten!a
creditelor ;i =ncadrarea =n
articolul bu*etar
Ec.4larasu %ristina
Ec. )strate ,a*da
(probare
,ana*er
Sef %ucrari Emil
!nton
Se Hndosaria- Hn dosar la
ac@i-itii2contabilitate se pre-inta pentru vi-a
%F77 GDirector Financiar contabil Ec
Natalia Dan*eanuKKKKKKK
%ontabil se KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
(c2i.itii<
te2nic
(provi.ionare
52
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,4 din 1*
E+emplar nr.) *
?M5?R = 7 e+
!$EB! , !PRO?!(2
Mana0er
Sef %ucrari Emil !nton
C#RC#( 6!C(R&
Documentele care stau la ba-a Hntocmirii 6acturii )
9 Referat 5 Comandsemnata de)Director medical2director financiar contabila2c@i-itii privind e+istena creditelor2 Hncadrarea Hn articolul bu0etar i
aprobat deMana0er pentru ac@i-iionare
9 !lte documente specifice ac@i-iiei Ioferte sau direct de pe raft>
Serviciul Contabilitate Serviciul !dministrativ Serviciul Contabilitate


Gntocmit2
Director 6inanciar Contabil
Ec. $atalia Dan0eanu

4perare intrare =n 7ro*ram Gestiunea
,aterialelor
#istare N)"9)nre*istrare95uma (nisoara
)nre*istre <veriicare<conruntare cu actura9
)strate ,a*da
'eriicarea cantitativ$< calitativ$ a produselor din Factur$ ;i N)"
'i.at pentru 83N DE 7#(+Q
Co"isia de rece#$ie
%izat Manager &ef 'ucrari E"il (nton
Financiar contabilitate
Olarasi Cristina
Istrate Magda
53
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,7 din 1*
E+emplar nr.) *
?M5?R = 4 e+
!$EB! 8 !PRO?!(2
D#REC(OR
Sef %ucrari Emil !nton
C#RC#( $#R M!(ER#!%E
Documentele care stau la ba-a Hntocmirii $#R.ului )
9 Referat 5 Comand vi-at de CO$(!?#% ;E6 privind e+istena creditelor2 Hncadrarea Hn articolul bu0etar i aprobat de M!$!AER
6actur Hnsoit de vi- privind denumire produse pentru Hnre0istrarea corect Hn evidenele contabilitii de 0estiune IadministratorJma0a-iner>
Serviciul !provi-ionare Serviciul !provi-ionare Serviciul Contabilitate
SEM$&(R#
Contabil itate =#strate Ma0da
!provi-ionare Fuma !nisoara
Comisia de recepie

'alabil de la data de *,./1.3/*3


Emitere N)"
(#ro)izionare
Hu"a (nisoara
"ecep!ia cantitativ$ ;i calitativ$ a
produselor din actur$ ;i N)"
Co"isia de rece#$ie
Decizia
nr********..
N)" ori*inal R Factur$ R "eerat =ndosariat
#strate Ma0da
N)" R Factur$ copie S =ntocmire Fi;$ de ma*a.ie
=ndosariat =n dosar copii / an Fuma !nisoara
54
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,, din 1*
E+emplar nr.) *
?M5?R = 7 e
!$EB! 1 !PRO?!(2
Mana0er
Sef %ucrari Emil !nton
C#RC#( $#R O?#EC(E DE #$'E$(!R
Documentele care stau la ba-a Hntocmirii $#R.ului )
9 Referat 5 Comand vi-at de CO$(!?#% ;E6 privind e+istena creditelor2 Hncadrarea Hn articolul bu0etar i aprobat de M!$!AER pentru
ac@i-iionare
9 Stabilire modalitate de ac@i-ionare
Ca-ul # = cerere de ofert = documente specifice Icaiet de sarcini2 oferte2 contract2 factur>
Ca-ul ## = ac@i-iie directe de pe raft
6actur Hnsoit de vi- privind denumire produse pentru Hnre0istrarea corect Hn evidenele contabilitii de 0estiune Iaprovi-ionare.ma0a-iner>2 ?$ DE
P%!(& i sub0estiune
Serviciul !dministrativ Serviciul !dministrativ Serviciul Contabilitate Serviciul !dministrativ
Serviciul Contabilitate SEM$&(R#
#strate Ma0da KKKKKKKKKKKKKKKKK
Fuma !nisoara KKKKKKKKKKKK
Comisia de recepie )
#nocmit2
Director 6inanciar Contabil Ec.$atalia Dan0eanu
'alabil de la data de *,./1.3/*3
Emitere N)"
(#ro)izionare Hu"a (nisoara
"ecep!ia cantitativ$ ;i calitativ$ a
produselor din actur$ ;i N)"9
5uma (nisoara
Stabilirea bunurilor care trec =n
sub*estiune Deci.iaTTT..
Co"isia de rece#$ie+
4perarea d$rii =n olosin!$ pe
sub*estiune =n pro*ramul
4biecte de inventar
#istare i;$ de *estiune
Istrate Magda
!!!!!!!!!!!!
Fi;a de *estiune pentru =ntocmire
proces9verbal de predare9primire =n
sub*estiuni
Hndosariere =n dosar sub*estiuni
(#ro)izionare Hu"a
(nisoara!!!!!!!!!!!!
N)" R Factur$/"eerat/ comand$
=ndosariat =n dosar KKK
4perare =n eviden!a sintetic$ a
sub*estiunilor
Ec.Istrate Magda.
55
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,8 din 1*
E+emplar nr.) *
?M5?R = , e+
!$EB! 9 !PRO?!(2
Mana0er
Sef %ucrari Emil !nton
C#RC#( $#R !%#ME$(E
Documentele care stau la ba-a Hntocmirii $#R.ului )
Referat 5 Comand vi-at de CO$(!?#% ;E6 privind e+istena creditelor2 Hncadrarea Hn articolul bu0etar i aprobat de M!$!AER6actur Hnsoit de vi-
privind denumire produse pentru Hnre0istrarea corect Hn evidenele contabilitii de 0estiune IadministratorJma0a-iner>
Serviciul Contabilitate Serviciul !dministrativ Serviciul Contabilitate
SEM$&(R#
Contabilitate #strate Ma0da
!c@i-itii #n0 .Macarescu Cornel Dan
Ma0a-iner Fuma !nisoara
Comisia de recepie . KKKKKKKKKKKKKK
. KKKKKKKKKKKKKK
9 KKKKKKKKKKKKKK
9 KKKKKKKKKKKKK
Gntocmit2
Director 6inanciar Contabil Ec.$atalia Dan0eanu 'alabil de la data de *,./1.3/*3
Emitere N)" din operarea acturii =n
7ro*ram S)%4S G Gestiunea
,aterialelor
Hu"a (nisoara
Istrate Magda
"ecep!ia cantitativ$ ;i calitativ$ a
produselor din actur$ ;i N)"
Co"isia de rece#$ie
Decizia********..
N)" ori*inal R Factur$ R "eerat =ndosariat )strate
,a*da
N)"RFactur$ copie S =ntocmire Fi;$ de ma*a.ie
=ndosariat =n dosar copii / an ,a*a.iner 5uma
(nisoara
5/
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,1 din 1*
E+emplar nr.) *
?M5?R = 7 e+
!$EB! : !PRO?!(2
Sef %ucrari Emil !nton
C#RC#( ?O$ CO$SM
Documentele care stau la ba-a Hntocmirii ?C.ului )
9 $ormative de consum vi-ate de conductorul unitii conform ?u0etului de venituri i c@eltuieli aprobat pentru anul curent
Serviciul !dministrativ Serviciul Contabilitate Serviciul !dministrativ
SEM$&(R#
#strate Ma0da
Fuma !nisoara
#ntocmit
Director 6inanciar Contabil
Ec.$atalia Dan0eanu 'alabil de la data de *,./1.3/*3
Emitere 8%
(#ro)izionare
Hu"a (nisoara
4perare 8% =n 7ro*ramul Gestiunea
,aterialelor
Istrate Magda
4perarea consumuri/ ie;iri materiale
=n i;a de ma*a.ie
(#ro)izionare Hu"a (nisoarta
%erifica Istrate Magda
50
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,9 din 1*
E+emplar nr.) *
?M5?R = 3 e+
!$EB! */ !PRO?!(2
Mana0er
Sef %ucrari Emil !nton
C#RC#( ?O$ CO$SM ?E$D#$!
Documentele care stau la ba-a Hntocmirii ?C.ului )
9 !probare plafon *, l5luna
Serviciul !provi-ionare Serviciul Contabilitate Sofer Serviciul Contabilitate
SEM$&(R#
#n0. Macarescu Cornel Dan
#strate Ma0da
Ma0a-iner. Fuma !nisoara
Gntocmit2
Director 6inanciar Contabil
Ec.$atalia Dan0eanu 'alabil de la *,./1.3/*3
"eerat soer
mana*er
te2nic
vi.a contabilitate
caserie
4perare 8% =n 7ro*ramul 7remier
G intocmire N%
Istrate Magda
4perarea consum/ ie;iri 8%F =n
i;a de ma*a.ie cu re*im
special
,entionare pe 8% serie/numar
8%F eliberat
Magaziner Hu"a (nisoara
(c2i.itionare
ben.ina
58
8 Spitalul Municipal Sf.
Doctori Cosma i Damian Rdui
Serviciul Contabilitate
PROCEDR! OPER!"#O$!%&
PR#'#$D
C#RC#(% DOCME$(E%OR
Ediia) *
$r.de e+.) ,
Revi-ia) .
$r.de e+. ).
Cod) P.O. /,
Pa0ina ,: din 1*
E+emplar nr.) *
?M5?R = 7 e+
!probat
Mana0er
Sef %ucrari Emil !nton
Elaborat
Director 6inanciar Contabil
Ec. $atalia Dan0eanu
Consilier Curidic
Cr.(eodorescu Aabriel
!m luat la cunostinta de acest inscris ofcial si imi asum responsabilitatea asupra le0alitatii
'alabil de la data de *,./1.3/*3
5A

S-ar putea să vă placă și