Sunteți pe pagina 1din 81

ORDIN Nr.

1500 din 24 noiembrie 2009


privind aprobarea Regulamentului de organizare i fun!ionare a "e!iilor i
ompartimentelor de ane"tezie i terapie inten"iv# din unit#!ile "anitare
Text n vigoare ncepnd cu data de 5 mai 2010
REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI& #EA!'
Text actua(i)at prin produ*u( in+ormatic (egi*(ativ LE, E,"ERT n -a)a
acte(or normative modi+icatoare. pu-(icate n !onitoru( O+icia( a(
Romniei. "artea I. pn/ (a 5 mai 20100
Act de baz
#B$ Ordinu( mini*tru(ui */n/t/1ii nr0 150022003
Acte modificatoare
#M1$ Ordinu( mini*tru(ui */n/t/1ii nr0 45522010
!odi+ic/ri(e 6i comp(et/ri(e e+ectuate prin actu( modi+icator *unt *cri*e
cu +ont ita(ic0 7n +a1a +iec/rei modi+ic/ri *au comp(et/ri e*te indicat actu(
normativ care a e+ectuat modi+icarea *au comp(etarea re*pectiv/. n +orma
#M10
#B
%v&nd 'n vedere$
( prevederile )egii nr. 95*200+ privind reforma 'n domeniul "#n#t#!ii, u
modifi#rile i omplet#rile ulterioare-
( Referatul de aprobare al Dire!iei planifiarea "i"temului "anitar i
politii "alariale nr. %... 1./0+ din 25 noiembrie 2009,
'n temeiul prevederilor art. 0 alin. 142 din 3ot#r&rea 4uvernului nr.
1.01/*200/ privind organizarea i fun!ionarea 5ini"terului 6#n#t#!ii, u
modifi#rile i omplet#rile ulterioare,
mini"trul "#n#t#!ii, interimar, emite urm#torul ordin$
%R7. 1
6e aprob# Regulamentul de organizare i fun!ionare a "e!iilor i
ompartimentelor de ane"tezie i terapie inten"iv# din unit#!ile "anitare,
prev#zut 'n ane8a are fae parte integrant# din prezentul ordin.
%R7. 2
Dire!iile impliate din adrul 5ini"terului 6#n#t#!ii, dire!iile de "#n#tate
publi# 9ude!ene i a muniipiului :uureti, preum i onduerea unit#!ilor
"anitare impliate vor due la 'ndeplinire prevederile prezentului ordin.
%R7. ;
<rezentul ordin "e publi# 'n 5onitorul Ofiial al Rom&niei, <artea I.
%N=>% 1
R=4?)%5=N7
de organizare i fun!ionare a "e!iilor i ompartimentelor de ane"tezie i
terapie inten"iv# din unit#!ile "anitare
%R7. 1
@n "en"ul prezentului ordin, prin "intagma ane"tezie i terapie inten"iv#,
denumit# 'n ontinuare %7I, "e 'n!elege "peialitatea medial# are a"igur#$
a2 ondi!iile nee"are pentru de"f#urarea atului Airurgial, 'ngri9irea
perioperatorie i terapia durerii, alte proeduri diagno"tie i*"au terapeutie,
prin mi9loae farmaologie i teAnie "peifie-
b2 "uportul indi"pen"abil paientului riti pentru evaluarea i tratamentul
di"fun!iilor i*"au leziunilor aute de organ are amenin!# via!a.
%R7. 2
7erapia inten"iv# uprinde$ diagno"tiul, prevenirea i tratamentul tuturor
in"ufiien!elor aute ale fun!iilor vitale. 5#"urile "peifie de tratament "e
adre"eaz# paien!ilor #rora le e"te amenin!at# imediat via!a.
%R7. ;
112 %tivitatea de ane"tezie i terapie inten"iv# e"te de"f#urat# de o
eAip# medial# omple8#, format# din$ medii, a"i"tente, per"onal au8iliar
"anitar i alte ategorii de per"onal preg#tit i autorizat, onform
reglement#rilor 'n vigoare.
122 %tivitatea de %7I "e poate de"f#ura$
a2 'n "pital$
( 'n bloul operator$ 'n "ala de opera!ie i 'n "ala de preane"tezie-
( 'n afara "#lii de opera!ie-
( 'n omponenta u paturi a "e!iei*ompartimentului %7I "ituat# 'ntr(un
ampla"ament definit i de"tinat e8lu"iv ae"tei ativit#!i-
b2 'n ambulatoriu$ on"ult preane"tezi i terapia durerii.
1;2 %tivitatea de %7I 'n afara "#lii de opera!ie "e refer# la a"igurarea
ondi!iilor nee"are de"f#ur#rii unor manevre diagno"tie i*"au terapeutie
nonAirurgiale e nee"it# ane"tezie i are "e de"f#oar# 'n$
a2 laboratorul de radiologie i imagi"ti# medial# 1unitatea de tomografie
omputerizat#, angiografie, R5N et.2-
b2 laboratoare*ompartimente de e8plor#ri fun!ionale 1ardiore"piratorii,
a fun!iilor dige"tive2-
2 alte "truturi 'n are "e 9u"tifi#.
%R7. 4
6e!iile*Bompartimentele %7I "e organizeaz# i fun!ioneaz# numai 'n
unit#!i "anitare u paturi are furnizeaz# "erviii mediale "pitalieti, 'n
ondi!iile legii.
%R7. 5
112 @n unit#!ile "anitare publie "au private, aprobate*avizate dup# az,
are furnizeaz# "erviii 'n regim de "pitalizare de zi i inve"tigAeaz#*trateaz#
paien!i are nee"it# admini"trarea ori#rei forme de ane"tezie, alta de&t
ane"tezia loal# prin infiltra!ie, "e vor organiza minimum un po"t de luru de
ane"tezie, preum i un "alon de "upravegAere po"tane"tezi#, denumit 'n
ontinuare 6<%.
122 :aremul minim are trebuie 'ndeplinit pentru organizarea po"tului de
luru de ane"tezie i a "alonului 6<% e"te prev#zut 'n ane8a nr. 1.
%R7. +
112 6e!iile*ompartimentele %7I din unit#!ile "anitare u paturi
fun!ioneaz# 'n "pa!ii "peial de"tinate i amena9ate, are "# permit# izolarea
efiient# a omponentei u paturi a "e!iei ( de re"tul iruitelor (, inlu"iv
de unitatea primire urgen!e, bloul operator, unitatea de tran"fuzie "anguin#
"au "ta!ia entral# de "terilizare.
122 @n "itua!ia 'n are unitatea "anitar# u paturi e"te multipavilionar#, iar
"e!iile de profil Airurgial fun!ioneaz# 'n pavilioane diferite "au unul
dintre profilele Airurgiale fun!ioneaz# 'n l#dire diferit# de l#direa 'n
are e"te organizat# "e!ia %7I, "e pot organiza ompartimente %7I 'n
l#direa 'n are fun!ioneaz# "e!ia*"e!iile de profil Airurgial re"petive.
1;2 Bompartimentele prev#zute la alin. 122 vor fi uprin"e 'n adrul "e!iei
%7I a "pitalului, u utilizarea omun# a per"onalului, i vor fi oordonate
din punt de vedere profe"ional de #tre mediul de "peialitate %7I delegat
de #tre eful "e!iei %7I a "pitalului.
142 @n "itua!ii "peiale, ompartimentele prev#zute la alin. 122 pot fi
uprin"e a ompartimente di"tinte la adre"a re"petiv#, da# l#dirile nu
fun!ioneaz# 'n aeeai urte i onduerea "e!iei %7I a "pitalului apreiaz#
# nu e"te fun!ional# inluderea ae"tui ompartiment 'n "trutura "e!iei
%7I, "itua!ie 'n are oordonarea profe"ional# a ompartimentului va fi
a"igurat# de #tre mediul "peiali"t*primar %7I 'nadrat, u el mai 'nalt
grad de preg#tire, i "e va "ubordona diretorului medial al unit#!ii "anitare
u per"onalitate 9uridi#.
152 @n "itua!ia 'n are 'ntr(o unitate "anitar# nu "e 9u"tifi# un num#r de
paturi %7I, are "# "e on"tituie 'ntr(o "e!ie %7I 1minimum 15 paturi2, "e
vor organiza ompartimente %7I u num#rul de paturi nee"are unit#!ii
re"petive, are vor fi oordonate de mediul de "peialitate %7I u el mai
'nalt grad profe"ional, de"emnat de #tre onduerea unit#!ii.
%R7. 0
6trutura general# a "e!iei*ompartimentului de %7I are dou#
omponente$
1. <o"turi de luru de ane"tezie
2. Bomponenta u paturi, denumit# 'n ontinuare B<, format# din$
a2 paturi de terapie inten"iv#, denumite 'n ontinuare 7I-
b2 paturi de terapie intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie, denumite 'n
ontinuare 7II<-
2 paturi de "upravegAere po"tane"tezi# ( 6<%, 'n fun!ie de po"ibilit#!ile
i nee"it#!ile loale, de"tinate paien!ilor are nee"it# "upravegAere de
"urt# durat# 1ore2.
%R7. /
112 <o"tul de luru de ane"tezie e"te loul unde paientul benefiiaz# de
ane"tezie general#, looregional# "au "edare efetuat# "ub re"pon"abilitatea
unui medi 'n "peialitatea %7I.
122 <o"turile de luru de ane"tezie "e organizeaz# 'n$
a2 bloul operator$ "#lile de opera!ii, "#lile de preane"tezie-
b2 laboratorul de radiologie i imagi"tia medial#$ unitatea de tomografie
omputerizat#, angiografie, R5N i altele a"emenea-
2 laboratoarele*ompartimentele de e8plor#ri fun!ionale$
ardiore"piratorii, a fun!iilor dige"tive-
d2 alte "truturi din adrul unit#!ii "anitare unde e"te nee"ar#
admini"trarea ori#rei forme de ane"tezie.
1;2 <o"tul de luru de ane"tezie "e organizeaz# u re"petarea baremului
minim prev#zut 'n ane8a nr. 1, a"tfel$
a2 'n bloul operator$ 'n "ala de opera!ie i "ala de preane"tezie, fiind
de"tinat a"igur#rii ane"teziei i terapiei inten"ive nee"are de"f#ur#rii
interven!iilor Airurgiale, i poate uprinde dot#ri "peifie adaptate
profilului Airurgial re"petiv-
b2 'n afara "#lii de opera!ie, fiind de"tinat a"igur#rii ondi!iilor de"f#ur#rii
unor manevre diagno"tie i*"au terapeutie nonAirurgiale e nee"it#
ane"tezie$ laboratoarele de radiologie i imagi"ti# "i imagi"ti# 1unitatea de
tomografie omputerizat#, angiografie, R5N et.2, preum i
laboratoare*ompartimente de e8plor#ri fun!ionale 1ardiore"piratorii, a
fun!iilor dige"tive2, alte "truturi 'n are "e 9u"tifi#.
%R7. 9
Bomponenta u paturi 1B<2 e"te de"tinat#$
a2 "upravegAerii i tratamentului po"toperator*po"tane"tezi al paien!ilor
u evolu!ie normal#-
b2 'ngri9irii paien!ilor are nee"it# "upravegAere ontinu# pentru ri"ul
de dezeAilibru al fun!iilor vitale-
2 'ngri9irii paien!ilor are nee"it# terapie inten"iv# mono( "au
pluriorgani# 1protezare re"piratorie avan"at#, monitorizare invaziv#,
protezare meani# irulatorie, terapie de "ub"titu!ie a fun!iei renale "au
Aepatie aut afetat# et.2-
d2 paien!ilor are nee"it# terapia durerii aute-
e2 paien!ilor u moarte erebral# poten!iali donatori de organe.
%R7. 10
112 7erapia Inten"iv# 17I2 reprezint# nivelul el mai ridiat de 'ngri9ire
dintr(o unitate "anitar# u paturi. ="te partea di"tint# din adrul
omponentei u paturi a "e!iei*ompartimentului %7I, de"tinat# prelu#rii,
monitoriz#rii, tratamentului i 'ngri9irii paien!ilor are prezint# de9a "au
"unt "u"eptibili de a dezvolta in"ufiien!e organie aute multiple$
ardioirulatorie, re"piratorie, renal# et., are amenin!# progno"tiul vital.
122 <aien!ii 'ngri9i!i 'n 7I nee"it# o 'ngri9ire "peializat# i utilizarea
prelungit# a metodelor de "upleere a ae"tor fun!ii i organe preum$ "uport
Aemodinami, "uport ventilator, epurare e8trarenal# et.
1;2 Briteriile de internare*admi"ie i tria9 al "e!iilor 'n 7I "unt prev#zute
'n ane8a nr. 2.
142 @n "e!iile*ompartimentele %7I "e vor organiza minimum + paturi de
terapie inten"iv# 17I2.
152 Dotarea minim# a unui pat de terapie inten"iv# i eAipamentul minim
nee"ar 7I "unt prev#zute 'n ane8a nr. ;.
1+2 7I poate fi multifun!ional# 1paien!i u patologie
Airurgial#*paien!i u patologie medial#2 "au poate fi "peializat#
1Airurgie ardia# i*"au va"ular#, Aepati#, tran"plant de organe "olide,
neuroAirurgie et.2.
102 5ediul ef al "e!iei %7I "au, dup# az, 'nlouitorul de drept al
ae"tuia ori mediul de gard# din "e!ia %7I e"te re"pon"abil de tria9ul
oret, admi"ia*internarea i tran"ferul*e8ternarea din aea"t# unitate,
preum i de "tabilirea limitelor e8ate ale 'ngri9irii po"ibile 'n 7I, 'n fun!ie
de nee"it#!ile "pitalului, alifiarea oletivului medial i di"ponibilit#!ile
teAnie.
1/2 ?nit#!ile "anitare private u paturi are furnizeaz# "erviii mediale
"pitalieti i aord# "erviii Airurgiale 'n domeniul Airurgiei ardiae
i*"au va"ulare 1altul de&t Airurgia va"elor periferie2, Airurgiei Aepatie,
tran"plantului de organe "olide, neuroAirurgie "au orie tip de "erviii
Airurgiale, are nee"it# urm#rirea ontinu# a paientului 'n perioada
po"toperatorie mai mult de 4/ de ore, au obliga!ia de a avea omponenta u
paturi de 7I, organizat# i dotat# 'n onformitate u prevederile ane8ei nr. ;.
%R7. 11
112 7erapia intermediar#*'ngri9irea po"toperatorie 17II<2 reprezint# partea
di"tint# din adrul omponentei u paturi 1B<2 a "e!iei*ompartimentului
%7I, de"tinat# paien!ilor are nee"it# 'ngri9ire po"toperatorie adevat#,
preum i aelora are nee"it# terapie intermediar#.
122 7II< prev#zut# la alin. 112 reprezint# "upravegAerea medial# ontinu#
a bolnavilor pentru #$
a2 "tarea bolnavilor "e poate omplia u in"ufiien!e organie aute
multiple-
b2 "tarea paientului dup# treerea printr(o a"emenea ondi!ie patologi#
e"te 'n# prea grav# "au prea in"tabil# pentru a fi tran"ferat 'n "e!ia u paturi
de unde provine.
1;2 7II< poate fi multifun!ional# 1paien!i u patologie
Airurgial#*paien!i u patologie medial#2 "au poate fi "peializat#
1Airurgie ardia# i*"au va"ular#, Aepati#, tran"plant de organe "olide,
neuroAirurgie et.2.
142 Briteriile de internare*admi"ie i tria9ul paien!ilor 'n 7II< "unt
prev#zute 'n ane8a nr. 4.
152 Dotarea minim# a unui pat de terapie intermediar#*'ngri9irea
po"toperatorie i eAipamentul minim nee"ar 7II< "unt prev#zute 'n ane8a
nr. 5.
1+2 Deoaree 7II< fun!ioneaz# integrat 'n adrul "e!iei %7I, 7II< trebuie
"# aib# un num#r "ufiient de paturi pentru a putea primi paien!ii din 7I "au
din elelalte "e!ii ale "pitalului.
102 5ediul ef al "e!iei %7I "au, dup# az, 'nlouitorul de drept al
ae"tuia ori mediul de gard# din "e!ia %7I e"te re"pon"abil de tria9ul
oret, admi"ia*internarea i tran"ferul*e8ternarea din aea unitate, preum i
de "tabilirea limitelor e8ate ale 'ngri9irii po"ibile 'n 7II<, 'n fun!ie de
nee"it#!ile "pitalului, alifiarea oletivului medial i di"ponibilit#!ile
teAnie.
1/2 ?nit#!ile "anitare private u paturi are furnizeaz# "erviii mediale i
are aord# "erviii Airurgiale e nee"it# urm#rirea ontinu# a paientului
'n perioada po"toperatorie mai mult de 24 de ore au obliga!ia de a avea
omponenta de 7II<, organizat# i dotat# 'n onformitate u prevederile
ane8ei nr. 5.
%R7. 12
112 6upravegAerea po"tane"tezi# 16<%2 reprezint# partea di"tint# din
adrul omponentei u paturi 1B<2 a "e!iei*ompartimentului %7I, de"tinat#
paien!ilor are nee"it# "upravegAere de "urt# durat#, p&n# la epuizarea
efetelor ane"teziei 1dup# interven!ii Airurgiale de mi# amploare ori
manevre diagno"tie i*"au terapeutie are nee"it# orie tip de ane"tezie,
u e8ep!ia ane"teziei loale prin infiltra!ie2.
122 6<% "e poate organiza 'n "pitale 'n urm#toarele "itua!ii$
a2 7II< nu poate fae fa!# num#rului mare de interven!ii Airurgiale
1mii*mi9loii2-
b2 amploarea interven!iilor Airurgiale nu 9u"tifi# 'nfiin!area unei 7II<$
"truturile "anitare are ofer# "erviii "pitalieti 'n regim de "pitalizare de
zi, publie "au private.
1;2 6e!iile*Bompartimentele %7I a #ror ativitate nu 9u"tifi# e8i"ten!a a
+ paturi de 7I 1unele "pitale Airurgiale monoprofil "au "pitale mii, 'n are
'n mod obinuit e8i"t# un ri" "#zut a paien!ii "# 'ntrunea"# riteriile de
admi"ie 'n terapie inten"iv#2 vor avea 'n "trutur# doar po"turi de ane"tezie i
paturi de 7II< pentru a fi la"ifiate 'n ategoria a III(a de ompeten!#
bazal#.
%R7. 1;
6e!iile de %7I "e la"ifi#, 'n fun!ie de omple8itatea ativit#!ii
de"f#urate, 'n ; ategorii dup# um urmeaz#$
a2 "e!iile %7I ategoria a III(a$ nivel de ompeten!# bazal#-
b2 "e!iile %7I ategoria a II(a$ nivel de ompeten!# medie-
2 "e!iile %7I ategoria I$ nivel de ompeten!# e8tin"#.
%R7. 14
112 6e!iile %7I ategoria a III(a au 'n omponen!#$
a2 po"turi de luru de ane"tezie-
b2 paturi de terapie intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie 17II<2-
2 paturi de "upravegAere po"tane"tezi# 16<%2, op!ional.
122 6e!iile %7I de ategoria a III(a au po"ibilit#!i limitate de a"igurare a
unei 'ngri9iri de terapie inten"iv# de lung# durat# i aord# "erviii mediale
de profil 'n "peialit#!ile din "trutura organizatori# aprobat#, a unit#!ii
"anitare re"petive, inlu"iv 'n azul urgen!elor, preum i "tabilizarea
ini!ial# a paien!ilor ritii mediali i Airurgiali.
1;2 6e!iile %7I de ategoria a III(a "unt obligate "# 'nAeie protooale de
olaborare u alte unit#!i "anitare u paturi are au "e!ii %7I de ategoria a
II(a "au I, pentru tran"ferul paien!ilor ritii.
142 Dup# az, 'n "e!iile %7I de ategoria a III(a "e pot de"f#ura ativit#!i
de 'nv#!#m&nt.
%R7. 15
112 6e!iile %7I ategoria a II(a au 'n omponen!#$
a2 po"turi de luru de ane"tezie-
b2 paturi de terapie inten"iv# 17I2-
2 paturi de terapie intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie 17II<2-
d2 paturi de "upravegAere po"tane"tezi# 16<%2, op!ional.
122 6e!iile %7I de ategoria a II(a a"igur# "erviii mediale omplete de
profil pentru paientul riti medial "au Airurgial, u urm#toarele
e8ep!ii$ Airurgie ardiova"ular#, neuroAirurgie ma9or#, tran"plant de
organe, politraum#, Airurgie Aepati# ma9or#, marii ari.
1;2 6e!iile %7I de ategoria a II(a "unt obligate "# 'nAeie protooale de
olaborare u alte unit#!i "anitare u paturi are au "e!ii %7I de ategoria I,
pentru tran"ferul paien!ilor ritii de$ Airurgie ardiova"ular#,
neuroAirurgie ma9or#, tran"plant de organe, politraum#, Airurgie Aepati#
ma9or#, marii ari.
142 @n "e!iile %7I de ategoria II(a "e pot de"f#ura ativit#!i de
'nv#!#m&nt.
%R7. 1+
112 6e!iile %7I de ategoria I au 'n omponen!#$
a2 po"turi de luru de ane"tezie-
b2 paturi de terapie inten"iv# 17I2-
2 paturi de terapie intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie 17II<2-
d2 paturi de "upravegAere po"tane"tezi# 16<%2, op!ional.
122 6e!iile %7I de ategoria I a"igur# "erviii mediale omplete de profil
pentru paientul riti medial "au Airurgial, inlu"iv pentru urm#toarele
"itua!ii$ Airurgie ardiova"ular#, neuroAirurgie ma9or#, tran"plant de
organe, politraum#, Airurgie Aepati# ma9or#, marii ari.
1;2 <entru a a"igura "erviii mediale omplete de profil, 'n regim
ontinuu, "e!iile %7I de ategoria I au permanent eAipamente, eAipe de
medii i a"i"tente in"truite 'n fieare dintre domeniile re"petive, preum i
"erviii "peiale de "uport, dup# az$ a"i"tare irulatorie, irula!ie
e8traorporeal#, epurare e8trarenal#, epurare Aepati#.
142 @n "e!iile %7I de ategoria I "e pot de"f#ura ativit#!i de 'nv#!#m&nt.
%R7. 10
@nadrarea "e!iilor %7I e8i"tente 'n unit#!ile "anitare u paturi, inlu"iv 'n
"pitalele de pediatrie, 'n una dintre ele ; ategorii prev#zute 'n prezentul
regulament "e fae pe baza evalu#rii potrivit prevederilor ane8ei nr. +.
%R7. 1/
112 Bompartimentele*6e!iile de terapie inten"iv# de9a e8i"tente, are
'ndepline" ondi!iile "tabilite prin prezentul ordin referitoare la omponenta
de terapie inten"iv#, re"petiv$
a2 "unt oordonate i de"ervite de medii "peialiti*primari %7I "au
medii "peialiti*primari onfirma!i 'n una dintre "peialit#!ile mediale
linie, u ate"tat 'n terapie inten"iv#-
b2 de!in "pa!iu propriu-
2 au dotare ore"punz#toare, 'i men!in 'n ontinuare denumirea de
"e!ii*ompartimente de terapie inten"iv#.
122 Bompartimentele de terapie inten"iv# de9a e8i"tente, aprobate 'n
"trutura organizatori# a unit#!ilor "anitare u paturi, are 'ngri9e" paien!i
u o "ingur# di"fun!ie*in"ufiien!# vi"eral#, legat# de o "ingur# "peialitate
1ardiologie, neurologie, ga"troenterologie, nefrologie, diabet et.2 i are nu
'ndepline" ondi!iile prev#zute 'n prezentul ordin, nu au ompeten!# "#
de"f#oare ativitate "peifi# de terapie inten"iv# i nu mai pot purta
denumirea de terapie inten"iv#.
1;2 ?nit#!ile "anitare are au 'n "trutur# ompartimentele prev#zute la
alin. 122 "unt obligate a 'n termen de 90 de zile de la data intr#rii 'n vigoare
a di"pozi!iilor prezentului ordin "# "oliite 5ini"terului 6#n#t#!ii modifiarea
"truturii organizatorie, unitatea put&nd nominaliza un num#r de paturi
de"tinate terapiei aute 'n "peialitatea re"petiv# 1ardiologie, neurologie,
ga"troenterologie, nefrologie, diabet et.2.
142 Bompartimentele prev#zute la alin. 122 "unt obligate "# 'nAeie
protooale u o "e!ie %7I are "# preia paien!ii 'n "itua!ia &nd "uferin!a
ae"tora "e agraveaz#, nee"it&nd "uport ventilator avan"at i*"au dezvolt&nd
"uferin!# organi# multipl#.
#M1
%R7. 1/C1
819 ompartimente(e de terapie inten*iv/ apro-ate n *tructura
organi)atoric/ a unit/1i(or *anitare cu paturi n cadru( *ec1ii(or de
cardio(ogie. men1ionate (a art0 15 a(in0 829 6i 849. *e reorgani)ea)/ 6i *e
nume*c unit/1i de *upraveg:ere 6i tratament avan*at a( pacien1i(or cardiaci
critici. denumite n continuare ;<TA0
829 Regu(amentu( de organi)are 6i +unc1ionare a ;<TA din unit/1i(e
*anitare *e apro-/ prin ordin a( mini*tru(ui */n/t/1ii pn/ (a data de 41
decem-rie 20100
849 "n/ (a organi)area ;<TA n condi1ii(e regu(amentu(ui de
organi)are 6i +unc1ionare prev/)ut (a a(in0 829. ace*tea *unt a*imi(ate cu
*tructuri(e de terapie inten*iv/ din componen1a *ec1ii(or2compartimente(or
ATI categoria a II=a prev/)ute n ordin0
8>9 #ormativu( minima( de per*ona( pentru ;<TA e*te *imi(ar cu
normativu( minima( de per*ona( prev/)ut n ordin pentru
*ec1ii(e2compartimente(e ATI categoria a II=a prev/)ute n ordin0
859 <a(ari)area per*ona(u(ui ncadrat n ;<TA. inc(u*iv acordarea
*poruri(or 6i a(tor drepturi *peci+ice. *e +ace prin a*imi(are cu per*ona(u(
ncadrat n *tructuri(e de terapie inten*iv/ din componen1a
*ec1ii(or2compartimente(or ATI categoria a II=a prev/)ute n ordin0
8?9 7n termen de 1> )i(e de (a data intr/rii n vigoare a di*po)i1ii(or
pre)entu(ui ordin. ;<TA *unt o-(igate */ nc:eie protocoa(e cu o *ec1ie
ATI care */ preia pacien1ii n *itua1ia n care *u+erin1a ace*tora *e
agravea)/. nece*itnd *uport venti(ator avan*at 6i2*au de)vo(tnd *u+erin1/
organic/ mu(tip(/0
8@9 ;nit/1i(e *anitare care au n *tructur/ compartimente(e prev/)ute (a
art0 15 a(in0 829 6i 849 *unt o-(igate ca n termen de maximum 40 de )i(e de
(a data intr/rii n vigoare a di*po)i1ii(or pre)entu(ui ordin */ *o(icite
!ini*teru(ui </n/t/1ii modi+icarea core*pun)/toare a *tructurii
organi)atorice. apro-at/ n condi1ii(e (egii0
#B
%R7. 19
6e!iile de neonatologie au partiularit#!i proprii, "e organizeaz# i
fun!ioneaz# onform prevederilor legale 'n vigoare.
%R7. 20
Num#rul paturilor de %7I din adrul unei unit#!i "anitare u paturi e"te
'ntre +D ( 10D din num#rul total al paturilor din "e!iile are 'ngri9e"
paien!i u "uferin!e aute.
%R7. 21
=valuarea "e!iilor*ompartimentelor %7I "e fae 'n onformitate u
prevederile ane8ei nr. +.
%R7. 22
Organizarea i fun!ionarea "e!iilor %7I
112 6e!ia %7I e"te ondu"# de #tre un medi ef de "e!ie, are are 'n
prinipal urm#toarele atribu!ii$
a2 oordoneaz# 'ntreaga ativitate a "e!iei din punt de vedere medial,
admini"trativ i edua!ional-
b2 "e impli# diret 'n 'ngri9irea paien!ilor din "e!ie 1'n "ala de opera!ie
i 'n ompartimentul u paturi2-
2 r#"punde de elaborarea, adoptarea i atualizarea protooalelor i
proedurilor terapeutie "peifie-
d2 oordoneaz# ativitatea de edua!ie medial# ontinu# a per"onalului
medial-
e2 r#"punde de a"igurarea alit#!ii atului medial-
f2 a"igur# diret "au printr(un 'nlouitor de drept ontinuitatea onduerii
"e!iei, 24 de ore pe zi 0 zile pe "#pt#m&n#, pentru probleme mediale i*"au
admini"trative-
g2 repartizeaz# mediii "e!iei pe "etoare de ativitate$ "#li de opera!ie,
"#li de inve"tiga!ii, omponenta u paturi 17I, 7II<, 6<%2, irula!ie
e8traorporeal# et.-
A2 de"emneaz# medii re"pon"abili de un anumit "etor de ativitate al
"e!iei 1ane"tezie, terapie inten"iv#, terapie intermediar# et.2, dup# az-
i2 'ntomete referate de nee"itate privitoare la mediamentele,
materialele, di"pozitivele mediale, aparatura nee"ar# "e!iei, preum i u
privire la 'ntre!inerea i repararea ae"tora-
92 'n "e!iile linie, r#"punde i oordoneaz# ativitatea medial# din
adrul proe"ului de 'nv#!#m&nt are "e de"f#oar# la nivelul "e!iei-
E2 propune alifiativele anuale, premiile i "alariile de merit pentru
per"onalul din "ubordine-
l2 propune onduerii "pitalului "an!ionarea admini"trativ# a per"onalului
din "ubordine-
m2 fae parte din omi"iile de onur" pentru ouparea po"turilor vaante
din "e!ie-
n2 partiip# ativ la ativitatea din adrul "oiet#!ii aademie de profil$
6oietatea Rom&n# de %ne"tezie i 7erapie Inten"iv# 16R%7I2 la nivel
na!ional "au loal i, eventual, 'n "oiet#!ile aademie de profil
interna!ionale-
o2 partiip# la programele de edua!ie medial# ontinu# 'n domeniul %7I
1la nivel na!ional i*"au interna!ional2-
p2 partiip# ativ la evaluarea utiliz#rii adevate a re"ur"elor "e!iei %7I 'n
"pital.
122 %"i"tenta(ef# a "e!iei %7I "e "ubordoneaz# diret mediului ef de
"e!ie, oordoneaz# 'ntreaga ativitate a per"onalului impliat diret 'n
'ngri9irea paien!ilor i are 'n prinipal urm#toarele atribu!ii$
a2 r#"punde de alitatea 'ngri9irilor aordate paien!ilor de #tre per"onalul
din "ubordine-
b2 r#"punde de edua!ia medial# ontinu# a per"onalului din "ubordine-
2 partiip# la programele de edua!ie medial# ontinu#-
d2 organizeaz# eAipele de luru 1a"i"tente mediale, infirmiere,
branardieri, fizioEinetoterapeu!i*Einetoterapeu!i et.2 i 'ntomete grafiul
pe ture, 'n vederea a"igur#rii ontinuit#!ii a"i"ten!ei mediale-
e2 verifi# re"petarea programului de luru de #tre per"onalul din
"ubordine i 'ntomete lunar foaia oletiv# de prezen!#, 'n onformitate u
prevederile legale 'n vigoare-
f2 "upravegAeaz# oretitudinea apli#rii manevrelor terapeutie de #tre
per"onalul "ubordonat diret-
g2 oordoneaz# ativitatea de 'ntre!inere a aparaturii mediale i a
eAipamentelor informatie din dotare-
A2 oordoneaz# i r#"punde de ativitatea de men!inere a ur#!eniei,
a"ep"iei i anti"ep"iei, preum i a dezinfe!iei i dezin"e!iei-
i2 propune mediului ef de "e!ie "an!ionarea admini"trativ# a
per"onalului din "ubordine-
92 fae parte din omi"iile de onur" pentru ouparea po"turilor vaante
de a"i"tente, infirmiere, branardieri et. din "e!ie-
E2 r#"punde de oretitudinea raport#rilor efetuate, 'n onformitate u
prevederile legale 'n vigoare-
l2 verifi# i ompleteaz# zilni "toul obligatoriu de mediamente i
materiale nee"are de"f#ur#rii ativit#!ii "peifie "e!iei.
1;2 5ediii "peialiti*primari din "e!ia*ompartimentul %7I au 'n
prinipal urm#toarele atribu!ii$
a2 a"igur# 'ngri9irea perioperatorie a paien!ilor Airurgiali 1e8amen
preane"tezi i preg#tirea preoperatorie "peifi#, admini"trarea ane"teziei i
terapia inten"iv# intraoperatorie, urm#rirea po"tane"tezi#2 'n onformitate
u protooalele reomandate de 6R%7I i adoptate de "e!ie-
b2 ompleteaz# fia de ane"tezie, are trebuie "# uprind# toate datele
'ngri9irii perioperatorii, inlu"iv on"umul de mediamente i materiale-
2 verifi# aparatura 'naintea utiliz#rii, iar orie inident "au aident legat
de fun!ionarea aparaturii trebuie "emnalat 'n "ri" admini"tra!iei "pitalului-
d2 e8amineaz# paien!ii din "e!ia u paturi ori de &te ori e"te nevoie, dar
el pu!in de dou# ori pe zi-
e2 la internarea "au tran"ferul paien!ilor 'n "e!iile %7I, mediul %7I de
"alon "au de gard# ompleteaz# toate eviden!ele primare nee"are, are
on!in obligatoriu el pu!in$ datele per"onale e"en!iale ale paientului,
diagno"tiul prinipal i bolile a"oiate, motivul intern#rii "au tran"ferului 'n
"e!ia %7I i on"emneaz# "tarea prezent#. Foaia de ob"erva!ie lini#
'ntomit# de "e!ia are tran"fer# paientul 'n "e!ia %7I va r#m&ne 'n "e!ia
%7I p&n# la retran"ferul paientului 'n "e!ia de origine-
f2 on"emneaz# 'n foaia de ob"erva!ie toate reomand#rile terapeutie
nee"are paien!ilor interna!i 'n "e!ie-
g2 on"emneaz# zilni 'n foaia de ob"erva!ie$ evolu!ia, media!ia
admini"trat#, manevrele diagno"tie i terapeutie, parametrii de
monitorizare, rezultatele diver"elor analize de laborator, preum i
materialele on"umabile folo"ite-
A2 "oliit# i on"emneaz# 'n foaia de ob"erva!ie lini# efetuarea
on"ulturilor interdi"iplinare, ori de &te ori evolu!ia azului o impune-
i2 au obliga!ia "# efetueze g#rzi onform program#rii i normelor 'n
vigoare-
92 partiip# la formele de edua!ie medial# ontinu# 1la nivel loal,
na!ional, interna!ional2-
E2 partiip# ativ la ativitatea din adrul "oiet#!ii aademie de profil
16R%7I2.
142 5ediii reziden!i %7I au ompeten!e limitate, de"f#ur&ndu(i
ativitatea 'n limita nivelului lor de preg#tire.
152 %"i"ten!ii mediali din "e!iile %7I au 'n prinipal urm#toarele
atribu!ii$
a2 a"igur# a"i"ten!a medial# "peifi#, 'n limita ompeten!elor-
b2 verifi# aparatura 'naintea utiliz#rii, iar orie inident "au aident legat
de fun!ionarea aparaturii trebuie "emnalat imediat mediului %7I-
2 re"pet# programul de ture aprobat al "e!iei-
d2 on"emneaz# zilni 'n foaia de ob"erva!ie lini#, 'n limita
ompeten!elor, evolu!ia, media!ia admini"trat#, manevrele diagno"tie i
terapeutie, parametrii de monitorizare, rezultatele diver"elor analize de
laborator, preum i materialele on"umabile folo"ite-
e2 'nregi"treaz# i raporteaz#, 'n onformitate u prevederile legale 'n
vigoare, datele are reflet# ativitatea de"f#urat# la nivelul "e!iei-
f2 partiip# la formele de edua!ie medial# ontinu# "peifi# a"i"ten!ilor
1loal, na!ional, interna!ional2-
g2 partiip# la in"truirile u privire la efetuarea unor teAnii "peiale$
epurare e8trarenal#, urm#rirea balonului de ontrapul"a!ie, monitorizarea
pre"iunii intraraniene, preum i altele a"emenea.
%R7. 2;
112 5ediii de alte "peialit#!i are au tran"ferat paien!i 'n "e!ia %7I
"unt obliga!i "# r#"pund# ori de &te ori e"te nevoie "oliit#rilor mediului
urant %7I de a vizita paien!ii re"petivi.
122 5ediii de "peialitate "oliita!i pentru on"ulturi interdi"iplinare
"unt obliga!i "# r#"pund# "oliit#rii 'n el mai "urt timp po"ibil i "#
on"emneze on"ultul i reomand#rile 'n foaia de ob"erva!ie lini#.
1;2 @n azul unor divergen!e de opinii, "e efetueaz# un on"ult la are
partiip# mediul ef de "e!ie %7I i mediul ef al "e!iei din are provine
mediul "oliitat, are vor Aot#r' de omun aord onduita terapeuti#
adevat#.
%R7. 24
112 @n "e!iile %7I are au paturi de terapie inten"iv#, re"petiv "e!iile
%7I ategoria I i a II(a, e"te nee"ar un num#r de minimum 2 medii de
gard#, un medi pentru a"igurarea a"i"ten!ei mediale la paturi i un medi
pentru a"igurarea ativit#!ii de ane"tezie.
122 @n "e!iile 'n are paturile de 7I 'mpreun# u paturile de 7II< dep#e"
;0 de paturi "unt nee"are minimum ; linii de gard# 1pentru "e!iile %7I,
una are a"igur# "erviiile de ane"tezie i dou# pentru a"igurarea a"i"ten!ei
mediale la paturile din "e!ie2 i dou# linii de gard# pentru "e!iile de
terapie inten"iv# 1pentru a"igurarea a"i"ten!ei mediale la paturile din "e!ie2.
%R7. 25
@n "e!iile*ompartimentele %7I pot fi anga9ate urm#toarele ategorii de
per"onal 1ane8a nr. 02$
a2 medii 'n "peialitatea %7I-
b2 a"i"ten!i mediali-
2 p"iAolog-
d2 infirmiere-
e2 branardieri-
f2 fizioEinetoterapeu!i*Einetoterapeu!i-
g2 ingineri "au teAniieni 'ntre!inere aparatur# medial#-
A2 operatori alulatoare-
i2 "tati"tiian medial "au regi"trator-
92 'ngri9itoare-
E2 "eretar#, dup# az.
%R7. 2+
%tivitatea 'n adrul "e!iilor*ompartimentelor %7I trebuie "# re"pete
el pu!in urm#toarele erin!e$
a2 evaluarea per"onalizat# a fie#rui paient 'n parte de #tre eAipa de
medii i a"i"ten!i, at&t la admi"ia, &t i la e8ternarea din "e!ie-
b2 la prezentarea 'n "e!ie paientul "# fie 'n"o!it de toate doumentele
mediale 1foaie de ob"erva!ie uni#, analize, radiografii et.2-
2 rudele paientului i mediul urant "# fie imediat informa!i 'n leg#tur#
u tran"ferul paientului-
d2 afiarea la lo vizibil a li"tei eAipei de gard# la nivelul "e!iei, preum
i a "pitalului-
e2 'ntomirea i ompletarea la zi a unei fie de 'ntre!inere pentru fieare
aparat, pe are "unt 'nregi"trate data repara!iei i a ontrolului teAni-
f2 e8i"ten!a unui "pa!iu di"tint, propriu, pentru depozitarea
mediamentelor i materialelor nee"are a"igur#rii ativit#!ii de urgen!#
"peifi#. 5ediamentele u regim de "tupefiante "# fie p#"trate 'n ondi!ii
"peiale, 'n onformitate u prevederile legale.
%R7. 20
Internarea*%dmi"ia 'n "e!ia*ompartimentul %7I "e efetueaz# dup# um
urmeaz#$
1. internarea*admi"ia paien!ilor 'n "e!iile*ompartimentele %7I "e fae
la propunerea mediilor din "e!ia %7I "au la propunerea mediilor din alte
"e!ii, u aordul mediului ef de "e!ie %7I ori, dup# az, al 'nlouitorului
de drept al ae"tuia "au al mediului de gard# din "e!ia %7I-
2. deizia de internare*admi"ie 'n 7I "e bazeaz# pe riteriile de prioritate,
diagno"ti i pe parametrii obietivi 1ane8a nr. 22-
;. deizia de internare*admi"ie 'n 7II< "e bazeaz# pe riterii linie i
paralinie 1ane8a nr. 42-
4. riteriile de mutare a paientului 'n interiorul "e!iei %7I din 7I 'n 7II<
"unt "imilare u riteriile de internare*admi"ie 'n 7II<$ &nd ae"tea "unt
'ndeplinite, paientul va fi tran"ferat la ael nivel la propunerea mediului
urant %7I, u aordul mediului ef de "e!ie %7I "au, dup# az, al
'nlouitorului de drept al ae"tuia ori al mediului de gard# din "e!ia %7I-
5. internarea*admi"ia paien!ilor interna!i, pe paturile de"tinate pentru
terapia aut# mono"peialitate din "e!iile de profilul re"petiv, 'n
"e!iile*ompartimentele %7I, "e fae atuni &nd paientul nee"it# mai
mult de&t terapia "peializat# a "uferin!ei aute a unui organ i "e impune$
fie monitorizarea invaziv# u "op terapeuti omple8, fie protezarea unei
fun!ii vitale 1"uport ventilator avan"at2, fie "uferin!a a devenit pluriorgani#
i pune 'n periol imediat via!a paientului. 7ran"ferul "e fae, dup# az, u
aordul mediului de "alon %7I, al mediului ef de "e!ie
%7I*'nlouitorului de drept "au al mediului de gard# %7I-
+. paien!ii u di"fun!ii vitale "unt interna!i*admii &t mai rapid po"ibil
'n terapie inten"iv# pentru a benefiia la ma8imum de po"ibilit#!ile "peiale
ale "e!iei. @n ae"te ondi!ii paientul poate fi internat diret 'n terapie
inten"iv# 1din ?<?*B<?2 "au tran"ferat din orie "e!ie a "pitalului la
"oliitarea mediului urant "au a efului "e!iei re"petive-
0. 'n "itua!iile de internare*admi"ie, da# e8i"t# onflit de opinii, deizia
va fi luat# de diretorul medial al unit#!ii "au, 'n ab"en!a ae"tuia, de #tre
'nlouitorul de drept al ae"tuia i e"te nee"ar# informarea omi"iei de eti#
a "pitalului-
/. nu pot fi interna!i 'n "e!ia*ompartimentul %7I paien!ii are delar# 'n
"ri" # nu dore" aea"ta-
9. nu pot fi utilizate pentru deizia de internare*admi"ie 'n 7I "orurile de
"everitate 1de e8emplu$ %<%B3= "au 6%<62 are e"timeaz# mortalitatea
intra"pitaliea"# a unor grupuri de paien!i-
10. "e!iile*ompartimentele %7I trebuie "# di"pun# de mi9loae adevate
pentru tran"portul intra"pitalie" al paien!ilor ritii 'n ondi!ii de ma8im#
"euritate$ 1branard "peial dotat u butelie de o8igen, ventilator de
tran"port, monitor de tran"port, "uport pentru perfuzii*"eringi automate i
pompe de perfuzie2.
%R7. 2/
7ran"ferul*=8ternarea din "e!ia*ompartimentul %7I "e efetueaz# dup#
um urmeaz#$
1. tran"ferul*e8ternarea din "e!ia*ompartimentul %7I al*a paientului
are nu mai nee"it# terapie de "peialitate %7I 'n orie alt# "e!ie "e fae la
propunerea mediului %7I urant, u aordul efului de "e!ie %7I "au, dup#
az, al 'nlouitorului de drept al ae"tuia ori al mediului de gard# din "e!ia
%7I, dup# anun!area prealabil# a mediului urant din "e!ia din are
provine paientul, u aordul efului "e!iei re"petive "au, dup# az, al
'nlouitorului de drept al ae"tuia ori al mediului de gard# din "e!ia
re"petiv#-
2. deizia de tran"fer*e8ternare din "e!ia*ompartimentul %7I 17I i 7II<2
"e bazeaz# pe riteriile uprin"e 'n ane8a nr. /-
;. 'n "itua!iile de tran"fer*e8ternare, da# e8i"t# onflit de opinii, deizia
va fi luat# de diretorul medial al unit#!ii "au, 'n ab"en!a ae"tuia, de #tre
'nlouitorul de drept al ae"tuia i e"te nee"ar# informarea omi"iei de eti#
a "pitalului.
%R7. 29
112 <entru efiientizarea alit#!ii 'ngri9irii mediale i optimizarea
Aeltuielii re"ur"elor, fieare "e!ie*ompartiment %7I are obliga!ia "# 'i
evalueze de el pu!in dou# ori pe an performan!ele i "# prezinte datele
re"petive on"iliului medial, admini"tra!iei "pitalului i 5ini"terului
6#n#t#!ii ( Dire!ia general# "#n#tate publi#, a"i"ten!# medial# i
programe.
122 =valuarea "e fae pe baza riteriilor "peifie, prev#zute 'n ane8a nr. +.
%R7. ;0
Barateri"tiile "truturale, arAiteturale i teAnie ale "e!iei %7I "unt
prev#zute 'n ane8a nr. 9.
%R7. ;1
Orie mod de organizare i fun!ionare a "e!iilor*ompartimentelor %7I,
are nu "e 'nadreaz# 'n prevederile prezentului regulament, "e aprob# de
#tre onduerea 5ini"terului 6#n#t#!ii, u avizul omi"iei de "peialitate
%7I a 5ini"terului 6#n#t#!ii.
%N=>% 1
la regulament
:%R=5?) 5INI5
are trebuie 'ndeplinit pentru organizarea po"tului de luru de ane"tezie i
"alonului 6<%
I. <o"t de luru de ane"tezie 'n bloul operator 1"#lile de opera!ie i de
preane"tezie2
%. =Aipamente, aparatur# medial# i materiale "anitare nee"are
ane"teziei(terapiei inten"ive 'n "ala de opera!ie i de preane"tezie
%.1. =Aipamente generale nee"are ane"teziei(terapiei inten"ive
intraoperatorii
a2 <rize
<rizele de gaze mediinale de"tinate ane"teziei(terapiei inten"ive 'ntr(o
"al# de opera!ie trebuie "# fie de minimum$
( 2 prize de o8igen-
( 2 prize de a"pira!ie 1vid2-
( o priz# de aer omprimat mediinal-
( dup# az$ o priz# de N2O.
<rizele de gaze mediinale "unt grupate pe un tablou "peifi pe perete
"au pe un bra! "u"pendat. 6e reomand# prize rapide u forme i ulori
diferite, in"rip!ionate.
<re"iunea de gaz trebuie "# fie de ;,5 G*( 0,0 bar 1;50 G*( 00 E<a2 i
depre"iunea a"pira!iei de 0,+ G*( 0,1 bar 1+0 G*( 10 E<a2.
6Aema de di"tribu!ie a gazelor trebuie afiat# 'n bloul operator.
5ediul ane"tezi"t trebuie "# unoa"# loalizarea manometrelor i
iruitelor de alimentare u gaze mediinale.
<rizele de urent eletri 12;0 . G*( 15D2 trebuie alimentate de dou#
iruite diferite. Num#rul prizelor trebuie adaptat num#rului de aparate
"u"eptibile "# fie utilizate.
@n az de 'ntrerupere aidental# a aliment#rii u gaze mediinale i*"au
u eletriitate, trebuie "# e8i"te "i"teme "au proeduri are "# permit#
ontinuarea interven!iei Airurgiale f#r# pre9udiii pentru paient.
b2 5i9loae de teleomunia!ie 'ntre po"tul de ane"tezie i omponenta u
paturi 1B<2 a "e!iei %7I 17I, 7II<, 6<%2
7oate po"turile de ane"tezie trebuie "# di"pun# de telefon i*"au interfon
i*"au "onerie de alarm#, are "# permit# omuniarea de urgen!# u
omponenta u paturi a "e!iei %7I i*"au u alte po"turi de ane"tezie.
7elefoanele mobile nu "unt reomandate din auza po"ibilelor interferen!e
eletromagnetie u aparatur# eletroni# folo"it# 1aparat de ventila!ie
meani#, monitor et.2.
2 <odea anti"tati#
d2 6i"teme antipoluare
@n#perile unde "e prati# ane"tezie general# trebuie eAipate u
di"pozitive are "# a"igure evauarea gazelor i vaporilor ane"tezii pentru
limitarea onentra!iei lor 'n aerul din re"petiva 'n#pere.
6e reomand# utilizarea "i"temelor antipoluare are evaueaz# 'n e8terior
proto8idul de azot i vaporii de ane"tezie volatile 1are "unt evauate prin
valvele "i"temului ane"tezi i ale ventilatorului2.
Bartuele ab"orbante re!in vaporii ane"tezielor volatile, dar nu i
proto8idul de azot.
6i"temele antipoluare ative "au pa"ive nee"it# verifiarea lor 'naintea
punerii 'n fun!iune. 6i"temele antipoluare improvizate "unt proAibite.
=vauarea ativ# nu trebuie "# folo"ea"# "ur"a de vid de"tinat#
a"piratoarelor. %v&ndu("e 'n vedere difiult#!ile in"tal#rii "i"temelor
antipoluare 'n lourile de9a e8i"tente, ae"te di"pozi!ii "e apli# 'n primul
r&nd "#lilor are vor fi on"truite "au are "unt reabilitate.
)ourile e8i"tente trebuie "# benefiieze de o ventila!ie u aer proa"p#t el
pu!in 15 volume pe or#.
%.2. =Aipamente, aparatur# medial# i materiale "anitare "peifie,
nee"are ane"teziei(terapiei inten"ive intraoperatorii
a2 %parat de ane"tezie
%paratul de ane"tezie fae obietul unor reglement#ri "peifie 1aparat
bazal, aparat de performan!# medie, aparat de performan!# 'nalt#2 'n fun!ie
de "peifiul Airurgiei pratiate.
b2 %paratur# medial# pentru "upravegAerea paientului i a aparatului de
ane"tezie
6i"temele de urm#rire 1monitorizare2 a paientului i a aparatului de
ane"tezie "unt diferen!iate 'n fun!ie de omple8itatea Airurgiei pratiate 'n
onordan!# u nivelul aparatului de ane"tezie.
:aremul minim pe are trebuie "# 'l 'ndeplinea"# orie po"t de ane"tezie
'n materie de monitorizare a fun!iilor vitale i a aparatului de ane"tezie$
eletroardio"op, pul" o8imetru, pre"iune arterial# noninvaziv#,
temperatur#, debitmetre pentru o8igen, aer, N2O, apnograf, analizor de
vapori ane"tezii, m#"urarea i afiarea onentra!iei in"piratorii de o8igen,
volum urent, freven!#, volum minut, pre"iune 'n #ile aeriene, alarme.
2 =Aipamente i materiale "anitare nee"are ae"ului #ilor aeriene i
o8igenoterapiei
7oate po"turile de ane"tezie trebuie "# di"pun# de material nee"ar
men!inerii libert#!ii #ilor aeriene, intuba!iei endotraAeale i in"ufl#rii
manuale de o8igen. 5aterialele nee"are pentru intuba!ia difiil# pot fi
omune pentru un an"amblu de po"turi de ane"tezie.
d2 =Aipamente pentru a"pira!ie
7oate po"turile de ane"tezie trebuie eAipate u un di"pozitiv de a"pira!ie
independent de el utilizat de operator. ?n al doilea regulator de vid trebuie
"# fie di"ponibil pentru a"pira!ia ontinu# u depre"iune ontrolat# pentru un
drena9 pleural.
<entru "i"temele de reuperare intraoperatorie a "&ngelui pierdut 1ell
"aver2 e"te nee"ar un al treilea "i"tem de a"pira!ie.
e2 5ateriale "anitare nee"are ae"ului va"ular i perfuziei endovenoa"e
Fieare po"t de ane"tezie trebuie "# di"pun# de material nee"ar ae"ului
va"ular 1atetere venoa"e periferie, atetere venoa"e entrale, atetere
arteriale, perfuzoare pentru "&nge i "olu!ii, prelungitoare, robinete2 i
di"pozitive eletrie 1"eringi automate i*"au pompe de perfuzie2 pentru
admini"trarea ontinu# de mediamente ori agen!i ane"tezii.
f2 %paratur# medial# pentru 'n#lzirea liAidelor perfuzate i infuzie
rapid#
@n lourile unde e"te nee"ar# re"u"itarea volemi# i*"au tran"fuzia
rapid# trebuie "# fie di"ponibile "i"teme de 'n#lzire a liAidelor perfuzate i
un "i"tem de tran"fuzie rapid#.
g2 %paratur# medial# pentru prevenirea i tratamentul Aipotermiei
@n "#lile unde "e prati# Airurgie ma9or# trebuie "# e8i"te mi9loae
pentru a"igurarea eAilibrului termi al paientului.
A2 5ateriale "anitare pentru tratamentul Aipertermiei maligne
i2 %paratur# medial# pentru tratamentul opririi irulatorii
Fieare po"t de ane"tezie trebuie "# aib# ae" la un defibrilator 'n mai
pu!in de 5 minute.
92 =Aipament de tran"port al paien!ilor
Fieare po"t de ane"tezie trebuie "# aib# ae" rapid la eAipamentul
nee"ar tran"portului paientului la omponenta u paturi de terapie
inten"iv#.
@n fun!ie de "tarea paientului, de tipul interven!iei Airurgiale i de
di"tan!a parur"# p&n# la omponenta u paturi a "e!iei %7I, trebuie "# "e
a"igure 'n timpul tran"portului$ un di"pozitiv manual de ventila!ie u butelie
de o8igen 1"au, dup# az, ventilator de tran"port2 i monitor u tra"eu =B4 i
o8imetru de pul".
:. 6pa!iu pentru depozitarea materialelor de rezerv# pentru ane"tezie(
terapie inten"iv#
1. ?n po"t de luru de ane"tezie "au un an"amblu de po"turi de luru de
ane"tezie trebuie "# di"pun# de un lo pentru depozitarea mediamentelor i
materialelor de prim# nee"itate la are eAipa ane"tezi# "# aib# ae"
rapid. 5ediamentele trebuie depozitate 'ntr(un dulap "au 'ntr(o 'n#pere
'nAi"*'nAi"# u Aeie. 6tupefiantele trebuie depozitate "eparat i "eurizate
'n onformitate u di"pozi!iile legale. 5ediamentele are trebuie on"ervate
la frig trebuie depozitate 'ntr(un frigider rezervat ae"tora.
2. @n blourile operatorii are di"pun de mai multe "#li de opera!ie i,
impliit, de mai multe po"turi de luru de ane"tezie grupate, materialele are
"unt mai rar folo"ite pot fi omune, u ondi!ia "# fie ae"ibile rapid 'n az
de nevoie.
B. Dot#ri de laborator pentru determin#ri de urgen!#
6e reomand# e8i"ten!a 'n bloul operator a po"ibilit#!ii de dozare rapid#
i repetat# a gazelor "anguine, eAilibrului aido(bazi, eletroli!ilor,
latatului, 3b, gliemiei i de evaluare a oagul#rii.
II. <o"t de luru de ane"tezie 'n afara bloului operator
1. =Aipamentele, aparatura medial# i materialele "anitare vor fi
adaptate tipului de ane"tezie pratiat.
2. =Aipamente generale nee"are ane"teziei(terapiei inten"ive 'n afara
bloului operator
a2 <rize
6ur"ele de gaze mediinale de"tinate ane"teziei(terapiei inten"ive 'n afara
bloului operator trebuie "# fie de minimum$
( o "ur"# de o8igen
( o "ur"# de a"pira!ie 1vid2-
( dup# az$ o "ur"# de aer omprimat mediinal.
@n azul "ur"elor de gaze mediinale prev#zute u prize, ae"tea trebuie
grupate pe un tablou "peifi pe perete "au pe un bra! "u"pendat. 6e
reomand# prize rapide u forme i ulori diferite, in"rip!ionate.
<re"iunea de gaz trebuie "# fie de ;,5 G*( 0,0 bar 1;50 G*( 00 E<a2 i
depre"iunea a"pira!iei de (0,+ G*( 0,1 bar 1(+0 G*( 10 E<a2
6Aema de di"tribu!ie a gazelor trebuie afiat#.
5ediul ane"tezi"t trebuie "# unoa"# loalizarea manometrelor i
iruitelor de alimentare u gaze mediinale.
<rizele de urent eletri 12;0 . G*( 15D2 trebuie alimentate de dou#
iruite diferite. Num#rul prizelor trebuie adaptat num#rului de aparate
"u"eptibile "a fie utilizate.
@n az de 'ntrerupere aidental# a aliment#rii u gaze mediinale i*"au
u eletriitate, trebuie "# e8i"te "i"teme "au proeduri are "# permit#
ontinuarea interven!iei Airurgiale f#r# pre9udiii pentru paient.
b2 5i9loae de teleomunia!ie 'ntre po"tul de luru de ane"tezie i
omponenta u paturi 1B<2 a "e!iei %7I 17I, 7II< i 6<%2
7oate po"turile de luru de ane"tezie trebuie "# di"pun# de telefon i*"au
interfon i*"au "onerie de alarm#, are "# permit# omuniarea de urgen!# u
omponenta u paturi a "e!iei %7I i*"au u alte po"turi de luru de
ane"tezie. 7elefoanele mobile nu "unt reomandate din auza po"ibilelor
interferen!e eletromagnetie u aparatura eletroni# folo"it# 1monitor et.2.
2 6i"teme antipoluare
@n#perile unde "e prati# ane"tezie general# inAalatorie trebuie eAipate
u di"pozitive are "# a"igure evauarea gazelor i vaporilor ane"tezii
pentru limitarea onentra!iei lor 'n aerul din re"petiva 'n#pere, "imilare u
ele ale po"tului de ane"tezie din bloul operator.
;. =Aipamente, aparatur# medial# i materiale "anitare "peifie,
nee"are ane"teziei(terapiei inten"ive 'n afara bloului operator
a2 %parat de ane"tezie
@n fun!ie de "peifiul manevrelor diagno"tie i*"au terapeutie
nonAirurgiale pratiate i are nee"it# ane"tezie, dup# az, poate fi
nee"ar# e8i"ten!a unui aparat de ane"tezie.
b2 %paratur# medial# pentru "upravegAerea paientului i, dup# az, a
aparatului de ane"tezie
6i"temele de urm#rire 1monitorizare2 a paientului i, dup# az, a
aparatului de ane"tezie "unt adaptate la "peifiul manevrelor diagno"tie
i*"au terapeutie nonAirurgiale pratiate i are nee"it# ane"tezie.
:aremul minim pe are trebuie "# 'l 'ndeplinea"# orie po"t de luru de
ane"tezie 'n afara bloului operator 'n materie de monitorizare a fun!iilor
vitale "unt$ eletroardio"op, pul" o8imetru, pre"iune arterial# noninvaziv#,
temperatur#.
:aremul minim pe are trebuie "# 'l 'ndeplinea"# orie po"t de luru de
ane"tezie 'n afara bloului operator, 'n materie de aparat de ane"tezie, 'n
azul 'n are ae"ta e"te nee"ar, "unt$ debitmetre pentru o8igen i aer,
apnograf i analizor de vapori ane"tezii, m#"urarea i afiarea
onentra!iei in"piratorii de o8igen, volum urent, freven!#, volum minut,
pre"iune 'n #ile aeriene, alarme.
2 =Aipamente i materiale "anitare nee"are ae"ului #ilor aeriene i
o8igenoterapiei
7oate po"turile de ane"tezie trebuie "# di"pun# de material nee"ar
men!inerii libert#!ii #ilor aeriene, intuba!iei endotraAeale i in"ufl#rii
manuale de o8igen. 5aterialele nee"are pentru intuba!ia difiil# pot fi
omune pentru un an"amblu de po"turi de ane"tezie aflate 'n afara bloului
operator.
d2 =Aipamente pentru a"pira!ie
7oate po"turile de luru de ane"tezie aflate 'n afara bloului operator
trebuie eAipate u un di"pozitiv de a"pira!ie independent.
e2 5ateriale "anitare nee"are ae"ului va"ular i perfuziei endovenoa"e
Fieare po"t de luru de ane"tezie aflat 'n afara bloului operator trebuie
"# di"pun# de material nee"ar ae"ului va"ular 1atetere venoa"e
periferie, perfuzoare pentru "&nge i "olu!ii, prelungitoare, robinete2 i,
dup# az, di"pozitive eletrie 1"eringi automate i*"au pompe de perfuzie2
pentru admini"trarea ontinu# de mediamente ori agen!i ane"tezii.
f2 %paratur# medial# pentru tratamentul opririi irulatorii
Fieare po"t de luru de ane"tezie aflat 'n afara bloului operator trebuie
"# aib# ae" la un defibrilator 'n mai pu!in de 5 minute.
g2 =Aipament de tran"port al paien!ilor
Fieare po"t de luru de ane"tezie aflat 'n afara bloului operator trebuie
"# aib# ae" rapid la eAipamentul nee"ar tran"portului paientului 'n
omponenta u paturi a "e!iei %7I.
@n fun!ie de "tarea paientului, tipul manevrelor diagno"tie i*"au
terapeutie nonAirurgiale pratiate i de di"tan!a parur"# p&n# la
omponenta u paturi a "e!iei %7I "au "e!ia din are provine paientul,
trebuie "# "e a"igure 'n timpul tran"portului$ un di"pozitiv manual de
ventila!ie u butelie de o8igen 1"au, dup# az, ventilator de tran"port2 i
monitor u tra"eu =B4 i o8imetru de pul".
III. 6alonul u paturi de "upravegAere po"tane"tezi# 16<%2
1. =Aipamentele, aparatura medial# i materialele "anitare vor fi
adaptate tipului de ane"tezie pratiat.
2. =Aipamente generale nee"are ane"teziei(terapiei inten"ive 'n "alonul
u paturi de "upravegAere po"tane"tezi# ( 6<%
a2 <rize
6ur"ele de gaze mediinale de"tinate ane"teziei(terapiei inten"ive 'n 6<%
trebuie "# fie de minimum$
( o "ur"# de o8igen-
( o "ur"# de a"pira!ie 1vid2-
( dup# az$ o "ur"# de aer omprimat mediinal.
@n azul "ur"elor de gaze mediinale prev#zute u prize, ae"tea trebuie
grupate pe un tablou "peifi pe perete "au pe un bra! "u"pendat. 6e
reomand# prize rapide u forme i ulori diferite, in"rip!ionate.
<re"iunea de gaz trebuie "# fie de ;,5 G*( 0,0 bar 1;50 G*( 00 E<a2 i
depre"iunea a"pira!iei de 0,+ G*( 0,1 bar 1+0 G*( 10 E<a2
6Aema de di"tribu!ie a gazelor trebuie afiat#.
5ediul ane"tezi"t trebuie "# unoa"# loalizarea manomerelor i
iruitelor de alimentare u gaze mediinale.
<rizele de urent eletri 12;0 . G*( 15D2 trebuie alimentate de dou#
iruite diferite. Num#rul prizelor trebuie adaptat num#rului de aparate
"u"eptibile "# fie utilizate.
@n az de 'ntrerupere aidental# a aliment#rii u gaze mediinale i*"au
u eletriitate, trebuie "# e8i"te "i"teme "au proeduri are "# permit#
ontinuarea interven!iei Airurgiale f#r# pre9udiii pentru paient.
b2 5i9loae de teleomunia!ie 'ntre 6<% i bloul operator i re"tul
omponentei u paturi 1B<2 a "e!iei %7I 17I i*"au 7II<2
6<% trebuie "# di"pun# de telefon i*"au interfon i*"au "onerie de alarm#,
are "# permit# omuniarea de urgen!# u bloul operator i re"tul
omponentei u paturi a "e!iei %7I. 7elefoanele mobile nu "unt
reomandate din auza po"ibilelor interferen!e eletromagnetie u aparatura
eletroni# folo"it# 1aparat de ventila!ie meani#, monitor2.
;. =Aipamente, aparatur# medial# i materiale "anitare "peifie
nee"are
a2 %parat de ventila!ie meani#
@n fun!ie de "peifiul teAniii de ane"tezie i al Airurgiei i*"au al
manevrelor diagno"tie i*"au terapeutie nonAirurgiale pratiate, dup#
az, poate fi nee"ar# e8i"ten!a unuia "au mai multor aparate de ventila!ie
meani#.
b2 %paratur# medial# pentru "upravegAerea paientului
6i"temele de urm#rire 1monitorizare2 a paientului "unt adaptate la
"peifiul teAniii de ane"tezie i al Airurgiei i*"au al manevrelor
diagno"tie i*"au terapeutie nonAirurgiale pratiate.
:aremul minim pe are trebuie "# 'l 'ndeplinea"# 6<% 'n materie de
monitorizare a fun!iilor vitale "unt$ eletroardio"op, pul" o8imetru,
pre"iune arterial# noninvaziv#, temperatur#.
:aremul minim pe are trebuie "# 'l 'ndeplinea"# orie 6<%, 'n materie
de aparat de ventila!ie meani#, 'n azul 'n are ae"ta e"te nee"ar, e"te
m#"urarea i afiarea$ onentra!iei in"piratorii de o8igen, volum urent,
freven!#, volum minut, pre"iune 'n #ile aeriene, alarme.
2 =Aipamente i materiale "anitare nee"are ae"ului #ilor aeriene i
o8igenoterapiei
7oate 6<% trebuie "# di"pun# de material nee"ar men!inerii libert#!ii
#ilor aeriene, intuba!iei endotraAeale i in"ufl#rii manuale de o8igen.
d2 =Aipamente pentru a"pira!ie
7oate 6<% trebuie eAipate u un di"pozitiv de a"pira!ie independent.
e2 5ateriale "anitare nee"are ae"ului va"ular i perfuziei endovenoa"e
Fieare 6<% trebuie "# di"pun# de material nee"ar ae"ului va"ular
1atetere venoa"e periferie, perfuzoare pentru "&nge i "olu!ii, prelungitoare,
robinete2 i, dup# az, di"pozitive eletrie 1"eringi automate i*"au pompe
de perfuzie2 pentru admini"trarea ontinu# de mediamente "au agen!i
ane"tezii.
f2 %paratur# medial# pentru tratamentul opririi irulatorii
Fieare 6<% trebuie "# aib# ae" la un defibrilator 'n mai pu!in de 5
minute.
g2 =Aipament de tran"port al paien!ilor
Fieare 6<% trebuie "# aib# ae" rapid la eAipamentul nee"ar
tran"portului paientului 'n bloul operator, re"tul omponentei u paturi de
terapie inten"iv# "au "e!ia de unde provine paientul.
@n fun!ie de "tarea paientului, de "peifiul teAniii de ane"tezie i al
Airurgiei i*"au al manevrelor diagno"tie i*"au terapeutie nonAirurgiale
pratiate i de di"tan!a parur"# p&n# 'n bloul operator, re"tul omponentei
u paturi a "e!iei %7I "au "e!ia din are provine paientul, trebuie "# "e
a"igure 'n timpul tran"portului, dup# az$ un di"pozitiv manual de ventila!ie
u butelie de o8igen 1"au, dup# az, ventilator de tran"port2 i monitor u
tra"eu =B4 i o8imetru de pul".
%N=>% 2
la regulament
BRI7=RII
de internare*admi"ie i tria9ul paien!ilor 'n terapie inten"iv# 17I2
1. Briterii de internare*admi"ie
1.a2 Briterii de prioritate
<rioritatea 1$ <aien!ii ritii in"tabili are nee"it# tratament i*"au
monitorizare are nu pot fi efetuate 'n afara terapiei inten"ive. De obiei
ae"te tratamente inlud "uport ventilator avan"at, admini"trarea ontinu# de
droguri va"oative et.
De e8emplu$ in"ufiien!a re"piratorie aut# "au paien!i 'n po"toperator
are nee"it# "uport ventilator meani i paien!ii u in"tabilitate
Aemodinami# "au o are nee"it# monitorizare invaziv# i*"au tratament
u mediamente va"oative.
<rioritatea 2$ paien!ii are nee"it# monitorizare inten"iv# i poten!ial au
nevoie de interven!ie terapeuti# imediat#.
De e8emplu$ paien!i u omorbidit#!i ronie are dezvolt# o "uferin!#
medial# "au Airurgial# aut#.
<rioritatea ;$ <aien!ii ritii u in"tabilitate are au an"e redu"e de
reuperare din auza bolilor onomitente "au din auza naturii bolii aute.
De e8emplu$ paien!ii u "uferin!e maligne meta"tazate ompliate u
infe!ie, tamponad# ardia# "au ob"tru!ie de #i re"piratorii.
<rioritatea 4$ %ea"t# ategorie inlude paien!ii are nu "unt 'n general
admii 'n terapie inten"iv#. %dmi"ia ae"tora "e fae pe baza individual#, 'n
irum"tan!e deo"ebite.
%eti paien!i "unt$
a2 paien!i are nu au un benefiiu antiipat din auza ri"ului mi-
b2 paien!i u boli terminale irever"ibile 'n iminen!# de dee".
1.b2 Briterii de diagno"ti
%. 6i"tem ardia
a2 infart mioardi aut u omplia!ii-
b2 o ardiogen-
2 aritmii omple8e nee"it&nd monitorizare ontinu# i interven!ie
terapeuti# imediat#-
d2 in"ufiien!a ardia# aut# u in"ufiien!# re"piratorie i*"au nee"it&nd
"uport Aemodinami-
e2 urgen!ele Aiperten"ive-
f2 angina in"tabil#, 'n mod deo"ebit 'n"o!it# de aritmii, in"tabilitate
Aemodinami# "au durere torai# per"i"tent#-
g2 paien!ii re"u"ita!i dup# oprire ardia# i are nee"it# ulterior terapie
inten"iv#-
A2 "t#ri po"toprire ardia#-
i2 tamponad# ardia# "au on"tri!ie u in"tabilitate Aemodinami#-
92 anevri"me di"eante de aort#-
E2 blo ardia omplet-
l2 Aipovolemia de orie auz# are nu r#"punde la reple!ia volemi# de
rutin#, inluz&nd i "&nger#rile po"toperatorii, Aemoragiile ga"trointe"tinale,
Aemoragiile date de oagulopatii-
m2 nee"itatea balonului de ontrapul"a!ie-
n2 nee"itatea admini"tr#rii ontinue de droguri va"oative pentru
men!inerea ten"iunii arteriale i*"au a debitului ardia.
:. 6i"tem pulmonar
a2 in"ufiien!a re"piratorie aut# e nee"it# "uport ventilator u intuba!ie
traAeal# "au ventila!ie noninvaziv#-
b2 embolie pulmonar# u in"tabilitate Aemodinami#-
2 paien!ii din terapie intermediar# are prezint# deteriorarea fun!iei
re"piratorii 1nee"it# o8igen pe ma"# H 50D2-
d2 nee"itatea de nur"ing*'ngri9ire re"piratorie are nu e"te po"ibil# 'n
unitatea de terapie intermediar# "au 'n "e!ia obinuit# de "pital 1fizioterapie
pentru eliminarea "ere!iilor la mai pu!in de dou# ore2-
e2 Aemoptizie ma"iv#-
f2 in"ufiien!# re"piratorie u iminen!# de intuba!ie 1ri"ul de apari!ie a
unei in"ufiien!e re"piratorii are ar nee"ita intuba!ie endotraAeal# i "uport
ventilator2-
g2 paien!i intuba!i pentru prote!ia #ilor re"piratorii, Aiar da# nu au
alte di"fun!ii de organ i nu nee"it# "uport ventilator.
B. 7ulbur#ri neurologie$
a2 "troEe aut u alterarea "t#rii de ontien!#-
b2 om#$ metaboli#, to8i# "au ano8i#-
2 Aemoragie intraranian# u poten!ial de Aerniere-
d2 Aemoragie "ubaraAnoid# aut#-
e2 meningit# u alterarea "t#rii de ontient# "au afetarea fun!iei
re"piratorii-
f2 "uferin!e ale "i"temului nervo" entral "au "uferin!e neuromu"ulare u
deteriorarea fun!iei neurologie ori pulmonare-
g2 "tatu" epiletiu"-
A2 moartea erebral# "au poten!iala moarte erebral# pentru tratament
agre"iv de men!inere 'n vederea don#rii de organe i !e"uturi-
i2 va"o"pa"m-
92 traumati"me erebrale "evere-
E2 di"fun!ie a "i"temului nervo" entral, indiferent de auz#, "ufiient#
pentru a altera refle8ele de prote!ie i #ile re"piratorii-
l2 monitorizare neurologi# invaziv#.
D. Inge"tie de droguri i "upradozare de droguri$
a2 in"tabilitate Aemodinami# la paien!i u inge"tie de droguri-
b2 alterarea "t#rii de ontient# u prote!ie inadevat# a #ilor re"piratorii
la paien!i u inge"tie de droguri-
2 onvul"ii dup# inge"tia de droguri.
=. 7ulbur#ri ga"trointe"tinale
a2 "&nger#ri dige"tive amenin!#toare de via!#, inlu"iv Aipoten"iune,
angin#, "&ngerare ativ# "au u ondi!ii de omorbiditate-
b2 in"ufiien!a Aepati# fulminant#-
2 panreatit# aut# "ever#-
d2 perfora!ie e"ofagian# u "au f#r# media"tinit#.
F. 7ulbur#ri endorine$
a2 etoaidoz# diabeti# ompliat# u in"tabilitate Aemodinami#,
alterarea "t#rii de ontient#, in"ufiien!# re"piratorie "au aidoz# "ever#-
b2 om# tiroidian# u in"tabilitate Aemodinami#-
2 "tare Aipero"molar# u om# i*"au in"tabilitate Aemodinami#-
d2 rizele adrenale u in"tabilitate Aemodinami#-
e2 Aiperalemie "ever# u alterarea "t#rii de ontient#, nee"it&nd
monitorizare Aemodinami#-
f2 Aipo( "au Aipernatremia u onvul"ii i*"au alterarea "t#rii de ontien!#-
g2 Aipo( "au Aipermagneziemia u aritmii "au afetare Aemodinami#-
A2 Aipo( "au Aiperalemia u di"ritmii "au afetare mu"ular#-
i2 Aipofo"fatemia u "l#biiune mu"ular#.
4. Renal
( nee"itatea terapiei de epurare e8trarenal# ( Aemodializ#, Aemofiltrare,
Aemodiafiltrare 'n aut.
3. BAirurgiale$
( paien!i 'n po"toperator are nee"it# monitorizare Aemodinami#*"uport
ventilator "au 'ngri9ire "peial# la nivel de terapie inten"iv#.
I. Diver"e$
a2 "ep"i" "ever "au o "epti-
b2 monitorizare Aemodinami# invaziv#-
2 ondi!ii linie are impun nivel de 'ngri9ire de terapie inten"iv#-
d2 in9urii de mediu 1Aipo(*Aipertermia, 'neul, eletrou!ie2-
e2 tratamente noi*e8perimentale u poten!ial de omplia!ii.
1.2 Briteriul$ <arametrii obietivi
%. 6emne vitale
a2 pul" I 40 "au H 150 b*minut-
b2 7% "i"toli# I /0 mm3g "au 20 mm3g "ub 7% obinuit# a paientului-
2 7% medie I +0 mm3g-
d2 <% dia"toli# H 120 mm3g-
e2 "topul re"pirator de orie auz#-
f2 freven!a re"piratorie H ;5 r*minut "au I / r*minut-
g2 ri"ul de oprire re"piratorie-
A2 alterarea bru"# a "t#rii de ontien!# 1modifiarea "orului 4la"goJ u
mai mult de 22-
i2 rize onvul"ive repetate "au prelungite-
92 orie paient pe are mediul 'l on"ider# a nu fi 'n "iguran!# altundeva
de&t 'n "e!ia %7I.
:. Date de )aborator$
a2 Na I 110 m=K*) "au H 100 m=K*)-
b2 L I 2,0 m=K*) "au H 0,0 m=K*)-
2 <aO2 I 50 mm3g-
d2 6aO2 I 90 u O2 H 50D-
e2 Breterea aut# a <aBO2 u aidoz# re"piratorie-
f2 p3 I 0,1 "au H 0,0-
g2 gliemie H /00 mg*dl-
A2 Ba H 15 mg*dl-
i2 nivel to8i al drogurilor "au al altor "ub"tan!e Aimie la paien!i u
afetare Aemodinami# ori neurologi#.
B. Rezultate imagi"ti# 1radio"opie*radiografie, eografie, tomografie,
rezonan!# magneti#2 i endo"opie$
a2 Aemoragie va"ular# erebral#, ontuzie "au Aemoragie "ubaraAnoidin#
u afetarea "t#rii de ontient# ori "emne neurologie foale-
b2 rupturi de vi"ere, vezi# urinar#, fiat, varie e"ofagiene "au uter u
in"tabilitate Aemodinami#-
2 anevri"m de aort# di"eant.
D. =letroardiogram#$
a2 infart mioardi u aritmii omple8e, in"tabilitate Aemodinami# "au
in"ufiien!# ardia# onge"tiv#-
b2 taAiardie ventriular# "u"!inut# "au fibrila!ie ventriular#-
2 blo omplet u in"tabilitate Aemodinami#.
=. 6emne fizie ap#rute aut$
a2 pupile inegale la un paient inontient-
b2 ar"uri H 10D din "uprafa!a orporeal#-
2 anurie-
d2 ob"tru!ie de #i re"piratorii-
e2 om#-
f2 onvul"ii "u"!inute-
g2 ianoz#-
A2 tamponad# ardia#.
2. 7ria9ul paien!ilor
a2 @n azul 'n are num#rul poten!ialilor benefiiari de terapie inten"iv#
dep#ete apaitatea "e!iei e"te nee"ar un tria9.
b2 7ria9ul "e reomand# a fi f#ut pe baza riteriilor de priorit#!i mediale
prezentate mai "u".
2 Deizia de tria9 apar!ine efului de "e!ie %7I "au 'nlouitorului de
drept, dup# az, ori mediului de gard# i trebuie f#ut# e8pliit.
d2 .&r"ta, originea etni#, ra"a, "e8ul, "tatutul "oial, preferin!ele "e8uale
"au "tarea finaniar# a paien!ilor nu trebuie "# influen!eze deizia de tria9.
e2 Briteriile de tria9 trebuie f#ute uno"ute la nivelul "pitalului.
f2 6itua!iile de onflit de opinii vor fi analizate de #tre omi"ia de eti# a
"pitalului.
%N=>% ;
la regulament
DO7%R=% 5INI5M
u eAipamente i aparatur# medial# a omponentei u paturi de terapie
inten"iv# 17I2
%. =Aipamente i aparatur# medial# nee"are*un pat 7I$
1. pat "peial de terapie inten"iv#, u urm#toarele arateri"tii$
a2 mobil, pe ro!i are "# di"pun# de "i"tem de bloa9-
b2 eAipat u meani"me, motor eletri are "# permit# ridiarea,
obor&rea "au 'nlinarea 'n fun!ie de nee"it#!i-
2 "# aib# 4 "egmente are pot fi mobilizate "eparat-
d2 "# permit# efetuarea ma"a9ului ardia e8tern-
e2 "# di"pun# de "altea "peial# antideubit-
f2 dup# az, "# permit# &nt#rirea paientului-
2. in"tala!ii eletrie$
a2 el pu!in 12 prize ampla"ate de ambele p#r!i ale patului la o 'n#l!ime
mai mare de 120 m de "ol, uor ae"ibile, u 'mp#m&ntare i prote!ie
anti"tati#-
b2 lamp# artiulat# are "# permit# de"f#urarea diver"elor manevre
terapeutie-
2 lamp# puterni# 'n plafon 1200 N2 are "# permit# iluminarea patului 'n
an"amblu 'n az de nevoie-
d2 "onerie de alarm#-
e2 priz# de telefon-
f2 priz# radio i tv u #ti individuale-
g2 on"ol# are "# permit# in"talarea la nevoie a unui aparat tv individual-
;. gaze mediinale$
a2 dou# prize rapide pentru o8igen are "# furnizeze o pre"iune de 4
atmo"fere, legate la o "ur"# entral# "igur#-
b2 o priz# de aer omprimat mediinal la 4 atmo"fere, furniz&nd aer filtrat.
6ur"# entral# u ompre"or f#r# ulei alimentat de grup eletrogen 'n az de
pan# de urent-
2 el pu!in dou# prize de vauum de (200 mm3g, legate la un generator
alimentat de grupul eletrogen 'n az de nevoie-
d2 prizele i onetoarele de o8igen, aer i vauum "unt de forme i ulori
diferite i "unt in"rip!ionate-
4. monitor de 'nalt# performan!# pentru terapie inten"iv#$
a2 monitorizare ardiova"ular# u alarme adevate$ =B4 i "egment 67,
pre"iune arterial# noninvaziv#, pre"iune arterial# invaziv#, pre"iune
pulmonar# i venoa"# entral#, m#"urarea printr(o metod# invaziv# a
debitului ardia i a valorilor Aemodinamie derivate-
b2 pul"o8imetrie periferi#-
2 monitorizare re"piratorie u alarme adevate$ freven!# re"piratorie,
end(tidal BO2-
d2 monitorizarea temperaturii, inlu"iv 'n az de Aipotermie-
e2 ==4, pre"iune intraranian# 1'n azul monitoriz#rii neurologie "au
neuroAirurgiale2-
f2 po"ibilitate de printare i 'nregi"trare a datelor-
5. aparat de ventila!ie meani# de 'nalt# performan!#-
+. "eringi automate 1in9etomate2-
0. infuzomate 1pompe de perfuzie2-
/. "i"tem de 'n#lzire e8tern# a paientului-
9. pompe de nutri!ie 1nutripompe2.
:. =Aipamente i aparatur# medial# nee"are*+ ( 12 paturi de terapie
inten"iv# ( 7I$
( 1 aparat =B4 portabil-
( 1 defibrilator u paemaEer e8tern-
( 2 "timulatoare ardiae e8terne 1paemaEer pentru "timulare intern#2-
( 1 aparat ==4 portabil-
( 2 aparate mobile pentru epurare e8trarenal# 1Aemodiafiltrare,
Aemofiltrare, pla"m# e8Aange2-
( aparat de monitorizare Aemodinami# omple8#-
( aparat de m#"urare a debitului ardia miniinvaziv-
( "i"teme de 'n#lzire a liAidelor perfuzate-
( aparat de m#"urare a perfuziei erebrale-
( 2 fibrobronAo"oape 1adult, opii2-
( 1 aparat R8 mobil-
( 1 eograf multifun!ional u minimum$ "ond# ord, "ond# p#r!i moi-
( 1 monitor de tran"port-
( "i"tem de intuba!ie difiil#-
( 1 ventilator de tran"port-
( 1 branard u butelie de o8igen-
( 1 #ruior de re"u"itare-
( 1 #ruior pentru pan"amente-
( 1 "i"tem de perfuzie rapid#-
( aparat pentru realizarea Aipotermiei-
( aparat irula!ie e8traorporeal# "implu-
( aparat de m#"urare a gazelor "anguine, eAilibru aidobazi, eletroli!i,
Aemoglobin#, gliemie, latat-
( aparat pentru m#"urarea oagul#rii.

_________________________________________________________________
_____________
| | Dotarea optim cu echipamente i aparatur medical a
componentei de |
| | terapie intensiv (TI)
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1.| 6 paturi speciale de terapie intensiv (din care 1 pat
pentru marii |
| | ari)
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 2.| 6 monitoare de nalt perorman! " 1 monitor de transport
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| #.| 6 aparate pentru ventila!ie mecanic de nalt perorman!
" |
| | 1 ventilator de transport
|
| | 6 plinte$ 2 pri%e &2' 1 pri% de aer comprimat' 2 pri%e de
vacuum' |
| | 2 pri%e electrice pentru 6 paturi
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| (.| 6 sta!ii mo)ile pentru administrare luide i medicamente'
iecare cu$ |
| | * serin+i electrice " 2 pompe de peru%ie " 1 nutripomp
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| ,.| # sisteme de ncl%ire e-tern a pacientului
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 6.| 1 ./0 porta)il
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1.| 1 dei)rilator cu 23 e-tern
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| *.| 2 aparate mo)ile pentru epurare e-trarenal
(hemodiailtrare) |
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 4.| 2 aparate de msurare a de)itului cardiac miniinva%iv
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 15.| 1 aparat de monitori%are hemodinamic comple-
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 11.| 2 aparate de msurare a peru%iei cere)rale
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 12.| 2 pacema6er
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1#.| 1 crucior de resuscitare
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1(.| 1 aparat de msurare a +a%elor san+uine
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1,.| 2 i)ro)ronhoscoape (adult " copii)
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 16.| 1 eco+ra7sec!ie 8TI
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 11.| 1 aparat 9- mo)il7sec!ie 8TI
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1*.| 2 sisteme de peru%ie rapid
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 14.| 1 sistem de intu)a!ie diicil
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 25.| 1 ..0 porta)il
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 21.| 1 )rancard
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 22.| 1 aparat circula!ie e-tracorporeal simplu
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
%N=>% 4
la regulament
BRI7=RII
de internare*admi"ie i tria9ul paien!ilor 'n terapie intermediar#*'ngri9ire
po"toperatorie 17II<2
1. Briterii linie i paralinie de internare*admi"ie$
6i"tem ardia$
( probabilitate de infart mioardi-
( infart mioardi "tabil Aemodinami-
( aritmii aute u "tabilitate Aemodinami#-
( oriare paient "tabil Aemodinami, f#r# eviden!# de infart mioardi,
are nee"it# paemaEer temporar "au permanent-
( in"ufiien!# ardia# onge"tiv# moderat# 1la"a I, II Lillip2-
( urgen!ele Aiperten"ive f#r# eviden!# de omplia!ii organie.
6i"tem pulmonar$
( paien!i "tabili u "uport ventilator, pentru de"prindere de ventilator-
( paien!i "tabili Aemodinami u ompromiterea "Aimburilor gazoa"e
pulmonare i boal# onomitent# u poten!ial de agravare a in"ufiien!ei
re"piratorii, are nee"it# urm#rire i*"au admini"trare ontinu# de o8igen-
( paien!i are nee"it# urm#rire ontinu# i fizioterapie pulmonar#
agre"iv#.
7ulbur#ri neurologie$
( paien!i u aident va"ular erebral are nee"it# urm#rire ontinu#
"au a"pira!ie frevent# ori "Aimbarea frevent# a pozi!iei-
( paien!i u traumati"me ranioerebrale aute u "or 4la"goJ pe"te 9,
dar are nee"it# urm#rire ontinu# pentru agravarea "emnelor neurologie-
( traumati"me ranioerebrale "tabile are nee"it# toalet# pulmonar#
frevent# "au "Aimbarea frevent# a pozi!iei-
( paien!i u Aemoragie "ubaraAnoidian# po"tanevri"m lipping, are
nee"it# "upravegAere ontinu# pentru "emne de va"o"pa"m "au Aidroefalie-
( paien!i neuroAirurgiali "tabili are au drena9 lombar pentru
tratamentul "urgerii de liAid efaloraAidian-
( paien!i "tabili u traumati"m de m#duv#-
( paien!i u tulbur#ri neurologie ronie "tabile are nee"it# nur"ing
frevent-
( paien!i u Aemoragie "ubaraAnoidian# gradele I ( II 'n ateptarea
interven!iei Airurgiale-
( paien!i u ventriulo"tomie, f#r# alterarea "t#rii de ontien!# 'n
ateptarea interven!iei pentru in"talarea untului ventriulo(peritoneal.
Inge"tie de droguri "au "upradozare$
( orie paient u inge"tie ori "upradozare de droguri "tabil Aemodinami
are nee"it# urm#rire neurologi#, pulmonar# "au ardia#.
7ulbur#ri ga"trointe"tinale$
( "&nger#ri ga"trointe"tinale u Aipoten"iune orto"tati# e r#"punde la
terapia volemi#-
( paien!i u "&ngerare din varie e"ofagiene f#r# "emne de "&ngerare
ativ# i "tabilitatea "emnelor vitale-
( in"ufiien!# Aepati# aut# u "emne vitale "tabile.
7ulbur#ri endorine$
( paien!i u etoaidoz# diabeti# nee"it&nd admini"trarea ontinu# de
in"ulin# 'n perfuzie pentru "tabilizare 'n faza de reuperare dup# om#
etoaidoti#-
( omele Aipero"molare 'n faza de reuperare-
( tireoto8ioza "au "tarea de Aipotiroidie are nee"it# monitorizare.
BAirurgiale$
( paien!i 'n "tare po"toperatorie, dup# Airurgie ma9or#, "tabili
Aemodinami, are nee"it# re"u"itare Aidroeletroliti# i tran"fuzie pentru
perturb#ri volemie ma9ore 'n timpul interven!iei-
( orie paient Airurgial 'n perioada po"toperatorie are nee"it#
urm#rire ontinu# 'n primele 24 ( 4/ de ore.
Diver"e$
( "ep"i" preoe tratat adevat i f#r# eviden!# de o "au di"fun!ii
organie-
( paien!i nee"it&nd terapie fluid# intravenoa"# ontinu# titrat#-
( paiente ob"tetriale pentru tratamentul preelamp"iei*elamp"iei "au
alte probleme mediale-
( alte ategorii de paien!i are nee"it# urm#rire ontinu# "au tratament
frevent al pl#gilor 1de e8emplu$ boala %ddi"on, in"ufiien!# renal#,
delirium tremen", Aiperalemie et.2.
2. 7ria9ul paien!ilor 'n 7II<
a2 @n azul 'n are num#rul poten!ialilor benefiiari de terapie
intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie dep#ete apaitatea "e!iei e"te
nee"ar un tria9.
b2 7ria9ul "e reomand# a fi f#ut pe baza riteriilor linie i paralinie
prezentate mai "u".
2 Deizia de tria9 apar!ine efului de "e!ie %7I "au 'nlouitorului de
drept, dup# az, ori mediului de gard# i trebuie f#ut# e8pliit.
d2 .&r"ta, originea etni#, ra"a, "e8ul, "tatutul "oial, preferin!ele "e8uale
"au "tarea finaniar# a paien!ilor nu trebuie "# influen!eze deizia de tria9.
e2 Briteriile de tria9 trebuie f#ute uno"ute la nivelul "pitalului.
f2 6itua!iile de onflit de opinii vor fi analizate de #tre omi"ia de eti# a
"pitalului.
%N=>% 5
la regulament
DO7%R=% 5INI5M
u eAipamente i aparatur# medial# a omponentei de terapie
intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie 17II<2
%. =Aipamente i aparatur# medial# nee"are*un pat 7II<$
1. pat "peial de terapie intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie, u
urm#toarele arateri"tii$
a2 mobil, pe ro!i are "# di"pun# de "i"tem de bloa9-
b2 eAipat u meani"me, motor eletri are "# permit# ridiarea,
obor&rea "au 'nlinarea 'n fun!ie de nee"it#!i-
2 "# permit# efetuarea ma"a9ului ardia e8tern-
2. in"tala!ii eletrie$
a2 el pu!in 12 prize ampla"ate de ambele p#r!i ale patului la o 'n#l!ime
mai mare de 120 m de "ol, uor ae"ibile, u 'mp#m&ntare i prote!ie
anti"tati#-
b2 lamp# artiulat# are "# permit# de"f#urarea diver"elor manevre
terapeutie-
2 lamp# puterni# 'n plafon 1200 N2 are "# permit# iluminarea patului 'n
an"amblu 'n az de nevoie-
d2 "onerie de alarm#-
e2 priz# de telefon-
f2 priz# radio i tv u #ti individuale-
g2 on"ol# are "# permit# in"talarea la nevoie a unui aparat tv individual-
;. gaze mediinale$
a2 dou# prize rapide pentru o8igen are "# furnizeze o pre"iune de 4
atmo"fere, legate la o "ur"# entral# "igur#-
b2 o priz# de aer omprimat mediinal la 4 atmo"fere, furniz&nd aer filtrat.
6ur"# entral# u ompre"or f#r# ulei alimentat de grup eletrogen 'n az de
pan# de urent-
2 el pu!in dou# prize de vauum de (200 mm3g, legate la un generator
alimentat de grupul eletrogen 'n az de nevoie-
d2 prizele i onetoarele de o8igen, aer i vauum "unt de forme i ulori
diferite i "unt in"rip!ionate-
4. monitor multiparametri$
a2 monitorizare ardiova"ular# u alarme adevate$ =B4 i "egment 67,
pre"iune arterial# noninvaziv#, pre"iune arterial# invaziv# 1op!ional2-
b2 pul"o8imetrie periferi#-
2 monitorizare re"piratorie u alarme adevate$ freven!# re"piratorie-
d2 monitorizarea temperaturii, inlu"iv 'n az de Aipotermie-
e2 po"ibilitate de printare i 'nregi"trare a datelor-
5. aparat de ventila!ie meani# de medie performan!# 1un aparat la dou#
paturi ?7II<2-
+. "eringi automate 1in9etomate2-
0. infuzomate 1pompe de perfuzie2-
/. "i"tem de 'n#lzire e8tern# a paientului.
:. =Aipamente i aparatur# medial# nee"are*4 ( / paturi 7II<$
( 1 aparat =B4 portabil-
( 1 defibrilator u paemaEer e8tern-
( "timulator ardia e8tern 1paemaEer pentru "timulare intern#2-
( aparat de m#"urare a debitului ardia miniinvaziv-
( "i"tem de perfuzie rapid#-
( aparat de m#"urare a perfuziei erebrale-
( aparat R8 mobil-
( monitor de tran"port-
( ventilator de tran"port-
( "i"tem de intuba!ie difiil#-
( branard u butelie de o8igen-
( #ruior de re"u"itare-
( #ruior pentru pan"amente-
( aparat de m#"urare a gazelor "anguine, eAilibru aidobazi, eletroli!i,
Aemoglobin#, gliemie, latat.

_________________________________________________________________
_____________
| | Dotarea optim cu echipamente i aparatur medical a
componentei de |
| | terapie intermediar7n+ri:ire postoperatorie (TII2)
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1.| 6 paturi speciale postoperator
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 2.| 6 monitoare multiparametrice " 1 monitor de transport
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| #.| # aparate pentru ventila!ie mecanic de medie perorman!
" 1 ventilator|
| | de transport
|
| | 6 plinte$ 2 pri%e &2' 2 pri%e de aer comprimat' 2 pri%e de
vacuum' |
| | 2 pri%e electrice pentru 6 paturi
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| (.| 6 sta!ii mo)ile pentru administrare luide i medicamente'
iecare cu$ |
| | # serin+i electrice " 1 pomp de peru%ie
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| ,.| 2 sisteme de ncl%ire e-tern a pacientului
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 6.| 1 ./0 porta)il
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1.| 1 dei)rilator cu 23 e-tern
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| *.| 1 aparat de msurare a de)itului cardiac miniinva%iv
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 4.| 1 aparat de msurare a peru%iei cere)rale
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 15.| 1 pacema6er
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 11.| 1 crucior de resuscitare
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 12.| 1 aparat de msurare a +a%elor san+uine
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1#.| 1 aparat 9- mo)il7sec!ie 8TI
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1(.| 1 sistem de peru%ie rapid
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 1,.| 1 sistem de intu)a!ie diicil
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
| 16.| 1 )rancard
|
|____|
_________________________________________________________________
________|
%N=>% +
la regulament
=.%)?%R=%
"e!iilor*ompartimentelor de ane"tezie(terapie inten"iv#
%naliza "e!iilor*ompartimentelor %7I
=tapa I$ ompletarea Ae"tionarului de evaluare 1ane8a nr. +.12
=tapa II$ analiza ativit#!ii "e!iilor*ompartimentelor %7I 1ane8a nr. +.22
Interpretarea datelor, rezultate i indiatori 1ane8a nr. +.;.2
%N=>% +.1
la regulament
/;.<TI&=89 D. .>8?@89.
a sec!iilor7compartimentelor de aneste%ieAterapie intensiv n
9omBnia
(de transmis 3inisterului <nt!ii pBn la #1 martie
2515)

Cude!ul .........................................................
.........

?ocalitatea .....................................................
.........
@nitatea
sanitar ........................................................
=umr de sec!ii7compartimente 8TI$
sec!ii ...............................'
compartimente ...................................................
.............

<ec!ia7/ompartimentul ...........................................
.........
=umr de paturi unitate sanitar
.............................................................
.............
=umr de posturi de lucru aneste%ie
=umr de paturi TI
=umr de paturi TII2
=umr de paturi <28

8dres ..........................................................
.........

Teleon .........................................................
.........

Da- .............................................................
.........
.A
mail ............................................................
.......
Ee sec!ie$ =ume ...................
2renume ...................

8dres .............................................
Teleon .................
a- ......................
.A
mail .............................................
/apitolul 1. Inrastructur

_________________________________________________________________
_____________
|=r. |
| Da | =u |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 1.| Tip de spital
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | ?ocal A comunal
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A orenesc
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A municipal
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A altele (centre de sntate' spitale de
specialitate| | |
| | etc.)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | Cude!ean
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | unit!i sanitare clinice7institute
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | 2roilul sec!iei 8TI$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | 8. A clinic
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | F. A adul!i
| | |
| | A pediatrie
| | |
| | A adul!i i copii
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | /. A deservind sec!ii de$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A chirur+ie +eneral
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A ortopedie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A neurochirur+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A chirur+ie plastic
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A ari
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A politraumatisme
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A transplant or+ane
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A urolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A o)stetric7+inecolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A chirur+ie cardiac
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A chirur+ie vascular
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A chirur+ie hepatic ma:or
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A chirur+ie toracic
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A otalmolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A &9?
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A chirur+ie oral i ma-iloAacial
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A patolo+ie medical
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A to-icolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 2.| <tructura de re%isten! a cldirii n care unc!ionea%
| | |
| | sec!ia7compartimentul 8TI A necesit repara!ii7consolidri
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| #.| Tip de ncl%ire a cldirii n care unc!ionea%
| | |
| | sec!ia7compartimentul 8TI$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A central proprie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A central conectat la re!eaua ur)an7rural
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A altele
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| (.| 8er condi!ionat n sec!ie$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A * A tip centrali%at
| | |
| | A 4 A tip split
| | |
| | A 15 A altul (speciica!i)
| | |
| | A 11 A )eneicia% de 8/ A G din nr. total de paturi
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| ,.| 0a%e disponi)ile la patul )olnavului n sec!ie$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A o-i+en medicinal
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A aer comprimat medical
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A vacuum
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 6.| Fuctrie$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A n aceeai cldire
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A n cldiri separate
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A condi!ii de preparare produse sterile pentru
alimenta!ie | | |
| | enteral
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 1.| 8limentare cu ap rece$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A permanent
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A intermitent
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A proprie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A racordat la re!eaua pu)lic
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A pu! de mare adBncime pentru situa!ii speciale
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| *.| <urs de ap steril n reanimare$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A de la sursa central
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A surs proprie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 4.| 8limentare cu ap cald$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A permanent
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A intermitent
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 15.| 0enerator electric propriu$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A 12 A sec!iei
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A 1# A spitalului
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 11.| <pltorie$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A 1( A proprie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A 1, A comun cu circuit separat
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A comun r circuit separat
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 12.| Diltru pentru personal i vi%itatori
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 1#.| /alculatoare n sec!ie$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A 16 A independente
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A 11 A le+ate n re!ea
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
/apitolul 2. <pa!ii i circuite

_________________________________________________________________
_____________
|=r. |
| Da | =u |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 1.| /ircuite separate
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 2.| /ircuit septic separat (saloane' materiale' instrumentar)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| #.| <ta!ie de sterili%are$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A proprie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A comun cu circuit separat
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A nu e-ist
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| (.| 8cces permanent (2( de ore) la$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A unitatea de transu%ie san+uin
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A centru de transu%ii
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator de anali%e medicale
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A hematolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A )iochimie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A )acteriolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A determinri to-icolo+ice
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator de radiolo+ie i ima+istic medical
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A radiolo+ie clasic
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A radio+raie la pat
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A computer tomo+ra
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A 93=
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A eco+raie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A ecocardio+raie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A e-plorri inva%ive hemodinamice$ an+io+raie i
| | |
| | cateterism cardiac
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A endoscopie di+estiv
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A alte e-plorri (preci%a!i)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| ,.| 8cces n timpul pro+ramului de lucru la$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A unitatea de transu%ie san+uin
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A centru de transu%ii
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator hematolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator )iochimie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator )acteriolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A investi+area tul)urrilor de coa+ulare
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator to-icolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator de anatomie patolo+ic
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator de imunolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A la)orator de citolo+ie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A ima+istic medical$
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A radiolo+ie clasic
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A radio+raie la pat
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A computer tomo+ra
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A 93=
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A eco+raie a)domen
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A ecocardio+raie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A cateterism cardiac7an+io+raie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A endoscopie di+estiv
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A alte e-plorri (preci%a!i)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
/apitolul #. =umr personal an+a:at i linii de +ard

_________________________________________________________________
_____________
| 1.| =umr total de medici care i desoar activitatea n
sec!ie$ | |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | A medici de specialitate 8TI cadre universitare
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | A medici de specialitate 8TI (primari$ ....H
specialiti$ .....) | |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | A medici re%iden!i anul > 8TI
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | A medici de specialitate 8TI an+a:a!i cu contract de
munc cu | |
| | timp par!ial (+r%i)
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | 8sisten!i medicali
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| 2.| Inirmiere
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| #.| Di%io6inetoterapeu!i76inetoterapeut
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | Francardieri
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | In+ineri sau tehnicieni ntre!inere aparatur medical
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | &perator calculator
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | 9e+istrator medical
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | <ecretar
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | =umr de medici 8TI7+ard
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | Ture asisten!i medicali$
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | A de * ore
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | A de 12 ore
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | Ture inirmiere$
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | A de * ore
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| | A de 12 ore
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| (.|
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| ,.|
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| 6.|
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| 1.|
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| *.|
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
| 4.|
| |
|____|
_________________________________________________________________
____|___|
/apitolul (. Dotare cu echipament pentru un numr
de ............ paturi (apro)ate) n schem (din care$ numr
paturi TI .........' numr paturi TII2 ..........' numr paturi
<28 ..........)

_________________________________________________________________
_____________
| | |
Da | =u | =r.|
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 1.| 8parate de aneste%ie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 8parat aneste%ie tip ...................... |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 8parat aneste%ie tip ...................... |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 8parat aneste%ie tip ...................... |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 8parat aneste%ie tip ...................... |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 8parat aneste%ie tip ...................... |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 8parat aneste%ie tip ...................... |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 8parat aneste%ie tip ...................... |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 8parat aneste%ie tip ...................... |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | /Bte din aparatele de mai sus au urmtoarele |
| | |
| | caracteristici$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A monitori%are conc. &2 |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A capno+ra |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A monitor volume |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A monitor presiuni ci aeriene |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A monitor +a%e aneste%ice |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A vapori%or ;alothan |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A vapori%or Isoluran |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A vapori%or <evoluran |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A pulso-imetru |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A cu monitor unc!ii vitale' care con!ine$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | ./0 1 deriva!ie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | ./0 27mai multe deriva!ii |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | monitorin+ se+ment <T |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | pulso-imetru |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | monitorin+ respira!ie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | T8 noninva%iv |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | presiuni inva%ive |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | msurare de)it cardiac |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | msurare <v&2 |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | msurare temperatur |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | msurare FI< |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | altele (speciica!i) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 2.| 8parat cell saver |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| #.| 8parat transu%ie7peru%ie rapid i ncl%ire rapid a |
| | |
| | solu!iilor |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| (.| <istem de men!inere7corectare a temperaturii corporale a |
| | |
| | pacientului$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| ,.| 8parate pentru ventila!ie mecanic (adul!i " copii) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 6.| 8parate pentru ventila!ie mecanic A nouAnscut |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 1.| 3onitor unc!ii vitale (posturi i-e) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | 3odel$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | /Bte din aparatele de mai sus au urmtoarele |
| | |
| | caracteristici$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | ./0 1 deriva!ie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | ./0 27mai multe deriva!ii |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | monitorin+ se+ment <T |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | pulso-imetru |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | monitorin+ respira!ie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | T8 noninva%iv |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | presiuni inva%ive |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | msurare de)it cardiac |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | msurare <v&2 |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | msurare FI< |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | msurare temperatur |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | capno+raie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| *.| 3onitoare de transport (mo)il) unc!ii vitale |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 4.| 8parate ventila!ie mecanic de transport (mo)il) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 15.| <erin+i electrice |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 11.| Inu%omate (pompe volumetrice) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 12.| 2ompe nutri!ie enteral |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 1#.| 2acema6er e-tern |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 1(.| Fronhoscop |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 1,.| .co+ra |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A propriu |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A acces la eco+ra |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A cord |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A vase |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A a)domen' +inecolo+ie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A transesoa+ian |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 16.| 8parat +a%e san+uine |
| | |
| | (propriu) |
| | |
| | (acces la) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A do%are ;).7;t. |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A do%are ioni (=a"' I"' /a"") |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A do%are lactat |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A do%are +licemie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 11.| 8parat msurare rapid +licemie |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 1*.| 8parat msurare rapid ;).7;t. |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 14.| 8parat hemodiali%7hemoiltrare continu7plasmaere% |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 25.| 8parat hemodiali% conven!ional |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 21.| 8parat radio+raie mo)il (propriu) |
| | |
| | 8parat radio+raie mo)il (acces la) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 22.| <istem administrare o-id nitric (propriu) |
| | |
| | <istem administrare o-id nitric (acces la) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 2#.| Dei)rilator |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 2(.| 8parat ./0 |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 2,.| 8parat msurare coa+ulare |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 26.| /onsol comand )alon contrapulsa!ie intraaortic |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 21.| Incu)ator |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 2*.| 3as cu cldur radiant pentru n+ri:ire nouAnscut |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| 24.| 2aturi speciale terapie intensiv cu caracteristici |
| | |
| | antidecu)it |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | Tip$ |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| #5.| <isteme de autoadministrare a anal+e%iei |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| #1.| .ndoscopie di+estiv |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A aparat propriu |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A acces la |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| #2.| =umr de locuri n <<28 |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A cu monitor |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| | A cu monitor i ventilator |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| ##.| 8ltele (preci%a!i) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| #(.| 8ltele (preci%a!i) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
| #,.| 8ltele (preci%a!i) |
| | |
|____|__________________________________________________________|
____|____|____|
/apitolul ,. /onte-t local' accesi)ilitate' comunica!ii

_________________________________________________________________
_____________
| |
| Da | =u |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 1.| 9e!ea de teleonie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| | A comunicare Jpe interiorJ cu celelalte sec!ii
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 2.| 8cces loco A ur)an permanent
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| #.| 8cces loco A ur)an intermitent
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| (.| 8cces interur)an permanent
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| ,.| 8cces interur)an intermitent
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 6.| 9e!ea de radioteleon (comunica!ii radio)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 1.| 8cces internet
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| *.| 8m)ulan! proprie
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 4.| Timpul minim de sosire a am)ulan!ei la solicitare (minute)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 15.| Timpul ma-im de sosire a am)ulan!ei la solicitare (minute)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 11.| Timpul minim de transport la ealonul superior (ore)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
| 12.| Timpul ma-im de transport la ealonul superior (ore)
| | |
|____|
_______________________________________________________________|
____|____|
/omentarii A &)serva!ii
%N=>% +.2
la regulament
%N%)IO%
ativit#!ii "e!iilor*ompartimentelor %7I
112 ?nit#!ile "anitare u paturi are au 'n "trutur# "e!ii*ompartimente
%7I vor tran"mite analiza ativit#!ii ae"tor "e!ii 1redatat# prin
ompletarea pt. % i : din prezenta ane8# i a "orului O5=4% (RO din
ane8a nr. +.;2 de dou# ori pe an 5ini"terului 6#n#t#!ii 1Dire!ia general# de
"#n#tate publi#, a"i"ten!# medial# i programe2 a"tfel$
( p&n# la data de 15 iulie a.. 1pe primele + luni2- i
( p&n# la data de 15 ianuarie a anului urm#tor 1pe ultimele + luni i
entralizat pe tot anul are a treut2.
122 <rima tran"mi"ie a datelor va fi 15 iulie 2010.
%. %naliza ativit#!ii de ane"tezie
1. Num#rul de po"turi de luru ane"tezie$
a2 'n bloul operator
b2 'n afara bloului operator
2. Num#rul de ane"tezii generale u pivot volatil
;. Num#rul de ane"tezii generale intravenoa"e
4. Num#rul de ane"tezii regionale entrale$
a2 ane"tezii "ubaraAnoidiene-
b2 ane"tezii peridurale.
5. Num#rul de ane"tezii prin bloa9e de ple8
+. Num#rul de ane"tezii ombinale generale*regionale
0. Num#rul de ane"tezii 'n afara bloului operator
/. Ri"ul bolnavilor onform "alei %6%
9. Num#rul de ane"tezii pentru$
a2 interven!ii Airurgiale de mi# amploare-
b2 interven!ii Airurgiale de amploare medie-
2 interven!ii Airurgiale ma9ore 1Airurgie abdomino(torai# u
ane"tezie general# u durata H 45 minute2-
d2 interven!ii Airurgiale pe ord de"Ai"-
e2 interven!ii neuroAirurgiale ma9ore-
f2 tran"plant renal-
g2 tran"plant Aepati-
A2 tran"plant ardia-
i2 politraum#.
:. %naliza ativit#!ii de terapie inten"iv#
1. Date privind ativitatea "e!iei$
a2 num#rul de paturi-
b2 num#rul total de zile oupare-
2 nivel mediu de oupare-
d2 durata medie de "pitalizare %7I-
e2 D paien!i admii i deeda!i 'n %7I-
f2 D mortalitate intra"pitaliea"# legat# de %7I-
g2 durata medie de "pitalizare a paien!ilor deeda!i 'n %7I.
2. Date privind paien!ii$
a2 v&r"ta-
b2 diagno"tiul la internare$ "peifi&nd da# e"te$
( medial "au Airurgial 1num#rul ab"olut i D2-
( programat "au neprogramat 1num#rul ab"olut i D2, men!ion&nd
diagno"tiul prinipal i ele a"oiate-
2 "oruri de gravitate$
( pentru paien!i adul!i$
( "oruri generale de gravitate i predi!ie a mortalit#!ii$
a2 "or %<%B3= II-
b2 "or 6OF%-
( traumatologie$
( "or I66 1in9urP "everitP "ore2-
( "or R76 1revi"ed trauma "ore2-
( Airurgie ardia#$ "or =?RO6BOR-
( pentru pediatrie$
( "or general de gravitate$
a2 "or <RI65 1pediatri ri"E of mortalitP2-
b2 "or <(5OD6 1pediatri multiorgan dP"funtion "ore2-
( traumatologie pediatri#$ <76 1pediatri trauma "ore2.
;. Date privind 'ngri9irea medial#
%preierea antit#!ii i omple8it#!ii ativit#!ii "e fae pe baza unui "or
de evaluare a ativit#!ii de 'ngri9ire i a unor date proentuale$
a2 "or O5=4%( RO-
b2 D paien!i ventila!i meani-
2 D paien!i ventila!i I 4/ de ore-
d2 D paien!i ventila!i H 4/ de ore.
4. Date privind prevenirea i "upravegAerea infe!iilor no"oomiale
reoltate prin metodologie "tandardizat#$
( prevenirea infe!iilor no"oomiale$
1. program de prevenire a$
a2 tran"mi"iei 'nruiate a infe!iilor-
b2 infe!iilor a"oiate di"pozitivelor invazive-
2. in"truirea per"onalului-
;. apliarea de protooale-
( "upravegAerea infe!iilor no"oomiale$
a2 nivelul brut$ D paien!i infeta!i$ pneumopatii, infe!ii urinare,
beteriemii no"oomiale-
b2 nivel de ata$ D paien!i infeta!i e8pui la di"pozitivele invazive
intere"ate.
%N=>% +.;
la regulament
IN7=R<R=7%R=%
datelor, rezultate i indiatori
Interpretarea datelor$
a2 evaluarea ativit#!ii "e!iilor %7I "e fae pe un interval de + ( 12 luni
1datorit# variabilit#!ii mari a ativit#!ii pe termen "urt2-
b2 'n ae"t "op va fi folo"it "orul O5=4%(RO.
6orul O5=4%(RO$ "or de ativitate pentru "e!iile %7I$
<rinipii de elaborare$
( nee"itatea de a avea un "or "implu, dei "eletarea unui num#r limitat
de ate-
( "e !ine ont de a"petul de Q"erviiu liniQ al reanim#rii, i nu numai de
Q"erviiu medio(teAniQ pre"tator de ate-
( evaluarea oret# a omple8it#!ii 'ngri9irilor 'n an"amblu.
6orul O5=4%(RO "e bazeaz# pe 'nregi"trarea a 4/ de ate terapeutie
notate de la 1 la 10 punte Omega i repartizate 'n ; ategorii$
( ategoria 1$ un num#r de 29 de ate*manevre mediale 'nregi"trate doar
o dat#, indiferent de num#rul real de efetu#ri-
( ategoria 2$ un num#r de 11 ate*manevre mediale 'nregi"trate i
puntate la fieare efetuare- puntele Omega "unt adunate ori de &te ori
atul e"te efetuat pe parur"ul "pitaliz#rii paientului-
( ategoria ;$ un num#r de / ate*manevre mediale 'nregi"trate 'n fieare
zi 'n are "e efetueaz#- puntele Omega "e ob!in 'nmul!ind valoarea atului
u durata realiz#rii "ale 'n zile.
6orul de ativitate Omega e"te alulat la "f&ritul "pitaliz#rii i e"te egal
u "uma puntelor din fieare ategorie.
6orul Omega R punte ategoria 1 G punte ategoria 2 G punte
ategoria ;.
<entru o mai bun# araterizare a ativit#!ii "erviiului "e analizeaz# nu
numai "orul total, dar i valoarea fie#rei ategorii pe an"amblul "pitaliz#rii.
6orul O5=4%(RO$ ate i manevre mediale
/ate+oria 1 A 8cte de notat o dat pe toat perioada
n+ri:irii n sec!ia 8TI
D 155 Traheostomie$ montare sau suprave+here
6
D 151 Dren toracic7pericardic$ montare sau suprave+here
6
D 152 /ateter perieric$ montare sau suprave+here
2
D 15# /ateter central$ montare sau suprave+here
(
D 15( /ateter arterial pulmonar$ montare sau suprave+here
1
D 15, /ateter arterial$ montare sau suprave+here
(
D 156 <ond de stimulare cardiac endocavitar$
montare sau suprave+here
#
D 151 Intu)a!ie traheal$ montare sau suprave+here
6
D 15* Falon contrapulsa!ie intraaortic$ montare sau
suprave+here 15
D 154 /ardioversie
#
D 115 Tratamentul unui stop circulator
15
D 111 @tili%area de dro+uri vasoactive
6
D 112 @tili%area de i)rinolitice
15
D 11# Transu%ia de deriva!i san+uini' n volum mai mare de
15G din
volumul circulant72( de ore
15
D 11( ?ava: +astric
1
D 11, 8limenta!ie parenteral$ #, calorii76+7%i timp de
minimum
15 %ile
6
D 116 8limenta!ie enteral$ #, calorii76+7%i timp de minimum
15 %ile' cu de)it constant
#
D 111 9ein:ectare de lichid de ascit
15
D 11* Tamponare de varice esoa+iene$ montare sau
suprave+here #
D 114 <unt arteriovenos$ montare sau suprave+here
15
D 125 <ond ureteral$ montare sau suprave+here
#
D 121 /ateter suprapu)ian$ montare sau suprave+here
1
D 122 Trac!iune ortopedic comple-
6
D 12# Filan! neurolo+ic
1
D 12( Drena: de lichid cealorahidian
1
D 12, 3onitori%area presiunii intracraniene
(
D 126 <edare de peste 2( de ore
6
D 121 2unc!ieAlava: peritoneal
#
D 12* Instruire pentru ventila!ie la domiciliu
,
/ate+oria 2 A 8cte de notat la iecare reali%are
D 1,5 .purare e-trarenal7corporeal secven!ial
15
D 1,1 2lasmaere%
15
D 1,2 .ndoscopie )ronic' inclusiv lava: alveolar
#
D 1,# .ndoscopie di+estiv
#
D 1,( &-i+enoterapie hiper)ar
15
D 1,, 2re+tirea i nso!irea transportului n aara unit!ii
de
reanimare (<e e-clud$ transportul eectuat de <alvare'
transportul
pentru interven!ia chirur+ical.)
#
D 1,6 2re+tirea transportului eectuat de <alvare (<e
e-clude
transportul pentru interven!ia chirur+ical.)
1
D 1,1 .co+raie
#
D 1,* <cinti+raie
6
D 1,4 8n+io+raie
15
D 165 2re+tirea' nso!irea sau primirea la ntoarcerea de la
)locul
operator (<e e-clude transportul eectuat de <alvare)
6
/ate+oria # A 8cte de notat numrul de %ile n care pacientul
a )eneiciat de manevr
D 115 >entila!ia spontan cu 2..2 i /282
15
D 111 >entila!ia mecanic
15
D 112 Diali%a peritoneal continu sau hemoiltrarea continu
15
D 11, 2ansament chirur+ical comple-
6
D 116 9epunerea n tran%it
6
D 124 I%olarea unui pacient n camera steril sau i%olator
15
D 111 /opil n incu)ator
2
D 114 <uprave+herea continu n sec!ia 8TI
1
%N=>% 0
la regulament
=&938TI> 3I=I38?
vi%Bnd cate+oriile de personal din sec!iile7compartimentele
8TI

_________________________________________________________________
_____________
| /ate+orii de personal normate
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
|<ec!ii7 | <ec!ii7/ompartimente 8TI |
<ec!ii7/ompartimente 8TI |
|/ompartimente 8TI | /8T.0&9I8 a IIAa | /8T.0&9I8 I
|
|/8T.0&9I8 a IIIAa | |
|
|___________________|_____________________________|
____________________________|
| 3edici 8TIK
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
|1 3.DI/ E.D <./LI. | 1 3.DI/ E.D <./LI. | 1 3.DI/
E.D <./LI. |
| " | " |
" |
| 1 medic7sal | 1 medic7sal opera!ie | 1
medic7sal opera!ie |
| opera!ie | " |
" |
| " | TI TII2 | TI
TII2 |
| TII2 | 172 A ( 17( A 6 | 172 A (
17( A 6 |
| 17( A 6 paturi | paturiK paturi | paturiK
paturi |
| @TII2 | |
|
|___________________|_____________________________|
____________________________|
| 8sisten!i medicali
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| 8<I<T.=TM E.DM | 8<I<T.=TM E.DM |
8<I<T.=TM E.DM |
| " | " |
" |
| 1 asistent7sal de| 1 asistent7sal de opera!ie | 1
asistent7sal de |
| opera!ie | " | opera!ie
|
| " | 1 asistent7tur pentru sal |
" |
| 1 asistent7tur | de opera!ie de ur+en! | 1
asistent7tur pentru |
| pentru sala de | " | sal de
opera!ie de |
| opera!ie de | TI TII2 | ur+en!
|
| ur+en! | 2 asisten!i7 1 asistent7 | "
|
| " | , paturi7 ( paturi7 | TI
TII2 |
| TII2 | tur tur | 1 asistent7
2 asisten!i7 |
| 1 asistent7 | | 2 paturi7
( paturi7 |
| ( paturi7tur | | tur
tur |
|___________________|_____________________________|
____________________________|
| 8sisten!i medicali supraspeciali%a!iKK
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| A |1 A ( | A |1 A (
| A |
|___________________|______________|______________|
______________|_____________|
| Inirmiere
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
|1 inirmier7 |1 inirmier7 |1 inirmier7 |1 inirmier7
|1 inirmier7|
|* paturi7tur |( paturi7tur |( paturi7tur |# paturi7tur
|( paturi7tur|
|___________________|______________|______________|
______________|_____________|
| Francardier
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
|17tur |17tur |17tur |17tur
|17tur |
|___________________|______________|______________|
______________|_____________|
| 2siholo+
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| A | 1 |
1 |
|___________________|_____________________________|
____________________________|
| Di%io6inetoterapeu!i76inetoterapeu!i
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| A |1 A #7sec!ie 8TI |2 A (7sec!ie
8TI |
|___________________|_____________________________|
____________________________|
| In+iner7tehnician ntre!inere aparatur
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| 1 | 1 |
1 |
|___________________|_____________________________|
____________________________|
| &peratori calculator
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| 1 | 1 | 1
A 2 |
|___________________|_____________________________|
____________________________|
| <ecretar
|
| 9e+istrator7<tatistician
|
|
_________________________________________________________________
_____________|
| | 1 |
1 |
| A | 1 | 1
A 2 |
|___________________|_____________________________|
____________________________|
S Normarea poate a9unge p&n# la 1 medi %7I*2 paturi de terapie
inten"iv# 'n "e!iile 'n are "e de"f#oar# ativitate de 'nv#!#m&nt univer"itar
i*"au eretare.
SS Birula!ie e8traorporeal#, epurare e8trarenal#*Aepati#.
%N=>% /
la regulament
BRI7=RII
de tran"fer*e8ternare al*a paien!ilor din "e!ia*ompartimentul %7I 'n alte
"e!ii
1. Briterii de e8ternare*tran"fer din 7II< 'n alte "e!ii$
a2 &nd "tarea fiziologi# a paientului "e "tabilizeaz# i monitorizarea
inten"iv# nu mai e"te nee"ar#, paientul "e tran"fer# 'n "e!ia #reia 'i
apar!ine-
b2 &nd nu mai "unt 'ndeplinite riteriile de internare*admi"ie 'n 7II<.
2. Briterii de e8ternare*tran"fer din 7I diret 'n alte "e!ii$
a2 &nd dezeAilibrele paientului au fo"t "tabilizate i nu mai nee"it#
monitorizare i 'ngri9ire 'n terapie inten"iv#-
b2 &nd nu mai "unt 'ndeplinite riteriile de internare*admi"ie 'n 7I, iar
paien!ii nu nee"it# mutarea 'n 7II<, aetia pot fi tran"fera!i 'n "e!iile
obinuite de "pital.
%N=>% 9
la regulament
B%R%B7=RI67IBI 67R?B7?R%)=, %R3I7=B7?R%)= TI
7=3NIB= %)= 6=BUI=I %7I
%R7. 1
6e!ia %7I e"te format# din urm#toarele elemente "truturale$
a2 zona admini"trativ#-
b2 po"turi de luru de ane"tezie-
2 omponenta u paturi$
( paturi de terapie inten"iv# 17I2-
( paturi de terapie intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie 17II<2-
( op!ional, 'n fun!ie de po"ibilit#!ile i nee"it#!ile loale$ paturi
organizate 'n "alonul de "upravegAere po"tane"tezi# 16<%2-
d2 abinet pentru on"ult preane"tezi i terapia durerii-
e2 zona teAni#$
( depozite pentru aparatur#, in"trumentar, produ"e farmaeutie-
( dot#ri de laborator pentru determin#ri de urgen!#-
( bo8# pentru len9erie urat#-
( "pa!iu "anitar pentru prelurarea i igienizarea obietelor de inventar-
( bo8# pentru oletarea obietelor murdare 1rufe, deeuri2.
%R7. 2
Oona admini"trativ# e"te omun# 'ntregii "e!ii %7I i uprinde "pa!iile
rezervate per"onalului, "pa!iile nee"are pentru admini"tra!ia "e!iei i
"pa!iile nee"are pentru 'nv#!#m&nt.
="te on"tituit# din$
a2 birou ef "e!ie-
b2 "eretariat-
2 abinete medii-
d2 ve"tiare-
e2 "pa!iu de odiAn# pentru a"i"tente-
f2 amer#1e2 de gard# pentru medii-
g2 "al# de raport de gard# ( 'ntruniri oletive-
A2 "al# de ateptare pentru apar!in#tori-
i2 filtru pentru eAiparea vizitatorilor.
%R7. ;
Bomponenta u paturi de terapie inten"iv# 17I2 re"pet# urm#toarele
reguli$
%. ampla"ament$
a2 paturile de terapie inten"iv# 17I2 trebuie "# oupe un teritoriu definit i
"eparat de alte "e!ii ale "pitalului 1blo operator, "terilizare, tran"fuzii et.2-
b2 trebuie "# aib# ae" fail la unitatea de primire a urgen!elor, bloul
operator i "erviiile de imagi"ti# medial#-
2 da# e"te "ituat# la eta9 trebuie "# aib# 'n pro8imitate un a"en"or pentru
paturi-
d2 paturile de terapie intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie 17II<2 "e
reomand# "# fie 'n pro8imitatea 7I, dar trebuie "# di"pun# de "pa!iu "eparat-
:. ae"$
a2 zona(filtru permite ontrolul ae"ului pentru paien!i, per"onal,
vizitatori i aprovizionare-
b2 tra"eul 'ntre 7I i alte "truturi legate de fun!ionarea "e!iei "e
reomand# "# fie &t mai "urt pentru a permite tran"ferul rapid al
paien!ilor-
2 "e reomand# a ae"ul prev#zut pentru paturi 1branarde2, per"onal i
materiale "# fie di"tint de ae"ul rezervat vizitatorilor-
d2 ae"ul vizitatorilor e"te reglementat dup# un program are va fi afiat-
e2 'n 7I e8i"t# un "i"tem de avertizare 1"onerie, interfon2 are "# permit#
vizitatorilor "# "e anun!e 'nainte "# primea"# autoriza!ia "# intre-
B. apaitate$
a2 'n fun!ie de ategoria "e!iei %7I, "e reomand# a paturile de 7I "#
aib# o apaitate de minimum 5D din num#rul total al paturilor din "e!iile
are 'ngri9e" paien!i u "uferin!e aute-
b2 'n "pitalele regionale de urgen!# apaitatea poate a9unge p&n# la 10 (
15D din totalul num#rului de paturi ale "pitalului-
2 'n "e!iile %7I, omponenta u paturi de terapie inten"iv# 17I2 are
minimum + paturi-
d2 da# paturile de terapie inten"iv# 17I2 "unt mai mult de +, ae"tea pot fi
'mp#r!ite 'n "aloane di"tinte-
D. zona de "pitalizare$
a2 uloarul "alonului trebuie "# aib# o l#!ime de el pu!in 2,5 m i "# fie
f#r# "truturi are "# 'mpiedie treerea branardului "au a patului de terapie
inten"iv#-
b2 "alon de terapie inten"iv#$
( "e reomand# "aloane u 1 ( 2 i el mult 4 ( + paturi-
( "uprafa!a net# de"tinat# fie#rui pat de terapie inten"iv# e"te de
minimum 12 mp arie util# minimal#-
( "uprafa!a brut# pentru un pat de terapie inten"iv# trebuie "# fie de el
pu!in 40 mp- aea"t# "uprafa!# "e raporteaz# la "uprafa!a total# a zonei de
"pitalizare 1inlu"iv uloare, ane8e et.2 'mp#r!it# la num#rul de paturi.
6uprafe!ele prev#zute la lit. b2 reprezint# o erin!# obligatorie pentru
"pitalele on"truite dup# adoptarea prezentelor norme-
( paravanele 1"au pere!ii de"p#r!itori2 de "eparare dintre paturi nu trebuie
"# on"tituie un ob"taol pentru "upravegAerea paientului de #tre a"i"ten!i-
( di"tan!a dintre paturi trebuie "# fie de el pu!in 2,5 m-
( fieare pat trebuie "# di"pun# de o di"tan!# de ; ( ;,5 m de la perete,
pentru a permite mobilizarea i ae"ul la apul paientului, f#r# "#
'mpiedie irula!ia 'n 'n#pere-
( podeaua trebuie aoperit# u material neted, f#r# "tria!ii, uor de
dezinfetat, ab"orbant au"ti, rezi"tent la trafi, are "# permit# depla"area
uoar# a mobilierului pe ro!i i "# 'mpiedie alunearea-
( la 9on!iunea u pere!ii, materialul are aoper# podeaua trebuie "# fie
rotun9it pe o 'n#l!ime minim# de 10 m-
( plafonul fal" trebuie "# fie neted i etan-
( pere!ii trebuie "# r#"pund# e8igen!elor de izolare au"ti# i "# fie
aoperi!i u material neted i lavabil-
( pentru failitarea "upravegAerii paientului, partea "uperioar# a uilor i
pere!ii de"p#r!itori trebuie prev#zu!i u gemuri duble u "tor 'norporat,
pentru a permite atenuarea luminozit#!ii-
( "e reomand# a fieare 'n#pere "# fie prev#zut# u o ferea"tr#, are "#
"e poat# de"Aide la nevoie, iar geamurile "# fie prev#zute u "toruri
lavabile, 9aluzele lavabile "au "til# fumurie, pentru a atenua #ldura i
luminozitatea "olar#-
( 'n fieare 'n#pere e8i"t# un ea" de perete-
( pentru "p#larea pe m&ini a per"onalului, fieare 'n#pere trebuie "# aib#
o Aiuvet# u ap# ald# i ree are "# permit# a!ionarea u otul "au u
piiorul, un rezervor de "#pun liAid, un dozator de dezinfetant i ervete de
uni# utilizare- u"#toarele u aer ald nu "unt autorizate-
( fieare 'n#pere trebuie "# aib# o priz# eletri# de ;/0 . de"tinat#
aliment#rii aparatului mobil de radiologie-
( iluminarea pre"upune$ lumin# diret# i indiret# u inten"itate reglabil#
i "i"tem de iluminare noturn# are "# permit# intrarea i ieirea
per"onalului f#r# "# inomodeze paientul 'n timpul "omnului-
( "alonul de terapie inten"iv# trebuie "# di"pun# de o ventila!ie u 'nnoirea
aerului de el pu!in + volume pe or#-
( temperatura ambiant# trebuie men!inut# 'ntre 22 ( 2+ grade B, u o
umiditate de ;0D ( +0D-
( "e reomand# e8i"ten!a unui "i"tem de aer ondi!ionat 1limatizare2, de
preferin!# entralizat, dar "e admit i aparate de tip a"ni. Blimatizarea
entral# reprezint# o erin!# obligatorie pentru "pitalele on"truite dup#
adoptarea prezentelor norme-
( fieare 'n#pere trebuie "# aib# o rezerv# de material de utilizare urent#
1"eringi, ae, perfuzii, perfuzoare, pan"amente, dezinfetante et.2 i material
de"tinat 'ngri9irii de baz# 1len9erie de pat, len9erie de orp, diver"e
reipiente2. ="te reomandat a re'nnoirea "toului re"petiv "# fie f#ut#
printr(un iruit din afara amerei-
( alimentarea u eletriitate trebuie "# re"pete normele in"tala!iilor
eletrie de 9oa"# ten"iune de uza9 medial i "# fie 'n dublu iruit, pentru a
evita 'ntreruperea aliment#rii 'n az de pan# de urent. <rizele trebuie
grupate pe un panou mural "au integrate unui bra! paplafonier-
( re!eaua de gaze mediinale trebuie in"talat# 'n onformitate u normele
'n vigoare-
( trebuie "# e8i"te un protool "ri" u proedurile de urmat 'n azul
'ntreruperii urentului eletri i*"au a aliment#rii u gaze mediinale-
2 loa!ia patului trebuie$
( "# permit# efetuarea ma"a9ului ardia e8tern, iar p#r!ile laterale i
partea de la piioarele paientului trebuie "# fie ae"ibile permanent-
( "# permit# paientului "# vad# per"onalul are 'l 'ngri9ete i "# aib#
ae" vizual la ferea"tr# i la ea"-
( "# fie ae"ibil vizual din po"tul entral de "upravegAere 1alternativ#$
"i"tem de tv u iruit 'nAi"2-
( "# permit# depla"area pentru ae"ul la apul paientului f#r# "# adu#
pre9udiii irula!iei 'n 9urul patului-
d2 rezerv# pentru izolare$ fieare unitate u paturi din "e!iile %7I va avea
el pu!in o rezerv# de pat u un grup "anitar propriu pentru azurile are
nee"it# izolare epidemiologi# "ever#-
e2 po"t entral de "upravegAere$ "ituat adevat pentru a permite
"upravegAerea "umar# a an"amblului de paien!i, uprinz&nd$
( pupitru ae"ibil pe ambele laturi pe are "unt regrupate-
( aparate de teleomunia!ie 1telefon u fir diret, interfon, telefa8,
terminal informati2-
( monitor entral-
( birou-
( la 7I u apaitatea de / paturi e"te "ufiient un "ingur po"t de
"upravegAere, dar da# 7I are mai multe paturi, num#rul i ampla"amentul
po"turilor de "upravegAere pot fi adaptate 'n fun!ie de onfigura!ia
arAitetural# a loalului-
( 'n "patele "au al#turi de pupitrul entral e"te util "# e8i"te$ dulap u
mediamente, frigider pentru mediamente, "to de perfuzii, Aiuvet#, "pa!iu
pentru preg#tirea perfuziilor-
( 'n apropierea po"tului entral de "upravegAere e"te util "# e8i"te un
negato"op de minimum 150 8 50 m.
%R7. 4
Bomponenta u paturi de terapie intermediar#*'ngri9ire po"toperatorie
17II<2 re"pet# urm#toarele reguli$
%. ampla"ament$
( omponenta u paturi de terapie inten"iv#*'ngri9ire po"toperatorie 17II<2
trebuie "# oupe un teritoriu definit i "eparat de alte "e!ii ale "pitalului
1blo operator, "terilizare, tran"fuzii et.2-
( trebuie "# aib# ae" fail la unitatea de primire a
urgen!elor*ompartimentul de primire a urgen!elor, bloul operator i
"erviiile de imagi"ti#-
( da# e"te "ituat# la eta9 trebuie "# aib# 'n pro8imitate un a"en"or pentru
paturi-
:. ae"$
( zona(filtru permite ontrolul ae"ului pentru paien!i, per"onal,
vizitatori i aprovizionare-
( tra"eul 'ntre 7II< i alte "truturi legate de fun!ionarea "e!iei "e
reomand# "# fie &t mai "urt pentru a permite tran"ferul rapid al
paien!ilor-
( "e reomand# a ae"ul prev#zut pentru paturi 1branarde2, per"onal i
materiale "# fie di"tint de ae"ul rezervat vizitatorilor-
( ae"ul vizitatorilor trebuie reglementat-
( 'n 7II< e8i"t# un "i"tem de avertizare 1"onerie, interfon2 are "# permit#
vizitatorilor "# "e anun!e 'nainte "# primea"# autoriza!ia "# intre-
B. apaitate$
( "e reomand# a num#rul de paturi de 7II< "# fie el pu!in de 1,5 ori mai
mare de&t num#rul de paturi de terapie inten"iv# 17I2-
( 'n fun!ie de nee"it#!i, 'ntr(un "pital pot e8i"ta unul "au mai multe
"aloane 7II<-
D. zona de "pitalizare$
( zona de "pitalizare de"tinat# paien!ilor 'n 7II< trebuie "# re"pete din
punt de vedere "trutural aeleai elemente a i 7I.

S-ar putea să vă placă și