Sunteți pe pagina 1din 245

ORDIN nr.

1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea


procedurilor de practic pentru asisteni medicali
generaliti
Vznd Referatul de aprobare al Direciei de asisten medical i politici
publice nr. E.N. 9.600!0"#$
a%nd &n %edere pre%ederile art. '0 alin. (") lit. *) din +rdonana de ur,en
a -u%ernului nr. 144!200" pri%ind e.ercitarea profesiei de asistent medical
,eneralist$ a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical$ precum i
or,anizarea i funcionarea +rdinului /sistenilor 0edicali -eneraliti$
0oaelor i /sistenilor 0edicali din Romnia$
&n temeiul pre%ederilor art. 1 alin. (') din 2otrrea -u%ernului nr.
144!2010 pri%ind or,anizarea i funcionarea 0inisterului 3ntii$ cu
modificrile i completrile ulterioare$
ministrul sntii emite urmtorul ordin4
#rt. 1
3e aprob procedurile de practic pentru asisteni medicali ,eneraliti
pre%zute &n ane.a care face parte inte,rant din prezentul ordin.
#rt. 2
5rocedurile de practic pentru asisteni medicali ,eneraliti$ aprobate prin
prezentul ordin$ se actualizeaz anual.
#rt. 3
Direcia de asisten medical i politici publice din cadrul 0inisterului
3ntii$ +rdinul /sistenilor 0edicali -eneraliti$ 0oaelor i /sistenilor
0edicali din Romnia$ direciile de sntate public *udeene i a municipiului
6ucureti i unitile sanitare publice i pri%ate %or duce la &ndeplinire
pre%ederile prezentului ordin.
#rt. 4
5rezentul ordin se public &n 0onitorul +ficial al Romniei$ 5artea 7.
899998
0inistrul sntii$
$%eorg%e&'ugen Nicolescu
#N'()* +RO,'D-RI D' +R#,.I,) +'N.R- #/I/.'N0II
1'DI,#2I $'N'R#2I3.I
5roiect propus de4 +RD7N:; /373<EN=7;+R 0ED7>/;7 -ENER/;7?<7$ 0+/?E;+R ?7 /373<EN=7;+R 0ED7>/;7 D7N
R+0@N7/
0artie !0"#
5R+>ED:R7 DE 5R/><7>A 5EN<R: /373<EN=77 0ED7>/;7 -ENER/;7?<7
>:5R7N3
5/R<E/ 7 5REVEN7RE/ 7NBE>=77;+R N+C+>+07/;E
>apitolul " >+N<R+;:; 7NBE>=77;+R
"." Definiii$ factori i surse de contaminare$ ci de transmitere
".! 5olitici i pro,rame de supra%e,Dere i control a infeciilor
".# -Did de precauii uni%ersale
".' 3plarea minilor
".E 5recauii de pre%enire a infeciilor transmise pe cale aerian
".6 5recauii de pre%enire a infeciilor transmise prin picturile Blu,,e
".1 5recauii de pre%enire a infeciilor transmise prin contact direct cu secreiile sau obiectele contaminate
".F 5recauii de pre%enire a infeciilor la pacieni cu neutropenie
".9 :tilizarea ecDipamentului de izolare
5/R<E/ 77 7N<ERVEN=77 /:<+N+0E
>apitolul ! 7-7EN/ ?7 >+NB+R<:; 5/>7EN<:;:7
!." 3cDimbarea len*eriei de pat fr pacient
!.! 3cDimbarea len*eriei de pat cu pacient imobilizat
!.# 3cDimbarea len*eriei de corp a pacientului imobilizat la pat
!.' <oaleta pacientului imobilizat la pat
!.E 3cDimbarea poziiei pacientului imobilizat$ adinamic
!.6 0obilizarea pacientului
!.1 >aptarea eliminrilor
>apitolul # /;70EN</RE/ 6+;N/V:;:7
#." /limentarea acti%
#.! /limentarea pasi%
>apitolul ' 0A3:R/RE/ ?7 3:5R/VE-2ERE/ B:N>=77;+R V7</;E ?7 / /;<+R 5/R/0E<R7
'." 0surarea i notarea temperaturii
'.! 0surarea i notarea pulsului
'.# 0surarea i notarea presiunii sn,elui
'.' 0surarea i notarea respiraiei
'.E 0surarea &nlimii i ,reuii corporale
5/R<E/ 777 7N<ERVEN=77 DE;E-/<E (efectuate sub prescripie medicala)
>apitolul E 5RE;EVAR7 (RE>+;<AR7) 5EN<R: EG/0ENE DE ;/6+R/<+R
E." Recoltarea sn,elui pentru e.amene de laborator
E.! Recoltarea probelor de urin pentru e.amene de laborator
E.# Recoltarea materiilor fecale pentru e.amene de laborator
E.' Recoltarea e.udatului farin,ian
E.E Recoltarea sputei prin e.pectoraie
E.6 Recoltarea secreiei uretrale la brbat
E.1 Recoltarea secreiei purulente din leziuni
E.F Recoltarea secreiilor cer%ico8%a,inale
>apitolul 6 /D07N73<R/RE/ 0ED7>/0EN<E;+R
6." /specte ,enerale
6.! /dministrarea medicamentelor pe cale oral
6.# /dministrarea medicamentelor prin in*ecii parenterale
6.' /dministrarea medicamentelor prin in*ecii intramusculare
6.E /dministrarea medicamentelor prin in*ecii intramusculare$ metoda HCH
6.6 /dministrarea medicamentelor prin in*ecii subcutnate
6.1 /dministrarea medicamentelor prin in*ecii intradermice
6.F /dministrarea medicamentelor prin in*ecie intra%enoas direct
6.9 /dministrarea medicamentelor pe mucoasa co*uncti%al
6."0 /dministrarea medicamentelor pe cale nazal prin instilaie
6."" /dministrarea medicamentelor &n conductul auditi% e.tern prin instilaie
6."! /dministrarea medicamentelor pe te,umente
6."# /dministrarea medicamentelor pe cale rectal
6."' /dministrarea medicamentelor pe sonda nazo,astric i ,astrostom
6."E /dministrarea medicamentelor pe care %a,inal
>apitolul 1 <ER/577 V/3>:;/RE
1." 0ontarea cateterului %enos periferic pentru perfuzii
1.! 0eninerea i &n,ri*irea unei linii %enoase e.istente
1.# Indepartarea dispoziti%ului intra%enos periferic
1.' 5articiparea la punerea i &ndepartarea cateterului %enos central
1.E <ransfuzia san,uin
1.6 5rotocol de in%esti,are&nre,istrare a unei reacii acute transfuzionale
1.1 /ntotransfuzia (transfuzia autolo,)
>apitolul F 3+ND/JE$ 35A;A<:R7$ >;730E
F." <uba*ul nazo,astric
F.! 3pltura ,astric
F.# <uba*ul duodenal
F.' 3onda*ul %ezical la femeie
F.E 3onda*ul %ezical la brbat
F.6 3pltura %ezical
F.1 >lisma e%acuatorie
F.F 7ntroducerea tubului de ,aze
5/R<E/ 7V 7N<ERVEN=77 ;/ >/RE /373<EN<:; 0ED7>/; 5/R<7>75A /;A<:R7 DE 0ED7>
>apitolul 9 5/R<7>75/RE/ /373<EN<:;:7 0ED7>/; ;/ 5:N>=77
9." /specte ,enerale
9.! 5articiparea la toracocentez
9.# 5articiparea la efectuarea punciei peritoneale (paracenteza abdominal)
9.' 5articiparea la puncia pericardic
9.E 5articiparea la puncia raDidian
9.6 5articiparea la puncia articular
9.1 5articiparea la puncia osoas (medular). 6iopsia medular
9.F 5articiparea la puncia %ezicii urinare
9.9 5articiparea la puncia biopsic
a) 5uncia biopsic Depatic
b) 5uncia biopsic renal
c) 5uncia biopsic a unui nodul mamar
>apitolul "0 5/R<7>75/RE/ /373<EN<:;:7 0ED7>/; ;/ EG/07NAR7 70/-73<7>E
"0." 5articiparea la e.amene radiolo,ice$ aspecte ,enerale
a) 5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea radiolo,ic a sistemului osteoarticular
b) 5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea radiolo,ic a or,anelor toracice
c) 5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea radiolo,ic a tubului di,esti% (tranzit baritat$ e.aminarea
colonului)
d) 5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea colecistului i cilor biliare
e) 5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea radiolo,ic a aparatului renal
f) 5re,tirea i participarea la e.aminarea radiolo,ic a sistemului ner%os
"0.! 5articiparea la e.amene cu izotopi radioacti%i (scinti,rafie)
"0.# 5articiparea la e.amene cu ultrasunete ecDo,rafice4 ecDo,rafii$ ecDoendoscopii
>apitolul "" 5/R<7>75/RE/ /373<EN<:;:7 0ED7>/; ;/ EG/0ENE END+3>+57>E
""." /specte ,enerale
"".! 5articiparea la efectuarea esofa,o,astroduodenoscopie
"".# 5articiparea la efectuarea colonoscopiei
"".' 5articiparea la efectuarea rectosi,moidoscopiei
"".E 5articiparea la bronDoscopie
"".6 5articiparea la toracoscopie
"".1 5articiparea la cistoscpie
"".F 5articiparea la artroscopie
"".9 5articiparea la laparoscopie
5/R<E/ V IN-R7J7R7 35E>7/;E
>apitolul "! IN-R7J7R7 IN 6+;7;E /5/R/<:;:7 RE357R/<+R
"!." Radio,rafie pulmonara standard
"!.! 6ronDofibroscopie
"!.# <oracocenteza (punctia pleural)
"!.' 7.D.R. la tuberculin
"!.E 3pirometria
"!.6 /sipiraia traDeo8bronic
"!.1 Drena*ul pleural
"!.F +.i,enoterapie
"!.9 /erosoloterapie
>apitolul "# IN-R7J7R7 IN 6+;7 >/RD7+V/3>:;/RE
"#." E.aminarea radiolo,ic a aparatului cardio%ascular4 an,iocardio,rafia$ aorto,rafia$ arterio,rafia$ flebo,rafia
"#.! <omo,rafia computerizat
"#.# EcDo,rafia transesofa,iana
"#.' 5unctia pericardic
"#.E Inre,istrarea E.>.-. &n repaus i &n efort
"#.6 0onitorizarea 2olter
"#.1 3upra%e,Derea pacientului tratat cu diuretice &n cardiolo,ie
"#.F 3upra%e,Derea pacientului tratat cu di,italice
>apitolul "' IN-R7J7R7 IN -/3<R+EN<ER+;+-7E
"'." E.aminarea radiolo,ic a aparatului di,esti%
"'.! E.aminarea endoscopic a or,anelor di,esti%e
"'.# E.aminarea ecDo,rafic a or,anelor di,esti%e
"'.' E.aminarea cu izotopi radioacti%i
"'.E 5uncia abdominal
"'.6 5uncia biopsic Depatic
"'.1 3pltura ,astric
"'.F /spiraia ,astric
"'.9 /limentaia prin sonda nazo8,rastric
"'."0 /limentaia prin ,astrostom
"'."" In,ri*irea pacientului colostomizat8scDimbarea pun,ii
"'."! Efectuarea iri,aiei colice (clisma pe colostom)
>apitolul "E IN-R7J7R7 IN :R+NEBR+;+-7E
"E." E.aminarea radiolo,ic a aparatului renal
"E.! E.aminarea endoscopic a %ezicii urinare
"E.# E.aminarea ecDo,rafic
"E.' E.aminarea cu izotopi radioacti%i. 3cinti,rafia renal
"E.E 5uncia biopsic renal
"E.6 3onda*ul %ezical
"E.1 5uncia %ezical
"E.F 3pltura %ezical
"E.9 3upra%e,Derea pacientului cu sond permanent
>apitolul "6 IN-R7J7R7 IN 6+;7 0E</6+;7>E
"6." -licemia capilar
"6.! <estul toleraniei la ,lucoza oral (<<-+)
"6.# Determinarea Demo,lobinei ,licozilate (,licata)
"6.' /dministrarea insulinei
"6.E Rolul asistentului medical &n cetoacidoza diabetic
"6.6 Rolul asistentului medical &n Dipo,licemie
>apitolul "1 IN-R7J7R7 IN 6+;7 DER0/<+;+-7>E
"1." 5rele%area bacteriolo,ic din pustule
"1.! 5rele%area produselor micotice de la ni%elul mucoaselor
"1.# 5rele%area cutanat &n dermatofite
"1.' 6iopsia cutanat
"1.E In,ri*iri &n candidoza bucal
"1.6 In,ri*iri &n intertri,o micozic
"1.1 In,ri*irea pacientului cu ulcer de ,amb
"1.F In,ri*irea picioarelor la un pacient cu erizipel
>apitolul "F IN-R7J7R7 IN /BE>=7:N7 NE:R+;+-7>E
"F." 0ielo,rafia
"F.! Electroencefalo,rafia
"F.# Electromio,rafia
"F.' 3corul -las,oK
>apitolul "9 IN-R7J7R7 IN /BE>=7:N7 +B</;0+;+-7>E
"9." Determinarea acuitii %izuale
"9.! <onometria ocular
"9.# +ftalmoscopia direct
"9.' Determinarea cmpului %izual
"9.E Determinarea simului cromatic
"9.6 In,ri*iri pre i post operatorii &n afeciuni oculare cDirur,icale
>apitolul !0 IN-R7J7R7 IN +.R.;.
!0." 0ane%ra 2eimlicD
!0.! 3pltura auricular
!0.# <este auditi%e (audiometria)
>apitolul !" IN-R7J7R7 IN /BE>=7:N7 >27R:R-7>/;E
!"." In,ri*iri preoperatorii
!".! In,ri*iri postoperatorii
!".# 5rima mobilizare
!".' <eDnica ,eneral a pansamentului
!".E /blaia firelor de sutur sau a a,rafelor
!".6 Drena*ul
>apitolul !! IN-R7J7R7 IN /BE>=7:N7 -7NE>+;+-7>E
!!." Recoltarea secreiilor cer%ico%a,inale pentru e.amene de laborator
!!.! 5uncia fundului de sac Dou,las
!!.# E.aminarea endoscopic4 Disteroscopia i colposcopia
!!.' E.aminarea radiolo,ic 8 Disterosalpin,o,rafia
!!.E 3pltura %a,inal
!!.6 /dministrarea medicamentelor pe cale %a,inal
>apitolul !# IN-R7J7R7 IN 5ED7/<R7E
!#." 3upra%e,Derea funciilor %itale la copil$ i a altor parametri
!#.! 5rele%area probelor pentru laborator la su,ar i copilul mic
a) 5rele%area sn,elui pentru e.amene de laborator
8 Recoltarea sn,elui prin &neptura clciului
8 Recoltarea sn,elui prin puncie %enoas
b) 5rele%area probelor din urin
c) 5rele%area probelor din scaun
!#.# In,ri*irea pl,ii ombilicale
!#.' 3upra%e,Derea nou8nscutului &n incubator
!#.E 3upra%e,Derea nou8nscutului sub fototerapie
!#.6 Efectuare in*eciei intramusculare la su,ar
!#.1 /dministrarea medicamentelor pe cale oral la copil
!#.F 0suri &n cazul unor reacii aprute dup administrarea medicamentelor la copil
>apitolul !' IN-R7J7R7 IN -ER7/<R7E
!'." Noiuni introducti%e
!'.! E%aluarea funcional a %rstnicului
!'.# In,ri*irea persoanelor %rstnice. 5articulariti le,ate de patolo,ia %rstnicului
!'.' <ulburri de somn
!'.E Demena
!'.6 >derile
!'.1 3indromul de imobilizare al %rstnicului
!'.F 7ncontinena urinar
+#R.'# I* +R'4'NIR'# IN5',0II2OR NO6O,O1I#2'
,#+I.O2-2 1* ,ON.RO2-2 IN5',0II2OR
/-7,#+I.O2-2 1* 1.1 De8iniie9 8actori i surse de contaminare9 ci
de transmitere
1.Definiie
7nfecia nosocomial (7N) este infecia contractat &n uniti sanitare cu
paturi (de stat i pri%ate)$ care se refer la orice boal infecioas ce poate fi
recunoscut clinic isau microbiolo,ic i pentru care e.ist do%ada
epidemiolo,ic a contractrii &n timpul spitalizriiactului medical sau
mane%relor medicale$ care afecteaz fie bolna%ul 8 datorit &n,ri*irilor
medicale primite$ fie personalul sanitar 8 datorit acti%itii sale i este le,at
prin incubaie de perioada asistrii medicale &n unitatea respecti%$ indiferent
dac simptomele bolii apar sau nu apar pe perioada spitalizrii.
2.Bactori i surse de contaminare intraspitaliceti
/,enii responsabili de contaminare sunt foarte numeroi. Ei determin
infecii mai mult sau mai puin ,ra%e. /desea de%in rezisteni la tratamente.
/,enii pato,eni sau microbii (nume ,eneric dat de 5asteur or,anismelor
unicelulare in%izibile cu ocDiul liber) sunt4
8 bacteriile aerobe i anaerobe din ,enul cocilor i bacililorL
8 ciuperci sau le%uri care determin micozeL
8 paraziii responsabili de parazitozeL
8 %irusurile (Depatotrope$ neurotrope$ etc.)L
8 prionii.
3ursele de contaminare &n spital sunt reprezentate de4
8 pacieniL
8 personal de &n,ri*ireL
8 %izitatoriL
8 ecDipamente i suprafee contaminate$ e.. len*erie de pat$ saltele$ toalete
comune$ etc.L
8 secreii$ e.creii$ probe de laborator$ rnipl,iL
8 materiale utilizate contaminateL
8 alimentaie.
5acienii spitalelor sunt mai susceptibili la infecii datorit rezistenei naturale
diminuate de boal sau de unele medicamente (imunodepresoare$
cDimioterapice).
<oaletele comune sau pro.imitatea altor pacieni mresc riscul infeciilor
&ncruciate.
3.>i de transmitere
5rincipalele ci de transmitere a infeciilor sunt4
8 transmiterea interuman$ cea mai frec%ent este prin intermediul minilorL
8 calea aerian$ prin tuse$ strnut$ e.pectoraie (picturile Blu,,e)$ este
responsabil de apariia unui procent de "0M dintre infeciile nosocomiale.
/erosolii din dispoziti%ele de curare sau din serin,i pot transporta particule
microscopice ale or,anismelor care se ,sesc &n suspensie &n aer i care pot fi
inDalate cu uurinL
8 inoculare cu ace sau soluii contaminateL
8 penetrarea or,anismului cu ocazia sonda*elor urinare$ intubaiei
orotraDeale$ inciziilor operatorii.
/-7,#+I.O2-2 2* 1.2 +olitici i programe de supraveg%ere i
control a in8eciilor
:1;N
5entru a &ndruma instituiile furnizoare de &n,ri*iri medicale &n eforturile lor de
a ine sub control infeciile$ &n anul "910 centrele pentru controlul bolilor au
publicat un manual care detalia 1 cate,orii de proceduri de izolare.
Recomandrile au fost re%izuite &n anul "9F# cu urmtoarele scopuri4
8 reducerea procedurilor inutileL
8 utilizarea procedurilor in%azi%e &n unitile de &n,ri*ire intensi%L
8 contracararea rspndirii a,enilor pato,eni rezisteni la tratament.
In anul "9FE centrele pentru controlul bolilor i pre%enie au introdus
precauiunile uni%ersale prin care se recomand personalului medical s
poarte ecDipamentul de protecie pentru a reduce posibilitatea contactului
direct cu sn,ele i alte fluide pro%enite de la pacieni.
In "996 centrele pentru controlul bolilor i pre%enie au introdus precauiunile
standard ca baz a normelor de izolare. /u fost adu,ate precizri pri%ind
alte # ci de contaminare i protocoalele standard$ cu scopul pre%enirii
transmiterii &n rndul pacienilor$ personalului i %izitatorilor.
In prezent &n toate spitalele e.ist Departamentul de 3upra%e,Dere i >ontrol
a 7nfeciilor 7ntraspitaliceti care colecteaz date pri%ind episoadele
infecioase i sntatea personalului care furnizeaz informaii pri%ind
riscurile poteniale. ;unar sau trimestrial fiecare secie raporteaz$ ctre
acest departament$ numrul i tipul de infecii intraspitaliceti. In funcie de
politica spitalului se propun msuri de audit i de combatere a acestor
infecii.
:2;5oliticile i procedurile de control a infeciilor trebuie s fie clare i
cunoscute de &ntre,ul personal medical. 5entru a ine sub control infeciile
sunt disponibile patru mi*loace4 decontaminarea$ curenia$ dezinfecia i
antisepsia.
1.Decontaminarea$ &n practica medical$ se adreseaz e.clusi% materialului
murdar i se aplic materialelor inerte (suprafee$ instrumente). /re ca scop
diminuarea numrului de microor,anisme &nainte de curare$ prote*area
personalului de o contaminare (instrumente de la sala de pansamente sau
sala de operaii) i e%itarea diseminrii microor,anismelor &n mediul
&ncon*urtor.
2.>urenia este aciunea care const &n &ndeprtarea murdriei (splarea
podelelor$ suprafeelor de lucru$ etc.) i precede celelalte operaii cu e.cepia
decontaminrii (e.4 instrumentele murdare se pun &n soluie dezinfectant
&nainte de a fi splatecurate de sn,e$ secreii$ etc.) Dezinfecia este
operaia care se aplic pe medii inerte.
3.Dezinfecia este treapta superioar a decontaminrii i se aplic numai pe
materiale sau suprafee curate. Nu se dezinfecteaz dect ceea ce este curat.
>urenia i dezinfecia pot fi realizate &n aceeai operaie pe o suprafa$
datorit utilizrii produselor de cureniedezinfecie. >u toate aceste$ dac
dezinfecia &nlocuiete sterilizarea unui obiect$ ea trebuie$ &n mod imperati%
s se fac &n ! timpi separai (curire apoi dezinfecie) utiliznd produse
diferite.
4./ntisepsia este o metod de combatere a infeciei care se aplic la ni%elul
esuturilor %ii$ eliminnd sau distru,nd microor,anismele prezente &n
momentul derulrii procedurii.
:3;N
Decontaminarea$ curenia$ dezinfecia concur asepsia care reprezint un
ansamblu de msuri pre%enti%e ce &mpiedic introducerea ,ermenilor
pato,eni &n or,anism.
7,iena este un ansamblu de principii i practici care %izeaz ameliorarea
sntii i presupune4
8 o stare de spiritL
8 luarea la cunotin (informarea)L
8 un comportament indi%idual i colecti%L
8 o filozofie i o moralL
8 un ansamblu de re,uli de munc.
/-7,#+I.O2-2 3* 1.3 $%id de precauii universale
:1;N
+rdinul ministrului sntii nr. <1=!200= pri%ind aprobarea Normelor de
supra%e,Dere$ pre%enire i control al infeciilor nosocomiale &n unitile
sanitare (/ne.a nr. ') definete conceptul de Hprecauii uni%ersaleH i
stabilete modalitatea de aplicare a acestora.
>onceptul de precauii uni%ersale se refer la4
8 msurile care se aplic &n %ederea pre%enirii transmiterii 27V$ V26$ V2> i
ali a,eni microbieni cu cale de transmitere san,uin$ &n timpul actului
medicalL
8 sn,e$ alte fluide biolo,ice i esuturile tuturor pacienilor se consider a fi
potenial infectate cu 27V$ V26$ V2> i ali a,eni microbieni cu cale de
transmitere parenteral (san,uin)L
8 toi pacienii se consider potenial infectai cu 27V$ V26$ V2> sau cu ali
a,eni microbieni cu cale de transmitere san,uin$ deoarece cei mai muli
dintre purttorii de 27V$ V26$V2> i ali a,eni microbieni sunt asimptomatici
i nu8i cunosc propria stare de porta*
:2;3copul aplicrii precauiilor uni%ersale (5:)
3copul aplicrii precauiilor uni%ersale este pre%enirea transmiterii infeciilor
pe cale san,uin la locul de munc al personalului.
:3;Re,uli de baz &n aplicarea precauiilor uni%ersale
1.>onsider toi pacienii potenial infectaiL
2.>onsider c sn,ele$ alte fluide biolo,ice i esuturile sunt contaminate cu
27V$ 2>V$ 2>VL
3.>onsider c acele i alte obiecte folosite &n practica medical sunt
contaminate dup utilizareL
>ontactul te,umentelor i mucoaselor cu urmtoarele produse trebuie
considerate la risc4
8 sn,eL
8 licDid amniotic$ licDid pericardic$ licDid peritoneal$ licDid pleural$ licDid
sino%ial$ licDid cefaloraDidianL
8 sperma$ secreii %a,inaleL
8 orice alte fluide or,anice %izibil contaminate cu sn,e.
:4;7mplementarea precauiilor uni%ersale
a;3e refer la4
1.:tilizarea ecDipamentului de protecie adec%at$ complet$ corectL
2.3plarea minilor i a altor pri ale te,umentelorL
3.5re%enirea accidentelor i a altor tipuri de e.punere profesionalL
4.5ersonal infectat cu 27VL
>.E%aluarea riscului pe cate,orii de locuri de munc i acti%iti prestate de
personalul medico8sanitar &n funcie de contactul cu sn,e i alte licDide
biolo,ice.
b;Recomandri pri%ind utilizarea ecDipamentelor de protecie
>+05+NEN<E RE>+0/NDAR7
2alate obinuite 8 &n timpul tuturor acti%itilor din unitile medicale
?oruri$ bluze impermeabile$ ocDelari de protecie 8 completeaz portul Dalatelor atunci cnd se anticipeaz
producerea de stropi$ picturi$ *eturi cu produse biolo,ice
potenial contaminate$ &n secii cu profil cDirur,ical$ ser%icii
de ur,en$ laboratoare
0nui de unic folosin 8 inter%enii care implic contactul cu re,iuni ale corpului &n
mod normal sterile
8 abord %ascular prin puncie
8 contactul cu te,umentul pacientului care prezint soluii
de continuitate (pl,i)
8 manipularea unor materiale potenial contaminate 8
nesterile$ curate
8 dezobstruri de ur,en ale cilor respiratorii
0nui reutilizabile 8 manipularea de materiale contaminate
8 curenie$ &ndeprtarea de produse biolo,ice contaminate
0nui de uz ,eneral 8 colectare materiale contaminate
8 curire i decontaminare instrumentar$ suprafee
contaminate
0nuile nu sunt un substitut pentru splarea minilor$
prin urmare minile trebuie splate dup &ndeprtarea
acestora
6onetecalote
+cDelari de protecie
8 acti%iti care presupun contaminare sau stropire cu
diferite fluide or,anice
8 sli de operaie$ &n timpul manipulrii instrumentarului i
a materialului te.til steril
0ti faciale 8 contactul cu pacieni cu menin,it %iral sau bacterian$
cu <6> pulmonar care sunt 6O poziti%i
8 contactul cu pacieni care tuesc
8 aspirarea secreiilor traDeo8bronice pe canula traDeal
8 &n,ri*irea pl,ilor supurate
8 pre,tirea perfuziilor cu cDimioterapice
8 pre,tirea %accinurilor pentru administrare
8 dizol%area pulberilor liofilizate
0tile trebuie s fie de tip filtru i s fie bine fi.ate pe fa
/-7,#+I.O2-2 4* 1.4 /plarea m?inilor
:1;3cop
3plarea minilor asi,ur i,iena$ protecia i securitatea persoanei i a
mediului su$ pre%enind transmiterea ,ermenilor purtai pe mini$
responsabili de o mare parte dintre infeciile nosocomiale. Este o sarcin
autonom$ asistentul medical este responsabil direct pentru asi,urarea ei.
:2;<ipuri de splare a minilor
1.;a%a*ul simplu elimin flora tranzitorie format din enterobacterii$ %irusuri$
le%uri$ ciuperci mai mult sau mai puin pato,ene i care nu se multiplic. Ea
se elimin &n totalitate dup o splare meticuloas i contactul cu un
antiseptic.
2.;a%a*ul i,ienic sau antiseptic elimin &n totalitate flora tranzitorie i
diminueaz flora comensual sau rezident$ adic ,ermenii oportuniti care
se ,sesc &n mod natural pe piele (stafilococul auriu de e.emplu) care se
multiplic anormal$ &n absena msurilor de i,ien i duc la scderea
rezistenei or,anismului.
3.Briciunea i,ienic cu un produs Didro8alcoolic elimin flora tranzitorie i
diminueaz flora comensual.
4.;a%a*ul cDirur,ical se practic &n slile de operaii$ slile de natere$ slile
de pansamente ser%iciile de ur,en.
:3;7ndicaiile splrii minilor
1.;a%a*ul simplu4
8 la intrarea i la ieirea din ser%iciuL
8 &nainte i dup &nlturarea mnuilor sau a oricrui tip de ecDipament de
protecieL
8 dup orice ,est contaminantL
8 dup acordarea &n,ri*irilor i,ienice de confort sau DoteliereL
8 cu ocazia &n,ri*irilor nein%azi%e (in*ecii$ recoltare de sn,e$ punerea unei
sonde ,astrice$ realizarea pansamentului$ sonda*ului urinar$ etc.)L
8 &nainte de prepararea i distribuirea alimentelor i a medicamentelor per
osL
8 dup folosirea toaletei.
2.;a%a*ul antiseptic
8 dup &n,ri*irea unui pacient imunodepresi% sau purttor al unei infeciiL
8 cu ocazia realizrii unei proceduri in%azi%eL
8 cu ocazia aplicrii msurilor de izolare septic sau asepticL
8 dup dou sec%ene de &n,ri*ire cu risc de contaminare la acelai pacient
sau &ntre doi pacieni.
3.Briciunea i,ienic
3oluia Didroalcoolic$ sau ,elul$ sunt utilizate pentru a substitui la%a*ul
antiseptic &n cazul minilor curate din punct de %edere macroscopic.
Briciunea cu soluie Didroalcoolic sau cu ,el se aplic pe minile care nu
prezint urme %izibile de murdrie sau pulberi. In caz contrar se recur,e la
splarea cu ap i spun.
4.;a%a*ul cDirur,ical
8 cu ocazia unor proceduri cu risc &nalt de infecii (cateterismul central$
puncia lombar$ drena*ul pleural$ etc.)L
8 pentru inter%eniile cDirur,icale la blocul operator sau &n ser%iciul de
radiolo,ie inter%enionalL
8 &n alte ser%icii de in%esti,areL
8 pentru asistarea naterilor.
:4;5re,tirea materialelor
1.;a%a* simplu
8 cDiu%etla%abouL
8 spun licDid cu distribuitorL
8 prosoape de unic folosin &n distribuitorL
8 sac pentru deeuri.
2.;a%a* antiseptic
8 cDiu%etla%abouL
8 spun licDid antiseptic sau soluie spumoas antiseptic cu distribuitorL
8 prosoape de unic folosin &n distribuitoL
8 sac pentru deeuri.
3.Briciunea i,ienic
8 soluie sau ,el &n distribuitor sau &n ambala*ul de prezentare.
4.;a%a*ul cDirur,ical
8 cDiu%et cu robinete cu senzoriL
8 ap controlat bacteriolo,icL
8 soluie spumant antiseptic cu spectru lar, (clorDe.idin de e.emplu)L
8 periu steril de unic folosin impre,nat cu soluie antiseptic
spumantL
8 soluie sau ,el Didroalcoolic &n distribuitorL
8 er%eele sterileL
8 saci pentru deeuriL
8 pubele cu senzori (neacionate manual).
:>;Realizarea procedurii
1.Realizarea procedurii ;a%a*ul simplu
8 se descoper minile i antebraeleL
8 se &ndeprteaz bi*uteriile$ ceasurile$ se taie scurt un,DiileL
8 se ud minile i articulaiile minilorL
8 se aplic o doz de spunL
8 se spal fiecare mn prin fricionareL
8 se insist &n spaiile interdi,itale$ &n *urul un,Diilor$ la e.tremitatea
de,etelor$ la police i la manetele minilorL pentru fiecare din aceste re,iuni
se e.ecut cte E micriL
8 se spal din abunden fr s lsm s cur, spun pe o zon de*a cltitL
8 se usuc prin tamponare cu er%eele de unic folosin fr a re%eni
asupra unei zone de*a uscatL
8 se &ncDide robinetul (dac nu este automatic) cu ultimul er%eel de mini
utilizatL
8 se arunc er%eelele la pubel fr s atin,em pubela cu mna.
+bser%aii
Nu se ter,e cDiu%eta dup splarea minilor$ mane%ra %a murdri din nou
minile.
3e spal minile &nainte de a &mbrca mnuile de unic folosin.
2.Realizarea procedurii ;a%a*ul i,ienic sau aseptic
8 se ud bine minile i articulaiileL
8 se aplic o doz de spun antisepticL
8 se spal fiecare mn masndL
8 se insist &n spaiile interdi,itale$ &n *urul un,Diilor$ la e.tremitatea
de,etelor de la fiecare mn care se freac$ pe rnd &n podul palmei opuse
e.ecutnd E micriL
8 se spal pe rnd$ respectnd Hre,ula EH (cinci micri circulare) policele i
apoi articulaiile minilorL
8 se cltete din abunden dinspre %rful de,etelor spre articulaiile
minilorL
8 se perie un,DiileL
8 se menin palmele orientate &n sus pentru a e%ita orice contaminareL
8 se usuc cu ,ri*$ prin tamponare cu er%eele de unic folosinL
8 se &ncDide robinetul (dac nu e automatic) cu ultimul er%eel de mini
utilizatL
8 se arunc er%eelele &n pubela cu pedal fr s atin,em pubela cu mna.
+bser%aii
<impul de splare4 !8# minute$ fr periere.
;a%a*ul antiseptic trebuie efectuat corect &nainte de realizarea &n,ri*irii$
utiliznd sursa de ap cea mai apropiat (un,Diile trebuie tiate scurt$ iar pe
de,ete s nu e.iste inele)
3e e.ecut splarea antiseptic a minilor &nainte de a &mbrca mnuile de
unic folosin.
3.Realizarea procedurii 3plarea i,ienic a minilor prin friciune
8 se pun apro.imati% ! ml de soluie &n scobitura minii uscate i se
efectueaz friciunea timp de #0 secunde frecnd palmele pn la de,ete
apoi insistnd &n spaiile interdi,itale interne i e.terneL
8 se freac fiecare police &n interiorul minii &ncDise$ apoi e.tremitile
de,etelor &mpreunate de la fiecare mn &n podul palmei opuse.
4.Realizarea procedurii ;a%a*ul cDirur,ical
Necesit purtarea unei mti$ calote i utilizarea de er%eele sterile pentru
uscarea minilor.
3e pun &n prealabil masca i calota.
3e preparpre,tete peria impre,nat cu soluia spumant antiseptic.
3e efectueaz &n # timpi4
<impul "4 presplarea
8 se ud minile$ articulaiile$ antebraele pn la coateL
8 se aplic o doz de spun antiseptic i se face spum din abunden prin
masa*ul efectuat de la e.tremitatea de,etelor pn la coate timp de " minutL
8 se menin minile deasupra coatelor &n timpul acestei operaiiL
8 se cltesc din abunden minile$ articulaiile$ antebraeleL
<impul !
8 se perie un,Diile tiate scurt cu peria steril impre,nat cu soluie
spumant antiseptic timp de " minutL
8 se cltesc din abunden minile$ &ncDeieturile$ antebraeleL
<impul #
8 se ia &nc o doz de spun antiseptic i se maseaz timp de " minut
minile$ &ncDeieturile$ antebraele$ apoi se cltescL
8 se usuc$ prin tamponare cu er%eele sterile fiecare membru$ &ncepnd de
la de,ete spre coate i meninnd minile ridicate.
+bser%aii
Dup ! ore este necesar refacerea i,ienei minilor.
;a%a*ul cDirur,ical poate fi completat cu friciuni cDirur,icale cu soluii
Didroalcoolice sau iodate.
:=;>omplicaii i riscuri
8 Dermatite determinate de utilizarea produselor antiseptice4 spun licDid
blnd (dou.)$ spun licDid antiseptic$ soluie spumant antisepticL &n acest
caz$ este recomandat s se reduc sau s se &ntrerup utilizarea produsului
respecti% i s se aplice o crem Didratant dup fiecare splare a minilor.
8 Bormarea unei pelicule uleioase$ lipicioase prin utilizarea repetat a
soluiilor,elurilor DidroalcooliceL se recomand splarea cu ap din
abunden a minilor.
8 :scarea i iritarea pielii prin &ndeprtarea ,rsimii naturale a te,umentuluiL
se recomand cltirea cu ap din abunden i aplicarea$ dup uscare$ a unei
creme emoliente de mini care s nu deterioreze mnuile de cauciuc &n
cazul &n care acestea trebuie purtate.
/-7,#+I.O2-2 >* 1.> +recauii de prevenire a in8eciilor transmise
pe cale aerian
:1;7ndicaii
/feciunile care necesit astfel de precauii sunt4
8 %aricelaL
8 zona zooster diseminatL
8 zona zooster localizat la pacienii imunodepresi%iL
8 rubeolL
8 tuberculozL
8 pacieni traDeostomizai.
:2;;inii directoare
/ceste precauii$ alturi de precauiile standard$ pre%in rspndirea a,enilor
pato,eni ce se transmit pe calea aerului$ prin strnut$ tuse$ %orbit$ respiraie.
/ceste precauii necesit$ efecti%$ o camer cu presiune ne,ati%$ cu u
&ncDis$ pentru a menine o presiune adec%at a aerului &ntre camera de
izolare i Dol.
5resiunea ne,ati% a aerului din camera de izolare$ trebuie monitorizat iar
aerul trebuie diri*at &n e.teriorul cldirii sau filtrat &nainte de reciclare.
5rotecia respiratorie trebuie utilizat de ctre toate persoanele care intr &n
camer (sunt ideale aparatele care folosesc filtru de aer).
5acientul %a purta &n afara camerei (atunci cnd %a trebui s8o prseasc
pentru efectuarea unor proceduri) masc cDirur,ical aezat peste ,ur i
nas.
:3;5re,tirea materialelor
3e %or pre,ti toate materialele necesare respectrii precauiilor de pre%enire
a infeciilor transmise pe cale aerian pe un crucior$ &n anticamer.
/ceste materiale sunt4
8 cartel pentru ua camerei de izolareL
8 mti cDirur,icaleL
8 Dalate$ mnui de unic folosinL
8 materiale pentru i,iena minilor.
:4;Efectuarea procedurii
8 se plaseaz pacientulpacienii (ma.im ! pacieni) &ntr8o camer cu
presiune ne,ati%$ cu ua &ncDis pre%zut cu anticamer sau DolL
8 se %or e.plica precauiile de izolare pacientului i a familiei acestuiaL
8 se %or menine &ncDise tot timpul att ua camerei ct i ua antecamerei
pentru a menine presiunea ne,ati% a aerului i pentru a nu rspndi a,enii
pato,eni din aerL
8 se %or afia pe ua camerei precauiile specifice pre%enirii transmiterii
infeciilor pe cale aerian pentru a fi citite de orice persoan care intr &n
camera de izolareL
8 se instruiete pacientul s8i acopere nasul i ,ura cu er%eel de Drtie
atunci cnd tuete sau strnutL
8 se plaseaz un recipient (sac) pe una din lateralele patului pentru ca
pacientul s colecteze materialele folosite (er%eele$ comprese)L
8 se limiteaz mobilizarea pacientului &n afara camereiL
8 dac trebuie s prseasc camera pentru di%erse proceduri$ pacientul %a
purta o masc cDirur,ical iar ser%iciul de in%esti,aiitratament %a fi anunat
despre precauiile de izolare stabilite pentru ca acestea s fie meninute i
acolo i pentru ca pacientul s fie adus &n camera de izolare ct mai repede
posibil.
/-7,#+I.O2-2 =* 1.= +recauii de prevenire a in8eciilor transmise
prin picturile 5lugge
:1;7ndicaii
6olile care necesit astfel de precauii sunt4
8 5neumonia cu DemopDilus influenzae de tip bL
8 DifteriaL
8 Barin,ita streptococicL
8 5neumoniile bacterieneL
8 3carlatina la copiii miciL
8 5arotidita epidemicL
8 7nfecia cu adeno%irusuri la copii.
:2;;inii directoare
8 precauiile$ &n aceste cazuri$ nu necesit &n mod obli,atoriu camere de
izolare cu presiune ne,ati% i cu sistem de &ncDidere automat a uiiL
8 respectarea acestor precauii pre%ine rspndirea infeciilor ce se transmit
prin picturile lui Blu,,e (stropi de sali% rspndii &n aer prin tuse$ strnut$
%orbit)L aceste picturi$ &ncrcate cu ,ermeni pato,eni$ cad pe podea i se
usuc$ transformndu8se &n praful bacterian care este apoi inDalatL
8 materialele necesare aplicrii acestor precauii %or fi pstrate pe un crucior
&n afara camerei de izolare.
:3;Efectuarea procedurii
8 pacientul %a fi plasat &ntr8o camer pre%zut cu toalet complet utilatL
8 pacientul poate &mpri camera cu un alt bolna% care are aceeai afeciuneL
8 se %or e.plica pacientuluifamiliei procedurile de izolareL
8 se %or afia precauiile de izolare pe ua camerei pentru a informa$ &n
prealabil$ pe oricine intr &n camerL
8 se %or spla minile &nainte i dup ieirea din camera de izolare ct i pe
parcursul inter%eniilor asupra pacientuluiL
8 se %a fi.a masca pe fa$ prinznd8o numai de ireturi &n timpul
manipulriiL
8 se instruiete pacientul s utilizeze er%eele de Drtie$ comprese pentru a8
i acoperi ,ura i nasul atunci cnd tuete$ strnut i s le colecteze &n
recipientul de la patL
8 %izitatorii %or fi instruii s poarte Dalate i mti pe care le %or procura din
automatul cu ecDipamente de protecie i s pstreze distana de cel puin un
metru fa de pacientL
8 dac pacientul trebuie s prseasc camera pentru in%esti,aii$ %a purta o
masc facial bine fi.at pe ,ur i nas iar ser%iciul respecti% %a fi &ntiinat
despre precauiunile de izolare stabilite.
/-7,#+I.O2-2 @* 1.@ +recauii de prevenire a in8eciilor transmise
prin contact direct cu secreiile sau obiectele contaminate
:1;5re,tirea materialelor
3e %or pre,ti materialele necesare aplicrii precauiilor de contact pe un
crucior &n afara camerei de izolare.
/ceste materiale sunt4
8 Dalate$ mti cDirur,icaleL
8 mnui de unic folosinL
8 afia* pentru camera de izolareL
8 eticDeteL
8 saci sau pun,i de plastic.
:2;Efectuarea procedurii
8 se %or e.plica pacientuluifamiliei procedurile de izolareL
8 se %or afia pe u aceste precauii pentru informareL
8 se %or spla minile &nainte i dup ieirea din camer$ i dup &ndeprtarea
mnuilorL
8 probele biolo,ice recoltate %or fi plasate &n cutii impermeabile$ eticDetate
corect i se %or trimite imediat la laboratorL
8 se %or ataa pe partea e.tern a cutiilor instruciuni de mane%rare
prudentL
8 %izitatorii %or fi instruii s poarte mnui i Dalate pe tot parcursul %izitei i
s8i spele minile dup &ndeprtarea ecDipamentului de protecieL
8 toate obiectele care au %enit &n contact cu pacientul %or fi plasate &ntr8o
sin,ur pun, impermeabil i se %or lua msurile necesare pentru
&ndeprtarea sau pentru dezinfectarea i sterilizarea lorL
8 se %or utiliza materiale separate pentru fiecare pacient &n parte
(termometre$ tensiometre$ stetoscoape) pentru a reduce riscul transmiterii
infeciei &ncruciateL
8 se limiteaz mobilizarea pacientului &n afara camereiL
8 &n cazul deplasrii pacientului la diferite ser%icii de in%esti,aii i tratament$
se %or acoperi steril rnile dac e.ist$ iar ser%iciile respecti%e %or fi
informate despre precauiile de pre%enire stabiliteL
8 se %or scDimba mnuile dup fiecare procedur efectuat pacientului i se
%or spla minile dup &ndeprtarea fiecrui rnd de mnui.
/-7,#+I.O2-2 "* 1." +recauii de prevenire a in8eciilor la pacieni
cu neutropenie
:1;7ndicaii
/ceste precauii sunt indicate pentru protecia pacienilor cu4
8 3indromul 7munodeficienei DobnditeL
8 arsuri &ntinseL
8 dermatiteL
8 boli infecioase cu erupie %ezicularL
8 leucemii$ limfoameL
8 boala 2od,PinL
8 tratamente imunosupresoare.
:2;;inii directoare
/plicarea acestor precauii %ariaz de la un spital la altul$ fiind influenate i
de ,radul de rezisten a or,anismului pacientuluiL
/ceste precauii particularizate &n funcie de patolo,ia pacientului sunt4
8 plasarea pacientului sin,ur &ntr8o camer de izolare cu presiune poziti%
pentru a fora particulele aflate &n suspensie s se depun sau s fie scoase
afar din camerL
8 limitarea traficului &n camera de izolareL
8 purtarea Dalatelor de protecie$ mtilor i mnuilor de ctre personalul de
&n,ri*ire i de ctre toi %izitatoriiL
8 utilizarea de len*erie steril i de ecDipament complet de protecie &n cazul
&n,ri*irii pacientului care a suferit un transplant de or,anL
8 splarea minilor &n mai multe etape pentru decontaminareL
8 trierea epidemiolo,ic prin controale ri,uroase (e.udat rinofarin,ian$
e.amen coproparazitolo,ic$ radio,rafie pulmonar) a persoanelor care
&n,ri*esc pacientul$ pentru a fi identificai purttorii sntoiL
8 e%itarea procedurile in%azi%e la pacienii cu neutropenie &ntruct acestea
prezint un risc crescut pentru pacientul cu imunitate sczutL
8 personalul de curenie %a fi instruit s8i pun Dalate$ mti i mnui
&nainte s intre &n camera de izolare.
:3;5re,tirea materialelor
0aterialele necesare %or fi pstrate &n anticamer pe un crucior special.
/ceste materiale sunt4
8 Dalate protectoareL
8 mnui de unic folosinL
8 mti facialeL
8 acoperitori pentru &nclminteL
8 bonete.
:4;Efectuarea procedurii
8 se plaseaz pacientul sin,ur &ntr8o camerL
8 se e.plic pacientuluifamiliei precauiunile de izolare pentru a8i diminua
an.ietatea i a8i stimula cooperarea cu ecDipa de &n,ri*ireL
8 se %or afia instruciunile pe ua camereiL
8 se %or spla minile cu un a,ent antiseptic &nainte i dup &ndeprtarea
mnuilor precum i pe parcursul acordrii &n,ri*irilorL
8 se %or purta Dalatele de protecie i mnuile conform precauiunilor
standardL
8 %or fi interzise %izitele persoanelor cunoscute ca fiind bolna%e sau infectateL
8 deoarece pacientul nu are o boal conta,ioas$ materialele sau obiectele
care prsesc camera de izolare nu necesit precauiuni speciale &n afara
celor standard.
/-7,#+I.O2-2 <* 1.< -tiliAarea ec%ipamentului de iAolare
:1;3cop
8 pre%enirea transmiterii infeciilor de la persoana infectat la ali pacieni sau
de la membrii personalului de &n,ri*ire la pacieniL
8 reducerea riscului infectrii pacienilor cu imunitate sczut.
:2;5re,tirea materialelor
8 se ale,e ecDipamentul izolator &n funcie de scopL
8 toate componentele ecDipamentului de protecie (Dalat lun, cu mneci
lun,i$ cu ireturi sau fermoar$ mnui$ mti$ ocDelari de protecie$ bonete)
se selecteaz de pe cruciorul cu materiale &n funcie de procedura care
urmeazL
8 se pre,tete zona de lucru cu eticDete$ benzi izolatoare$ saci de lucru
special marcai$ saci de plastic pentru depozitarea materialelor folosite.
:3;Efectuarea procedurii de &mbrcare
8 se spal minile cu un a,ent de curare antiseptic pentru a pre%eni
dez%oltarea microor,anismelor &n interiorul mnuilorL
8 se &mbrac Dalatul i se &nfoar de *urul &mpre*urul corpului peste
uniforma obinuit pe care trebuie s o acopere completL
8 se lea, bine ireturile sau se tra,e fermoarul i apoi se lea, bridele
Dalatului &n *urul ,tuluiL
8 se aeaz masca confortabil peste nas i ,ur i se lea, ireturile mtii &n
re,iunea occipital$ suficient de sus ca s nu aluneceL
8 dac sunt necesari ocDelari de protecie$ masca se %a aeza sub mar,inea
de *os a ocDelarilorL
8 mnuile se %or pune astfel &nct s acopere mar,inile mnecilor Dalatului
de protecie.
:4;Indeprtarea ecDipamentului de protecie
8 se ine seama de faptul c prile e.terne ale ecDipamentului de protecie
sunt contaminateL
8 cu mna dominant &nmnuat se &ndeprteaz mnua de pe mna
nedominant rulnd &n e.terior maneta acesteiaL
8 se &ndeprteaz i mnua de pe mna dominant introducnd unul sau
dou de,ete prin interiorul mnuii i &ndeprtnd8o cu partea intern &n
afarL
8 &n timpul &ndeprtrii mnuilor nu se %a atin, pielea cu partea e.tern a
acestoraL
8 se arunc mnuile &n sacul special pentru ecDipamente contaminateL
8 se dezlea, masca innd8o numai de ireturi i se depoziteaz$ de
asemenea$ &n sacul pentru ecDipamente contaminateL
8 dac pacientul are o boal ce se rspndete pe calea aerului$ masca se %a
&ndeprta ultimaL
8 se dezlea, Dalatul din *urul ,tuluiL
8 se prinde Dalatul de partea e.tern dintre umeri i se tra,e de pe mneci
&ntorcndu8l pe dos pe msur ce este scos de pe corp$ pentru a e%ita
contaminareaL
8 se ine Dalatul protector ct mai departe de uniform$ se &mpturete pe
dos i se depoziteaz &n recipientul pentru ecDipamente contaminateL
8 se spal minile i antebraele cu spun i a,ent antiseptic &nainte de a iei
din camer (dac cDiu%eta se afl &n camera pacientului)L
8 se &ncDide robinetul (dac nu este automatic) folosind un prosop de Drtie
ce se arunc &n sacul pentru deeuriL
8 se acioneaz clana uii$ pentru a o descDide$ folosind un alt prosop de
Drtie curatL
8 se %a &ncDide ua camerei$ pe dinafar$ cu mna neprote*atL
8 dac cDiu%eta este &n antecamer$ se %or spla minile i antebraele cu
spun i a,ent antiseptic dup prsirea camerei de izolareL
8 dup fiecare procedur$ cruciorul de lucru %a fi curat$ dezinfectat i dotat
cu materialele necesare unei alte proceduriL
8 camera de izolare %a fi complet curat i dezinfectat dup e.ternarea
pacientului4
+#R.'# II* IN.'R4'N0II #-.ONO1'
,#+I.O2-2 2* I$I'N# 3I ,ON5OR.-2 +#,I'N.-2-I
/-7,#+I.O2-2 1* 2.1 /c%imbarea lenBeriei de pat 8r pacient
:1;3cop
8 asi,urarea i,ienei i confortului pacientuluiL
8 &ndeprtarea len*eriei murdarefolosite sau ptat cu sn,e$ secreii$
de*ecii.
:2;0aterial necesar
8 len*erie curatL
8 sac pentru colectarea len*eriei murdareL
8 mnui de cauciuc (pentru len*eria ptat cu de*ecii).
:3;Efectuarea procedurii
8 se strn,e len*eria murdar &n sacul de colectareL
8 se spal minile$ se pun mnuiL
8 se &ntinde cearceaful de pat foarte bine pentru a nu rmne cute i se
fi.eaz la colurile saltelei &n form de plic. Dac cearceaful nu are dimensiuni
corespunztoare fi.area se face la partea dinspre picioarele pacientuluiL
8 se scDimb faa de pern i cearceaful plic.
:4;IncDeierea procedurii
8 se &ndeprteaz len*eria murdar$ se depoziteaz &n saci specialiL
8 se &ndeprteaz mnuile de cauciucL
8 se spal minile.
/-7,#+I.O2-2 2* 2.2 /c%imbarea lenBeriei de pat cu pacientul
imobiliAat
:1;3cDimbarea len*eriei se %a efectua &ntotdeauna dup toaleta pacientului.
;a scDimbarea len*eriei trebuie s participe dou persoane iar ale,erea
metodei de scDimbare a len*eriei de pat$ se face &n funcie de poziia &n care
poate fi aezat pacientul (limitele sale de mobilizare).
:2;3cop
8 asi,urarea i,ienei i confortului pacientuluiL
8 e%itarea complicaiilor la pacientul imobilizat.
:3;0aterial necesar
8 len*erie curatL
8 sac pentru colectarea len*eriei murdareL
8 mnui de unic folosin.
:4;Efectuarea procedurii4
1.N
Este &n funcie de starea pacientului i de posibilitatea de a fi micat.
/sistentul medical stabilete metoda dup cule,erea datelor referitoare la
capacitatea pacientului de a se ridica sau nu &n poziia eznd.
5entru realizarea scDimbrii len*eriei este ne%oie de a*utor.
2.N
a;;a pacientul care se poate ridica4
>earceaful de pat se ruleaz pe dimensiunea mic.
8 se spal minile$ se &mbrac mnuiL
8 pacientul rmne acoperit cu cearceaful folosit sau cu alt pledL
8 se de,a* cearceaful murdar de sub salteaL
8 se ridic pacientul &n poziia eznd fiind susinut cu cte o mn de cele
dou persoane care realizeaz procedura urmtoare4
8 cu cealalt mn se ruleaz cearceaful murdar i se deruleaz cu ,ri* cel
curat pn aproape de pacientL
8 se scDimb faa de pern$ se aeaz perna pe patL
8 pacientul este culcat &n decubit dorsal i este ru,at dac poate$ sau este
a*utat s8i ridice re,iunea fesierL
8 se continu rularea cearceafului murdar spre picioarele pacientului i
derularea celui curatL
8 se ridic apoi membrele inferioare continund rularea i derulareaL
8 cearceaful murdar se introduce &n sac$ cearceaful curat se &ntinde bine i se
fi.eaz la coluri.
b;;a pacientul care rmne &n decubit
>earceaful de pat se ruleaz pe dimensiunea mare.
8 se spal minile$ se &mbrac mnuiL
8 cearceaful plic se scDimb i &mpreun cu pledul se &mpacDeteaz &n
armonicL
8 se de,a* cearceaful murdar de sub salteaL
8 se &ntoarce pacientul &n decubit lateral i se tra,e perna spre mar,inea
patuluiL
8 cearceaful murdar se ruleaz pn ln, pacientL
8 cearceaful curat aezat de8a lun,ul patului se deruleaz pn aproape de
cel murdarL
8 pacientul de &ntoarce &n decubit dorsal apoi &n decubit lateral pe partea
opusL
8 se continu derularea cearceafului murdar i derularea celui curatL
8 cearceaful murdar se pune &n sacul colectorL
8 pacientul este readus &n decubit dorsalL
8 cearceaful curat se &ntinde i se fi.eaz.
3.3cDimbarea cearceafului plic (cu ptura &n interior)
8 este ne%oie de participarea a dou persoaneL
8 se aeaz cearceaful cu ptura (&mpturit &n armonic) deasupra pacientului
astfel &nct mar,inea liber de dedesubt s fie sub brbia pacientului$ iar cea
de deasupra spre picioarele pacientuluiL
8 cele dou persoane se poziioneaz de o parte i de alta a patului$ prind
colul cearceafului curat cu mna dinspre capul pacientului$ i cu cealalt
mn colul cearceafului murdarL
8 cu o micare rapid se &ntinde cearceaful curat i se &ndeprteaz cel
murdar.
:>;IncDeierea procedurii
8 len*eria murdar se colecteaz &n saciL
8 se &ndeprteaz mnuile$ se spal minile.
:=;+bser%aii
/leza i muamaua pot fi scDimbate dup aceleai metode innd cont de
posibilitatea de scDimbare a poziiei pacientului.
/-7,#+I.O2-2 3* 2.3 /c%imbarea lenBeriei de corp a pacientului
imobiliAat la pat
:1;3cop
8 meninerea strii de i,ien i confortL
8 meninereacreterea demnitii pacientuluiL
8 pre%enirea escarelor de decubit.
5rocedura ine seam de tipul de &mbrcminte (pi*ama$ cma de noapte)
i de starea pacientului. 3e obin informaii despre posibilitile de
imobilizare.
:2;3cDimbarea pi*amalei
8 se e.plic pacientului cum poate colabora i se apreciaz &n acelai timp
resursele acestuiaL
8 se spal minile$ se &mbrac mnui.
:3;Dezbrcarea bluzei murdare i &mbrcarea celei curate
8 se descDeie nasturiiL
8 se ridic pacientul &n poziia eznd i se &ndeprteaz bluza murdarL
8 se ruleaz pe rnd fiecare mnec a bluzei curate i se &mbrac fiecare
membru superiorL
8 pacientul este aezat &n decubit$ se &ntinde bluza i se &ncDeie nasturiiL
8 dac pacientul nu se poate ridica$ se &ntoarce &n decubit lateral$ se dezbrac
i se &mbrac partea accesibil dup care pacientul se &ntoarce pe cealalt
parte i se procedeaz la fel rulnd pe rnd mnecile bluzeiL
8 la sfrit$ pacientul este adus &n decubit dorsal$ se &ntinde bluza i se
&ncDeie nasturii.
:4;Imbrcarea i dezbrcarea pantalonilor
8 se mena*eaz pudoarea pacientuluiL
8 se ridic re,iunea lombosacral$ se tra, pantalonii *osL
8 se ridic membrele inferioare i se continu dezbrcareaL
8 se ruleaz pantalonii curai i se &mbrac pe rnd fiecare membru inferior$
dup care se ridic re,iunea fesier i se tra, &n sus spre mi*loc.
:>;+bser%aii
In toate cazurile descrise
8 se %erific punctele de spri*in i se anun orice modificare premer,toare
escarelorL
8 se pudreaz cu talc punctele de spri*inL
8 se %erific dac la terminarea procedurii$ len*eria este bine &ntins i dac
pacientul e.prim stare de confort.
:=;3cDimbarea cmii de noapte
3e apreciaz capacitatea pacientei de a participa la efectuarea procedurii.
Dac pacienta se poate ridica &n poziie eznd se procedeaz astfel4
8 se ridic &nti re,iunea fesier i se tra,e uor cmaa murdarL
8 se strn,e (ruleaz) cmaa murdar de la spate i se trece peste cap
dezbrcnd membrele superioareL
8 se ruleaz fiecare mnec a cmii curate i se &mbrac fiecare membru
superior dup care cmaa este trecut peste cap i &ntins pn aproape de
ezutul pacienteiL
8 se aeaz &n decubit$ se ridic re,iunea fesier i se &ntinde bine cmaa.
Dac pacienta nu se poate ridica4
5entru dezbrcare
8 se &ntoarce pacienta pe o parte i pe alta$ strn,nd de fiecare dat cmaa
pn aproape de a.ilL
8 pacienta &n decubit dorsal se ridic uor i se tra,e cmaa peste capL
5entru &mbrcare
8 se ruleaz cmaa de la poale$ se ridic uor capul se i trece cmaa peste
capL
8 se ruleaz fiecare mnec i se &mbrac pe rnd membrele superioareL
8 se &ntoarce apoi pacienta pe o parte i pe alta &ntinznd cu ,ri* cmaaL
8 se &ntinde bine cmaaL
8 se &ntinde i se fi.eaz cearceaful.
:@;+bser%aii
;a scDimbarea len*eriei de corp i pat se tine cont de constrn,erile fizice4
leziuni ale membrelor$ aparate ,ipsate$ perfuzii montate.
5artea %tmat se dezbrac ultima i se &mbrac prima.
/sistentul medical trebuie s fie prezent la scDimbarea len*eriei pacientului cu
perfuzii sau la care prin planul terapeutic micarea este limitatinterzis.
;a pacientul incontient este de preferat ca partea inferioar a corpului s nu
fie &mbrcat. Dac pacientul prezint dureri la mobilizare sau dup proceduri
se poate administra calmant.
/-7,#+I.O2-2 4* 2.4 .oaleta pacientului imobiliAat la pat
3e realizeaz inter%enii pentru i,iena zilnic i dup caz baia pe re,iuni
corporale.
:1;3cop
8 meninerea i,ienei te,umentuluiL
8 meninerea strii de confort a pacientuluiL
8 pre%enirea leziunilor cutanateL
8 acti%area circulaiei.
:2;5rincipii ,enerale
8 se apreciaz prin cule,erea datelor$ starea pacientului pentru a e%alua
resursele$ de cectce fel de a*utor are ne%oie$ limitele &n care poate fi
mobilizatL
8 se asi,ur intimitatea$ se respect pudoarea pacientuluiL
8 se asi,ur temperatura corespunztoare mediului ambiant pentru a nu crea
disconfortL
8 materialele se pre,tesc i se ale, &n funcie de procedur i sunt aezate
&n apropiereL
8 se respect o anumit ordine a splrii re,iunilor astfel &nct s permit
descoperirea$ splarea i acoperirea zonei fr s creeze disconfortL
8 dup efectuarea &n,ri*irilor i,ienice corporale i scDimbarea len*eriei$
pacientul %a fi aezat &ntr8o poziie ct mai comodL
8 fiecare zon se umezete$ se spunete$ se cltete i se ter,e$ dup care
se &n%eleteL
8 se lucreaz cu blndee i atenie dac pacientul are constrn,eri fizice
(aparat ,ipsat$ pansament$ perfuzie).
:3;0ateriale necesare
0aterialele se pre,tesc &n funcie de scop de tipul de &n,ri*ire4 baia la pat$
toaleta i &n,ri*irea unei re,iuni.
5entru toaleta complet la pat se pre,tesc4
8 materiale pentru protecie4 muama$ alez$ cearaf$ prosop de baieL
8 materiale pentru splat4 can cu ap cald i rece$ li,Dean$ trei mnui de
toaleta de culori diferite$ # prosoape de culori diferite$ forfecu i pil pentru
un,Dii$ piepten$ alcool$ spun neutru$ mnui de unic folosin$ alcool
mentolat$ talcL
8 materiale pentru toaleta ca%itii bucale4 periu$ past$ paDarL
8 materiale pentru toaleta or,anelor ,enitale4 plosc$ pense$ post8tampon$
tampoaneL
8 len*erie curat de corp i patL
8 sac pentru len*eria murdar.
+rdinea splrii
8 faa i ,tulL
8 partea anterioar a toracelui$ membrele superioare$ abdomenul$ partea
posterioar a toracelui i re,iunea fesier$ membrele inferioare or,anele
,enitaleL
0nuile de baie i cele # prosoape de culori diferite$ se scDimb astfel4
primul pentru fa i ,t$ al doilea pentru truncDi i membre$ al treilea pentru
or,anele ,enitale.
:4;5re,tirea pacientului
8 se discut cu pacientul i se Q&mpart sarcinileQ stabilind contribuia acestuiaL
8 se stabilete orarul efecturii toaletei &n funcie de acti%itatea din secie
(ser%irea mesei$ in%esti,aii$ orarul tratamentului).
:>;Efectuarea procedurii
3e dezbrac pe rnd fiecare re,iune i se insist &n anumite zone dup cum
urmeaz4
8 la fa i ,t4 se &ncepe cu ocDii$ se insist cu micri circulare &n zona
perioral i perinazal$ se insist la urecDe &n cute i re,iunea
retroauricularL
8 se scDimb mnuaL
8 pe partea anterioar a toracelui se insist &n a.ile$ la femei &n pliurile
submamareL
8 la membrele superioare$ splarea se face cu micri lun,i i circulare
&ncepnd de la articulaia pumnului spre umr pentru a stimula circulaia de
&ntoarcere. 3e insist la spaiile interdi,itale i se taie un,DiileL
8 la ni%elul abdomenului se insist la ni%elul pliurilor in,Dinale unde apar uor
iritaii$ la ni%elul ombilicului care poate fi murdarL
8 pe partea posterioar$ cu pacientul aezat &n decubit lateral$ se insist &n
plica interfesierL
8 se controleaz punctele de spri*in$ se fricioneaz uor cu alcool mentolat i
se pudreaz cu talcL
8 se readuce pacientul &n decubit dorsal i se continu cu splarea membrelor
inferioare insistnd la ni%elul ,enuncDiului$ plicii poplitee$ &n re,iunea plicii
in,Dinale$ &n re,iunea tendonului lui /Dile i clciuluiL picioarele se introduc
&ntr8un li,Dean cu ap pentru a tia mai uor un,DiileL
8 toaleta or,anelor ,enitale se face cu pacientul &n poziie ,inecolo,ic
folosind pense posttampon sau mnui de unic folosin. Direcia de splare
este dinspre partea anterioar spre cea posterioar. 5acientul se poate spla
sin,ur dac starea &i permite fiind instruit cum s procedeze corect. ;a sfrit
pacientul este ridicat &n poziie eznd (dac se poate) sau &ntors &n decubit
lateral pentru i,iena ,urii. In,ri*irea se &ncDeie cu pieptnarea prului.
:=;In,ri*irea ocDilor
1.3cop
8 pre%enirea infeciilor i &ndeprtarea secreiilorL
8 meninerea ocDiului umed la pacientul cu paralizie$ &n e.oftalmie.
2.0ateriale necesare
8 ser fiziolo,ic$ soluie de acid boricL
8 soluie de %itamina /L
8 sticlu cu picurtorL
8 lacrimi artificiale$ un,uent oftalmic recomandat de medicL
8 comprese sterileL
8 mnui sterileL
8 t%i renalL
8 prosop$ material impermeabil.
3.5re,tirea pacientului
5acientul poate fi colaborant$ contient sau comatos.
5acientul contient se informeaz i i se e.plic derularea procedurii.
In,ri*irea se poate realiza &n cadrul toaletei zilnice sau$ dup caz$
independent.
5acientul se aeaz &n decubit cu capul uor &ntors spre ocDiul care %a fi
primul splat.
4.Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui sterileL
8 se &ndeprteaz secreiile sau crustele ter,nd uor de la comisura e.tern
spre cea intern folosind un tampon steril &mbibat &n ser fiziolo,icL
8 pentru fiecare ter,ere se folosete un tampon nouL
8 mane%rele se repet pentru cellalt ocDiL
8 se instileaz lacrimi artificiale sau se aplic un,uent oftalmic.
In cazul pacientului comatos
8 se urmeaz aceeai pai$ asistentul medical descDiznd pleoapele i
aplicnd pe fiecare ocDi cte o compres sterilL
8 se instileaz &n sacul con*uncti%al cte o pictur de %itamina / de dou ori
pe ziL
8 lipsa clipirii impune instilarea lacrimilor artificiale.
In cazul pacientului cu boala 6/3ED+R se recomand4
8 purtarea ocDelarilor fumurii pentru reducerea intensitii luminii$ protecia
&mpotri%a %ntului i a curenilor$ permite camuflarea e.oftalmieiL
8 pacientul este sftuit s doarm cu capul mai sus (dou perne) ceea ce
permite reducerea edemului palpebralL
8 pentru meninerea umiditii corneei se aplic comprese &mbibate &n ser
fiziolo,ic.
:@;In,ri*irea mucoasei nazale
1.3copindicaii
8 meninerea permeabilitii cilor respiratorii superioareL
8 pre%enirea leziunilor &n infecii nazale$ leziuni de presiune determinate de
sond pentru o.i,en$ pentru e%acuarea sucului ,astric sau pentru
alimentaie.
2.0ateriale necesare
8 tampoane sterileL
8 ser fiziolo,icL
8 %aselinL
8 ap o.i,enat diluatL
8 t%i renalL
8 mnui de cauciuc.
3.5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientulL
8 se e.plic modul de derulare a proceduriiL
8 este aezat &n decubit sau pe scaun$ cu capul deflectat i uor &ntors &ntr8o
parte.
4.Efectuarea procedurii
8 se cur fosele nazale cu tampoane umezite cu ser fiziolo,ic$ se
&ndeprteaz crusteleL
8 pentru fiecare nar se folosete de fiecare dat alt tamponL
8 crustele se pot &ndeprta prin lubrifiere cu %aselinL
8 dac sonda este montat se procedeaz astfel4
8 se dezlipete plasturele de pe nas i faL
8 se retra,e sonda E86 cm i se cur urmele de band adezi%L
8 se scDimb poziia sondei i se fi.eaz din nouL
8 cnd sonda se scDimb$ se repune dup o pauza de 68F ore.
:";In,ri*irea urecDilor
1.3cop
8 meninerea strii de i,ien a conductului auditi% e.ternL
8 &ndeprtarea depozitelor de cerumen sau a celor patolo,iceL
8 aplicarea unor tratamente.
2.0ateriale necesare
8 tampoane cu %atL
8 t%i renalL
8 soluie de bicarbonat de sodiuL
8 mnui de baieL
8 prosop.
3.5re,tirea pacientului
8 se informeaz i este ru,at s colaborezeL
8 se cule, date &n le,tur cu e%entualele tratamente locale care trebuie
aplicate.
4.Efectuarea procedurii
8 se cur conductul auditi% e.tern cu un tampon uscat$ efectund cu
blndee micri de rotaieL
8 se obser% e%entualele iritaii sau secreiiL
8 se cur pa%ilionul urecDii cu mnua de bumbacL
8 la sfrit dac pacientul a,reeaz$ se pune un tampon de %atL
8 dac pacientul are indicaie de tratament acesta se efectueaz conform
recomandrilor.
:<;In,ri*irea ca%itii bucale
1.;a pacientul contient
1.1.3cop
8 e%aluarea strii de sntate oralL
8 &ndeprtarea ,ustului i mirosului neplcut al ca%itii bucaleL
8 promo%area confortului.
1.2.0ateriale necesare
8 periu de dini personalL
8 past de diniL
8 paDar cu ap pentru splareL
8 paDar de ap pentru protezL
8 t%i renal pentru colectare apL
8 a dentarL
8 er%eele de Drtie$ prosop$ muamaL
8 ap de ,urL
8 tampoane$ prosoapeL
8 ta% pentru materiale.
1.3.5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientulL
8 se apreciaz resursele fizice pentru a stabilii modul de colaborareL
8 se aeaz &ntr8o poziie adec%at strii ,enerale4
8 eznd cu un prosop &n *urul ,tuluiL
8 decubit lateral cu capul uor ridicat spri*init pe o pern prote*at cu prosop.
1.4.Efectuarea procedurii
8 se d pacientului periua$ pasta i paDarul cu apL
8 se susine t%ia renal sub brbia pacientului sau aproape de faa
acestuiaL
8 se sftuiete pacientul s perie suprafaa e.tern a dinilor &ncepnd din
partea stn, apoi la centru i apoi partea dreaptL
8 se perie apoi suprafaa coroanelor i suprafaa intern a dinilorL
8 perierea se face &n sens %ertical !8# minuteL
8 se in%it pacientul s8i clteasc cu mult ap i la sfrit cu ap de ,urL
8 dac pacientul este &n decubit se ofer o can cu cioc sau un tub de
suciune.
2.;a pacientul comatos
2.1.3e e%alueaz starea acestuia$ se apreciaz dac are refle. de de,lutiie.
2.2.0ateriale necesare
8 periu personalL
8 past de diniL
8 prosopL
8 tampoane pe porttamponL
8 descDiztor de ,urL
8 comprese de tifon sterileL
8 ap de ,ur$ ,licerin bora.at !M$ ,licerin cu stamicinL
8 spatul lin,ualL
8 t%i renalL
8 mnui de unic folosinL
8 %aselin pentru buzeL
8 serin,i pentru aspirarea licDidului.
2.3.5re,tirea pacientului
8 se aeaz pacientul &n decubit lateral$ toracele uor ridicatL dac nu este
posibil se &ntoarce capul &ntr8o parte.
2.4.Efectuarea procedurii
8 se spal minile$ se &mbrac mnui$
8 se prote*eaz perna cu un prosop i se aeaz alturi t%ia renal i
serin,a pentru aspiraie$
8 se fi.eaz ma.ilarele cu a*utorul descDiztorului de ,urL
8 se perie suprafaa e.tern dinilor folosind o cantitate mic de pastL
8 se aspir licDidul cu serin,aL
8 se folosete o spatul lin,ual i tampoane pentru &ndeprtarea obra*ilor i
buzelor &n %ederea currii mucoase bucaleL
8 se cur suprafaa intern a dinilor folosind tampoane cu ,licerin
bora.at sau cu ,licerin cu stamicin dac e.ist candidaL
8 se obser% foarte bine aspectul ,in,iilor$ dinilor i limbiiL
8 se stabilesc &n,ri*iri ulterioare &n funcie de constatri.
2.>.+bser%aii
Dac pacientul nu are refle. de de,lutiie se renun la past i periu
e.istnd risc de aspiraie pe cile respiratorii.
:10;In,ri*irea protezei
1.3cop
8 0eninerea i,ienei protezei i a ca%itii bucale.
2.0ateriale necesare
8 paDar matL
8 periuL
8 past de diniL
8 mnui de unic folosin.
3.Efectuarea procedurii
8 pacientul contient este ru,at s8i scoat proteza s o curee i s o pun
&ntr8un paDar propriu$ mat$ netransparentL
8 la pacientul incontient &n,ri*irea se face de ctre alt persoan4
8 se &mbrac mnuile de unic folosinL
8 se prinde proteza cu o compres de tifon i se &ndeprteazL
8 se spal proteza cu periua i pasta pacientuluiL
8 se pune proteza &ntr8un paDar curat$ matL
8 se red proteza pacientului cnd &i recapt starea de contienL
8 &nainte de montarea protezei se cltete ,ura cu ap curat.
:11;In,ri*irea prului
1.3cop
8 meninerea i,ienei
8 meninerea strii de bine a pacientului
8 pstrarea demnitii pacientului
a;In,ri*irea zilnic prin pieptnare
0ateriale necesare4
8 piepteneperieL
8 pnz sau prosop pentru protecie.
Efectuarea procedurii
8 se face de ctre pacient$ dac poate sau de ctre alt persoanL
8 prul se &mparte &n u%ie i se piaptn de la %rf spre rdcinL
8 prul lun, se &mpletete (recomandare)L
b;3plarea prului
3e poate face &n mai multe moduri4
8 &n pat 8 spatele pacientului fiind spri*init de salteaua rulat$ li,Deanul
spri*init pe somierL
8 &n pat 8 pacientul fiind orientat spre mar,inea patului$ &n decubit dorsal
orientat oblic
8 pe scaun 8 dou scaune cu sptar puse cu sptarele apropiate$ pe unul st
pacientul pe cellalt se spri*in li,DeanulL
8 pe scaun ln, la%oar 8 cu faa sau cu spatele &n funcie de starea ,eneral
a pacientului.
2.0ateriale necesare
8 li,Dean$ ,leat pentru colectarea apei folositeL
8 %as cu ap caldL
8 termometru de baieL
8 spun licDid amponL
8 muama i alezL
8 prosoapeL
8 usctor de prL
8 perie$ pieptnL
8 para%anL
8 mnui de unic folosin.
3.5re,tirea pacientului
8 se e%alueaz starea pacientului pentru a se stabili modul potri%itL
8 se informeaz pacientul pri%ind mane%rele ce se %or face.
4.Efectuarea procedurii
4.1.>u pacientul &n poziie eznd$ e scaun sau la la%oar
8 se prote*eaz len*eria pacientului cu material impermeabilL
8 prul se umezete$ se amponeazL
8 se maseaz uor pielea capului cu pulpa de,etelorL
8 prul se cltetelimpezete pn la &ndeprtarea total a amponuluiL
8 se acoper capul cu un prosop uscat$ caldL
8 prul se usuc cu usctorul.
4.2.>u pacientul &n pat
8 se prote*eaz patul cu material impermeabilL
8 captul liber al muamalei se ruleaz din ambele pri i se introduce &n
li,Dean sau ,leat
8 muamaua se acoper cu alezL
8 prul se umezete$ se amponeazL
8 se maseaz uor pielea capului cu pulpa de,etelorL
8 prul se cltetelimpezete pn la &ndeprtarea total a amponuluiL
8 se acoper capul cu un prosop uscat$ caldL
8 prul se usuc cu usctorul.
/-7,#+I.O2-2 >* 2.> /c%imbarea poAiiei pacientului imobiliAat9
adinamic
:1;3cop
8 asi,urarea confortului pacientuluiL
8 pre%enirea complicaiilor fa%orizate de imobilizare (escare$ tromboze$
&ncetinirea tranzitului).
:2;0ateriale necesare
8 perneL
8 suluri din ptur$ din alte materiale te.tileL
8 spri*initor pentru picioare$ saci de nisip.
:3;5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientulL
8 se e%alueaz resursele pacientului i capacitatea acestuia de a participa la
procedur.
:4;Efectuarea procedurii
1.3e realizeaz de "8! persoane$ una a%nd rol de coordonator.
a;3cDimbarea poziiei din decubit dorsal &n decubit lateral
8 persoana care face scDimbarea se aeaz de partea patului spre care se
&ntoarce pacientulL
8 se pliaz ptura spre partea opus pentru a realiza un sul de spri*inireL
8 se prinde umrul pacientului$ se ridic i se spri*in cu pturaL
8 se spri*in apoi toracele pacientului cu o mna$ i cu mna dinspre
picioarele acestuia se roteaz bazinul i membrele inferioareL
8 membrul inferior de deasupra se flecteaz$ cel de dedesubt rmne &ntinsL
8 se pune o pern sub ,enuncDiul superiorL
8 se spri*in spatele cu ptura fcut sulL
8 se reaeaz patul$ se &ntinde len*eriaL
8 se acoper pacientul.
b;3cDimbarea poziiei din decubit lateral &n decubit dorsal
8 persoana care face scDimbarea se aeaz de partea patului spre care este
&ntors pacientulL
8 se &ndeprteaz perna de sub ,enuncDi i sulul din pturL
8 se aeaz pacientul cu micri blnde &n decubit dorsalL
8 se introduc sub re,iunea lombar i sub ,enuncDi pernie mici sau
materiale te.tile &mpturite pentru a respecta curbura fiziolo,ic a coloanei i
pentru a e%ita Dipere.tensia membrelorL
8 se reaeaz patul$ se &ntinde len*eriaL
8 se acoper pacientul.
c;3cDimbarea poziiei din decubit dorsal &n poziie eznd
De ctre o sin,ur persoan
8 se dez%elete pacientul pn la mi*locL
8 persoana se aeaz &n faa pacientului$ acesta fiind ru,at s &ntoarc
pri%irea &ntr8o parteL
8 se prinde pacientul de sub a.ile i se spri*in capul de antebraL
8 pacientul este ru,at s se spri*ine pe tlpi i s se ridice uor la comandL
8 se tra,e spre capul patuluiL
8 se spri*in spatele cu perneL
8 se fi.eaz ,enuncDii cu un sul i tlpile cu un spri*initor.
De ctre dou persoane
8 cele dou persoane se aeaz de o parte i de alta a patului fa &n faL
8 braele dinspre capul pacientului se &ncrucieaz pe spatele acestuia$
cealalt mn se introduce &n a.ilL
8 una dintre persoane comand micareaL
8 pacientul este tras spre capul patului i se fi.eaz poziia.
d;3cDimbarea poziiei din poziie eznd &n decubit dorsal
Reaezarea pacientului &n decubit dorsal din poziia eznd se face de ctre
dou persoane.
8 cele dou persoane se aeaz de o parte i de alta a patului fa &n faL
8 una dintre persoane comand micareaL
8 se &ndeprteaz obiectele de spri*in de sub ,enuncDi i din dreptul tlpilorL
8 braele dinspre capul pacientului se &ncrucieaz pe spatele acestuia$
cealalt mn se introduce &n a.ilL
8 cu o micare atent pacientul este tras pn a*un,e &n decubit dorsal$ cu
capul spri*init pe pernL
8 se fi.eaz sulurile de spri*in sub re,iunea lombar i ,enuncDiL
8 se reaeaz patul$ se &ntinde len*eriaL
8 se acoper pacientul.
e;Readucerea pacienilor alunecai din poziie semieznd sau eznd
8 pacientul este ru,at s se spri*ine pe tlpiL
8 se prinde de sub a.ile i se tra,e uor spre capul patuluiL
8 dac acti%eaz dou persoane se prinde cu o mn de sub a.il$ iar cealalt
de introduce sub re,iune fesier i se acioneaz la comandL
8 se fi.eaz poziia.
/-7,#+I.O2-2 =* 2.=. 1obiliAarea pacientului
:1;3cop
8 pre%enirea complicaiilorL
8 stimularea tonusului muscular$ fizic i psiDic.
:2;0ateriale necesare
8 cadru mobilL
8 a,itatorL
8 bastonL
8 cr*e.
:3;5re,tirea pacientului
3e anun pacientul i se e.plic importana mobilizrii precoce.
5entru anumii pacieni se cere acordul medicului pri%ind tipul i durata
mobilizrii (paralizai$ operai$ cu infarct miocardic).
:4;0obilizarea pasi%
8 se fac micri de fle.ie$ e.tensie$ rotaie$ abducie$ aducie$ supinaie$
pronaieL
8 se maseaz membrele &n sensul circulaiei de &ntoarcereL
8 se comunic permanent cu pacientul pentru a afla dac are dureriL
8 se controleaz pulsul.
:>;Ridicarea &n poziia eznd
a;In pat
8 se ridic dup teDnica scDimbrii poziieiL
8 se spri*in cu perneL
8 se poate ridica sin,ur cu a*utorul unei a,tori.
b;;a mar,ine patului
E.ecutarea de ctre o sin,ur persoan
8 se introduce o mn sub a.ile i una sub re,iunea popliteeL
8 pacientul se poate prinde de ,tul persoanei care face mane%raL
8 se roteaz picioarele pacientului &ntr8un un,Di de 90S i sunt lsate s
atrne uor la mar,inea patuluiL
8 se spri*in dac pacientul nu &i poate menine poziia.
E.ecutarea de ctre dou persoane
8 se introduce cte o mn sub omoplai$ iar cealalt sub re,iunea popliteeL
8 se ridic pacientul &n poziie eznd i se rotete cu un un,Di de 90S$ fiind
adus la mar,inea patuluiL
8 reaezarea &n pat se face e.ecutnd micrile &n ordine in%ers.
c;/ezarea pacientului &n fotoliu
8 se aeaz pacientul la mar,inea patuluiL
8 se aduce fotoliul cu rezemtoarea lateral la mar,inea patuluiL
8 persoana se aeaz &n faa pacientului$ introduce minile sub a.ilL
8 pacientul se ridic uor &n picioare (a*utat de ctre una sau dou persoane)L
8 se &ntoarce pacientul cu spatele spre fotoliu i se aeaz cu ,ri*L
8 se acoper cu un pledL
8 readucerea &n pat se face e.ecutnd micrile &n sens in%ers.
d;Ridicarea pacientului &n poziie ortostatic
8 se aduce pacientul la mar,inea patuluiL
8 se susine i se ridic &n picioare fiind susinutL
8 se obser% pacientul$ se aeaz &n pat dac are ameeliL
8 reaezarea &n pat se face e.ecutnd micrile &n sens in%ers.
e;Efectuarea primilor pai
8 se &ntreab medicul dac pacientul poate fi mobilizatL
8 se ridic &nti &n poziie eznd$ apoi este adus la mar,inea patuluiL
8 se ridic &n picioare i se obser% comportamentulL
8 se spri*in de bra sau se ofer un cadru mobil i se parcur,e distana
recomandat de medicL
8 se crete distana pro,resi%L
8 pacientul este &ncura*at s se deplaseze i sin,ur pe msur ce starea sa
permite.
/-7,#+I.O2-2 @* 2.@. ,aptarea eliminrilor
:1;N
a;>aptarea urinei
8 se prote*eaz patul cu alez i muamaL
8 se dezbrac partea inferioar a corpuluiL
8 se &nclzete plosca sau urinarul cu ap cald$ se ter,e cu Drtie i,ienicL
8 la brbai penisul se introduce &n urinar sau se orienteaz spre ploscL
8 pacientul se izoleaz i se las cte%a minute sin,urL
8 se a*ut pacientul sa8i spele minile.
b;>aptarea materiilor fecale
8 se spal minile$ se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se prote*eaz patul cu alez i muamaL
8 se izoleaz pacientul cu un para%anL
8 se dezbrac partea inferioar a corpuluiL
8 se &nclzete ploscabazinetul cu ap cald$ se ter,e cu Drtie i,ienicL
8 se introduce o mn sub re,iunea sacral a pacientului$ se ridic uorL
8 cu cealalt mn se introduce plosca sub pacientL
8 se acoper pacientul i se las sin,urL
8 se ofer dup defecaie Drtie i,ienic$ dac starea pacientului &i permite s
o foloseascL
8 se &ndeprteaz plosca acoperitL
8 dac este necesar se face toaleta re,iunii pe un alt bazinetL
8 se ofer pacientului ap$ spun$ prosop pentru a8i spla minileL
8 se reaeaz patulL
8 se aerisete camera.
+bser%aii
3e obser% dac scaunul este modificat (culoare$ consisten$ form$
cantitate).
c;>aptarea sputei
8 urmrete pre%enirea rspndirii infeciei$ obser%area aspectului sau
obinerea unor mostre pentru e.amene de laboratorL
8 captarea se face &n cutii petri sau paDare conice ,radate cu soluie
dezinfectant (cu e.cepia situaiei &n care se recolteaz pentru laborator)L
8 pacientul este instruit cum s colecteze sau sa recolteze sputa pentru
e.amenul de laborator$ eliminnd numai &n colectoarele oferiteL
8 scuiptoarea se scDimb cel puin de dou ori pe ziL
8 se a*ut pacientul s8i clteasc ,ura cu apL
8 se sftuiete pacientul s stea &ntr8o poziie care s fa%orizeze eliminareaL
8 se ,olesc cutiile sau paDarele folosite i se sterilizeaz corect &n %ederea
refolosiriiL
8 se noteaz cantitatea$ aspectul$ compoziiaL
8 se respect cu strictee precauiile uni%ersale.
d;>aptarea %rsturilor
8 la pacientul care %ars se &ndeprteaz proteza dentarL
8 se susine cu o mn fruntea pacientului$ iar cu cealalt se ine t%ia
renal sub brbieL
8 dac pacientul este &n decubit$ se rotete capul &ntr8o parte i t%ia se
aeaz ln, faa acestuiaL
8 se &ndeprteaz imediat t%ia cu %om$ dup care se obser% coninutulL
8 se ofer pacientului un paDar cu ap pentru a8i clti ,ura$ i un er%eelL
8 pacientul &n decubit trebuie atent supra%e,Deat s nu aspire %omaL
8 dac pacientul are din nou senzaia de %om4
8 este sftuit s respire adncL
8 se aerisete &ncpereaL
8 pacientul &n decubit trebuie atent supra%e,Deat s nu aspire %omaL
8 dac pacientul are din nou senzaia de %om4
8 este sftuit s respire adncL
8 se aerisete &ncpereaL
8 se ser%ete o t%i curata (%ederea %omei poate declana refle.ul de
%om)L
:2;+bser%aii
In cazul in,estiei accidentale de alimente alterate sau to.ice$sau de
medicamente$ recoltarea se face din %rstura pentru e.amenul de laborator.
,#+I.O2-2 3* #2I1'N.#R'# +#,I'N.-2-I
/specte ,enerale
8 se cule, date despre re,im$ orarul meselor$ repartizarea pe mese$
posibilitile de mobilizare$ capacitatea pacientului de a8i folosi membrele
superioareL
8 se obin informaii despre restricii le,ate de efectuarea unor e.amene$
administrarea unor medicamente &n funcie de orarul meselorL
8 se obin informaii despre preferinele alimentare ale pacientului.
/-7,#+I.O2-2 1* 3.1. #limentarea activ
0asa poate fi ser%it la sala de mese$ &n salon la mas$ &n salon la pat &n
poziie eznd$ sau &n decubit lateral.
Dac este cazul$ se prote*eaz len*eria cu un prosop.
/limentele sunt ser%ite &n condiii i,ienice pe o ta%$ mas portabil$
acoperite.
5acientul este a*utat s &i porioneze alimentele.
3e obser% consumul de alimente de ctre pacient$ respin,erea unor
alimente.
In decubit lateral4
8 se ridic uor capul pacientului$ se prote*eaz patulL
8 alimentele se aeaz ln, pacientL
8 pacientul este aezat cu partea sntoas accesibilL
8 se asi,ur administrarea licDidelor cu paiul sau din cni cu cioc.
/-7,#+I.O2-2 2* 3.2 #limentarea pasiv
3e practic pentru pacienii care nu se pot alimenta sin,uri.
8 &n funcie de starea ,enerala$ pacientul este aezat &n poziie eznd$ sau cu
capul ridicatL
8 se prote*eaz len*eria de pat i cea de corpL
8 se plaseaz ta%a ln, pacient &n aa fel &nct s %ad alimenteleL
8 se %erific temperatura alimentelorL
8 se administreaz cantiti mici$ %erificndu8se dac a &n,Diit cantitatea de
alimente dat anteriorL
8 alimentele se taie buci mici$ nu se atin, cu mnaL
8 resturile de alimente se &ndeprteaz din salon. mirosul sau %ederea lor
poate declana refle. de %omL
+bser%aii
8 dac masa se ser%ete &n salon$ acesta trebuie aerisit &nainteL
8 se &ndeprteaz plotile urinareL
8 nu se asociaz ora mesei cu ora de tratamentL
8 pacienii ari$ cu boli de piele$ cu aspect neplcut$ sunt acoperii i izolai
se identific moti%ele pentru care pacientul refuz alimentaia sau anumite
alimenteL
8 se consemneaz toate acuzele din timpul meseiL
8 pacientul inapetent trebuie stimulat cu tact s accepte DranaL
8 pacienii cu tulburri de de,lutiie sunt atent obser%ai.
8 se folosesc alimente semisolide dac pacientul are tulburri de de,lutiie.
,#+I.O2-2 4* 1)/-R#R'# 3I /-+R#4'$C'R'# 5-N,0II2OR
4I.#2' 3I # #2.OR +#R#1'.RI
/-7,#+I.O2-2 1* 4.1 1surarea i notarea temperaturii corporale
0surarea temperaturii corporale se efectueaz$ la ora actual$ cu
termometrul electronic.
/paratul permite msurarea temperaturii cutanate (&n a.il)$ rectale i
timpanice. /ceast msurare a temperaturii este rapid i fiabil.
7ndicaii
8 supra%e,Derea sistematic &n cursul spitalizriiL
8 supra%e,Derea unui sindrom infecios sau inflamator.
5re,tirea 0aterialelor
3e %or pre,ti pe o ta% medical4
8 termometru electronic cutanat sau timpanic cu sond disponibilL
8 comprese curate i soluie dezinfectantL
8 lubrifiant pentru termometrul rectal.
3e %or folosi racorduri de unic folosin pentru termometrele timpanice.
<ermometrul %a fi dezinfectat dup fiecare pacient.
5re,tirea 5acientului
8 se e.plic pacientului proceduraL
8 se cere pacientului s rmn culcat &n patL
5entru supra%e,Derea sistematic este important de considerat faptul c
temperatura este mai mic dimineaa &nainte ca pacientul s se ridice din
pat.
Efectuarea procedurii de msurare a temperaturii
>u termometrul electronic timpanic
8 se introduce captatorul adaptat la un capion de unic folosin &n urecDea
pacientuluiL
8 se rotete termometrul cu #0S &n spate pentru a fi &n faa timpanuluiL
8 aparatul afieaz temperatura &n " 8# secunde.
>u termometrul electronic cutanat
8 se descoper a.ila pacientuluiL
8 se tamponeaz pentru a &ndeprta transpiraiaL
8 se introduce sondacaptatorul termometrului &n mi*locul a.ilei i se apropie
braul de toraceL
8 se ateapt #0 sec. pn se aude semnalul sonorL
8 se a*usteaz temperatura afiat cu 0$ES> pentru a obine temperatura
corporalL
8 se spal minile.
/celai termometru poate fi folosit i pentru msurarea temperaturii rectale.
>u termometrul electronic oral
8 se introduce sondacaptatorul electronic &ntr8un capion din material
plasticL
8 se plaseaz &n ca%itatea bucal$ sublin,ualL
8 se menine termometrul pe loc pn la semnalul sonorL
8 se scoate termometrul i se citete %aloareaL
8 se arunc capionul din plastic &n recipientul pentru deeuriL
8 se spal minile.
>u termometrul electronic rectal
8 se aeaz pacientul &n poziia 3703L
8 se introduce sonda termometrului prote*at de capionul lubrifiat
(apro.imati% ' cm)L
8 se menine termometrul pn la semnalul sonorL
8 se scoate termometrul$ se citete %aloareaL
8 se arunc capionul &n recipientul pentru deeuriL
8 se spal minile.
+bser%aii
8 msurarea temperaturii rectal poate s antreneze leziuni dac este
practicat cotidianL.
8 msurarea temperaturii rectal poate pro%oca sn,erri la copii$ rupturi ale
%enelor Demoroidale$ escare sau rectite (necesitnd inter%enii cDirur,icale).
Reprezentarea ,rafic a temperaturii
8 se socotesc pentru fiecare linie orizontal din foaia de temperatur cte !
di%iziuni de ,radL
8 se noteaz ,rafic %aloarea &nre,istrat$ printr8un punct de culoare albastr
aezat direct pe linia orizontal din rubrica corespunztoare pentru dimineaa
(D) sau seara (3) pentru cifrele cu so (pare)L e.emplu #6$!L #1$'L #F$6 etc.
8 se unete primul punct cu rubrica pentru temperatur aflat &n partea
dreapt a sistemului de coordonate din foaia de temperaturL
8 se obine curba termic prin unirea punctelor care indic %alorile
temperaturii msurate bicotidian pe parcursul zilelor de supra%e,Dere i
&n,ri*ire.
Educarea pacientului
8 se informeaz pacientul c termometrul este un instrument indispensabil
pentru aprecierea strii ,enerale la domiciliuL
8 se e.plic pacientului cum s &ntrein i s utilizeze termometrulL
8 se ofer pacientului un tabel cu %alori termice orientati%e$ &n funcie de
calea de msurare folosit$ ca &n e.emplul de mai *os.
>alea de msurare 3cala >elsius 3cala BaDrenDeit
+ral #1S> T8 0$# 8 0$6 9F$6SB T8 0$E 8 "$0
Rectal #1$ES> T8 0$# 8 0$6 99$6SB T8 0$E 8 "$0
/.ilar #6$ES> T8 0$# 8 0$6 91$6SB T8 0$E 8 "$0
/-7,#+I.O2-2 2* 4.2 1surarea i notarea pulsului
7ndicaii
8 determinarea numrului de bti cardiace pe minutL
8 obinerea de informaii despre acti%itatea inimii i despre starea arterelorL
8 aprecierea rspunsului inimii la medicaia cardiac$ acti%itate sau stres.
5re,tirea materialelor
3e pre,tesc pe o ta% medical4
8 >eas de mn cu secundar sau cronometru
8 >uloare roie (creion$ pi. sau carioca)
8 >arnet de adnotri personale
5re,tirea pacientului
5re,tirea psiDic
8 se e.plic pacientului procedura pentru a reduce emoiile$ teama i a obine
colaborareaL
8 se asi,ur un repaus psiDic de cel puin E minute &nainte de msurareL
5re,tirea fizic
8 se asi,ur un repaus fizic de cel puin E minute &nainte de msurareL
8 se aeaz pacientul &n poziie confortabil &n funcie de starea ,eneral4
8 &n decubit dorsal cu membrul superior &ntins pe ln, corp$ articulaia
minii &n e.tensie$ mna &n supinaie (palma orientat &n sus)L
8 &n poziie semieznda (&n pat sau &n fotoliu) antebraul &n un,Di drept
spri*init pe suprafaa patului$ mna &n supinaie i e.tensie.
Efectuarea procedurilor
8 se spal minileL
8 se repereaz artera radial la e.tremitatea distal a antebraului$ pe faa
anterioar (intern)$ &n anul radial aflat &n prelun,irea policeluiL
8 se plaseaz de,etele inde.$ mediu i inelar (!$#$') deasupra arterei radiale
reperateL
8 se e.ercit o presiune uoar asupra arterei pe osul radius$ astfel &nct s
se perceap sub de,ete pulsaiile sn,eluiL
8 se fi.eaz un punct de reper pe cadranul ceasului de mnL
8 se numr timp de " minut pulsaiile percepute sub de,ete$ sau #0 secunde
i &nmulite cu doi numrul pentru a obine rata pulsului pe minutL
8 se apreciaz ritmul$ amplitudinea i elasticitatea peretelui arterial &n timp ce
se msoar frec%enaL
8 se &nre,istreaz frec%ena pulsului &n carnetul personal notnd4 numele
pacientului$ salonul$ data &nre,istrrii$ rataL
8 se spal minile.
Reprezentarea ,rafic a pulsului &n foaia de temperatur
8 se socotesc pentru fiecare linie orizontal a foii de temperatur cte '
pulsaiiL
8 se noteaz ,rafic %aloarea &nre,istrat printr8un punct de culoare roie$
aezat direct pe linia orizontal din rubrica corespunztoare pentru D
(dimineaa) sau 3 (seara)$ pentru %alorile care cresc din ' &n ' (e.. 6'$ 6F$
16$ F0)L
8 se noteaz ,rafic %aloarea &nre,istrat printr8un punct de culoare roie
aezat &n mi*locul ptratului din rubrica corespunztoare (D sau 3) pentru
%alorile care cresc din ! &n ! (e..4 6!$ 66$ 10)L
8 se unete primul punct$ printr8o linie cu s,eat$ cu rubrica pulsului aflat
&n partea dreapt a sistemului de coordonate din foaia de temperaturL
8 se obine curba pulsului prin unirea punctelor care indic %alorile ratei
cardiace msurate bicotidian$ pe parcursul zilelor de supra%e,Dere i &n,ri*ire.
E%aluarea eficacitii procedurii
Rezultate ateptatedorite4
8 pulsul este bine btut$ re,ulat$ iar frec%ena s &nscrie &n limitele normale
corespunztoare %rsteiL
8 te,umentele i mucoasele sunt normal colorateL
8 pacientul este linitit.
Rezultate nedorite
8 rata pulsului este mai mare sau sub normalul caracteristic %rsteiL
8 pulsul radial nu este perceptibilL
8 pulsul este aritmicL
8 amplitudinea este mic sau crescutL
8 pacientul este palid$ an.ios$ acuz palpitaii$ e.trasistoleL
8 pacientul are una sau mai multe dintre problemele de dependen
urmtoare4
8 intoleran la acti%itateL
8 alterarea confortuluiL
8 deficit de %olum licDidianL
8 e.ces de %olum licDidianL
8 alterarea perfuziei tisulare.
0odificri &n situaiile selectate
8 dac pulsul radial nu este palpabil se caut alte artere accesibile pentru
msurare4
8 artera temporal4 la un lat de de,et deasupra i lateral de stnca
temporalului$ &n dreptul pa%ilionului auricularL
8 artera carotid e.tern (dreapt sau stn,a)4 pe faa anterioar a ,tului$
&n anul delimitat de larin,e (anterior) i mucDiul sternocleidomastoidian
(lateral)L
8 artera pedioas 8 pe faa dorsal a piciorului$ &n dreptul primului an
intermetatarsianL
8 artera femural 8 &n re,iunea in,Dinal$ la ni%elul triun,Diului lui 3carpaL
8 ape. (%rful inimii) 8 pulsul apical$ &n spaiul E intercostal (i.c.) pe linia
mediocla%icular stn,L
8 la copiii sub ! ani se e%it msurarea pulsului radial &ntruct rata crescut
i aria mic de palpare pot determina %alori ine.acteL
8 la copiii peste ! ani rata pulsului radial se obine atunci cnd sunt linitii
sau dorm$ &ntruct este dificil s obii colaborarea copilului de a rmne cu
mna nemicatL
8 la copil$ pentru o acuratee ma.im$ rata pulsului se numr timp de "
minut.
Educarea pacientului
8 se &n%a pacientul s8i msoare sin,ur pulsul periferic la arterele carotid
sau temporal &ntruct sunt mai accesibile pentru autopalparea la domiciliuL
8 se instruiete pacientul s e.ercite o presiune uoar folosind # de,ete
pentru palpareL
8 se informeaz pacientulfamilia care sunt %alorile normale ale pulsului$
caracteristice %rsteiL
8 se instruiete pacientulfamilia s ia le,tura cu medical curant ori de cate
ori %alorile ratei pulsului sunt de%iate de la normal i starea ,eneral a
pacientului se modific.
8 se ofer pacientului un tabel cu %alori orientati%e ca &n e.emplul de mai *os4
Vrsta Rata apro.imati% Rata medie
Nou8nscut "!0 8"60 "'0
"8! luni(su,ar) "008 "'0 "!0
"! luni 8 ! ani F08"#0 ""0
! ani 8 6 ani 1E8"!0 "00
6 ani 8 "! ani 1E8""0 9E
/dolescent 608"00 F0
/dult 608"00 F0
/-7,#+I.O2-2 3* 4.3 1surarea i notarea presiunii s?ngelui
:tensiunea arterial & ..#.;
3cop
8 determinarea presiunii sistolice i diastolice la internare pentru a compara
starea curent cu %alorile normaleL
8 e%aluarea strii pacientului &n ce pri%ete %olumul de sn,e$ randamentul
inimii i sistemul %ascularL
8 aprecierea rspunsului pacientului la tratamentul cu fluide saui
medicamente.
5re,tirea materialelor
3e pre,tesc pe o ta% medical4
8 stetoscop biauricularL
8 tensiometru cu manet adaptat %rsteiL
8 comprese cu alcool medicinalL
8 culoare albastr (pi.$ creion)L
8 foaie de temperaturL
8 carnet de adnotri personale.
5re,tirea pacientului
5siDic4
8 se e.plic pacientului procedura pentru a reduce teama i a obine
colaborareaL
8 se asi,ur un repaus psiDic de cel puin E minute &nainte de msurare
&ntruct emoiile influeneaz presiunea sn,eluiL
Bizic
8 se asi,ur un repaus de cel puin E minute &nainte de msurareL
8 se aeaz pacientul &n poziie confortabil de decubit dorsal ori semieznd
sau &n ortostatism conform indicaiei medicale.
Efectuarea procedurii
8 se utilizeaz comprese cu alcool pentru a ter,e oli%ele i prile metalice
ale stetoscopului dac este necesarL
8 se selecteaz un tensiometru cu manet potri%it %rstei i strii
constituionale a pacientuluiL
8 se amn msurarea <./. dac pacientul este tulburat emoional$ are
dureri$ dac a fcut e.erciii de micare sau dac msurarea presiunii
arteriale nu este o ur,enL
8 se ale,e braul potri%it pentru aplicarea manetei (fr perfuzie
intra%enoas$ inter%enie cDirur,ical la ni%elul snului sau a.ilei$ fr arsuri$
unt arterio8%enos sau rni ale minii)L
8 se permite pacientului s adopte poziia culcat sau aezat cu braul susinut
la ni%elul inimii i palma &ndreptat &n susL
8 se descoper braul pacientului fie prin ridicarea mnecii fie prin dezbrcare
dac mneca este prea strmt$ pentru a nu crete presiunea deasupra
locului de aplicare a maneteiL
8 se %erific dac maneta conine aerL
8 se scoate aerul din manet$ la ne%oie$ descDiznd %entilul de si,uran i
comprimnd maneta &n palme sau pe suprafa durL
8 se &ncDide %entilul de si,uran &nainte de a umfla manetaL
8 se aplic maneta$ circular$ &n *urul braului$ bine &ntins$ la !$E 8E cm
deasupra plicii cotului i se fi.eazL
8 se palpeaz artera braDial sau radial e.ercitnd o presiune uoar cu
de,eteleL
8 se aeaz membrana stetoscopului deasupra arterei reperate i se introduc
oli%ele &n urecDiL
8 se umfl maneta tensiometrului pompnd aer cu para de cauciuc &n timp
ce se pri%ete acul manometruluiL
8 se continu pomparea de aer pn cnd presiunea se ridic cu #0 cm
deasupra punctului &n care pulsul a disprut (nu se mai aud bti &n urecDi)L
8 se decomprim maneta$ descDiznd uor %entilul de si,uran pentru
restabilirea circulaiei sn,elui prin artereL
8 se &nre,istreaz mental cifra indicat de acul manometrului &n oscilaie &n
momentul &n care$ &n urecDi$ se aude prima btaie clar (lup8dup)L aceast
cifr reprezint presiunea (tensiunea) sistolic sau ma.imL
8 se &nre,istreaz numrul care corespunde btii de final &n timp ce se
continu decomprimarea maneteiL acesta reprezint <./. diastolic sau
minimL
8 se &ndeprteaz maneta$ se cur i se dezinfecteaz oli%ele
stetoscopuluiL
8 se &nre,istreaz %alorile msurate &n carnetul personal$ notnd4 numele
pacientului$ data &nre,istrrii$ %alorile obinute (<./. U "#010 mm2, sau
<./.U "#1 cm2,).
Reprezentarea ,rafic a <./.
8 se socotesc pentru fiecare linie orizontal din foaia de temperatur$ "0
mm2, sau " cm 2,L
8 se reprezint ,rafic %alorile &nre,istrate printr8un dreptun,Di de culoare
albastr$ aezat pe %erticala timpului (D sau 3)L latura de sus a
dreptun,Diului reprezint <.3. (tensiunea sistolic) iar latura de *os a
dreptun,Diului reprezint <.D. (tensiunea diastolic).
E%aluarea eficacitii procedurii
Rezultate ateptatedorite4
8 <./. a pacientului este$ &n limitele normale corespunztoare %rsteiL
8 pacientul nu acuz cefalee$ tulburri de ecDilibru.
Rezultate nedorite4
8 presiunea sistolic sau diastolic este mai mare sau mai mic fa de rata
normal a persoanelor de aceeai %rstL
8 sunetele obinute prin metoda O+R+<O+BB nu sunt audibile sau suficient de
distincte pentru a facilita o apreciere e.act a <./.L
8 pacientul poate a%ea una sau mai multe din problemele de dependen4
8 intolerana la acti%itateL
8 alterarea randamentului inimiiL
8 e.ces de %olum licDidianL
8 deficit de cunotineL
8 alterarea nutriieiL
8 alterarea meninerii sntii.
0odificri &n situaiile selectate
8 se ridic braul pacientului deasupra inimii pentru "E secunde &nainte de
re%erificarea presiunii dac se aud cu dificultate sunetele (btile cardiace) &n
urecDiL
8 se msoar <./. la coaps dac accesul la arterele braului nu este posibilL
8 se ale,e o manet lat i se aeaz pacientul pe abdomen pentru palparea
adec%at a arterei popliteeL
8 se a*usteaz e%aluarea presiunii arteriale &nre,istrate$ dac se folosete
coapsa$ &ntruct e.ist tendina ca <./. s fie mai mare la e.tremitatea
distal faa de e.tremitatea pro.imal (superioar)L
8 se msoar presiunea arterial prin metoda palpatorie$ &n lipsa
stetoscopului auricularL prin aceasta metod &ntotdeauna se obine e.act
numai tensiunea sistolic.
Educarea pacientului
8 se sftuiete pacientul adult s8i msoare <./. cel puin odat pe anL
8 se informeaz pacientul despre utilitatea automsurrii <./. la domiciliu$
prin ecDipament di,italL dei este costisitor este mult mai uor de citit
%alorileL
8 se instruiete pacientul s se prezinte cu promptitudine la medic dac
%alorile <./. sunt oscilanteL
8 se instruiete pacientul cu Dipertensiune arterial (2</) s8i ia
medicamentele &n mod re,ulat$ s reduc consumul de sare$ s8i %erifice
,reutatea i s &n%ee teDnici de mana,ement al stresuluiL
8 se informeaz pacientulfamilia care sunt %alorile normale &n funcie de
%rstL se ofer$ e%entual$ un tabel cu %alori orientati%e ca &n e.emplul de
mai *os4
Vrsta Valori normale ale <./. ;imite superioare ale normalului
" an 9E6E mm2, Nedeterminate
689 ani "006E mm2, ""919 mm2,
"08"# ani ""06E mm2, "!'F' mm2,
"'8"1 ani "!0F0 mm2, "#'F9 mm2,
"F8 adult "!0F0 mm2, "#9F9 mm2,
/-7,#+I.O2-2 4* 4.4 1surarea i notarea respiraiei
+biecti%ele procedurii
8 determinarea ratei respiratorii la internare pentru a ser%i ca baz de
comparare cu msurtorile ulterioareL
8 monitorizarea efectelor bolii$ traumatismului$ sau stresului asupra
sistemului respiratorL
8 e%aluarea rspunsului pacientului la medicaia sau tratamentele care
afecteaz sistemul respirator
5re,tirea materialelor
3e pre,tesc pe o ta%a medical4
8 ceas cu secundar$ de mn$ sau cronometruL
8 culoare albastr (creion$ pi.)L
8 foaie de temperaturL
8 carnet de adnotri personale.
5re,tirea pacientului
8 se e%it pre,tirea psiDic a pacientului &ntruct acesta &i poate modifica
ritmul obinuit &n momentul &n care contientizeaz propria respiraieL
8 se msoar respiraia concomitent cu celelalte semne %itale dac apar
scDimbri &n starea pacientului$ dac pacientul are o afeciune cardio8
pulmonara sau primete o.i,en ori medicamente ce afecteaz fiziolo,ia
respiraiei.
Efectuarea procedurii
8 se obser% micrile de ridicare sau de coborre ale toracelui cu fiecare
inspiraie sau e.piraieL
8 se menin$ &n continuare$ de,etele pe locul de msurare a pulsului &n timp
ce se obser% toracele pacientuluiL
8 se numr micrile de ridicare a toracelui (inspiraiile) timp de minimum
#0 de secunde i se &nmulete cu ! numrul obinut pentru a afla rata pe
minutL
8 se numr timp de " minut inspiraiile dac respiraia este nere,ulatL
8 se &nre,istreaz rata respiratorie &n carnetul personal notnd4 numele
pacientului$ data &nre,istrrii$ rata respiratorieL
8 se spal minile dac s8a atins pacientul sau patul acestuia pe durata
msurrii.
Reprezentarea ,rafic a <./
8 se socotete cte o respiraie pentru fiecare linie orizontala din foaia de
temperaturL
8 se noteaz ,rafic %aloarea &nre,istrat printr8un punct de culoare albastr
aezat direct pe linia orizontal din rubrica corespunztoare pentru dimineaa
(D) sau seara (3)L
8 se unete primul punct$ printr8o linie cu s,eat$ de rubrica respiraiei
aflat &n partea dreapt a sistemului de coordonate din foaia de temperaturL
8 se obine curba respiraiei prin unirea punctului iniial cu celelalte %alori ale
msurtorilor efectuate ulterior.
E%aluarea eficaciti procedurii
Rezultate ateptatedorite4
8 rata respiraiei$ &n repaus$ este &n limitele normale caracteristice %rsteiL
8 respiraia se face pe nas$ este linitit$ fr z,omote$ fr efortL
8 te,umentele i mucoasele sunt normal colorate$ pacientul este contient$
orientat &n timp i spaiu.
Rezultate nedorite4
8 rata respiratorie este mai mic sau mai mare fa de %alorile normale
caracteristice %rsteiL
8 pacientul trece printr8o detres respiratorie manifestat prin4 z,omote
respiratorii anormale$ efort respirator$ utilizarea mucDilor respiratorii
accesorii$ ortopnee$ piele palid sau cianotic$ pierdere de cunotinL
8 pacientul poate a%ea una sau mai multe din urmtoarele probleme de
dependen4
8 intoleran la acti%itateL
8 an.ietateL
8 alterarea confortuluiL
8 clearance ineficient al cilor respiratoriiL
8 posibil insuficien respiratorieL
8 alterarea scDimburilor ,azoase.
0odificri &n situaiile selectate
8 se pre%d E8"0 minute de repaus &nainte de numrarea respiraiilor dac a
aprut o acti%itate recent ce poate altera rata respiratorie a pacientuluiL
8 se descoper toracele pacientului dac respiraia este superficial pentru a
obine cea mai corect rat respiratorieL
8 se e%it msurarea respiraiei la su,ar sau copil &n timpul plnsuluiL
8 se aplic podul palmei pe toracele copilului atunci cnd doarme pentru a
numra e.act micrile respiratorii.
Educarea pacientului
8 se &n%a procedura de msurare i &nre,istrare a ratei respiratorii de ctre
membrii familiei ca i acordarea de &n,ri*iri atunci cnd este ne%oieL
8 se a*utinstruiete pacientul pri%ind modul &n care trebuie s se &n,ri*easc
la domiciliu &n funcie de caracteristicile respiraiei i de statusul respiratorL
8 se e.plic priniloraparintorilor c trebuie sa se prezinte cu copiii la
medic dac apar dificulti &n respiraie sau respiraie superficialL
8 se sftuiete pacientul s umidifice$ s &nclzeasc sau s rceasc aerul
din spaiul ambiental pentru a reduce incidena infeciilor respiratoriiL
8 se sftuieteinstruiete pacientul s respecte indicaiile medicului le,ate de
administrarea medicamentelor$ de diet i e%itarea factorilor de risc &n scopul
ameliorrii sau dispariiei problemelor respiratoriiL
8 se informeaz pacientulfamilia despre %alorile normale caracteristice
%rstei (e.. &n tabelul de mai *os).
Vrsta Rata medieminut
Nou8nscut #08F0
>opil mic !08'0
>opil mare "E8!E
/dult "'8!0
6rbat "'8"F
Bemeie "68!0
/-7,#+I.O2-2 >* 4.> 1surarea Dnlimii i greutii corporale
+biecti%ele procedurii
8 msurarea ,reutii pacientului pentru stabilirea strii de nutriie i a
reinerii apei &n or,anismL
8 aprecierea raportului dintre &nlime i ,reutate.
5re,tirea materialelor
8 cntar pentru aduliL
8 antropometru (sau cntar antropometru)L
8 carnet pentru notarea %alorilor.
5re,tirea pacientului
5siDic4
8 se e.plic pacientului msurtorile i se stabilete &mpreun ora potri%it
(&n cursul zilei)L
8 se asi,ur pacientul$ dac este cazul$ c se respect intimitatea.
Bizic
8 se a*ut pacientul s se dezbrace de DalatL
8 se instruiete pacientul s nu mnnce$ s urineze i s elimine scaunul.
Efectuarea procedurii
0surarea &nlimii
8 se aeaz pacientul &n picioare cu spatele la ti* i la cursorul taliometruluiL
8 se roa, pacientul s stea cu spatele drept i clciele lipite de ti*a
taliometruluiL
8 se coboar cursorul pn la capul pacientului i se citete pe ti* ,radaia
&nlimii.
0surarea ,reutii
8 se aduce balana &n ecDilibru i se imobilizeaz ti*a indicatoareL
8 se %erific dac sunt &ndeplinite condiiile4
8 pacient nemncatL
8 %ezica urinar ,olitL
8 scaun eliminatL
8 se asi,ur c poart aceleai Daine la fiecare cntrireL
8 se folosete acelai cntarL
8 se adau, cursoarele pe Pilo,rame i ,rame$ sau cursorul aproape de
,reutatea estimat a pacientuluiL
8 se cere pacientului s urce pe cntarL
8 se descDide braul (ti*a) i se mic cele dou cursoare (cursorul) pn acul
se stabilete din nou la zeroL
8 se fi.eaz scara cursorului i se cere pacientului s coboare.
Binalizarea procedurii
8 se conduce pacientul la pat (dac este ne%oie)L
8 se a*ut s se aeze &n pat.
Notarea procedurii
8 se noteaz %alorile &nlimii i ,reutiiL
8 se precizeaz dac din di%erse moti%e nu pot fi &ndeplinite toate condiiile
impuse pentru realizarea de msurtori e.acte.
E%aluarea eficacitii procedurii
Rezultate ateptate
8 cntrirea s8a fcut corectL
8 rezultatul atest o e%oluie bun.
Rezultate nedorite
8 %alorile obinute arat scderea ,reutii la pacienii slbii$ denutrii$
creterea ,reutii i reinerea apei &n or,anismL
8 se %erific respectarea re,imului alimentar.
+#R.'# III* IN.'R4'N0II D'2'$#.' :e8ectuate sub
prescripie medical;
,#+I.O2-2 >* +R'2'4)RI :R',O2.)RI; +'N.R- '(#1'N' D'
2#7OR#.OR
/-7,#+I.O2-2 1* >.1 Recoltarea s?ngelui pentru eEamene de
laborator
3e respect protocolul laboratoruluiV
3copul7ndicaii
8 screenin,L
8 stabilirea dia,nosticului i monitorizarea rspunsului terapeuticL
8 stabilirea dia,nosticului i diferenierea tipului de anemieL
8 identificarea tulburrilor de coa,ulare$ monitorizarea Demostazei$ a
statusului tromboliticL
8 e%aluarea preoperatorieL
8 identificarea tulburrilor metabolice i endocrine.
0odaliti de recoltare
8 puncia capilarL
8 puncia %enoasL
8 puncia arterial (este de competena medicului)L
8 alte metode pentru ft i nou nscut din cordonul ombilical sau din scalp.
<ipuri de e.amene
8 e.amene Dematolo,ice$ coa,ulareL
8 e.amene biocDimiceL
8 e.amene imunolo,iceL
8 e.amene bacteriolo,iceL
8 e.amene %irusolo,iceL
8 e.amene parazitolo,ice.
5re,tirea pacientului 8 Re,uli ,enerale
8 se ofer pacientului instruciuni simple$ precise$ adaptate ni%elului de
&nele,ere$ e%itnd termeni medicaliL
8 se e.plic necesitatea e.amenului
8 se obine consimmntulL
8 se informeaz pacientul cu pri%ire la orarul recoltrilor &n raport cu celelalte
acti%iti din secie (ser%irea mesei$ administrarea medicamentelor$
efectuarea altor in%esti,aii)L
8 se instruiete pacientul cu pri%ire la restriciile alimentare$ perioada de post
(ore)$ e%entuala &ntrerupere a unor medicamente la recomandarea medicului.
0a*oritatea testelor se recolteaz &n condiii bazale (pe nemncate$ dimineaa
de%reme$ dup trezire i la minim F ore de la ultima mas &n condiii de
repaus fizic i psiDic)L
8 se identific e%entuale aler,ii la substane dezinfectante$ late.L
8 se combate an.ietateaL
8 se ofer informaii cu pri%ire la timpul necesar pn la obinerea
rezultatelor.
Erori de recoltare
8 pacientul nu este instruit corespunztor pri%ind proceduraL
8 pacientul nu este pre,tit corect sau nu se respect recomandrile pri%ind
dieta$ consumul de medicamente$ postur incorectL
8 mane%rare$ eticDetare incorectL
8 recipient inadec%at$ cantitate de produs insuficientL
8 transport i conser%are necorespunztoareL
8 neetaneizarea recipientelor$ contaminarea probelorL
8 &ntrzierea e.pedierii produselor la laborator$ pstrarea &n condiii
necorespunztoareL
8 nerespectarea ordinii de recoltare (de umplere a flacoanelor)L
8 neomo,enizarea corect a sn,elui cu anticoa,ulantuladiti%ul din flaconL
8 meninerea ,aroului mai mult de " minut poate modifica o serie de
rezultate (produce Democoncentraie$ modificarea proteinelor plasmatice$
acti%area placDetelor)L
+bser%aii
0edicul identific medicamente cunoscute a interaciona cu metodele de
testare (anticoa,ulante$ anticon%ulsi%ante$ antiDipertensi%e$ antibiotice$
anti%irale$ Dipo,licemiante orale$ Dormoni$ medicamente psiDotrope) i
Dotrte dac trebuie &ntrerupte i cu ct timp &nainteV
0ateriale necesare
0aterial pentru puncie
8 serin,i$ ace sterile adaptate$ ace cu fluturai (butterflW)L
8 %acuumuri adec%ate cu sau fr anticoa,ulantaditi%i &n funcie de probL
8 pansament adezi%L
0aterial de dezinfecie
8 tampoane (%at$ tifon)L
8 alcool$ betadinL
8 mnui de unic folosinL
8 ,arouL
8 material de protecie4 material impermeabil$ alezcmpL
8 container pentru materiale folositeL
/lte materiale
8 eticDete$ cod de bareL
8 ta% pentru materiale.
5re,tirea materialelor
8 se pre,tesc mai multe %acuumuri pentru a e%ita unele ,reeliL
8 se ale, tipurile de %acuumuri &n funcie de tipul de e.amene4
<ip de %acuum >oninutanticoa,ulant <ip de e.amene
capac rou fr aditi%i$ fr anticoa,ulant e.amene biocDimice$ serolo,ice$
determinare de ,rup san,uin
capac mo% ED</ Dematolo,ice$ 2;-
capac ne,ru citrat de Na V32
capac albastru citrat de Na 2ematolo,ie$ timp de protrombin$
factori ai coa,ulrii
capac %erde Deparin biocDimie$ electrolii$ Dormoni$ ,aze
arteriale
capac ,alben citrat de de.troz Democultur pentru ,ermeni anaerobi
capac ,ri Democultur pentru ,ermeni aerobi
8 pentru alcoolemie$ determinarea zincului &n sn,e$ a ni%elului seric al unor
medicamente se prefer recipiente din sticlL
8 se respect urmtoarele instruciuni de folosire a %acuumurilor cu aditi%i
(anticoa,ulani$ acti%atori ai coa,ulrii)4
8 &naintea folosirii se lo%ete uor %acuumul sub capac pentru a desprinde
orice rest de aditi% de pe pereii eprubeteiL
8 pentru a asi,ura raportul adec%at sn,eaditi%$ eprubeta se umple complet
lsndu8se un mic spaiu liber la polul superior. Dac aceast condiie nu a
fost &ndeplinit nu se umple cu serin,a deoarece e.ist risc de Demoliz. 3e
&nlocuiete cu alt %acuumL
8 pentru a e%ita formarea microcDea,urilor se amestec sn,ele cu
anticoa,ulantul$ efectund E86 micri de rotaie asi,urnd astfel dizol%area
complet a aditi%uluiL
8 dac se recolteaz mai multe probe$ se amestec fiecare prob imediat
dup recoltareL
8 eprubetele se aeaz &n stati% &n poziie %ertical.
8 &n cazul %acuumurilor fr anticoa,ulani4
8 eprubeta se umple completL
8 &ntre momentul recoltrii i efectuarea probei &n laborator trebuie s treac
#0860 minuteL
8 se respect ordinea de recoltare4
8 flacoane pentru DemoculturiL
8 eprubete fr anticoa,ulant (roii)L
8 eprubete cu anticoa,ulant (albastre)L
8 eprubete separatoare de serL
8 eprubete cu Deparin (%erzi)L
8 eprubete cu ED</ (mo%)L
8 eprubete cu citrat de de.troz (,albene).
/le,erea locului
8 pentru puncia capilar4 %rful de,etelor medius sau inelar (de la mna
nedominant)$ lobul urecDiiL
8 pentru puncia %enoas4 %ena de la plica cotului (%ena medial$ cubital$
cefalic i bazilic)L
Nu se abordeaz braul cu fistula arterio%enoas pentru Demodializ i cel
aflat de aceeai parte cu mastectomiaV
Dac pacientul are montat cateter %enos cu perfuzie i.%. se procedeaz &n
unul din urmtoarele moduri4
8 se puncioneaz alt %en. Nu se recolteaz din locuri situate deasupra
liniei %enoase$ e.ist risc de dilataieL
8 se oprete perfuzia i se ateapt E minuteL
8 se dezinfecteaz atent capacul cateterului cu betadin i alcool 10M
8 folosind mnui sterile se scoate capacul i se detaeaz perfuzorul$ se
ataeaz o serin, de E8"0 ml la conectorL
8 se aspirL
8 primii E ml de sn,e colectai %or fi aruncaiL
8 se clampeaz cateterul$ se ataeaz o alt serin, i se &ncepe colectarea
propriu8zisL
8 sn,ele se transfer &n eprubete colectoareL
8 se pre,tete o serin, cu Deparin pentru Deparinizarea cateterului prin
in*ectare lentL
8 se detaeaz serin,aL
8 se reconecteaz perfuzia.
Efectuarea procedurilor de recoltare
5uncia capilar
3cop4 obinerea unei cantiti mici de sn,e pentru un numr limitat de
analize (2;-$ 2b$ ,licemie capilar).
0ateriale necesare
8 5entru puncie4
8 ace sterile sau lanet sterilL
8 tuburi$ pipete$ lame de sticl pentru frotiuL
8 Drtie de filtruL
8 5entru dezinfecie i protecie4
8 ta% pentru materialeL
8 mnui de unic folosinL
8 soluii dezinfectanteL
8 tampoane de %at$ comprese de tifonL
8 container pentru ace$ colector pentru celelalte materiale folosite.
5re,tirea pacientului
8 se identific pacientulL
8 se informeaz i se e.plic procedura (&neptura poate fi dureroas)L
8 se obine consimmntulL
8 se aeaz pacientul &ntr8o poziie confortabil &n funcie de starea ,eneral4
8 eznd cu mna spri*initL
8 decubit dorsalL
8 se ale,e locul &n funcie de %rst i proba cerut4
adult 8 pulpa de,etului inelar sau mi*lociuL
8 lobul urecDiiL
copil 8 faa plantar a DaluceluiL
su,ar 8 clci.
Efectuarea procedurii
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se spal minile$ se dezinfecteazL
8 se &mbrac mnui de protecieL
8 se maseaz uor locul &nepturiiL
8 se dezinfecteaz loculL
8 se ateapt e%aporarea soluieiL
8 cu o micare rapid$ perpendicular se &neap locul ptrunznd la !8# mm
profunzimeL
8 se ter,e prima pictur cu o compres de tifon sau Drtie de filtruL
8 se recolteaz &ncepnd cu a doua pictur &n funcie de e.amenul solicitatL
8 dac flu.ul e redus nu se preseaz zona e.istnd risc de diluare prin licDid
tisularL
8 tuburile colectoare trebuie inute orizontal pentru a pre%eni introducerea
bulelor de aer$ iar microcontainerele &nclinate &n *os pentru a facilita cur,erea
sn,elui din dispoziti%ul colectorL
8 pentru realizarea frotiurilor se las o pictur s cad pe o lam curat$
de,resat i se &ntinde cu o lam &nclinat la 'ES$ e.ercitnd o for
moderat (efectuat corect$ are o culoare uniform)L
8 la terminarea recoltrii se preseaz uor locul &nepturii cu o compres de
tifon steril pn la oprirea sn,erriiL
8 la ne%oie se aplic un mic pansament adezi%L
8 frotiurile i tuburile colectoare se trimit eticDetate la laborator$ unele
rezultate (,licemia capilar) se citesc imediatL
8 materialele folosite se colecteaz conform precauiilor uni%ersaleL
8 se dezbrac mnuileL
8 se spal minile.
5uncia %enoas
Reprezint crearea accesului la o %en cu scopul recoltrii sn,elui pentru
e.amenul de laborator$ e%acuarea unei cantiti de sn,e sau introducerea
unor medicamente &n circulaia %enoas. este metoda cea mai folosit pentru
toate tipurile de e.amene putndu8se recolta o cantitate suficient de sn,e.
3cop
8 prele%area %enoas %izeaz un eantion de sn,e dintr8o %en superficial
cu a*utorul unui ac steril &n %ederea e.aminrii &n laborator.
0ateriale necesare
8 ,arouL
8 mnui de unic folosinL
8 serin,iL
8 %acuumuriL
8 ace pentru serin,iL
8 o canul 6utterflWL
8 tampoane$ comprese de bumbacL
8 soluii dezinfectante4 betadin sau alcool 10M (alcoolul nu este folosit
pentru recoltarea alcoolemiei)L
8 eticDetecod de bareL
8 muama$ alezL
8 pansament adezi%L
8 recipiente pentru colectarea materialelor folosite conform precauiilor
uni%ersale.
5re,tirea pacientului
8 se identific pacientulL
8 se informeaz pacientul asupra necesitii proceduriiL
8 se atenioneaz pacientul c &neptura este dureroas i este necesar s
colaborezeL
8 persoana trebuie informat ct mai curnd (la trezire dac e posibil) pentru
a e%itacombate an.ietateaL
8 se &ntreab pacientul dac i s8a mai recoltat sn,e$ dac a simit lein$
transpiraie$ ,rea$ %rsturiL
8 se %erific dac a respectat condiiile impuse de recoltare4 persoana nu a
mncat i n8a but cel puin F ore dac e.amenul le necesit sau a &ntrerupt
administrarea medicamentelor la recomandarea mediculuiL
8 se obine consimmntul informatL
8 se asi,ur poziia corespunztoare &n conformitate cu starea pacientului$
scopul i locul punciei (decubit dorsal sau mai rar eznd) cu braul &ntins$
spri*initL
8 se e.amineaz calitatea %enelor i se ale,e locul.
Efectuarea punciei
8 se spal minile i se pun mnuileL
8 se pre,tesc %acuumurile$ se eticDeteazL
8 se ale,e locul4 %enele de la plica cotului (%ena median$ cubital$ %ena
cefalic i bazilic)L %enele antebraului i cele de pe faa dorsal a minii
folosind ace mai miciL
8 se selecteaz %enele uzualeL
8 dac %enele nu sunt %izibile$ se procedeaz astfel4
8 se &nclzesc aplicnd o compres cald sau se maseaz braeleL
8 se balanseaz braele &n *os (sub ni%elul inimii) cte%a minute pentru a se
umple %eneleL
8 se lo%ete uor cu inde.ul fosa anterocubitalL
8 se pune materialul de protecie sub braul pacientului pentru a nu pta
patul cu sn,e sau dezinfectantL
8 se palpeaz %ena aleas cu inde.ul (nu cu policele pentru a diferenia de
arter)L
8 se pre,tete %acuumul prin &ndeprtarea capacului necolorat al acului
dublu (care acoper partea de ac &n &n%eli de cauciucprin rsucire uoarL
8 se &nurubeaz bine &n DolderL
8 se %erific poziia braului care trebuie s fie &ndreptat &n *osL
8 se aplic ,aroul la E8F cm deasupra locului puncieiL
8 se face dezinfecia locului cu micri circulare de la centru spre periferie
(e%itnd transportul ,ermenilor spre locul &nepturii)L
8 se las s se usuce sau se ter,e cu un tamponL
8 se &ndeprteaz capacul colorat al acului dublu
8 se fi.eaz %ena aplicnd policele minii nedominante la !8# cm. sub abord
pentru a e%ita accidentele determinate de micarea brusc a pacientuluiL
8 se introduce acul &n %en cu bizoul &n sus$ orientat oblic sub un un,Di de
"08#0S &n funcie de calibrul i profunzimea %eneiL
8 dup intrarea &n %en se constat scderea rezistenei la &naintare i se
ptrunde &n lumenul %asului "8! cm.L
8 se ale,e primul tub i se &mpin,e &n Dolder apsnd cu de,etele mi*lociu i
arttor pe mar,inea Dolderului pn ce partea acului dublu dinspre tub
strpun,e diafra,ma de cauciuc a capacului tubului (acul trebuie s &nepe
zona central a capacului)L
8 %acuumul din tub e.tra,e din %en cantitatea de sn,e prestabilitL
8 se &ndeprteaz ,aroul (nu se las mai mult de " minut)L
8 cnd primul tub este plin i sn,ele nu mai cur,e$ se scoate din Dolder i
din ac (apsnd cu de,etul mare bordura Dolderului)L
8 se umplu cu sn,e celelalte tuburi conform recomandrii i respectnd
scDema de recoltareL
8 tuburile cu anticoa,ulant se rstoarn cu micri lente pentru a realiza un
amestec omo,en.
+bser%aii4
In timpul recoltrii$ tuburile sunt meninute cu capacul &n sus.
>oninutul tubului nu trebuie s atin, capacul sau capacul acului pe durata
%eno8punciei.
6raul pacientului trebuie s fie plasat &n *os.
Dup umplerea ultimului tub$ acul se scoate din %en.
5uncia arterial 8 Rolul asistentului medical
5rocedura este de competena mediculuiV
3copul4 recoltarea sn,elui arterial pentru analiza ,azelor &n %ederea
e%alurii funciei respiratorii i msurarea ecDilibrului acido8bazic.
;ocul punciei4
8 arterele4 radial$ braDial sau femural.
5re,tirea materialelor
8 serin, special care conine 0$! ml Deparin$ fr aerL
8 ac adaptat (culoare bleu$ 0$6 mm diametru$ !E mm lun,ime)L
8 anestezic pomad sau lidocain "8!M (serin,$ ace pentru administrare)L
8 material de dezinfecie4 tampoane$ soluie dezinfectant (conform
protocolului din secie)L
8 comprese sterileL
8 mnui de unic folosinL
8 t%i renalL
8 pansament adezi%L
8 colector pentru ace folosite.
5re,tirea pacientului
8 se anun pacientul$ se e.plic importana$ necesitatea i modul de
realizareL
8 se instaleaz confortabil$ &n decubit$ cu braul &n e.tensie$ mna spri*init
pe pat cu palma &n susL
8 este a%ertizat c %a fi simi o durere mai mult dect la puncia %enoasL
8 este ru,at s colaboreze$ s nu se miteL
8 medicul realizeaz anestezia local.
Efectuarea punciei de ctre medic
8 medicul e%alueaz circulaia prin testul /llen (comprim arterele ulnar i
radial &n poriunea inferioar a antebraului aplicnd ! de,ete)L
8 se face anestezia cu lidocainL
8 se &nmneaz medicului serin,a pentru recoltarea sn,elui a%nd ,ri* s
nu conin bule de aerL
8 medicul efectueaz punciaL
8 se e.tra,e cantitatea necesar de sn,eL
8 se retra,e acul aplicnd un tampon i comprimnd locul #8E minuteL
8 se acoper %rful serin,ii cu un capac i se balanseaz uor pentru a mi.a
sn,ele cu DeparinaL
8 sn,ele recoltat se trimite imediat la laborator &n cel mult #0 minute.
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 pe locul punciei se aplic un pansament adezi% a%nd ,ri* s nu se
realizeze un tur complet pentru a nu bloca circulaiaL
8 se supra%e,Deaz s nu fac DematomL
8 se &ntreab pacientul dac prezint durere$ furnicturi$ reducerea
mobilitii.
Recoltarea sn,elui pentru e.amene Dematolo,ice i probe de coa,ulare
Nr.
>rt.
E.amenul cerut <ipul de %acuum 5recizri speciale +bser%aii
" 2emoleuco,rama 0o% 8 5uncie %enoas
8 se &ndeprteaz ,aroul dup "
minut
8 se balanseaz uor eprubeta de
cte%a ori(#8' zi)
5uncia %enoas
traumatizant
modific rezultatele$
scade Dematocritul
! 2emo,lobina fetal Rou Recoltarea se face &naintea
transfuziilor
3e face pentru
calcularea dozei de
imuno,lobulin RD8
screenin, post partum
# 3ideremia Rou 5acientul nu mnnc cu cel puin
"! ore &naintea testului
Nu ia nici un medicament pe baz
de fier &n ziua dinaintea testrii

' <estul de a,re,are
placDetar
/lbastru Recoltarea nu are le,tur cu orarul
meselor

E <estul >oombs direct Roumo% <estul folosete eritrocite ;a nou
nscut se recolteaz din cordonul
ombilical

6 <estul >oombs indirect Rou 3e folosete serul
1 Bactorii coa,ulrii /lbastru 0eninerea ,aroului mai mult de "
minut modific %alorile

F Bibrino,en seric (fact.7 al
coa,ulrii)
/lbastru Nu are le,tur cu orarul meselor
5oate fi influenat de contracepti%e$
estro,eni$ transfuzii.
3e folosete pe
monitorizarea
Demostazei
9 <impul parial de
tromboplastin (5<<) i
timpul parial de
tromboplastin acti%
"8! %acuumuri
albastre
8 Dac pacientul primete Deparin
intermitent$ recoltarea se face cu
#0860Q &naintea administrrii dozei
8 Dac administrarea Deparinei este
continu$ recoltarea se face &n orice
moment
7mportant pentru
e%aluarea rspunsului
la terapia cu
anticoa,ulante.
"0 <impul de protrombin (pt.
7NR U raport normalizat
internaional)
/lbastru 8 ;a pacientul tratat cu
anticoa,ulante$ recoltarea se face
&naintea administrrii dozei
8 5uncia %enoas nu trebuie s
traumatizeze %ena deoarece
modific rezultatele
8 0icarea brutal a eprubetei
produce Demoliz
8 Rezultatul e influenat de
consumul de alcool$ dieta bo,at &n
,rsimi i de medicamente
8 :mplerea incomplet a eprubetei
determin raport necorespunztor
sn,e8 anticoa,ulant i 5< este fals
crescut

"" V.3.2. 0o% 0eninerea ,aroului determin
%alori false

"! -rup san,uin Rou Nu e.ist restricii
Recoltarea sn,elui pentru e.amene biocDimice
Nr.
>rt.
E.amenul cerut <ipul de %acuum 5recizri speciale +bser%aii
" /cid uric Rou 7mportant &n ,ut$
litiaza renal.
! -.5.<.<.-.+. Rou 3e comprim cu atenie %ena$
sn,erarea poate fi prelun,it &n
insuficiena Depatic
3e e%it efortul fizic
/rat citoliza Depatic
# /lbumina seric Rou E%alueaz statusul
nutriional$ edemele
' /lcoolemia Rou,ri Nu se folosete alcool pentru
dezinfecia locului
:neori sunt necesare
semnturile celui care
a recoltat i ale
martorului
E /milaza seric Rou Ni%ele crescute &n
pancreatite
6 6ilirubina seric Rou 5roba nu se e.pune la lumin
intens mai mult de " or

1 >a total ionizat Rou Dimineaa pe nemncate 0eninerea
,aroului mai mult de " minut poate
determina creterea %alorilor

F >lor seric Rou%erde
9 >olesterol seric Rou 5ost "! ore$ nu se consum alcool$
nu se iau medicamente care
influeneaz rezultatul. 3e poate
consuma ap
Nu scDimba dieta &n
ultimele # sptmni
"0 >5O (creatin fosfoPinaza) Rou
"" >reatinina seric Rou 5acientul nu consum carne$ ceai$
cafea$ medicamente. E%it efort fizic
e.cesi% i stresul
E%alueaz funcia
renal
"! Bosfataza alcalin seric Rou 8 se e%it consumul de ,rsimi
animale &naintea efecturii recoltrii
8 se recomand post "! ore

"# -licemie Rou,ri 8 pacientul nu mnnc cel puin F
ore. 3e recolteaz dimineaa &nainte
de administrarea medicaiei
antidiabetice orale sau insulinei
8 nu se prelun,ete postul mai mult
de "6 ore
3creenin, pentru
Diabet CaDarat$
calcularea necesarului
de insulin
"' 2emo,lobina ,licozilat -rimo% Nu are le,tur cu mesele E%alueaz pe termen
lun,$ ni%elurile serice
medii ale ,lucozei
"E <ri,liceride serice Rou 8 pacientul nu mnnc cel puin "!
ore$ nu consum alcool !' ore
&nainte
8 consumul ,rsimilor &n ultimele !
sptmni poate influena
rezultatele
In formular se
noteaz se.ul i
%rsta pacientului Nu
scDimba dieta &n
ultimele # sptmni
"6 :ree seric Rou 8 nu are le,tur cu orarul meselor
"1 <.<.-.+. 3e administreaz doz standard de
,lucoz 8 la aduli
1E ,r la #00 ml ap i "$1E ,rO,
corp la copii

"F 0a,neziu seric 3odiu seric Rou%erde Nu are le,tur cu orarul meselor
5otasiu seric
"9 5roteine totale serice Rou 0eninerea timp &ndelun,at a
,aroului poate crete %alorile

!0 ;ipoproteine serice (;D;$
2D;$ V;D;)
Rou "! ore &nainte se e%it postul fizic
intens$ post "! ore. Nu se consum
alcool

!" ;actodeDidro,enaza (;D2) Rou Nu este necesar post alimentar Este important
pentru e%aluarea
e.tinderii 70/$
e%aluarea
cDimioterapiei i a
Demolizei
Recoltarea sn,elui pentru e.amene imunolo,ice
5entru unele probe se respect strict protocolul laboratoruluiV
Nr.
>rt.
E.amenul cerut <ipul de %acuum 5recizri speciale +bser%aii
" Determinri de anticorpi Rou 5entru anticorpi antimembran
bazal ,lomerular se impune post
F ore

! /nti,enul 2;/ 6!1 >el puin "0 mlVerde 3e trimite la laborator &n curs de !'
ore de la recoltare
3e face pentru
spondiloz anPilozant
# /ntistreptolizina + (/3;+) Rou 7mportant &n infecii
streptococice
' >rio,lobuline serice "0 ml Rou 8 5acientul nu mnnc F ore
deoarece in,estia de alimente
bo,ate &n ,rsimi modific rezultatul

E Electroforeza Rou
6 Bactorul reumatoid 1 mlRou Nu are le,tur cu orarul meselor 3e folosete pentru
dia,nosticarea
poliartritei reumatoide
1 5roteina > reacti% Rou 8 %alorile pot fi influenate de
scderea ponderal$ suprasolicitare
fizic$ administrare de fibrai i
statine
Nu se consum alimente cel puin '
ore &naintea testului

Recoltarea sn,elui pentru e.amene bacteriolo,ice
Nr.
>rt.
E.amenul cerut <ipul de %acuum 5recizri speciale +bser%aii
" 2emocultura Blacoane speciale
pentru aceste probe
8 se recolteaz cel puin "08"E ml
sn,e
8 se transport la laborator &n cel
mult #0 minute
8 recoltarea se face &naintea
&nceperii tratamentului cu antibiotice
8 &n recoltarea setului de probe$
eprubetele pentru Democultur se
umplu primele
8 probele nu se in la fri,ider$ pot fi
pstrate cel mult o or la
temperatura camerei
8 se noteaz pe buletin ,ermenii
suspectai pentru ale,erea mediului
de cultur adec%at
0ateriale necesare
8 ! flacoane cu medii
de cultur (pentru
,ermeni aerobi i
anaerobi)
8 ac Dolder
8 materiale de
dezinfecie4 soluii$
tampoane
8 comprese sterile$
mnui sterile
8 cmp steril$ masc$
ta% medical
5re,tirea pacientului
8 se e.plic procedura
8 recoltarea se face &n timpul
puseului febril
8 se obine
consimmntul
8 se spal locul
punciei cu ap i
spun
8 se dezinfecteaz
locul
Efectuarea procedurii
8 se spal minile cu
ap i spun
8 se dezinfecteaz
8 se izoleaz locul cu
cmp steril
8 se aplic ,aroul
8 se dezinfecteaz
locul
8 se puncioneaz
%ena
8 acul se adapteaz la
flacon
8 se recolteaz sn,e
! 6rucella$ >Dlamidia
<raDomatis
18"0 ml Rou 3e poate demonstra prin culturi sau
teste E;73/
E.aminarea se face &n
paralel cu alimentul
suspect
# >lostridium botulinicum #0 ml Rou 5roba const &n determinarea
to.inei &n sn,e
8 se asociaz cu
determinri din scaun$
secreie ,astric$
%rsturi
' 2elicobacter pilorW >onform laboratorului
protocolului
Nu e obli,atoriu postul$ sn,ele se
recolteaz conform protocolului
laboratorului
3e asociaz i cu alte
tipuri de determinri
(E;73/ pentru
anti,eni)
E ;e,ionella E81 ml Rou
6 <reponema pallidum 1 ml Rou E%itarea consumului de alcool cu cel
puin !' ore &nainte

Recoltarea sn,elui pentru e.amene %irusolo,ice
3e recolteaz E81 ml sn,e %enos &n eprubeta cu capac albastru sau mo%.
3e pot identifica4
8 %irusul citome,alic (recoltare %acuum rou)L
8 %irusul Derpetic (%acuum rou)L
8 %irusul 27V 8 1 ml. sn,e$ %acuum rou8mo%L
8 %irusul 5ar%o 6"9 8 conform protocolului laboratoruluiL
8 %irusul rabic 8 capac mo%8albastruL
8 %irusul rubeolic 8 1 ml$ rouL
8 %irusul ru*eolic 8 1 ml$ rouL
8 %irusul urlian 8 roualbastruL
8 %irusul %aricelo zosterian 8 roualbastruL
8 %irusul %ariolei 8 ! eprubete cu capac rouL
8 %irusul Rest Nile 8 ! mlrouL
8 %irusul >o.saPie 8 roualbastruL
8 %irusurile Depatitice 8 E81 mlrouL
8 %irusul poliomielitic 8 rou.
E.amene parazitolo,ice
8 &n eprubete cu capac rou4 se colecteaz sn,e %enos pentru ascarizi$
ecDinococus$ entamoeba Distolitica$ stran,Wloides stercocalis$ to.ocara$
to.oplasma$ tricDinellaL
8 &n eprubete cu capac albastru4 e.amene &n pictur ,roas$ se colecteaz
E8"0 ml sn,e.
/-7,#+I.O2-2 2* >.2 Recoltarea probelor de urin pentru eEamene
de laborator
:1;N
3copul7ndicaii
8 screenin,L
8 e%aluarea balanei Didroelectrolitice i acidobaziceL
8 identificarea infeciei de tract urinarL
8 monitorizarea di%erselor terapii.
0odaliti de recoltare
8 prele%area din urin de diminea prin emisia spontan din mi*locul *etului
(urina de diminea este mai concentrat i are un pD mai sczut)L
8 sonda* urinar steril cnd pacientul nu poate urinaL
8 prin puncia suprapubian (efectuat de ctre medic)L
8 o mostr din urina eliminat i colectat &n !' de ore pentru dozarea
substanelor a cror e.creie %ariaz de8a lun,ul zilei.
<ipuri de e.amene
8 e.amen sumar de urinL
8 e.amene biocDimice (>a$ O$ Na$ uree$ creatinin$ acid uric$ etc.)L
8 e.amen bacteriolo,ic (urocultur).
5re,tirea pacientului
8 se anun pacientul$ se e.plic scopul i modul de derulare a proceduriiL
8 se apreciaz capacitatea pacientului de a realiza sin,ur recoltareaL
8 dac pacientul este capabil s recolteze corect se e.plic clar etapele care
trebuie respectateL
8 la recomandarea medicului administrarea unor medicamente poate fi
&ntrerupt pentru 'F81! oreL
8 unele teste necesit restricii alimentare pentru care pacientul %a fi informat
(pentru unele e.amene biocDimice)L
8 pentru urina recoltat &n !' de ore$ aportul de licDide este normal
e.ceptnd situaiile cnd e.amenul o cere (conform recomandrilor
medicului)L
8 pacientul este instruit cum s colecteze urina &n !' de ore4 prima urin de
diminea se arunc$ se recolteaz &ncepnd cu a doua miciune inclusi%
prima miciune din dimineaa urmtoare. 3e pstreaz la rece.
Erori de colectare
8 pacientul nu este corect informatL
8 colectoarele nu sunt sterileL
8 nu se colecteaz corect urina pe !' oreL
8 cantitatea recoltat nu este suficient.
0ateriale necesare
8 colectoare sterileL
8 mnui de cauciuc (dac pacientul nu poate recolta sin,ur)L
8 material pentru toaleta localLL
8 eticDetecod de bare
8 material pentru dezinfecia minilorL
8 comprese de tifonL
8 material pentru dezinfecia meatului urinar.
+bser%aii
0aterialele difer &n funcie de situaia clinic a pacientului4 cooperant sau
nu$ continent sau nu$ cu sond sau nu.
;a pacientul cu sond se folosete o serin, de "0 ml i un ac Dipodermic.
:2;Efectuarea procedurii de recoltare a urinii
a;Recoltarea de ctre pacient din miciune spontan
8 se face toaleta perinealL
8 se spal minileL
8 se declaneaz miciunea i primul *et se elimin &n toaletL
8 se oprete %oluntar miciunea (dac este posibil) i se recolteaz eantionul
pentru e.aminareL
8 se continu miciuneaL
8 se &ncDide colectorul fr a atin,e interiorulL
8 se eticDeteaz$ se trimite la laborator.
b;Recoltarea de ctre alt persoan din miciune spontan (cnd pacientul
nu are capacitatea de a recolta sin,ur)
8 se face toaleta perinealL
8 se spal minile$ se dezinfecteazL
8 se &mbrac mnui de cauciucL
8 se in%it pacientul s declaneze miciunea$ se recolteaz din mi*locul
*etuluiL
8 se &ncDide colectorul fr a atin,e interiorulL
8 se eticDeteaz$ se e.pediaz la laborator.
c;Recoltarea urinii la pacientul cu sond
8 se clampeaz sonda urinar la ci%a cm. deasupra locului prele%riiL
8 se ateapt "E8!0 minuteL
8 se dezinfecteaz minileL
8 se dezinfecteaz sonda la locul de prele%are$ folosind alcool 10M sau un alt
dezinfectant adaptatL
8 se &neap sonda cu un ac Dipodermic i se aspir cantitatea necesar cu o
serin, de !0 ml.
d;Recoltarea urinei pentru urocultur
5roba se recolteaz din urina de diminea sau la cel puin # ore de la
miciunea anterioar. Volumul probei trebuie sa fie apro.imati% de "0 ml.
Recoltarea la femei
8 se &ndeprteaz len*eria intimL
8 se spal minile cu ap i spunL
8 se pun mnui de unic folosinL
8 se usuc zona cu Drtie de toaletL
8 se &ncalec %asul Kc8ului (sau un alt %as colector)L
8 cu o mn se &ndeprteaz labiile mici i se menin &n aceast poziie tot
timpul recoltriiL
8 cu cealalt mn se ter,e zona %ul%ar din fa spre spate e.ecutnd #
mane%re cu cte un tampon steril &mbibat &n spun licDidL
8 se spal re,iunea cu ap fiart i rcit pentru &ndeprtarea spunuluiL
8 se usuc re,iunea %ul%ar cu tampoane sterile printr8o sin,ur mane%r de
ter,ere din fa spre spateL
8 se declaneaz miciunea meninnd &ndeprtate labiile miciL
8 urineaz apro.imati% "00 ml i fr a &ntrerupe *etul se colecteaz &n
urocultor cantitatea necesar a%nd ,ri*a s nu se atin, ,ura recipientuluiL
8 se retra,e recipientul din *et$ se continu miciunea innd &n continuare
labiile deprtate.
Recoltarea la brbat
8 se spal minile cu ap i spunL
8 se usuc folosind prosop de DrtieL
8 se decaloteaz ,landulL
8 se ter,e ,landul cu o micare ferm dinspre meatul urinar spre anul
balanoprepuialL
8 se spal zona cu comprese sterile &mbibate &n spun licDidL
8 se cltete cu ap fiart i rcit pentru a &ndeprta resturile de spunL
8 se usuc ,landul prin tamponare cu comprese sterile ter,nd din fa spre
frenL
8 se menine ,landul &n continuare decalotat i se declaneaz miciuneaL
8 se elimin apro.imati% "00 ml$ apoi se introduce urocultorul &n *et i se
recolteaz "0 ml fr s se atin, mar,ineaL
8 se retra,e recipientul i se continu miciunea.
:3;+bser%aii
Recipientul se eticDeteaz i se trimite la laborator.
In timpul recoltrii capacul urocultorului se menine steril.
/-7,#+I.O2-2 3* >.3 Recoltarea materiilor 8ecale pentru
eEamenele de laborator
:1;N
3copul7ndicaii
8 depistarea persoanelor purttoare de ,ermeni pato,eniL
8 dia,nosticarea bolilor infecioase i ,rastrointestinaleL
8 dia,nosticarea parazitozelor intestinaleL
8 e%aluarea eficacitii tratamentului.
0odaliti de recoltare
8 prele%area din scaunul emis spontanL
8 prele%area spontan.
<ipuri de e.amene
8 e.amen coproparazitolo,icL
8 e.amen bacteriolo,ic (coprocultur)L
8 determinarea sn,errilor oculte &n scaunL
8 determinarea lipidelor &n scaun.
5re,tirea pacientului 8 re,uli ,enerale
8 se anun pacientul se e.plic scopul i modul de derulare a proceduriiL
8 pentru copil se informeaz familiaL
8 se apreciaz capacitatea pacientului de a realiza sin,ur recoltareaL
8 dac pacientul este capabil s recolteze corect i se e.plic foarte clar
etapele proceduriiL
8 se atenioneaz pacientul s nu amestece scaunul cu urinaL
8 se informeaz pacientul &n le,tur cu re,imul alimentar$ durata acestuia
dac este necesar postul$ dac trebuie sa ia pur,ati%L
8 se instruiete pacientul s8i fac toaleta perianal.
Erori de recoltare 8 cauze4
8 pacientul nu este instruit corespunztorL
8 pacientul nu respect recomandrile pri%ind dieta$ consumul de
medicamenteL
8 folosirea recipientelor inadec%ate$ cantitate insuficient recoltat$ recoltare
incorectL
8 conser%area necorespunztoare$ netrimiterea &n timp util la laboratorL
8 eticDetare incorect.
0ateriale necesare
5entru toate tipurile de recoltare se pre,tesc urmtoarele materiale4
8 coprocultor sterilL
8 prosop de DrtieDrtie i,ienicL
8 ploscL
8 mnui de unic folosin.
:2;5rele%area probelor
a;Recoltarea materiilor fecale pentru e.amen coproparazitolo,ic
Recoltarea se face din materiile fecale emise spontan fr utilizare de
pur,ati%e uleioase sau la.ati%e pe baza de crbune.
5re,tirea pacientului i recoltarea
8 se instruiete pacientul s8i spele minileL
8 se e.plic pacientul necesitatea folosirii mnuilorL
8 este instruit s elimine &n plosc sau &ntr8un recipient curat (de e.emplu
oli la domiciliu)L
8 recolteaz cu lin,uria coprocultorului cte%a fra,mente (circa E ,r) din
diferite zone suspecte (mucoziti$ produse nedi,erate)L
8 se introduce lin,uria coprocultorului &n colector i se &ncDideL
8 se &ndeprteaz mnuileL
8 se spal minileL
8 se eticDeteaz recipientul cu numele pacientului data$ ora recoltrii$
e.amenul cerutL
8 se trimite la laborator &n ma.im ' ore de la recoltareL
8 dac nu este posibil se pstreaz la T' ,rade celsius i se trimite la
laborator &n ma.im !' ore.
+bser%aii
8 Dac pacientul nu este capabil s recolteze se instruiete o persoan din
familie.
8 ;a pacientul internat incapabil s recolteze$ prele%area se face de ctre o
persoan instruit sau de ctre un asistent medical.
8 E.amenul coproparazitolo,ic trebuie repetat de # ori din scaune emise
spontan consecuti%e (daca pacientul are un scaun pe zi se aduce cte o
prob &n fiecare ziL dac are dou scaune &n aceeai zi se aduc ambele probe
&n recipiente diferite i &nc o prob din ziua a doua).
b;Recoltarea materiilor fecale pentru coprocultur (e.amen bacteriolo,ic)
7n%esti,aia urmrete izolarea i identificarea a,enilor etiolo,ici moti%
pentru care prele%area trebuie fcut ct mai aproape de debutul bolii i
&naintea instituirii oricrui tratament antimicrobian.
5rele%area se face din scaunul emis spontan sau direct din rect.
5rele%area din scaun emis spontan
8 se recomand &n toate formele de diaree acut cnd emisia de materii
fecale este frec%entL
8 se recomand pacientului s foloseasc pentru defecare containere de unic
utilizare din material plastic sau carton care pot fi decontaminate sau
&ndeprtate cu uurin dup folosireL
8 &n lipsa acestora se folosete un %as de metal dezinfectat prin fierbereL
8 pacientul este instruit s nu urineze &n %asul &n care a defectatL
8 se recolteaz din masa fecaloid cu spatula coprocultorului$ &n mod deosebit
prele%area fcndu8se din poriuni licDide mucoase sau sar,Dinolente dac
e.istL
8 cantitatea recoltat este #8E cm
#
L
8 se recomand &n infecii la purttorii de sDi,ella sau sallmonela4 prele%area
se poate face cu sonda Nelaton sau cu tampoane adec%ate.
5rele%area rectal 8 Recoltarea cu sonda Nelaton
0aterial necesar
8 sonde Nelaton sterile nr. ("'8"6)L
8 serin, de "0 ml sterilL
8 mnui de unica folosinL
8 eprubete.
5re,tirea pacientului
8 se face toaleta ano8perinealL
8 se aeaz pacientul &n decubit lateral cu piciorul de *os &ntins iar cel de
deasupra flectat.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui sterileL
8 se &ndeprteaz fesele i se e%ideniaz orificiul analL
8 se introduce sonda la o profunzime de apro.imati% "E cm i se raclez uor
peretele$ nu se folosesc ,eluri lubrifianteL
8 se fi.eaz serin,a la captul sondei i se e.ecut "8! aspiraiiL
8 se retra,e sonda i se introduce &ntr8o eprubet &n mediul de conser%are.
5rele%area rectal 8 Recoltarea cu a*utorul tamponului steril
0ateriale necesare
8 tampoane sterile cu ti*a lun,$ tamponul fiind bine ataat pentru a nu
permite retenia intrarectal. 3e pot folosi tampoane comerciale &n tuburi de
plastic cu sau fr mediul de conser%areL
8 ser fiziolo,ic sterilL
8 mnui de unic folosinL
5re,tirea pacientului
8 se face toaleta ano8perinealL
8 se aeaz pacientul &n decubit lateral cu piciorul de *os &ntins iar cel de
deasupra flectat.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui sterileL
8 se &ndeprteaz fesele i se e%ideniaz orificiul analL
8 tamponul trebuie umezit &n ser fiziolo,icL
8 se introduce tamponul &n rect i se rotete uorL
8 se retra,e uor tamponul se introduce &n eprubet steril.
+bser%aii
3caunul recoltat se trimite imediat la laborator dup eticDetarea
corespunztoare. Nu se con,eleaz.
>onser%area se face$ dac este cazul$ &n soluia tampon.
c;Determinarea sn,errii oculte &n scaun
7ndicaii4
8 anemie cu etiolo,ie necunoscutL
8 screenin, la persoanele cu %rsta mai mare de E0 de ani i antecedente
Deredo8colaterale pentru neoplasm ,astrointestinal.
0ateriale necesare
8 coprocultorL
8 mnui de unic folosinL
8 teste colorimetrice.
5re,tirea pacientului
8 este instruit ca cel puin # zile &nainte s nu consume carne roie$ s nu ia
medicamente pe baza de fierL
8 se obin informaii dac pacientul a prezentat ,in,i%ora,ii$ e.tracii dentare$
epista.isL
8 dac a folosit %itamina > rezultatele pot fi fals ne,ati%e.
Efectuarea procedurii
8 materiile fecale se pot recolta ca i pentru celelalte probeL
8 se pot folosi teste colorimetrice la care rezultatele se obin imediat4
8 <estul Democult const &n aplicarea a doua picturi de reacti% pe o Drtie
din ,uiac cu materii fecaleL &n prezena sn,elui &n scaun apare colorarea &n
albastruL
8 <estul cu tableta presupune plasarea unei probe pe scaun pe Drtia
de%elopatoare$ aplicarea unei tablete pe materiile fecale i adu,area a !8#
picturi de ap. 5rezena sn,elui determin modificarea culorilor.
d;Determinarea lipidelor &n materii fecale (absorbia i di,estia lipidelor)
E.amenul studiaz absorbia intestinal insuficient pancreatic$ i permite
monitorizarea terapiei.
0ateriale necesare
8 colectorL
8 mnui de unic folosinL
8 teste.
5re,tirea pacientului
8 se recomand pacientului s consume "00 ,rame lipide timp de # zileL
8 nu se fac clismeL
8 nu se dau la.ati%eL
8 nu se pun supozitoare.
Efectuarea procedurii
8 se recolteaz scaunele emise &n # zile consecuti%eL
8 se noteaz data i ora la care a fost obinut fiecare eantionL
8 probele recoltate se trimit imediat la laborator.
5rezena lipidelor &n scaun arat maldi,estie i malabsorbie$ se numete
steatoree
/-7,#+I.O2-2 4* >.4 Recoltarea eEudatului 8aringian
3cop7ndicaii
8 izolarea i identificarea ,ermenilor care populeaz nazofarin,ele &n %ederea
stabilirii dia,nosticului sau a strii de purttorL
8 stabilirea sensibilitii la antibioticeL
8 monitorizarea tratamentului.
5re,tirea pacientului
8 se ofer pacientului instruciuni clare$ precise$ adaptate ni%elului de
&nele,ereL
8 &n cazul &n care pacientul este copil instruirea trebuie fcut aparintoruluiL
8 se recomand efectuarea recoltrii &naintea administrrii antibioticelor
deoarece modific rezultateleL
8 &n dimineaa recoltrii pacientul4
8 nu mnnc$ nu beaL
8 nu face ,ar,ar$ nu8i instileaz picturi &n nasL
8 nu8i face i,iena oralL
8 se atenioneaz pacientul c este posibil s aib senzaie de %om.
Erori de recoltare
8 nerespectarea condiiilor de asepsie i antisepsie determin contaminarea
probeiL
8 folosirea antisepticelor orale poate induce inDibiia dez%oltrii ,ermenilorL
8 atin,erea limbii sau buzelor$ a dinilor cu tamponul poate modifica
rezultatul datorit ,ermenilor e.isteni &n aceste zoneL
8 atin,erea luetei poate declana refle.ul de %om.
0ateriale necesare
8 ta% pentru materialeL
8 eprubet cu tampon sterilL
8 spatul lin,ual sterilL
8 mnui de unic folosinL
8 masc de protecieL
8 colector pentru materialeL
8 eticDete.
Efectuarea recoltrii
8 se %erific dac pacientul a respectat recomandrile pri%ind proceduraL
8 pacientul este ru,at s colaboreze i s respecte &ntocmai sfaturile celui
care recolteazL
8 dac pacientul este un copil$ poziia sa %a fi asi,urat de aparintor sau
alt persoanL
8 se orienteaz pacientul cu faa spre lumin$ &n poziie eznd pentru a
asi,ura o mai bun %izibilitate a zoneiL
8 se spal minile cu ap i spunL
8 se &mbrac mnuile de unic folosinL
8 se pune masca de protecieL
8 pacientul este in%itat s descDid lar, ,ura$ s inspire adnc i s stea
nemicatL
8 se scoate tamponul pentru recoltare din eprubetL
8 cu a*utorul spatulei se apas limbaL
8 se ter,e depozitul farin,ian i ami,dalian$ orice zon inflamat sau
ulceratL
8 se retra,e tamponul cu atenie pentru a nu atin,e limba$ dinii i buzeleL
8 se introduce imediat tamponul &n eprubeta protectoareL
8 se eticDeteaz i se trimite la laborator comunicnd dac pacientul a luat
medicamente$ ce fel.
>olectarea materialelor folosite
8 materialele folosite au un potenial infecios ridicat i se colecteaz conform
precauiilor uni%ersale.
+bser%aii
5entru recoltarea secreiei nazale se folosete un tampon steril fle.ibil care
se introduce &n narin i se ter, pereii laterali.
/-7,#+I.O2-2 >* >.> Recoltarea sputei prin eEpectoraie
3cop7ndicaii
8 identificarea ,ermenilor responsabili de infecii respiratorii i testarea
sensibilitii acestora fa de antibioticeL
8 dia,nosticarea tuberculozeiL
8 identificarea celulelor modificate de procese inflamatorii sau neoplazice.
<ipuri de e.amene
8 e.amen bacteriolo,icL
8 e.amen citolo,ic.
0ateriale necesare
8 recipient steril cu capac etanL
8 pun,i din material plasticL
8 mnui de unic folosinL
8 soluie salinL
8 ap simplL
8 paDar de unic folosinL
8 colector pentru materialele folosite.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic pacientului importana efecturii determinrii i a respectrii
instruciunilorL
8 se informeaz c proba se recolteaz dimineaa$ deoarece se atenioneaz
pacientul s nu mnnce$ s nu fumeze$ s nu8i instileze picturi &n nas$ s
nu se spele pe dini$ s nu8i clteasc ,ura cu soluii dezinfectante (ap de
,ur) &nainte de recoltareL
8 se informeaz pacientul c dac %a fi ne%oie se %a apela la metode care s
stimuleze e.pectoraia i se obine colaborareaL
8 testul se efectueaz &naintea administrrii de antibiotice.
Efectuarea recoltrii
8 se %erific dac pacientul a respectat recomandrileL
8 pacientul este ru,at s8i clteasc ,ura cu ap sau soluie salin pentru a
nu contamina sputa cu bacterii din ca%itatea bucalL
8 pacientul aezat pe scaun sau &n ortostatism este ru,at s respire adnc de
!8# ori i apoi s tueasc puternicL
8 sputa eliminat (ecDi%alentul cel puin al unei lin,urie) se colecteaz direct
&n recipientul sterilL
8 folosind mnui de protecie se &ncDide recipientul$ se ter,e e.teriorul cu
un er%eel i se introduce &ntr8o pun, de material plasticL
8 se eticDeteaz produsul i se trimite la laboratorL
8 dup recoltare se ofer pacientului ap s8i clteasc ,ura.
Dac pacientul nu e.pectoreaz suficient
8 se administreaz ! paDare cu ap care fluidific secreiileL
8 se apeleaz la umidificarea aerului din &ncpere$ folosirea aerosolilorL
8 la recomandarea medicului se administreaz un e.pectorant cu cel puin !
ore &nainte de recoltareL
8 la recomandarea medicului se apeleaz la alte metode de recoltare4
8 aspiraie transtraDeal folosind un cateter subire sau serin,L
8 spltur bronic efectuat &n timpul bronDoscopiei.
>olectarea materialelor folosite$ respectarea normelor
8 se colecteaz materialele &n containere speciale conform precauiilor
uni%ersaleL
8 se spal minileL
8 se atenioneaz pacientul s colecteze sputa &n continuare &n recipientul
oferit de personalul de &n,ri*ire.
Erori de recoltare
8 sputa este amestecat cu sali% sau resturi alimentare cnd pacientul nu
respect recomandrile
8 sputa este amestecat cu %oma declanat &n timpul episodului de tuse
8 produsul a fost suprainfectat &n timpul mane%rrii
+bser%aii
5entru e.amenul citolo,ic se recolteaz # probe &n momente diferite. 5entru
bacilul OocD se recolteaz #8E probe matinale.
/-7,#+I.O2-2 =* >.= Recoltarea secreiei uretrale la brbat
3cop7ndicaii
8 dia,nosticarea bolilor cu transmitere se.ualL
8 testarea sensibilitii ,ermenilor la tratamentul cu antibiotice.
0ateriale necesare
8 ans de platin$ lamp de spirtL
8 tampoane sterileL
8 lame de sticlL
8 mnui de unic folosinL
8 eticDete.
5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientul cu pri%ire la necesitatea efecturii e.amenului i
modul de derulareL
8 se anun pacientul ca %a fi pstrat confidenialitateaL
8 se asi,ur intimitatea.
Efectuarea recoltrii
8 se atenioneaz pacientul asupra modului de colaborareL
8 se spal minile$ se &mbrac mnuileL
8 se e%ideniaz uretraL
8 se comprima puin ,landul pentru a e.prima secreiaL
8 se recolteaz folosind ansa de platin sterilizat sau introducnd un tampon
steril prin orificiul uretral &n uretra anterioarL
8 se realizeaz un frotiu care se trimite la laborator imediat.
+bser%aii
3e recomand prele%are &n poziie de decubit dorsal pentru pre%enirea
sincopei %aso%a,ale. Dup recoltare se monitorizeaz pacientul e.istnd risc
de Dipotensiune$ bradicardie$ paloare$ transpiraie$ ,rea$ %rsturi.
>olectarea materialelor se face conform normelor$ materialul recoltat a%nd
potenial infecios ridicat.
/-7,#+I.O2-2 @* >.@ Recoltarea secreiilor purulente din leAiuni
3cop7ndicaii
8 identificarea ,ermenilor responsabili de infectarea pl,iiL
8 stabilirea sensibilitii ,ermenilor fa de antibiotice.
0ateriale necesare
8 pense sterileL
8 compreseL
8 soluii dezinfectanteL
8 mnui sterileL
8 tampoane sterile$ ans de platinL
8 pipeteL
8 lame de sticl$ lamp de spirt.
5re,tirea pacientului
8 se anun pacientul$ se e.plic necesitatea e.amenuluiL
8 se informeaz pacientul c este posibil ca procedura s fie dureroasL
8 se aeaz pacientul &ntr8o poziie comod &n funcie de localizarea leziuniiL
8 se asi,ur intimitatea pacientului.
Efectuarea recoltrii
8 se %erific prescripia medicalL
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui sterileL
8 se cur suprafaa leziunii prin absorbie cu comprese sterileL
8 se recolteaz din secreie4
8 prin aspiraie cu o pipet sterilL
8 cu ansa de platin sterilizatL
8 cu tampon sterilL
8 se realizeaz !8# frotiuriL
8 produsul aspirat sau tamponul se introduc &ntr8o eprubet steril.
In,ri*irea pacientului dup recoltare
8 se panseaz leziuneaL
8 se monitorizeaz pacientul &n continuare.
>olectarea materialelor
3e face conform protocolului.
/-7,#+I.O2-2 "* >." Recoltarea secreiilor cervico&vaginale pentru
eEamene de laborator
a;Recoltarea pentru e.amenul bacteriolo,ic i parazitolo,ic al secreiilor
%a,inale
3copindicaii4
Depistarea de a,eni pato,eni care produc infecii %ul%o%a,inale4
<ricDomonas %a,inalis$ >andida albicans$ cDlamidia$ DaemopDilus$
,ardnerella$ ali ,ermeni banali.
0ateriale necesare
8 %al%e %a,inale sterile sau specul 8 nelubrifiateL
8 tampoane de %at montate pe porttampon sterileL
8 pipet absorbante sterileL
8 ser fiziolo,ic sterilL
8 lame de sticle curate$ de,resate$ uscateL
8 mnui de unic folosinL
5re,tirea pacientului
8 nu se fac iri,aii %a,inale cu cel puin !' D &naintea proceduriiL
8 nu se folosesc o%ule sau creme %a,inale cu cel puin ! zile &nainteL
8 nu se administreaz tratamente antiinfecioase cu cel puin F zile &naintea
prele%riiL
8 nu se face prele%are dac e.ist sn,erare %a,inal.
Efectuarea procedurii
8 se aeaz pacient &n poziie ,inecolo,ic pe masL
8 se monteaz %al%ele sau specululL
8 se umecteaz (dac este ne%oie) tampoanele cu ser fiziolo,icL 5rima
prele%are se face din fundul de sac %a,inal posterin.
8 produsul recoltat se &ntinde pe lama &ntr8un strat subire$ se aplic o
pictur de ser fiziolo,ic i e%entual o pictur de albastru de >resWl$ peste
lam se pune o lamelL
8 se trimite imediat la laboratorL
/ doua prele%are se face &n acelai mod iar dup &ntinderea pe lam se aplic
o pictur de soluie apoas de Didro.id de potasiu EM8"0M i apoi lamel.
7nterpretare
Dac rezultatul micrscopic nu este concludent se recur,e la &nsmnarea de
pe medii de cultur
b;Recoltarea secreiilor %a,inale pentru e.amenul cito%a,inal Dormonal
Este un test calitati% indirect care permite e%aluarea funciei o%ariene pe
baza modificrilor Distolo,ice i citolo,ice suferite de epiteliul %a,inal sub
influena Dormonilor o%arieni.
7ndicaii4
/menoree patolo,ic$ tulburri ale ciclului menstrual$ menometrora,ii$
sterilitate$ infertilitate$ disfuncii endocrine cu repercusiuni asupra acti%itii
o%ariene$ (Dipofiza$ tiroida$ suprarenal) afeciuni tumorale beni,ne sau
mali,ne mamare$ controlul eficacitii tratamentului Dormonal.
>ontraindicaii4 7nfecii acute i subacute ,enitale &nalte$ inflamaii
cer%ico%a,inale prolaps ,enital$ cancerul ,enital.
0ateriale necesare
8 spatula /WreL
8 lame curate de,resate$ uscateL
8 %al%e sau specul %a,inalL
8 mnui de unic folosin.
5re,tirea pacientei
8 se e%it contactele se.uale i splturile %a,inale cu E zile &nainte de
&nceperea prele%rilor i pe parcursul acestoraL
8 este a%ertizat asupra pro,ramului de recoltare4
8 la femeile cu ciclul o%arian scurt (!"8!' zile) prele%rile &ncep &n ziua a 18a
la inter%al de ! zileL
8 la femeile cu ciclul de !F8#! zile se recolteaz &ncepnd cu zilele F8"0 la
inter%al de ! zileL
8 nu se recolteaz &n caz de sn,erare %a,inal.
Efectuarea procedurii
8 se recolteaz cu ansa de la ni%elul fundurilor de sac %a,inale laterale i
posteriorL
8 se realizeaz frotiuri care se trimit la laborator.
c;Recoltarea secreiilor cer%ico%a,inale pentru e.amenul citotumoral 6abe8
5apanicolaou
Este un test comple. utilizat pentru depistarea leziunilor necanceroase i a
cancerelor incipiente cer%icale la femeile asimptomatice.
7ndicaii
8 o dat pe an la femeile &n %rst de peste "F ani care au acti%itate se.ualL
8 la femeile care nu prezint leziuni cer%ico%a,inale %izibile precum i la cele
cu leziuni care e%oc un proces inflamator sau distrofic la e.amenul clinic sau
colposcopic.
0ateriale necesare
8 spatula de lemn /Wre (se e%it spatulele de metal) pentru prele%area
%a,inal i e.ocer%icalL
8 perie mic cilindric pentru prele%area endocer%icalL
8 tampon de %at montat pe un porttampon pentu recoltare endocer%icalL
8 lame de sticl cu e.tremiti aspreL
8 fi.ator$ alcool 8 eter &n proporii e,aleL
8 %al%e %a,inale sau specul %a,inal.
5re,tirea pacientei
8 este a%ertizat sa nu efectueze nici o mane%r %a,inal cu 1! ore &naintea
e.amenului (toaleta %a,ianal$ aplicaii de o%ule$ creme %a,inale)L
8 se e%it raporturile se.uale cu !' ore &nainte de recoltareL
8 nu se efectueaz mane%re obstetricale cu !' ore &nainte (tueu %a,inal$
colposcopie$ tamponamente %a,inale etc.)L
8 prele%area se face &n afara menstruaiei$ &n afara infeciei locale i de
preferin &n perioada de mi*loc a ciclului.
Efectuarea procedurii
8 se e%ideniaz ca%itatea %a,inal prin introducerea %al%ulelor sau speculului
nelubrifiate
8 recoltarea se face de la mai multe ni%eluri4
8 din fundul de sac %a,inalL
8 de la ni%elul e.ocolului utiliznd pentru ambele teDnici spatula /Wre
efectund o micare de racla*L
8 de la ni%el endocer%ical utiliznd peria cilindric (mai rar tamponul care
absoarbe unele celule)L
8 se fac lame pentru fiecare zon din care s8a efectuat recoltareaL
8 &ntinderea secreiei pe lama se face printr8o micare sinuoas a spaiului$
de la un capt la cellalt fr a apsa prea tareL
8 la e.tremitile lamelor se noteaz numele pacientei precum i tipul
prele%rii (V8%a,inal$ >8e.ocol$ E8endocol)L
8 lamele se trimit la laborator.
7nterpretarea rezultatelor
3e face dup mai multe clasificri (5apanicolaou$ RicDard$ 6etDesda).
>lasificarea 5apanicolaou &mparte frotiurile &n E clase &n funcie de ,radul de
de%iere morfolo,ic de la tipul normal4
>lasa 7 8 absena de celule anormale sau atipiceL
>lasa a 778a 8 citolo,ie atipic dar fr e%iden pentru mali,nitateL
>lasa a 7778a 8 citolo,ie su,esti% dar necloncudent pentru mali,nitateL
>lasa a 7V8a 8 citolo,ie puternic su,esti% pentru mali,nitateL
>lasa a V8a 8 citolo,ie concludenta pentru mali,nitate.
+bser%aii
5entru completarea informaiilor se mai pot realiza4 frotiul %a,inal (la femei
cu Disterectomie total pentru displazie sau carcinom) i frotiul %ul%ar
(pentru leziuni %ul%are %izibile).
,#+I.O2-2 =* #D1INI/.R#R'# 1'DI,#1'N.'2OR
/-7,#+I.O2-2 1* =.1 #specte generale
0edicamentele sunt substane sau asocieri de substane utilizate cu scop4
8 terapeutic$ pentru ameliorarea saui tratarea bolilor i simptomelorL
8 pre%enti%$ pentru a pre%eni apariia manifestrilor patolo,ice.
0edicamentele pot fi de ori,ine4
8 naturalL
8 %e,etalL
8 animalL
8 mineralL
8 cDimice de sintez$ obinute fie prin constituirea &n laborator a substanelor
acti%e naturale$ fie prin combinarea unor elemente cDimice care tind spre o
substan acti% ori,inal
8 medicamente obinute prin metode ,enetice.
0edicamentele actuale sunt din ce &n ce mai eficace$ dar uneori$ cu riscuri
mari. /cestea pentru c ele trebuie s fie prescrise printr8un document
medical. In instituiile medicale$ ele sunt preparate la farmacia spitalului i
distribuite de ctre asistentele medicale. 38au creat numeroase forme de
medicamente &n scopul facilitrii administrrii lor i creterii la ma.im a
eficacitii acestora.
>lasificarea medicamentelor dup uz
0edicamente de uz intern 8 cuprind toate medicamentele care acioneaz
dup ce a*un, &n circulaia san,uin pe diferite ci4 oral (per os) sau
parenteral (pe alt cale dect cea di,esti%) 0edicamentele de uz intern se
prezint sub urmtoarele forme4 pudre$ siropuri$ picturi$ poiuni$ suspensii$
comprimate$ tablete$ dra*euri$ capsule$ ,ranule$ supozitoare.
0edicamente de uz e.tern 8 unele sunt aplicate pe suprafaa pielii sntoase$
altele sunt folosite pentru tratarea unor leziuni cutanate
0edicamentele de uz local 8 sunt destinate tratamentului afeciunilor locale$
spre e.emplu colirurile pentru afeciunile oculare sau aerosolii &n diferite
afeciuni pulmonare 0edicamentele nu rmn acti%e pe perioade nedefinite.
E.cipienii acestora$ adic suportul principiilor acti%e se de,radeaz dup un
anumit timp. De aceea$ pe ambala*ul medicamentelor fi,ureaz data
e.pirrii$ data de la care medicamentul nu mai trebuie sa fie utilizat.
0edicamentele ,enerice 8 sunt copii ale medicamentelor de referin care i8
au pierdut e.clusi%itatea dup un numr de ani de comercializare.
5reul medicamentelor ,enerice este de #0M pn la '0M mai mic fa de al
medicamentelor de referin. /ctualmente$ din raiuni economice$ se tinde
spre promo%area medicamentelor ,enerice atunci cnd e.ist.
/-7,#+I.O2-2 2* =.2 #dministrarea medicamentelor pe cale oral
3cop
7ntroducerea &n or,anism$ pe cale oral$ prin &n,Diire sau sublin,ual$ a unei
cantiti de medicament care s acioneze ,eneral sau local.
5rincipii ,enerale
8 administrarea medicamentelor pe cale oral se face prin &n,Diire$
sublin,ual i translin,ualL
8 sublin,ual$ se administreaz Nitro,licerin$ Er,otamin$ dezinfectante ale
ca%itii bucale i orofarin,elui$ unele pansamente ,astrice (Dicarbocalm)L
8 translin,ual (pe limb) se administreaz spraW8uri medicamentoase pe baz
de nitrai$ pentru pacienii cu an,in cronicL pacientul &n acest caz trebuie s
atepte "0 secunde dup administrare &nainte de a &n,DiiL
8 necesit o bun cunoatere$ de ctre asistenta medical$ a tratamentelor
prescrise de medic$ a efectelor terapeutice i a reaciilor ad%erseL
8 administrarea medicamentelor trebuie s rspund e.i,enelor de calitate i
de securitate
8 asistentul medical are responsabilitate &n acest caz.
5re,tirea materialelor
8 prescripia medicalL
8 crucior cu medicamenteL
8 flacon cu soluie DidroalcoolicL
8 o perecDe de foarfeceL
8 paDare de unic folosinrecipiente speciale pentru medicamente.
5re,tirea pacientului
8 se identific capacitile pacientului de a8i administra tratamentul i de a8l
supra%e,DeaL
8 se e.plic pacientului importana lurii medicamentelor conform prescripiei
medicaleL
8 se adapteaz demersul educati% la ni%elul de instruire al pacientului pentru
a asi,ura securitatea i calitatea administrrii tratamentuluiL
8 se instaleaz pacientul confortabilL
8 se acord a*utor pacientului aflat &n dificultate.L
Efectuarea procedurii8condiii preliminare
8 pre,tirea tratamentului trebuie s fie e.temporanee de ctre asistenta
care distribuie medicamentele
8 medicamentele pot fi pre,tite dinainte utiliznd o list ce %a conine$ &n
mod obli,atoriu$ medicamentele identificate prin4
8 numele i prenumele pacientuluiL
8 dozaorarul de administrareL
8 data prescrieriiL
8 pre,tirea tratamentului necesit controlul ri,uros al calitii fiecrui
medicament de ctre asistenta medical (culoare$ aspect$inte,ritate)L
8 se aplic e.act posolo,ia prescris de medic i se respect re,ulile ,enerale
de administrare a medicamentelor.
/dministrarea propriu8zis a medicamentului
8 se identific pacientulL
8 se %erific &nc o data prescripia medical la patul pacientului$in momentul
administrriiL
8 se realizeaz o friciune Didroalcoolic a minilor sau se face un la%a*
simplu &nainte de fiecare distribuireL
8 se pstreaz medicamentele &n blisterele sau formele de condiionare
proprii$ pn cnd sunt luateL
8 se decupeaz blisterul cu foarfeca dac medicamentul nu este condiionat
&ntr8o al%eol indi%idualL
8 se pun medicamentele pentru ora prescris intr8un pDrel cu &ntrebuinare
unic$ &nainte de a le da pacientuluiL
8 se e.plic pacientului modalitile de luare a medicamentelor4
8 pe nemncate (a *eun)$ &n timpul mesei sau dup masL
8 cu un paDar cu ap$ pentru capsule$ tablete$ comprimateL
8 dizol%at &n ap$ pentru comprimatele care se dizol% sau pentru pulberiL
8 fr diluie$ pentru siropuri$suspensii sau pentru comprimatele care se
administreaz sublin,ualL
8 se aplic demersul educati% de autonomizare a pacientului i de cretere a
complianei la tratament.
3upra%e,Dere i e%aluare
3upra%e,Derea administrrii medicamentelor per os trebuie s ,aranteze
e%aluarea prin4
8 o administrare corect4dozaorar$mod de administrare conform
recomandrii medicaleL
8 msurarea funciilor %itale &nainte$in timpul isau dup administrare &n
funcie de medicament pentru a identifica efectele benefice i cele
indezirabileL
8 consemnarea semnelor de necomplian la tratamentL
8 aprecierea ni%elului de contien al pacientului pe durata tratamentuluiL
8 includerea acestor elemente &n cele dou dimensiune ale administrrii
tratamentului oral calitatea i securitatea.
/-7,#+I.O2-2 3* =.3 #dministrarea medicamentelor prin inBecii
parenterale
3cop
7ntroducerea &n or,anism a unor medicamente$ substane acti%e$ cu a*utorul
unor serin,i i ace sterile$ ocolind tubul di,esti%.
<ipuri de in*ecii
7n*eciile se pot face4
8 fie &n esuturile or,anismului4 intramuscular$ subcutanat$ intradermicL
8 fie direct &n circulaia san,uin4 in*ecia intra%enoas.
7ndicaii4
8 aplicarea tratamentelor medicamentoase in*ectabileL
8 realizarea unui monotest sau intradermoreaciiL
8 teste de sensibilizare sau cure de desensibilizareL
8 in*ectarea de produse necesare realizrii unor e.amene de in%esti,are
(produse radioopace$ radioacti%e$ izotopi).
5re,tirea materialelor
8 serin,i sterile adaptate %olumului de in*ectatL
8 ace sterile4 pentru aspirarea medicamentului de in*ectat$ pentru realizarea
in*ecieiL
8 medicamentele prescriseL
8 comprese sterileL
8 soluii antisepticeL
8 un ,arou (&n caz de in*ecie i.%.)L
8 o ta% medical curatL
8 un container pentru aceL
5re,tirea pacientului
8 se ofer informaii despre procedur i despre modul de administrareL
8 se e.plic natura produselor in*ectate i a utilitii lorL
8 se realizeaz instalarea confortabil i fr risc a pacientului pentru c
in*ectarea s se fac &n cele mai bune condiii.
Efectuarea procedurii
8 se %erific prescripia medical$ data prescripiei produsului$ inte,ritatea
ambala*elor &nainte de a &ncepe proceduraL
8 prepararea medicamentului de in*ectat este &n funcie de condiionarea
substanei acti%e4 fiol cu doz unic$ flacon cu doze multiple$ flacon cu
pulbere de dizol%at.
In cazul fioleiflaconului cu doz unic4
8 se pune o compres &mbibat &n soluie antiseptic &n *urul ,tului fiolei i
se dezinfecteaz timp de #0 de secunde (timp de contact recomandat de
precauiile uni%ersale)L
8 se rupe ,tul fioleiL
8 se monteaz acul de aspiraie (mai ,ros) la amboul serin,iiL fiola inut
&ntre inde.ul i de,etul mare al minii nedominante este poziionat cu
descDiderea &n *os pentru a aspira coninutul suL
8 se aspir numai cantitatea prescris de medicL
8 se arunc fiolaL
8 se tapoteaz uor serin,a i se elimin bulele de aerL
8 se &ndeprteaz acul de aspiraie i se arunc &n containerL
8 se adapteaz la serin, acul pentru in*ectare i se repune serin,a &n
ambala*L protecia acului %a fi lsat pe loc pn &n momentul in*eciei.
In cazul unui flacon cu doze multiple
8 se %erific data descDiderii flaconului i modul de conser%are4 ca re,ul
,eneral$ un flacon descDis de mai mult de F ore$ nu mai este utilizatL &n
cazul insulinei$ poate fi utilizat timp de #0 de zile de la descDiderea
flaconuluiL
8 se ter,e dopul de cauciuc al flaconului cu o compres &mbibat &n soluie
antiseptic (&n cazul primei utilizri trebuie mai &nti s se &ndeprteze
cpcelul metalic de deasupra)L
8 se monteaz la serin, acul de aspiraieL
8 se aspir cantitatea prescris din flaconul inut rsturnatL
8 se &ndeprteaz bulele de aer din serin,L
8 se &ndeprteaz acul de aspiraie i se arunc &n containerL se adapteaz la
serin, acul pentru in*ecie prote*at (capionat).
In cazul flaconului cu pulbere de dizol%at
8 se aspir &n serin, sol%entul (licDidul) pentru dizol%areL
8 se dezinfecteaz dopul de cauciucL
8 se in*ecteaz &n flaconul cu pulbere sol%entulL
8 se asi,ur flaconul pn la dizol%area complet a pulberii$ fr s se
retra, acul cu serin,L
8 se aspir medicamentul diluat &n serin, i se elimin bulele de aerL
8 se &ndeprteaz acul cu care s8a aspirat$ se arunc &n container i se
adapteaz acul pentru in*ecie lsndu8l &n teaca protectoare.
/-7,#+I.O2-2 4* =.4 #dministrarea medicamentelor prin inBecii
intramusculare :I.1.;
3cop
7ntroducerea unei soluii medicamentoase &n esutul muscular cu a*utor unei
serin,i i a unui ac sterile.
;inii directoare
8 in*ecia i.m. este efectuat$ &n ,eneral$ cnd se dorete o absorbie rapid
sau cnd calea oral este contraindicatL
8 se aplic cele HE re,uliH de administrare4 pacientul potri%it$ medicaia
potri%it$ doza corect$ calea adec%at$ timpul (orarul) potri%itL
8 &nainte de administrarea medicamentului$ asistentul medical se %a informa
despre aciunea medicamentului$ moti%aia administrrii dro,ului$ doza
normal i calea de administrare$ contraindicaii i reacii ad%erseL
8 cantitatea de soluie administrat pe cale i.m. %ariaz &n funcie de
medicamentL &n mod normal$ nu se administreaz mai mult de E ml. &n
acelai locL
8 alternarea locurilor in*ectrii este important pentru confortul pacientului$
pentru pre%enirea traumelor asupra esutului i facilitarea absorbieiL
8 locurile de elecie includ4 cadranul supero8e.tern fesier$ treimea medie a
feei e.terne a coapsei$ mucDiul deltoidL
8 se %or e%ita zonele contractate sau care prezint noduliL
8 poziia pacientului %a fi de si,uran$ rela.at i compatibil cu condiia
fizic a pacientului &nct s ofere o e.punere adec%at a locului pentru
in*ecie (decubit %entral$ decubit lateral$ poziie eznd$ ortostatism)L
8 mrimea acului i a serin,ii depind de %olumul soluiei de in*ectat$
%scozitatea soluiei$ constituia pacientului$ mucDiul selectat pentru
in*ecieL
8 &nainte de administrarea oricrui medicament nou se e%alueaz riscul de
aler,ie al pacientului prin anamnezL
8 se testeaz pacientul s nu fie aler,ic$ &n special &naintea administrrii
primei doze de antibioticcDimioterapicL
8 pentru a pre%eni colorarea (ptarea) sau iritarea superficial esutului de
ctre medicament$ la scoaterea acului din mucDi$ acul %a fi scDimbat dup
ce soluia a fost aspirat &n serin,L
8 teDnica &n HCH este folosit pentru a in*ecta &n si,uran orice soluie
colorat sau care irit superficial pieleaL metoda HCH se folosete numai
pentru zona mucDiului dorso8,luteal.
5re,tirea materialelor
8 serin,i sterile de capaciti corespunztoare %olumului de in*ectatL
8 ace sterile etalon de "98!! mm. ,rosime$ lun,i de E8"0 cm.L
8 soluii antisepticeL
8 comprese de tifontampoane de %atL
8 mnui de unic folosin (opional)L
8 t%i renalL
8 containere speciale pentru colectarea materialelor.
5re,tirea pacientului
8 se inter%ie%eaz pacientul pentru a identifica un posibil risc de aler,ieL
8 se obine consimmntul informatL
8 se asi,ur intimitatea pacientuluiL
8 se stabilete locul pentru in*ecie dup inspectarea zonelor de elecieL
8 se poziioneaz pacientul &n funcie locul ales i de starea sa ,eneral.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se monteaz acul la serin, folosind teDnica asepticL
8 se &ndeprteaz capacul acului prin traciuneL
8 se scoate aerulL
8 se dezinfecteaz locul alesL
8 se &ntinde pielea folosind mna nedominantL
8 se introduce rapid acul &n esut &n un,Di de 90S innd serin,a &n mna
dominant &ntre police i celelalte de,eteL
8 se fi.eaz amboul serin,ii &ntre policele i inde.ul minii nedominanteL
8 se aspir &ncet tr,nd pistonul &napoi cu mna dominant pentru a %erifica
poziia aculuiL
8 se scDimb poziia acului dac se aspir sn,eL
8 se in*ecteaz lent soluia &n esutul muscular$ cte "0 secunde pentru
fiecare ml soluieL
8 se e.tra,e rapid acul adaptat la serin, fi.nd amboulL
8 se arunc acul necapionat &n containerL
8 se maseaz locul in*eciei cu un tampon cu alcool e.ercitnd o uoar
presiuneL
8 se a*ut pacientul s se &mbrace$ s adopte o poziie comodL
8 se e%alueaz locul in*eciei dup !8' ore de la administrare$ dac este
posibilL
8 se reor,anizeaz locul de muncL
8 se spal minileL
8 se noteaz procedura &n Bia de proceduri (nume. data i ora administrrii$
tipul soluiei$ doza).
7ncidente/ccidente
8 amoreli$ furnicturi sau alterarea funciei musculare &n zona in*eciei
determinate de nerespectarea locurilor de elecie i de iritarea ner%ului
sciaticL
8 paralizia membrului inferior prin &neparea ner%ului sciaticL
8 embolie prin in*ectarea &ntr8un %as de sn,e a soluie uleioaseL
8 noduli prin in*ectarea unor soluii care precipit sau a unui amestec de
soluii incompatibileL
8 ptareapi,mentarea pielii prin in*ectarea unor soluii colorate fr s se
aplice metoda HCH
8 fle,mon prin nerespectarea re,ulilor de asepsie i antisepsie.
/-7,#+I.O2-2 >* =.> #dministrarea medicamentelor prin inBecia
intramuscular dup metoda F6F
3cop
8 administrarea substanelor iritante i a celor care coloreaz esutul$ cum ar
fi produsele pe baz de fierL
8 administrarea unor soluii medicamentoase la pacienii %rstnici subnutrii.
5re,tirea materialelor
8 se %erific prescripia medicalL
8 se spal minile i se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se pre,tesc serin,a i acul potri%ite pentru in*ecia intramuscularL
8 se aspir soluia medicamentoas &n serin, dup metoda aseptic i o
mic cantitate de aerL
8 se scDimb acul cu care s8a aspirat i se ataeaz cel pentru in*ectat
soluia.
Efectuarea procedurii
8 se identific pacientulL
8 se aeaz pacientul &n poziia care permite e.punerea zonei ,luteale
(decubit dorsal sau decubit lateral rela.at)L
8 se dezinfecteaz cadranul supero8e.tern al feseiL
8 se las s se usuce pieleaL
8 se tra,e pielea &n lateral &n form de HCH$ &ndeprtnd8o de locul ales pentru
in*ecieL
8 se introduce acul &n esutul muscular &n un,Di de 90SL
8 se aspir pentru a %erifica poziia aculuiL
8 dac apare sn,e &n serin, se retra,e uor acul i se modific poziia dup
care se aspir din nouL dac i de data aceasta se aspir din nouL dac i de
data aceasta se aspir sn,e se retra,e complet acul i se reia teDnica &n alt
locL
8 se in*ecteaz soluia lent$ dac nu s8a aspirat sn,e$ i apoi$ aerul tras &n
serin, odat cu substana medicamentoasL
8 in*ectarea aerului dup terminarea soluiei a*ut la pre%enirea scur,erii de
substan din ac &n esutul subcutanat &n timpul retra,eriiL
8 se ateapt &nc "0 secunde dup in*ectare i apoi se retra,e aculL
8 se elibereaz pielea care a fost tras &n HCH pentru a acoperi locul de
inoculareL
8 se e%it masarea locului pentru a nu fa%oriza ptrunderea substanei
iritante &n esutul subcutanatL
8 se solicit pacientului s se mite pentru a fa%oriza absorbia
medicamentuluiL
8 dac pacientul este imobilizat la pat$ dup in*ectare %a fi a*utat s fac
e.erciii pasi%e i acti%e &n pat$ pentru a facilita absorbia medicamentuluiL
8 se arunc acul necapionatL
8 se colecteaz materialele folosite &n containere specialeL
8 se %erific dup "8! ore locul in*ectriiL
8 se spal minileL
8 se noteaz procedura &n Bia cu proceduri a pacientului.
/-7,#+I.O2-2 =* =.= #dministrarea medicamentelor prin inBecia
subcutanat :/.,;
3cop
Burnizarea unei ci de administrare a unor medicamente ca4 insulina$
anticoa,ulantele$ medicamentele depot$ unele %accinuri.
;inii directoare
8 zonele de elecie pentru in*ecia s.c. includ4
8 re,iunea periombilical la !8# cm distan fa de ombilic i fa de linia de
centurL
8 faa dorsolateral a braului la F8"! cm deasupra cotuluiL
8 faa antero8lateral a coapsei la E86 cm deasupra ,enuncDiuluiL
8 re,iunea supra i subspinoase ale omoplailorL
8 locurile de in*ecie trebuie alternate &n ordinea micrii acelor de ceasornic
pentru a pre%eni traumatizarea esutului i a fa%oriza absorbiaL
8 &nainte de administrare se identific un e%entual profil aler,olo,ic al
pacientuluiL
8 la administrarea Deparinei subcutanat$ se %a e%ita masarea locului pentru a
pre%eni formarea DematomuluiL
8 o mic cantitate de 0$! cm
#
%a fi lsat &n serin, &n cazul in*ectrii
soluiilor li%rate &n serin, preumplut iar acul %a fi introdus perpendicular pe
cuta format$ pentru a fora ultima cantitate de medicament s ptrund &n
esutL
8 nu se dezinfecteaz zona cu alcool &n cazul in*eciei cu insulin sau se las
s se e%apore &nainte de in*ectareL
8 nu se aspir atunci cnd se fac in*ecii cu insulin i cu Deparin (&n acest
ultim caz aspirarea poate produce Dematom)L
8 dac apar ecDimoze la locul in*eciei cu Deparin$ se recomand aplicarea
unei pun,i cu ,Dea &n primele E minute dup in*ectare urmat de
compresie localL
0ateriale necesare
8 serin,i sterile de capaciti corespunztoare %olumului de soluie sau serin,i
preumpluteL
8 ace sterile de !8' cm lun,imeL
8 soluia de in*ectat condiionat &n fiolL
8 soluii dezinfectanteL
8 comprese tifontampoane de %atL
8 mnui de unic folosin (opional)L
8 recipiente pentru colectarea deeurilor.
5re,tirea pacientului
8 se informeaz$ se e.plic proceduraL
8 se obine consimmntul informatL
8 se asi,ur intimitatea pacientuluiL
8 se poziioneaz pacientul &n funcie de locul ales4 decubit dorsal$ poziie
eznd cu mna spri*init &n old$ decubit %entral pentru zonele supra i sub
spinoase ale omoplailorL
Efectuarea procedurii
8 se pre,tesc toate materialeleL
8 se %erific prescripia medicalL
8 se spal minileL
8 se pre,tete medicamentul folosind teDnica asepticL
8 se identific pacientulL
8 se selecteaz zona cea mai potri%it pentru in*ecie utiliznd reperele
anatomiceL
8 se dezinfecteaz locul ales$ se las s se usuceL
8 se &ndeprteaz capacul acului folosind teDnica asepticL
8 se scoate aerul cu e.cepia situaiei &n care soluia este li%rat &n serin,
preumplutL
8 se administreaz in*ecia4
8 se pliaz te,umentul &ntre policele i inde.ul minii nedominante$ fi.ndu8l
i ridicndu8l de pe planurile profundeL
8 se ptrunde cu rapiditate &n esutul subcutanat &n un,Di de 'ES sau 90S &n
funcie de reprezentarea esutului adipos i de lun,imea aculuiL
8 se %erific poziia acului prin aspirareL
8 se in*ecteaz lent soluia medicamentoasL
8 se e.tra,e acul cu o micare si,ur i rapidL
8 se dezinfecteaz i se maseaz locul in*ecieiL
8 se arunc acul necapionat &n containerL
8 se &n,ri*ete pacientul la ne%oie (poziionare$ &mbrcare)L
8 se spal minileL
8 se noteaz procedura &n Bia de proceduri (nume$ dat$ ora administrrii$
tipul soluiei$ doza).
7ncidente/ccidente
8 durere %iolent prin atin,erea unei terminaii ner%oase saui distensie
brusc a esutuluiL
8 con,estia zonei de inoculare care de%ine indurat i dureroas.
/-7,#+I.O2-2 @* =.@ #dministrarea medicamentelor prin inBecia
intradermic :I.D;
3cop
8 in*ectarea de aler,eni &n piele ca metod de dia,nostic pentru aprecierea
reaciei la aler,eniL
8 testarea la tuberculin sau 55DL
8 testarea unor medicamente cu potenial de sensibilizare a or,anismului
(antibiotice$ anestezice).
;inii directoare
8 &nainte de administrare se cule, informaii despre aciunea medicamentului$
scopul in*eciei$ doza*uldiluia normal i locul de administrareL
8 nu se %or folosi$ indiferent de scop$ soluii antiseptice care coloreaz pielea
i mascDeaz reacia localL
8 pentru efectuarea in*eciei se %or respecta locurile de elecie4 re,iunea
%entral a antebraului$ faa e.tern a braului i a coapseiL se e%it zonele
pi,mentate$ proase sau intens Peratinizate (&n,roate)$ infectateL
8 se inter%ie%eaz pacientul pentru a identifica profilul aler,olo,ic al acestuia
precum i e.periena le,at de testareL
8 se efectueaz diluia necesar i se stabilete doza corect conform
procedurii standard acolo unde este cazul (e.emplu4 diluie ""0000 :.7.
pentru testarea la 5enicilin$ ! :.7. 55D pentru 7DR la tuberculin).
0ateriale necesare
8 serin,i sterile de " ml.serin, pentru tuberculinL
8 ace sterile de "8"$E cm lun,imeL
8 comprese steriletampoane de %atL
8 soluii antisepticeL
8 soluia medicamentoas corect dozat.
5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientul$ se e.plic proceduraL
8 se obine consimmntul informat i colaborarea pacientuluiL
8 se al,e locul pentru in*ecie.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se identific pacientulL
8 se %erific prescripia medicalL
8 se efectueaz diluia i se stabilete doza e.act conform procedurii
standardL
8 se aspir soluia &n serin, respectnd proceduraL
8 se dezinfecteaz zona aleasL
8 se &ndeprteaz capacul de la ac prin traciuneL
8 se &ntinde pielea din zona aleas folosind policele minii nedominanteL
8 se poziioneaz serin,a aproape tan,ent cu pielea pacientului i cu bizoul &n
susL
8 se introduce acul apro.imati% ' mm astfel &nct %rful s fie %izibil prin
pieleL
8 se in*ecteaz lent soluia &mpin,nd pistonul fr s se aspireL
8 se obser% formarea la locul inoculrii a unei papule albe cu diametrul de E8
6 mm.L
8 se retra,e acul fr s se maseze loculL
8 se arunc acul cu serin,a &n containere specialeL
8 se &ndeprteaz mnuile$ se spal minile (se ter, cu alcool)L
8 se supra%e,Deaz atent pacientul i reacia localL
8 se citete reacia local dup !08#0 mm sau 1! ore (&n cazul 7DR la
tuberculin)L
8 se reor,anizeaz locul de muncL
8 se noteaz procedura &n Bia cu proceduri a pacientului (substana
administrat$ data$ ora inoculrii$ ora citirii reaciei locale precum i
caracteristicile)L
7ncidente/ccidente
8 lipotimie$ %tmare corporal dac pacientul nu este supra%e,Deat i nu
rmne &n repaus la patL
8 reacie anafilactic sau oc anafilactic care amenin %iaa dac nu se
respect diluiadoza la un pacient cu profil aler,olo,ic neidentificat.
/-7,#+I.O2-2 "* =." #dministrarea medicamentelor prin inBecie
intravenoas direct
3cop
Burnizarea unei linii pentru administrarea intra%enoas a medicamentelor &n
scop e.plorator sau terapeutic.
;inii directe
8 teDnica aseptic %a fi respectat atunci cnd se e.ecut aceast procedurL
8 in*ecia intra%enoas nu %a fi efectuat &n %enele de la braul cu fistul
arterio8%enoas sau sDunt arterio8%enos$ cu mastectomie$ cu paralizie sau
alte tulburri circulatorii i neurolo,iceL
8 %enele din e.tremitatea distal (de *os) a membrului superior sau inferior
nu %or fi utilizate dect la recomandarea medicului &ntruct %iteza de
circulaie a sn,elui la acest ni%el este de re,ul$ mai mic i predispune la
embolismL
8 se %a e%ita utilizarea braului dominant pentru in*ecia intra%enoas$ cnd
este posibil$ pentru a a*uta pacientul s8i pstreze independenaL
8 punciile %enoase %or fi iniiate de *os &n sus$ pro,resi% centripet (deci &n
sensul circulaiei %enoase) &ntruct$ dac nu se respect acest principiu$
sn,ele cur,nd din %ena lezat sau iritat poate cauza o nou complicaieL
8 tuturor pacienilor cu terapie intra%enoas li se %a face bilanul Didric
(intrri8ieiri)L
8 tipul i mrimea acului folosit %a fi determinat de mrimeacalibrul %enelor
pacientului i tipul de soluie ce urmeaz a fi administrat.
;ocuri de elecie
Venele abordate pot fi4
8 %enele de la plica cotului (e.ceptnd zona medial) 8 cefalic$ bazilicL
8 %enele de pe partea dorsal a miniiL
8 %enele de pe partea posterioar a ,ambeiL
8 %enele *u,ulareL
8 %enele epicraniene la nou nscut i su,ar.
5re,tirea materialelor
8 ta% medical sau crucior rulantL
8 serin,i sterile cu amboul situat periferic de capaciti adec%ate cantitii de
medicament prescrisL
8 ace cu bizoul ascuit dar scurtL
8 comprese steriletampoane de %atL
8 fiol sau flacon cu soluia izoton sau DipertonL
8 mnui de unic folosinL
8 materiale pentru puncia %enoas.
5re,tirea pacientului
8 se informeaz$ se e.plic pacientului proceduraL
8 se obine consimmntul informatL
8 se asi,ur intimitatea pacientuluiL
8 se %erific locurile de elecie e%itnd zonele cu ecDimoze$ pilozitate
accentuat sau cu semne de infecieL
8 se stabilete locul pentru in*ecieL
8 se poziioneaz pacientul &n funcie de locul ales i de starea sa ,eneralL
decubit dorsal$ poziie semieznd.
Efectuarea procedurii
8 se %erific prescripia medicalL
8 se obin informaii suplimentare dac medicamentul este nouL
8 se spal minileL
8 se folosesc mnui de unic folosinL
8 se aspir soluia din flacon conform procedurii standardL
8 se elimin bulele de aer din serin, meninnd serin,a &n poziie %erticalL
8 se scDimb acul cu altul capionatL
8 se lea, ,aroul$ se palpeaz traiectul %eneiL
8 se dezinfecteaz lar, zona aleas pentru in*eciiL
8 se &ndeprteaz capacul de la ac prin traciuneL
8 se efectueaz puncia %enoas conform proceduriiL
8 se %erific poziia acului prin aspirareL
8 se desface ,aroul dac acul este &n %enL
8 se in*ecteaz lent soluia medicamentoas obser%nd locul puncionat i
reaciile pacientuluiL
8 se e.tra,e rapid acul adaptat la serin,L
8 se comprim locul in*eciei cu tampon cu alcool$ #8E minute pentru
Demostaza complet.
7ncidente/ccidente
8 flebal,ie prin in*ectarea prea rapid a soluiei sau prin introducerea unor
substane iritante pentru intima %asului (e..4 soluiile Dipertone)L
8 Dematom prin perforarea %enei sau prin retra,erea acului fr eliberarea
,arouluiL
8 ameeli$ lipotimie$ colapsL
8 reacii anafilactice la soluiile in*ectate &n scop e.plorator (soluii iodate).
/-7,#+I.O2-2 <* =.< #dministrarea medicamentelor pe mucoasa
conBunctival
3cop
7nstilarea medicamentelor (coliruri$ un,uente) pe suprafaa ocDiului$ cu efect
terapeutic (anestezic$ midriatic sau de strn,ere pupilar$ antial,ic$
antiinflamator).
;inii directoare
8 &nainte de administrarea oricrui medicament$ asistentul medical trebuie s
se documenteze despre aciunea acestuia$ scopul pentru care se
administreaz$ doza*ul normal$ incompatibiliti$ contraindicaii i reacii
ad%erseL
8 toate mane%rele de aplicare a medicamentelor pe suprafaa ocDiului se %or
face cu blndee$ &n si,uran$ &ntruct ocDiul i &n special corneea este o
zon foarte sensibil
8 teDnica aseptic %a fi utilizat ori de cte ori se trateaz ocDiul i ea se
aplic separat pentru fiecare ocDi &n parteL
8 nu se aplic niciodat picturi sau un,uente direct pe corneeL
8 &naintea de administrarea oricrui medicament nou$ se %a identifica prin
inter%iu un e%entual istoric de aler,ie medicamentoasL
8 &n cazul administrrii de soluii cu absorbie sistemic (atropina) se %a presa
blnd cu de,etul pe un,Diul intern al ocDiului$ timp de "8! minute dup
instilare &n timp ce pacientul ine ocDiul &ncDisL aceast mane%r %a &mpiedica
medicamentul s a*un, &n canalul lacrimalL
8 &n cazul &n care pacientul are prescrise i picturi i un,uente$ picturile se
%or administra primele.
5re,tirea materialelor
8 se %or pre,ti pe cruciorul de lucru4
8 medicamentele prescrise4 soluii$ un,uente$ discuri oculareL
8 mnui de unica folosinL
8 comprese sterileL
8 ser fiziolo,ic sterilL
8 pansamente ocularebanda*eL
8 se %erific termenul de %alabilitate al medicamentelor4 culoarea aspectul
soluiilor oculare$ s nu fie precipitate$ tulburiL
8 dac orificiul tubului cu un,uent oftalmic a fcut crust se &ndeprteaz cu
o compres sterilL
8 se noteaz data primei folosiri a flaconului cu soluie ocular (dup
descDidere$ acesta nu %a fi folosit mai mult de !8# sptmni pentru a e%ita
contaminarea).
Efectuarea procedurii
Re,uli ,enerale4
8 se %erific prescripia medicalL
8 se identific pacientul i ocDiul care trebuie tratat (medicul poate prescrie
medicamente i doze diferite pentru cei doi ocDi)L
8 se e.plic procedura pacientului i se instruiete s rmn nemicat &n
timpul proceduriiL
8 se spal minile i se &mbrac mnuile de unic folosinL
8 se &ndeprteaz pansamentulbanda*ul dac e.istL
8 se spal minileL
8 se &ndeprteaz secreiile oculare cu comprese sterile &mbibate &n ser
fiziolo,icL
8 se cur secreiile prin micri dinspre un,Diul e.tern spre cel intern
utiliznd comprese diferite pentru fiecare ocDiL
8 pentru &ndeprtarea crustelor se aplic comprese umede sterile deasupra
pleoapei superioare$ se las "8! minute dup care se &ndeprteaz uor
crustele &nmuiateL
8 se repet operaia pn cnd crustele sunt &ndeprtate cu uurin.
/dministrarea medicamentelor prin instilaii oculare
8 se aeaz pacientul &n poziie semieznd cu capul deflectat$ spri*init pe
sptarul scaunului oftalmolo,ic sau culcat cu capul &nclinat pe partea cu
ocDiul afectatL
8 se cere pacientului s pri%easc &n sus i &n deprtare i s e%ite clipitulL
8 se &ndeprteaz capacul flaconului pre%zut cu picurtor$ &n mod asepticL
8 se spri*in mna cu flaconul picurtor pe fruntea pacientului$ iar cu cealalt
se tra,e &n *os$ cu blndee pleoapa inferioar pentru a mri fanta
palpebralL
8 se instileaz "8! picturi pe mucoasa con*uncti%al$ spre un,Diul inter al
ocDiuluiL
8 se elibereaz pleoapa inferioar$ se cere pacientului s clipeasc pentru
distribuirea uniform a soluieiL
8 se &ndeprteaz e.cesul de soluie cu o compres steril.
/dministrarea un,uentului oftalmic
8 dac pacientul are prescris i un,uent oftalmic$ se ateapt cel puin E
minute dup instilareL
8 se aplic un,uentul direct din tub$ sau cu o ba,Det$ &n strat subire de8a
lun,ul pleoapei inferioare$ sau sub pleoapa superioarL
8 se solicit pacientului s &ncDid ocDiul i s8i mite ,lobul ocular pentru a
uniformiza medicamentulL
8 se informeaz pacientul c senzaia de corp strin %a disprea dup topirea
i distribuirea uniform a un,uentului pe suprafaa ocDiuluiL
8 se spal minile i se repet procedura i pentru cellalt ocDi dac este
indicatL
8 dac sunt prescrise mai multe un,uente oftalmice$ se %a face o pauz de
cel puin "0 minute &ntre aplicri.
/plicarea discurilor oculare
/specte ,enerale
8 Discurile oculare sunt forme de condiionare a unor medicamente care
acioneaz la ni%elul ocDiului. 3unt formate din trei straturi4 dou e.terioare
i unul la mi*loc care conine medicamentul.
8 7ntrodus sub pleoape$ discul este umectat de licDidele ocDiului$ elibernd
medicamentul pe care &l conine cDiar i o sptmn de la aplicare (aa cum
sunt discurile cu pilocarpin folosite &n tratamentul ,laucomului).
8 :tilizarea discurilor oculare$ este contraindicat &n4 con*uncti%ite$ Peratite$
dezlipire de retin$ afeciuni &n care constricia pupilar trebuie e%itat.
0od de aplicare4
8 se spal minile i se &mbrac mnui sterileL
8 se scoate un disc din pacDetL
8 se introduce discul orizontal sub pleoapa superioar i apoi se preseaz cu
blndee deasupra pleoapei superioare pentru ca discul s se fi.eze ct mai
bineL se poate aplica i sub pleoapa inferioarL
8 se a%ertizeaz pacientul s nu se frece la ocDi pentru a nu8i produce
leziuniL
8 se &n%a pacientul s8i pun sin,ur discurile oculare$ respectnd teDnica
asepticL
8 se e.plic pacientului s8i aplice (acas) discurile seara$ &nainte de culcare
pentru a minimaliza efectele i disconfortul determinat de &nceoarea %ederii
ce apar de obicei dup administrareL
8 se a%ertizeaz pacientul despre efectele ad%erse ale utilizrii discurilor
oculare$ &n special cele cu pilocarpin4 senzaie de corp strin$ roeaa
ocDiului$ prurit$ edem$ lcrimare$ dureri de capL
8 dac aceste simptome nu dispar dup '8E sptmn$ pacientul %a fi
instruit s anune medicul.
0od de &ndeprtare4
8 se spal minile i se &mbrac mnuile sterileL
8 se deprim pleoapa inferioar cu o mn pentru a e%idenia disculL
8 cu cealalt mn se tra,e discul$ prin alunecare$ &nafara sacului
con*uncti%al$ se prinde cu ! de,ete i se &ndeprteazL
8 dac discul este sub pleoapa superioar$ se aplic micri circulare blnde
pe pleoapa &ncDis$ diri*nd discul spre un,Diul intern i spre pleoapa
inferioar de unde se %a &ndeprta cu mna.
/-7,#+I.O2-2 10* =.10 #dministrarea medicamentelor pe cale
naAal prin instilaie
3cop
Burnizarea unei linii de administrare a medicamentelor prescrise pentru
tratarea problemelor nazale.
;inii directoare
8 soluiile terapeutice instilate nazal$ pot s reduc edemul$ s pre%in sau s
controleze sn,erarea$ s induc anestezia local sau s trateze procesele
infecioaseL
8 cDiar dac ca%itatea nazal nu este o ca%itate steril$ se recomand
aplicarea aseptic a medicamentelor pentru a pre%eni infectarea sinusurilor
cu care comunicL
8 &nainte de administrarea oricrui medicament$ asistenta medical trebuie s
cunoasc medicamentul$ scopul administrrii$ doza normal i calea de
administrareL
8 &n timpul instilaiei nazale$ capul pacientului %a fi poziionat pe o pern$ ct
mai aproape de mar,inea patuluiL dac capul este &nclinat pur i simplu pe
spate$ soluia medicamentoas poate a*un,e &n farin,e$ de unde este
&n,Diit i efectul %a fi nulL
8 se %a e%ita atin,erea suprafeei interne a nasului cu picurtorul$ &ntruct
poate declana strnutul pacientuluiL
8 &nainte de administrarea unui medicament nou$ se %a face profilul
aler,olo,ic al pacientului.
5re,tirea materialelor
3e pre,tesc pe cruciorul de lucru4
8 medicaia prescris4 coliruri condiionate &n sticlue cu picurtor$ tuburi cu
un,uentecreme$ se %erific calitatea acestora i termenul de %alabilitateL
8 comprese de tifoner%eele de Drtie.
Efectuarea procedurii
8 se %erific prescripia medicalL
8 se identific pacientulL
8 se e.plic procedura pacientuluiL
8 se instruiete pacientul s e%ite micrile &n timpul procedurii pentru a
facilita instilareaL
8 se spal minile cu ap i spunL
8 se asi,ur lumina adec%atL
8 se plaseaz pacientul &n una din poziiile de mai *os$ &n funcie de zona
afectat4
8 trompa lui EustacDio 8 decubit dorsal cu capul &nclinat uor spre zona
afectatL
8 sinusurile etmoidal i sfenoidal 8 decubit dorsal cu umerii spri*inii pe pern
i capul &n Dipere.tensieL
8 sinusurile frontal i ma.ilar 8 decubit dorsal cu umerii spri*inii pe pern$
capul deflectat i &ntors spre partea afectatL
8 se ofer pacientului er%eele de unic folosinL
8 se inspecteaz narina i se introduce %rful picurtorului (sau %rful pipetei
&n care s8a aspirat soluia) e.act &n narinL
8 se instileaz cantitatea necesar numrnd picturileL
8 se instruiete pacientul s rmn &n poziia respecti% timp de E minute
pentru a pre%eni scur,erea soluiei &n afarL
8 se absoarbe e.cesul de medicament i se educ pacientul s e%ite suflarea
nasuluiL
8 se pun medicamentele la locul de pstrareL
8 se obser% starea pacientului i se informeaz &n ct timp se instaleaz
efectulL
8 se &n%a pacientulfamilia cum s procedeze dac %a trebui s continue
tratamentul la domiciliuL
8 se spal minileL
8 se noteaz procedura &n fia de proceduri a pacientului.
/-7,#+I.O2-2 11* =.11 #dministrarea medicamentelor Dn
conductul auditiv eEtern prin instilaie
3cop
8 instilaiile auriculare se folosesc pentru tratamentul infeciilor i inflamaiilor
urecDilor$ &ndeprtarea cerumenului$ anestezie local$ sau &ndeprtarea
insectelor a*unse accidental &n urecDeL
7nstilaiile auriculare sunt &n principiu contraindicate pacienilor cu perforaie
de timpan$ dar se pot totui efectua anumite mane%re sterileL
7nstilaiile cu Didrocortizon sunt contraindicate pacienilor cu Derpes$ cu alte
infecii %irale$ fun,i etc.
;inii directoare
8 canalul auditi% este &n mod normal foarte sensibil$ iar atunci cnd are
anumite afeciuni$ aceast sensibilitate crete$ de aceea se recomand o
blndee deosebit &n efectuarea mane%relorL
8 ce %or spla minile &nainte i dup efectuarea instilaiilor ct i &ntre
aplicaii dac se indic administrarea la ambele urecDiL
8 pentru a pre%eni rnirea timpanului$ nu se %a introduce niciodat aplicatorul
cu capt de %at dincolo de punctul care se poate %edea cu ocDiul liberL
8 dac se indic administrare de picturi i un,uent$ se %or aplica &nti
picturileL
8 dac necesit continuarea tratamentului acas$ pacientul trebuie &n%at cu
atenie metoda corect de administrareL
8 dac pacientul prezint %erti*$ se %or ridica barele de protecie ale patului &n
timpul administrrii i se %a e%ita ridicarea brusc sau ,rbit dup
terminarea procedurii$ pentru a nu8i accentua %erti*ulL
8 pacientul trebuie supra%e,Deat pentru a obser%a e%entualele reacii ad%erse
ca4 %erti*$ ,rea$ colecii$ durere etc.
5re,tirea materialelor
8 se %or pre,ti4
8 soluiile prescrise condiionate &n flacoane cu picurtorL
8 sursa de luminL
8 aplicator cu capt de %atL
8 dopuri pentru urecDi din bumbacL
8 pentru a pre%eni efectele ad%erse ce pot aprea la administrarea de
instilaii auriculare prea reci (%erti*$ ,rea$ durere) se %or pre,ti instilaiile
la temperatura camerei fie inndu8le &ntr8un bol cu ap cald fie &nclzind
flaconul &n mn$ i se %or testa pe &ncDeietura minii &nainte de aplicareL
8 dac se %a folosi picurtor de sticl se %a %erifica inte,ritatea acestuia
pentru a nu rni canalul auditi%.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se %erific identitatea pacientului i urecDea afectatL
8 se %erific medicamentul care trebuie administrat ca dat de e.pirare i se
compar &nc o dat cu indicaia mediculuiL
8 se aeaz pacientul culcat pe partea opus urecDii afectateL
8 se lr,ete conductul auditi% tr,nd &n sus i &n spate de pa%ilionul
auricular$ la adult$ pentru a facilita o mai bun ptrundere a medicamentuluiL
8 se ter,e orice secreie obser%at cu aplicatorul cu capt de bumbac$
deoarece orice colecie poate reduce efectul medicamentuluiL
8 cu urecDea corect poziionat se aplic numrul indicat de picturi innd &n
aa fel picurtorul &nct picturile s cad pe peretele conductului auditi% i
nu direct pe timpanL
8 se cere pacientului s rmn culcat &nc E8"0 minute pentru a lsa
medicamentul s fie absorbitL
8 se cur i usuc pa%ilionul auricularL
8 se pune un dop de %at &n meatul auricular$ le*er$ pentru a &mpiedica
scur,erea medicamentului i pentru a prote*a pacientul de curenii de aerL
8 dac este indicat se repet procedura pentru cealalt urecDe la inter%al de
cel puin "0 minuteL
8 se spal minileL
8 se noteaz procedura &n fia de proceduri a pacientului.
/-7,#+I.O2-2 12* =.12 #dministrarea medicamentelor pe
tegumente
3cop
8 obinerea unui efect terapeutic localL
8 stimularea circulaiei.
;inii directoare
8 %erificare zonei tratate este obli,atorie pentru depistarea precoce a
e%entualelor iritaii$ reacii aler,iceL
8 nu se aplic niciodat medicamentul fr a cura zona tratat de %ecDea
aplicare$ pentru a pre%eni astfel iritaia pielii prin acumulare de reziduuri
medicamentoase %ecDiL
8 purtarea mnuilor este obli,atorie pentru a pre%eni absorbia
medicamentului prin pielea minilor asistentei medicaleL
8 pentru a pstra medicamentul pe zona tratat i pentru a prote*a len*eria
de corp$ se %a acoperi zona tratat cu un pansament semipermeabil
transparent.
5re,tirea materialelor
3e pre,tesc pe o ta% medical sau pe crucior4
8 medicamentele prescrise4 soluii$ pudre$ un,uentecreme$ mi.turi$ plasturiL
8 mnui de cauciuc$ comprese de tifonL
8 spatule$ pense port8tamponL
8 material pentru protecia patului.
Efectuarea procedurii
Re,uli ,enerale4
8 se %erific corespondena &ntre medicaia prescris i cea eliberat de
farmacieL
8 se %erific termenul de %alabilitate al medicamentelorL
8 se identific pacientul i zona ce urmeaz a fi tratatL
8 se e.plic procedura de aplicare deoarece ma*oritatea pacienilor$ dup
e.ternare$ %or continua s8i administreze sin,uri medicamentulL
8 se asi,ur intimitatea pacientuluiL
8 se spal simplu minile i se &mbrac mnui de cauciucL
8 se aeaz pacientul &ntr8o poziie confortabil care s permit accesul la
zona ce trebuie tratatL
8 dac este necesar se cur pielea de secreii$ cruste$ celule moarte sau
aplicaiile medicamentoase %ecDi i apoi se scDimb mnuile.
/plicarea un,uentelorcremelor4
8 se descDide tubul cu un,uent punndu8se capacul cu faa e.tern &n *os
pentru a e%ita contaminarea suprafeei interne a capaculuiL
8 se aplic crema sau un,uentul pe suprafaa afectat direct din tub sau cu
a*utorul unei spatule i se maseaz zona prin micri lente$ uoare$ pn
cnd un,uentul ptrunde &n piele$ rmnnd un uor luciu al pieliiL
8 se &ndeprteaz e.cesul cu o compres sterilL
8 se e%it frecarea zonei pentru a nu produce iritaii.
/plicarea aerosolilor spraW4
8 se a,it flaconul pentru a omo,eniza compoziiaL
8 se ine flaconul la "E8#0 cm de piele i se pul%erizeaz fin medicamentul pe
zona indicat.
/plicarea pudrei4
8 se usuc suprafaa pielii dup ce a fost curat de reziduuriL
8 se aplic un strat subire de pudr cu a*utorul pul%erizatorului sau cu
a*utorul unui tampon de %at$ prin scuturareL
8 se prote*eaz ocDii$ cile respiratorii &n timpul pul%erizrii$ mai ales dac
zona tratat se afl &n pro.imitate.
/plicarea patcD8urilor (plasturilor)
8 se e.plic pacientului c patcD8ul are mai multe straturi4
8 stratul care %ine &n contact direct cu pielea i care conine o mic cantitate
de substan medicamentoas acti%L
8 al doilea strat 8 controleaz eliberarea treptat a medicamentului din
poriunea principal a patcD8uluiL
8 al treilea strat 8 conine principala doz de medicament$ i este prote*at &n
e.terior printr8un material din poliester i aluminiuL
8 se &n%a pacientul s8i aplice &n locuri potri%ite uscate i fr pr (partea
superioar a braului$ toracele$ retroauricular)L
8 se %or e%ita re,iunile poplitee$ plicile coatelor i zonele cu leziuniL
8 &n cazul &n care accidental patcD8ul scap pe *os$ %a trebui &nlocuit cu unul
nou plasat &n alt locL
8 patcD8ul se aplic la aceeai or pentru a asi,ura continuitatea
tratamentuluiL
8 noul patcD se aplic cu #0 de minute &nainte de a8l &ndeprta pe cel %ecDiL
8 se noteaz data i ora aplicrii patcD8ului pe suprafaa lui e.tern (durata
de aplicare este de re,ul de !' ore)L
8 pacientul %a fi monitorizat pentru depistarea precoce a efectelor ad%erse
(e.. dureri de cap$ Dipotensiune la administrarea plasturilor cu
nitro,licerin).
/-7,#+I.O2-2 13* =.13 #dministrarea medicamentelor pe cale
rectal
0edicamentele care se administreaz intrarectal sunt supozitoarele i
un,uentele.
3upozitoarele sunt forme medicamentoase solide$ de form conic care au
substana acti% &n,lobat &ntr8o mas ,rsoas pe baz de unt de cacao sau
,licerin. 3e topesc la temperatura corpului i sunt absorbite lent.
7ndicaii i >ontraindicaii
7ndicaii4
8 stimularea peristaltismului intestinal i al defecaieiL
8 reducerea durerii$ a inflamaiei i a iritaiilor localeL
8 reducerea febrei i a simptomelor specifice unor aparate.
>ontraindicaii4
8 pacieni cu tulburri de ritm &ntruct introducerea supozitoarelor intrarectal
stimuleaz ner%ul %a, i determin aritmiiL
8 pacieni operai recent &n zona rectului sau a prostateiL
8 pacieni cu rectora,ie.
5re,tirea materialelor
3e %or pre,ti pe cruciorul de lucru4
8 supozitoarele rectale$ pstrate la fri,ider pn &n momentul administrrii
pentru a pre%eni &nmuiereatopirea lorL
8 mnui de unic folosinL
8 lubrifiant pentru supozitoareL
8 un,uentul cu un aplicator specialL
8 comprese de tifonprosoape de DrtieL
Efectuarea procedurii
Re,uli ,enerale4
8 se %erific corespondena &ntre medicaia prescris de medic i cea eliberat
de farmacieL
8 se %erific calitatea i inte,ritatea supozitoarelor$ tuburilor cu un,uente$
termenul de %alabilitateL
8 se spal minileL
8 se identific pacientul i se asi,ur intimitatea acestora.
/dministrarea supozitoarelor
8 se aeaz pacientul &n poziia 3703 (decubit lateral stn, cu membrul
inferior stn, &ntins i membrul inferior drept flectat)L
8 se acoper pacientul e.punndu8i doar zona fesierL
8 se &mbrac mnua de cauciuc &n mna dominantL
8 se scoate supozitorul din ambala* i se lubrifiaz %rful la ne%oieL
8 se &ndeprteaz fesele cu mna nedominant pentru a e%idenia zona
analL
8 se cere pacientului s inspire profund pe ,ur &n timpul inseriei
supozitorului pentru a inDiba senzaia de defecaie i a reduce disconfortulL
8 se introduce supozitorul prin anus cu %rful conic i cu mna prote*at de
mnuL
8 se &mpin,e supozitorul pn trece de sfincterul anal intern$ apro.imati% 6
cmL
8 se cur zona anal cu er%eele de DrtieL
8 se &ndeprteaz mnuaL
8 se solicit pacientului s rmn &n aceeai poziie i s &ncerce s in ct
mai mult supozitorul pentru a8i face efectul (un supozitor administrat pentru
stimularea defecaiei trebuie reinut cel puin !0 minute pentru a8i face
efectul)L
8 dac este cazul$ se e.ercit presiune pe anus cu o compres$ pn cnd
senzaia de defecaie dispareL
8 se arunc materialele consumate &n recipientul pentru deeuriL
8 se &n%a pacientul isau familia procedura de introduce a supozitoarelor
dac administrarea acestora trebuie continuat i dup e.ternareL
8 se noteaz procedura &n fia de proceduri.
/-7,#+I.O2-2 14* =.14 #dministrarea medicamentelor pe sond
naAogastric i gastrostom
/dministrarea medicamentelor pe cale enteral &n cazul
imposibilitiirestriciei de in,estie pe cale oral.
5rocedura se refer la pacieni care au de*a montat fie sonda nazo,astric$
fie ,astrostoma.
7ndicaii
8 obstrucie la ni%el bucal sau esofa,ian (cancer$ arsuri)L
8 tulburri ma*ore de de,lutiie (paralizie$ dispariia refle.ului de de,lutiie$
alterare %i,ilenei).
;inii directoare
8 se %a e%ita administrarea medicaiei la ora mesei pentru a pre%eni
introducerea unei cantiti prea mari de licDide odat (peste '00 ml la
aduli)L
8 &n cazul &n care trebuie administrat i medicaia i masa &n acelai timp$ se
%a administra &nti medicaiaL
8 dac sonda naso,astric este ataat la o pun, colectoare sau sistem de
aspirare$ acesta trebuie oprit i sonda clampat$ cel puin #0 minute dup
administrareL
8 &n cazul administrrii medicaiei pe ,astrostom$ se &ncDide captul e.tern
al sondei i se poziioneaz aceasta %ertical$ paralel cu toraceleL
8 se %erific pielea din *urul stomei pentru a obser%a e%entualele iritaii.
5re,tirea materialelor
8 medicaia prescrisL
8 alezL
8 serin, -uWon sau serin, obinuit de E0860 mlL
8 comprese de tifoner%eele de unic folosinL
8 recipient pentru mi.area medicamentelor$ dac este necesarL
8 pens pentru clampat sondaL
8 ap la temperatura corpuluiL
Efectuarea procedurii
8 se identific pacientulL
8 se %erific prescripia medicalL
8 se spal simplu minileL
8 se e.plic procedura pacientului contientL
8 se aeaz pacientul &n poziie procli% (capul i toracele uor ridicat) &n
cazul administrrii medicamentelor pe sond nazo,astricL
8 se mi.eaz medicamentele solide i se dizol% cu apL
8 se aspir &n serin, soluia medicamentoas pre,tit sau li%rat ca atareL
8 se %erific permeabilitatea sondeiL
8 se ataeaz serin,a la sonda naso,astric i se introduce lent soluiaL
8 se administreaz soluia medicamentoas pe sonda de ,astrostom direct
din serin, sau pe plnie$ pacientul fiind aezat &n poziie eznd sau
semiezndL
8 se spal sonda naso,astric sau ,astrostoma cu #08E0 ml de ap cald
pentru a &ndeprta urmele de medicamentL
8 se detaeaz serin,a i se clampeaz sonda nazo,astric pentru !08#0 de
minute dup administrarea medicamentelorL se astup orificiul e.tern al
,astrostomei i se fi.eaz &n poziie %ertical$ paralel cu toracele$ cu o faz
condus circular &n *urul abdomenuluiL
8 se poziioneaz pacientul pe partea dreapt &nc #0 min. pentru a facilita
ptrunderea medicamentelor &n stomac i pentru a pre%eni reflu.ul ,astro8
esofa,ianL
8 se noteaz procedura &n fia de proceduri a pacientului.
/-7,#+I.O2-2 1>* =.1> #dministrarea medicamentelor pe cale
vaginal
:1;N
3cop
/plicarea un,uentelor$ a capsulelor moi i o%ulelor$ a comprimatelor care
conin substane antiparazitareantibacterieneantimicoticeDormonale &n
interiorul ca%itii %a,inale.
7ndicaii i >ontraindicaii
7ndicaii4
8 inflamaii ale mucoasei %a,inale produse de bacterii parazite$ tricDomonas
sau ciuperci parazite (candida)L
8 atrofie %a,inal prin caren estro,enicL
8 &ntrzierea cicatrizrilor cer%ico8%a,inale.
>ontraindicaii4
8 aler,ie la una din componentele medicamentelorL
8 cancer estro,enodependent (pentru cele care conin Dormoni)L
8 sarcin$ alptare.
5re,tirea materialelor
8 un,uentcrem de uz %a,inal$ o%ule$ capsule moi$ comprimateL
8 aplicator de cremL
8 mnui de unic folosinL
8 comprese de tifonL
8 material pentru spltur %a,inal (dac este necesar).
Efectuarea procedurii
8 se %erific prescripia medical i se confrunt cu medicamentele
eliberateprocurateL
8 se %erific termenul de %alabilitateL
8 se identific pacientaL
8 se e%alueaz capacitatea acesteia de a8i administra sin,ur
medicamenteleL
8 se face instruirea pri%ind administrareaL
8 se asi,ur intimitateaL
8 se aeaz pacienta &n decubit dorsal cu ,enuncDii flectai$ coapsele
deprtate sau &n decubit lateralL
8 se spal minile i se &mbrac mnui de unic folosinL
8 dac medicul recomand se face la &nceput o spltur %a,inal.
:2;N
a;/dministrarea o%ulelor$ capsulelor$ tabletelor
8 se scoate medicamentul din ambala*L
8 folosind dou comprese se &ndeprteaz labiile mari e%idenind orificiul
%a,inalL
8 se introduce medicamentul &n canalul %a,inal i se &mpin,e uor pn &n
fundul de sac posteriorL
8 se instruiete pacienta s rmn &n decubit "E minute pentru a fa%oriza
topirea i absorbiaL
8 unele tablete (tricomicon) se umezesc uor apro.imati% #0 de secunde
&nainte de administrareL
8 administrarea se face de re,ul seara$ uneori i dimineaa.
b;/dministrarea cremelor cu a*utorul aplicatoarelor
8 se descDide tubul de crem perfornd capacul de aluminiu cu e.tremitatea
opus a capaculuiL
8 se &nurubeaz aplicatorul pe filetul tubuluiL
8 se preseaz tubul &n partea terminal pn la umplerea complet a
aplicatorului cu cremL
8 &n caz de rezisten a pistonului$ acesta se retra,e puinL
8 se detaeaz aplicatorul i se &ncDide tubulL
8 &n poziie culcat$ cu ,enuncDii flectai$ deprtai$ se introduce cu atenie
aplicatorul profund &n %a,inL
8 se &mpin,e pistonul pn la completa ,olire a aplicatoruluiL
8 se retra,e aplicatorul fr a atin,e pistonulL
8 dup utilizare aplicatorul se spal cu ap cldu i spun$ se usuc i se
pstreaz &n cutie pn la folosirea urmtoare.
3upra%e,Derea i instruirea pacientei dup administrare pentru continuarea
tratamentului
8 pacienta poate acuza local$ uneori$ fenomene de sensibilizare (arsuri$
iritaii) ceea ce impune anunarea mediculuiL
8 tratamentul nu se &ntrerupe &n timpul menstruaieiL
8 &n cazul %a,initelor se trateaz i partenerulL
8 &n timpul tratamentului nu se fac splturi %a,inale$ dect la indicaia
mediculuiL
8 nu se folosesc tampoane intra%a,inale.
,#+I.O2-2 @* .'R#+II 4#/,-2#R'
/-7,#+I.O2-2 1* @.1 1ontarea cateterului venos peri8eric pentru
per8uAii
>onst &n puncionarea unei %ene periferice$ &n condiii de asepsie ri,uroas$
i administrarea unor soluii medicamentoase$ intermitent sau continuu$ &n
circulaia %enoas.
/cest cateter este lsat pe loc &n funcie de ne%oi isau &n funcie de durata
tratamentului.
5rincipii ,enerale
8 ablaia cateterului se face numai la indicaia mediculuiL
8 retra,erea sa %a fi imperati% i imediat &naintea oricrei suspiciuni de
inflamaie sau infecie a locului puncionat sau &n cazul unor semne ,enerale
de infecie susceptibile de a fi le,ate de prezena cateteruluiL
8 cateterul nu poate fi meninut (&n condiii normale$ fr complicaii) mai
mult de 96 de ore (F zile)L de re,ul$ se scDimb locul inseriei la 'F81! oreL
8 soluiile de baz cele mai utilizate sunt4 clorur de sodiu 0$9M$ ,lucoz EM$
"0M$ soluii Didroelectrolitice (soluie rin,er)4
8 toate medicamentele i soluiile adu,ate se amestec cu soluia de baz
prin rsturnri succesi%e &nainte de &nceperea administrriiL
8 medicamentele adu,ate &n soluie trebuie menionate pe o band adezi%
lipit pe pun, sau flacon cu denumirea corect$ cantitatea prescrisL
8 prepararea unei perfuzii mi.te i manipularea ei$ trebuie efectuate &n
condiii de asepsie deoarece soluiile de perfuzie sunt un mediu bun pentru
dez%oltarea ,ermenilorL
8 se e.clud de la amestecuri de orice tip4
8 sn,ele i deri%atele de sn,eL
8 soluiile de aminoaciziL
8 emulsiile lipidiceL
8 soluiile concentrate pentru tratament osmotic (manitol$ osmofundin)L
8 soluii molare pentru corectarea ecDilibrului acido8bazic (bicarbonat de
sodiu '$FM$ F$'M$ clorur de potasiu 1$'EM)L
8 data e.pirrii unei soluii trebuie %erificat &ntotdeauna pentru a e%ita
administrarea unei soluii de%enit inacti% sau to.icL
8 sistemul de perfuzie cu filtru de aerisire &ncorporat &n camera de picturi$
trebuie &ncDis &nainte de introducerea unor soluii medicamentoase &n
recipientul de perfuzie$ pentru a e%ita umezirea filtrului cu licDidul de perfuzie
i a se pstra funcionalitatea acestuiaL
8 stabilirea numrului de picturi de soluie pe minut se poate face dup
urmtoarele formule4
8 numr picturiminut U %olumul totaltimpul &n minute . #
8 numr picturiminut U %olumul total al soluiei (&n ml) . picturiml sau
durata perfuziei (&n minute)
E.emplu de calculare a numrului de picturi dup formula a doua4
Volumul total U " litru soluie
-lucoz EM
Durata perfuziei U !' D ("''0 min.)
" ml. soluie U !0 picturi
Numrul de pic.minut U "000 ml . !0"''0 U "#$FF (cca. "' pic.minut)
7ndicaii i contraindicaii
7ndicaii terapeutice
8 Didratare i aport electroliticL
8 alimentaie parenteralL
8 aport de medicamenteL
8 transfuzie cu sn,e i deri%ate de sn,e.
7ndicaii pentru dia,nostic
8 prele%ri de sn,e$ repetate &ntr8un inter%al de timp scurtL
8 administrarea de substane de contrastL
/ceste indicaii trebuie limitate la strictul necesar i re%zute zilnic &n funcie
de starea pacientului$ i &n particular$ &n funcie de aptitudinea sa de a primi
tratamentul pe cale di,esti%.
>ontraindicaii
>ontraindicaii absolute
Nu se %a punciona braul care4
8 prezint fistul arterio8%enoasL
8 implant ortopedicL
8 ablaia ,an,lionilor a.ilari.
>ontraindicaii relati%e
In cazul &n care4
8 braul este paralizat sau traumatizatL
8 e.ist leziuni cutanate i infecii la locurile de puncionare.
5re,tirea pacientului
8 se identific pacientulL
8 se informeaz despre importana i durata procedurii i e%entual despre
aspectele le,ate de imobilizareL
8 se abordeaz de re,ul$ braul nedominant al pacientuluiL
8 se instaleaz confortabilL
8 se depileaz zona &n caz de pilozitate importantL
8 se e.plic ,esturile ce trebuie e%itate pentru prote*area abordului %enos
precum i simptomele unor complicaii poteniale.
5re,tirea materialelor
8 suport pentru perfuzie la picioarele patului$ de preferin mobil dac
pacientul este autonomL
8 material pentru protecia patuluiL
8 o perecDe de mnui de unic folosinL
8 un ,arouL
8 comprese steriletampoane de %atL
8 soluii antiseptice iodate sau clorDe.idin alcoolic dac pacientul este
aler,ic la iodL
8 pun,i cu soluii de perfuzat$ indicate de medicL
8 medicamentele prescrise pentru administrarea &n perfuzieL
8 trusa de perfuzat steril cu debitmetru i una sau mai multe ci de
perfuzatL
8 robinet trifazic pentru racordarea simultan a ! perfuzii la aceeai linie
%enoasL
8 cateterebranule de dimensiuni diferiteL
8 plasturi$ pansamente adezi%e de tip folie sau plasL
8 perne pentru poziionare$ e%entual atele pentru o poziie confortabil a
braului mai ales la pacienii a,itai.
5re,tirea liniei de perfuzie
8 se %erific prescripia medicalL
8 se spal minile i se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se adapteaz tubulatura principal la pun,a cu soluie sterilL
8 se adau, robinetul la cile de perfuzare a soluiilor$ dac sunt necesare
mai multe deri%aii$ apoi prelun,itorul ce %a fi adaptat la cateterulbranula
endo%enoasL
8 se clampeaz tubul perfuzoruluiL
8 se umple camera picurtorului la *umtateL
8 se descDide prestubulclema pentru a pur*a ansamblul liniei de perfuzatL
8 se clampeaz apoi tubul principal al perfuzorului i se acoper sterilL
8 se dateaz tubulatura principal i se scDimb la fiecare !' D. dac perfuzia
dureaz mai multe zile.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui sterileL
8 se plaseaz braul pacientului deasupra materialului de protecieL
8 se cerceteaz %ena de puncionat lund &n calcul principiul pro,resiei
centripete la scDimbarea locurilor de puncionareL
8 se aplic ,aroul (nu se menine mai mult de # minute) i se dezinfecteaz
lar, zona de puncionareL
8 se face staz %enoas (pulsul arterial periferic se palpeaz$ &n caz contrar
se mai slbete puin ,aroul)L
8 cu mna nedominant se e.ercit o presiune uoar asupra pielii pentru a
stabiliza %ena cercetatL
8 se introduce cateterulbranula cu %rful mandrenului orientat &n sus i se
puncioneaz %enaL
8 se oprete &naintarea acului &n momentul &n care pe ac %ine sn,eL
8 se fi.eaz cu tamponul cateterul &n timp ce se retra,e mandrenulL
8 se desface ,aroulL
8 se arunc mandrenul &n recipientul specialL
8 se adapteaz amboul perfuzorului la branulL
8 se descDide tubul perfuzoruluiL
8 se fi.eaz cateterulbranula cu un pansament oclusi% steril$ incluznd
racordul terminalL
8 se adapteaz numrul de picturi la prescripia medical dup formule
standardL
8 se reor,anizeaz locul de muncL
8 se &ndeprteaz mnuile$ se spal minileL
8 se noteaz procedura &n Bia de proceduri (nume$ dat$ ora administrrii$
tipul soluiei$ doza).
7ncidente/ccidente
8 e.tra%azarea soluiei &n afara %enei i tumefierea dureroas a zoneiL
8 necroza esutului &n caz de e.tra%azare de soluii DipertoneL
8 infecia local detectat prin semne inflamatorii locale4 eritem$ durere$
cldur local$ tumefacie i lezarea funciei se,mentului respecti%L
8 obstruarea cateteruluibranulei cu cDea,uri de sn,e &n absena mane%relor
standard de &ntreinere zilnicL
8 edemul pulmonar acut prin DiperDidratare &n cazul &n care nu se calculeaz
corect numrul de picturi pe minut i nu se respect timpul de perfuzare.
/-7,#+I.O2-2 2* @.2 1eninerea i DngriBirea unei linii venoase
eEistente
In,ri*irea unei linii %enoase presupune4
8 %erificare permeabilitii cateteruluiL
8 permeabilizarea cateteruluiL
8 scDimbarea pansamentelor i a fi.atoarelorL
8 scDimbarea perfuzoarelor i a soluiilor perfuzabile.
;inii directoare
8 fi.atoarele saui pansamentele se scDimb atunci cnd se ud sau se
murdresc$ sau odat cu inseria unui nou cateterL
8 la pacienii cu administrare intra%enoas continu$ perfuzoarele se scDimb
la 'F ore iar soluiile la !' oreL
8 locul de inserie a cateterului trebuie scDimbat la fiecare 1! ore i trebuie
inspectat la fiecare ' ore prin fi.atorul transparent i semipermeabilL
8 permeabilitatea canuleibranulei &n caz de perfuzieadministrare
intermitent se %erific prin aspirare &naintea oricrei administrri
intra%enoase.
5re,tirea materialelor
5entru %erificarea i permeabilizarea branulei4
8 paduri alcoolizateL
8 serin,i sterile de E ml cu ace sterileL
8 fiole cu ser fiziolo,ic$ DeparinL
8 mnui de unic folosinL
8 t%i renal.
5entru scDimbarea pansamentuluifi.atorului
8 mnui sterileL
8 paduri alcoolizate sau cu betadinL
8 banda* adezi%leucoplastL
8 comprese sterile sau fi.ator transparent i semipermeabil.
5entru scDimbarea soluiilor
8 flaconulpun,a cu soluia de administratL
8 paduri alcoolizateL
8 benzi adezi%e pentru notarea e%entualelor medicamente introduse &n soluia
perfuzabil.
5entru scDimbarea perfuzorului
8 trus de perfuzat sterilL
8 mnui sterileL
8 eticDeteL
8 comprese sterile.
3e pre,tesc materialele necesare pe cruciorul de lucru respectnd re,ula
de baz &n ce pri%ete separarea materialelor sterile i curate de cele
murdare i de recipientele de colectare.
Efectuarea procedurii
Re,uli ,enerale
8 se %erific prescripia medicalL
8 se identific pacientulL
8 se e.plic pacientului$ &n termeni accesibili$ procedura pentru a obine
colaborarea sa i pentru a8i diminua an.ietateaL
8 se spal minileL
8 se &mbrac$ obli,atoriu$ mnui sterile cnd se lucreaz &n zona de inserie
a cateterului.
5ermeabilizarea branulei cu ser fiziolo,ic
8 se ataeaz serin,a cu ser fiziolo,ic la branul respectnd teDnica asepticL
8 se aspir i se obser% dac a aprut sn,e &n serin,L
8 dac nu apare sn,e &n serin,$ aplic un ,arou deasupra locului de inserie
al cateterului$ timp de " minut$ dup care se aspir din nouL
8 dac nici de data aceasta nu apare sn,e &n serin,$ se in*ecteaz lent
serul fiziolo,ic simplu dup ce se desface ,aroulL
8 dac se &ntmpin rezisten la in*ectare$ se &ntrerupe operaia considernd
branula &nfundat.
5ermeabilizarea branulei cu Deparin (dac Deparina este compatibil cu
serul administrat)
8 se ataeaz serin,a cu Deparin i ser fiziolo,ic la branul respectnd
teDnica asepticL
8 se in*ecteaz lent soluia pn cnd rezistena la in*ectare este diminuat i
flu.ul se reia.
3cDimbarea pansamentului sau fi.atorului
8 se &ndeprteaz %ecDiul fi.atorL
8 se dezinfecteaz minile cu un ,el antiseptic
8 se &mbrac mnuile sterileL
8 se pre,tete noul fi.atorL
8 se fi.eaz cateterul cu mna nedominant pentru a pre%eni micrile
accidentale urmate de ieirea din %en sau perforarea %eneiL
8 se cur cu atenie zona cu paduri alcoolizate sau cu betadin$ prin micri
circulareL
8 se las pielea s se usuce i apoi se aplic fi.atorul nou sau pansamentulL
8 dac la locul puncionrii se obser% semne de inflamaie (con,estie$
tumefacie$ durere) sau de tromboflebit (roea$ flebal,ie$ edem) se
procedeaz astfel4
8 se acoper zona de puncionare cu un pansament steril i se e.tra,e
cateterul din %enL
8 se comprim locul pn se oprete sn,erareaL
8 se aplic apoi un banda* adezi%$ compresi%L
8 se puncioneaz o alt %en i se monteaz un nou cateter.
3cDimbarea soluiei de perfuzat
8 se spal minileL
8 se inspecteaz pun,a sau flaconul cu soluia de perfuzat pentru a identifica
e%entualele modificri4 decolorarea soluiei$ aspect tulbure$ e.pirarea
termenului de %alabilitate$ fisurarea flaconului sau pun,iiL
8 se clampeaz tubul perfuzorului pentru a &mpiedica ptrunderea aerului &n
sistemul circulator (&n cazul &n care perfuzorul este adaptat la flacon)L
8 pe cruciorul de lucru se pre,tete flaconul sau pun,a de scDimb4 se
&ndeprteaz capacul sau dopul flaconului i se dezinfecteaz cu pad
alcoolizatL
8 se &ndeprteaz flaconul %ecDi din stati% i se scoate trocarul perfuzorului
din acestaL
8 se introduce imediat trocarul perfuzorului &n flaconul perfuzorului &n flaconul
sau pun,a nou i se suspend &n stati%L
8 se declampeaz tubul perfuzorului (atenie s nu e.iste aer pe tub) i se
las soluia s cur, la ritmul anterior sau la alt ritm prescris de medic.
3cDimbarea perfuzorului
8 se clampeaz perfuzorul cu camera de picurare pe *umtate plinL
8 se scoate trocarul perfuzorului din flacon i se a,a &n stati%L
8 se dezinfecteaz dopul flaconului nou i se introduce trocarul noului
perfuzor &n flaconL
8 se e%acueaz aerul de pe tubul perfuzorului i apoi se &ncDide prestubulL
8 se spal minile cu un a,ent antisepticL
8 se &mbrac mnui sterileL
8 se pune o compres steril deasupra locului de inserie a cateterului i se
preseaz cu un de,et pentru a pre%eni sn,erareaL
8 se deconecteaz$ cu atenie %ecDiul perfuzor fr s scoatem accidental i
branulaL
8 se &ndeprteaz capacul protector al noului perfuzor i se adapteaz la
cateterul %enosL
8 se fi.eaz cateterul i tubul perfuzorului la te,ument cu un fi.ator
transparent i semipermeabil a%nd ,ri* s permit libertate de micare
pacientului i s pre%in ieirea cateterului din %en la o micare bruscL
8 se &ndeprteaz perfuzorul %ecDi i se arunc &n recipientul cu materiale
contaminateL
8 se supra%e,Deaz ritmul de scur,ere$ locul puncionat i comportamentul
pacientului.
/-7,#+I.O2-2 3* @.3 Gndeprtarea dispoAitivului intravenos
peri8eric
3cop
5re%enirea complicaiilor locale.
0ateriale
8 comprese sterileL
8 soluii antisepticeL
8 band adezi%L
8 t%i renalL
8 recipiente pentru colectarea deeurilor.
;inii directoare
8 dispoziti%ele intra%enoase sunt scDimbate &n urmtoarele situaii4
8 la indicaia medicului care &ntrerupe terapia intra%enoasL
8 scDimbarea locului punciei la 1! de ore pentru a continua terapia
intra%enoasL
8 dac la locul puncionrii apar roea$ edem$ durere sau infiltraie
subcutanatL
8 dac banda adezi% aplicat deasupra locului punciei nu e.ercit suficient
presiuneL
8 pentru a pre%eni sn,erarea sau DematomulL
8 nu se scDimb niciodat un dispoziti% intra%enos &n funciune la un pacient
&n stare critic pn cnd nu se e.ecut cu succes$ o alt puncie %enoas.
Efectuarea procedurii
8 se pre,tesc toate materialeleL
8 se %erific dac ordinul de terminare a terapiei i.%. a fost alocatL
8 se identific pacientulL
8 se e.plic procedura pacientului i se a%ertizeaz pacientul c %a simi o
uoar senzaie de arsurL
8 se spal minileL
8 se &ncDide prestubulclema perfuzorului$ dac perfuzia este &n derulareL
8 se &ndeprteaz banda adezi% i pansamentul dac e.istL
8 se obser% i se noteaz starea locului puncionat i a esutului din *urL
8 se aeaz o compres steril deasupra locului puncionat$ e.ercitnd o
uoar presiuneL
8 se &ndeprteaz acul din %en i se comprim loculL
8 se %erific dac dispoziti%ul din %en este intactL
8 se &ndeprteaz compresa cnd sn,erarea se oprete i se arunc &n
recipientul de deeuriL
8 se aseptizeaz locul i se aplic i compres steril$ utiliznd teDnica
aseptic i banda de si,uranL
8 se arunc ecDipamentulL
8 se %erific din nou dup "E minute locul punciei$ pentru a ne asi,ura c
sn,erarea s8a opritL
8 se instruiete pacientul s e%ite orice acti%itate la ni%elul se,mentului
afectatL
8 se instruiete pacientul s anune asistenta medical dac sn,erarea
reapare la locul puncionatL
8 se &ncura*eaz pacientul s creasc in,estia de licDide dac este posibilL
8 se noteaz procedura de &ndeprtare a dispoziti%ului intra%enos &n Bia de
proceduri a pacientului.
/-7,#+I.O2-2 4* @.4 +articiparea la punerea i Dndeprtarea
cateterului venos central
<erapia %enoas central este o procedur de mare teDnicitate care intr &n
atribuiile medicului. /sistentul medical a*ut efecti% medicul &n realizarea
acestei proceduri.
>ateterul %enos central este un cateter %enos steril$ confecionat din cauciuc
poliuretan sau silicon$ care se introduce transcutan$ &ntr8o %en central de
calibru mare$ aa cum sunt %enele subcla%icular i *u,ular.
7ndicaii
8 colaps circulator periferic (%enele periferice sunt colabate prin prbuirea
circulaiei perifericeL
8 administrarea unor cantiti mari de fluide &n ur,eneL
8 tratament intra%enos &ndelun,atL
8 nutriie parenteral cu soluii polinutriti%e (e.. Oabi%en)L
8 monitorizarea presiunii %enoase centrale.
Deza%anta*e
8 este mai costisitoare dect terapia %enoas perifericL
8 risc crescut de complicaii4 pneumotora.$ sepsis$ formarea de trombiL
8 perforarea de or,ane i %ase &n timpul montriiL
8 scderea ,radului de mobilizare a pacientului.
5re,tirea materialelor
5entru inseria cateterului %enos central4
8 se %or pre,ti pe cruciorul de lucru$ separnd circuitul materialelor sterile
curate cu cel al materialelor murdare$ urmtoarele4
8 DalateL
8 mnui sterileL
8 mti cDirur,icaleL
8 cmpuri sterileL
8 paduri alcoolizateL
8 trus de perfuzatL
8 ! catetere %enoase centrale de "'8"6 -L
8 serin,i de diferite mrimi sterile (!$ E$ "0 ml)L
8 soluii saline sterile &n pun,i sau flacoaneL
8 soluii anestezice4 Gilin "ML
8 comprese de tifon sterileL
8 a steril pentru suturL
8 foarfec sterilL
8 fi.ator transparent i semipermeabilL
8 fiole cu Deparin i cu ser fiziolo,ic pentru %erificarea i splarea
cateteruluiL
8 leucoplastL
8 eticDeteL
8 un,uent cu antibioticL
0aterialele sterile se %or aeza pe un cmp steril.
5entru &ndeprtarea cateterului %enos central4
8 mnui de unic folosinL
8 trus cu pense sterile$ bisturiuL
8 paduri alcoolizatecomprese sterileL
8 pansament transparent$ adezi%L
8 foarfece steril$ un,uent cu betadinL
8 recipiente sterile cu medii de cultur pentru &nsmnarea sn,elui recoltat
de pe %rful cateterului e.tras$ dac este necesar.
Efectuarea procedurii
8 se identific pacientulL
8 se obine consimmntul informat al pacientuluifamilieiL
8 se face anamneza pacientului de ctre medic pentru a e.clude un e%entual
istoric de aler,ie la iod$ .ilin$ late.L
8 se aeaz pacientul &n poziie <rendelenbur, pentru a produce dilatarea
%enelor centrale i pentru a pre%eni riscul de embolismL
8 se aeaz o alez sub re,iunea cefalic a pacientului pentru a prote*a
len*eria de patL
8 se &ntoarce capul pacientului spre partea opus inter%eniei pentru a
pre%eni contaminarea zonei de inserie a cateterului cu e%entuali a,eni
pato,eni pro%enii din cile respiratorii i pentru a face zona mai accesibil (o
asistent %a menine pacientul &n aceast poziie)L
8 se pre,tete zona de inter%enie4 radere la ne%oie$ dezinfecieaseptizare$
e%itndu8se zonele iritate$ inflamateL
8 medicul este a*utat s &i pun masca$ Dalatul$ mnuileL
8 se acoper zona de inter%enie cu un cmp steril decupat la mi*loc$ astfel
&nct$ descDiztura s corespund traiectului %eneiL
8 se ofer medicului serin,a cu .ilin pentru a efectua anestezia localL
8 se descDide i se ofer medicului &n mod steril cutia cu cateterulL
8 &n timp ce medicul introduce cateterul &n %en$ asistenta pre,tete soluia
de perfuzat la care adapteaz trusa de perfuzat i elimin aerul de pe tubul
perfuzoruluiL
8 medicul ataeaz apoi amboul perfuzorului la cateter i stabilete ritmul de
scur,ereL
8 medicul fi.eaz prin sutur aripioarele cateterului la pieleL
8 se cur i se dezinfecteaz zona lsndu8se s se usuceL
8 se aplic apoi fi.atorul transparent$ semipermeabil i eticDeta cu data
inseriei cateterului %enos centralL
8 se aeaz pacientul &ntr8o poziie confortabil i se ree%alueaz starea sa
,eneralL
8 pentru a menine permeabilitatea i buna funcionare a cateterului se
folosesc soluii diluate de Deparin ("0 pn la "00 :.7. Deparin pe ml de
soluie salin) sau ser fiziolo,ic.
3upra%e,Derea cateterului i a pacientului
8 se scDimb pansamentul cateterului la fiecare 'F ore$ iar fi.atorul la # zile
sau o dat pe sptmn dac nu se ud sau se murdreteL
8 perfuzorul se scDimb la 1! ore i soluiile perfuzabile de lun, durat la !'
ore$ utiliznd teDnicile asepticeL
8 se %erific periodic locul de inserie pentru a surprinde e%entualele semne
de inflamaie$ deconectare sau drena*L
8 se monitorizeaz cu atenie pacientul pentru a surprinde precoce semnele
unor complicaii4
8 embolie4 paloare$ cianoz$ tuse seac$ dispnee$ taDicardie$ sincop$ ocL
8 pneumotora.4 respiraie superficial$ asimetria micrilor toracice$
taDicardie$ *un,Di toracicL
8 se anun medicul i se inter%ine de ur,en &n caz de complicaii.
Indeprtarea cateterului
8 se e.plic procedura pacientuluiL
8 se aeaz pacientul &n decubit dorsalL
8 se spal minile$ se &mbrac mnui i se aplic masca pe faL
8 se &ntrerupe perfuziaL
8 se &ndeprteaz i se arunc pansamentul %ecDi$ fi.atorulL
8 se &ndeprteaz mnuile i se fricioneaz minile cu un ,el antisepticL
8 se &mbrac apoi mnui sterileL
8 se inspecteaz zona de inserie a cateterului pentru a %edea dac sunt
semne de inflamaieL
8 se taie firele de sutur utiliznd bisturiul i o pens sterilL
8 se coate cateterul printr8o micare si,urL
8 se aplic un,uent cu betadin pe locul de inserie$ se acoper cu o
compres steril i se fi.eaz cu un banda* adezi%$ transparent i
semipermeabileL
8 se inspecteaz cateterul &ndeprtat pentru a %edea dac este &ntre, i dac
nu prezint semne de infecieL
8 &n cazul &n care se suspecteaz o infecie$ se taie %rful cateterului cu o
foarfece steril$ se introduce &n recipientul steril cu mediu de cultur$ se
eticDeteaz i se trimite la laborator pentru e.aminareL
8 se arunc materialele folosite &n recipientele de colectare.
/-7,#+I.O2-2 >* @.> .rans8uAia sanguin
:1;N
Este o substituti% administrat cu scopul de a corecta un deficit con,enital
sau cti,at &n unul sau mai muli constitueni ai sn,elui.
3e bazeaz pe utilizarea de deri%ate san,uine preparate pornind de la o
donare de sn,e efectuat cu respectarea principiilor %oluntariatului$
bene%olatului$ anonimatului i a lipsei de beneficiu.
+rice indicaie de administrare a unei terapii transfuzionale$ trebuie fcut de
un medic i documentat &n Boaia de obser%aie a pacientului.
Responsabilitatea medicului se e.tinde att asupra administrrii propriu8zise
a produsului san,uin ct i asupra monitorizrii posttransfuzionale a
pacientului.
<ipuri de transfuzie
8 2omolo, 8 procedur prin care un component san,uinsn,e total recoltat
de la un donator$ este administrat unui pacient$ altul dect donatorulL
8 /utolo, 8 procedura prin care un component san,uinsn,e total recoltat
de la o persoan$ special &n acest scop este administrat aceleiai persoane.
:2;>lasificarea produselor san,uine
5rin produs san,uin se &nele,e orice substan terapeutic preparat din
sn,e.
5rodusele san,uine se &mpart &n dou mari cate,orii4
a;5roduse san,uine labile (5.3.;.)4 sn,e total$ concentrate celulare
san,uine$ plasm
>aracteristici4
8 au %alabilitate redus &n timp i condiii stricte de conser%areL
8 administrarea lor la primitor necesit respectarea re,ulilor imunolo,ice
destinate a asi,ura compatibilitatea &ntre primitor i unitatea san,uin de
transfuzat.
b;5roduse san,uine stabile4 produse deri%ate din sn,e (albumin$
imuno,lobulin$ concentrate de factor V777$ factor 7G$ etc.)
>aracteristici4
8 %alabilitate e.tins &n timpL
8 condiii de conser%are mai puin se%ereL
8 administrarea lor nu necesit efectuarea prealabil a testelor de
compatibilitate.
:3;7ndicaii i precauii &n utilizarea produselor san,uine
a;3n,e total
Este recoltat &ntr8un container de plastic steril$ apiro,en$ de unic folosin
care conine o soluie anticoa,ulant. ;a adult$ o unitate de sn,e inte,ral
are un %olum de '00'E0E00 ml.
7ndicaii
8 materie prim pentru componente san,uine &n caz de traumatismne$
Demora,ii sau arsuri.
5recauii de utilizare4
8 compatibilitatea cu primitorul constituie baza seleciei unei uniti de sn,e
total pentru a fi transfuzat (primitorul cu ,rupa san,uin / %a primi /$ 6 %a
primi 6$ /6 %a primi /6$ + %a primi +$ fiind necesar i compatibilitatea de
factor RD.)L
8 filtru pentru microa,re,ate$ obli,atoriu de utilizat &n timpul transfuzieiL
8 timp de administrare4 &n minim #0 min. de la scoaterea din fri,ider$ ma.im
' oreL
8 %erificarea aspectului pun,ii i coninutului &nainte de a fi administratL
8 %erificarea %alabilitii (cca. #E zile).
b;>oncentrat eritrocitar
Este obinut din sn,e total din care se e.tra,e o parte din plasma unitii. +
unitate adult de concentrat eritrocitar conine !008!E0 ml$ toate eritrocitele
din unitatea de sn,e total iniial$ ma*oritatea leucocitelor$ i o cantitate
%ariabil de trombocite.
7ndicaii4
8 anemiiL
8 Demora,iiL
8 pierderi san,uine postcDirur,icale. 5recauii &n utilizare4
8 compatibilitatea cu primitorul (compabilitate + /6 i RD)L
8 filtru pentru microa,re,ate obli,atoriu &n timpul transfuzieiL
8 %erificarea aspectului pun,ii i a coninutului &nainte de a fi administratL
8 %erificarea %alabilitii (cca. '! zile).
c;>oncentrat trombocitar standard
3e obine prin concentrarea ma*oritii trombocitelor dintr8o unitate de sn,e
total &ntr8un %olum redus de plasm. + unitate adult conine E0860 ml.
7ndicaii4
8 trombocitopenie se%er. 5recauii &n utilizare4
8 compatibilitatea + /6 i RD cu primitorul este indicat dar nu obli,atorie$
dect &n administrrile repetate de trombociteL
8 filtru pentru microa,re,ateL
8 timp de administrare4 ma.. !0 min.unitateL
8 %erificarea aspectului pun,ii i a coninutului &nainte de a fi administratL
8 %erificarea %alabilitii (cca. E zile).
d;>oncentrat leucocitar
3e obine din sn,e inte,ral din care s8au e.tras prin citaferez eritrocitele i
F0M din plasm.
7ndicaii4
8 tratarea sepsisului care nu rspunde la tratamentul cu antibiotice i &n
,ranulocitopenii$ cnd se poate administra o unitate (de obicei "E0 ml)$ zilnic
timp de E zile sau pn la tratarea sepsisului.
5recauii &n utilizare4
8 compatibilitate RDL
8 administrare de antipiretic &ntruct transfuzia de concentrat leucocitar
determin febr i frisoaneL
8 a,itarea uoar a flaconuluipun,ii &nainte$ pentru omo,enizare i pentru
pre%enirea con,lomerrii celulelor.
e;5lasm proaspt con,elat
3e obine fie dintr8o unitate de sn,e total$ fie prin plasmaferez. 3e
con,eleaz la o temperatur (8!ES>) i &ntr8un inter%al de timp care permit
meninerea adec%at a factorilor de coa,ulare &n stare funcional. + unitate
conine !008#00 ml.
7ndicaii4
8 tulburri de coa,ulare (Demofilie)L
8 ocul postoperatorL
8 afeciuni DepaticeL
8 transfuzii masi%e. 5recauii &n utilizare4
8 compatibilitate + /6 i RDL
8 filtru pentru microa,re,ateL
8 timp de administrare4 ma.. !0 minunitateL
8 se utilizeaz imediat dup dez,Deare (se dez,Dea &ntr8un mediu cu
temperatur controlat$ la #1 S>$ &n #0 minute)L
8 %erificarea aspectului pun,ii i a coninutului &nainte de a fi administratL
8 %erificarea %alabilitii ("! luni &n caz de conser%are la 8!E S>).
8;/lbumin (protein plasmatic) &n concentraie de EM$ !EM
7ndicaii4
8 tratarea Dipoproteinemiei cu sau fr edemeL
8 pre%enirea DemoconcentraieiL
8 restabilirea %olumului circulant &n caz de traumatisme$ arsuri$ infecii
se%ere. Nu este necesar nici un fel de compatibilitate.
5re,tirea 0aterialelor
8 trus de transfuzat sn,e$ pre%zut cu filtru pentru microa,re,ate i cu
tub simplu sau &n HXH.
8 mnui sterileL
8 Dalat curatL
8 pun, sau flacon cu 3er fiziolo,icL
8 produsul san,uin4 sn,e total sau deri%ate de sn,e eliberate de 5unctul de
transfuzii san,uine (5<3) din spital pe baza bonului cerereL
8 stati% pentru suspendarea pun,ii cu produsul san,uinL
8 ecDipament pentru montarea branulei$ cateterului dac este necesar.
Efectuarea procedurii
8 se e.plic procedura pacientului i se obine consimmntul scrisL &n cazul
minorilor semneaz priniiL
8 se msoar funciile %itale ale pacientuluiL
8 se %erific corespondena datelor de pe pun, cu cele ale pacientuluiL
8 se %erific aspectul produsului$ termenul de %alabilitateL
8 se efectueaz proba de compatibilitate Jeanbreau &ntre sn,ele
pacientuluiprimitorului (se recolteaz !8# ml. sn,e %enos) i cel al
donatorului (sn,ele din pun,)L
8 se &nclzete sn,ele la temperatura corpuluiL
8 se spal minile$ se &mbrac mnui sterileL
8 se descDide trusa de transfuzat i se adapteaz la pun,a cu 3er fiziolo,icL
dac transfuzorul are ! capete (transfuzor &n X)$ un capt se adapteaz la
pun,a cu 3er fiziolo,ic iar cellalt capt la pun,a cu produsul san,uinL
8 se suspend pun,apun,ile &n stati%L
8 se umple camera de picurare la *umtate cu 3ef fiziolo,ic$ &n timp ce tubul
racordat la pun,a cu sn,e este &ncDisL
8 se elimin aerul de pe antena transfuzorului lsnd s cur, cte%a picturi
din soluia de 3er fiziolo,icL
8 dac trusa de transfuzie are un sin,ur tub$ se &ncDide prestubul$ se scDimb
pun,a cu ser fiziolo,ic cu cea cu sn,eL
8 se ataeaz apoi$ prin teDnica aseptic$ amboul transfuzorului la branul
sau cateter i se a*usteaz ritmul de scur,ere &n funcie de tipul produsului
san,uinL
8 dac transfuzorul este &n X$ se procedeaz la fel numai c nu mai este
ne%oie s se scDimbe pun,ileL &n acest caz$ se &ncDide tubul adaptat la pun,a
cu ser i se descDide tubul adaptat la pun,a cu sn,eL
8 se efectueaz proba biolo,ic +elecPer lsnd s cur, &n *et !0 ml sn,e
dup care se re,leaz ritmul de scur,ere la "08"E pic.min timp de E minuteL
8 se supra%e,Deaz pacientul &n acest inter%al i dac nu apar semne de
incompatibilitate se repet operaia (se las ali !0 ml sn,e s cur, &n *et$
se rea*usteaz ritmul la "08"E pic.min. timp de E min$ &n care se obser%
pacientul)L
8 dac nici de data aceasta nu apar semne de incompatibilitate se continu
transfuzia &n ritmul stabilitL se aplic pe pun, o eticDet cu data i ora la
care a &nceput transfuziaL
8 dac apar reacii ad%ersesemne de incompatibilitate se oprete transfuzia
cu sn,e$ se continu perfuzia cu soluia salin i se anun imediat mediculL
8 riscul de apariie a reaciilor ad%erse este crescut &n primele "E min.L
8 nu se administreaz &n pun,a cu produsul san,uin medicamente sau alte
soluii perfuzabileL
8 se &nre,istreaz orice e%eniment aprut &n cursul transfuziei (febr$ frison$
erupie aler,ic)L
8 &n caz de reacie ad%ers se aplic procedura standardL
8 dup terminarea transfuziei se noteaz &n fia pacientului ora$ starea
,eneral a pacientului$ sub semntura asistentei care a efectuat transfuziaL
8 pun,a se trimite la unitatea de transfuzii san,uine &mpreun cu o mic
cantitate de sn,e (E86 ml.) i se pstreaz 'F oreL
8 se supra%e,Deaz pacientul &n urmtoarele !'8'F ore posttransfuzie.
/-7,#+I.O2-2 =* @.= +rotocol de investigare!Dnregistrare a unei
reacii acute trans8uAionale
8 se oprete transfuzia i se pstreaz abordul %enos cu ser fiziolo,ic &n timp
ce se face o e%aluare iniial a reaciei acuteL
8 se anun mediculL
8 se raporteaz imediat toate reaciile transfuzionale responsabilului cu
Demo%i,ilena i centrului de transfuzii de sn,e furnizorL
8 se &nre,istreaz &n foaia de obser%aie a pacientuluiL
8 tipul reaciei (febril$ aler,ic$ oc)L
8 inter%alul &ntre &nceputul transfuziei i apariia reacieiL
8 tipul i %olumul psl transfuzatL
8 codurile unice ale psl transfuzateL
8 imediat dup apariia reaciei se recolteaz urmtoarele probe de sn,e$ se
completeaz formularul de cerere de analize i se trimite ptscts furnizorL
8 o prob fr anticoa,ulant T o prob pe anticoa,ulant (edta) de la braul
opusL
8 Democultur dac se suspecteaz oc septicL
8 unitatea psl T trusa de transfuzieL
8 prima emisie de urin post reacie T proba pretransfuzional a pacientului
folosit la determinarea ,rupei san,uine i a compatibilitiiL
8 se completeaz un formular de raportare a reaciilor transfuzionaleL
8 dup in%esti,aiile iniiale se trimit la ptsctsL
8 probe de sn,e ("T"edta) recoltate la "! ore i !' ore de la apariia
reaciei (de la braul opus)L
8 toate emisiile de urin (probe T %olum) din urmtoarele !' ore.
/-7,#+I.O2-2 @* @.@ #utotrans8uAia :trans8uAia autolog;
/utotransfuzia este reinfuzia propriului sn,e dup ce a fost colectat i filtrat.
Este efectuat &nainte$ &n timpul i dup inter%eniile cDirur,icale sau
traumatisme.
/%anta*e
8 nu apar reacii postransfuzionale datorit incompatibilitilor sau ,reelilor
de stabilire a ,rupelor de sn,eL
8 nu se transmit boliL
8 pierderea de sn,e este &nlocuit imediatL
8 sn,ele autotransfuzat conine un ni%el normal de !$# diposfo,licerat care
a*ut la o.i,enarea esuturilor.
;inii Directoare
8 recoltarea de sn,e pentru autotransfuzie se poate face preoperator i este
recomandat pacienilor cu inter%enii cDirur,icale ortopedice$ &n timpul
crora se pierde mult sn,eL
8 colectarea de sn,e se poate face cu ' pn la 6 sptmni &nainte de
operaieL
8 de multe ori$ &n inter%eniile cDirur,icale cu pierderi mari de sn,e$ se
folosete un aparat conectat intraoperator i postoperator la tubul de dren al
pl,ii$ care preia sn,ele pacientului$ &l proceseaz i &l autotransfuzeazL
8 trebuie monitorizat i notat cantitatea de sn,e care se
autotransfuzeazL
8 pacienii care au donat preoperator sn,e %or fi sftuii s rmn &n
repaus la pat &nc "0 minute dup donare$ s bea ct mai multe licDide &n
orele imediat urmtoareL
8 pacienii cu autotransfuzie %or fi monitorizai cu atenie &n timpul transfuziei
i dup aceea &ntruct pot s apar reacii %aso%a,ale (Dipotensiune$
bradicardie i Dipo%olemie &n special la pacienii %rstnici).
,#+I.O2-2 "* /OND#H'9 /+)2).-RI9 ,2I/1'
/-7,#+I.O2-2 1* ".1 .ubaBul naAogastric
3cop7ndicaii
8 aspirarea coninutului ,astricL
8 alimentaia enteralL
8 introducerea unor medicamenteL
8 obinerea sputei &n,Diite pentru cercetarea bacilului OocD.
0ateriale necesare
8 ta% sau crucior pentru materialeL
8 sonderadioopace de cauciuc sau din material plastic sterileL
8 serin,a de !0 mlL serin, -uWon (E0 ml) sterilL
8 t%i renalL
8 soluie pentru lubrifiere (aYua ,el)L
8 mnui de unic folosinL
8 compreseL
8 eprubete$ pun, colectoare pentru colectarea coninutului eliminatL
8 alimente$ medicamente &n funcie de scop i indicaieL
8 paDar mat$ leucoplast$ prosoape$ er%eele de DrtieL
8 prosop$ cmp pentru protecia len*eriei.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic scopul i necesitatea$ modul de derulare a procedurii$ duratL
8 se e.plic modul de colaborare$ se obine consimmntulL
8 se &ndeprteaz proteza dentar i se pune &ntr8un paDar mat cu apL
8 sonda se poate introduce pe cale nazal sau bucalL
8 pacientul este ru,at sau a*utat s8i curee nasulL
8 se ale,e nara &n funcie de permeabilitate$ punnd pacientul s respire
alternati% pe o nar sau alta.
Efectuarea procedurii
8 se %erific prescripia medicalL
8 se ale, materialele &n funcie de indicaieL
8 se identific pacientulL
8 se instaleaz pacientul &n poziie eznd sau semiezndL
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se prote*eaz len*eria pacientului cu un prosop sau un cmp plasat sub
brbieL
8 se msoar distana dintre lobul urecDii i %rful nasului pn la apendicele
.ifoidL
8 se marcDeaz locul celor ! msurtori sau se noteaz distanele dac sonda
este ,radatL
8 se d pacientului s in t%ia renal sub brbieL
8 se umezete %rful sondei pentru a asi,ura &naintareaL
8 sonda se introduce cu ,ri* prin nara selectat &mpin,nd8o spre spate &n
*osL
8 &n,Diirea se face lent$ dnd pacientului la ne%oie cantiti mici de apL
8 pacientul &n,Dite pn la primul semnL
8 se obser% starea pacientului deoarece pot apare tusea$ cianoza$ tulburri
respiratorii$ ceea ce arat c sonda a a*uns &n traDeeaL
8 pacientul este ru,at s &n,Dit &ncet pn la al doilea semnL
8 se %erific poziia sondei prin una din urmtoarele metode4
8 aspirarea coninutului stomacalL
8 introducerea aeruluiL
8 introducerea captului liber al sondei &ntr8un paDar cu apL
8 pentru alimentaie sau introducerea unor medicamente %erificarea trebuie
fcut prin control radiolo,icL
8 cnd sonda a a*uns &n stomac la di%iziunea 'E sau EE$ &n funcie de calea pe
care s8a introdus$ se fi.eaz cu leucoplast pe nas astfel &nct s nu &mpiedice
%ederea i s nu preseze nasulL
8 se realizeaz o bucl din partea liber a sondei pentru a permite micarea
liber a capului i se face a doua fi.areL
8 pacientul este aezat &n poziie comodL
8 se continu tuba*ul conform scopului i indicaieiL
8 &ntre dou folosiri4
8 sonda se clampeazL
8 se ataeaz la sond pun,a colectoare.
3upra%e,Derea sondei
8 se %erific poziiaL
8 se %erific starea narineiL
8 se scDimb leucoplastul de fi.are i loculL
8 se %erific permeabilitatea sondeiL
8 se asi,ur i,iena oral.
0suri pentru combaterea incidentelor
8 dac pacientul nu colaboreaz$ la recomandarea medicului se poate folosi
spraW anestezicL
8 sonda a ptruns &n cile respiratorii (pacientul tuete$ se cianozeaz) se
retra,e$ pacientul este lsat s se liniteasc$ se &ncearc din nouL
8 senzaia de %om i ,rea se combate prin respiraii profunde.
7ndicaii pri%ind scDimbarea sondei4
8 sondele de cauciuc pot fi lsate pe loc !8# zile iar cele din material plastic
'81 zileL
8 cnd e.ist indicaia de scDimbare a sondei &ntre &ndeprtare i repunere
trebuie s e.iste un repaus &n timpul nopii de 68F oreL
8 sonda se repune folosind cealalt narin.
Indeprtarea sondei
0ateriale necesare
8 ta% sau msu pentru materialeL
8 er%eele de DrtieL
8 mnui de unic folosinL
8 t%i renalL
8 prosopL
8 paDar cu ap.
Efectuarea procedurii
8 se %erific recomandarea medicului pri%ind &ndeprtareascDimbarea
sondeiL
8 se e.plic proceduraL
8 pacientul este aezat &n poziie semieznd sau eznd &n funcie de starea
,eneralL
8 se aplic sub brbia pacientului un prosopL
8 se spal minile$ se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se %erific dac sonda este pensatL
8 se &ndeprteaz leucoplastul cu blndee de pe nas i faL
8 pacientul este ru,at s inspire i s rmn &n apneeL
8 se prinde sonda &ntre de,ete i se preseaz bine$ apoi se retra,e &ncet pn
aproape de farin,e$ apoi cu o micare rapid se &ndeprteazL
8 &n timpul e.tra,erii sonda poate fi ,Didat cu cealalt mn folosind
er%eele sau prosop de Drtie prinznd captul liberL
8 pacientul este ru,at s respire normalL
8 se ofer un paDar cu ap pentru a8i clti ,ura.
/-7,#+I.O2-2 2* ".2 /pltura gastric
7ndicaii4
8 into.icaii alimentareL
8 supradozarea medicamentelorL
8 stenoz piloric pentru &ndeprtarea stazeiL
8 &naintea unor operaii pe stomacL
8 &naintea ,astroscopiei.
0ateriale necesare
8 sonda BaucDer sau sonde ,astrice mai mici sterile$ adaptate %rsteiL
8 plnia de "l 8 "$E lL
8 serin,a -uWon de !00 cm
#
L
8 %as colector ,radatL
8 licDid pentru spltura &n funcie de scopL
8 t%i renalL
8 paDar cu apL
8 can de sticl sau metal de E lL
8 pensL
8 scaunL
8 crbune animal$ soluii antidot dup cazL
8 eprubete pentru recoltare$ &n caz de into.icaiiL
8 ! sorturi impermeabileL
8 band leucoplastL
8 prosopL
8 er%eele de DrtieL
8 e%entual descDiztor de ,ur$ ustensile de intubaie i aspiraie.
5re,tirea pacientului
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se informeaz pacientul asupra necesitii proceduriiL
8 se e.plic pacientului modul de derulare a proceduriiL
8 se informeaz pacientul c este posibil s aib senzaie de %omL
8 se obine colaborarea i consimmntulL
8 se aeaz pacientul pe scaun cu faa spre luminL
8 se prote*eaz len*eria cu un prosop prins &n *urul ,tului i cu un or de
material plasticL
8 se &ndeprteaz protezaL
8 se ofer pacientului t%ia renal i este ru,at s o in sub brbie cu
ambele mini (imobilizeaz minile i capteaz sali%)L
8 este instruit s respire profund pentru a combate e%entuala senzaia de
%om.
Efectuarea 5rocedurii
8 se aduce %asul colector ln, pacientL
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se pune or de material plastic pentru procedurL
8 se umezete sonda cu apL
8 se aeaz &n partea dreapt a pacientului i fi.eaz capul acestuia &ntre
torace i antebraL
8 se solicit pacientului s descDid ,ura i s respire profundL
8 se introduce captul rotun*it al sondei pn la peretele posterior al
farin,elui aproape de rdcina limbii$ pacientul fiind in%itat s &n,DitL
8 se supra%e,Deaz permanent starea pacientului pentru a e%ita ptrunderea
sondei &n cile respiratorii (atenie la facies$ respiraie$ apariia tusei)L
8 sonda &nainteaz &ncet &n esofa, i spre stomac pn la di%iziunea 'E8E0 la
arcada dentarL
8 se adapteaz plnia la captul liber al sondeiL
8 se coboar plnia sub ni%elul toracelui i se umple cu licDid la temperatura
de !E8!6S$ #008E00 mlL
8 se ridic uor plnia deasupra capului pacientului pentru a permite
ptrunderea blnd a licDiduluiL
8 &nainte de terminarea coloanei de licDid din plnie$ aceasta se coboar sub
ni%elul stomacului (epi,astrului) pentru a permite licDidului din stomac s se
&ntoarc &n conformitate cu principiul sifona*uluiL
8 se ,olete coninutul plniei &n %asul colectorL
In caz de into.icaii$ primul licDid eliminat se capteaz separat pentru a se
putea face recoltriV
8 se repet operaiunea de '8E ori pn cnd licDidul eliminat este curat$ fr
resturi alimentare sau alte substane$ cantitatea de licDid folosit fiind de #8E l
&n into.icaiiL
8 se detaeaz plniaL
8 se penseaz bine captul liber al sondei pentru a nu permite coninutului
din lumenul sondei sa cur, &n farin,e sau ca%itatea bucal de unde ar putea
fi aspiratL
8 se retra,e sonda lent pn la ni%elul farin,elui apoi cu o micare rapid se
&ndeprteazL
8 se ofer pacientului un paDar cu ap s8i clteasc ,uraL
8 se ter,e ,ura i brbia pacientuluiL
8 se &ndeprteaz t%ia renal.
In,ri*irea pacientului dup spltur
8 se supra%e,Deaz funciile %italeL
8 este posibil s acuze uoar disfa,ie care dispare fr tratament.
+bser%aii
5oziia sondei se %erific astfel4
8 se introduce captul liber al sondei &ntr8un paDar cu ap i se obser% dac
apar bule de aerL
8 se introduce aer prin sond i se ascult cu a*utorul unui stetoscopL
8 se supra%e,Deaz pacientul4 dac se cianozeaz$ apare refle.ul de tuse
este semn c sonda a a*uns &n cile respiratorii i se retra,e.
/-7,#+I.O2-2 3* ".3 .ubaBul duodenal
3copindicaii4
8 e.tra,erea coninutului duodenal &n %ederea unor teste de dia,nosticL
8 drenarea cilor biliareL
8 administrarea unor licDide Didratante i nutriti%e$ a unor medicamenteL
8 aspirare continu la pacienii cDirur,icali.
0ateriale necesare
8 sond EinDorn sterilL
8 ! serin,i de !0 ml$ serin, ,uWonL
8 mnui de unic folosinL
8 pensL
8 muama$ alez$ prosopL
8 pern cilindric sau un sul dintr8o pturL
8 t%i renalL
8 materiale &n funcie de scop (eprubete$ soluie sulfat de ma,neziu$
no%ocain$ licDide pentru Didratare i pentru alimentare$ medicamente)L
8 paDar cu ap.
5re,tirea pacientului4
8 se e.plic scopul i necesitateaL
8 se obine consimmntulL
8 se &ndeprteaz proteza dentar dac e.ist i se plaseaz &ntr8un paDar cu
apL
8 se ale,e nara funcionalL
8 se aeaz pacientul &n poziie eznd sau semieznd.
Efectuarea procedurii4
8 se introduce sonda dup teDnica tuba*ului ,astric$ pn &n stomacL
8 se aeaz apoi pacientul &n decubit lateral drept cu capul mai *osL
8 se introduce sub Dipocondrul drept o pern cilindric sau un sul realizat
dintr8o ptur rulatL
8 se aeaz &n faa pacientului o muama acoperit cu alezaL
8 se instruiete pacientul s &n,Dit &ncet$ lent$ "8! cm la #8E minuteL
8 este atenionat c &n,Diirea rapid fa%orizeaz &ncolcirea sondei &n
stomacL
8 se %erific poziia sondei prin4
8 introducerea captului liber al sondei &ntr8o eprubeta 8 normal se scur,e
bilaL
8 se insufl 60 ml aer &n sonda i se &ncearc recuperarea dup " min. dac
se obin mai puin de !0 ml sonda este &n duodenL
8 se introduc "0 ml lapte care nu mai pot fi recuperai 8 sonda este un
duodenL
8 control radiolo,icL
8 la di%iziunea 1E la arcada dentar$ sonda este &n duoden i se continu
tuba*ul &n conformitate cu scopul urmrit.
In,ri*irea pacientului dup procedur4
8 sonda poate s rmn pe loc pentru &ndeplinirea scopului propusL
8 sonda se poate retra,e &n # pai4
8 &nti pn la ni%elul stomaculuiL
8 apoi pn la ni%elul farin,eluiL
8 cu o micare rapid se e.tra,e &n ca%itatea bucalL
8 se ofer pacientului ap s8i clteasc ,ura.
/-7,#+I.O2-2 4* ".4 /ondaBul veAical la 8emeie
3copindicaii
8 e%acuarea coninutului %ezicii urinare cnd aceasta nu se mai produce
spontan$ sau captarea urinii &n caz de incontinenL
8 spltura %ezical.
0aterial necesar4
8 sonde urinare sterile (foleW$ nelaton) de diferite dimensiuniL
8 t%i renalL
8 mnui sterile i mnui de unic folosinL
8 soluii dezinfectante$ tampoane i comprese sterile$ serin,i$ ser fiziolo,ic
sau ap steril$ soluii sterile pentru lubrifierea sondeiL
8 pun,i colectoareL
8 materiale pentru toaleta or,anelor ,enitaleL
8 muama$ alezL
8 "8! eprubete sterileL
8 "8! eprubete curate i uscate.
5re,tirea pacientei4
8 se informeaz pacienta pri%ind derularea proceduriiL
8 se obine colaborarea i consimmntulL
8 se aeaz pacienta &n poziie ,inecolo,icL
8 se asi,ur intimitatea.
Efectuarea procedurii4
8 se identific pacienta i se %erific recomandarea medicalL
8 se prote*eaz patul cu aleza i cu muamaL
8 se dezbrac partea inferioar a corpuluiL
8 se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se efectueaz toaleta re,iunii %ul%are cu ap i spunL
8 se scDimb mnuile cu cele sterileL
8 se e%ideniaz meatul urinarL
8 se dezinfecteaz orificiul uretral de sus &n *os folosind !8# tampoaneL
8 se prinde sonda &ntre de,etele mediu i inelar ale minii dominanteL
8 se lubrifiaz sonda cu ulei sterilL
8 se ine sonda cap pe un creion &n timpul scrisului i se introduce &n uretra la
o adncime de '8E cmL
8 se continu sonda*ul &n funcie de scopul propus.
In,ri*irea pacientei dup procedur
8 este a*utat s se &mbrace$ s se aeze &ntr8o poziie comodL
8 se %erific dac acuz disconfortL
8 dac acuz dureri sau sn,ereaz se anun medicul.
/-7,#+I.O2-2 >* ".> /ondaBul veAical la brbat
3copindicaii4
8 e%acuarea coninutului %ezicii urinare cnd aceasta nu se mai produce
spontan$ sau captarea urinei &n caz de incontinenL
8 spltur %ezical.
0aterial necesar4
8 sonde urinare sterile (foleW$ nelaton) de diferite dimensiuniL
8 t%i renalL
8 mnui sterile i mnui de unic folosinL
8 soluii dezinfectante$ tampoane i comprese sterile$ serin,i$ ser fiziolo,ic
sau ap steril$ soluii sterile pentru lubrifierea sondeiL
8 pun,i colectoareL
8 materiale pentru toaleta or,anelor ,enitaleL
8 muama$ alezL
8 "8! eprubete sterileL
8 "8! eprubete curate i uscate.
5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientul despre derularea proceduriiL
8 se obine colaborarea i consimmntulL
8 se aeaz pacientul &n decubit dorsal cu picioarele &ntinse uor deprtate cu
o pern tare sub bazin.
Efectuarea procedurii4
5rimul sonda* %ezical la brbat se face de ctre medic$ procedura poate fi
fcuta de ctre asistentul medical pe baza unui protocol stabilit i semnat de
medic.
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se aeaz pacientul &n poziia recomandatL
8 se prote*eaz patul cu alez i muamaL
8 se spal minile i se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se efectueaz toaleta ,landului cu ap i spunL
8 se dezinfecteaz meatul urinar folosind # tampoane$ ser fiziolo,ic i soluie
antisepticL
8 se scDimb mnuile cu cele sterileL
8 se prinde sonda cu mna dominantL
8 se lubrifiaz &n &ntre,ime i e.tremitatea liber se introduce &ncet la o
adncime de "08"E cmL
8 &n timpul introducerii sondei$ penisul se ine &n poziie %ertical$ se respect
traiectul fiziolo,ic al uretreiL
8 se continu sonda*ul conform scopului.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 sonda poate s rmn pe loc &n funcie de scopL
8 pacientul este aezat &ntr8o poziie comodL
8 se %erific dac acuz disconfort$ dac are senzaie de arsur.
+bser%aii
8 Dac sonda rmne &n %ezic pentru mai multe zile$ se folosete sonda
foleW$ la care dup introducere folosind ser fiziolo,ic steril se umfl balonaul
care fi.eaz sonda &n interiorul %eziciiL
8 >aptul e.terior al sondei se adapteaz la o pun, colectoare sau &ntre
dou miciuni se clampeaz cu o pens.
/-7,#+I.O2-2 =* ".= /pltura veAical
Este introducerea unei soluii medicamentoase prin sond &n %ezica urinar.
3copindicaii4
8 &ndeprtarea e.udatelor patolo,ice rezultate &n urma inflamaiei mucoasei
%ezicaleL
8 curirea ca%itii &n %ederea realizrii unor e.plorri (cistoscopie)$
pielo,rafie.
Responsabiliti
0edicul 8 recomand efectuarea procedurii i$ la brbat$ efectueaz primul
sonda*
/sistentul medical4
8 monteaz sondaL
8 efectueaz splturaL
8 noteaz teDnica.
0ateriale necesare
5entru protecie4
8 muama$ alezL
8 prosoapeL
8 mnui de unic folosin.
5entru dezinfecie i toalet e.tern4
8 o.icianur de mercur "E000L
8 bazinetL
8 t%i renalL
8 compreseL
8 mnui de unic folosinL
8 pensa porttampon.
5entru spltur4
8 sonda urinar (dac nu este montat)L
8 dou pense DemostaticeL
8 serin, ,uWon$ la ne%oie medii de culturL
8 ser fiziolo,ic sterilL
8 soluie de spltur la temperatura corpului recomandat de medicL
8 soluie de ri%anol 0." 8!ML
8 nitrat de ar,int "8'ML
8 %aselin steril sau ulei de parafin pentru lubrifiere.
5re,tirea pacientului
8 se anun$ se e.plic necesitatea efecturii proceduriiL
8 se asi,ur respectarea intimitiiL
8 se efectueaz toaleta e.ternL
8 se aeaz &n poziie ,inecolo,icL
8 se prote*eaz patul cu alez i cu muama.
Efectuarea procedurii
8 se identific pacientulL
8 se %erific indicaia mediculuiL
8 se obine consimmntulL
8 se &ncepe cu toaleta or,anelor ,enitaleL
8 se continu cu sonda*ul %ezical e%acuatorL
8 se adapteaz la sond serin,a -uWonL
8 se introduc F08"00 ml soluieL
8 se detaeaz serin,a i se las s se elimine licDidul &ntr8un bazinet sau &n
t%ia renalL
8 se repet operaia pn cnd licDidul e%acuat este limpedeL
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 sonda rmne pe loc$ fiind &ncDis cu o pens sau racordat$ dup caz$ la o
pun, colectoareL
8 se obser% aspectul meatului urinar.
/-7,#+I.O2-2 @* ".@ ,lisma evacuatorie
:1;N
3cop7ndicaii4
8 pre,tirea pacientului pentru e.aminri endoscopice i cardiolo,iceL
8 pre,tirea pentru inter%enii cDirur,icaleL
8 e%acuarea coninutului rectal &n caz de constipaie.
0ateriale necesare
8 de protecie4
8 para%anL
8 muamaL
8 alezL
8 &n%elitoareL
8 mnui de unic folosinL
8 pentru clism4
8 iri,ator$ tub de cauciuc lun, de "$E8! mL
8 canul rectal sterilL
8 par de cauciuc pentru su,arL
8 t%i renalL
8 ploscL
8 ap cald (#E8#1S) E008"000 ml pentru aduli$ "E0 ml pentru copii$ E0860
ml pentru su,ariL
8 stati% pentru iri,atorL
8 materiale pentru creterea efectului pur,ati%4 sare (" lin,uri la " l de
ap)$ ulei de ricin (' lin,uri la " l ap)$ ,licerin ('0 ,r. la E00 ml ap)$
spun (" lin,uri ras la " l ap)L
8 %aselin pentru lubrifierea canuleiL
8 comprese sterile.
5re,tirea pacientului
8 se anun pacientulL
8 se e.plic derularea proceduriiL
8 se asi,ur pacientul de respectarea pudoriiL
8 se ale,e poziia &n funcie de starea ,eneral4
8 decubit dorsal cu membrele inferioare uor flectate i coapsele deprtateL
8 decubit lateral stn, cu membrul inferior &ntins i cel drept flectatL
8 ,enupectoral
8 se izoleaz patul cu un para%anL
8 se prote*eaz cu alez i muama.
Efectuarea procedurii
Este &n funcie de tipul de clism4
8 clism e%acuatorie simplL
8 clisma &naltL
8 clisma prin sifona*L
8 clism uleioasL
8 clisma pur,ati%.
:2;N
a;>lisma e%acuatorie simpl
8 se fi.eaz canula la tubul iri,atorului i se &ncDide robinetul (la ne%oie se
aplic o pens)L
8 se %erific temperatura apeiL
8 se umple iri,atorulL
8 se descDide robinetul i se elimin aerul dup care se &ncDide din nouL
8 se lubrifiaz canula cu %aselin folosind comprese de tifonL
8 se fi.eaz iri,atorul pe stati%L
8 se spal minile i se &mbrac mnuiL
8 se &ndeprteaz fesele pacientului i se introduce canula prin anus &n rect cu
%rful orientat spre partea anterioar apoi spre planul sacrului (pentru a
respecta curbura rectului)L
8 se introduce canula "08"! cm &n lumenul rectuluiL
8 se descDide robinetul sau pensa i se ridica iri,atorul la apro.imati% E0 cm
pentru a fa%oriza scur,erea licDiduluiL
8 se %orbete cu pacientul i este ru,at s inspire adnc$ s se rela.eze i s
rein soluia "08"E minuteL
8 dac pacientul acuz durere se coboar iri,atorul pentru a scdea
presiunea licDiduluiL
8 se &ncDide robinetul &nainte de terminarea licDidului (pentru a nu ptrunde
aer)L
8 se &ndeprteaz canula i se pune &n t%ia renalL
8 se scDimb poziia pacientului &n de decubit lateral drept$ decubit dorsal
pentru ca apoi s ptrund mai profundL
8 se capteaz scaunul &n plosc sau se elimin la toalet.
b;>lisma &nalt
8 se efectueaz la fel ca i clisma simplL
8 se &nlocuiete canula rectal cu o canul fle.ibil care poate ptrunde &n
colon la o profunzime de #08'0 cmL
8 iri,atorul se ridic la "$E m pentru a crete presiunea apeiL
8 temperatura apei este mai sczut ("E8"6S>) pentru a crete efectul
pur,ati%.
c;>lisma prin sifona*
8 se efectueaz pentru &ndeprtarea$ e.udatelor$ puroiului de pe suprafaa
mucoaselorL
8 canula este &nlocuit cu o sond de #E8'0 cm lun,ime cu diametru de "$E
cm pre%zut cu orificiiL
8 iri,atorul se &nlocuiete cu o plnie de "$E lL
8 se penseaz tubul de cauciuc ln, canulL
8 se lubrifiaz canula (sonda) i se introduce prin micri de rotaie pn &n
colonul si,moidL
8 se ridic plnia la &nlimea de " m i se d drumul apeiL
8 se realizeaz sifona*ul de E86 ori pn se elimin ap curat.
d;>lisma uleioas
8 se folosesc apro.imati% !00 ml ulei &nclzit la #1S> care se introduce lent$
&n "E8!0 minuteL
8 se menine uleiul &n rect 68"! oreL
8 se e.ecut seara$ eliminarea se face dimineaaL
8 se folosete &n constipaii cronice$ fecalomL
8 se prote*eaz len*eria de pat$ e.istnd posibilitatea eliminrii necontrolate a
scaunului.
e;>lisma pur,ati%
8 efectul se bazeaz pe crearea unui mediu Diperton$ atra,e apa din esuturi
i formeaz un scaun licDid uor de eliminatL
8 se folosete o soluie concentrat (!E0 ml ap cu ! lin,uri 0,3+')L
/-7,#+I.O2-2 "* "." Introducerea tubului de gaAe
3cop
7ntroducerea unui tub semiri,id de #08#E cm lun,ime i F8"! mm diametru
cu mar,inile rotun*ite$ cu scopul de a elimina ,azele din colon &n caz de
meteorism abdominal.
Responsabiliti
0edicul 8 recomand montarea tubului.
/sistentul medical 8 poate efectua procedura fr recomandare medical
atunci cnd pacientul nu poate e%acua ,azele &n mod spontan.
0ateriale necesare
8 muama$ alezL
8 tub de ,aze sterilL
8 %aselin sterilL
8 comprese de tifonL
8 mnui de unic folosin.
5re,tirea pacientului
8 se anun i se e.plic pacientului faptul c descDiderea sfincterului anal
pentru e%acuarea ,azelor %a crete starea de confortL
8 se aeaz pacientul &n poziie ,inecolo,ic sau &n poziie de decubit lateralL
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se un,e tubul cu %aselin sterilL
8 se deprteaz fesele pacientului cu mna stn, iar cu mna dreapt se
introduce tubul prin anus &n rect$ prin micri de rotaie$ la o adncime de
"E8!0 cmL
8 pacientul este acoperit cu o &n%elitoareL
8 se menine ma.im ! oreL
8 se retra,e uor tot prin micri de rotaieL
8 dac este ne%oie se poate repune "8! ore dup ce se restabilete circulaia
la ni%elul mucoasei.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 se face toaleta re,iunii duale pentru a &ndeprta %aselinaL
8 se aeaz pacientul comodL
8 se &n%elete pacientulL
8 se aerisete salonulL
8 se supra%e,Deaz starea abdominal dup &ndeprtarea tubului de ,aze.
+#R.'# I4* IN.'R4'N0II 2# ,#R' #/I/.'N.-2 1'DI,#2
+#R.I,I+) #2).-RI D' 1'DI,
,#+I.O2-2 <* +#R.I,I+#R'# #/I/.'N.-2-I 1'DI,#2 2#
'5',.-#R'# +-N,0II2OR
/-7,#+I.O2-2 1* <.1 #specte generale
5trunderea cu a*utorul unui ac sau trocar &ntr8o ca%itate natural sau
neoformat (patolo,ic) ori &ntr8un or,an parencDimatos cu scop e.plorator
sau terapeutic.
5unciile sunt de competena medicului cu e.cepia punciei %enoase.
3copindicaii
8 precizarea e.istenei$ naturii$ aspectului i compoziiei licDidului dintr8o
ca%itateL
8 recoltarea licDidului pentru e.amene biocDimice$ bacteriolo,ice i citolo,iceL
8 introducerea unei substane de contrast &n %ederea e.aminriiL
8 prele%area unui te,ument de esut pentru e.amen Distopatolo,icL
8 e%acuarea licDidului dintr8o ca%itate cnd produce compresiune i *eneaz
funciaL
8 introducerea unor medicamente.
<ipuri de puncii
8 puncia toracic (toracocenteza)L
8 puncia peritoneal (paracenteza abdominal)L
8 puncia pericardicL
8 puncia articularL
8 puncia osoas (medular)L
8 puncia raDidianL
8 puncia %ezicii urinareL
8 puncia coleciilor purulenteL
8 puncia biopsic.
Responsabiliti4
0edicul4
8 stabilete indicaiile i contraindicaiileL
8 e.plic pacientului derularea proceduriiL
8 obine consimmntulL
8 efectueaz puncia.
/sistentul medical4
8 pre,tete materialele pentru puncieL
8 particip la pre,tirea pacientuluiL
8 particip la actul punciei &ndeplinind urmtoarele sarcini4
8 asi,ur poziia pacientului i supra%e,Deaz funciile %italeL
8 ser%ete medicului materialele necesare$ dup caz (materiale pentru
anestezie$ materiale pentru realizarea punciei propriu8zise$ materiale pentru
recoltri)L
8 preia materialul recoltat$ &l pre,tete pentru trimiterea la laboratorL
8 &ndeprteaz i colecteaz materialele folosite conform precauiilor
uni%ersaleL
8 asi,ur &n,ri*irea pacientului dup puncieL
8 noteaz &n planul de &n,ri*ire sau &n foaia de obser%aie (dup caz)$ aspecte
le,ate de puncie i care in de competena sa.
/-7,#+I.O2-2 2* <.2 +articiparea asistentului medical la
toracocenteA
5rocedura este descris la capitolul "! ("!.# <oracocenteza).
/-7,#+I.O2-2 3* <.3 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea punciei peritoneale :+aracenteAa abdominal;
5trunderea &n ca%itatea peritoneal cu a*utorul unui ac sau trocar$ prin
tra%ersarea peretelui abdominal.
3cop
E%acuarea licDidului de ascit cnd e &n cantitate mare i *eneaz circulaia4
8 la pacientul politraumatizatL
8 &n abdomenul acut cDirur,icalL
8 pentru stabilirea e.istenei licDidului abdominalL
8 pentru realizarea dializei peritonealeL
8 e.plorator 8 precizarea dia,nosticului terapeuticL
8 terapeutic 8 pentru e%acuarea licDidului care pro%oac tulburri respiratorii
i circulatorii prin presiune e.ercitat asupra diafra,mului.
0aterial necesar
5entru anestezie local
8 fiola cu soluie anestezicL
8 ace pentru s.c. i i.m.L
8 serin, de !0 ml.
5entru puncia cu scop dia,nostic
8 ace i.m. sau specificeL
8 serin,i de !0 mlL
8 flacoane sterile pentru e.amen bacteriolo,ic i anatomico8patolo,ic.
5entru puncia e%acuatoare
8 ace i.m. sau specifice sau cateter %enosL
8 serin, de !0 mlL
8 robinet cu # caiL
8 tub de le,turL
8 flacon steril pentru colectarea licDidelorL
8 %as ,radat.
5entru supra%e,Dere
8 tensiometruL
8 cntarL
5entru asepsie
8 mnui sterileL
8 comprese sterileL
8 soluie dezinfectantL
8 cmpuri sterileL
8 pansament colantL
8 colector pentru ace folositeL
8 sac pentru eliminarea deeurilor septice.
5re,tirea pacientului
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandareaL
8 se e.plic pacientului importana procedurii i necesitii medicale a
acesteiaL
8 pacientul este pre%enit$ este a*utat s se instaleze &n decubit dorsal &n
timpul punciei i ! ore dup puncieL
8 se informeaz pacientul c procedura dureaz apro.imati% #0 minute
pentru puncia e.ploatoareL
8 se e.plic poziia &n timpul punciei i este ru,at s nu se miteL
8 se msoar circumferina taliei i se cntrete pacientulL
8 se recomand pacientului s8i ,oleasc %ezica urinarL
8 se msoar <./. i pulsul &naintea realizrii e.amenuluiL
8 se de,a* zona puncionat 8 forsa iliac stn, pe linia spino8ombilical
stn, la locul de unire &ntre treimea e.tern cu treimea medie.
Efectuarea procedurii
Este de competena medicului$ a*utat de "8! asisteni medicali.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 aeaz pacientul &n decubit dorsal la mar,inea stn, a patului$ uor
&nclinat spre stn,aL
8 se dezinfecteaz locul unde se face puncia (fosa iliac stn,)L
8 pre,tete serin,a cu anestezic i o &nmneaz medicului pentru a face
anestezia localL
8 ofer medicului acul sau trocarul pentru puncieL
8 medicul puncioneaz peretele cu acul orientat perpendicular circa #8' cmL
8 se retra,e mandrenul$ se e%acueaz licDidul$ care se colecteaz &n eprubete
sterile$ pentru e.amen de laboratorL
8 asistentul medical preia eprubeta cu licDidul e.trasL
8 &n puncia cu scop e%acuator la trocar se ataeaz un tub de polietilen
pentru a asi,ura scur,erea licDidului &n %asul colectorL
8 acul sau trocarul se fi.eaz la te,umentL
8 asistentul medical urmrete scur,erea licDidului care se realizeaz sub
influena presiunii intra abdominale$ fr s depeasc '86 l la prima
puncieL
8 la sfritul punciei se scoate acul sau trocarul$ se comprim locul un
minutL
8 pe locul &nepturii se aplic un pansament steril.
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 pacientul rmne &n repausL
8 se aeaz cu locul &nepat puin mai susL
8 se monitorizeaz locul punciei pentru sn,erare$ scur,erea &n continuare a
licDidului$ apariia semnelor de inflamaieL
8 se asi,ur linite i temperatura optimL
8 se supra%e,Deaz funciile %itale !' ore$ se anun medicul la orice
suspiciuneL
8 pacientul %a fi ser%it la pat$ se alimenteaz la patL
8 se msoar circumferina abdominal$ se cntrete i se compar cu cea
dinainte de puncie.
7ncidente/ccidente
5ot aprea &n timpul punciei sau dup puncie4
8 lezarea %aselor de sn,e sau a anselor intestinaleL
8 lezarea %ezicii urinare$ moti% pentru care aceasta se ,olete &nainte de
puncieL
8 oc tulburri Didroelectrolitice care sunt pre%enite prin eliminare lentL
8 peritonit$ fistul.
/-7,#+I.O2-2 4* <.4 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea punciei pericardice
3cop7ndicaii
8 e%idenierea licDidului &n ca%itatea pericardicL
8 e%acuarea licDidului &n ca%itatea pericardic cnd pacientul prezint dispnee
accentuat$ Dipotensiune arterial$ puncia reprezentnd o inter%enie de
ur,en.
5uncia este efectuat de medic a*utat de dou asistente medicale. ;ocul
punciei este ales de ctre medic &n urma unui control radiolo,ic$ &n funcie de
scop i cantitatea de licDid.
0ateriale necesare
8 cmp pentru protecia patuluiL
8 material de dezinfecie4 tampoane$ soluii dezinfectante (betadin)L
8 materiale pentru puncie4 !8# ace de lun,ime F8"0 cm i cu diametrul de "
mm$ !8# serin,i de !0 8 E0 ml$ serin, de E ml$ ace pentru anestezieL
8 penseL
8 mnui de unic folosinL
8 cmp cDirur,icalL
8 medicamente pentru pre%enirea accidentelor4 atropin$ morfin$
tonicardice$ soluii anesteziceL
8 t%i renal sau container pentru colectarea materialelor folositeL
8 eprubete pentru colectarea licDidului.
5re,tirea pacientului
8 pacientul este informat i &ncura*at$ a%nd &n %edere starea sa de boalL
8 se face un e.amen radiolo,icL
8 se aeaz pacientul &n poziia recomandat de medic &n funcie de scop4
8 semieznd 8 pentru puncia e%acuatoare cnd locul ales este e.tremitatea
apendicelui .ifoidL
8 decubit dorsal cnd locul ales este spaiul E intercostal stn, la 6 cm de
mar,inea stn, a sternului (pentru puncia e.ploatoare) sau spaiul 681 la
*umtatea distanei dintre linia a.ilar anterioar i cea medio8cla%icular
stn, cnd cantitatea de licDid este mare.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 puncia se face &ntr8o &ncpere cu instalaie de 0!L
8 se identific pacientul$ se %erific recomandarea medicalL
8 cu #0 de minute &nainte se administreaz o fiol de atropinL
8 se prote*eaz patulL
8 pacientul este a*utat s se dezbrace i s se aeze &n poziia aleas de
medicL
8 se dezinfecteaz loculL
8 se ser%ete medicului serin,a cu anestezic pentru a realiza anesteziaL
8 asistenta ser%ete cmpul cDirur,ical pe care medicul &l aeaz sub locul
puncieiL
8 se dezinfecteaz locul punciei i medicul e.ecut punciaL
8 asistenta supra%e,Deaz pacientul$ dac este ne%oie &l imobilizeazL
8 se obser% faciesul$ respiraia$ pulsul$ apariia dispneeiL
8 licDidul aspirat este transferat &n eprubete i eticDetat pentru a fi e.pediat
la laboratorL
8 medicul retra,e aculL
8 asistenta dezinfecteaz locul i aplic un pansament steril cu band
adezi%.
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 pacientul este aezat &n decubit dorsal$ cu toracele uor ridicatL
8 se asi,ur repausul fizic i psiDicL
8 se monitorizeaz pulsul$ tensiunea arterial$ respiraia pentru a identifica
e%entualele fenomene de insuficien cardiac prin decomprimarea brusc
produs de eliminarea licDiduluiL
8 la recomandarea medicului se administreaz tonicardice.
/-7,#+I.O2-2 >* <.> +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea punciei ra%idiene
5uncia raDidian reprezint ptrunderea cu a*utorul unui ac special &n spaiul
subaraDnoidian la ni%el4
8 lombar (puncia lombar)L
8 toracal (puncia toracal)L
8 suboccipital (puncia suboccipital).
3cop7ndicaii
8 msurarea presiunii licDiului cefalo8raDidian (;.>.R.)L
8 prele%area unei cantiti pentru e.amene4 citolo,ice$ biocDimice$
bacteriolo,iceL
8 &n traumatismele cranio8cerebrale i accidentele %asculare cerebrale pentru
aprecierea aspectului ;.>.R. (san,uinolent 8 semn de Demora,ie) i pentru
msurarea presiunii acestuiaL
8 in*ectarea unor substane de contrast &n mielo,rafie sau a izotopilor
radioacti%iL
8 administrarea de anestezice$ antibiotice sau a a,enilor antimitoticiL
8 decomprimarea &n cazul &n care presiunea ;.>.R. este crescutL
8 &n menin,iteL
8 /.V.>.$ boli de,enerati%e ale 3N>
8 traumatisme cranio8cerebrale i accidente %asculare cerebraleL
8 dia,nosticarea sclerozei multiple$ a afeciunilor autoimuneL
8 raDianestezia.
0ateriale necesare
8 crucior rulant pentru materiale sau ta% medicalL
8 mnui sterile$ cmpuri sterile$ comprese sterileL
8 ace sterile pentru puncie$ lun,i de F8"0 cm$ subiri$ cu bizou scurt$
pre%zute cu mandren i uneori cu HintroducerHL
8 soluii dezinfectante (betadin sau alcool iodat)L
8 serin,i sterile de !8E mlL
8 eprubete sterileL
8 "8! t%ie renaleL
8 manometru >laude pentru msurarea presiunii ;.>.R.L
8 soluii de in*ectat cnd este cazul.
5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientul cu pri%ire la efectuarea procedurii4 necesitatea$
importana$ durata proceduriiL
8 se obine consimmntul informat scris al pacientuluiL
8 se recomand ca %ezica i rectul s fie ,oaleL
8 se asi,ur poziia corespunztoare &n conformitate cu starea sa$ cu scopul i
locul puncieiL
8 eznd cu capul flectat$ umerii aplecai$ spatele &ndoit$ coatele spri*inite pe
,enuncDi$ membrele inferioare spri*inite pe un scaun micL
8 se atenioneaz pacientul s menin poziia e.act$ iar &n timpul procedurii
s nu se miteL
8 &n decubit lateral la mar,inea mesei de operaie sau a patului$ cu coapsele
flectate pe abdomen i ,ambele flectate pe coapse$ capul &n fle.ie ma.im$
coloana %ertebral arcuit$ umerii &n plan %erticalL
8 se asi,ur intimitatea pacientului cu para%an$ dac procedura se e.ecut la
salon.
5articiparea asistentului medical la procedur
5rocedura este de competena medicului.
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se aeaz pacientul &ntr8una din poziiile amintite &n funcie de starea i
recomandarea mediculuiL
8 se recomand pacientului s respire adncL
8 se msoar i se noteaz funciile %itale i %e,etati%eL
8 se controleaz ca temperatura camerei s fie de circa !0
o
>elsiusL
8 medicul fi.eaz locul punciei &ntre ;'8;EL
8 se dezinfecteaz locul punciei cu betadinL
8 se ofer medicului mnui sterileL
8 se ofer medicului acul de puncie sterilL
8 se supra%e,Deaz pacientul tot timpul puncieiL
8 se ofer medicului manometrul >laude pentru msurarea presiunii ;.>.R.L
8 se ofer medicului pe rnd eprubetele pentru recoltarea ;.>.R. &n %ederea
diferitelor e.amene de laboratorL
8 se recolteaz E8"0 ml ;.>.R. &n cele # eprubete$ iar apoi se acoper
eprubeteleL
8 se eticDeteaz eprubetele i se trimit imediat la laboratorL
8 se ofer medicului serin,ile cu soluii medicamentoase dac puncia se face
&n scop terapeuticL
8 se e.tra,e brusc acul punciei de ctre medic la sfritul proceduriiL
8 se maseaz locul puncieiL
8 se aplic o compres steril pe locul punciei i se fi.eaz cu romplastL
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 se aeaz pacientul atent pe crucior &n poziie orizontal$ la fel i &n patL
8 se menine pacientul fr pern i nemicat cel puin 6 ore pn la !' oreL
8 se alimenteaz pacientul la pat numai dup 6 oreL
8 se ofer pacientului perna dup !' oreL
8 se obser% cu atenie micrile e.tremitilor$ se anun medicul dac apar
furnicturi sau amoreli &n picioareL
8 se e%alueaz capacitatea de miciune a pacientuluiL
8 se monitorizeaz permanent pacientulL
8 se recomand s consume multe licDide.
7ncidente/ccidente
8 puncia alb determinat de introducerea defectuoas a aculuiL
8 scur,ere foarte lent a licDidului din cauza Dipotensiunii ;.>.R.L
8 imposibilitatea puncionrii foarte frec%ent la %rstnici din cauza osificrii
li,amentare i la pacienii obeziL
8 puncia traumatic (prin ac se e.teriorizeaz sn,e ca rezultat al efraciei
unui %as menin,eal)L
8 durere la ni%elul unui membru pel%ian prin puncionarea unei rdcini
ner%oaseL
8 lipotimie$ mai ales la pacieni care nu au fost sedai anterior i la care
puncia se realizeaz ezndL
8 cefalee i raDial,ie$ complicaie frec%ent &ntlnit$ care pare a fi determinat
de scderea presiunii ;.>.R.L
8 sincopa i accidentele mortale care apar foarte rar la pacienii cu
traumatisme cerebrale$ fractur de baz de craniu etc.
/-7,#+I.O2-2 =* <.= +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea punciei articulare
Este ptrunderea cu a*utorul unui ac sau trocar &n ca%itatea articular.
3cop7ndicaii
8 punerea &n e%iden a licDidului articular (seros$ purulent$ san,Dinolent)L
8 recoltarea licDidului pentru stabilirea dia,nosticului i orientarea
tratamentuluiL
8 e%acuarea licDidului cnd *eneaz micarea$ produce disconfort$ &n
traumatisme articulare cu DemartrozL
8 administrarea de medicamente &n artrite (acute i cronice).
0ateriale necesare
8 alez$ muama pentru protecia patuluiL
8 materiale de dezinfecie4
8 tampoaneL
8 betadinL
8 compreseL
8 materiale pentru puncie4
8 ace de '8E cm lun,imeL
8 serin, de E ml pentru anestezieL
8 ace de F8"0 cm lun,ime cu diametrul de 0.E8! mm pentru aspiraieL
8 serin, pentru aspirarea licDiduluiL
8 penseL
8 mnui sterileL
8 comprese sterileL
8 eprubete pentru colectarea licDiduluiL
8 medicamente anestezice$ antiinflamatorii antibiotice$ substane de contrast
(dac este cazul)L
8 romplastL
8 t%i renalL
8 paDar conic ,radat.
5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientul cu pri%ire la scopul i modul de derulare a
proceduriiL
8 se informeaz pacientul cu pri%ire la efectuarea punciei sub anestezie
localL
8 se cere consimmntul informat al pacientuluiL
8 se aeaz pacientul &ntr8o poziie care s permit efectuarea punciei$ dac
este cazul$ cu articulaia pe o pern.
5articiparea asistentului medical la procedur
5rocedura este de competena medicului.
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se aeaz pacientul &n funcie de articulaia afectat. Este a*utat s &i
menin poziia$ dac nu poate sin,urL
8 se fi.eaz locul (articulaia ,enuncDiului$ umrului$ cotului$ sau ,leznei$
dup caz) &n zona de ma.im fluctuenL
8 se dezinfecteaz zona$ medicul efectueaz anestezia localL
8 se aeaz cmpul steril sub locul punciei i se dezinfecteaz &nc o dat
loculL
8 medicul e.ecut punciaL
8 asistentul medical primete licDidul e.tras i &l transfer &n eprubeteL
8 asistentul medical trimite proba la laborator pentru e.amen citolo,ic sau
bacteriolo,icL
8 se msoar cantitatea de licDid i se obser% aspectul (seros$ purulent$
san,Dinolent)L
8 se e.tra,e aculL
8 se dezinfecteaz locul &nepturii i se copreseaz cu un tampon sterilL
8 rezultatul punciei se noteaz &n foaia de obser%aie.
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 se aplic un banda* compresi% la locul puncieiL
8 se asi,ura repausul articulaiei pe care s8a aplicat proceduraL
8 la recomandarea medicului articulaia se poate imobiliza cu atelL
8 banda*ul compresi% i imobilizarea se menin !'8'F oreL
8 se supra%e,Deaz starea ,eneralL
8 se obser% e%entualele semne de infecie.
/-7,#+I.O2-2 @* <.@ +articiparea asistentului medical la realiAarea
punciei medulare :osoase;
Este ptrunderea cu a*utorul unui trocar &n zona spon,ioas a unui os scurt
sau lat.
3copindicaii
8 e.plorarea anomaliilor Dematolo,iceL
8 confirmarea dia,nosticului de cancer (boala 2od,Pin$ leucemia mileoid
cronic) dup e%idenierea adenopatiei difuze sau splenome,alieL
8 confirmarea dia,nosticului unor boli infecioaseL
8 recoltarea mdu%ei de la persoane sntoase &n %ederea
transfuzriitransplantrii.
0ateriale necesare
5entru puncia medular
8 trocar 0alarmeL
8 serin,i de !0 mlL
8 lame i lamele (pentru e.amen microscopic)L
8 ser fiziolo,ic cald.
5entru anestezie local
8 ,el pentru anestezie localL
8 ace pentru in*ecii subcutanatL
8 ace pentru in*ecii intramusculareL
8 serin,i de !0 mmL
8 flacon de .ilocaina !M.
5entru dezinfecie
8 mnui sterile de unic folosinL
8 comprese sterileL
8 cmp steril cu descDidere centralL
8 soluie dezinfectantL
8 pansament uscatL
8 container pentru ace folosite.
5re,tirea pacientului
8 se face controlul Demostazei &naintea puncieiL
8 puncia necesit pre,tire psiDolo,ic$ deoarece produce an.ietateL
8 este dureroas i necesit anestezieL
8 se e.plic derularea i scopul puncieiL
8 se obine consimmntulL
8 unii pacieni au ne%oie de administrarea unui trancDilizant pentru creterea
confortuluiL
8 se pre,tete locul punciei4
8 la brbai dac este cazul se face depilarea cnd locul ales este sternul la
ni%elul manubriuluiL
8 pentru puncia sternal pacientul este aezat &n decubit dorsal cu toracele
uor ridicat pe plan dur.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se identific pacientulL
8 se %erific indicaia medicalL
8 se aeaz pacientul &n decubit dorsalL
8 se pre,tete locul4 se spal$ se efectueaz dezinfeciaL
8 medicul face anestezie localL
8 se prote*eaz locul punciei cu un cmp sterilL
8 se introduce trocarul tra%ersnd periostul i apoi medicul retra,e
mandrenulL
8 se aspir un eantion din mdu% cu a*utorul unei serin,iL
8 se pune mandrenul &nainte de a retra,e aculL
8 produsul e.tras se pune pe o sticl de ceasornicL
8 asistentul medical preia produsul recoltat i realizeaz un frotiu din eantion
care %a fi e.aminat &ntre lam i lamelL
8 la locul &nepturii se face dezinfecie i se aplic un pansamentL
8 mdu%a e.tras se trimite imediat la laborator$ &n condiiile cerute de
medic.
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 pacientul rmne &n repaus la patL
8 se obser% locul punciei s nu sn,ereze$ s nu apar Dematom. 3e poate
pune o pun, cu ,DeaL
8 se supra%e,Deaz funciile %italeL
8 durerile moderate se combat cu anal,eziceL
8 dac durerile sunt puternice$ se anun medicul.
/-7,#+I.O2-2 "* <." +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea punciei veAicii urinare
3copindicaii
8 foarte rar 8 prele%area urinei direct din %ezica urinar pentru e.amenul de
laborator atunci cnd trebuie e.clus total posibilitatea contaminrii4
8 ,olirea %ezicii &n reteniile acute de urin cnd sonda*ul %ezical nu poate fi
e.ecutat4 stricturi uretrale$ Dipertrofie de prostat$ traumatisme uretrale sau
ale %a,inului (cnd sonda*ul este contraindicat).
0ateriale necesare
8 un cmp pentru acoperirea zonei pe care se face punciaL
8 materiale dezinfecie4 betadin$ tampoaneL
8 material steril pentru puncie4
8 trocar subire cu mandren sau un ac pentru in*ecie intramuscular cu
lun,ime "08"! cmL
8 serin,i de !0 mlL
8 pense anatomice i DemostaticeL
8 cmp cDirur,ical cu descDidereL
8 comprese sterileL
8 mnui sterileL
8 material pentru anestezie4
8 serin,L
8 ace pentru in*ecie s.c.L
8 soluie anestezicL
8 material pentru &ndeprtarea pilozitiiL
8 %as colectorL
8 cilindru ,radatL
8 t%i renalL
8 pern tare.
5re,tirea pacientului
8 se anun pacientul i se e.plic senzaia de uurare &n caz de retenieL
8 se &ndeprteaz pilozitatea din zona suprapubianL
8 dac scopul este recoltarea urinei$ pacientul este anunat s nu urineze
cte%a ore sau dac %ezica nu e plin$ este ru,at s bea "8! paDare de licDid$
iar cnd rinicDiul nu e.cret suficient$ medicul poate recomanda diureticeL
8 se aeaz pacientul &n decubit dorsalL
8 sub bazin se aeaz o pern tare.
5articiparea asistentului medical la procedur
5uncia se face de ctre medic a*utat de "8! asisteni medicali.
0edicul4
8 stabilete locul 8 de deasupra simfizei pubiene pe linia median la ! cm
deasupra simfizeiL
8 &mbrac mnui sterileL
8 efectueaz anestezia localL
8 izoleaz locul prin acoperire cu cmpul sterilL
8 e.ecut puncia i adapteaz tubul de scur,ere al urinei &n %asul colector.
/sistentul medical4
8 pre,tete masa pentru puncieL
8 a*ut pacientul s se aeze &n poziia corespunztoare (decubit dorsal) cu o
pern sub zona sacralL
8 a*ut pacientul s8i dezbrace partea inferioar a corpuluiL
8 dezinfecteaz loculL
8 ser%ete medicului materialul pentru anestezieL
8 ser%ete medicului serin,a i acul pentru puncieL
8 supra%e,Deaz pacientul &n timpul puncieiL
8 urmrete scur,erea urineiprimete probele recoltate dac este cazulL
8 noteaz cantitatea$ aspectul urinei.
In,ri*irea dup puncie
8 dup retra,erea acului de ctre medic i dezinfecia locului se aplic un
pansamentL
8 se conduce pacientul la patL
8 se controleaz locul i pansamentul pentru a obser%a dac urina se scur,e
prin &nepturL
8 se msoar funciile %itale.
/-7,#+I.O2-2 <* <.< +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea punciei biopsice
a;5articiparea asistentului medical la puncia biopsic Depatic
Este introducerea unui ac special &n esutul Depatic pentru e.tra,erea unui
fra,ment.
5uncia este de competena medicului.
3copindicaii
3tabilirea dia,nosticului &n4
8 Depatome,alie de etiolo,ie necunoscutL
8 enzime Depatice crescuteL
8 suspiciune de tumori$ metastazeL
8 icter de etiolo,ie necunoscutL
8 suspiciune de Depatit.
>nd se urmrete obinerea unui fra,ment dintr8o anumit zon se poate
folosi ,Dida* >< sau R0N.
0ateriale necesare4
8 ac 0en,Dini (lun, de 1 cm cu diametrul de "$' mm)L
8 flacon cu licDid conser%antL
8 ,el pentru anestezie de contact sau flacon cu produs anesteziant (.ilocaina
" sau !M)L
8 ace pentru in*ecii subcutanateL
8 serin,a de !0 mlL
8 mnui sterile pentru medicL
8 mnui de unic folosin pentru a*utorL
8 cmp cu descDidere sterilL
8 cmp pentru ta%a de materialeL
8 materiale de dezinfecieL
8 materiale pentru pansamentL
8 ta%a pentru materialeL
8 t%i renalL
8 container pentru aceL
8 colector pentru celelalte materiale.
5entru supra%e,Dere
8 aparat de tensiune automaticL
8 puls o.imetruL
8 crucior pentru ur,ene$ posibilitate de o.i,enoterapie.
5re,tirea pacientului
8 se face &n prealabil un bilan al coa,ulrii4 timp 2oKell$ timp ZuicP$ 2;-$
,rup san,%in RD$ placDete san,%ineL
8 se %erific e%entuale tratamente anticoa,ulante sau antia,re,ante
placDetare 8 0edicul poate efectua &n prealabil o ecDo,rafie abdominal
pentru depistarea unor contra indicaii (ascit$ leziuni %asculare)L
8 se linitete pacientul e.plicndu8i derularea e.amenului i modul de
colaborareL
8 se obine consimmntulL
8 pacientul nu mnnc "! oreL
8 pentru combaterea an.ietii se administreaz un calmat cu #0 minute
&nainte de procedurL
8 se informeaz pacientul c procedura dureaz apro.imati% "E minute.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 pacientul este aezat &n decubit dorsal sau &n decubit lateral stn,L
8 se face dezinfecia te,umentuluiL
8 se prote*eaz zona cu cmpul sterilL
8 medicul face anestezie localL
8 pacientul este pus s respire amplu$ apoi este ru,at s respire forat i s
rmn &n apneeL
8 &n e.pir blocat medicul introduce acul &n spaiul intercostal i cDiar mai *os
&n caz de Depatome,alie importantL
8 se retra,e acul i pe locul punciei se aplic un pansament compresi% sterilL
8 fra,mentul colectat este transferat din lumenul acului &n flaconul cu licDid
conser%ant i trimis la laborator.
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 pacientul este instruit s rmn &n repaus$ ! ore &n decubit lateral drept
pentru a reduce riscurile Demora,iei i ale scur,erii bilei$ ' ore &n decubit
dorsalL
8 se supra%e,Deaz funciile %itale </$ 5$ R$ < i prezena durerii la inter%ale
de "E minute apoi #0 i o orL
8 dac e.ist risc de Demora,ie$ se pune o pun, cu ,Dea la locul punciei
&n Dipocondrul dreptL
8 se anun medicul dac acuz4 durere$ ,reutate &n e.piraie$ cianoz
deoarece pot aprea4 Demora,ie$ peritonit cDimicL
8 pacientul poate mnca dup ! ore de la efectuarea proceduriiL
8 la recomandarea medicului se pot administra DemostaticeL
8 la ieire este sftuit s e%ite efortul fizic (ridicarea ,reutilor) cel puin o
sptmn.
b;5articiparea asistentului medical la puncia biopsic renal
Este recoltarea cu a*utorul unui ac de puncie a unui fra,ment din
parencDimul renal pentru e.amen Distopatolo,ic.
3copindicaii4
8 stabilirea etiolo,iei insuficienei renaleL
8 monitorizarea sindromului nefroticL
8 stabilirea ,radului de afectare &n lupus eritematos sistemic (;E3)L
8 suspiciunea de neoplasm renal.
0ateriale necesare4
8 ace pentru puncieL
8 serin,iL
8 materiale pentru anestezieL
8 flacon cu soluie fi.atoareL
8 cmpuri cDirur,icaleL
8 materiale pentru dezinfecieL
8 mnui sterileL
8 t%i renal.
5re,tirea pacientului4
8 se informeaz asupra necesitii i derulrii proceduriiL
8 se informeaz pacientului asupra modului de colaborareL
8 se obine consimmntulL
8 pacientul nu mnnc cel puin "0 ore &naintea proceduriiL
8 se e%alueaz testele de coa,ulare (timp de protrombin$ timp parial de
tromboplastin$ Demo,lobin$ DematocritL
8 se determin ,rupa san,%inL
8 puncia se poate face sub control eco,raficL
8 poziia este decubit %entral cu o pern sub abdomen.
Efectuarea punciei
8 se face dezinfecia locului4 re,iunea lombar &n dreptul discului$
inter%ertebral ;"8;! la F cm de linia medianL
8 dac nu e.ist o contraindicaie$ se prefer rinicDiul drept$ pentru a e%ita
lezarea splinei i a unor %ase mariL
8 medicul face anestezie localL
8 se acoper zona cu un cmp steril descDis &n centruL
8 pacientul este in%itat s respire i s rmn &n apneeL
8 medicul e.ecut puncia$ aspir esutulL
8 se retra,e acul i se e.ercit presiune asupra locului &nepturii cel puin !0
minuteL
8 fra,mentele de esuturi se &ndeprteaz din ac prin insuflare de aer cu
serin,a i se pre,tesc pentru laborator.
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 pacientul rmne &n repaus la pat cel puin !' ore &n decubit dorsalL
8 este sftuit i a*utat s consume licDide din abundenL
8 se aplic pun,a cu ,Dea pentru pre%enirea Demora,ieiL
8 se controleaz funciile %italeL
8 &n primele !' ore poate aprea o uoar DematurieL
8 dac apare febra sau Dematuria depete !' ore se anun mediculL
8 dup e.ternare$ pacientul este sftuit s e%ite eforturile fizice e.tenuante.
c;5articiparea la puncia biopsic a unui nodul mamar
Este ptrunderea unui ac sau trocar la ni%elul unui nodul mamar cu scopul de
a recolta celule sau un mic fra,ment de la ni%elul respecti%.
3e efectueaz cu scopul stabilirii dia,nosticului i a conduitei terapeutice.
5entru puncionarea unor leziuni infraclinice (foarte mici)$ la ni%elul unor
microcalcificri$ procedura se realizeaz sub control eco,rafic.
0ateriale necesare
8 ace sterile de ,rosime 6"0 8 1"0 mm i lun,ime de !E8#F mmL
8 serin, de "0 ml4
8 dezinfectant pentru te,ument4
8 compreseL
8 lame de sticl curate$ de,resateL
8 flacon fr fi.atorL
8 flacon cu substan fi.atoare pentru fra,mentul de esut recoltat.
5re,tirea pacientei
8 se &ncura*eaz pacienta e.plicndu8i c sin,urul disconfort este procedura
de &nepturL
8 pacienta este aezat &n decubit dorsal sau lateral$ cu braele ridicate
deasupra capului$ pentru a etala ,landa mamar pe planul osos al toracelui.
5articiparea asistentului medical la procedur
Este de competena medicului.
8 se dezinfecteaz te,umentele cu betadinL
8 &n cazul unei formaiuni cDistice$ aceasta se mobilizeaz cu mna stn,$ se
puncioneaz$ se aspirL
8 &n cazul formaiunii tumorale solide$ puncia se realizeaz dup imobilizare
cu mna stn,L
8 dac tumora este mare se fac !8# puncii &n locuri diferiteL
8 se aspir cu o for moderat pentru a nu e.tra,e sn,eL
8 dac formaiunea este cDistic i s8a e.tras licDid$ dup centrifu,are se
e.amineaz sedimentul pe lam. In cazul &n care licDidul este san,%inolent
sau nu se poate face aspiraie$ medicul poate recomanda biopsia prin e.cizieL
8 se realizeaz un frotiu$ lama se usuc i se plaseaz &n flaconul ,olL
8 fra,mentul recoltat se pune &n flaconul cu substana fi.atoareL
8 se e.pediaz proba la laboratorL
8 se face compresiune pentru a nu permite scur,erea licDidului sau sn,eluiL
8 pentru a pre%eni Dematomul$ se poate aplica pe locul &nepturii un
pansament. Nu sunt necesare &n,ri*ir special dup puncie.
/%anta*ele metodei
8 metod simpl$ dar destul de e.actL
8 netraumatizantL
8 recoltarea din mai multe locuri permite e.plorarea aproape complet a
leziunii i obinerea unor rezultate edificatoareL
8 este rapid$ rezultatele pot fi obinute &n cte%a minute 8 &n caz de leziune
neoplazic$ pacienta este in%esti,at e.tensi% pentru adaptarea celei mai
bune conduite terapeuticeL
8 rezultatele se coreleaz cu celelalte in%esti,aii (e.. clinic$ mamo,rafia$
eco,rafia).
Deza%anta*e
8 se poate forma un mic Dematom la locul punciei.
d;5uncia biopsic medular
Este obinerea unui fra,ment cilindric &n care se conser%a structura
medular$ raporturile dintre celule$ folosind un trocar special.
3copindicaii
8 permite e%aluarea morfolo,iei mdu%ei$ estimarea eritropoiezei i
mielopoiezeiL
8 stabilete etiolo,ia unor producii anormale de eritrocite$ leucocite sau
placDeteL
8 identific mielomul afeciuni limfo 8 sau mielo proliferati%e$ metastaza
medularL
8 completarea datelor obinute prin puncieL
8 aplazie medular (bilan de e.tensie &n limfomul 2od,Pin sau non82od,Pin).
0ateriale necesare
8 trocar JamsDidi sau 0azabrandL
8 flacon cu licDid conser%ator pentru fra,mentul recoltat.
5entru anestezie local
8 ,el pentru anestezie localL
8 ace pentru in*ecii subcutanatL
8 ace pentru in*ecii intramusculareL
8 serin,i de !0 mmL
8 flacon de .ilocaina !M.
5entru dezinfecie
8 mnui sterile de unic folosinL
8 comprese sterileL
8 cmp steril cu descDidere centralL
8 soluie dezinfectantL
8 pansament uscatL
8 container pentru ace folosite.
5re,tirea pacientului
8 se face controlul Demostazei &naintea puncieiL
8 puncia necesit pre,tire psiDolo,ic$ deoarece produce an.ietateL
8 este dureroas i necesit anestezieL
8 se e.plic derularea i scopul puncieiL
8 se obine consimmntulL
8 unii pacieni au ne%oie de administrarea unui trancDilizant pentru creterea
confortuluiL
8 locul pentru puncie este creasta iliacL
8 poziia pacientului este decubit %entral pe un plan dur cu o pern sub
abdomen$ sau decubit lateral cu ,enuncDi flectaiL
8 pacientul este a%ertizat c aspiraia mdu%ei poate fi dureroas.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se identific pacientulL
8 se %erific indicaia medicalL
8 se aeaz pacientul &n decubit dorsalL
8 se pre,tete locul4 se spal$ se efectueaz dezinfeciaL
8 medicul face anestezie localL
8 se prote*eaz locul punciei cu un cmp sterilL
8 se introduce trocarul tra%ersnd periostul i apoi medicul retra,e
mandrenulL
8 se aspir un eantion din mdu% cu a*utorul unei serin,iL
8 se pune mandrenul &nainte de a retra,e aculL
8 produsul e.tras se pune pe o sticl de ceasornicL
8 asistentul medical preia produsul recoltat i realizeaz un frotiu din eantion
care %a fi e.aminat &ntre lam i lamelL
8 la locul &nepturii se face dezinfecie i se aplic un pansamentL
8 fra,mentul recoltat este transferat &n flaconul cu substana conser%antL
8 locul punciei se preseaz folosind un tampon i se aplic un pansament
steril adezi%.
In,ri*irea pacientului dup puncie
8 pacientul rmne &n repaus la patL
8 se obser% locul punciei s nu sn,ereze$ s nu apar Dematom. 3e poate
pune o pun, cu ,DeaL
8 se supra%e,Deaz funciile %italeL
8 durerile moderate se combat cu anal,eziceL
8 dac durerile sunt puternice$ se anun medicul.
>omplicaii posibile
8 Demora,ieL
8 infecieL
8 fractur sternalL
8 &neparea accidental a marilor %ase ca urmare a perforrii lamei osului.
,#+I.O2-2 10* +#R.I,I+#R'# #/I/.'N.-2-I 1'DI,#2 2#
'(#1IN)RI I1#$I/.I,'
/-7,#+I.O2-2 1* 10.1 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea eEamenelor radiologice
:1;N
/specte ,enerale
E.amenele radiolo,ice sunt in%esti,aii ima,istice realizate cu a*utorul
radiaiilor G$ %ibraii electroma,netice cu lun,ime de und foarte scurt$ care
au capacitatea de a penetra esuturile i de a produce ima,ini sau umbre (&n
funcie de densitate) ce pot fi &nre,istrate pe film foto,rafic.
3copindicaii
8 obinerea unor informaii despre or,ane$ aparate care sunt %izibile cu sau
fr substane de contrastL
8 stabilirea dia,nosticului i supra%e,Derea e%oluiei unor boliL
8 monitorizarea tratamentuluiL
8 e%aluarea durerii sau disconfortuluiL
8 identificarea unor anomalii.
<ipuri de e.amene
8 radioscopiaL
8 radio,rafiaL
8 .eroradio,rafiaL
8 tomo,rafia computerizat.
Responsabiliti
0edicul clinician4
8 stabilete indicaiile i contraindicaiileL
8 e.plic pacientului derularea proceduriiL
8 obine consimmntulL
8 particip la unele e.amene (e.4 23-)L
/sistentul medical din clinic
8 particip la pre,tirea specific a pacientului pentru e.amen &n funcie de
or,anul sau aparatul e.aminatL
8 pre,tete materialele care %or &nsoi pacientul la ser%iciul de radiolo,ieL
8 &nsoete pacientul la ser%iciul de radiolo,ie$ stabilete modul de transportL
8 supra%e,Deaz pacientul dup e.amenL
8 se preocup de obinerea rezultatelor pentru a fi prezentate medicului.
+bser%aii
8 e.amenele radiolo,ice se e.ecut la ser%iciile de radiolo,ie de ctre
personal specializat i special instruitL
8 asistenii medicali din secie i cei din ser%iciile de radiolo,ie trebuie s
identifice reaciile de sensibilitate fa de substanele de contrast4
8 reacii din partea aparatului cardio%ascular4 paloare$ diaforez$ taDicardie
sau bradicardie$ palpitaii$ aritmie$ edem pulmonar acut$ oc$ insuficien
caridac con,esti%$ stop cardiacL
8 reacii din partea aparatului respirator4 strnut$ tuse$ rinoree$ KDeezin,$
criz de astm bronic$ larin,ospasm$ edem larin,ian$ cianoz$ apnee i stop
respiratorL
8 manifestri cutanate4 eritem$ senzaii de cldur$ urticarie$ prurit$ dureri la
locul in*ectrii$ edem an,ineuroticL
8 manifestri ,astrointestinale4 ,rea$ %om$ ,ust metalic$ crampe
abdominale$ diaree$ ileus paraliticL
8 manifestri neurolo,ice4 an.ietate$ cefalee$ ameeli$ %erti*$ a,itaie$
dezorientare$ stupoare$ com$ con%ulsiiL
8 manifestri urinare4 dureri &n flancuri$ Dematurie$ oli,urie$ albuminurie$
insuficien renal acutL
8 asistenii medicali trebuie s acioneze prompt la recomandarea i sub
supra%e,Derea medicului sau conform unui protocol semnat de medic.
:2;N
a;5re,tirea pacientului pentru e.aminarea radiolo,ic a sistemului
osteoarticular
3cop4 studierea morfolo,iei oaselor i a funcionalitii unor articulaii pentru
stabilirea dia,nosticului de lu.aii$ fractur$ tumori$ distrofie osoas.
Deoarece oasele sunt radiopace$ nu sunt necesare materiale speciale.
5re,tirea pacientului
8 se dezbrac re,iunea cu precauie$ dac zona este lezatL
8 se &ndeprteaz bi*uteriile sau alte obiecte radiopace sau care sunt &n
cmpul de e.aminare (mr,ele$ lnioare$ ceas$ telefoane dup caz)L
8 se &ndeprteaz pansamentele$ un,uentele care ar putea influena ima,inea
radiolo,icL
8 se calmeaz durerea prin administrarea unui anal,ezic dac &n timpul
e.amenului zona e.aminat este mobilizat (fracturi$ lu.aii$ inflamaii
articulare acute)L
8 dac membrul lezat nu poate fi meninut fr atele$ se pot folosi atele
radiotransparenteL
8 &n cazul radio,rafiilor oaselor bazinului$ la recomandarea medicului se face
o clism e%acuatoareL
8 pacientul este a*utat s adopte &n timpul e.aminrii poziia indicat de
medic.
In,ri*irea dup e.amen
8 &n,ri*irile sunt &n funcie de afeciunea de baz i acuzele pacientului.
b;5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea radiolo,ic a
or,anelor toracice
5rocedura este descris la capitolul "! ("!.# <oracocenteza).
c;5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea radiolo,ic a tubului
di,esti%
3copindicaii
8 stabilirea dia,nosticului &n ,astrite cronice$ ulcer$ ,astroduodenal$ tumori
ale tubului di,esti%
8 e%idenierea %aricelor esofa,iene$ Dernie Diatali i a reflu.ului ,astro8
esofa,ian 0edicul radiolo, e.ecut e.amenul.
/sistentul medical4
8 pre,tete pacientul conform recomandrilor medicului clinicianL
8 pre,tete materialele i &nsoete pacientul la ser%iciul de radiolo,ieL
8 &n,ri*ete pacientul dup e.amen.
3e,mentele tubului di,esti% nu sunt %izibile radiolo,ic fr substan de
contrast. 5articiparea la e.plorarea radiolo,ic ,astro8intestinal (tranzitul
baritat)
5re,tirea pacientului
8 pacientul este anunat cu dou zile &nainte de procedurL
8 se e.plic pacientului &n ce const e.amenulL
8 este atenionat ca &nainte cu cel puin F ore i &n dimineaa e.amenului s
nu mnnce$ s nu fumeze (crete secreia ,astric)L
8 este informat c &naintea e.amenului$ "8! zile trebuie s consume un re,im
neflatulent i uor de di,erat$ format din4 sup$ ou$ pine pr*it$ unt$
finoase$ produse lactateL
8 seara$ &n a*unul e.amenului$ se face pacientului o clism e%acuatoareL
8 &n dimineaa e.amenului este condus la ser%iciul de radiolo,ie a%nd asupra
lui substana de contrast (6a3+')L
8 este atenionat ca &n timpul e.amenului s urmeze indicaiile mediculuiL
8 este informat c suspensia baritat are ,ust de cret.
In,ri*irea pacientului dup e.amenul radiolo,ic
8 pacientul este informat c scaunul are culoare alb "8! zile dup e.amenL
8 pacientul este informat c este posibil s apar constipaie$ caz &n care se
administreaz o lin,ur ulei de parafin$ sau un la.ati%L
8 dac medicul recomand$ pacientul re%ine la ser%iciul de radiolo,ie dup !$
F sau !' oreL
8 pacientul poate s mnnce dup ! ore.
5articiparea la e.aminarea radiolo,ic a colonului
+pacifierea se face4
8 pe cale bucal (descendent) dup e.aminarea se,mentelor superioare
(stomac$ intestin) sau dup administrarea unei doze de substan de contrast
cu F8"0 ore &nainte de e.amenL
8 pe cale ascendent prin administrarea substanei de contrast prin clisma
baritat la ser%iciul de radiolo,ie.
5re,tirea materialelor
8 materiale pentru clisma$ sonda 3traussL
8 substan de contrast din care se pre,tete suspensia (#008E00 ,r
6a3+'"0008"E00 ml ap uor &nclzit sau !00 ,r 6a3+' T bolus alba #00
,r"000 ml ap cald).
5re,tirea pacientului
8 este anunat cu !8# zile &nainte$ e.plicndu8i importana respectrii
re,imului alimentar de crutare (nee.citant$ nefermentiscibil$ neflatulent)
format din4 brnz de %aci$ smntn$ ou fierte$ carne slab fiart$ orez
fiert$ pine uscatL
8 cu o zi &nainte se administreaz re,im semilicDid$ consum un paDar de
licDid pe or fr lactateL
8 &n ziua e.amenului pacientul nu mnnc$ nu bea$ nu fumeazL
8 &n cursul dup8amiezii se face o clism e%acuatoare i apoi se administreaz
dou lin,uri de ulei de ricin. In conformitate cu protocolul unitii se poate
proceda i altfel.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 cu respectarea normelor impuse la ser%iciul de radiolo,ie$ clisma se face pe
masa de e.amen$ suspensia fiind introdus lent pentru a reduce senzaia de
defecaieL
8 se &ncDide rectul cu sonda 3traussL
8 se efectueaz e.amen radioscopic (iri,oscopie) sau radio,rafic(iri,o,rafie)
punndu8se &n e%iden modificri anatomice (polipi$ dolicocolon$ tumori).
d;5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea colecistului i cilor
biliare
5articiparea la e.aminarea radiolo,ic a colecistului i cilor biliare prin
opacifiere intra%enoas
Vezica biliar i cile biliare sunt %izibile radiolo,ic numai cu substana de
contrast care conine iod.
0ateriale necesare4
8 substana de contrast.
5entru pre%enirea accidentelor produse de sensibilitatea la iod$ se iau msuri
de pre%enie pre,tind anti Distaminice$ 22>$ ,lucoz pentru perfuzie$ trus
pentru perfuzie$ serin,i$ ace pentru in*ecii i.%.
5re,tirea pacientului4
5acientul nu necesit pre,tire alimentar.
<estarea sensibilitii la iod se face prin oftalmoreacie sau prin in*ectare i.%.
a " ml substan de contrast. Dac apar semne de sensibilitate$ roea$
edem al feei$ cefalee$ dispnee$ ,reuri$ %rsturi se combat cu perfuzii cu
antiDistaminice$ perfuzii cu ,lucoza i noratrinal.
Efectuarea e.amenului4
8 pacientul este condus la ser%iciul de radiolo,ieL
8 dac nu sunt semne de sensibilitate$ se administreaz foarte lent$ &n decurs
de "0 minute$ substan de contrastL
8 se e.ecut radio,rafii.
>ile intraDepatice i e.traDepatice se opacifiaz &n "E8#0 minuteL
8 dac nu se e%ideniaz cile biliare$ la '0 minute dup terminarea in*eciei$
se administreaz !8# lin,uri sirop de codein$ !M &ntr8o sin,ur doz.
>olecisto,rafia cu opacifiere
>olecisto,rafia cu opacifiere pe cale oral presupune
8 pre,tirea alimentar cu !8# zile &nainte (re,im uor di,erabil$ fr celuloz
i uor concentrate) iar &n preziua e.amenului se administreaz alimente
,rase (ou$ smntn$ unt cu pine) pentru a fa%oriza ,olirea %ezicii biliareL
8 &nainte de administrare se face testarea sensibilitiiL
8 administrarea substanei de contrast se face conform indicaiilor lsnd
timpul necesar ca aceasta s fie absorbit i concentrat &n colecist.
+bser%ai
E.amenul se face foarte rar fiind &nlocuit cu ecDo,rafie.
e;5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea radiolo,ic a
aparatului renal
Este e.aminarea cu a*utorul radiaiilor G are rinicDilor i cilor urinare.
3copindicaii4
8 e%idenierea conturului rinicDilor$ ca%itilor pielocaliceale$ a cilor urinare$
prezena calculilor radiopaci sau radiotranspareni a tumorilorL
8 stabilirea dia,nosticului &n malformaii con,enitale$ boala cDistic renal.
<ipuri de e.amenL
8 radio,rafia renal simplL
8 pielo,rafieL
8 uro,rafieL
8 cisto,rafieL
8 arterio,rafie renalL
8 retropneumoperitoneuL
>omponentele aparatului renal nu sunt %izibile fr substane de contrast.
Responsabiliti4
0edicul clinician
8 recomand e.amenul i stabilete contra indicaiileL
8 obine consimmntulL
/sistentul medical
8 particip la pre,tirea pacientului i a materialelorL
8 &nsoete pacientul la ser%iciul de radiolo,ie i &l supra%e,Deaz dup aceea.
5re,tirea pacientului pentru radio,rafia renal simpl
0ateriale necesare
8 crbune mineralL
8 ulei de ricinL
8 materiale pentru clism e%acuatorie.
5re,tirea pacientului
8 se anun i se e.plic pacientului importana e.amenuluiL
8 se e.plic pacientului necesitatea consumrii unui re,im alimentar i a unor
medicamente pentru combaterea ,azelor4
8 !8# zile se recomanda re,im alimentar fr fibre (fructe$ le,ume$
zarza%aturi) i neflatulent$ fr ape ,azoazeL
8 &n preziua e.amenului pacientul consum un re,im Didric (supe$ limonade$
ceai$ ap plat)L
8 &n seara dinaintea e.amenului consum numai ceai i pine pr*itL
8 &n dimineaa e.amenului nu mnnc i nu consum licDideL
8 cu dou zile &naintea e.aminrii se administreaz crbune medicinal i
triferment cte ! tb de # ori pe ziL
8 &n seara dinaintea e.amenului se administreaz ! lin,uri ulei de ricin (sau
alt pur,ati% recomandat) iar dimineaa se face clism e%acuatoareL
8 se recomand pacientului s8i ,oleasc %ezica.
5articiparea asistentului medical la procedur
3e e.plic pacientului c e.amenul este netraumatizant. 5acientul este
&nsoit la ser%iciul de radiolo,ie. In,ri*irea dup e.amen nu este necesar.
5re,tirea pacientului pentru pielo,rafie (uro,rafie e.cretorie)
Este e.aminarea radiolo,ic a rinicDiului i pel%isului renal$ ureterelor i
%ezicii urinare cu a*utorul substanei de contrast administrat pe cale
intra%enoas.
3copindicaii
8 %izualizarea rinicDilor i cilor urinareL
8 pentru dia,nosticarea pielonefritei i a malformaiilor con,enitale ale
tractului urinarL
8 suspiciune de tumor renalL
8 Dipertensiune arterial de cauz reno%ascular.
0ateriale necesare
/celeai ca pentru radio,rafia renal simpl la care se adau,4
8 substan de contrast +diston #0M$ 60M sau 1EML
8 medicamente de ur,en &n cazul sensibilitii la iod.
5re,tirea pacientului4
8 se face la fel ca pentru radio,rafia renal simplL
8 pacientul este a%ertizat s reduc in,estia de licDide (pentru ca substana
de contrast s se concentreze la ni%elul rinicDiului)L
8 &n dimineaa e.amenului nu mnnc$ nu bea pentru a scdea %olumul de
urinL
8 &naintea efecturii in*eciei cu substana de contrast se face clism
e%acuatorie.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 pacientul este condus la radiolo,ieL
8 este dezbrcat i aezat pe masa &n decubit dorsalL
8 se realizeaz o radio,rafie pe ,olL
8 se face testarea la iod prin in*ectare lent i% a " ml substan de contrast
timp &n care se obser% starea pacientului pentru a depista reacia
Diperaler,ica (roeaa i edemul feei$ cefalee$ dispnee$ ,reuri i %rsturi)L
8 dac apar asemenea manifestri$ administrarea se &ntrerupe i se
administreaz medicaia de ur,enL
8 dac or,anismul tolereaz$ se administreaz4 !0 ml +diston 1EM la aduli
(sau !E ml din soluie 60M)$ iar la copii$ &n funcie de %rst se
administreaz E8"E ml soluie 1EML
8 3e fac radio,rafii la "Q$ EQ$ "0Q$ "EQ$ !0Q$ #0Q urmrind pro,resia substanei
de la ni%elul rinicDiului &n %ezica urinar. 3e ,olete %ezica i se face &nc o
radio,rafie.
In,ri*irea dup procedur4
8 nu sunt necesare &n,ri*iri specialeL
8 pacientul este sftuit s bea multe licDide.
5re,tirea pacientului pentru pielo,rafie retro,rad
Este e.aminarea radiolo,ic a sistemului colector renal (calice$ pel%is$ ureter)
prin in*ectarea substanei de contrast direct &n uretere sub control
cistoscopic.
3copindicaii4
8 e.aminarea radiolo,ic a ureterelor pacienilor la care uro,rafia este
contraindicatL
8 suspiciune de obstrucieL
8 rinicDi nefuncional.
0ateriale necesare4
8 aceleai ca pentru uro,rafieL
8 substana de contrast4 +diston #0M sau iodura de Na "0M.
5re,tirea pacientului4
8 se obine consimmntulL
8 aceeai pentru radio,rafia renal simplL
8 nu mnnc F ore.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 pentru reducerea disconfortului se poate administra un sedati%L
8 se face cistoscopie$ sub controlul cistoscopului se introduc E8"0 ml
substan de contrast uor &nclzit pentru fiecare ureterL
8 introducerea soluiei se face cu presiune moderat$ pacientul fiind
supra%e,Deat$ se pot produce rupturi ale bazinului sau reflu. pielorenal. Este
transportat la radiolo,ie cu tar,aL
8 se efectueaz radio,rafii dup E minute de la in*ectarea substanei de
contrastL
8 se &ncearc recuperarea unei pri din substana de contrast prin aspirare.
In,ri*irea dup e.amen4
8 se monitorizeaz semnele de sn,erare sau infecie. 5rimele urini pot fi roz$
dac apar resn,erarea sau urina conine cDea,uri se anun mediculL
8 se urmrete eliminarea$ se poate instala reteniaL
8 poate acuza o *ena uoar &n abdomenul inferior$ senzaie de presiune
asupra %ezicii$ spasme ale %ezicii urinareL
8 medicul recomanda supozitoare antispastice sau anal,eziceL
8 este sftuit s consume multe licDide.
5articiparea pacientului la cistouretro,rafie (cisto,rafie)
Este e.plorarea radiolo,ic a %ezicii urinare cu substana de contrast.
3copindicaii4
8 identificarea etiolo,iei unor afeciuniL
8 infecii urinare frec%enteL
8 incontinena urinarL
8 disurie.
0etode de e.aminare4
8 radio,rafia simpl$ fr substan de contrast e%ideniaz calculii
intra%ezicali. nu necesit pre,tireL
8 cisto,rafia cu substan de contrast care se poate introduce prin sonda* sau
se acumuleaz &n %ezic dup uro,rafie (opacifiere descendent)L
8 pneumocisto,rafia 8 %ezica se umple la &nceput cu aer i apoi se in*ecteaz
substana de contrast.
0ateriale necesare4
8 sonda %ezical sterila BoleW sau Nelaton sterilL
8 pensa pentru clampareL
8 substana de contrast4 iodura de Na "0M sau +diston #0ML
8 serin,a -uWonL
8 mnuiL
8 acid baric soluii sterileL
8 materialele se ale, &n funcie de metod.
5re,tirea pacientului4
8 se anun pacientul i se e.plic procedura i necesitatea e.amenuluiL
8 se ,olete intestinul ,ros$ se face clism (rectul plin i ,azele &mpiedic
%izibilitatea)L
8 pacientul este condus la radiolo,ie.
5articiparea asistentului medical la procedur
In funcie de metod4
8 cisto,rafia cu substan de contrast introdus prin sonda* D+N>4
8 se face sonda* %ezical$ se ,olete %ezica i se face spltur cu acid boricL
8 cu serin,a -uWon se introduc &n %ezic "008!00 ml din substana de
contrastL
8 se &ncDide pensaL
8 pacientul este ru,at s nu urineze dect dup sfritul e.amenuluiL
8 pneumocisto,rafie4
8 se restrn,e consumul de licDide "08"! ore &nainteL
8 se ,olete %ezica i se spalL
8 cu serin,a -uWon se introduc "008"E0 ml aerL
8 se &ncDide sondaL
8 prin &neparea sondei se in*ecteaz &n %ezic substana de contrastL
8 opacifierea descendent4
8 dup uro,rafie substana de contrast se concentreaz &n %ezic dup "8!
ore cnd se poate face radio,rafia.
In,ri*irea dup procedur
8 se recomand consumul unei cantiti mari de licDide.
/rterio,rafia renal
Este e.plorarea rinicDiului prin administrarea substanei de contrast prin
artera renal sau femural.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 pre,tirea pacientului se face ca pentru celelalte e.aminri renaleL
8 radio,rafiile se fac la !8# secunde$ 6 i F secunde de la &nceperea
administrrii substanei de contrast.
5re,tirea pacientului pentru e.aminarea radiolo,ic prin pneumoperitoneu
Este e.amenul radiolo,ic care e%ideniaz contururile rinicDilor dup
introducerea aerului &n spaiul retroperitonal.
5articiparea la e.amen
8 aerul se introduce cu aparatul de pneumotora.L
8 pacientul nu mnnc &n dimineaa e.amenuluiL
8 &n seara precedent se face clisma e%acuatoareL
8 medicul introduce &n lo*a renala "0008"!00 ml ,az dup care se e.ecut
radio,rafiaL
8 la locul punciei se aplic un pansament steril.
8;5re,tirea pacientului i participarea la e.aminarea radiolo,ic a
sistemului ner%os
0ielo,rafia
0ielo,rafia const &n e.plorarea radio,rafic a coninutului raDidian prin
in*ectarea &n spaiul subaraDnoidian a unei substane de contrast iodate
Didrosolubile.
/cest e.amen permite s se %izualizeze cu precizie structurile %ertebrale i
para%ertebrale lombare (%ertebre$ discuri inter%ertebrale$ li,amente
musculare$ mdu%a spinrii). Dup introducerea scanner8ului i apoi a
rezonanei ma,netice$ aceast teDnic este din ce &n ce mai puin utilizat.
7ndicaii i >ontraindicaii
7ndicaii4
8 sindroame neurolo,ice determinate de o compresiune medular sau
radicularL
8 tumori cerebrale sau neuromenin,iene (atunci cnd scanner8ul i 7R0 sunt
neconcludente).
>ontraindicaii4
8 aler,ie la substana iodatL
8 Dipertensiune intracranian.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic pacientului proceduraL
8 se obine consimmntul informatL
8 se face anamneza pentru a e.clude un e%entual istoric de aler,ie la iodL
8 se face fundul de ocDi pentru a e.clude semnele de Dipertensiune
intracranianL
8 se planific la radiolo,ieL
8 se cere pacientului s rmn nemncat &n dimineaa e.aminriiL
8 se monteaz un cateterbranul pe o %en perifericL
8 se in*ecteaz substana iodat &n canalul raDidian (+mnipaYue) prin puncie
raDidian efectuat lombar$ direct pe masa radiolo,icL
8 dup localizarea radioscopic a se,mentului considerat suspect$ se
efectueaz radio,rafii din ! planuri4 anteroposterior i profilL
8 pentru efectuarea &n bune condiii a mielo,rafiei se recomand utilizarea
unui aparat de radiodia,nostic pre%zut cu mas basculant tele,idat$ cu
ima,ine amplificat prin amplificatorul de luminozitate cuplat cu un monitor
<V i transmis &n cabina de comand bine prote*at contra radiaiilor G.
Rezultate
0ielo,rafia pune &n e%iden4
8 forma i dimensiunile canalului spinalL
8 permeabilitatea acestuia$ e%entualele obstacoleL
8 forma$ dimensiunile i uneori$ cDiar natura obstacoluluiL
8 pacientul %a rmne la pat pn ce iodul %a trece &n circulaia sistemic (E8
6 ore).
/-7,#+I.O2-2 2* 10.2 Rolul asistentului medical Dn e8ectuarea
eEamenelor cu iAotopi radioactivi :scintigra8ie;
Este e.aminarea cu radionuclizi care emit radiaii ,amma$ care se pot pune
&n e%iden cantitati% i calitati% cu a*utorul detectoarelor.
Radionuclizii prezint afinitate pentru anumite or,ane$ pentru esuturi
paciente &n care se fi.eaz.
3copindicaii4
8 detectarea modificrilor structurale ale unor or,ane bazat pe e.istena
unor diferene de concentraie a materialului radioacti% &n esuturile normale
i anormale &n ariile studiateL
8 %izualizarea unor or,ane i re,iuni care nu pot fi %zute radiolo,icL
8 depistarea tulburrilor perfuziei tisulare la ni%elul or,anelor i esuturilorL
8 diferenierea tumorilor mali,ne de cele beni,neL
8 monitorizarea e%oluiei tumorilor i a rspunsurilor la tratamente (iradiere$
cDimioterapie).
E.amenele cu izotopi se fac numai &n departamentul de medicin nuclear.
E.amenele se fac i ambulator.
5acientul are ne%oie de informaii preprocedurale i de educaie post
procedural. 3ubstanele marcate cu izotopi radioacti%i se administreaz de
ctre personal instruit$ la ser%iciul de medicin nuclear. 3e folosesc4
8 substanele marcate cu izotopi recomandate pentru un anumit tip de
e.amenL
8 substane care limiteaz fi.area izotopilor &n alte or,ane (daca este cazul)L
8 materiale necesare administrrii trasorilor (radionuclizilor)L
8 materiale de protecie specifice ser%iciilor de medicin nuclear.
5re,tirea pacientului4
8 se e.plic pacientului riscurile i beneficiileL
8 6eneficii4
8 eliminarea substanei radioacti%e se face relati% repede prin urin i fecaleL
8 tecDneiu$ cel mai utilizat trasor$ se reduce dup 6 ore i dispare dup !'
oreL
8 metastazele sunt depistate cu 68"! luni &nainteL
8 iradierea este mai mic dect &n cazul e.aminrii radiolo,ice
8 Riscuri4
8 un pericol radioacti% e.ist dar este minim deoarece se folosesc doze foarte
miciL
8 uneori localizarea tumorilor este foarte dificil$ apar contururi neclare
deoarece esutul normal din *ur absoarbe radionuclidulL
8 se e%alueaz starea pacientului pentru a se stabili dac4
8 se poate deplasa sin,ur sau are ne%oie de fotoliu rulantL
8 prezint constrn,eri fizice4 sonda$ pun,i de colectare a urinii$ linie
%enoas$ sonda nazo,astric i necesit precauiiL
8 este diabetic i trebuie s ia medicamenteL
8 necesit alte e.amene scinti,rafice pentru a stabili ordinea e.ecutrii
(scinti,rafia se face &naintea altor e.amene radiolo,ice cu substane pe baza
de iod)L
8 se %erific dac pacientul a respectat recomandrileL
8 se &ndeprteaz obiectele metalice$ bi*uteriile din cmpul de e.aminareL
8 la femeile de %rst fertil se face e.amenul ,inecolo,icL
8 dac pacienta alpteaz se apreciaz riscurile i beneficiile.
>nd e.amenul se impune$ pacienta nu %a alpta !8# zile.
5articulariti pentru diferite tipuri de e.amen4
3cinti,rafia cardiac
7ndicaii4
8 infarctul miocardL
8 e%aluarea funciei %entriculareL
8 e%aluarea perfuziei miocardice.
3e folosesc tecDneiu 99$ taliu !0" care se administreaz i.%. cu "E minute
sau ' ore &naintea e.amenuluiL
3cinti,rafia de perfuzie
8 in*ectarea se face &n timpul efortului a unui radiotrasor (tecDneiu 99 ml$
taliu !0")L
8 &nre,istrarea se face cte%a minute mai trziuL
8 studiaz funcia de pomp cardiac i modificarea peretelui miocardic.
3cinti,rama infarctului miocardic
8 se realizeaz cu tecDneiu 99 mL
8 localizeaz leziunea$ dimensiunea i e.tinderea la !'896 ore de la debutL
8 pentru a facilita e.creia biliar a radiotrasorului se administreaz lapte
dup in*ecia cu tecDneiu (izonitril).
5re,tirea pacientului
8 nu mnnc cel puin ' oreL
8 nu fumeaz cel puin '86 oreL
8 se &ntrerupe medicaia (cu acordul medicului) cel puin cu !' ore &nainteL
8 este informat c testul dureaz &n medie #0 minuteL
8 trebuie s consume multe licDide pentru a fa%oriza eliminarea trasorului.
3cinti,rafia cu ,aliu
3tudiaz e.istenta unor boli inflamatorii (pneumonie$ pielonefrit$ <6>$
tumori benin,nemali,ne)4
8 se face clisma e%acuatorieL
8 se in*ecteaz ,aliuL
8 dup '86 ore se scaneaz &ntre, corpul fiind aezat alternati% &n decubit
dorsal$ %entral i lateralL
8 se face ree.aminare dup !'$ 'F i 1! de ore. <estul dureaz #0860
minute.
3cinti,rafia Depatobiliar
Bolosete ca radiotrasor tecDneiu 99m administrat i.%.
/preciaz funciile ficatului i %ezicii biliare$ permite %izualizarea %ezicii
biliare$ identific disfuncia sfincterului +ddi.
5entru stimularea contraciei ampulei Vater se administreaz i.%. morfin
sulfat care reproduce simptomatolo,ia tipic colicii biliare.
Ritmul obinerii ima,inilor depinde de prezenta sau absena %izualizrii %ezicii
biliare$ ductului biliar comun sau duodenului.
3cinti,rafia Depatosplenic
D relaii cu pri%ire la poziie$ form i dimensiunile normale.
5oate detecta tumori metastaze Depatice i splenice$ traumatisme Depatice
sau splenice$ ciroza Depatic.
5rocedura const &n administrarea i.%. a unui radiotrasor (albumina coloidal
marcat cu sulfur de teDneiu). >ea mai mare parte de radionuclid se
concentreaz &n ficat. Nu necesit pre,tire preprocedural i &n,ri*ire dup
e.amen.
3cinti,rafia cu octreotid
3e realizeaz pentru identificarea i localizarea tumorilormetastazelor
neuroendocrine$ monitorizarea tumorilor neuroendocrine.
Bolosete octreotrid (un analo, de somatostatina$ marcat cu 7
"!#
sau
7ridiu
"""
).
0edicul stabilete dac e cazul s se &ntrerup tratamentul cu cel puin !
sptmni &naintea e.aminrii.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 timp de # zile se administreaz pacientului cte E picturi ;u,ol pentru a
pre%eni captarea nuclidului de ctre tiroidL
8 se administreaz radionuclidul i.%.L
8 dup o or se scaneaz &ntre, corpul cu detectorul de raze. 5acientul se
aeaz succesi% &n decubit dorsal$ lateral$ %entral i se obin filmeL
8 dup ! ore se d un prnz ,ras$ pentru a facilita e.creia biliarL
8 dup ' ore se administreaz un pur,ati%L
8 se repet scanarea la !$'$ !'$ 'F de ore dup in*ectare.
3cinti,rafia osoas
8 e%ideniaz prezena neoplasmelor sau metastazelor osoase$ fracturilor$
bolii artrozice$ poliartritei reumatoide$ osteomotlitei$ necrozei osoase$ bolii
5a,et. 5ermite dia,nosticarea i e%aluarea e.tensiei fracturilor$ neoplasmelor
i metastazelor osoaseL
8 se folosete tecDnetium 99$ care se administreaz i.%. cu "8# ore &nainte de
&nre,istrareL
8 pacientul %a fi culcat &n decubit dorsal i scanatL
8 se sftuiete pacientul ca &ntre in*ectare i e.aminare s bea cel puin ! litri
de ap pentru eliminarea trasorului
8 scanarea dureaz #0860 minute.
3cinti,rafia paratiroidian
E%ideniaz adenoame$ cancere$ Diperpla,ia de paratiroid.
Bolosete ! metode scinti,rafice administrate cu tecDnetium 99m i iod "#"
i cea dea doua numai cu tecDnetium.
Inre,istrarea ima,inilor se face dup "E minute i respecti% # ore de la
in*ectare. Nu se administreaz substane de contrast care conin iod pentru
c modific rezultatele.
3cinti,rafia pulmonar de perfuzie%entilaie
3e obine consimmntul scris al pacientului.
In scinti,rafia de perfuzie se administreaz i.%. albumina$ marcat cu
radiotrasor. 5acientul este aezat pe rnd &n decubit dorsal$ lateral i %entral
timp &n care detectorul de raze &nre,istreaz pe filme radiolo,ice.
3cinti,rafia de %entilaie folosete Genon "## sau Oripton F"m care se
inDaleaz. 3e &ndeprteaz toate bi*uteriile sau obiectele metalice din *urul
toracelui.
3cinti,rafia renal
E%alueaz structura i funcia renal$ detecteaz malformaii con,enitale$
tulburri de circulaie renal$ tumori renale.
<ipuri de scinti,rafii renale4
8 scinti,rafia de perfuzieL
8 scinti,rafia structuralL
8 reno,ram (studiaz captarea i e.creia unor substane cu care apreciaz
rspunsul tensiunii arteriale la tratament)L
Radiotrasorul se in*ecteaz i.%. 3e folosete tecDnetium 99m.
Inaintea testului pacientul trebuie s bea cel puin ! paDare de ap i s
urineze.
Durata testelor %ariaz &ntre "8' ore.
Dup test pacientul trebuie s bea multe licDide pentru eliminarea substanei
radioacti%e. <estul este slab iradiant$ nedureros.
3cinti,rafia tiroidian
E%ideniaz4 adenomul$ cancerul$ tiroidita$ boala -ra%es$ Diper i Dipo
tiroidia. 3e folosete <ecDnetium 99m.
;a pacienii cunoscui cu cancer de tiroid la care s8a aplicat tratament$
e.amenul se face anual cu iod "!# pentru a identifica e%entualele metastaze.
>u cte%a sptmni &nainte pacientul nu face e.plorri cu substane iodate$
nu consum alimente care conin iod.
>u a%izul medicului pacientul &ntrerupe unele tratamente cu antitusi%e$
poli%itamine$ antitiroidiene care pot influena funcia tiroidian.
3cinti,rafia mamar
3e folosete atunci cnd mamo,rafia nu este concludent i pentru
stadializarea cancerului. Radiotrasorul (tecDnetiu 99m) are afinitate pentru
,an,lionii a.ilari$ metastazali.
8 in*ectarea substanei se face &n snul controlateral snului suspectL
8 &nre,istrarea se face dup "0 minute de la in*ectareL
8 nu se efectueaz procedura &naintea menstrelor deoarece se produce o
Diperplazie beni,n i crete captareaL
8 pentru a facilita e.creia urinar este necesar creterea consumului de
licDide
Este recomandat ca persoanele care au efectuat e.amene cu izotori4
8 3 nu %in &n contact cu copiii !' oreL
8 3 nu consume o cantitate mare de apL
8 Dup folosirea Kc8ului s tra, apa de !8# ori.
/-7,#+I.O2-2 3* 10.3 +articiparea asistentului medical la
eEamenul cu ultrasunete :ec%ogra8ice;
:ltrasono,rafia este e.aminarea nein%azi% pentru %izualizarea structurilor
din esuturile moi ale corpului$ prin &nre,istrarea reflectrii undelor sonore
&ndreptate ctre esuturi.
3copindicaii4
8 %izualizarea &n timp real a or,anelor abdominale (aorta abdominal$ ficat$
%ezic i canalele biliare$ pancreasul$ rinicDi$ ureterele$ %ezica urinar)L
8 e%aluarea motilitii unor or,ane$ a formei$ dimensiunilor$ poziieiL
8 e%aluarea unor structuri slab %izualizate radiolo,ic sau inaccesibileL
8 stabilirea dia,nosticului de sarcin$ urmrirea ritmului de cretere a sarcinii$
sarcini multiple$ malformaii fetale.
0ateriale necesare4
8 ,el pentru realizarea contactului cu te,umentulL
8 prosop te.til sau de Drtie pentru &ndeprtarea ,elului.
5re,tirea pacientului4
8 se prezint pacientului a%anta*ele i deza%anta*ele.
/%anta*e4
8 nu prezint risc de radiaiiL
8 pre,tirea este minimL
8 nu necesit substane de contrastL
8 nu influeneaz ftul$ se poate repeta fr riscL
8 nu necesit spitalizare$ se poate efectua ambulatoriu.
Deza%anta*e4
8 nu pot fi e.aminate structurile pline cu aer (plmn$ intestin)L
8 la pacienii obezi undele ultrasonore sunt atenuate.
8 se e.plic teDnica procedurii$ modul de colaborareL
8 se cule, informaii despre e%entualele aler,ii la late.L
8 se iau msuri pentru &ndeprtarea ,azelor dac se interpune &n fa flu.ului
undelorL
8 se inspecteaz zona pentru a nu e.ista leziuni (,elul se aplic pe pielea
inte,r)
8 se iau msuri pentru asi,urarea imobilitii copiilorL
8 unele e.amene necesit post alimentar i &ntreruperea fumatuluiL
8 e.amenele radioscopice cu bariu se fac &naintea eco,rafiei.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se %erific dac pacientul a respectat recomandrileL
8 se aeaz &n poziie adec%at e.amenuluiL
8 se asi,ur contactul permanent &ntre transductor i te,ument.
Eco,rafia transesofa,ian
E.amen endoscopic i ultrasonor pentru %izualizarea cordului din poziia
retrocardiac eliminnd interferenele cu alte structuri4 esut subcutanat$
oasele toracelui$ plmni.
0edicul plaseaz transconductorul eco,rafic &n esofa, cu a*utorul
endoscopului. 5acientul nu trebuie s mnnce cel puin F ore.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se monteaz un cateter intra%enosL
8 se sedeaz pacientulL
8 se aplic electrozi pentru E>-$ se monitorizeaz cordulL
8 se monitorizeaz </ prin aplicarea unei manete a tensiometruluiL
8 se monteaz un pulso.imetruL
8 se aeaz pacientul &n decubit lateral stn,L
8 se anesteziaz farin,ele i se introduce endoscopul prin ca%itatea bucal
pn la esofa,L
8 se face e.aminareaL
8 se monitorizeaz atent pacientul &nc o orL
Eco,rafia transesofa,ian poate %izualiza4 infarctul miocardic$
cardiomiopatia$ defecte septale.
EcDo,rafia transtoracic
5ermite %izualizarea i aprecierea funciilor cordului.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 pacientul este aezat &n decubit dorsalL
8 se aplic pe torace un ,el care s faciliteze transmiterea ultrasunetelorL
8 se e.amineaz cordulL
8 se &ndeprteaz ,elul.
Nu necesit &n,ri*ire dup procedur.
EcDo,rafia abdominal
5ermite %izualizarea aortei abdominale ficatul$ %ezicii i cilor biliare$
pancreasului$ rinicDilor$ ureterelor i %ezicii urinare.
Nu necesit substan de contrast$ procedura este util pentru femeile
,ra%ide$ pacieni aler,ici
sau cu insuficien renal.
5acientul nu mnnc &naintea testului.
5oziia pacientului este &n funcie de or,anul %izat$ de obicei decubit dorsal.
5rezena ,azelor i braiului &n abdomen distorsioneaz ima,inea.
EcDo,rafie Doppler arterio8%enoas
E%alueaz permeabilitatea %aselor de sn,e$ direcia i %iteza flu.ului
san,%in$ ultrasunetele fiind reflectate de eritrocite.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se descoper membrele de in%esti,at i se aplic ,elul conductorL
8 flu.ul %enos poate fi reprodus ca un sunet uiertor (dac %ena este
trombozat nu se percepe nici un z,omot)L
8 zonele de ocluzie i ,radul de obstrucie sunt identificate prin scanare
Duple.L
5entru e.amenul arterelor se poate opri circulaia %enoas prin aplicarea
manetelor de tensiometru la coaps$ ,amb$ i ,leznL
8 transductorul se plaseaz imediat sub maneta umflat (presiunea fiind la
un ni%el superior </ sistolice &nre,istrate &n e.tremitatea normal)L
8 se elibereaz lent presiunea din manet i se noteaz %aloarea cea mai
mare a </ la care apare aspectul caracteristic de semnal Doppler uiertorL
8 procedura se repet pentru fiecare ni%el.
E.amenul ecDo,rafic duple. al arterelor carotide
Vizualizeaz arterele carotide$ msoar amplitudinea pulsului carotidian$
apreciaz %iteza i direcia flu.ului san,uin.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 pacientul este aezat &n decubit dorsal cu capul fi.at pentru a &mpiedica
micarea lateralL
8 se aplica ,elul i se face e.aminareaL
8 testul e%ideniaz ocluzia sau stenoza arterei carotide.
Este indicat ca atunci cnd4
8 e.ist semne neurolo,ice (tulburri acute de %orbite$ de %edere$ semi8
parez$ parestezii$ atacuri iscDemice tranzitorii)L
8 pacientul acuz cefaleeL
8 se percep sufluri pe artera carotid.
EcDo,rafia pel%in
D relaii asupra prezenei i e%oluiei sarcinii i asupra patolo,iei aparatului
,enital la femei. 3e poate realiza pe dou ci4
8 abdominalL
8 %a,inal.
EcDo,rafia &n obstetric
D relaii asupra e.istenei sarcinii$ locului de nidaii (ca%itatea uterin sau &n
afara acesteia)$ inserii placentare (placenta prae%ia$ sarcina unic sau
multipl$ prezentaie$ %rsta sarcinii$ asupra dez%oltrii &n raport cu %rsta
sarcinii$ fei macrozomi sau retard de cretere intrauterin). <estul este
inofensi% pentru ft.
In primul trimestru$ ecDo,rafia se realizeaz pe cale trans%a,inal$ &n
trimestrul ! i # se prefer calea abdominal.
5acienta se aeaz &n decubit dorsal.
>alea abdominal necesit uneori %ezic plin pentru a se putea diferenia de
sacul ,estional. Dac %ezica este ,oal cu o or &naintea e.amenului se ofer
pacientei # paDare mari de ap i este ru,at s nu micioneze pn la
terminarea e.amenului.
In trimestru ! i # de sarcin prezena scDeletului fetal permite biometria i
depistarea unor e%entuale anomalii.
Efectuarea e.amenului presupune aplicarea ,elului pe zona abdominal.
>alea %a,inal nu necesit pre,tire$ %ezica poate fi ,oal.
3onda %a,inal este pre%zut cu un capion care conine un ,el apos$ fr
s se interpun aer &ntre e.tremitatea sondei i capion.
0etoda se prefer &n cazul persoanelor obeze$ cu multiple cicatrici
abdominale.
EcDo,rafia pel%in &n ,inecolo,ie
3e efectueaz de re,ul pe cale trans%a,inal.
5ermite %izualizarea uterului i a o%arelor (form$ structur$ poziie).
<rompele nu sunt %izibile dect &n cazuri patolo,ice.
Este util pentru dia,nosticarea fibromului uterin$ polipilor$ cDisturilor de
o%ar$ e%idenierea abdomenului &n,roat$ identificarea cancerelor.
EcDo,rafia de prostat i rect la brbai
5ermite e%aluarea prostatei$ %eziculelor seminale$ rectului i esutului
perirectal.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se face o clism e%acuatorie cu apro.imati% o or &nainte$ prezena
materiilor fecale poate altera %izualizareaL
8 pacientul este aezat &n decubit lateral stn, sau decubit dorsalL
8 pentru e.aminarea endorectal aparatul este plasat &ntr8un sac de late.
lubrifiat.
E.plorarea poate %izualiza4
8 Dipertrofia beni,n de prostat$ cancerul de prostat sau rect$ prostatita$
tumoare de %ezicule seminale.
EcDo,rafia scrotal
5oate %izualiza tumori testiculare beni,ne sau mali,ne$ orDita$ Didrocelul$
%aricocelul$ epididimul$ Dernia scrotal$ criptorDidia$ infarctul testicular$
torsiunea testiculara. 3e poate folosi pentru ,Didarea acului de biopsie &n
cazul unei suspiciuni de cancer de testicul. <estul este netraumatizant$ nu
necesit pre,tire special$ se poate face &n orice moment al zilei$ dureaz
apro.imati% !0 minute.
EcDo,rafia tiroidian
Difereniaz cDiste de noduli tiroidieni$ monitorizeaz rspunsul la tratament$
poate fi folosit i la ,ra%ide.
5acientul este aezat &n decubit dorsal cu capul &n Dipere.tensie. Nu necesit
pre,tire special.
EcDo,rafia ocDiului
5ermite e.aminarea prilor e.terioare atunci cnd mediile transparente sunt
opace i este util &n urmrirea dezlipirii de retin.
EcDo,rafia mamar 8 e.amen fr risc permite studierea structurilor snului$
deceleaz formaiuni tumorale cu diametrul mai mare de " cm.
Bace diferenierea &ntre formaiuni cDistice i tumorale (tumori solide sau
licDide)$ ofer criterii semiolo,ice pentru mali,nitate sau beni,nitate$ permite
,Didarea punciei citolo,ice.
,#+I.O2-2 11* +#R.I,I+#R'# #/I/.'N.-2-I 1'DI,#2 2#
'(#1'N' 'NDO/,O+I,'
/-7,#+I.O2-2 1* 11.1 #specte generale
E.amenele endoscopice reprezint %izualizarea i e.aminarea direct a
or,anelor sau ca%itilor cu a*utorul endoscoapelor 8 aparate cu fibre optice i
un sistem de lentile ataate unui tub fle.ibil sau ri,id.
Endoscopiile sunt de competena medicului.
3copindicaii
8 e.aminarea ca%itilor i or,anelor pentru stabilirea dia,nosticuluiL
8 efectuarea unor mane%reinter%enii cDirur,icaleL
8 recoltarea unor fra,mente de esut &n %ederea biopsieiL
<ipuri de e.amene4
8 artroscopiaL
8 bronDofibroscopiaL
8 cistoscopiaL
8 colposcopiaL
8 colonoscopiaL
8 esofa,o,astroduodenoscopiaL
8 DisteroscopiaL
8 laparoscopiaL
8 mediastinoscopiaL
8 rectosi,moidoscopiaL
8 toracoscopia.
Responsabiliti4
0edicul4
8 stabilete indicaiileL
8 identific e%entuale contraindicaiiL
8 e.plic pacientului derularea e.aminriiL
8 obine consimmntul informatL
8 efectueaz e.aminarea.
/sistentul medical4
8 pre,tete materialele pentru e.amenL
8 particip la pre,tirea pacientuluiL
8 &nsoete pacientul la laboratorul de endoscopieL
8 asi,ur poziia pacientului &n timpul e.amenuluiL
8 supra%e,Deaz starea pacientului i informeaz medicul cu pri%ire la
modificrile obser%ateL
8 preia produsele recoltate (dac este cazul) le eticDeteaz i le &nainteaz
laboratoruluiL
8 &n,ri*ete i supra%e,Deaz pacientul dup e.amen.
+bser%aii
In funcie de or,anizarea ser%iciului unele sarcini sunt &ndeplinite de
asistentul din secia cu paturi$ altele de cel care lucreaz la laboratorul de
endoscopie.
/-7,#+I.O2-2 2* 11.2 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea eso8agogastroduodenoscopiei
Esofa,o,astroduodenoscopia este e.aminarea endoscopica a poriunii
superioare a tubului di,esti% (esofa,$ stomac$ duoden).
5oate fi e.aminat numai o poriune (esofa,oscopie$ ,astroscopie$
duodenoscopie) sau toate cele # se,mente.
3copindicaii4
8 stabilirea dia,nosticului &n tumori beni,ne sau mali,ne$ Dernia Diatal$
esofa,ita$ ,astrit$ duodenit$ %arice esofa,ieneL
8 dia,nosticarea infeciei cu Delicobacter pWloriL
8 biopsia formaiunilor suspecteL
8 e%aluarea dup di,estia de substane corozi%eL
8 identificarea sursei de sn,erareL
8 inter%enia cDirur,ical cu a*utorul laserului.
0ateriale necesare
8 fibroscop lun, fle.ibil pre%zut cu # canale (un canal pentru %izualizare$
unul pentru insuflare de aer$ i aspirare de licDid$ i al treilea pentru
introducerea di%erselor ane.e sau instrumente)L
8 ane.ele fibroscopuluiL
8 recipiente pentru recoltriL
8 flacoane cu soluie conser%ant dac se face biopsieL
8 medicamente pentru anestezie i pentru combaterea accidentelor conform
recomandrii medicului4 .ilocaina spraW$ stomacaina spraW$ no%ocaina "M$
.ilina pentru badi*onare localL
8 material de protecie4 mti$ ocDelari$ orturi impermeabileL
8 comprese sterileL
8 mnui sterileL
8 t%i renal.
5re,tirea pacientului
8 &ncepe din momentul anunrii necesitii e.amenuluiL
8 se &ncura*eaz pacientul$ se lmuresc unele temeriL
8 se e.plic modul de derulare a procedurii i de cooperareL
8 dac se recolteaz pentru biopsie este necesar un bilan al DemostazeiL
8 medicul trebuie s se asi,ure c pacientul nu ia anticoa,ulante sau
antia,re,anteL
8 se obine consimmntulL
8 pacientul este anunat c &n seara dinainte i &n dimineaa e.amenului s nu
mnnceL
8 dac funcia e%acuatorie a stomacului este &ncetinit$ &n seara
premer,toare e.amenului se face o spltura ,astricL
8 se administreaz medicaie preprocedural la pacientul a.ios (seara i
dimineaa) conform indicaiei medicului.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 e.aminarea se face &n laboratorul de endoscopieL
8 pacientul este aezat pe mas &n decubit lateral stn,L
8 se ser%esc medicului materiale necesare pentru anestezieL
8 se introduc fibroscopul &ncet pn &n stomacL
8 pentru %izualizare ca%itilor di,esti%e se insufl aerL
8 se e.ploreaz fiecare se,mentL
8 la sfritul procedurii se aspir e.cesul de aer i secreiile ,astrointestinaleL
8 produsele recoltate se pre,tesc pentru laborator.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 pacientul rmne sub supra%e,Dere la laboratorul de endoscopie #0
minuteL
8 nu mnnc$ nu bea ! ore pn la restabilirea refle.ului de de,lutiieL
8 este posibil s acuze uoar disfa,ie i disfonieL
8 este informat c manifestrile dispar$ se recomand ,ar,ar i inDalaii cu
mentolL
8 senzaia de balonare este normal dup esofa,o,astroduodenoscopie. Dac
nu dispare$ pacientul nu elimin mucusul i aerul$ acuz dureri se anun
medicul care poate s recomande aspiraie cu sonda ,astricL
8 se supra%e,Deaz scaunulL
8 se msoar temperaturaL
8 se obser% respiraiaL
8 dac apar sn,erare$ febr sau dureri abdominale se anun medicul.
/-7,#+I.O2-2 3* 11.3 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea colonoscopiei
>olonoscopia este e.amenul %izual direct al colonului cu a*utorul unui
coloscop fle.ibil$ lun, de "#E8"FE cm care permite obser%area%izualizarea
colonului si,moid$ descendent$ trans%ers i ascendent pn la cec.
3copindicaii4
8 stabilirea dia,nosticului &n suspiciune de cancer de colon$ polipi colonici$
DemoroiziL
8 boli intestinale inflamatoriiL
8 rectora,iiL
8 e.cizia polipilor coloniciL
8 obinerea biopsiilor tisulare.
0ateriale necesare4
8 materiale de protecie4 alez$ muama$ mnui de unic folosin4
8 materiale pentru colonoscopie4
8 colonoscopul cu ane.e &n funcie de scopul e.amenuluiL
8 pensa pentru biopsieL
8 eprubete$ recipiente cu soluii conser%atoare pentru materialul recoltatL
8 materiale pentru anestezie sau medicamente pentru reducerea sensibilitii
i an.ietiiL
8 %aselin steril pentru lubrifiereL
8 materiale pentru asepsie i antisepsie4
8 soluii dezinfectate cerute de medicL
8 cmpuri sterile pre%zute cu descDidere centralL
8 comprese sterile.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic pacientului necesitatea e.amenului i modul de colaborareL
8 este informat asupra senzaiilor neplcute (durere$ presiune) pe care le
poate a%ea la introducerea i &naintea colonoscopuluiL
8 dac e.amenul este &nsoit de inter%enie cDirur,ical (biopsie$ rezecie de
polipi) se face un bilan al DemostazeiL
8 rezultatul e.amenului depinde &n mare msur de pre,tireacurirea
colonului care se realizeaz prin4
8 re,im alimentar fr reziduuri # zile &nainte de e.amen4 se e%it le,umele
(conin fibre i cresc deeurile fecale)$ fructele crude sau uscate$ cerealele$
brnza fermentat$ sosurileL
8 re,im alimentar recomandat4 produse lactate$ carne alb (pete$ pasre
fr sos$ finoase$ pine %ecDe$ biscuii$ produse dulci i produse ,rase)L
8 se administreaz pur,ati% 8 B+R<R/N3 8 care se prezint sub form de
pudr solubil (' plicuri care se dizol% &n ' litri de ap). 3oluia este
in,erat &n priza unic$ ' litri cu o seara &nainte &n ' ore$ sau fracionat ! litri
seara i ! litri dimineaa. 3e recomand ca ultimul paDar s fie but cu #8'
ore &nainte de e.amen.
8 5acientul este atenionat c soluia are un ,ust foarte dulce$ poate produce
,reuri i %rsturi.
8 cu o sear &nainte pacientul poate ser%i o mas foarte uoar 8 s nu
mnnce cel puin ' ore &nainte de e.aminareL
8 este atenionat s nu ia fier sau crbune timp de F zile &nainte de
e.aminareL
8 dup ce pacientul este informat asupra riscurilor se obine acordul scrisL
8 dac e.aminarea este asociat cu inter%enia cDirur,ical se consult un
anestezist$ se monteaz o linie %enoasL
8 se &ndeprteaz proteza dentar dac se face anestezie ,eneralL
8 e.aminarea nu se face$ nefiind concludent$ dac pacientul a fcut un
e.amen cu sulfat de bariu &n ultimele 'F ore.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se %erific dac pacientul a respectat indicaiile pri%ind curirea colonuluiL
8 se aeaz pacientul &n decubit lateral stn, cu ,enuncDii flectaiL
8 se acoper zona ano8perineal cu un cmp steril pre%zut cu descDidere
centralL
8 se lubrifiaz %rful tubului cu %aselin steril i se introduce &ncet prin anus
cu micri uoare de rotaieL
8 tubul colonoscopului este introdus &ncet sub controlul monitorului de care
este le,atL
8 pentru destinderea pereilor colonului &n %ederea e.aminrii se introduce
aerL
8 &n timpul e.aminrii asistenta linitete pacientul$ &i recomand s se
rela.eze i s colaborezeL
8 urmrete funciile %italeL
8 scDimb poziia pacientului dac medicul solicitL
8 ser%ete medicului piesele ane.e &n funcie de scopul i indicaia
e.amenuluiL
8 primete materialele e.trase i le pre,tete pentru e.pedierea la e.amene
de laborator.
In,ri*irea pacientului dup colonoscopie
8 dac s8a fcut anestezie ,eneral$ pacientul rmne &n sal pn la trezireL
8 se supra%e,Deaz pulsul$ </$ <
o
$ dureri abdominaleL
8 se Didrateaz pacientul dac acuz slbiciuneL
8 pot aprea4 dureri abdominale$ febr$ frisoane$ scaun cu sn,e$ situaii &n
care este necesar continuarea spitalizriiL
8 senzaia de balonare determinat de introducerea aerului dispare treptat.
/-7,#+I.O2-2 4* 11.4 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea rectosigmoidoscopiei
Rectosi,moidoscopia este endoscopia poriunii inferioare a intestinului ,ros.
3copindicaii4
8 %izualizarea de Demoroizii$ polipi intestinali$ colit ulceroas$ boala >roDn$
sindromul colonului iritabilL
8 recoltarea unor fra,mente pentru biopsii.
0ateriale necesare
8 rectosi,moidoscopulL
8 %aselin sterilL
8 tampoane de %atL
8 mnui sterileL
8 cmp steril cu orificiu centralL
8 soluie saturat de 0,3+'L
8 mediu de cultur pentru e.amene bacteriolo,iceL
8 pens pentru biopsieL
8 pens anatomicL
8 flacon cu formol pentru fra,mentul de biopsie.
5re,tirea pacientului
8 pacientul consum un re,im alimentar fr reziduuri4 se e%it le,umele
(conin fibre i cresc deeurile fecale)$ fructele crude sau uscate$ cerealele$
brnza fermentat$ sosuriL
8 se face clisma e%acuatorie &naltL
8 cu !8# ore &naintea e.amenului se face o nou clism &nalt sau prin sifona*
pentru a &ndeprta complet resturile de materii fecale i e.udatele
patolo,iceL
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se dezbrac re,iunea inferioar a corpuluiL
8 se aeaz pacientul &n poziie ,enupectoral cu uoar lordoz a re,iunii
lombareL
8 se acoper pacientul cu un cmp steril cu descDidere central &n zona
anusuluiL
8 se un,e tubul rectoscopului cu %aselinL
8 se ofer medicului mnui sterile pentru a efectua un tueu rectal$ apoi se
ofer alte mnui sterile pentru a mane%ra rectoscopulL
8 medicul introduce rectroscopul dup ce a fost lubrifiatL
8 se insufl aer dac medicul solicitL
8 se pre,tesc tampoane cu sulfat de ma,neziu i se ofer medicului i dac
le solicit &n %ederea combaterii spasmelor din zonele e.aminateL
8 dac este ne%oie$ resturile de materii fecale sunt &ndeprtate cu tampoane
uscateL
8 se preiau produsele recoltate i se pre,tesc pentru a fi trimise la laborator.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 se face toaleta re,iunii analeL
8 se &ndeprteaz mucozitile i resturile de substan lubrifiantL
8 dac s8a efectuat biopsie$ este posibil s se obser%e o uoar sn,erareL
8 se anun medicul &n caz de sn,erare$ febr sau durere mare.
/-7,#+I.O2-2 >* 11.> +articiparea la asistentului medical la
bron%oscopie
5rocedura este descris la capitolul "! ("!.! 6ronDofibroscopie).
/-7,#+I.O2-2 =* 11.= +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea pleuroscopiei :toracoscopie;
5leuroscopiatoracoscopia) este e.aminarea endoscopic a ca%itii pleurale$
a suprafeei plmnului$ dup constituirea pneumotora.ului artificial
(insuflarea aerului &n ca%itatea pleural).
3copindicaii4
8 %izualizarea direct a pleurei parietale i %iscerale$ plmnilor i
mediastinuluiL
8 drenarea re%rsatelor pleurale$ obinerea de fra,mente tisulareL
8 dia,nosticarea neoplasmului pulmonarpleural$ metastazelor pulmonare$
infeciilor pleuro8pulmonare.
0ateriale necesare4
8 pleuroscop (toracoscop)L
8 aparat pentru introducerea aeruluiL
8 cmpuri sterile$ comprese sterileL
8 mnui sterileL
8 ace i serin,i pentru anestezie$ soluie anestezicL
8 material de dezinfecie4 soluie dezinfectant$ tampoaneL
8 trus antioc (pentru pre%enirea accidentelor)L
8 flacoane eprubete pentru produse recoltate (biopsie$ licDid).
5re,tirea pacientului
8 se e.plic pacientului derularea procedurii pentru reducerea temerilor
le,ate de e.aminareL
8 pacientul %a fi sedat &n preziua i ziua e.aminriiL
8 se e.plic necesitatea i modul de colaborareL
8 se obine consimmntulL
8 pacientul este informat c se %or parcur,e ! etape4 constituirea
pneumotora.ului i e.aminarea propriu8zisL
8 nu mnnc cel puin F ore &nainteL
8 cu o or &nainte de instituirea pneumotora.ului la indicaia medicului i &n
funcie de starea pacientului se administreaz un trancDilizant (meprobamat$
medazepam$ diazepam).
5articiparea asistentului medical la procedur 8 pneumotora.
8 pacientul este culcat pe canapea &n decubit lateral pe partea sntoasL
8 braul de deasupra este ridicat deasupra capului$ flectat aa &nct palma s
atin, urecDeaL
8 se dezinfecteaz re,iunea indicat$ se ofer medicului materiale pentru
realizarea anestezieiL
8 se face puncia i se adapteaz aparatul pentru pneumotora. cu a*utorul
cruia se introduc #008'00 ml aer &n ca%itatea pleuralaL
8 se urmrete permanent starea pacientuluiL
8 pacientul este aezat &n decubit dorsalL
8 dup "08"E minute este a*utat s se ridice &n poziie ezndL
8 se supra%e,Deaz respiraia care trebuie s fie ritmic i linititL
8 se anun medicul dac4 respiraia de%ine ,reoaie$ pacientul acuz durere$
se cianozeaz$ </ scade$ pulsul este accelerat filiform (pericol de oc
pleural)L
8 pacientul poate acuza o *en discret pe partea unde s8a creat
pneumotora.ulL
8 dac nu apar incidente la recomandarea medicului se poate face un control
radiolo,ic.
5articiparea asistentului medical la procedur 8 pleuroscopie
8 pacientul este condus la sala de operaieL
8 este aezat &n poziie semieznd spri*init pe partea sntoasL
8 braul de partea e.aminat %a fi ridicat$ palma este aezat pe ceafL
8 poziia este fi.at de asistenta care spri*in braul i supra%e,Deaz
permanent pacientulL
8 toracoscopul este introdus printr8un trocar de ctre medic$ asistenta
ser%ete materialele solicitateL
8 medicul efectueaz e.aminarea i e%entual recolteaz licDid sau fra,mente
pentru biopsieL
8 se scoate trocarul i se ree.pansioneaz plmnulL
8 materialele recoltate se eticDeteaz i se trimit la laboratorL
8 la ni%elul pl,ii se aplic fire sau a,rafe i un pansament sterilL
8 peste pansament$ la recomandarea medicului se pot aplica la ni%elul
toracelui fii de tifon$ circular.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 se efectueaz radio,rafie pulmonar de controlL
8 se monitorizeaz pacientul4 pot aprea accese de tuse$ Dematom al
peretelui toracicL
8 la recomandarea medicului se administreaz anal,ezice$ sedati%$ calmante
ale tusei.
/-7,#+I.O2-2 @* 11.@ +articiparea asistentului medical e8ectuarea
la cistoscopiei
>istoscopia este e.aminarea endoscopic a ca%itii %ezicii urinare$ uretrei$ i
ureterelor.
3copindicaii4
8 inspectarea i biopsierea prostateiL
8 colectarea probelor de urin direct din ureterL
8 identificarea sursei de DematurieL
8 plasarea cateterelor ureterale &n pielo,rafia retro,radL
8 realizarea unor inter%enii cDirur,icale (rezecia unor tumori$ rezecia
prostatei Dipertrofiate).
0ateriale necesare4
8 cistoscopul cu ane.e &n funcie de scop i indicaieL
8 cmpuri sterile$ mnui sterile$ Dalat$ mascL
8 serin, -uWon cu oli%$ sterilL
8 soluie pentru anestezie 8 no%ocain 0.EM '08E0 mlL
8 serin, de !0 ml sterilL
8 pense sterileL
8 dou sonde uretrale radiopace lun,i de 60810 cmL
8 sonde uretro%ezicale sterileL
8 soluii dezinfectanteL
8 eprubete pentru colectarea urineiL
8 dou t%ie renale.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic pacientului necesitatea e.aminriiL
8 se obine consimmntulL
8 &n unele cazuri medicul recomand antibiotice cu o zi &nainte i # zile dup
procedurL
8 cu #0 minute &nainte se administreaz un sedati% pentru reducerea
an.ietii
8 dac se face anestezie ,eneral$ nu bea$ nu mnnc "! oreL
8 este anunat s nu mnncebea E00 ml &nainte de e.amen pentru a
asi,ura flu.ul urinarL
8 este in%itat s &i ,oleasc %ezicaL
8 este aezat pe mas &n poziie ,inecolo,icL
8 se efectueaz toaleta or,anelor ,enitale i perineului cu ap i spunL
8 dac medicul recomand se face clism e%acuatoareL
8 este atenionat c la trecerea cistoscopului are senzaia de miciune.
5articiparea asistentului medical la efectuarea procedurii
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se %erific dac pacientul a respectat recomandrileL
8 se aeaz pacientul pe masa de e.aminareL
8 se face dezinfecia meatului urinarL
8 medicul face anestezia local4 la femei se face anestezie local$ la brbai
a%nd &n %edere lun,imea i traseul uretrei se face raDianestezie$ anestezie
,eneral sau intra%enoasL
8 se %erific funcionalitatea sistemuluiL
8 se lubrifiaz tubul cistoscopului cu %aselin sterilL
8 se face o spltur %ezical cu soluie cu acid boric #M pn cnd licDidul
eliminat este curatL
8 se umple %ezica cu "E0 ml ap steril sau cu o soluie slab dezinfectat la
brbai$ !E0 ml la femeiL
8 se &nlocuiete canula cu sistemul optic$ se racordeaz sistemul de iluminatL
8 se ofer medicului ane.ele cistoscopului &n funcie de scopL
8 se ofer eprubete pentru produsele recoltateL
8 &n timpul e.aminrii asistenta urmrete starea pacientului i raporteaz
medicului dac constat modificri ale funciilor %itale.
In,ri*irea pacientului dup cistoscopie
8 pacientul este transportat la salon &n funcie de starea ,eneral i de
anestezia practicat (cu fotoliu rulant$ cu tar,a)L
8 poziia &n pat este &n funcie de anestezieL
8 se monitorizeaz semnele %itale timp de !' oreL
8 se obser% semne de Demora,ieL
8 la recomandarea medicului se pot face splturi post procedurale cu soluii
izotone recomandateL
8 se continu dac este cazul administrarea de antibioticeL
8 pacientul %a fi informat c pot aprea4 accese febrile trectoare$ frisoane$
dureri lombare. ;a recomandarea medicului se administreaz antispastice$
anal,eziceL
8 este posibil retenia de urinL
8 se recomand creterea consumului de licDideL
8 dac pacientul prezint dureri de spate sau arsur la miciune$ acestea sunt
pasa,ere i se calmeaz dup administrarea de anal,eziceL
8 se recomand pacientului s stea &n repaus deoarece pot aprea ameeli.
+bser%aii
8 la femei citoscopia se poate face i ambulatorL
8 la sfritul e.aminrii pacienta %a fi instruit s se autoobser%e4 urina
poate fi roz$ dar dac este roie sau conine cDea,uri se anun medicul.
/-7,#+I.O2-2 "* 11." +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea artroscopiei
/rtroscopia este metoda endoscopic prin care se poate %izualiza direct
interiorul ca%itii articulare.
3copindicaii4
8 efectuarea unor proceduri cDirur,icale4 eliminare de menisc sau pinteni
osoi$ reparare de li,amente$ biopsieL
8 stabilirea dia,nosticului &n poliartrita reumatoid boal artrozic$ afeciuni
ale meniscului$ cDisturi$ sino%it.
0ateriale necesare4
8 artroscop cu ane.eL
8 material pentru anestezie localL
8 trus cDirur,icalL
8 manual pentru suturL
8 material pentru dezinfecieL
8 cmp steril cu descDidere centralL
8 mnui sterileL
8 ta% sau msu pentru materiale.
5re,tirea pacientului4
8 se e.plic pacientului necesitatea proceduriiL
8 se obine consimmntulL
8 se anun pacientul s nu mnnce noaptea dinaintea e.aminriiL
8 se informeaz pacientul c procedura dureaz "E8#0 minuteL
8 se e.plic pacientului c se %a face anestezie$ disconfortul fiind minimL
8 se ale,e poziia &n funcie de articulaia la care se inter%ine (cea mai
afectat articulaie este cea a ,enuncDiului).
5articiparea asistentului medical la efectuarea procedurii
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se %erific dac pacientul a respectat recomandrileL
8 se asi,ur poziia cerut de medicL
8 se depileaz locul dac este cazul$ se face dezinfecieL
8 se ser%ete medicului materialul pentru anestezieL
8 se acoper zona cu un cmp sterilL
8 medicul realizeaz o mic incizie prin care se introduce atroscopul &n spaiul
articular ima,inile fiind urmrite pe monitorL
8 asistentul medical supra%e,Deaz starea pacientului i raporteaz medicului
orice manifestare
8 ser%ete medicului materialele solicitateL
8 la sfritul inter%eniei$ dup scoaterea artroscopului$ medicul aplic fire de
sutur pe locul incizieiL
8 zona este acoperit cu un pansament sterilcompresi%.
In,ri*irea pacientului dup artroscopie
8 se monitorizeaz funciile %itale i se obser% semne de infecie (febr$
tumefacie$ durere intens$ eritemul$ scur,erea &n continuare a licDidului prin
incizie)L
8 pacientul este informat c articulaia %a fi dureroas cte%a zile$ poate
aprea tumefacia i se %or lua urmtoarele msuri4
8 piciorul %a fi poziionat mai susL
8 s se e%ite flectarea ,enuncDiuluiL
8 s aplic ,Dea$ comprese reci pentru reducerea edemuluiL
8 s foloseasc mi*loace de spri*in (baston$ cr*e) cnd se deplaseazL
8 se anun medicul dac durerea este intens$ articulaia se &nroete$
tumefacia este accentuat$ sau apare febr.
8 firele se scot dup 18"0 zileL
/-7,#+I.O2-2 <* 11.< +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea laparoscopiei
;aparoscopia sau celioscopia reprezint e.plorarea ca%itii peritoneale cu
a*utorul unui laparoscop introdus prin peretele abdominal$ printr8un trocar.
3copindicaii4
8 e.aminarea direct a suprafeei ficatului$ splinei$ colecistului$ cilor biliare
e.traDepatice$ tubului di,esti%$ or,anelor ,enitale i pereilor abdominaliL
8 efectuarea unor inter%enii cu minim disconfort post operator.
0ateriale necesare4
8 cmpuri i mnui sterileL
8 medicamente sedati%e4 fenobarbital$ meprobamat$ atropinL serin,i$ ace
pentru administrareL
8 materiale de dezinfecie4 tinctur de iod i tampoaneL
8 bisturiu$ pense DemostaticeL
8 laparoscopL
8 antibiotice$ ser fiziolo,icL
8 t%i renalL
8 aparat pentru pneumoperitoneuL
8 materiale pentru anestezic.
5re,tirea pacientului
8 se anun pacientul$ se e.plic modul de desfurare a e.amenuluiL
8 pacientul este sftuit ca &n ziua dinaintea e.amenului s consume re,im
DidricL
8 seara i dimineaa se face clisma e%acuatorieL
8 cu #0 minute &nainte de e.amen se administreaz fenobarbital o fiol sau
'00 m, meprobamat i 0.E m, atropinL
8 se &ndeprteaz pilozitatea abdominalL
8 se transport pacientul &n sala de e.amen.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 pacientul este aezat &n decubit dorsalL
8 se fi.eaz pe masL
8 medicul realizeaz anestezie peridural sau ,eneralL
8 se efectueaz pneumoperitoneul prin introducerea a #86 litri >+!$ pan se
atin,e o presiune de "! mm 2, dup care acul se retra,eL
8 la locul &nepturii se face o incizie prin care se introduce un trocar cu
diametrul de F8"! mmL
8 prin trocar$ dup scoaterea mandrenului$ se introduce laparoscopulL
8 se inspecteaz ca%itatea abdominalL
8 pentru biopsie medicul introduce &nc un trocar prin care se introduce o
pens lun, sau un electrocauterL
8 dup terminarea mane%relor$ se scot laparoscopul i pens de mane%r$ se
elimin >+! din ca%itatea peritoneal$ se &ndeprteaz canulele trocar.
3e sutureaz pl,ile prin care trocarele au fost introduse$ apoi se panseaz.
In timpul inter%eniei$ asistentul medical4
8 ser%ete medicului materialele solicitateL
8 primete materialele folositeL
8 primete probele recoltate.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 se &mbracL
8 se trimite la salonL
8 nu mnnc ! ore$ consum numai licDideL
8 se pune pun, cu ,DeaL
8 dac pacientul nu are scaun$ se face clismL
8 firele de sutur se &ndeprteaz a cincea ziL
8 se msoar <$ </$ puls.
+#R.'# 4* GN$RIHIRI /+',I#2'
,#+I.O2-2 12* GN$RIHIRI GN 7O2I2' #+#R#.-2-I
R'/+IR#.OR
/-7,#+I.O2-2 1* 12.1 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea radiogra8iei pulmonare standard
Este un e.amen radiolo,ic static care permite %izualizarea prin
HtransparenH a plmnilor$ &n principal$ dar i a conturului inimii precum i
a oaselor cutiei toracice (coaste i cla%icul).
7ndicaii i >ontraindicaii
7ndicaii
8 &n caz de simptome pulmonare persistente (tuse$ e.pectoreie)L
8 DemoptizieL
8 bilanul preoperatorL
8 localizarea e.act a punctului pentru toracocentez &n caz de pleurezie
&ncDisL
8 %ira* tuberculinic la reacia 0antou..
>ontraindicaii
8 ,ra%ide.
5rincipii teDnice
5entru a reda transparena structurilor pulmonare i bronice$ clieele
radio,rafice %or fi efectuate cu raze G (Roent,en) de intensitate mic.
Radio,rafia pulmonar se face din dou incidene4 din fa$ &n timpul
inspiraiei i apoi din profil &n condiii de obscuritate.
5re,tirea pacientului4
8 se dezbrac &n re,iunea superioar a corpuluiL
8 se &ndeprteaz obiectele metalice de la ,t care pot da false ima,iniL
8 se e.plic &n mare &n ce const procedura$ pentru a obine colaborarea
pacientuluiL
8 se cere pacientului s e.ecute comenzile medicului radiolo, atunci cnd i se
cere (s inspire profund$ s rmn &n apnee$ s8i scDimbe poziia).
7nterpretarea rezultatelor
Rezultate normale
7nterpretarea clieului este fcut de medic la ne,atoscop (un panou iluminat
electric). 5e ne,atoscop$ structurile mai puin dense apar colorate &n ne,ru$
iar structurile dense (oasele) apar &n alb.
3e apreciaz4 conformaia toracelui$ &nclinaia i spaiile intercostale$ silueta
mediastinal$ transparena pulmonar.
Rezultate patolo,ice4
8 opaciti (infiltrate) &n mas 8 &n pneumopatii %irale$ <6> pulmonarL
8 opaciti se,mentare 8 &n pneumonie$ atelectazieL
8 epanamente (licDide) pleurale 8 &n pleurezii purulente$ serofibrinoase$
Demotora.L
8 transparene difuze 8 &n emfizemul pulmonarL
8 transparene localizate 8 &n ca%erne tuberculoase drenate$ &n pneumotora..
/-7,#+I.O2-2 2* 12.2 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea bron%o8ibroscopiei
Este un e.amen endoscopic ce const &n e.plorarea mucoasei traDeei i a
bronDiilor cu a*utorul unui endoscop ce conine fibre optice
(bronDofibroscop).
7ndicaii i contraindicaii4
7ndicaii
8 DemoptizieL
8 e.pectoraie prelun,it sau san,uinolentL
8 corpi strini intrabroniciL
8 tumori mediastinale.
>ontraindicaii4
8 aler,ie la anestezicele localeL
8 tratamente anticoa,ulante &n curs.
7ncidente i accidente4
8 accidente aler,ice la anestezicele localeL
8 a,itaia pacientului i &ntreruperea e.amenului prin intoleran la
bronDoscop.
5rincipii ,enerale4
8 se utilizeaz bronDoscoape fle.ibile$ de calibru mic$ bine tolerate de
pacient$ care permit o e.plorare profundL
8 e.aminarea se face &ntr8o camer special dup ce pacientului i s8a efectuat
anestezia local.
5re,tirea materialelor
3e %or pre,ti materialele respectnd re,ulile de asepsie4
8 bronDoscopul cu ane.ele sale (pense pentru prele%ri de esut$ pentru
&ndeprtarea corpilor strini) sterileL
8 recipiente sterile eticDetate cu numele pacientului pentru prele%ri de
secreii broniceL
8 un %aporizor cu .ilin pentru anestezia farin,olarin,ianL
8 medicamente pentru inter%enie rapid &n caz de ocL
8 serin,i i ace de unic folosin.
5re,tirea pacientului4
8 se e.plic pacientului scopul i derularea proceduriiL
8 se obine consimmntul informat.
5articiparea asistentului medical la efectuarea bronDofibroscopiei
8 se cerceteaz testele de coa,ulare i se administreaz$ la indicaia
medicului$ anticoa,ulante pentru a pre%eni Demora,ia &n caz de prele%are de
esut bronicL
8 se instruiete pacientul s rmn Ha *eunH i s nu fumeze &n dimineaa
e.aminriiL
8 se administreaz premedicaia conform indicaiei medicului4 antitusi%e$
antisecretorii$ an.ioliticetrancDilizante (cu condiia ca pacientul s nu aib
,laucom sau adenom de prostat$ fiindc conin atropin i produc midriaz
i retenie de urin)L
8 se &ndeprteaz protezele dentare$ dac e.istL
8 se introduce fibroscopul pe ,ur (dup anestezia farin,o8larin,ian) sau pe
una din fosele nazaleL
8 medicul pri%ete pe monitor ima,inea intern mrit a cilor respiratorii i
dicteaz modificrileL
8 asistentul medical noteaz pe buletinul de analiz modificrile identificate
de medicL
8 se fac prele%ri de secreii pentru e.amen bacteriolo,ic$ citolo,ic$ biocDimic
i de esut pentru e.amen anatomopatolo,ic.
In,ri*irea pacientului dup procedur4
8 se insist ca pacientul s nu bea nimic !8# ore dup e.amen fiindc e.ist
riscul unei ci false din cauza anestezieiL
8 se supra%e,Deaz tusea i e.pectoraia$ pentru a surprinde o e%entual
DemoptizieL
8 se obser% culoarea te,umentelor i se msoar frec%ena respiraiei i
pulsului.
/-7,#+I.O2-2 3* 12.3 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea toracocenteAei :puncia pleural;
<oracocenteza este ptrunderea cu un ac steril$ printr8un spaiu intercostal$
&n ca%itatea pleural.
7ndicaii i >ontraindicaii
7ndicaii
8 prele%area i analiza licDidului pleural$ care orienteaz medicul spre o
maladie bacterian$ %iral$ inflamatorie$ de ori,ine cardiac sau neoplazicL
8 e%acuarea licDidului pleural &n pleureziile masi%eL
8 administrarea de medicamente in situ.
>ontraindicaii 8 nici una.
7ncidente i accidente
8 pneumotora.L
8 oc pleural.
5re,tirea materialelor
8 ac Ouss$ lun, de 68F cm pre%zut cu mandren$ sau un ac obinuit de
aceeai lun,ime i cu diametrul de apro.. " cmL
8 materiale i soluii dezinfectanteL
8 recipiente pentru colectarea licDidului pleural (,radat) i pentru prele%ri de
laboratorL
8 materiale pentru Reacia Ri%alta &n %ederea cercetrii naturii licDidului
(e.udat sau transudat)L
8 mnui de unic folosinL
8 mascL
8 serin, de capacitate mare$ etan pentru aspirarea licDidului pleuralL
8 serin,i de unic folosin i fiole cu .ilin pentru infiltraii locale (anestezie
local).
5re,tirea pacientului4
8 se e.plic &n ce const procedura i se obine consimmntul informatL
8 se administreaz premedicaia (Diazepan i atropina) pentru a diminua
an.ietateaL
8 se aeaz pacientul &n decubit lateral pe partea indemn (sntoas) cu
braul ridicat deasupra capului pentru &ndeprtarea coastelor i mrirea
spaiilor intercostale sau &n poziie eznd$ pe mar,inea patului sau pe un
scaun$ cu braele spri*inite pe sptarul acestuia (pe care se aeaz o pern$
un material protector).
5articiparea asistentului medical la efectuarea toracocentezei
8 se dezinfecteaz locul ales pentru puncieL
8 se face anestezie local (medicul) dup ce se e.clude un istoric de aler,ie
medicamentoas$ prin anamnezL
8 medicul introduce acul$ &n plin matitate$ &n spaiul 18F intercostal pe linia
a.ilar posterioar$ de re,ul deasupra mar,inii superioare a coastei
inferioare pentru a e%ita atin,erea ner%ilor intercostaliL
8 se cere pacientului s rmn &n apnee &n timpul introducerii acului &n
ca%itatea pleuralL
8 se &ndeprteaz mandrenul (dac s8a folosit acul Ouss) pentru a permite
licDidului s fie aspirat cu o serin,L
8 se adapteaz serin,a la ac i se aspir primii mililitri de licDid ce %or fi
repartizai &n mai multe eprubete pentru e.amene biocDimice$
citobacteriolo,ice i pentru reacia Ri%altaL
8 se e%acueaz restul de licDid (nu mai mult de " l cDiar &n caz de pleurezie
mare)L
8 se e.tra,e acul i se panseaz steril locul puncieiL
8 se supra%e,Deaz aspectul pacientului$ frec%ena respiratorie i pulsul.
In,ri*irea pacientului dup puncie4
8 se a*ut pacientul s se &mbraceL
8 se aeaz &n pat pe partea puncionat$ dac tolereaz$ procli%L
8 se supra%e,Deaz acti% funciile %itale4 frec%ena respiraiei$ pulsului$ <S$
</L
8 se obser% tusea i e.pectoraia$ culoarea i aspectul te,umentelor i
mucoaselorL
8 se semnaleaz medicului orice modificare aprut &n starea pacientului.
7nterpretarea rezultatelor4
8 licDid seros sau serofibrinos$ poate fi e.udat sau transudat$ natura sa
determinndu8se prin reacia Ri%altaL
8 e.udat Demora,ic 8 se &ntlnete &n pleurezia <6> sau neoplazicL
8 e.udat purulent 8 &n pleurezii metapneumonice bacilareL
8 licDid putrid$ brun sau brun8cenuiu 8 &n supuraiile pulmonare.
/-7,#+I.O2-2 4* 12.4 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea I.D.R. la tuberculin
7ntroducerea &n stratul dermic$ a unei cantiti mici de tuberculin$ cu
a*utorul unei serin,i speciale i a unui ac steril.
7ndicaii4
8 supra%e,Derea %aliditii %accinrii antituberculoase prin 6>-L
8 depistarea cazurilor de tuberculoz.
5rincipii teDnice4
<uberculina este un filtrat obinut din cultura de bacili OocD. +rice aler,ie la
tuberculin arat$ de fapt$ un contact prealabil al pacientului cu bacilul OocD
(primo8infecia bacilar) sau cu bacilul >almette 8 -uerin (%accinarea 6>-).
5entru a rele%a aceast aler,ie este suficient s punem &n contact or,anismul
pacientului cu o mic cantitate de tuberculin.
/cest lucru se realizeaz prin 77.D.R. la tuberculin sau Reacia 0antou..
Doza de tuberculin administrat este de "08E0 uniti.
5re,tirea pacientului4
8 se e.plic &n termeni accesibili procedura i se obine consimmntul
informatL
8 se descoper membrul superior stn, sau numai antebraul.
Efectuarea procedurii4
8 se ale,e zona pentru in*ecieL
8 se dezinfecteaz pieleaL
8 se in*ecteaz strict i.d. 0$" ml tuberculin pn se formeaz o papul cu
diametrul de E86 mmL nu se tamponeaz$ nu se freac locul inoculriiL
8 se educ pacientul s nu se scarpine$ s nu se spele pentru a nu influena
reacia localL
8 se citete$ prin msurare$ reacia local$ la 1! de ore dup inoculare.
7nterpretarea rezultatelor4
Reacia ne,ati% 8 dac la locul inoculrii nu apare nici un Dalou$ culoarea i
aspectul pielii fiind nemodificateL aceast reacie ne,ati% &nseamn c
pacientul n8a a%ut nici un contact cu bacilul PocD sau cu bacili de tip >almette
8 -uerin.
Reacie poziti% 8 se produce aa8zisul H%ira* tuberculinicH$ cnd la locul
inoculrii diametrul induraiei depete E86 mm. In acest caz se recomand
radio,rafie pulmonar pentru decelarea e%entualelor leziuni produse de
infecia bacilar. 5acientul este luat &n e%idena <6> i se aplic msuri de
izolare i de pre%enire a rspndirii infeciei la cei din *ur.
/-7,#+I.O2-2 >* 12.> +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea spirometriei
3pirometria este o metod nein%azi% i foarte precis de apreciere a funciei
pulmonare.
/cest test simplu msoar cantitatea de aer pe care o persoan o poate
inspira sau e.pira &ntr8o unitate de timp.
7ndicaii4
8 dia,nosticarea afeciunilor cronice ale bronDiilor i ale plmnului4 astm$
bpoc$ pneumopatie interstiial$ emfizemL
8 e%aluarea ,ra%itii i e%oluiei acestor boli.
5re,tirea materialelor4
8 spirometre de dimensiuni i capaciti mari disponibile &n laboratoarele de
e.plorri funcionale i respiratoriiL
8 spirometre mici$ portabile de obicei$ calibrate prin sisteme electroniceL
8 piese bucale de unic folosinL
8 spirometrul este racordat la un computer ce &nre,istreaz rezultatele i le
reprezint ,rafic (spiro,rama) i numericL
8 spirometria se efectueaz numai la cabinete medicale i &n ser%icii de
e.plorri funcionale$
iar teDnica este complet diferit de cea folosit pentru msurarea debitului
e.pirator de %rf (pefr).
5re,tirea pacientului4
8 5siDic
8 e.plicarea testului i demonstrarea procedurii corecteL
8 obinerea consimmntului informat.
8 Bizic
8 s nu fumeze i s nu consume buturi alcoolice cu cel puin ' ore &nainte
de testareL
8 s nu fac efort fizic important cu cel puin #0 de minute &nainte de testareL
8 s e%ite s mnnce copios i s bea buturi acidulate cu cel puin ! ore
&nainte de testareL
8 s nu poarte Daine care &mpiedic e.pansiunea toraceluiabdomenului.
Efectuarea procedurii
8 se &ntreab pacientul despre simptome curente$ medicaie inDalatorie
administrat recent$ dac este fumtorL
8 se cere s8i ,oleasc %ezica urinarL
8 se msoar ,reutatea i &nlimea pacientului (fr &nclminte$ cu
picioarele apropiate$ capul drept)L
8 se recomand poziia eznd$ ca poziie de si,uranL
8 se ataeaz clipul nazal pentru pensarea nrilorL
8 se cere pacientului s efectueze o inspiraie ma.imal rapid i completL
8 se introduce piesa bucal &n ,ur$ a%nd ,ri* ca buzele s fie lipite &n *urul
tubului$ iar pauza s dureze ma.im "8! secundeL
8 pacientul sufl cu putere prin tub$ e.pirnd tot aerul din plmniL durata
minim a e.piraiei forate trebuie s fie de 6 secundeL
8 se %a &ncura*a permanent pacientul s inspire i s e.pire puternic i
prelun,itL &n tot acest timp pacientul %a respira numai pe ,urL
8 de obicei sunt necesare minim # msurtori corect e.ecutate$ timpul
necesar pentru spirometrie %ariind &ntre E minute i #08'E minuteL
8 testarea se poate &ncDeia prematur dac pacientul nu mai poate continua.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 este necesar deplasarea cu fotoliul rulant la pat dac este internat$ sau cu
un mi*loc de transport si,ur dac efectueaz testul &n ambulatoriuL
8 se recomand repaus fizic &ntruct spirometria implic efort respirator i
unii pacieni acuz ,reutate &n respiraie i senzaie de oboseal.
Notarea rezultatelor testului4
5entru %alidarea testrii funciei pulmonare este necesar obinerea a minim
# mane%re e.piratorii acceptabile din punct de %edere teDnic. 3e noteaz cele
mai mari %alori obinute la4
8 BV> sau >V (capacitatea %ital)
8 BEV" (%olumul e.pirator ma.im &n prima secund sau VE03)
8 756 (indicele de permeabilitate bronic) care se calculeaz manual prin
formula 756 U (BEV"BV>)."00.
/-7,#+I.O2-2 =* 12.= +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea aspiraiei tra%eo&bronice
/spiraia traDeobronic const &n &ndeprtarea secreiilor din traDee i
bronDii prin introducerea unei sonde cuplate la aspirator fie prin ca%itatea
bucal$ fie prin fosele nazale$ prin traDeostom$ prin canula traDeal sau prin
sonda endotraDeal.
3cop
5re%enirea pneumoniei determinat de sta,narea secreiilor &n cile aeriene
la pacienii imobilizai$ la care refle.ul de tuse este diminuat sau abolit sau
care nu pot s tueasc.
5re,tirea materialelor
8 surs de o.i,en portabil sau pe pereteL
8 balon Ruben cu masc detaabilL
8 aspirator de perete sau portabilL
8 sonde de aspirare de diferite mrimiL
8 mnui sterile i nesterile$ masc facialL
8 serin, pentru umflarea balonauluiL
8 soluie cu ser fiziolo,ic$ flacon cu ap sterilL
8 comprese sterileL
8 serin, de "0 mlL
8 recipient de colectare.
;inii directoare
8 se %erific semnele %itale ale pacientului (5.$ R.$ <./.)$ z,omotele
respiratorii (corna*$ tira*$ respiraie stertoroas) i starea ,eneral pentru a
putea face comparaie cu starea sa dup aspirareL
8 se %erific$ la indicaia medicului$ concentraia ,azelor san,uine prin
recoltarea de sn,e arterialL
8 se %erific capacitatea pacientului de a respira profund i de a tui$
deoarece aceste mane%re a*ut la mobilizarea secreiilor spre partea
superioar a arborelui traDeobronic$ facilitnd aspirarea lorL
8 &n cazul &n care se efectueaz aspiraie nasotraDeal$ se %a face un istoric al
pacientului &n ceea ce pri%ete de%iaia de sept$ polipii nazali$ epista.isul$
traumele nazale$ etc.L
8 diametrul sondelor se aspiraie trebuie s fie mai mic de *umtate din
diametrul traDeostomei sau sondei de intubaie pentru a minimaliza Dipo.ia
&n timpul aspirriiL
8 aspiraia trebuie efectuat re,ulat$ din # &n # ore sau mai des dac
pacientul este foarte &ncrcat.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se spal minile i se &mbrac ecDipamentul de protecieL
8 se pune masca facialL
8 se e.plic procedura pacientului cDiar dac nu este total contientL
8 se a%ertizeaz pacientul c aspirarea &i poate pro%oca tuse tranzitorie i
refle. de %om (uneori)L
8 se poziioneaz pacientul &n poziie procli% sau semieznd pentru a
uura e.pansiunea plmnilor i tusea producti%L
8 se pre,tesc dou recipiente4 unul cu ser fiziolo,ic$ altul cu ap sterilL
8 folosind teDnica aseptic$ se descDide folia protectoare a sondei de
aspiraieL
8 se &mbrac mnui sterile considernd mna dominant steril i cea
nedominant nesterilL
8 cu mna dominant se scoate sonda de aspiraie din ambala* i se &nfoar
&n *urul minii pentru a nu atin,e obiecte sau suprafee nesterile cu eaL
8 cu cealalt mn$ nesteril se conecteaz se conecteaz captul sondei la
tubul de la aspirator i se seteaz acesta la %alori cuprinse &ntre F08"!0
mm2,L
8 cu mna steril se introduce %rful cateterului &n recipientul steril cu ser
fiziolo,ic pentru a8l umectaL
8 se introduce apoi cu serin,a steril$ soluie steril prin lumenul sondei
pentru a facilita trecerea secreiilor prin sondL
8 se o.i,eneaz pacientul &nainte de aspirareL
8 se introduce sonda de aspiraie pe una din fosele nazale (dac pacientul
este neintubat) pe sonda de intubaie (dac este intubat) sau pe canula
traDeal prin micri blnde$ de rotaie pentru a8i facilita &naintarea$ pn
cnd pacientul &ncepe s tueasc ("E8!0 cm)L
8 se aspir blnd$ intermitent cte "08"E sec.$ nu mai multL pentru a nu
crete timpul de aspirare se recomand ca cel care face aspiraia s rmn
&n apneeL
8 &ntre retra,eri$ sonda se %a &nfura &n *urul minii dominante pentru a
pre%eni infectareaL
8 dac secreiile sunt abundente i %scoase$ se %a spla sonda introducnd8
o &n recipientul cu ap steril i se %a aspira din nouL
8 se aspir pe rnd fiecare bronDie (dreapt i stn,)$ bronDia stn, fiind
mai ,reu de aspirat &ntruct este mai lun, i mai subire dect cea dreaptL
8 se repet procedura de aspiraie a pacientului pn cnd nu mai sunt
secreii i dispar z,omotele Didroaerice i semnele de tira*L
8 se e%alueaz aspectul secreiilor bronice.
8 dup aspirare se arunc materialele i ecDipamentele folosite &n recipientele
de colectare specificeL
8 se noteaz procedura &n Bia pacientului.
/-7,#+I.O2-2 @* 12.@ +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea drenaBului pleural
Drena*ul pleural este un dispoziti% de aspiraie a aerului$ sn,elui$ licDidului
seros. El se compune dintr8un tub suplu de " cm. diametru$ plasat &ntre cele
! foie pleurale i dintr8un sistem de aspiraie e.terior adaptat la o surs de
%id.
Drena*ul pleural permite$ prin e.ercitarea unei presiuni ne,ati%e$ s se
solidarizeze cele ! foie pleurale$ care$ din moti%e patolo,ice$ sunt decolate.
In mod normal$ cele ! foie sunt solidarizate i interdependente. Drena*ul
pleural este un dispoziti% de aspiraie pus$ &n e.clusi%itate$ de ctre medic.
7ndicaii i >ontraindicaii
7ndicaii
8 pneumotora.ul spontan &n care decolarea pleural este prima indicaie de
montare a unui dren pleural pentru aspirarea aerului coninut &ntre cele !
foie pleuraleL
8 e.terne 8 efracia prin arm alb sau alt obiect contondentL
8 &neparea accidental a sacului pleural &n timpul cateterizrii %enei
subcla%iculareL
8 interne4 8 tumor canceroas a plmnului sau pleureiL
8 fibroz pulmonar$ care pro%oac o fistul pleuro8pulmonarL
8 tuberculoza pulmonar.
>ontraindicaii
8 tulburri de coa,ulare.
5re,tirea materialelor
5unerea unui drena* pleural se practic &n ur,en$ ceea ce necesit stocarea
materialelor necesare &ntr8un sin,ur loc$ accesibil i cunoscut de &ntrea,a
ecDip medical.
5entru anestezia local4
8 serin,i de !0 i E0 mlL
8 ace pentru in*ecii subcutanateL
8 ace intramusculareL
8 fiole de .ilin !ML
8 o crem anestezic local.
5entru asepsie4
8 soluie de betadinL
8 comprese sterileL
8 aparat de rasL
8 cmp steril pentru masL
8 cmp steril troneL
8 t%i renalL
8 pubel pentru deeuriL
8 container pentru aceL
8 mnui sterileL
8 bluz sterilL
8 calot$ masc.
5entru punerea drena*ului4
8 bisturiuL
8 dren pleural (!$ "0$ "6$ "F$ !0$ !! -) conform prescripieiL
8 ace i fire de suturL
8 racord adaptat &ntre sistemul de aspiraie i drenL
8 aparat de aspiraieL
8 dou flacoane cu ap steril de E00 ml$ permind re,la*ul presiunii
ne,ati%eL
8 dispoziti%ul de %idare i tubul pentru aer.
5entru pansament4
8 comprese sterileL
8 romplastL
5entru supra%e,Dere4
8 monitor cardiacL
8 aparat de msurat <./.L
8 pulso.imetru pentru msurarea saturaiei de o.i,en.
5re,tirea pacientului
8 informarea pacientului despre beneficiile imediate ale drena*uluiL
8 e.plicarea derulrii proceduriiL
8 obinerea consimmntului informatL
8 crearea unui climat de &ncredere i de liniteL
8 practicarea unei anestezii de suprafa cu M 8 " D &nainte prin utilizarea
unei creme anesteziante.
5articiparea asistentului medical la procedur
5re,tirea aparatului de aspiraie4
8 se scoate din ambala*ul steril$ se %erific inte,ritateaL
8 se umplu rezer%oarele (borcanele) cu ap steril (cel pentru aspiraie la
ni%elul prescris 8 !0 cm coloan de ap$ cellalt care aspir aerul coninut &n
spaiul pleural$ E00 ml$ &n funcie de marca aparatuluiL
8 se braneaz la dispoziti%ul de %idare$ se unete cu aparatul de aspiraie$ se
%erific funcionalitatea saL
8 se prote*eaz e.tremitatea tubului steril care %a fi racordat la drenul pus &n
spaiul pleuralL
8 se pre,tete monitorul pentru supra%e,Derea cardiac$ tensiometru i
pulso.imetru
5re,tirea pacientului4
8 se a*ut pacientul s se aeze astfel &nct zona &n care se %a monta drenul
s fie de,a*at4
8 &n decubit dorsal$ capul uor ridicat$ antebraul de partea drena*ului plasat
sub capL
8 poziie eznd pe mar,inea patului$ ,ambele atrnate$ spatele &nco%oiat$
antebraele spri*inite &n fa pe o masL
8 decubit lateral$ braul ridicat$ capul pe pernL Realizarea cmpului aseptic
8 se repereaz zona aleas de medic pentru drena*L
8 se depileaz lar, zona toracic dac este necesarL
8 se spal$ se decontamineaz locul punciei cu betadin.
5re,tirea mediului4
8 se aeaz o mas adaptabil la suprafaa patului pe care se aeaz
materialul sterilL
8 se pre,tete cruciorul cu materiale de ur,enL
8 toate persoanele prezente trebuie s poarte masc i calotL
8 se face splarea cDirur,ical a minilorL
8 se a*ut medicul s &mbrace Dalatul steril i mnuile sterile.
5unerea drenului4
8 pacientul este aezat &ntr8o poziie confortabilL
8 asistenta ofer medicului compresa steril &mbibat &n soluia antiseptic
pentru efectuarea asepsiei terminale &n zona de drena*L
8 se aeaz cmpul steril pentru masa adaptabil la suprafaa patuluiL
8 asistenta ofer medicului serin,a cu .ilin pentru a face anestezia local
subcutanat i apoi &n planurile profunde intramusculareL
8 pentru reperarea corect a zonei de drena*$ medicul prele%eaz licDid
pleural sau aer cu acul intramuscularL
8 se practic o incizie &n piele de ! cm cu bisturiul i se introduce drenul
pleuralL medicul adapteaz sistemul de aspiraie la drenL
8 asistenta pune &n funciune sistemul$ descDiznd robinetul aspiraiei de
pereteL
8 medicul fi.eaz drenul la piele$ formnd o burs &n *urul drenului pentru a
permite &ncDiderea pielii dup retra,erea drenului$ cte%a zile mai trziuL
8 medicul realizeaz pansamentul steril &n *urul drenuluiL
8 se adun materialele folosite i se pun &n containere specialeL
8 &n tot timpul punerii drenului$ asistenta supra%e,Deaz faciesul pacientului$
frec%ena respiratorie$ saturaia &n o.i,en$ frec%ena cardiac$ durerea$
percepia.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 se supra%e,Deaz drenul s nu fie cudat$ &ncolcit$ debranat$ &ncDis
(clampat)L
8 aspiraia s fie funcional$ se %erific presiunea de aspiraieL
8 se obser% licDidul aspirat (sn,e$ transudat) se noteaz caracteristicileL
8 bulele &n compartimentul de aspiraie indic prezena de aer &n spaiul
pleuralL
8 se face imediat$ la pat$ o radio,rafie pulmonar$ iar rezultatul se raporteaz
mediculuiL
8 se monitorizeaz funciile %itale4 <S$ 5$ <./.$ RL
8 se monitorizeaz durerea i ni%elul de an.ietate al pacientului.
/-7,#+I.O2-2 "* 12." +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea oEigenoterapiei
<erapia cu o.i,en este o inter%enie terapeutic pentru administrarea unei
cantiti mai mari de o.i,en dect cea din atmosfer.
7ndicaii4
8 Dipo.emieL
8 Dipo.ii respiratorii i circulatoriiL
8 anemiiL
8 complicaii postoperatoriiL
8 infecii se%ere$ etc.
0anifestri de dependen le,ate de o.i,enarea insuficient4
8 fati,abilitate$ a,itaieL
8 respiraie superficial (frec%en crescut)L
8 ortopneeL
8 micri ale aripilor nasuluiL
8 cianoza pielii$ buzelor i un,DiilorL
8 cefalee$ ameeli$ somnolenL
8 confuzie$ a,resi%itate.
0ateriale necesare4
8 sursa de o.i,en4 priza de perete$ dispoziti%ul portabil$ butelia de o.i,en
concentrat sau unitatea cu o.i,en licDidL
8 barbotorul sau umidificatorul 8 pentru umidificarea +!L
8 debitmetru 8 un indicator folosit pentru a re,la cantitatea de o.i,en
furnizat pacientului i care este ataat sursei de o.i,enL
8 canula nazal 8 care se introduce &n nrile pacientuluiL
8 sonda endo8nazal 8 care se introduce pe una din fosele nazale pe o
distan e,al cu distana de la aripa nasului pn la tra,usL
8 ocDelari de o.i,en$ cort de o.i,en (mai rar)L
8 masca buco 8 nazal cu sau fr reinDalarea aerului e.pirat$ utilizat pentru
pacienii care au ne%oie de terapie cu o.i,en pe termen mai lun,.
5re,tirea pacientului4
8 psiDic 8 se face la cei contieni$ i const &n informare$ e.plicare$
obinerea consimmntuluiL
8 fizic4
8 se face dezobstrucia cilor respiratorii superioareL
8 se instruiete pacientul s rmn la pat &n timpul administrrii i s e%ite
manipularea unor obiecte ,en bricDet$ pentru c o.i,enul este un ,az
combustibil care &ntreine ardereaL
8 se msoar pe obraz distana de la nar la tra,usL
8 se introduce sonda nazal steril pe distana msurat i se fi.eaz cu
romplast pe obrazL
8 se aplic masca pe ,ur i pe nas i se fi.eaz cu banda elastic re,labilL
8 se re,leaz presiunea i debitul de administrare la '86 lmin. sau &n funcie
de recomandarea mediculuiL
8 se supra%e,Deaz comportamentul pacientului &n timpul o.i,enoterapieiL
8 se monitorizeaz funciile %itale4 R$ 5$ <./.$ saturaia &n o.i,en a sn,elui
arterial cu a*utorul pulso.imetrului.
In,ri*irea pacientului dup procedur4
8 se asi,ur i,iena bucal i nazalL
8 se obser% punctele de presiune e.ercitate de sond$ canul sau masc (s
nu e.iste leziuni).
E%aluarea rezultatelor4
3e face &n raport cu urmtorii parametri4
8 coloraia pielii i a mucoaselorL
8 caracteristicile respiraieiL
8 analiza ,azelor i a sn,elui arterialL
8 ni%elul de ener,ie a pacientului i tolerana la efortL
8 starea de cunotin i comportamentul.
/-7,#+I.O2-2 <* 12.< +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea aerosoloterapiei
<erapia cu aerosoli const &n introducerea &n cile respiratorii a unei soluii
medicamentoase dispersat &n particule de ordinul micronilor cu a*utorul unui
dispoziti% cu aer comprimat sau o.i,en.
+biecti%e
8 umidificarea mucoasei cilor respiratoriiL
8 fluidificarea secreiilor i facilitarea e.pectoraieiL
8 reducerea inflamaiei i a edemului mucoasei cilor respiratorii.
5re,tirea materialelor4
8 surs de aer comprimat sau surs de o.i,en de pereteL
8 manometru pentru a controla debitul aeruluiL
8 fiole cu ser fiziolo,ic sau alte medicamente indicate de medic 8 pul%erizatorL
8 masca buco 8 nazal sau piesa bucal$ din plastic$ de unic folosinL
8 tubulatur de racordL
8 er%eele$ batiste nazaleL
8 scuiptoare.
5re,tirea pacientului4
8 psiDic
8 se e.plic pacientului procedura4
8 scopul
8 modul de desfurare
8 durata ("E8!0 min)
8 fizic
8 se planific &n,ri*irea &n funcie de4
0ese4 la o or &nainte sau dup mese &ntruct e.ist riscul de %rsturL +re
de %izit$ e.aminri.
8 se e%alueaz starea clinic a pacientului de ctre medicL
8 se asi,ur participarea pacientului la procedurL
8 se instaleaz pacientul &n poziia eznd sau semieznd$ ct mai
confortabilL
8 se ofer sfaturi4
8 s8i sufle nasul$ s8i curee ,uraL
8 s rmn &n aceeai poziie pe toat durata edinei de aerosoliL
8 s e%ite %orbitul$ deplasarea mtii sau a piesei bucale.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 se in%it pacientul s8i sufle nasul$ s e.pectoreze &nainte de a &ncepe
proceduraL
8 se face aspiraie buco8farin,ian$ la ne%oieL
8 se realizeaz monta*ul sistemului4 surs de aer$ tub de racord$ nebulizatorL
8 se %erific buna funcionalitate a sistemului4
8 absena pierderii de ,az la ni%elul racorduluiL
8 prezena norului de bule de ,az &n nebulizatorL
8 se conecteaz pacientul la sistem4
8 se re,leaz masca cu a*utorul elasticului$ &n mod atraumaticL
8 se e.plic pacientului s respire normal$ &n timpul edinei$ prin masca cu
inspiraie nazal i e.piraie bucal sau prin piesa bucal cu inspiraie bucal
i e.piraie nazalL
8 se pun la &ndemna pacientului4 batiste nazale$ scuiptoareL
8 se noteaz ora conectrii la nebulizatorL
8 se supra%e,Deaz de ctre asistent$ &n timpul aerosoloterapiei4
8 ni%elul de umplere cu ap a nebulizatoruluiL
8 intensitatea nebulizrii (pentru a pre%eni riscul de inundare bronic)L
8 funciile %itale4 5$ R$ tuse e.pectoraie$ coloraie feei$ reaciile ,enerale.
In,ri*irea pacientului dup procedur4
8 se &ncDide manometrulL
8 se &ndeprteaz masca dup faa pacientului sau piesa bucalL
8 se ter,e faa de transpiraie dac e necesarL
8 se cere pacientului s8i sufle nasulL
8 se apreciaz starea pacientului4 ameliorarea respiraiei i a confortuluiL
8 se noteaz procedura &n fia pacientului.
,#+I.O2-2 13* GN$RIHIRI2' GN 7O2I2' ,#RDIO4#/,-2#R'
/-7,#+I.O2-2 1* 13.1 +regtirea pacientului i participarea
asistentului medical la eEaminarea radiologic a aparatului
cardiovascular
/n,iocardio,rafia
/n,iocardio,rafia este un e.amen radiolo,ic al %aselor i ca%itilor inimii cu
substan de contrast
3copindicaii
8 e%aluarea unor defecte %al%ulareL
8 monitorizarea presiunilor pulmonare i a debitului cardiac intra i post
operatorL
8 administrarea unor medicamente trombolitice &n artera obstrucionatL
8 an,ioplastie cu aterectomie sau montare de stent.
0ateriale necesare
3unt &n funcie de scop i indicaii4
8 substane de contrast pentru e.aminare radiolo,icL
8 medicamente pentru pre%enirea i combaterea accidentelorL
8 cateter &n funcia de %ena cateterozatL
8 materiale de dezinfecie.
5re,tirea pacientului
8 medicul e.plic necesitatea procedurii i modul de derulareL
8 obine consimmntul scrisL
8 pacientul nu mnnc &naintea e.amenuluiL
8 pacientul &i ,olete %ezicaL
8 pacientul este a%ertizat c &n timpul in*ectrii substanei de contrast %a
simi arsur i durere de8a lun,ul %enei ("E8!0 secunde) din cauza
concentraiei soluieiL
8 pacientul este informat c procedura dureaz apro.imati% o orL
8 rezultatele se primesc &n "8! zile.
5articiparea asistentului medical la procedur
8 &n funcie de scopul urmrit$ se pot punciona %ena subcla%icular$ braDial
sau femural pentru cordul drept$ femural sau braDial pentru cateterizarea
cordului stn,L
8 dac este necesar$ pentru cateterizarea %enei femurale$ zona este &nti ras
i dup aceea dezinfectat i puncionatL
8 &n timpul procedurii$ pacientul este monitorizatL
8 asistentul medical ser%ete materialele necesare i obser% pacientulL
8 dup puncionare se introduce cateterul i se a%anseaz pn &n ca%itatea
cardiac sau pn &n arterele coronareL
8 dup in*ectarea substanei de contrast$ se fac radio,rafii care pot e%idenia4
modificri anatomice ale marilor %ase sau camerelor inimii$ ocluzia arterei
coronare$ ane%rismul %entricular$ defecte septale$ %al%ulare con,enitale sau
dobndite$ embolii pulmonare$ Dipertensiunea pulmonar.
In,ri*irea dup procedur
8 pacientul este supra%e,Deat atent '8F ore$ se obser% locul punciei (pot
aprea sn,erri$ Dematoame)$ pulsul$ tensiunea arterialL
8 pot aprea aritmii sau alte complicaii mai ,ra%e (/V>$ 70/$ infecia locului
de inserie a cateterului)L
8 pacientul st &n repaus$ cu membrul puncionat &ntinsL
8 dac pacientul nu &i poate mica mna sau piciorul$ acuz furnicturi i
dureri$ se anun mediculL
8 se recomand consumul crescut de licDide$ pentru a fa%oriza eliminarea
substanei de contrast.
/lte e.amene radiolo,ice
8 /orto,rafia 8 introducerea prin puncie sau cateter a unei substane de
contrast &n aort$ pentru studierea acesteia.
8 /rterio,rafia periferic 8 introducerea prin in*ecie intraarterial a
substanei de contrast pe baza de iod &ntr8o arter periferic.
8 Blebo,rafia 8 introducerea pe cale i.%. a unei substane de contrast diluate
pentru a studia permeabilitatea %enei i modificrile peretelui.
3unt e.amene de competena medicului$ &n cadrul crora asistentul
pre,tete materialele$ &nsoete pacientul i &l obser% dup procedur.
/-7,#+I.O2-2 2* 13.2 .omogra8ia computeriAat toracic
Este un e.amen radiolo,ic cu sau fr substana de contrast$ care ofer
seciuni trans%ersale ale peretelui i or,anelor intratoracice pe baza crora se
pot dia,nostica o serie de afeciuni nedetectabile pe radio,rafia toracic
standard. 5ot fi e%ideniate4
8 calcificri mici de artere coronareL
8 ane%rismul de aortL
8 tromboembolismulL
8 limfa denopatii Dilare sau mediastinale.
5re,tirea pacientului
8 pacientul nu mnnc &nainte de e.amenL
8 pacientul st nemicat &n timpul e.amenuluiL
8 procedura dureaz 60890 minuteL
8 poate aprea senzaia de claustrofobie la intrarea &n aparatL
8 dac se administreaz substana de contrast$ se monteaz o linie %enoasa$
pacientul este a%ertizat asupra senzaiei de cldurL
8 &n timpul e.amenului$ ascult indicaiile celui care face &nre,istrarea.
In,ri*irea pacientului dup procedur
8 nu sunt necesare &n,ri*iri specialeL
8 dac s8a folosit substana de contrast$ este sftuit s bea multe licDide.
/-7,#+I.O2-2 3* 13.3 'cogra8ia transtoracic
5rocedura este descris la capitolul "0 ("0.# E.amene cu ultrasunete).
/-7,#+I.O2-2 4* 13.4 +uncia pericardic
5rocedura este descris la capitolul 9 (9.' 5uncia pericardic).
/-7,#+I.O2-2 =* 13.> Gnregistrarea electrogramei Dn repaus i Dn
e8ort
:1;N
Electrocardio,rama (EO-) &nre,istreaz acti%itatea electric a miocardului cu
a*utorul unor electrozi care capteaz polarizarea i depolarizarea atriilor i
%entriculelor. /sistentul medical realizeaz &nre,istrarea$ interpretarea fiind
fcut de ctre medic.
<ipuri de electrocardio,ram
8 electrocardio,rama simplL
8 electrocardio,rama de efortL
8 monitorizarea 2olter.
:2;N
a;Electrocardio,rama simpl
5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientul ca &nre,istrarea nu comport nici o ,ra%itate i nu
e dureroasL
8 este ru,at s colaboreze urmnd &ntocmai recomandrile asistentului
medicalL
8 este aezat &n decubit pe o canapea$ braele fiind le*er &ntinse pe ln,
corpL
8 membrele inferioare sunt &ntinse uor deprtate$ pentru ca electrozii s nu
se atin, &ntre eiL
8 le,tura &ntre pacient i aparat se face prin cabluri de culori diferite.
Inre,istrarea electrocardio,ramei
8 se fi.eaz electrozii pentru &nre,istrareL
8 pentru realizarea unui contact bun &ntre te,ument i electrozi$ acetia se
un, cu un ,el bun conductor de electricitateL
8 montarea electrozilor se face astfel4
8 la ni%elul membrelor rou 8 mna dreapt ,alben 8 mna stn, %erde 8
picior stn, ne,ru 8 picior drept
8 &n zona procedural$ fi.area se face astfel4
V" 8 numit punct parasternal drept situat &n spaiul 7V intercostal$ pe
mar,inea dreapt a sternuluiL
V! 8 punctul parasternal stn,$ situat &n spaiul 7V intercostal$ pe mar,inea
stn, a sternuluiL
V# 8 situat &ntre punctele V! i V'L
V' 8 situat &n spaiul V intercostal pe linia medio8cla%icular stn,L
VE 8 situat la intersecia de la orizontala dus din V' i linia a.ilar anterioar
stn,L
V6 8 situat la intersecia dintre orizontala dus din V' i linia a.ilar mi*locie
stn,.
3e &nre,istreaz4
8 # deri%aii bipolare standard notate cu D"$ D!$ D#L
8 # deri%aii unipolare ale membrelor aVR$ aV;$ aVBL
8 6 deri%aii procordiale4 V"$ V!$ V#$ V'$ VE$ V6L
8 dup ce pacientul se linitete$ se face &nti testarea aparatului i apoi
&nre,istrarea propriu8zis
8 dac aparatul &nre,istreaz corect$ se trece la efectuarea e.amenului
propriu8zisL
8 pacientul este a%ertizat cnd trebuie s rmn &n apneeL
8 electrocardio,rama este o succesiune de
8 unde notate con%enional cu litere4 5$ Z$ R$ 3$ <$ :
8 se,mente 8 distana dintre ! unde4 5Z$ 3<
8 inter%ale 8 (unda T se,ment) notate ZR3$ 5Z$ Z<$ <5
5e electrocardio,ram se noteaz4
8 numele i prenumele pacientuluiL
8 %rsta$ &nlimea$ ,reutateaL
8 medicaia folosit (care influeneaz &nre,istrarea)L
8 data i ora &nre,istrriiL
8 semntura celui care e &nre,istratL
7nterpretarea electrocardio,ramei este de competena medicului.
7ndicaii4
8 an,in pectoralL
8 suspiciune de infarct sau pericarditL
8 aritmiiL
8 e%aluare &n cadrul testului de efortL
8 monitorizarea e%oluiei i a unor tratamente.
b;Electrocardio,rama de efort
Este un e.amen realizat sub supra%e,Derea medicului$ care poate fi asistat
de o asistent$ i are rolul de a identifica insuficiena coronarian care se
manifest la efort. 5acientul este informat cu pri%ire la modul de desfurare
a testului.
Efectuarea procedurii
8 se monteaz electroziiL
8 se face mai &nti o electrocardio,ram simplL
8 este pus apoi s pedaleze o biciclet er,onomic sau s mear, pe un
co%or rulantL
8 pro,ramul dureaz &n mod normal !08#0 minuteL
8 &n timpul efortului se &nre,istreaz E>-$ presiunea arterialL
8 pacientul s aib &mbrcminte le*erL
8 nu fumeaz &nainte de testL
8 mnnc cu ! ore &nainte de testL
8 comunic medicului tratamentul care l8a luat &n ziua respecti%L
8 pacientul este sftuit s anune orice manifestare &n timpul e.amenului4
durere$ palpitaii$ *en respiratorie.
2olterul permite &nre,istrarea acti%itii cardiace timp de !' D prin
intermediul unor electrolizi montai pe toracele pacientului i le,at de o cutie
pe care acesta o poart tot timpul ct dureaz &nre,istrarea.
E.amenul este foarte important pentru &nre,istrarea fenomenelor paro.istice
care apar sau dispar
brutal4 aritmii$ modificri iscDemice.
5ermite aprecierea efectelor tratamentului cu antiaritmii.
0ontarea electrozilor
8 se &ndeprteaz pilozitatea$ dac este necesarL
8 se pun electrozi a%nd ,ri* s fie bine montai$ pentru a limita ct mai
mult parazitarea &nre,istrriiL
8 se %erific dispoziti%ul de &nre,istrareL
8 se declaneaz &nre,istrarea. 7nstruirea pacientului &n timpul &nre,istrrii
8 pacientul are obli,aia s supra%e,Deze cutia aparatului &n timpul celor !'
oreL
8 nu face duL
8 duce o %ia normalobinuit tot timpul &nre,istrriiL
8 pe o Drtie special se &nre,istreaz din or &n or toate manifestrile
particulare4 palpitaii$ oboseal mare$ efort mareL
8 pacientul noteaz toate acti%itile efectuate i toate e%enimentele la care
particip &n !' oreL
8 nu trebuie s foloseasc aparatura electric sau electronic (aparat de ras)
deoarece modific traseul E>-.
7nterpretarea rezultatelor se face de ctre medic$ la sfritul &nre,istrrii
(dup !' ore).
/-7,#+I.O2-2 =* 13.= 1onitoriAarea electrocardiogra8ic
ambulatorie :Colter;
/-7,#+I.O2-2 @* 13.@ /upraveg%erea pacientului tratat cu
diuretice Dn cardiologie
/ciunea medicamentelor
8 Diureticele cresc e.creia renal de sodiu i ap.
7ndicaii ,enerale
8 insuficien %entricular stn,a i dreaptaL
8 edem pulmonar i edeme ale unor membre inferioareL
8 Dipertensiune arterialL
8 retenia Didric din sindromul nefrotic$ ciroza DepticL
8 insuficien renal acut i cronic.
Recomandarea diureticului$ stabilirea dozei i orarului de administrare sunt
de competena medicului.
Burosemid (furantril$ lasi.) 8 pro%oac eliminarea unui %olum mare de urin
izoton sau Dipoton cu o cantitate crescut de Na$ O$ >l$ >a$ 0,.
3e folosete &n toate tipurile de edem4 insuficien cardiac$ ciroz$ edeme
renale
<iazidele sunt diuretice cu aciune moderat$ relati% durabil.
3unt lar, folosite pentru tratamentul reteniei Didrosaline moderate din
insuficiena cardiac cronic$ ciroz$ boli renale cronice. 3unt indicate ca
antiDipertensiune. 3pironolactona i alte diuretice aldosteronice cresc
eliminarea apei i a clorului de sodiu
Ba%orizeaz reinerea potasiului &n or,anism.
0anitolul 8 face parte dintre diureticile osmotice$ nu se folosete &n
insuficiena cardiac decompensat.
3upra%e,Derea tratamentului
8 curba diurezeiL
8 curba ,reutiiL
8 semnele clinice i starea de DidratareL
8 se recolteaz probe biolo,ice$ urmrind principalii parametri ai funciei
renale4 uree san,%in$ creatineminL se supra%e,Deaz iono,rama san,%in i
urinarL
8 se face dozarea re,ulat a proteinelor$ uricemia$ ,licemia$ calcemia$
permind depistarea efectelor indezirabile ale tratamentului.
/-7,#+I.O2-2 "* 13." /upraveg%erea pacientului tratat cu
digitalice
Di,italicele sunt ,lucozide cardiotonice care au ca efect creterea forei de
contracie a miocardului$ reducerea frec%enei cardiace$ &ncetinirea conducerii
intracardiace$ i creterea e.citabilitii miocardului %entricular.
7ndicaii
8 insuficiena cardiacL
8 tulburrile de ritm supra%entricular.
Recomandarea tonicardiacului$ stabilirea dozei i orarului de administrare
sunt de competena medicului.
5recauii$ supra%e,Dere4
3upra%e,Derea$ de ctre asistentul medical$ a pacientului tratat cu di,italice
urmrete4
8 obser%area strii ,enerale a pacientului pe durata tratamentuluispitalizriiL
8 transmiterea oricror semne into.icaie sau efecte ad%erse care pot aprea$
precum4
8 semne di,esti%e4 anore.ie$ ,reuri$ %rsturiL
8 semne oculare4 discromatopsie la %erde i ,albenL
8 semne neurolo,ice4 cefalee$ fati,abilitate$ %erti*L
8 semne cardiace4 tulburri de ritm i de conducere rele%ate prin
electrocardio,ramL
8 manifestri aler,ice i trombopenie (rar)L
8 efecte ad%erse asupra sistemului ner%os4 slbiciune muscular$ apatie$
fati,abilitate$ astenie$ stare de ru$ cefalee$ tulburri de %edere$ depresie i
foarte rar psiDozeL
8 ,inecomostia (&n administrarea pe termen lun,).
8 depistarea into.icaiei di,italice trebuie s se fac sistematic la toi pacienii
aflai sub tratamentL
8 se obin prin intero,ri date despre manifestrile e.tracardiace$ adesea
foarte precoce i prin E>-$ care e%ideniaz e.trasistole izolate$ bloc
atrio%entricular sau fibrilaie atrial i ritm %entricular lentL
8 un mi*loc simplu de supra%e,Dere este urmrirea frec%enei cardiaceL
8 medicul poate cere un doza* plasmatic al di,italicului &n suspiciune de
supradozare
8 pacientul este a%ertizat c$ la apariia semnelor precoce de into.icaie
di,italic$ s mear, imediat la medic pentru o conduit terapeutic
adec%at.
,#+I.O2-2 14* GN$RIHIRI GN $#/.RO'N.'RO2O$I'
/-7,#+I.O2-2 1* 14.1 'Eaminarea radiologic a aparatului digestiv
5rocedura este descris la capitolul "0 ("0.".c 5re,tirea pacientului i
participarea la e.aminarea radiolo,ic a tubului di,esti%).
/-7,#+I.O2-2 2* 14.2 'Eaminarea endoscopic a organelor
digestive
5rocedura este descris la capitolul "" ("".! 5articiparea asistentului medical
la efectuarea esofa,o,astroduodenoscopiei$ "".# 5articiparea asistentului
medical la efectuarea colonoscopiei$ "".' 5articiparea asistentului medical la
efectuarea rectosi,moidoscopiei).
/-7,#+I.O2-2 3* 14.3 'Eaminarea ec%ogra8ic a organelor
digestive
5rocedura este descris la capitolul "0 ("0.# 5articiparea asistentului medical
la e.amenul cu ultrasunete$ eco,rafice).
/-7,#+I.O2-2 4* 14.4 'Eaminarea cu iAotopi radioactivi
5rocedura este descris la capitolul "0 ("0.! Rolul asistentului medical &n
efectuarea e.amenelor cu izotopi radioacti%i$ scinti,rafie).
/-7,#+I.O2-2 >* 14.> +uncia abdominal
5rocedura este descris la capitolul 9 (9.# 5articiparea asistentului medical la
efectuarea punciei peritoneale$ paracenteza abdominal).
/-7,#+I.O2-2 =* 14.= +uncia biopsic %epatic
5rocedura este descris la capitolul 9 (9.F.a 5articiparea asistentului medical
la puncia biopsic Depatic).
/-7,#+I.O2-2 @* 14.@ /pltura gastric
5rocedura este descris la capitolul F (F.! 3pltura ,astric).
/-7,#+I.O2-2 "* 14." #spiraia gastric
3cop7ndicaii
8 ,olirea stomacului cu a*utorul unei sonde &n caz de stazL
8 ocluzie intestinalL
8 pre,tirea &naintea unei inter%enii cDirur,icaleL
8 postoperator pentru pre%enirea %rsturilor.
0ateriale necesare
8 ta% sau crucior pentru materialeL
8 sonde radioopace de cauciuc sau din material plastic sterileL
8 serin,a de !0 mlL serin, -uWon (E0 ml) sterilL
8 t%i renalL
8 soluie pentru lubrifiere (aYua ,el)L
8 mnui de unic folosinL
8 compreseL
8 eprubete$ pun, colectoare pentru colectarea coninutuluiL
8 alimente$ medicamente &n funcie de scop i indicaieL
8 paDar matL
8 leucoplastL
8 prosoape$ er%eele de DrtieL
8 prosop$ cmp pentru protecia len*eriei.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic scopul i necesitatea$ modul de derulare a procedurii$ duratL
8 se e.plic modul de colaborare$ se obine consimmntulL
8 se &ndeprteaz proteza dentar i se pune &ntr8un paDar mat cu apL
8 sonda se poate introduce pe cale nazal sau bucalL
8 pacientul este ru,at sau a*utat s8i curee nasulL
8 se ale,e nara &n funcie de permeabilitate$ punnd pacientul s respire
alternati% pe o nar sau alta.
Efectuarea procedurii
8 se %erific prescripia medicalL
8 se ale, materialele &n funcie de indicaieL
8 se identific pacientulL
8 se instaleaz pacientul &n poziie eznd sau semiezndL
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui de unic folosinL
8 se prote*eaz len*eria pacientului cu un prosop sau un cmp plasat sub
brbieL
8 se msoar distana dintre lobul urecDii i %rful nasului pn la apendicele
.ifoidL
8 se marcDeaz locul celor ! msurtori sau se noteaz distanele dac sonda
este ,radatL
8 se d pacientului s in t%ia renal sub brbieL
8 se umezete %rful sondei pentru a asi,ura &naintareaL
8 sonda se introduce cu ,ri* prin nara selectat &mpin,nd8o spre spate &n
*osL
8 &n,Diirea se face lent$ dnd pacientului la ne%oie cantiti mici de apL
8 pacientul &n,Dite pn la primul semnL
8 se obser% starea pacientului deoarece pot apare tusea$ cianoza$ tulburri
respiratorii$ ceea ce arat c sonda a a*uns &n traDeeL
8 pacientul este ru,at s &n,Dit &ncet pn la al doilea semnL
8 se %erific poziia sondei prin una din urmtoarele metode4
8 aspirarea coninutului stomacalL
8 introducerea aeruluiL
8 introducerea captului liber al sondei &ntr8un paDar cu apL
8 pentru alimentaie sau introducerea unor medicamente %erificarea trebuie
fcut prin control radiolo,icL
8 cnd sonda a a*uns &n stomac la di%iziunea 'E sau EE$ &n funcie de calea pe
care s8a introdus$ se fi.eaz cu leucoplast pe nas astfel &nct s nu &mpiedice
%ederea i s nu preseze nasulL
8 se realizeaz o bucl din partea liber a sondei pentru a permite micarea
liber a capului i se face a doua fi.areL
8 pacientul este aezat &n poziie comodL
8 se continu tuba*ul conform scopului i indicaieiL
8 &ntre dou folosiri4
8 sonda se clampeazL
8 se ataeaz la sond pun,a colectoare.
/spiraia ,astric
8 se poate face continuu prin introducerea captului liber al sondei &ntr8un
%as colector aezat mai *os dect stomacul pacientuluiL
8 aspiraia intermitent se face cu a*utorul unei serin,iL
8 cantitatea de licDid aspirat se msoar$ se noteaz i se ia &n calcul la
bilanul DidricL
8 se consemneaz aspectul licDidului aspirat.
3upra%e,Derea aspiraiei
8 se %erific permeabilitatea sondeiL
8 dac sonda se &nfund$ %a fi permeabilizat cu a*utorul unei cantiti mici
de aer sau ser fiziolo,ic introdus cu o for moderat.
3upra%e,Derea aspiraiei ,astrice
8 se penseaz sonda apro.imati% 6 oreL
8 se supra%e,Deaz starea pacientuluiL
8 se identific e%entualele semne de intoleran ,astricL
8 sonda se e.tra,e cu ,ri*$ respectnd recomandrile medicale.
/-7,#+I.O2-2 <* 14.< #limentaia prin sonda naAo&gastric
7ndicaii
8 pacieni incontieniL
8 pacieni cu tulburri de de,lutiieL
8 pacieni cu ne,ati%ism alimentar$L
8 pacieni cu stricturi esofa,iene.
5re,tirea materialelor
8 material pentru tuba*$ dac sonda nu este de*a montatL
8 serin, -uWon$ plnie de sticlL
8 licDide alimentare la temperatura corpului$ fr ,run*i$ care pot &nfunda
sondaL
8 materiale pentru protecia len*eriei.
5re,tirea pacientului i realizarea alimentaiei
8 se aeaz pacientul &n poziie comodL
8 la captul liber al sondei se poate ataa$ dup caz4 plnie de sticl$ serin,
-uWon sau un aparat de perfuzieL
8 se administreaz '86 doze pe zi$ fiecare doz fiind &n *ur de !E08'00 mlL
8 dac licDidele sunt administrate prin aparatul de perfuzie$ cantitatea %a fi
de cel mult !008!E0 mlorL
8 dup administrarea alimentelor$ sonda se spal prin introducerea a !008
#00 ml de ap i apoi a unei cantiti mici de aerL
8 la sfrit$ sonda se &ncDide cu a*utorul unei pense.
/-7,#+I.O2-2 10* 14.10 #limentaia prin gastrostom
-astrostoma este descDiderea cDirur,ical i fi.area la perete a stomacului &n
scopul alimentrii cu a*utorul unei sonde$ atunci cnd calea esofa,ian nu
este abordabil.
In stom se fi.eaz o sond de cauciuc prin intermediul creia alimentele
sunt introduse &n stomac cu o plnie sau serin,.
7ndicaii4
8 punerea &n repaus a esofa,ului dup operaii$ arsuri cu substane caustice
dup in,estie %oluntar sau accidentalL
8 stricturi esofa,iene postcaustice sau obstacoleL
8 cnd alimentarea artificial se impune %reme mai &ndelun,at.
0ateriale necesare4
8 alimente pasate$ cu consisten foarte redus$ la temperatura corpuluiL
8 plnie sau serin,i de cel puin !08E0 mlL
8 er%eele de DrtieL
8 ba,Det pentru &mpin,erea alimentelorL
8 material pentru protecia stomeiL
8 material pentru protecia patului.
5re,tirea pacientului i efectuarea procedurii4
8 este instruit cum se poate alimenta sin,urL
8 s8i spele minileL
8 s &ndeprteze pensa care &ncDide sondaL
8 s adapteze plnia la captul liber al sondei sau s monteze serin,aL
8 se introduc pe rnd alimentele fr s se depeasc "00 ml odat$ pentru
a nu destinde stomacul i pentru ca alimentele s nu se scur, &n afarL
8 se alterneaz introducerea licDidelor cu semisolideleL
8 doza pentru o mas nu trebuie s depeasc '00 mlL
8 la sfritul mesei se administreaz un licDid$ pentru a spla lumenul sondeiL
8 se &ncDide sonda la sfritul alimentaieiL
8 se fi.eaz sonda &n poziie %erticalL
8 pacientul rmne &n poziie eznd sau semieznd (poziia de decubit
dorsal fa%orizeaz Hre,ur,itareaH coninutului pe sond)L
8 este a*utat s8i spele minile.
In,ri*irea pacientului
8 se obser% te,umentele din *urul stomeiL
8 se prote*eaz pieleaL
8 se reface pansamentului din *urul stomei &n capul re,ur,itrii sucului
,astric.
+bser%aii
8 alimentarea poate fi fcut i de alt persoan instruit &n acest sensL
8 cnd indicaia de alimentare prin ,astrostom nu mai este de actualitate$
sonda se retra,e i se ateapt &ncDiderea stomei. 5la,a se &n,ri*ete &n
condiii de asepsie i antisepsie.
/-7,#+I.O2-2 11* 14.11 GngriBirea pacientului colostomiAat &
sc%imbarea pungii
>olostomia reprezint descDiderea i fi.area colonului la suprafaa peretelui
abdominal printr8o inter%enie cDirur,ical.
3cop
:tilizarea unui dispoziti% etan i discret pentru colectarea materiilor fecale i
meninerea inte,ritii cutanate$ ceea ce permite pacientului s desfoare o
acti%itate fizic normal.
3tomiile pot fi fcute$ dup necesitate$ &n mai mult zone4
8 ,astrostromia$ descDiderea la ni%elul stomaculuiL
8 ileostomia$ descDiderea la ni%elul intestinului subire (ileon)L
8 colostomia$ descDiderea colonului$ care poate fi fcut &n partea dreapt$ la
ni%elul colonului trans%ers sau &n partea stn,$ la ni%elul colonului si,moid.
>olestomia este pro%izorie sau definiti%.
7ndicaii4
>olostomie pro%izorie &n pediatrie
8 malformaie ano8rectal &nalt i *oasL
8 maladia 2irscDsprun, (dolicocolon)L
8 artrezia de colonL
8 traumatisme.
>olostomia pro%izorie la adult
8 polipoza familialL
8 di%erticulozaL
8 cancer de colon.
0ateriale necesare
8 pun,a pentru colostomie (ne%idan*abil$ cu filtru de protecie cutanat)L
8 monoloc (pun, i suport solidar) sau bibloc (pun, detaabil de suport)L
8 mnui sterileL
8 comprese sterileL
8 pudr cicatrizant i absorbant$ dac pielea peristomal este iritatL
8 ta%it renalL
8 doi saci colectoriL
8 foarfec$ un model pentru decupare (,Did de msurare)L
8 ap i spun neutruL
8 past protectoare$ pentru a asi,ura etanietateaL
8 material pentru protecia patului.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic pacientului modul de desfurare a &n,ri*iriiL
8 &n primele dou 8 trei zile$ pla,a abdominal se panseaz ca orice pla,
cDirur,icalL
8 &n a doua 8 a treia zi$ se poate elimina prin stomie un scaun pastos
mirositorL
8 pacientul trebuie a%ertizat i a*utat treptat s accepte noua ima,ine
corporalL
8 este anunat c &n a treia zi %a purta o pun,L
8 este susinut i a*utat pentru ca &n %iitor sa fie capabil sa se auto&n,ri*easc
(s8i scDimbe sin,ur pun,a)L
8 este aezat &n poziie decubit la primele scDimbri sau &n pozitie eznd la
urmtoarele$ cnd este capabil s8i pri%easc stoma i s8i scDimbe pun,a
sin,ur.
Efectuarea procedurii
8 se spal minile$ se dezinfecteazL
8 se pun mnui de unic folosinL
8 se &ndeprteaz coninutul pun,ii$ dac pun,a este %idan*abilL
8 se desface &ncet pun,a de sus &n *os$ fr s se tra,$ pentru a e%ita
e%isceraia4 o mn fi.eaz pielea abdominal$ cealalt detaeaz pun,aL
8 se cur te,umentele din *urul stomei cu apa i spun neutruL
8 se usuc foarte bine zona peristomalL
8 se obser% stoma care &n mod normal trebuie s fie umed$ roiatic spre
rozL
8 se aplic pudra cicatrizant i absorbantL
8 se acoper stoma cu o compresL
8 se selecteaz mrimea descDiderii stomei$ folosindu8se ,Didul de msurareL
8 se decupeaz cu a*utorul unei foarfeci poriunea de aderare a dispoziti%ului
stomic pe piele sub form de cerc$ astfel &nct descDiderea s fie cu *umtate
de milimetru mai mare dect stomaL
8 se &ndeprteaz compresaL
8 se &ndeprteaz Drtia din poriunea de lipire a dispoziti%ului stomic i se
aplic pe piele &ncepnd de la polul inferior i apsnd puin pn se lipete.
3e continu &ndeprtarea Drtiei i lipirea dispoziti%uluiL
8 se lipete &n continuare$ prin apsare uniform$ &n sens circular$ &n *urul
stomei$ pn se fi.eazL
8 se colecteaz i se &ndeprteaz materialele folositeL
8 se &ndeprteaz mnuileL
8 se spal minile.
In,ri*iri ulterioare
8 se aeaz pacientul &n poziie eznd sau decubitL
8 se e%alueaz reacia dup scDimbareL
8 se supra%e,Deaz s nu apar arsuri$ iritaii$ necroz$ e%isceraiiL
8 se obser% dac pun,a este lipitL
8 sistemul de colectare se scDimb la E zile$ dac nu se dezlipete.
/-7,#+I.O2-2 12* 14.12 '8ectuarea irigaiei colice :clisma pe
colestom;
7ntroducerea unei cantiti de ap prin colostomia stn,$ pentru ,olirea
intestinului.
3copindicaii4
8 ,olirea complet a intestinului de ,aze$ mucus i materii fecale$ pentru
e%itarea purtrii unei pun,i colectoare$ astfel &nct pacientul s8i poat
efectua acti%itile zilniceL
8 prima clism se face a F8a 8 a "08a zi postoperator i numai la
recomandarea mediculuiL
8 cea mai fa%orabil perioad este &n con%alescen$ &ntre # sptmni i !
luni dup inter%enia cDirur,icalL
8 se face la inter%al de !8# zile$ &ntotdeauna la aceeai or.
0aterialul necesar
8 un scaun decupat la mi*loc$ a%nd dedesubt un colectorL
8 iri,ator pentru colostomie$ tub adaptorL
8 canula colotip (sub form conic$ de plnie) folosit &n acest scopL
8 ap cldu 1008F00mlL
8 %aselinL
8 un de,et de mnu (din late.)L
8 un manon de iri,aieL
8 tampon opturator sau o pun, mic colectoareL
8 mnui de unic folosin$ comprese nesterileL
8 un prosopL
8 alezL
8 ap$ spun pentru curirea zoneiL
8 doi saci pentru colectarea deeurilor.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic pacientului proceduraL
8 se instaleaz pacientul &n poziia semiezndL
8 se urmrete efectuarea educaiei pentru autonomie &n %iitor.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se &ndeprteaz dispoziti%ul aplicat de pe planul cutanatL
8 se cur pielea din *urul stomei cu ap i spun neutru$ se usuc foarte
bineL
8 se aplic manonul (o pun, colectoare descDis la cele dou e.tremiti)L
8 se &ncDide e.tremitatea inferioar printr8un nod sau prin clampare$ sau se
introduce &ntr8un recipient colectorL
8 folosind de,etul de mnu$ se face un tueu la ni%elul stomei$ pentru a
repera poziia plniei (colotipului)L
8 se pre,tete iri,atorul cu ap cldu (1008F00 ml)$ se suspend pe un
suport$ apro.imati% la &nlimea umrului pacientuluiL
8 se elimin aerul din tubul iri,atoruluiL
8 se introduce colotipul lubrifiat la ni%elul colostomei prin e.tremitatea
superioar a manonuluiL
8 se descDide circuitul i apa se scur,e &n intestin &n apro.imati% 68"0
minuteL
8 la terminarea iri,aiei$ se &ndeprteaz colotipul$ se &ncDide partea
superioar a manonului cu o pens i se &ndeprteazL
8 se ateapt ,olirea total a intestinuluiL
8 e%acuarea se face sub supra%e,Derea asistentuluiL
8 se cur stoma cu ap i spunL
8 stoma se acoper cu pansamentL
8 &n timpul procedurii$ pacientul este ru,at s obser%e toate etapele$ pentru a
se putea auto&n,ri*i.
In,ri*irea dup procedur
8 la ni%elul stomei se face un pansament$ se pune un tampon obturator sau o
pun, mic opacL
8 pot aprea dureri abdominale$ ,reuri dac ,olirea nu este completL
8 durerile pot fi produse i de %iteza prea mare a licDidului de spltur$ iar
acestea pot fi pre%enite prin controlarea ritmului de scur,ere.
,#+I.O2-2 1>* GN$RIHIRI GN -RON'5RO2O$I'
/-7,#+I.O2-2 1* 1>.1 'Eaminarea radiologic a aparatului renal
5rocedura este descris la capitolul "0 ("0.".e 5re,tirea pacientului i
participarea la e.aminarea radiolo,ic a aparatului renal).
/-7,#+I.O2-2 2* 1>.2 'Eaminarea endoscopic a veAicii urinare
5rocedura este descris la capitolul "" ("".1 5articiparea asistentului medical
efectuarea la cistoscopiei).
/-7,#+I.O2-2 3* 1>.3 'Eaminarea ec%ogra8ic
5rocedura este descris la capitolul "0 ("0.# 5articiparea asistentului medical
la e.amenul cu ultrasunete$ ecDo,rafice).
/-7,#+I.O2-2 4* 1>.4 'Eaminarea cu iAotopi radioactivi.
/cintegra8ia renal
5rocedura este descris la capitolul "0 ("0.! Rolul asistentului medical &n
efectuarea e.amenelor cu izotopi radioacti%i$ scinti,rafie).
/-7,#+I.O2-2 >* 1>.> +uncia biopsic renal
5rocedura este descris la capitolul 9 (9.9.b 5articiparea asistentului medical
la efectuarea punciei biopsice).
/-7,#+I.O2-2 =* 1>.= /ondaBul veAical
5rocedura este descris la capitolul F (F.' 3onda*ul %ezical la femeie$ F.E
3onda*ul %ezical la brbat).
/-7,#+I.O2-2 @* 1>.@ +uncia veAical
5rocedura este descris la capitolul 9 (9.F 5articiparea asistentului medical la
efectuarea punciei %ezicii urinare)
/-7,#+I.O2-2 "* 1>." /pltura veAical
5rocedura este descris la capitolul F (F.6 3pltura %ezical).
/-7,#+I.O2-2 <* 1>.< /upraveg%erea pacientului cu sond
permanent
5rocedura se refer la montarea unei sonde permanente atunci cnd
e%acuarea %ezicii urinare de%ine imposibil$ nu e.ist controlul sfincterelor
sau se impune o monitorizare strict a funciei renale.
3cop
8 ,olirea %ezicii urinare &n retentia urinar temporar$ acut sau cronic
(afeciuni neurolo,ice$ com)L
8 incontinena urinar in%alidantL
8 inter%enii cDirur,icale pe aparatul ,enito8urinar (prostatectomie$ operaii
pe %ezic$ pe perineu$ Disterectomie)L
8 traumatisme ale arborelui urinarL
8 traumatisme ale mdu%ei (paraple,ie)L
8 la pacienii ari$ pentru e%aluarea diurezei orare.
0ateriale necesare4
8 sonda BoleW sterilL
8 apa distilat sau ser fiziolo,ic$ o fiol ("0 ml)L
8 serin, "0 mlL
8 %aselin sterilL
8 ,el anesteziantL
8 mnui sterile i nesterileL
8 cmp steril cu descDidere centralL
8 comprese sterileL
8 soluie antisepticL
8 pun,a %idan*abil$ ,radat pentru colectarea uriniiL
8 material pentru protecia patului4 alez$ muamaL
8 t%i renal$ bazinetL
8 colector pentru materialele folosite.
5re,atirea pacientului4
8 este anunat i i se e.plic necesitatea montrii sondeiL
8 se asi,ur intimitateaL
8 se informeaz (&n mod deosebit brbaii) ca introducerea sondei produce
oarecare *enL
8 se instaleaz pacientul confortabil &ntr8un pat pre,tit cu alez i muamaL
8 se face o toaleta ri,uroaa a or,anelor ,enitale utiliznd mnui de unic
folosinL
8 la femei se cur i se dezinfecteaza zona perianal$ labiile mari i mici$
meatul urinarL
8 la brbat se decaloteaz ,landul i se cur zona foarte bine insistnd
asupra meatului urinar.
Efectuarea procedurii4
8 persoana care efectueaz procedura se spal pe mini cu spun antiseptic
sau se dezinfecteaz cu o soluie alcoolic dup care &mbrac mnui sterile
(mnuile nu trebuie sa conin talc)L
8 se acoper re,iunea ,enital cu cmpul steril &n aa fel &nct meatul urinar
s fie accesibilL
8 se introduce sonda lubrifiat cu %aselin aplicnd teDnica sonda*ului
e%acuator simpluL
8 dup ptrunderea &n %ezic se introduc &n balonaul sondei "0 ml ap steril
sau ser fizilolo,ic pentru fi.areL
8 se racordeaz sonda la pun,a colectoare.
;a brbati prima sond se monteaz de ctre medic.
In,ri*irea dup procedur4
8 deoarece e.ist un risc crescut de infecie$ toate mane%rele se fac &n
condiii de strict asepsie i antisepsieL
8 se %erific permeabilitatea sondei i etaneitatea sistemului (sond$
pun,)L
8 se instruiete pacientul s nu comprime sondaL
8 pacientul este atenionat s susin pun,a atunci cnd se deplaseazL
8 se %erific zilnic aspectul urinii eliminate$ se noteaza cantitateaL
8 se menine o buna i,ien local$ a%nd &n %edere prezena unor e%entuale
scur,eri %a,inale i eliminarea scaunuluiL
8 se recomand efectuarea toaletei locale de doua ori pe ziL
8 se obser% aspectul meatului urinar$ roeaa asociat cu *ena local fiind
semn de infecieL
8 dac urina de%ine tulbure$ la recomandarea medicului$ se recolteaz prob
pentru uroculturL
8 &n cazul inter%eniilor cDirur,icale se respect cu strictee toate
recomandrile medicului.
,#+I.O2-2 1=* GN$RIHIRI GN 7O2I 1'.#7O2I,'
/-7,#+I.O2-2 1* 1=.1 $licemia capilar
3cop
8 controlul rapid al ,licemiei cnd se impun deciziiL
8 autocontrolul &n cadrul monitorizrii DC insulino8dependent i insulino
necesitant
0edicul specialist stabilete orarul i frec%ena determinrilor ,licemiei.
7ndicaii
8 &n DC" determinrile se efectueaz zilnic preprandial i postprandial (la !
ore dup mas) i ori de cte ori inter%in e%enimente nepre%zute care
modific orarul i dozele de insulin (&n consecin alimentaia)L
8 cel puin o dat pe sptmn se face profil ,licemic (determinri
preprandial$ postprandial i la # dimineaa)L
8 &n DC! determinrile se fac sptmnal.
5re,tirea pacientului
8 pacientul este instruit s8i determine sin,ur ,licemia folosind ,lucometrulL
8 pacientul este a%ertizat c teDnica determinrii poate %aria uor &n funcie
de aparatL
8 dac pacientul are tulburri de %edere (retinopatie) determinarea %a fi
fcut de un aparintor instruit sau de asistenta medical.
0ateriale necesare
8 ,lucometruL
8 teste reacti%e (bandelete$ stripsuri)L
8 ace speciale atraumaticeL
8 tampoane uscate.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se ter,e pentru a usca foarte bine pielea (pe pielea umed nu se formeaz
pictura)L
8 se &neap lateral la ni%elul ultimei falan,eL
8 se ter,e prima pictur cu un tampon uscatL
8 se formeaz a doua pictur care este depus cu precizie prin atin,erea
captului reacti% al bandeleteiL
8 din momentul atin,erii bandeletei cu pictura de sn,e &ncepe
cronometrarea timpuluiL
8 fiecare tip de bandelete reacti%e este &nsoit de un protocol de lucru (pentru
citire %izual sau electronic).
+bser%aii
8 testele trebuie s fie &n termen de %alabilitate$ data fiind &nscris pe flacon
8 se pstreaz &ntre !8#0
0
L
8 scoaterea fiecrei bandelete (test) este urmat de &ncDiderea etan a
flaconului$ interiorul flaconului fiind meninut uscatL
8 captul reacti% al bandeletei nu trebuie atinsL
8 fiecare tip de bandeleta este specific unui anumit tip de ,lucometruL
8 ,licemia recoltat din sn,e capilar este cu apro.imati% !0 m, mai mare
dect cea recoltat din sn,ele %enos.
V/;+R7;E -;7>E07>E N+R0/;E 7ND7BEREN< DE 0+0EN<:; RE>+;<AR77
3:N< >:5R7N3E IN<RE 608""0 m,dl
/-7,#+I.O2-2 2* 1=.2 .estul toleranei la glucoA&oral :....$.O;
3cop
8 testarea toleranei la ,lucoz &n %ederea stabilirii dia,nosticului de diabet
zaDarat la persoanele la care ,licemia bazal (preprandial$ a *eun) este &ntre
""08"!6 m,M.
7ndicaii
8 suspiciune de diabet zaDarat (retinopatie$ neuropatie$ nefropatie)$ ni%ele
ale ,lucozei serice Ha *eunH sau postptandial la limitL
8 antecedente familiale de diabetL
8 obezitate importantL
8 istoric de infeciiL
8 ,ra%id (spt. !'8!F de ,estaie) cu istoric familial de diabet sau a%ort
spontan$ ft macrosom (peste '000 ,) &n antecedente.
0ateriale necesare
8 doz standard4 8 1E , ,lucoz dizol%at &n #00 ml ap pentru aduliL
8 "$1E ,P, corp (,reutatea ideal) pentru fr a depi 1E ,r. la copilL
8 serin,i$ ace$ flacoane sau %acuteinere pentru recoltarea sn,elui (capac ,ri
sau rou pentru a e%ita Demoliza)L
8 flacoane pentru urin.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic necesitatea efecturii probei i modul de derulareL
8 se informeaz c in,erarea soluiei de ,lucoz se face &n E minuteL
8 se obin e%entuale informaii despre re,imuri de slbireL
8 se e%it stresulL
8 se informeaz pacientul c este posibil s apar ameeli$ tremor$ an.ietate$
transpiraii care trebuie semnalateL
8 se instruiete s nu mnnce cel puin "0 ore$ s nu fumeze$ s nu bea ceai
sau cafeaL
8 este atenionat c restriciile se menin pe timpul desfurrii probeiL
8 &naintea probei nu se impun restricii alimentare$ pacientul consum minim
"E0 , DidrocarbonateL
8 &n timpul probei$ pacientul st &n repaus.
Efectuarea probei (orar de desfurare 1$#08"0$00)
+ra 1$#04 8 se %erific dac pacientul a respectat recomandrileL
8 se recolteaz sn,e pentru ,licemia a *eun
8 se administreaz soluia de ,lucoz (#00 ml. ap T 1E , ,lucoz) pe care
pacientul o bea &n E minuteL
8 se noteaz timpul din momentul primei &n,DiituriL
8 pacientul rmne &n repaus$ nu consum alimente$ nu fumeaz.
5oate s bea apL
Dup ! ore (9$#0) 8 se recolteaz sn,e pentru ,licemieL
8 se eticDeteaz probele i se trimit la laborator.
Not4 Recoltarea se poate face i la " or dac medicul solicit.
In,ri*irea pacientului dup prob
8 rmne sub supra%e,DereL
8 se %erific dac apar transpiraii$ stare de an.ietate$ reaciile fiind mai
frec%ente la supraponderali i sunt determinate de creterea secreiei de
insulin stimulat de creterea ,licemieiL
Dac manifestrile apar &n timpul probei$ aceasta se &ntrerupe$ pacientul
primete mncare.
5articulariti la ,ra%id
8 recoltarea sn,elui se face la "$ ! i # oreL
8 femeile ,ra%ide care nu au prezentat alterarea toleranei la ,lucoz &naintea
sptmnii !' %or efectua un test cu E0 , ,lucoz!00 ml ap &n sptmnile
!'8!FL
8 dac ,licemia la " or este e,al cu "'0 m,dl se efectueaz <<-+ cu "00
, ,lucoz.
/-7,#+I.O2-2 3* 1=.3 Determinarea %emoglobinei glicoAilate
:glicate;
3e refer la e%aluarea pe termen lun, a ni%elelor serice medii ale ,lucozei.
/sistentul medical recolteaz E ml sn,e prin puncie %enoas &ntr8un
%acuum cu capac ,ri$ la recomandarea medicului.
5acientul poate solicita un ser%iciu de laborator s determine Demo,lobina
,licolizat pentru a e%alua %alorile medii ale ,lucozei pe o perioad de ' luni.
Valoarea nu este afectat de %ariaii pe termen scurt (e.4 mese$ efort fizic$
stres$ medicamente Dipo,licemiante).
/-7,#+I.O2-2 4* 1=.4 #dministrarea insulinei
3copindicaii
8 pentru asi,urarea supra%ieuirii cu diabet zaDarat tip "L
8 pentru controlul ,licemiilor la pacienii cu diabet zaDarat tip ! cnd
antidiabeticile orale combinate cu dieta nu atin, obiecti%ele terapeuticeL
8 episoade de stres metabolic acut (infarct miocardic$ a%c$ infecii moderate
sau se%ere)L
8 pre8L intra8 i post operator cnd se suspend medicaia oralL
8 insuficiena Depatic i renal cnd antidiabeticile orale sunt contraidicateL
8 &n diabetul zaDarat ,estaional care nu se rezol% prin dietL
8 &n ur,ene Diper,licemice4 cetoacidoz$ Diper,licemie Diperosmolar.
<ipuri de insulin
8 7nsuline rapide cu aciune scurt$ care se folosesc &n situaii de ur,en
metabolic sin,urele care se pot administra 7.V. acionnd &n mai puin de "0
minute (insuline prandiale care se in*ecteaz &naintea meselor)L
8 7nsuline intermediare cu aciune prelun,it i insuline cu aciune lun,
(insuline bazale care se administreaz dimineaa i seara)L
8 7nsuline premi.ate (bifazice) amestec &n diferite proporii de insulin cu
aciune rapid i insulin cu aciune intermediar.
Responsabiliti
0edicul48 stabilete dozele$ tipul de insulin i orarul de administrare$ locul
administrrii
/sistentul medical4
8 administreaz insulina conform indicaiilorL
8 instruiete pacientul cum s8i fac in*ecia cu insulin i &l asist pentru
stabilirea corect a dozelorL
8 instruiete pacientul pri%ind modul de pstrare a insulinei$
8 instruiete pacientul pri%ind recunoaterea semnelor Dipo,licemiei.
0ateriale necesare
8 insulin &n flacoane$ cartue sau pen8uri preumpluteL
8 serin,i pentru insulin (cu capac de 0.!E 8 " ml)L
8 ace de "! mm$ F mm$ 6 mm.
5re,tirea pacientului
3e instruiete pacientul cu pri%ire la4 0odul de pstrare a insulinei4
8 flacoane$ cartue$ pen8uri nedescDise$ se pstreaz la fri,ider (departe de
con,elator$ &ntre !8FS>$ pn la data e.pirrii)L
8 flacoane$ cartue pen8uri descDise$ se pstreaz &n aceleai condiii cel mult
"8! luniL
8 flacoanele se pot pstra i la temperatura camerei (&ntre !8#0S>)$ fr s
fie e.puse la lumin$ nu mai mult de !F de zile. Dac timpul este depit$ se
pierde %alabilitatea.
Verificarea aspectului insulinei
8 insulinele rapide au aspect clar$ limpedeL
8 insulinele intermediare sau lente au aspect lactescent$ turbid$ fr flacoane.
7nsulina cu flacoane nu se administreazL
5re,tirea insulinei &n %ederea administrriiL
8 se scoate insulina din fri,ider cu 60 minute &nainte$ pentru a se &nclzi la
temperatura camereiL
8 insulinele intermediare sau lente se omo,enizeaz prin culcarea flaconului
i rularea blnd &ntre palme de #0 de ori. a,itarea flaconului &n poziie
%ertical produce bule i imperfeciuni la dozare. dac insulina nu se
omo,enizeaz$ nu se administreazL
8 nu se amestec insuline cu concentraii diferite i nici tipuri de insulin
diferiteL
/le,erea locului administrrii &n concordan cu tipul de insulin i cu
recomandarea medical.
8 pentru insuline rapide 8 abdominal 8 cu e.cepia a E cm &n *urul ombiliculuiL
8 pentru insuline intermediare4 coaps$ feseL
Bactorii care influeneaz absorbia insulinei i$ respecti%$ orarul meselor
8 efortul fizic determin creterea flu.ului san,%in i$ respecti%$ a ratei
absorbieiL
8 e.punerea la cldur (baie$ masa*$ pla*) fa%orizeaz absorbia mai rapid
i ,lucidele se administreaz cu cte%a minute mai de%remeL
8 e.punerea la fri, produce %asoconstrucie$ &ncetinete absorbia$ alimentele
fiind administrate cu cte%a minute mai trziuL
<eDnica administrrii insulinei4
8 nu este necesar dezinfecia cu alcool$ dar trebuie realizat i,ienizarea
loculuiL
8 dac se folosete totui alcool$ se ateapt e%aporareaL
8 se &ncarc serin,a sau pen8ul cu numrul de uniti recomandateL
8 pen8urile au a%anta*ul c produc un z,omot pentru fiecare unitate de
insulin$ permind dozarea de ctre persoanele cu probleme de manualitate
(tremurturi) sau tulburri de acuitate %izual$ administrarea putndu8se
face cu uurin indiferent de locul unde se afl pacientul (&n afara
domiciliului)L
8 &n re,iunea abdominal sau fesier$ in*ectarea se face &n pliu cutanat$
&neparea fiind realizat &n un,Di de 90S dac esutul subcutanat este bine
dez%oltat sau &n un,Di de 'ES la persoanele slabe i la copiiL
8 pentru pacienii slabi i copii$ in*ectarea se face &n zona deltoidian sau
coaps$ &n un,Di de 'ESL
8 se d drumul pliului dup retra,erea aculuiL
8 nu se maseaz locul$ deoarece ,rbete absorbiaL 7mportana rotaiei
locului de in*ecie
8 rotaia se face &n aceeai arie$ pentru a pre%eni lipodistrofia (lipoDipertrofia
U depunere e.cesi% de ,rsime sau lipoatrofia U topirea esutului ,ras
subcutanat)L
8 urmtoarea in*ecie se face la minimul ! cm de in*ecia anterioarL
Respectarea re,ulilor care fa%orizeaz reducerea durerii la in*ectare
8 soluia se in*ecteaz la temperatura camerei (se scoate din fri,ider cu 60
minute &nainte)L
8 aerul se elimin corectL
8 zona se spal sau se dezinfecteaz cu alcool i se ateapt e%aporareaL
8 zona trebuie s fie rela.atL
8 &neparea te,umentului se face rapidL
8 &n timpul in*ectrii nu se scDimb direcia aculuiL
8 se folosesc ace adec%ate$ &n funcie de ,rosimea esutului subcutanat (68F8
"!8"6 mm)L
Recunoaterea Dipo,licemiei i cauzele care o determin4
3imptome &n Dipo,licemie4
8 transpiraii$ piele rece i umedL
8 palpitaiiL
8 tremurL
8 respiraie acceleratL
8 creterea presiunii arterialeL
8 neliniteL
8 paloareL
8 ,rea.
>auze4
8 administrarea unei doze inadec%ate de insulinL
8 absorbia inadec%at a insulinei &n zona cu Diperdistrofie (&ncetinete
procesul)L
8 nerespectarea inter%alului dintre administrarea insulinei i administrarea
alimentelor (omiterea meselor$ mai ales a celor de sear)L
0suri de combatere a Dipo,licemiei
8 se administreaz "0 ,r de Didrocarbonai absorbabili (suc de fructe$ lapte
sau fructe).
/-7,#+I.O2-2 >* 1=.> Rolul asistentului medical Dn cetoacidoAa
diabetic
>etoacidoza este o stare patolo,ic caracterizat prin perturbri ,ra%e ale
metabolismului ,lucidic$ lipidic$ protidic$ i Didroelectrolitic.
2iper,licemia este caracteristic cetoacidozei$ %aloarea depete !E08#00
m,dl asociat ,licozuriei (apare la ,licemie peste "F0 ,rdl) i poliurie care
antreneaz eliminarea de sruri. >etoacidoza se poate instala brutal sau lent.
Responsabiliti
0edicul4
8 pune dia,nosticul$ stabilete planul terapeutic indi%idualizat
/sistentul medical4
8 recunoate semnele Diper,licemieiL
8 aplic tratamentul conform planului terapeutic stabilit de medicL
8 supra%e,Deaz pacientul.
In,ri*irea pacientului4
Recunoaterea semnelor
8 polidipsieL
8 poliurieL
8 scdere &n ,reutateL
8 desDidratareL
8 ,reuri$ %rsturiL
8 Dalena acetanomicL
8 respiraie OussmaulL
8 tensiune arterial sczutL
8 taDicardieL
8 tulburri ale strii de contienL
8 com &n cetoacidezele ne,li*ate.
>auzele declanatoare ale cetoacidozei i comei diabetice
8 eroarea pri%ind administrarea insulinei (oprirea brusc$ fr a%iz medical)L
8 ,reeli repetate de re,im alimentar$ consum &n e.ces de ,lucide i ,rsimiL
8 creterea ne%oilor de insulin 8 &n cazul unor infecii curente (respiratorii$
urinare$ cutanate)$ stri febrile$ stres$ infarct de miocard$ accident %ascular
cerebralL
8 tratamente cu medicamente Diper,licemiante (corticoterapia)L
/plicarea recomandrilor medicale
8 pacientul trebuie s a*un, ur,ent la spitalL
8 se monteaz o perfuzie cu ser fiziolo,ic pentru a Didrata pacientulL
8 &n cetoaccidozele incipiente$ dac e.ist toleran di,esti%$ se Didrateaz
pacientul oral cu cantiti mici$ repetate cu insistenL
8 medicul specialist instituie tratament cu insulin rapid &n ' prize pe ziL
8 administrarea insulinei rapide se face i.%.$ i.m. sau s.c. &n funcie de
rapiditatea cu care se dorete instalarea efectului i de %aloarea ,licemieiL
8 se scot din alimentaie lipidele i proteineleL
8 administrarea Didrailor de carbon (Dc) se %a face sub form uor di,estibil
(semilicDide$ licDide)$ cuprinznd lactate$ sucuri de fructe$ fructe deco*ite i
pasate$ finoaseL
8 doza de insulin$ calea de administrare i ritmul sunt Dotrte de ctre
medicL
8 meninerea insulinelor rapide se face pn cnd cetoacidoza dispare i
cauza este &nlturat. 3upra%e,Derea pacientului &n timpul episodului
cetoacidozic i dup aceea$ pentru pre%enirea complicaiilor
8 supra%e,Derea perfuzieiL
8 durata perfuziei este dictat de reluarea toleranei di,esti%eL
8 licDidele sunt stabilite de medic.
/dministrarea de +! la ne%oie
8 supra%e,Derea diurezei (e%entual sonda* %ezical)L
8 recoltarea probelor de laborator &n conformitate cu recomandarea
medicului4 ,licemia$ ,licozuria$ iono,rama (poate aprea Dipopotasemie)L
8 se supra%e,Deaz respiraia$ ta (risc de colaps$ pulsul$ stare de contien)L
8 &nclzirea pacientului cu buiote$ deoarece pacientul are tendina de
Dipotermie.
/-7,#+I.O2-2 =* 1=.= Rolul asistentului medical Dn %ipoglicemie
:1;N
2ipo,licemia reprezint scderea ,licemiei sub E0 m,dl asociat cu
simptome caracteristice care dispar dup administrarea de ,lucoz. In cazul
Dipo,licemiei este important s cunoatem4
8 condiiile de apariieL
8 manifestrile clinice i probele de laboratorL
8 pre%enirea i tratamentul.
Responsabiliti
0edicul4
8 stabilete dia,nosticul de Dipo,licemieL
8 stabilete planul terapeutic.
/sistentul medical4
8 recunoate semnele Dipo,licemiei i identific cauzele$
8 acord primul a*utor &n caz de Dipo,licemie$ conform protocoalelor e.istente
i aplic planul terapeuticL
8 supra%e,Deaz i &n,ri*ete pacientul.
:2;In,ri*irea pacientului cu Dipo,licemie
a;Recunoaterea semnelor i simptomelor Dipo,licemiei
3emne i simptome determinate de reacia sistemului ner%os simpatic4
8 transpiraii$ piele umed i receL
8 palpitaiiL
8 tremurturiL
8 respiraie accelerat
8 creterea tensiunii arterialeL
8 neliniteL
8 paloareL
8 ,rea uneori.
3emne i simptome de neuro,licopenie4
8 foameaL
8 asteniaL
8 senzaia de cap ,reuL
8 cefalee (frontal i retroorbitar)L
8 slbiciune muscularL
8 comportament a,resi%$ tulburri de comportamentL
8 stare de confuzieL
8 amoreli (parastezii la buze$ limb$ uneori la de,etele minilor)L
8 tulburri de %edere (%edere dubl$ &n cea)L
8 con%ulsiiL
8 deficit motorL
8 com$ deces.
+bser%aii
/tra, atenia antura*ului4
8 paloareaL
8 transpiraiileL
8 tulburri de comportamentL
8 tremurturileL
8 contraciileL
8 dezorientareaL
8 confuziaL
8 coma.
b;7dentificarea cauzelor Dipo,licemiei
8 e.cesul de insulinL
8 lipsa Didrocarbonatelor sau in,estia insuficientL
8 neadaptarea dozei de insulin la efort sau lipsa consumului suplimentar de
,lucideL
8 doza de insulin inadec%at repartizat pe meseL
8 administrarea unor medicamente.
c;/plicarea planului terapeutic i combaterea Dipo,licemiei &n conformitate
cu protocoalele de &n,ri*ire i de momentul apariiei semnelor i simptomelor
Dac ,licemia are %ariaii de E0810 m,dl are simptome discrete i apar cu
puin timp &naintea mesei sau ,ustrii4
8 se ofer pacientului sau se sftuiete s ia "0 ,r de ,lucide sub form de
tablete de ,lucoz sau zaDrsuc de fructeL
8 se ateapt "08"E minute$ apoi se ser%ete masa sau ,ustarea pro,ramat.
Dac Dipo,licemia apare noaptea4
8 se administreaz "08"E , ,lucoz sau zaDrL
8 se continu supra%e,Derea atent a pacientuluiL
Dac ,licemia scade sub E0 m,dl cu stare de contien pstrat
8 se administreaz oral "08!0 ,r ,lucoza sau zaDr dizol%ate &n ap i se %a
repeta la ne%oieL
8 Didrocarbonatele rapid absorbite care se administreaz &n Dipo,licemie sunt
&n ordinea preferinei4 tablete de ,lucoz$ zaDr$ sucuri de fructe &ndulcite cu
zaDr$ buturi rcoritoare cu zaDr (pepsi$ coca8cola$ fanta)L
8 la "E8!0 minute$ se msoar ,licemia i$ dac nu s8a restabilit$ se repet
procedura pn la rezol%area episodului Dipo,licemicL
Dac pacientul diabetic cu Dipo,licemie este confuz$ apatic$ prezint lentoare
&n micri i %orbire4
8 este supra%e,Deat permanent de persoanele din antura*L
8 se %a aplica tratamentul indicat4 administrarea de ,lucoz sau ,luca,on.
Dac pacientul prezint trismus$ nu poate descDide ,ura$ soluia de ,lucoz
sau zaDr se introduce &n spaiul dintre obraz i arcadele dentare cnd
pacientul are refle. de de,lutiie
8 absena refle.ului de de,lutiie reclam administrarea de ur,en a
tratamentului in*ectabil cu ,luca,on sau ,lucoz.
8 se folosete soluie de ,lucoz "08!0M care se in*ecteaz strict intra%enos
de ctre o asistent medical sub supra%e,Derea unui medic.
/dministrarea ,luca,onului
8 poate fi fcut intramuscular &n cadranul supero8e.tern fesierL
8 ,luca,onul (fiola de " m,) trebuie s fie &n termen de %alabilitate$ se
pstreaz &n fri,iderL
8 fiola de ,luca,on este &nsoit de flaconul cu sol%ent i serin, adec%atL
8 se introduce aer &n flaconul cu sol%entL
8 se aspir sol%entul i se transfer &n flaconul cu ,luca,onL
8 se a,it blnd pn se dizol%L
8 se aspir soluiaL
8 se in*ecteaz.
d;3upra%e,Derea i educaia pacientului
5acientul %a fi instruit cum poate pre%eni Dipo,licemia4
8 s8i noteze &ntr8un carnet simptomele care au a%ertizat Dipo,licemiaL
8 s discute cu medicul cauzele Dipo,licemiei care poate modifica scDema de
tratamentL
8 s8i testeze ,licemia pentru o anumit perioad de timp dup
Dipo,licemieL
8 s aib permanent asupra lui tablete de ,lucoz sau zaDr i s consume
cnd apar semne de Dipo,licemieL
8 se e%it alimentele ,rase
8 dac dimineaa sunt semne de neuro,licopenie$ se cerceteaz ,licemia &n
timpul nopiiL
8 s consume un supliment de ,lucide atunci cnd face un efort fizic susinutL
8 se ia o ,ustare mai trziu seara pentru a pre%eni Dipo,licemia nocturnL
8 s scDimbe locul in*ectrii pentru e%itarea lipodistrofiei Dipertrofice care
&mpiedica absorbia insulineiL
8 s8i controleze ,licemia cnd se urc la %olan sau pe biciclet i s
&nceteze s conduc la cel mai mic semn de Dipo,licemie.
5acientul trebuie atenionat c Dipo,licemiile se%ere i prelun,ite pot conduce
la afectarea ire%ersibil a sistemului ner%os.
,#+I.O2-2 1@* GN$RIHIRI GN 7O2I D'R1#.O2O$I,'
/-7,#+I.O2-2 1* 1@.1 +relevarea bacteriologic din pustule
3e face &nainte de antibioterapie.
0ateriale necesare
8 ace subcutanate sterileL
8 materiale de dezinfectareL
8 mnui de unic folosinL
8 serin,i ! ml sterileL
8 bon de cerere e.amen bacteriolo,icL
8 sticlu$ eprubete sterile.
Efectuarea procedurii
8 se e.plic importana i derularea proceduriiL
8 se instaleaz pacientul confortabilL
8 se spal minileL
8 se adapteaz acul la serin,L
8 se prele%eaz coninutul pustulei$ fr s se atin, pielea din *ur$ se
strpun,e pustula cu acul i se aspir coninutul &n serin,L
8 nu se detaeaz acul de la serin,L
8 se dezinfecteaz leziuneaL
8 se eticDeteaz produsulL
8 se trimite repede la laborator.
Rezultatul se poate obine dup o or la e.amenul microscopic$ dup !' ore
pentru culturi i identificarea ,ermenilor$ dup '0 ore pentru antibio,rame.
/-7,#+I.O2-2 2* 1@.2 +relevarea produselor micotice de la nivelul
mucoaselor
Recoltarea se face &naintea tratamentului antifun,ic sau cu o fereastr
terapeutic de ' sptmni. Respectarea condiiilor de asepsie este foarte
important pentru rezultat corect
0ateriale4
8 ta% curat$ dezinfectat i ! tampoane sterileL
8 t%i renalL
8 mnui de unic folosinL
8 mascL
8 scule dublu pentru trimiterea la laborator cu buletinulL
8 eticDeteL
8 buletin de cerere corect completat.
Efectuarea procedurii
8 3e spal minileL
8 se pun mnuileL
8 se scoate tamponul din ambala*ul su fr s se atin,L
8 se realizeaz prele%area foarte precis$ din zona de leziuneL
8 se plaseaz tamponul &n pun,a de ori,ine$ fr a atin,e e.teriorul
ambala*uluiL
8 se eticDeteaz$ se noteaz data i ora prele%riiL
8 se dezinfecteaz ta%aL
8 se &ndeprteaz mnuileL
8 se spal minileL
8 se trimite produsul la laboratorL
8 se noteaz e.amenul &n dosarul pacientului.
Recoltarea &n micoza %a,inal
8 pacienta este aezat &n poziie ,inecolo,icL
8 se monteaz un specul %a,inalL
8 prele%area se face de pe mucoasa %a,inal$ cu a*utorul unui tampon de la
ni%elul colului i %a,inuluiL
8 recoltarea nu este dureroas i se recomand ca &nainte de recoltare s nu
se fac toaleta %a,inal$ pentru c se modific rezultatulL
8 la brbat$ recoltarea se face la ni%elul meatului urinar i din leziuni$
pacientul fiind &n poziia aezat sau semieznd$ de preferin dimineaa
&nainte de miciune.
In micoza anal4 Recoltarea se %a realiza de la ni%elul mar,inii anale fr
ptrundere &n rect.
Educarea pacientei pentru e%itarea recidi%ei micozei %a,inale
8 e%itarea bilor calde &n *acuzzi i piscinL
8 se prefer duulL
8 e%itarea Dainelor sinteticeL
8 e%itarea deodorantelor$ spraW8urilor i spunurilor parfumateL
8 e%itarea ,elului de duL
8 folosirea spunului neutruL
8 utilizarea prezer%ati%ului.
/-7,#+I.O2-2 3* 1@.3 +relevarea cutanat Dn dermato8iii
8 se face &nainte de &nceperea tratamentului sau dup ' sptmni de la
&ncetarea tratamentului cu antifun,iciL
8 calitatea recoltrii condiioneaz rezultateleL
8 e.amenul direct rele% filamente miceliene &ntre lam i lamel dup
adu,area picturilor de potasiu i trecerea prin flacrL
8 cultura realizat %a prezenta o colonie &ntre "08!0 zile.
0ateriale
8 ta% curat$ decontaminatL
8 cDiureta steril pentru obinerea scuamelor$ dac leziunea este uscatL
8 dou tampoane sterile$ dac leziunea este umedL
8 pentru leziunile un,Diilor$ forfecu sterilL
8 &n caz de rie (scabie) se recolteaz pr &ntr8o cutie mic$ sterilL
8 mnui de unic folosinL
8 masc$ dac este ne%oieL
8 sac dublu pentru transportul produsului recoltatL
8 sticlue cu numele pacientuluiL
8 buletin de cerere.
Efectuarea procedurii
8 se spal minileL
8 se pun mnuileL
8 pentru leziuni uscate$ se racleaz leziunea cu a*utorul cDiuretei i se pun
scuamele &ntr8o cutie mic$ sterilL
8 pentru leziuni umede$ se recolteaz cu tamponul &n pun,a de ori,ine$ fr
contact cu e.teriorul ambala*uluiL
8 se eticDeteaz produsul recoltat$ cuprinznd ora i data prele%riiL
8 se dezinfecteaz ta%aL
8 se &ndeprteaz mnuileL
8 se spal minileL
8 produsele se duc la laboratorL
8 se noteaz &n foaie recoltarea fcut.
Educaia pacientului
In caz de recidi% msurile pre%d4
8 completarea declaraiei obli,atoriiL
8 tratarea animalului contaminatorL
8 izolarea ele%ilorcopiilor din coli,rdinie.
/-7,#+I.O2-2 4* 1@.4 7iopsia cutanat
Este de competena medicului a*utat de asistenta medical care pre,tete
materialele necesare. 5rocedura const &n prele%area unui fra,ment de piele
mai mic de # mm sub anestezie local. Bra,mentul recoltat se pune &ntr8o
soluie fi.atoare recomandat$ &n funcie de e.amenul realizat.
0ateriale necesare4
8 msu de instrumenteL
8 materiale pentru anestezie4 serin, steril cu ac steril coninnd lidocain
"M cu sau fr adrenalin (&n funcie de cererea medicului)$ &n funcie de
locul biopsieiL
8 comprese sterile$ soluii antisepticeL
8 material pentru biopsie4 comprese sterile$ antiseptice$ mnui sterile$ cmp
operator cu fereastr$ bisturiu mecanic$ foarfec$ o pens cu ,Deare$ fire
pentru te,ument$ foarfec i o pens DemostaticL
8 material pentru pansamentL
8 flacon cu soluie fi.atoareL
8 eticDete.
Efectuare procedurii
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandarea pentru biopsieL
8 se aeaz pacientul &n poziie confortabil$ se elibereaz zona biopsiei$ se
face asepsie cutanat i se plaseaz deasupra cmpul cu fereastrL
8 medicul discut cu pacientul pentru depistarea contraindicaiilor anestezieiL
8 asistenta a*ut medicul i supra%e,Deaz semnele %itale i tolerana
pacientuluiL
8 pla,a se panseaz$ se a*ut pacientul dac prezint stare de ruL
8 produsul recoltat se trimite la laborator &mpreun cu buletinul de e.amenL
8 se colecteaz deeurile conform precauiilor uni%ersaleL
8 se spal minile.
/-7,#+I.O2-2 >* 1@.> GngriBiri Dn candidoAa bucal
3cop
3uprimarea factorilor fa%orizani$ de proliferarea local a candidei4 corectarea
,licemiei$ prezena protezei dentare$ uscciunea ,urii$ medicamente$ mai
ales antibiotice
In,ri*iri4
8 ecDilibrarea diabetuluiL
8 oprirea tratamentului fa%orizant$ dac este posibilL
8 splarea ca%itii bucale cu o suspensie antifun,ic$ a protezei dentareL
8 pacientul este instruit ca dup splarea protezei aceasta s fie inut &n
soluie naDco#L
8 splarea de #8' ori pe zi cu soluie de bicarbonat de sodiu pentru creterea
p28ului bucalL
8 administrarea tratamentului recomandat.
/-7,#+I.O2-2 =* 1@.= GngriBiri Dn intertrigo micoAic
8 se face baie zilnic la picioare timp de "0 minute cu perman,anat de
potasiu diluat ""0.000L
8 se usuc bine cu prosop uscatL
8 aplicarea de antifun,ice sub form de crem &ntre de,etele de la picioareL
8 plasarea unor comprese rulate &ntre de,ete pentru a permite pliurilor
interdi,itale s fie bine aerate.
>nd sunt afectate plicile
8 se dezinfecteaz pliurile cu comprese &mbibate cu soluie de clorDe.idina
sau dac pliurile sunt foarte umede se %a utiliza betadin sau nitrat de ar,int
"M &n conformitate cu recomandarea medicalL
8 se usuc plicile folosind comprese absorbanteL
8 se poate lsa &n plic o compres uscat.
Recomandarea medicului4
8 se scDimb DaineleL
8 &n,ri*irile sunt efectuate de dou ori pe zi &n cazul &n care secreiile sunt
umede.
<ratamentul dureaz &n *ur de "E zile
Educarea pacientului
8 i,iena ri,uroasL
8 consiliere dietetic dac pacientul pierde &n ,reutateL
8 pacientul poate s poarte osete$ folosete prosoape personaleL
8 suprimarea factorilor fa%orizani atunci cnd se poateL
/-7,#+I.O2-2 @* 1@.@ GngriBirea pacientului cu ulcer de gamb
;eziunea reprezint pierderea de substan cutanat$ de profunzime
%ariabil$ putnd a*un,e la os.
Este complicaia cea mai ,ra% a tulburrilor trofice ca urmare a dificultilor
circulatorii locale$ arteriale sau %enoase.
3upra%e,Derea tratamentului
8 se e%alueaz durerea &nainte i dup pansamentL
8 se supra%e,Deaz4
8 aspectul ulcerului4 &nmu,urirea (bur*onarea) e.cesi%$ necroza$ e.tensie a
leziunii$ suprainfecia$ culoarea %erde i mirosul caracteristic arat o infecie
cu piocianic) scur,erisecreiiL
8 moralul pacientului$ starea nutriional$ mobilitatea pacientuluiL
8 se apreciaz eficacitatea tratamentului&n,ri*irii prin4
8 diminuarea dureriiL
8 e%oluie fa%orabil a pl,ii4 absena secreiilor$ absena mirosurilor$
epidermizarea$ curireaL
8 mobilizarea pacientuluiL
8 se obser% efectele secundare4 starea te,umentelor din *urul ulcerului$
intolerana pansamentului$ semne de infecie.
Educaia pacientului4
8 s e%ite ortostatismul prelun,itL
8 s poarte Daine le*ereL
8 s e%ite supra,reutateaL
8 s e%ite cldura.
3e sftuiete pacientul4
8 s in picioarele puin mai sus cnd este &n decubit dorsalL
8 s practice &notul$ mersul pe *osL
8 baie la du cu ap cldu pentru a e%ita %asodilataia.
/-7,#+I.O2-2 "* 1@." GngriBirea picioarelor la un pacient cu
eriAipel
5re%enirea erizipelului face apel la o bun i,ien corporal i la o folosire
corect a antisepticilor topice$ pentru c o mic leziune poate fi poarta de
intrare pentru streptococ responsabil de dermatoze infecioase ,ra%e.
Educaia pacientului
In le,tur cu pl,ile4
8 antisepticile alese nu trebuie s fie iritante i Dipersensibilizante pentru
piele i mucoaseL
In le,tur cu i,iena &n &n,ri*irile propriu8zise4
8 i,iena picioarelor s se fac zilnicL
8 se spal picioarele i spaiul interdi,ital cu ap cldu i spun neutruL
8 se cltesc bine i se usuc prin tamponareL
8 &n absena infeciei se face o baie de picioare o dat pe sptmn$ cu o
durat de apro.imati% E81 minL depirea poate predispune la uscarea
te,umentelor i la leziuniL
8 un,Diile trebuie tiate drept$ fr s fie foarte scurte$ pentru a e%ita un,Dia
&ncarnatL
8 se Didrateaz pielea de pe picioare &n fiecare zi cu o crem nutriti% (fr
lanolin$ deoarece este aler,izant)$ e%itnd spaiile interdi,italeL
8 se prefer ciorapii de bumbac$ pentru a se e%ita maceraia i tulburrile
circulatoriiL
8 &n cazul &n care picioarele transpir sau eman miros neplcut$ medicul
recomand un antiseptic i un antitranspirant specific pentru a pre%eni
umezeala i &nclzireaL
8 scDimbarea re,ulat a &nclmintei &n funcie de acti%itile cotidieneL
8 ale,erea &nclmintei astfel &nct s nu *eneze circulaia i s nu produc
leziuniL
8 e%itarea plasturilor autocolani i a spraW8urilor deodorante$ care
deterioreaz pieleaL
8 nu se mer,e &n picioarele ,oale$ pentru a e%ita rnireaL
8 se e%it toate sursele de cldur$ care poate produce arsuriL
8 se autoobser% picioarele i orice modificare (roea$ edem$ fisur$
leziune$ scur,ere 8 se raporteaz medicului).
,#+I.O2-2 1"* GN$RIHIR'# +#,I'N0I2OR ,- #5',0I-NI
N'-RO2O$I,'
/-7,#+I.O2-2 1* 1".1 1ielogra8ia
0ielo,rafia const &n e.plorarea radio,rafic a coninutului raDidian prin
in*ectarea &n spaiul subaraDnoidian a unei substane de contrast iodate
Didrosolubile.
/cest e.amen permite s se %izualizeze cu precizie structurile %ertebrale i
para%ertebrale lombare (%ertebre$ discuri inter%ertebrale$ li,amente
musculare$ mdu%a spinrii). Dup introducerea scanner8ului i apoi a
rezonanei ma,netice$ aceast teDnic este din ce &n ce mai puin utilizat.
7ndicaii
8 sindroame neurolo,ice determinate de o compresiune medular sau
radicularL
8 tumori cerebrale sau neuromenin,iene (atunci cnd scanner8ul i 7R0 sunt
neconcludente).
>ontraindicaii4
8 aler,ie la substana iodatL
8 Dipertensiune intracranianL
5re,tirea pacientului
8 se e.plic pacientului proceduraL
8 se obine consimmntul informatL
8 se face anamneza pentru a e.clude un e%entual istoric de aler,ie la iodL
8 se face fundul de ocDi pentru a e.clude semnele de Dipertensiune
intracranianL
8 se planific la radiolo,ieL
8 se cere pacientului s rmn nemncat &n dimineaa e.aminriiL
8 se monteaz un cateterbranul pe o %en perifericL
8 se in*ecteaz substana iodat &n canalul raDidian (+mnipaYue) prin puncie
raDidian efectuat lombar$ direct pe masa radiolo,icL
8 dup localizarea radioscopic a se,mentului considerat suspect$ se
efectueaz radio,rafii din ! planuri4 anteroposterior i profilL
8 pentru efectuarea &n bune condiii a mielo,rafiei$ se recomand utilizarea
unui aparat de radiodia,nostic pre%zut cu mas basculant tele,Didat$ cu
ima,ine amplificat prin amplificatorul de luminozitate cuplat cu un monitor
<V i transmis &n cabina de comand bine prote*at contra radiaiilor G.
Rezultate
0ielo,rafia pune &n e%iden4
8 forma i dimensiunile canalului spinalL
8 permeabilitatea acestuia$ e%entualele obstacoleL
8 forma$ dimensiunile i$ uneori$ cDiar natura obstacolului.
5acientul %a rmne la pat pn iodul %a trece &n circulaia sistemic (E86
ore).
/-7,#+I.O2-2 2* 1".2 'lectroence8alogra8ia :'.'.$;
Este o metod de e.plorare funcional bazat pe detectarea$ amplificarea i
&nscrierea ,rafic a acti%itii bioelectrice cerebrale cu a*utorul unor electrozi
amplasai pe scalp i conectai la aparate electronice speciale$ numite
electroencefalo,rafe.
5re,tirea pacientului
8 se e.plic procedura$ importana acesteia pentru dia,nosticL
8 se obine consimmntul informatL
8 se &ntrerupe cu !' D &nainte medicaia care influeneaz acti%itatea
cerebralL
8 se solicit pacientului s8i spele prul capului pentru a &nltura e.cesul de
sebum ce poate parazita aparatulL
8 se instruiete pacientul s rmn rela.at &n timpul &nre,istrrii i s &n%ee
pe ct posibil micrile corpului i ale ocDilor.
Efectuarea procedurii
8 se fi.eaz electrozii metalici pe pielea capului cu a*utorul unor benzi
elastice$ dup o de,resare prealabil a acesteia (dac este cazul)L
8 se aeaz la distan e,al (#8E cm) simetric &n re,iunile frontale$ parietale$
occipitale$ temporale$ precum i pe urecDe pentru deri%aiile referenialeL
8 biocurenii captai i amplificai de dispoziti%ul electronic de amplificare sunt
&nre,istrai pe o Drtie special$ cu un oscilo,raf ma,netic pre%zut cu o
peni inscriptoare.
Rezultate
8 5e o EE- pot fi &nre,istrate # unde normale (alfa$ beta i tDeta) i o und
patolo,ic &n stare de %e,De$ dar normal pentru anumite faze de somn 8
unda deltaL
8 :ndele a au o frec%en de F8"! 2z i se &nscriu la subiectul cu ocDii &ncDiiL
8 :ndele p se caracterizeaz printr8o frec%en de "'8#0 2zL se &nscriu cnd
subiectul este treaz i atentL
8 :ndele tDeta au o frec%en dr '81 2z. 7ncidena undelor tDeta crete
pro,resi% pe msura instalrii fazelor de somn profundL
8 In caz de tulburri circulatorii ma*ore$ EE- arat o scdere ,lobal a
acti%itii corticale. 3e produce o scdere a frec%enei i amplitudinii undelor
alfa &n principalL
8 EE- poate s prezinte artefacte care sunt fenomene parazite de natur
e.tracerebral. Ele &i au ori,inea fie la pacient$ fie &n mediul &ncon*urtor sau
&n aparatura utilizat. >ele mai frec%ente artefacte sunt4 micrile oculare$
tremurturile$ Diper%entilaia$ fotostimularea$ instabilitatea electrozilor dat
de o fi.are insuficient.
/-7,#+I.O2-2 3* 1".3 'lectromiogra8ia :'1$;
Electromio,rafia este un test folosit pentru &nre,istrarea acti%itii electrice a
mucDilor. >nd mucDii sunt acti%i$ acetia produc impulsuri electrice direct
proporionale cu ni%elul acti%itii musculare.
7ndicaii
E0- este recomandat &n urmtoarele cazuri4
8 pentru stabilirea cauzelor ine.plicabile de slbiciune (Diptonie) muscularL
8 stabilirea diferenelor dintre Dipotonia muscular pro%ocat de miopatii i
cea determinat de afeciuni ale sistemului ner%osL
8 stabilirea dia,nosticului diferenial &ntre Dipotonia determinat de afeciunile
musculare propriu8zise i cea determinat de imobilizare din cauza durerilor
sau lipsei de moti%aie.
5re,tirea 5acientului
8 &n cazul adulilor em, nu presupune pre,tiri specialeL
8 &n cazul copiilor se recomand o discuie descDis cu acetia pentru a8i
familiariza cu procedura cerut de electromio,rafie.
Efectuarea <estului
8 pentru efectuarea em,8ului se introduc ace 8 electrozi &n piele pn la
ni%elul mucDilor cu scopul &nre,istrrii acti%itii electrice a acestoraL
8 acti%itatea electric este &nre,istrat %izual cu a*utorul unui osciloscop$ iar
acustic cu a*utorul unui speaPerL
8 pentru o &nre,istrare ct mai eficient a acti%itii electrice a mucDilor
scDeletici este necesar folosirea mai multor electroziL
8 prezena$ mrimea i forma liniilor curbe (potenial de aciune) afiate pe
osciloscop furnizeaz informaii despre capacitatea mucDilor de a rspunde
la stimuli ner%oiL
8 fiecare mucDi care se contract produce un potenial de aciuneL
8 mrimea fibrei musculare influeneaz rata (frec%ena formrii unui
potenial de aciune) i amplitudinea potenialului de aciuneL
8 &n momentul introducerii acelor 8 electrozi pn la ni%elul mucDilor$
pacientul resimte o senzaie de disconfort fizic asemntoare cu cea din
in*eciile intramusculareL
8 dup efectuarea em,$ durerea de la ni%elul mucDilor testai %a disprea
dup cte%a zile.
/-7,#+I.O2-2 4* 1".4 /corul $lasgoI :$,/;
3corul -las,oK este destinat e%alurii ,ra%itii &n faza iniial a unui
traumatism cranian$ fiind un criteriu pro,nostic. 3e utilizeaz pentru
cuantificarea ni%elului de contien &n toate cazurile de confuzie$ indiferent
de etilolo,ie.
In practica curent$ i &n special &n ur,ene$ scala -las,oK reprezint un
mi*loc simplu i rapid de e%aluare a pacientului comatos.
Descrierea 3corului -las,oK
3corul -las,oK (-las,oK >oma 3cale$ ->3) a fost conceput de <easdale i
Jennett ("91') pentru a stadializa tulburrile strii de contien. 3corul
cuprinde trei cate,orii de rspuns (descDiderea ocDilor$ rspuns motor i
rspuns %erbal) a cror punctare &nsumat ,enereaz scorul total (minimum
#$ ma.imum "E)$ ca &n tabelul de mai *os4
5/R/0E<R7 >R7<ER77 5:N></J
". DE3>27DERE/ +>27;+R (+) 8 spontan 'p
8 la stimuli %erbali #p
8 la stimuli dureroi !p
8 absent$ cDiar la presiune supraorbital "p
!. RA35:N3:; 0+<+R (0) 8 la comand simpl 6p
8 rspuns motor prin localizarea stimului
dureros
Ep
8 rspuns motor prin retra,erea unui
membru sau a ambelor$ la stimulare
dureroas
'p
8 rspuns motor prin fle.ie anormal (fr #p
orientare spre locul dureros) a unui membru
sau a ambelor membre superioare$ la
stimularea dureroas
8 rspuns motor prin e.tensia membrului la
stimularea dureroas
!p
8 niciun rspuns motor "p
#. RA35:N3 VER6/; (V) 8 adaptat$ pacient orientat Ep
8 confuz (rspunsuri neclare$ pacient
dezorientat)
'p
8 incoerent(cu%inte inteli,ibile) #p
8 neinteli,ibil !p
8 absentfr rspuns %erbal "p
7nterpretarea rezultatelor
3cor "E (ma.imum) U normal
3cor "# U in*urie cerebral uoar
3cor 98"! U in*urie cerebral moderat
3cor F U in*urie cerebral se%er
3cor [U 1 U coma ,ra%
3cor # U moarte cerebral
,#+I.O2-2 1<* GN$RIHIR'# +#,I'N0I2OR ,- #5',0I-NI
O5.#1O2O$I,'
/-7,#+I.O2-2 1* 1<.1 Determinarea acuitii viAuale :#4;
/cuitatea %izual sau %ederea central reprezint aptitudinea ocDiului de a
percepe detalii spaiale. /cestea sunt msurate prin un,Diul sub care sunt
%zute. <oate obiectele sunt %zute sub un un,Di format din razele care
pleac din e.tremitile obiectului i se &ncrucieaz &n punctul nodal al
ocDiului pentru a a*un,e pe retin.
5re,tirea materialelor i instrumentelor necesare4
5entru determinarea /V sunt necesare4
8 optotipul snellen$ care este un panou iluminat electric ce conine "0 rnduri
de litere de mrimi diferite destinate a fi %zute sub un un,Di %izual de ES de
la o anumit distan. &n dreptul fiecrui rnd este precizat distana de la
care un ocDi emetrop le citete. pentru copii i analfabei literele sunt
&nlocuite de fi,uri ,eometrice sau alte semneL
8 trusa cu lentile pentru aprecierea dioptriei de corecie.L
8 ocluzor.
5re,tirea pacientului4
5siDic
8 informarea pacientului pri%ind derularea proceduriiL
8 obinerea acordului i a colaborrii &n timpul e.aminrii.
Bizic
8 se cerceteaz /V a fiecrui ocDi &n parte$ acoperindu8se pe rnd cu un
ocluzor i apoi a ambilor ocDi simultanL
8 pacientul %a fi aezat &n fa optotipului iluminat electric$ pe un scaun$ la o
distan de E mL
8 &n principiu$ /V U dD$ unde4
d U distana de la care ocDiul e.aminat a deosebit o liter
D U distana de la care ocDiul emetrop deosebete aceeai liter
8 /V se consider normal$ de " (EE) dac pacientul recunoate literele
ultimului rnd de la E mL
8 dac %ederea este sczut$ pacientul %ede numai rndurile cu litere mai
mari$ care &n mod normal sunt %zute de la distane mai mariL dac$ de
e.emplu$ %ede de la E m rndul pe care ar trebui s8l %ad de la !0 m 8 /V U
E!0 U "'L
8 dac /V este mai mic dect "E0$ e.aminatorul plimb de,etele prin faa
ocDiului$ e.primndu8se /V prin numrarea de,etelor (n.d.) la " m$ E0 cm
sau !0 cm (se noteaz /V+D U n.d. " m)L
8 uneori pacientul percepe doar micarea minii (p.m.m.) sau numai lumina
proiectat la ni%elul ocDiului (/V U p.l.)$ &ntr8o camer obscur.
In,ri*irea pacientului dup procedur4
8 nu necesit &n,ri*iri deosebiteL
8 este a*utat$ &n caz de /V redus$ s se deplaseze &n salon sau pn la
aparintor (cnd se face ambulatoriu).
/-7,#+I.O2-2 2* 1<.2 .onometria ocular
Este o metod de msurare a presiunii intraoculare cu a*utorul unui aparat
numit tonometru. E.ist mai multe tipuri de tonometrii care au la baz
acelai principiu4 msurarea deformrii corneei sub aciunea unei fore
e.terne.
7ndicaii4
8 control oftalmolo,ic de rutin$ mai ales la persoanele cu %icii de refracieL
8 monitorizarea tratamentului anti,laucomatos.
5re,tirea materialelor necesare4
8 tonometru manual (3cDiotz) pentru tonometria prin identaie (presiune) sau
tonometru electronic care afieaz pe un monitor %aloarea tensiunii
intraoculare (<7+)L
8 soluii anestezice oculareL
8 comprese sterile.
5re,tirea pacientului4
5siDic
8 informarea pacientului pri%ind derularea proceduriiL
8 obinerea acordului i a colaborrii &n timpul e.aminrii.
Bizic4
8 nu bea mai mult de '008E00 ml licDid &nainte de testL
8 nu consum alcool cu cel puin "! ore &nainte de testL
8 nu fumeazL
8 se &ndeprteaz lentilele de contact$ la ne%oieL
8 se aeaz pacientul &n decubit dorsal pe o canapea$ fr pernL
8 se instileaz &n ambii ocDi cte "8! picturi de soluie anestezic indicat de
medicul specialistL
8 se cere pacientului s rmn nemicat$ s nu tueasc$ s nu clipeasc
sau s strn, pleoapele deoarece orice micare de acest tip poate mri
presiunea intraocularL
8 pacientul %a fi ru,at s8i fi.eze pri%irea asupra unui punct fi. de pe ta%an
&n timp ce medicul %a apsa uor corneea cu ti*a tonometrului pentru cte%a
secundeL
8 se noteaz %aloarea <7+ indicat de tonometru.
In,ri*irea pacientului dup procedur4
8 se anun pacientul c s8ar putea s aib o senzaie de furnictur la
ni%elul ocDiului &n urmtoarele !' oreL
8 se interzice purtarea lentilelor de contact cel puin ! ore dup efectuarea
testului.
/-7,#+I.O2-2 3* 1<.3 O8talmoscopia direct
Este un procedeu optic de e.aminare a polului posterior al ,lobului ocular
(corp %itros$ corp ciliar$ papila ner%ului optic$ retin$ coroid).
7ndicaii4
8 boli sistemice4 2</$ /V>L
8 boli oculare4 ,laucom$ retinopatie diabetic$ etc.
5re,tirea pacientului4
5siDic
8 informarea pacientului pri%ind derularea proceduriiL
8 obinerea acordului i a colaborrii &n timpul e.aminrii.
Bizic4
8 se instileaz o soluie midriatic (atropin$ mWdrum) pentru dilatarea
pupileiL
8 se conduce pacientul &n camera obscur pentru e.aminare.
Efectuarea procedurii4
8 medicul se aeaz aproape de pacient i cu oftalmoscopul la ocDi
(oftalmoscop electric)L se apropie la E cm de ocDiul pacientului$ proiectnd
fasciculul luminos prin pupilL
8 se e.amineaz ocDiul drept al pacientului cu ocDiul drept al medicului
oftalmolo, i ocDiul stn, cu ocDiul stn, al e.aminatoruluiL
8 ima,inea obinut este mrit de "E8!0 oriL
8 se cerceteaz papila ner%ului optic$ %asele retiniene$ re,iunea peripapilar$
re,iunea macular i periferia retinei.
In,ri*irea pacientului dup procedur4
8 se e.plic pacientului c din cauza pupilei mrite s8ar putea s %ad dublu
pn la resorbia soluiei midriaticeL
8 s poarte ocDelari fumurii pentru c are fotofobieL
8 s e%ite ofatul i e.punerea la soare (dac e.amenul este fcut
ambulatoriu).
/-7,#+I.O2-2 4* 1<.4 Determinarea c?mpului viAual
>mpul %izual este reprezentat de totalitatea punctelor din spaiu pe care un
ocDi imobil le poate percepe.
>mpul %izual monocular$ teoretic circular$ este limitat de proeminenele
osoase ale feei. ;imitele medii ale cmpului %izual monocular sunt4
8 temporal 8 F0890S
8 nazal 8 E0860S
8 superior 8 'E8EES
8 inferior 8 60810S
>mpul %izual binocular este reprezentat de spaiul perceput de ambii ocDi
imobilizai &n poziie &nainte. Este mai &ntins i corespunde spaiului e.plorat
de ambii ocDi &n micare$ depinznd de amplitudinea micrilor oculare.
>u a*utorul cmpului %izual subiectul se poate orienta &n spaiu$ poate aprecia
e.istena i morfolo,ia diferitelor elemente mobile sau fi.e care8l &ncon*oar.
7ndicaii
Determinarea cmpului %izual este indicat pentru4
8 detectarea leziunilor ner%ului optic la cei cu ,laucomL
8 afeciuni ale pleoapelor frec%ent ptosisulL
8 dia,nosticarea bolilor ner%ului optic
8 dia,nosticarea unor afeciuni care afecteaz transmiterea informaiei de la
ocDi la corte.ul occipital al creierului$ unde informaia este procesat ca
%edere.
>ontraindicaii
8 copii miciL
8 btrniL
8 pacieni psiDici prin lipsa de cooperare.
;r,imea cmpului %izual este foarte important pentru desfurarea
acti%itilor zilnice. In,ustarea lui afecteaz calitatea %ieii cotidiene$ ducnd
la ,ra%e probleme de orientare i uneori la accidente.
5re,tirea materialelor$ a pacientului$ i efectuarea procedurii
/paratele utilizate &n studiul cmpului %izual se pot clasifica4
8 dup suprafaa fondului pe care se proiecteaz testul$ &n ecrane
campimetrice (care sunt plane) i perimetre (care sunt cupole)L
8 dup maniera de lucru pot fi manuale sau automate.
>ampimetrul este un ecran plan$ de culoare nea,r$ al crui centru este
marcat de un punct pe care subiectul trebuie s8l fi.eze tot timpul
e.aminrii. 7luminarea fondului trebuie s fie standardizat. >ampimetrul
utilizeaz un ecran de "8! m
!
plasat la " sau ! metri de subiect. <estul alb de
"8# mm (punctul pe care trebuie sa8l fi.eze tot timpul subiectul) este marcat
pe o ba,Det port8test$ care are aceeai culoare cu ecranul. 5entru
efectuarea acestui test$ pacientul nu necesit pre,tire special. >ooperarea
pacientului este foarte important pentru a nu compromite %aloarea
&nre,istrrii. Intruct fati,abilitatea scade cooperarea pacientului$ este bine
ca determinarea s se fac dimineaa cnd pacientul este odiDnit$ rela.at.
7 se %a e.plica c e.aminarea dureaz puin i este nedureroas. 3ubiectul
%a fi plasat la o distan de " sau ! metri &n faa ecranului$ &n funcie de
campimetrul folosit$ cu corecie adec%at pentru aceast distan.
In cazul e.aminrii cu perimetrul (aparat mult mai performant i
computerizat)$ pe baza unui al,oritm controlat de computer$ se studiaz
sensibilitatea la lumin a ocDiului pentru fiecare zon din cmpul %izual.
5entru aceast metod$ un ocDi este acoperit$ iar pacientul este ru,at s8i
spri*ine capul pe un suport. >nd pacientul %ede lumini i micri de diferite
intensiti$ trebuie s apese un buton. In toate testele standard$ prima dat
se testeaz ocDiul drept$ apoi cel stn,.
5rezentarea rezultatelor
Rezultatele sunt afiate sub forma unor Dri &n tonuri de ,ri (punctele mai
&ntunecate arat zonele mai afectate de boal) i Dri cu date numerice care
sunt prelucrate statistic i comparate cu cele care apar la pacienii sntoi.
3e calculeaz$ de asemenea i ali indicatori ,lobali care ofer o ima,ine
comple. asupra cmpului %izual.
+bser%aii4
<estul pentru determinarea cmpului %izual necesit foarte puin timp i nu
implic stres pentru persoanele relati% sntoase$ &ns poate fi obositor i
stresant pentru pacienii &n %rst i pacieni.
5rin cmp %izual computerizat se poate dia,nostica ,laucomul cu cca. #8' ani
mai de%reme dect metodele %ecDi de perimetrie.
7n%esti,area cmpului %izual prin metoda computerizat permite memorarea
rezultatelor i urmrirea precis a modificrilor aprute &n timp$ la e.aminri
succesi%e ale aceluiai pacient.
/-7,#+I.O2-2 >* 1<.> Determinarea simului cromatic
3imul cromatic este facultatea retinei de a percepe diferitele radiaii
monocromatice din spectrul %izibil$ emise sau reflectate de obiectele din *ur.
Vederea cromatic normal4
+biectele sunt %zute colorate$ &n msura &n care ele reflect mai mult
anumite radiaii monocromatice i le absoarbe pe celelalteL obiectele roii
reflect radiaii roii$ cele %erzi reflect radiaii %erzi$ etc. +biectele albe
reflect toate culorile$ &n timp ce obiectele ne,re le absorb. Variaiile culorilor
sunt &n funcie de calitile caracteristice fiecrei culori &n parte4
tonulnuana$ luminozitatea i saturaia (,radul de puritate al culorii). 5rin
combinarea acestor caracteristici se poate obine o mare ,am de culori$ din
care ocDiul distin,e numai o parte. 5entru a se e.plica cromatismul ocDiului$
se admite c &n retina diurn ar e.ista # feluri de conuri$ coninnd fiecare
din ele un pi,ment fotosensibil pentru o anumit culoare fundamental4 unul
pentru rou$ altul pentru %erde i altul pentru %iolet. +rice culoare din natur
se poate obine prin amestecul celor trei culori fundamentale$ %ariind
cantitatea$ luminozitatea i saturaia. Cona pri%ile,iat a retinei &n elaborarea
mesa*ului colorat este la ni%elul maculei. /nomaliile senzaiei de culoare se
manifest prin confuzia culorilor de ctre persoanele afectate care socotesc
asemntoare sau identice culori ce sunt difereniate de ocDiul normal.
7ndicaii4
Determinarea simului cromatic se face pentru dia,nosticarea4
8 discromaziilor con,enitale4 anomalia D/;<+N (lipsa de percepie a senzaiei
de rou)L lipsa senzaiei de %erde (denteranopie)L lipsa senzaiei de %iolet
(tritanopie)L
8 cromatopsiilor 8 tulburri dobndite ale senzaiei cromatice &n urma unor
into.icaii e.o,ene sau prin perturbarea mediilor transparente (cataract$
afaPie$ Demora,ii &n corpul %itros).
0etode de testare4
In funcie de principiul de testare a simului cromatic sunt4
8 colorimetrele i anomaloscoapele 8 reprezint aparatura utilizat &n
cercetare sau centre specializate i are ca principiu obinerea unei senzaii
cromatice identice cu aceea a unei pla*e de referin$ prin amestecul altor
culori pentru care se cunosc anumii parametri. aceste e,alizri se pot realiza
i pe calculator$
8 probele de asortare i clasificare presupun recunoaterea de ctre subiect a
unor eantioane colorate cu tonaliti diferite i clasificarea lor &n ordinea
tonalitilorL eantioanele pot fi buci de ln sau pioni coloraiL
8 metodele de confuzie 8 sunt cele mai cunoscute. se numesc astfel pentru c
se bazeaz pe confundarea tonalitilor la strluciri identice de ctre subiecii
cu %edere cromatic deficitarL e.ist mai multe tipuri de tabele
pseudoizocromatice$ cele mai cunoscute fiind 7siDara i RabPinL aceste tabele
reprezint plane &n care anumite simboluri (cifre$ litere$ fi,uri ,eometrice)
sunt formate din pla*e colorate de aceeai tonalitate$ saturaie i luminozitate
diferite$ pe un fond format din alte tonaliti de aceeai saturaie i
luminozitate cu simbolurile.
3Dinobu 7sDiDara a fost oftalmolo, i profesor al :ni%ersitii din <oPio. El a
in%entat testele care8i poart numele pentru %erificarea recruilor &n armat$
cu a*utorul medicului su asistent care era discromat$ i le8a publicat &n
"9"1. De atunci acestea au de%enit principalele teste pentru depistarea
anomaliilor de percepie a culorii.
<estul ori,inal cu plane de Drtiecarton se face &ntr8o camer luminat
adec%at de soare$ fr raze directe sau lumin artificial.
Discromaii (persoanele cu alterri ale simului cromatic) identific dup
luminozitate tonurile pe care nu le %d$ de cele pe care le %d. <estul este cu
att mai sensibil$ cu ct diferenele &ntre tonuri sunt mai mici.
E.ist plane de contraprob$ percepute doar de ctre discromai nu i de
ctre subiecii normali$ uoara diferen &ntre semne i fond e dat de
componenta albastr i mascat de rou i %erde). De asemenea$ e.ist i
plane de demonstraie 8 pentru &nele,erea principiului 8 percepute i de
ctre normali i de ctre discromai.
<impul de recunoatere al simbolului prezentat este de "E sec.
8 5robe de denumire4 din aceast cate,orie fac parte lanternele colorate (sau
cromatoscoapele). 0etoda const &n prezentarea de stimuli colorai
subiectului$ de diferite mrimi ce trebuiesc recunoscui la distana de E m$
subiectul trebuind s precizeze tonul (culoarea). 7ntensitatea culorilor se
poate modifica cu a*utorul unor filtre$ simulnd modificarea culorii &n funcie
de condiiile atmosferice.
7mportana depistrii discromaziilor4
+mul percepe lumea cu cele cinci or,ane de sim ale sale. Dintre acestea cele
mai multe informaii le primete prin intermediul %ederii. ;a omul modern
transmiterea informaiei prin or,anele de sim se face astfel4 Vz 90ML /uz
EML 5ipit !ML -ust !ML 0iros "M. De aceea nu e totuna dac e.ploatm la
ma.imum posibilitile e.istente &n %edere. 5ierderile de informaie &n cazul
percepiei culorilor diminueaz calitatea %ieii$ de,radeaz si,urana
prelucrrii informaiilor i prin acestea influeneaz &n mod ne,ati% timpul de
reacie a recunoaterii.
Dintre discromaziile con,enitale$ daltonismul sau lipsa de percepie a
senzaiei de rou este cea mai important prin consecinele pe care le are.
8 se cunosc mai mult de o sut de ocupaii unde daltonismul creeaz o
situaie defa%orabil. de e.emplu4 doctor$ dentist$ teDnician dentar$ coafor$
cosmetician$ pantofar$ %itrinier$ ceramist$ industria te.til$ fabrici de %opsea$
producia de medicamente$ industria alimentar$ etc.L
8 daltonismul este deza%anta*os mai ales &n copilrie. la aceast %rst copilul
este &ntr8o situaie defa%orabil la &n%tur i &n aprecierea de sine. copiii
de %rsta &ntre '8"0 ani de e.emplu pot s coloreze iarba cu rou$ acoperiul
cu %erde i din aceast cauz pot s primeasc note rele$ iar dup toate
acestea ceilali rd de ei. nu %d bine fi,urile colorate din manuale$ creta
colorat de pe tabl$ liniile colorate ale DrilorL
8 &n circulaie daltonitii sunt e.traordinar de periculoi att pentru propria
persoan ct i pentru ceilali. persoanele cu percepere cromatic corect
obser% de departe luminile semafoarelor i a lmpilor de stop. sunt dese
accidentele &n care daltoniti trec peste ine &n pofida indicatorului rou de la
barierL
8 din pcate la %ntoare tocmai pentru daltoniti este cel mai ,reu s
diferenieze cu si,uran culorile. aici ocDelarii de corecie pot a*uta foarte
multL
8 brbaii daltoniti se &mbrac &n culori neateptate i nepotri%ite$ de la caz
la caz$ &i pun osete desperecDeateL
8 la cumprturi ilustraiile i inscripiile colorate de pe ambala* pot de%ia de
la normal.
/-7,#+I.O2-2 =* 1<.= GngriBiri pre i post operatorii Dn a8eciuni
oculare c%irurgicale
In,ri*iri preoperatorii
8 se pre,tete pacientul pentru inter%enia cDirur,ical (dac medicul indic
i pacientul &i d acordul) astfel4
8 se pre,tete pacientul psiDic (informare$ e.plicare$ obinerea
consimmntului informat)L
8 se face pre,tirea preoperatorie local prin4 tunderea ,enelor cu o forfecu
uns cu %aselin$ &n timp ce pacientul st &n poziie semieznd pe scaunul
oftalmolo,ic$ cu ocDii &ncDii ca atunci cnd doarmeL %erificarea
permeabilitii canalului lacrimal prin in*ectarea unei soluii saline (ser
fiziolo,ic) prin orificiul intern inferior al canalului lacrimal$ cu un ac bine
adaptat la o serin, de "8! mlL splarea ocDiului prin instilarea repetat a
unei soluii izotone (ser fiziolo,ic) pentru &ndeprtarea cililor i a secreiilor
oculareL
8 se msoar i se noteaz funciile %itale i %e,etati%e4<S$ 5$ </L
8 se msoar tensiunea intraocular &n caz de ,laucomL
8 se administreaz soluii miotice local iar pe cale ,eneral$ diuretice indicate
de medicL
8 se sisteaz alimentaia cu cel puin "! ore &nainte de operaie (&n caz de
anestezie ,eneral)L
8 se face clism e%acuatoare dac medicul indic (&n seara premer,toare
inter%eniei)L
8 se recolteaz produse biopatolo,ice pentru e.amene de laborator4 ,licemie$
uree$ <3$ <-$ e.amen8sumar de urin$ e.amen citobacteriolo,ic al secreiei
oculareL
8 se perfuzeaz i.%. 0anitol "0M$ &n dimineaa zilei inter%eniei$ la indicaia
medicului.
In,ri*iri preoperatorii
8 se supra%e,Deaz i se a*ut pacientul &n desfurarea acti%itilor de baz4
alimentare$ i,ien$ eliminare &ntruct e.ist riscul de accidentare mai ales la
cei cu binocluL
8 se scDimb pansamentul ocular la indicaia mediculuiL
8 se face tratamentul topic prescris$ cu soluii sau un,uente pentru a pre%eni
infeciile$ a reduce inflamaia i a stimula %edereaL
8 se %erific /V i presiunea intraocular i se recomand ocDelari$ de re,ul
cu dioptrii mai mici dect &nainte de operaieL
8 &n cazul inter%eniilor prin facuemulsionare$ se face o incizie foarte mic
prin care se introduce cristalinul foldabil (transplant de cristalin)$ iar pacientul
nu necesit internare &n spital. 3e recomand re%enirea la control a doua zi i
apoi la inter%ale fi.ate de medic$ &n funcie de e%oluia local.
,#+I.O2-2 20* GN$RIHIRI GN OR2
/-7,#+I.O2-2 1* 20.1 1anevra Ceimlic%
:1;Este o mane%r neinstrumental (manual) de dezobstrucie a cilor
aeriene$ efectuat &n mod Hrefle.H la toi pacienii suspeci de o inDalaie de
corp strin.
1.7ndicaii
8 toate strile de sufocare prin inDalare de corpi strini soliziL
8 cel mai adesea este %orba de un corp strin blocat la ni%elul larin,eluiL
8 obstrucia cilor aeriene poate antrena un stop cardio8respirator.
2.Descrierea mane%rei
5rincipiul este de a crea o Dipertensiune abdominal brusc$ %iznd
&mpin,erea diafra,mei &n sus. 5resiunea astfel transmis aerului din aparatul
respirator permite mobilizarea corpului strin obstruent$ care este practic
e*ectat ca un Hdop de ampanieH$ &ntruct inDalarea corpului strin se
realizeaz prin aspiraia accidental$ a%nd plmnii plini cu aer.
:2;3emnele de recunoatere a obstruciei cilor respiratorii prin inDalare de
corp strin
a;pacientul este &n picioare sau aezat$ contient$ dar nu poate respire sau
%orbiL
b;se a,it pentru a atra,e atenia celor din *ur i &i pune minile &n H%H pe
pieptL
c;tira*ul$ semn al efortului inspirator$ este prezent la ni%elul mucDilor
cer%icaliL
d;%ictima este czut$ incontient i &n stop respirator.
:3;Efectuarea teDnicii
>nd pacientul este contient$ &n picioare sau aezat4
8 sal%atorul se plaseaz &n spatele %ictimei$ &n contact cu eaL
8 una dintre mini este plasat cu policele &n *os$ &n punctul HpistonH situat
&ntre ombilic i apendicele .ifoid$ iar cealalt mn o acoper pe primaL
8 se efectueaz '8E traciuni brute &n sus i &n adncime pentru a crete
presiunea abdominal i a ridica diafra,maL
8 mane%ra se poate repeta de cte ori este ne%oie.
>nd pacientul este &n decubit dorsal sau este incontient4
8 sal%atorul se plaseaz deasupra %ictimei$ &n ,enuncDi$ de o parte i de alta
a coapselor %ictimei i comprim brusc epi,astrul$ totdeauna cu o micare
ascendentL
8 se e.ecut '8E compresri abdominale scurteL
8 pacientului incontient$ plasat &n decubit dorsal lateral stn,$ i se pot aplica
lo%ituri toracice posterioare.
>nd %ictima este un su,ar sau un copil mic
8 se prinde su,arul de picioare$ cu capul &n *osL
8 se aplic #8' lo%ituri$ &n re,iunea toracal posterioar &ntre omoplai sau se
culc copilul cu capul &n *os peste ,enuncDii sal%atorului
8 se aplic #8' lo%ituri la ni%elul toracelui posteriorL
8 &n cazul &n care corpul strin nu este e*actat &n afar$ se caut la ni%elul
orofarin,elui de unde este &ndeprtat.
/-7,#+I.O2-2 2* 20.2 /pltura auricular
3plarea conductului auditi% e.tern pentru &ndeprtarea secreiilor sau a
corpilor strini
7ndicaii
8 dop de cerumen sau dop epidermicL
8 corpi strini intraauriculariL
8 otite cronice.
5re,tirea materialelor
3e pre,tesc pe o msu rulant4
8 serin,a ,uWon cu capacitate de "E08!00 ml$ sterilL
8 licDid de spltur4 ap steril &nclzit la #1S>L
8 soluia medicamentoas prescris de medicL
8 t%i renalL
8 un prosop de unic folosin$ e%entual din material impermeabilL
8 tampoane auriculare.
Efectuarea procedurii
8 se anun pacientul i se e.plic scopul procedurii$ precum i modul de
derulare$ pentru a obine colaborarea saL
8 se aeaz pacientul &n poziie ezndL
8 se aplic prosopul sub brbia pacientuluiL
8 se in%it pacientul s in t%ia renal sub urecDea afectat i s &ncline
uor capul spre t%i pentru ca licDidul s se scur, &n aceastaL
8 asistenta medical se spal pe mini i &i pune mnui de unic folosinL
8 se %erific temperatura licDidului de spltur i se aspir &n serin,a ,uWonL
8 se solicit pacientului s descDid ,ura$ pentru lr,irea conductului auditi%L
8 se tra,e pa%ilionul urecDii &n sus i &napoi cu mna nedominantL
8 cu mna dominant se in*ecteaz licDidul de spltur &n conduct$ spre
peretele postero8superior i se ateapt e%acuareaL
8 se repet operaiunea de mai multe ori$ pn cnd licDidul este curaL
8 se usuc conductul auditi% e.tern cu tampoane auriculareL
8 se pune uor &n meatul conductului auditi% un tampon de %atL
8 se solicit pacientului s stea &n repaus$ &n decubit dorsal$ pentru cte%a
minute i s e%ite curentul de aerL
8 se %erific licDidul de splturL
8 se reor,anizeaz locul de munc i se colecteaz materialele folosite &n
recipiente specialeL
8 se spal minileL
8 se noteaz procedura &n fia pacientuluiL
8 se supra%e,Deaz pacientul dup splturL
8 se anun medicului e%entualele incidente4 ameeli$ dureri$ %rsturi de
cauz central.
/-7,#+I.O2-2 3* 20.3 .este auditive :audiometria;
/udiometria face parte din e.aminarea urecDii i e%alueaz capacitatea unei
persoane de a auzi$ prin msurarea abilitii sunetelor de a a*un,e la creier.
3unetele sunt$ de fapt$ %ibraii aflate &n mediul &ncon*urtor$ de frec%ene i
intensiti diferite. /erul din canalele i oasele de la ni%elul urecDii i al
craniului a*ut aceste %ibraii s parcur, drumul dintre urecDe i creier$
unde sunt HauziteH.
7ndicaii
<estele auditi%e sunt efectuate pentru4
8 screenin,ul su,arilor i copiilor pentru problemele auditi%e ce pot interfera
cu abilitatea acestora de a &n%a$ %orbi sau de a &nele,e limba*ulL
8 screenin,ul copiilor i adolescenilor pentru a e%ita o posibil pierdere a
auzuluiL auzul ar trebui %erificat la fiecare %izit la medicL la copii$ un auz
normal este important pentru o dez%oltare corespunztoare a %orbirii$ o parte
din problemele de %orbire$ &n%are sau de
comportament ale copiilor fiind determinate de tulburri ale auzuluiL
academia american de pediatrie recomand efectuarea unui test auditi% la
%rstele de '$ "!$ "E i "F aniL
8 ca parte a e.aminrii fizice de rutin$ &n ,eneral$ dac nu se suspecteaz o
Dipoacuzie este suficient numai testul &n care se optesc cu%inteleL
8 a e%alua o posibil pierdere a auzului la o persoan ce a obser%at o
problem persistent auditi% la una sau la ambele urecDi$ sau care are
dificulti de a &nele,e cu%intele dintr8o con%ersaieL
8 screenin,ul problemelor auditi%e al adulilorL deseori este dia,nosticat
,reit o diminuare a capacitii mentale la %rstnici ca urmare a Dipoacuziei
(de e.emplu$ dac o persoan pare s nu asculte sau s rspund la o
con%ersaie)L
8 screenin,ul persoanelor ce sunt supuse &n mod repetat la z,omote intense
sau care iau anumite antibiotice precum ,entamicinaL
8 determinarea tipului i ,ra%itii Dipoacuziei (conducti%$ neurosenzorial
sau ambele)
8 &n Dipoacuzia conducti%$ transmiterea sunetelor (conducerea) este blocat
i nu poate trece spre urecDea internL
8 &n Dipoacuzia neurosenzorial$ sunetele a*un, la ni%elul urecDii interne$ dar
o problem a ner%ilor auditi%i sau$ mai rar$ a creierului$ &mpiedic auzul.
5re,tirea pacientului pentru testele auditi%e
8 e%itarea z,omotelor puternice cu apro.imati% "6 ore &nainte de testare
8 %erificarea i &ndeprtarea dopului de cerumen din canalul auditi% e.ternL
8 &ndeprtarea cerceilor$ ocDelarilor sau a,rafelor de pr &n testul cu cti$
deoarece aceste accesorii &mpiedic poziionarea corect a ctilorL
8 %erificarea presiunii e.ercitate de cti pe urecDea e.tern i a posibilitii
de &ncDidere a conductului auditi% prin apsare pe urecDeL &n acest caz$ se %a
plasa$ &nainte de testare$ un tub subire de plastic care %a menine canalul
auditi% descDisL
8 &ndeprtarea protezei auditi%e (acolo unde este cazul) &nainte de testareL
8 splarea urecDii &nainte de efectuarea testului cu poteniale e%ocate
auditi%e.
Efectuarea testelor auditi%e
<estele auditi%e pot fi efectuate &n laboratoare specializate$ de ctre un
specialist (audiolo,ist) sau &n cabinetul medical de la coal sau de la locul de
munc$ de ctre o asistent medical$ un psiDolo,$ lo,oped sau de ctre un
teDnician. <estele auditi%e e%alueaz pierderea auzului.
<estul cu%intelor optite
In testul cu%intelor optite$ medicul %a cere pacientului s8i acopere una din
urecDi cu de,etul. /poi acesta se %a poziiona &nti la #0 cm$ apoi la 60 cm &n
spatele pacientului i %a opti o serie de cu%inte. 5acientul trebuie s repete
cu%intele pe care le aude. Dac acesta nu percepe cu%intele la o optire
uoar$ medicul %a rosti cu%intele din ce &n ce mai tare$ pn cnd pacientul
le %a putea auzi. Biecare urecDe %a fi testat separat.
/udio,rama cu ton pur
/udio,rama cu ton pur utilizeaz un aparat denumit HaudiometruH ce ruleaz
o serie de tonuri prin intermediul unor cti. /ceste tonuri %ariaz ca ni%el
(frec%en$ msurat &n 2ertzi) i putere (intensitate$ msurat &n decibeli).
0edicul %a controla %olumul tonului reducnd puterea pn cnd nu mai este
auzit de ctre pacient. /poi %a mri din nou puterea tonului$ pn cnd
acesta %a putea fi auzit din nou. 5acientul %a trebui s semnalizeze$ prin
ridicarea minii sau prin apsarea unui buton$ de fiecare dat cnd aude un
ton$ cDiar i atunci cnd acesta este foarte %a,.
0edicul %a repeta de cte%a ori aceast operaiune$ folosind un ton cu o
frec%en din ce &n ce mai mare. Biecare urecDe este testat separat. /poi
ctile %or fi &ndeprtate$ iar pe osul din spatele urecDii %a fi plasat un
dispoziti% ce %ibreaz. 5acientul %a trebui s semnalizeze de fiecare dat
cnd aude un ton.
<estul diapazonului
Diapazonul este un dispoziti% metalic$ &n form de furculi$ ce produce un
ton atunci cnd %ibreaz. 0edicul %a lo%i diapazonul pentru a8l face s
%ibreze i s emit$ astfel$ un ton. /cest test stabilete ct de bine circul
sunetele prin urecDe In funcie de ct de bine aude pacientul sunetele$
medicul %a stabili dac e.ist o problem a ner%ilor sau de conducere a
sunetelor ctre ner%i.
<estul de recepie a %orbirii i de recunoatere a cu%intelor
<estul de recepie a %orbirii i de recunoatere a cu%intelor msoar
abilitatea de a auzi i de a &nele,e o con%ersaie normal. In aceste teste$
pacientul este ru,at s repete o serie de cu%inte simple$ spuse la ,rade
diferite de putere. 3e mai poate efectua un test ce determin capacitatea
pacientului de a repeta o serie de cu%inte familiare$ alctuite din dou silabe.
/cest test face diferena &ntre Dipoacuzia de transmisie i cea
neurosenzorial.
E%aluarea emisiei otoacustice
<estul emisiei otoacustice este folosit deseori pentru screenin,ul Dipoacuziei
la nou8nscui. /cesta este efectuat prin plasarea unui microfon mic &n
canalul auditi% e.tern al copilului. 3unetele sunt introduse apoi printr8o sond
mic i fle.ibil &n urecDea copilului. 0icrofonul detecteaz rspunsul urecDii
interne la sunete. /ceast in%esti,aie nu face &ns diferena dintre
Dipoacuzia de conducere i cea neurosenzorial (Dipoacuzia de percepie).
/udio,rama cu poteniale e%ocate
5entru audio,rama cu poteniale e%ocate sunt plasai nite electrozi la ni%elul
pielii capului i pe fiecare lob al urecDii. 5rin intermediul unor cti sunt
trimise z,omote asemntoare unor clicuri i este &nre,istrat rspunsul.
/ceast in%esti,aie dia,nosticDeaz Dipoacuzia neurosenzorial. In mod
normal$ aceste testri nu implic niciun disconfort.
7nterpretarea rezultatelor
3unetul este descris &n funcie de frec%ena i intensitate. ;imita auzului este
dat de ct de tare trebuie s fie un sunet de o anumit frec%en pentru a fi
auzit. Brec%ena sau ni%elul (indiferent dac sunetul este *os sau &nalt) este
msurat &n %ibraii pe secund sau Dertzi (2z). :recDea uman poate auzi &n
mod normal frec%ene de la foarte *oase$ &n *urul a "6 2z$ pn la foarte
&nalte$ &n *ur de !0 000 2z. Brec%ena unei con%ersaii normale$ ce se
desfoar &ntr8un loc linitit$ se &ntinde pe o pla* de la E00 2z la !000 2z.
7ntensitatea sau puterea este msurat &n decibeli (d6). 7nter%alul normal
(limita inferioar) al auzului este &ntre 0 i !E d6. In cazul copiilor$ inter%alul
normal minim este &ntre 0 i "E d6. :n rezultat normal arat c auzul
ambelor urecDi se &ncadreaz &n aceste inter%ale.
;imita auzului &n decibeli
-radul de se%eritate al
Dipoacuziei
>apacitatea de a auzi limba*ul
08!E d6 Niciunul Br dificultate
!68'0 d6 :or Dificultate la un discurs care se aude %a, sau de la distan
'"8EE d6 0oderat Dificultate &n a auzi o con%ersaie
E6810 d6 0oderat8se%er Discursul trebuie s fie tareL dificultate de a auzi
con%ersaia &ntr8un ,rup
1"890 d6 3e%er Dificultate de a auzi un discurs %orbit tareL &nele,e numai
cu%inte ipate sau ampificate
9"T db 5rofund 5oate s nu &nelea, un discurs amplificat
;e,tura dintre intensitatea sunetelor i ,radul Dipoacuziei la aduli este
redat &n tabelul de mai *os4
Normal e) 5acientul aude cu%inte optite
f) /ude la fel &n ambele urecDi tonurile
,) 5oate s repete 90 8 9EM din cu%intele spuse la testul de recunoatere
D) 0icrofonul detecteaz emisiile urecDii interne la testul emisiilor otoacustine
i) /udio,rama potenialelor e%ocate arat o funcie normal a ner%ilor auditi%i
/normal *) Nu poate auzi cu%inte optite$ sau le poate auzi numai cu o urecDe
P) /ude &n mod diferit tonurile &n cele dou urecDi
l) 5oate auzi numai anumite sunete$ la un numr crescut de
decibeli
m) 5oate auzi sunetele$ dar nu poate &nele,e cu%intele
n) Nu sunt detectate emisii &n urecDea intern &n esutul emisiilor ortoacustice
o) /udio,rama potenionalelor e%ocate arat c ner%ii auditi%i nu funcioneaz normal
Bactorii care pot influena acurateea sau rezultatul testului sunt4
8 imposibilitatea de a coopera$ urma instruciunile sau de a &nele,e suficient
de bine limba*ul pentru a rspunde &n timpul testelorL este dificil efectuarea
testelor auditi%e la copiii mici sau la adulii care au inabiliti fizice sau
mentaleL
8 probleme ale aparaturii$ precum cti separate sau care nu se potri%esc. un
audiometru neecDilibrat sau prezena z,omotelor de fondL
8 dificultate de a %orbi sau de a &nele,e limba*ul celui care efectueaz
testareaL
8 %iroze respiratorii sau o infecie a urecDii recent.
,#+I.O2-2 21* GngriBiri Dn a8eciuni c%irurgicale
/-7,#+I.O2-2 1* 21.1 GngriBiri preoperatorii
/nsamblul &n,ri*irilor care se efectueaz la toi pacienii &nainte de a fi supui
inter%eniei cDirur,icale.
5rimirea pacientului4
>onst &n linitirea pacientului e.plicnd derularea inter%eniei$ etapele
operatorii$ anestezia. /sistenta medical trebuie s8i arate disponibilitatea
de a rspunde &ntrebrilor pacientului.
5re,tirea cutanat a operatului4
3cop
Diminuarea la ma.im a florei bacteriene tranzitorii prezente pe pielea
%iitorului operat pentru a e%ita infecia &n timpul inciziei i contaminarea
mediului din blocul operator
7,iena corporal
8 seara i &n dimineaa inter%eniei$ pacientul %a face du cu spun antiseptic
(tip betadine sau clorDe.idin dac este aler,ic la iod)L
8 se %a insista la ni%elul pliurilor de fle.iune$ re,iunilor in,Dinale$ ombilicului
i picioarelor. aceast procedur este realizat de pacient dup ce este
informat cum trebuie s procedezeL
8 dac pacientul este dependent$ i,iena corporal %a fi efectuat de
infirmier$ la pat$ sau &n camera de baieL
8 dup efectuarea i,ienei corporale$ pacientul %a &mbrca pi*amale curate i
se %a scDimba len*eria de pat.
Depilarea
Nu este o procedur sistematic$ ci este &n funcie de tipul$ locul$ modul de
inter%enie i de protocoalele secieiser%iciului.
Depilarea este realizat de asistent sau de infirmier.
Dou metode pot fi utilizate4
a)>rema depilatoare
8 &n prealabil$ se efectueaz un test de toleran &n seara dinaintea
inter%eniei
8 se spal pielea i se usuc
8 se aplic apoi crema depilatoare
8 se cltete$ apoi se usuc pielea
b)<unsoarea
Raderea mecanic este interzis fiindc crete riscul de efracie cutanat a
zonei operatorii. 3e recomand tunderea pilozitilor cu maina de tuns$ apoi
se face du pacientului.
6ilanul preoperator
3e efectueaz prele%ri de sn,e pentru4 ,rup san,uin i factor RD$
iono,ram san,uin$ uree$ creatinin$ <3$ <>$ 2;- i alte e.amene prescrise
de medic.
5entru inter%eniile importante$ se realizeaz i alte e.amene4
8 radio,rafia pulmonar i E>-L
8 se noteaz constantele %itale4 5$ <$ </$ diurezL
8 se aplic recomandrile anestezistuluiL
8 reanimator4 o e%entual transfuzie$ antibioterapie$ reecDilibrare Didro8
electrolitic.
In ziua inter%eniei4
8 se linitete pacientul$ se susine psiDicL
8 se %erific s fie nemncat$ s nu bea$ s nu fumezeL
8 se %erific i,iena corporal i depilarea zonei operatoriiL
8 se %erific absena lacului de pe un,Diile de la mini i de la picioareL
8 se &ndeprteaz protezele dentare$ ocDelarii$ bi*uteriile$ lentilele de contactL
8 se noteaz constantele %itale pentru a a%ea date de referin$ pe parcursul
operaieiL
8 se administreaz premedicaia conform prescripiei medicaleL
8 se %erific dosarul pacientului$ s fie complet cu rezultatele e.amenelor
efectuate$ tipul de anestezie$ tipul de operaie$ datele de identificare.
/-7,#+I.O2-2 2* 21.2 GngriBiri postoperatorii
/nsamblul &n,ri*irilor acordate unui pacient care a suferit o inter%enie
cDirur,ical
;a re&ntoarcerea de la blocul operator
8 se informeaz pacientul despre tipul i mediul de derulare a inter%enieiL
8 se re%ede protocolul operator i scDema inter%eniei practicateL
8 se instaleaz pacientul &n pat &n funcie de tipul de anestezie i de
inter%enieL
8 se obser% starea pansamentului$ se controleaz i se noteaz sistemele de
drena*L
8 se racordeaz sonda de aspiraie di,esti% la o pun, colectoare$ se
administreaz +! la ne%oieL
8 pn la re%enirea strii de cunotin a pacientului se %or supra%e,Dea din
"E &n "E minute4
8 5$ <./.$ saturaia +!$ R$ diurezaL
8 ,radul de cunotinL
8 caracteristicile i %olumul pierderilor e.teriorizate prin drena*L
8 starea pansamentului.
3upra%e,Dere i &n,ri*iri dup trezirea operatului
In caz de aspiraie di,esti%
8 se informeaz pacientul i antura*ul su despre necesitatea de a rmne
nemncat4 orice aport alimentar este interzisL
8 sonda este meninut pn la reluarea tranzitului intestinal (apariia ,azelor
sau a materiilor fecale) numai cu acordul cDirur,uluiL
8 se mobilizeaz i se fi.eaz sonda la ni%elul obrazului pentru a e%ita
ulceraia aripii nazaleL
8 se %erific permeabilitatea sondei i se controleaz eficacitatea sistemului
de aspiraieL se scDimb zilnic borcanul$ pun,a i racordulL
8 se noteaz zilnic &n foaia de obser%aie %olumul aspiratL
8 &n timpul probei de clampare a sondei$ &nainte de &ndeprtare$ se noteaz
apariia ,reurilor$ %rsturilor$ balonrilor.
In caz de perfuzie intra%enoas
8 se %erific locul puncionat$ traiectul %enosL
8 se sisteaz perfuzia dac apare o inflamaieL
8 se administreaz numai medicamentele prescrise de medicL
8 se face bilanul intrri8ieiri$ cotidian4
8 intrri4 toate intrrile parenteraleL
8 ieiri4 diurezTaspiraie di,esti%8drena*e. 5re%enirea complicaiilor de
decubit
8 se mobilizeaz ,ambele i se supra%e,Deaz moleteleL
8 se administreaz anticoa,ulante sub cutanat conform prescripieiL
8 se ridic$ dac e posibil$ pacientul &n fotoliu$ comprimnd pla,a operatorie
(pansamentul$ banda*ul)L
8 se aplic &n,ri*iri Nursin, pentru pre%enirea escarelor4 i,ien$ scDimbarea
poziiei$ masarea punctelor de spri*inL
8 se aspir secreiile$ se fac aerosoli sau Pinesiterapie respiratorie dac e
ne%oie.
In,ri*iri locale$ asepsie
8 se reface pansamentul zilnic sau la ! zile numai la indicaia medicalL
8 se scot firele$ &ncepnd cu un fir sau douL
8 pansamentul tuburilor de drena* se %a reface zilnic i %or fi &ndeprtate
atunci cnd drena*ul %a fi minim$ la indicaia medicului.
3upra%e,Derea clinic i paraclinic
3e supra%e,Deaz4
8 starea de cunotinL
8 5$ <./.$ <S i frec%ena respiratorieL
8 starea pl,ii4 aspectul pierderilor e.teriorizate prin drenuri sau prin
pansamentL
8 reluarea tranzituluiL
8 constantele biolo,ice la indicaia medic.
Realimentarea
8 se face dup reluarea tranzitului intestinal pentru materii fecale$ &n ,eneral
dup #8' zileL sonda ,astric se clampeaz dup o prob de clampa*L
8 reluarea alimentaiei se face &ntr8o manier pro,resi% &n funcie de
inter%enia realizat$ cu a*utorul dieteticianului.
/-7,#+I.O2-2 3* 21.3 +rima mobiliAare
5rima mobilizare a unui pacient este decis de medicul cDirur,$ dup o
inter%enie cDirur,ical sau dup o perioad lun, de imobilizare.
+biecti%ul post operator este$ &n ,eneral$ acela de a asi,ura o mobilizare
precoce pentru a pre%eni orice complicaii le,ate de decubit. /mnarea este
&n funcie de tipul de inter%enie$ de starea ,eneral a pacientului i nu poate
fi decis dect de ecDipa medical.
7ndicaii
8 dup orice inter%enie cDirur,icalL
8 dup o perioad lun, de imobilizare (de e.. coma).
5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientul despre data i ora primei mobilizriL
8 i se e.plic derularea proceduriiL
8 i se e.plic$ de asemenea$ recomandrile medicale care &nsoesc prima
mobilizareL
8 se acord timp pentru a8l ascultaL
8 se instaleaz pacientul &n poziia semiezndL
5re,tirea materialelor
8 un tensiometruL
8 un fotoliu &n apropiereL
8 un spri*in pentru picioare.
Realizarea &n,ri*irii
8 pentru asi,urarea securitii pacientului$ prima mobilizare %a fi efectuat de
dou persoaneL
8 se msoar <./. a pacientului culcatL
8 se insufl pacientului &ncredere &n sineL
8 se a*ut pacientul sa se spri*ine &n cot i s se ridice pe mar,inea patului &n
poziia aezatL
8 se cere s rmn &n aceast poziie i s pri%easc drept &nainteL
8 se acord timp pentru a e.prima ceea ce simte &nainte de a depista %reun
semn de stare de ruL
8 se a*ut pacientul s mear, pn la fotoliu i s se instaleze confortabilL
8 se cere pacientului s %erbalizeze sentimentele le,ate de aceast prim
mobilizareL
8 se noteaz procedura &n dosarul de &n,ri*ireL
8 se transmite oral medicului modul de derulare$ dificultile sau complicaiile
aprute.
/-7,#+I.O2-2 4* 21.4 .e%nica general a pansamentului
5ansamentul aseptic simplu const &n prote*area pl,ii &mpotri%a oricrui
a,ent noci% e.tern$ absorbia e.udatului din pla, i fa%orizarea cicatrizrii.
+biecti%e
8 s e%ite oculL
8 s prote*eze pla,a de mediul e.ternL
8 s diminueze amplitudinea micrilor.
5re,tirea materialelor
Este ne%oie de un crucior rulant$ cu dou eta*e decontaminate.
5e eta*ul superior$ se %a pre,ti tot ce este steril i curat pentru pansarea
pl,ilor4
8 trus de pansamente de unic folosin coninnd4
8 o ta% medicalL
8 ! pense tip OocDerL
8 comprese sterileL
8 un cmp sterilL
8 un flacon cu spun antisepticL
8 un antiseptic iodat (betadin)L
8 ser fiziolo,icL
8 mnui de cauciuc nesterileL
8 material de protecie a patuluiL
8 o perecDe de mnui sterileL
8 benzi adezi%e sau fei romplastL
5e eta*ul inferior se pun4
8 t%ia renalL
8 saci pentru colectarea deeurilor.
Realizarea procedurii
8 se pre%ine pacientul i se precizeaz durata &n,ri*iriiL
8 se %erific prescripia medicalL
8 se instaleaz pacientul confortabil$ respectnd pudoarea$ &n funcie de
localizarea pl,iiL
8 se instaleaz msua pentru pansamente &n salon respectnd re,ulile
er,onomiceL
8 se spal minile (splare simpl)L
8 se descDide setulPit8ul pentru pansamente sterile i se pre,tesc toate
materialele necesare &n,ri*iriiL
8 se &ndeprteaz pansamentul murdar folosind mnuile de cauciucL
8 se obser% starea pansamentului4 prezint secreiile$ cantitatea$ aspectul$
culoarea$ mirosulL
8 se obser% starea pielii4 prezena con,estiei$ starea cicatriceiL
8 se arunc pansamentul i mnuile &n pun,a colectoareL
8 se spal minile (splare antiseptic)L
8 se &mbrac mnuile de cauciuc sterileL
8 se cur te,umentele din *urul pl,ii cu soluie antiseptic pentru piele$
prin micri circulare sau centripeteL
8 se badi*oneaz pla,a cu soluie antiseptic (betadin pentru pla,$ alcool
iodat)L
8 se acoper pla,a cu comprese sterileL
8 se fi.eaz cu benzile adezi%e sau prin banda* are folosind un procedeu
adaptat re,iunii (circular$ &n spic$ &n spiral$ etc.)L
8 se &ndeprteaz mnuileL
8 se reinstaleaz pacientulL
8 se pun$ la ne%oie$ instrumentele folosite &ntr8o soluie pentru
decontaminare timp de "E8!0 minuteL
8 se cur msua de pansamenteL
8 se spal minileL
8 se noteaz procedura &n dosarul pacientului notnd starea pansamentului i
a pl,ii.
/-7,#+I.O2-2 >* 21.> #blaia 8irelor de sutur sau agra8elor
/blaia firelor de sutur cutanat este un act medical prescris de medic$
realizat la ni%elul unei pl,i cicatrizate.
Decizia de &ndeprtare a firelor de sutur o ia medicul dup #8"0 zile de la
operaie$ &n funcie de localizarea i e%oluia pl,ii$ precum i de teDnica de
sutur utilizat (fire sau a,rafe)
5re,tirea pacientului
8 se informeaz pacientul despre procedur pentru a obine cooperarea
acestuiaL
8 se instaleaz confortabilL
8 se asi,ur pacientul c procedura este indolor$ poate s resimt o foarte
uoar picturL
8 se solicit pacientului s semnaleze orice durere aprut &n timpul
procedurii i s nu pun minile pe pla,a suturat.
5re,tirea materialelor
3e pre,tesc4
8 un cmp sterilL
8 o perecDe de pense sterile tip OocDerL
8 un scalpel sau o foarfece mic sterilL
8 o pens pentru scos a,rafe$ steril &n cazul &ndeprtrii a,rafelorL
8 o perecDe de mnui sterileL
8 un flacon cu ser fiziolo,icL
8 un flacon cu soluie iodat (tip betadin)L
8 bandelete autoadezi%e sterileL
8 o t%i renal pentru colectarea materialelor folosite.
Realizarea procedurii
8 se %erific prescripia medical$ &nc o dat pentru a ne asi,ura asupra
datei de &ndeprtare a firelor de sutur sau a a,rafelor precum i a metodei
de realizare (de ctre asistenta medical de la sala de pansamente)L
8 se spal minileL
8 se &mbrac mnui sterile de cauciucL
8 se &ndeprteaz pansamentul i mnuile utilizateL
8 se spal din nou minileL
8 se obser% aspectul pl,ii pentru a decela e%entuale puncte de infecie
isau o cicatrizare proastL
8 se a%ertizeaz medicul &n caz de cel mai mic dubiuL
8 se descDide trusa cu materiale sterile conser%ndu8se sterilitatea acestora
8 se &mbrac mnui sterile de cauciucL
8 se cur pla,a cu comprese sterile &mbibate &ntr8o soluie antiseptic
conform prescripiei medicului i se las liber.
In caz de sutur &n puncte separate
8 se localizeaz primul fir$ meninnd nodul cu o pens steril i decolndu8se
uor de pieleL
8 se secioneaz captul firului puin mai sus de pieleL
8 se tra,e uor firul totdeauna spre centrul pl,iiL
8 se pune firul pe o compres uscat pentru a ne asi,ura de &ndeprtarea
total a firelorL
8 se procedeaz &n aceeai manier pentru fiecare fir pusL
8 la sfrit$ se poate aplica o bandelet autoadezi% pentru a consolida
cicatrizarea pl,ii dac aceasta pare fra,il &n momentul &ndeprtrii firelor.
In caz de sutur cu a,rafe
8 ablaia se realizeaz pro,resi%$ ea necesitnd &n prealabil desfacerea
acestoraL
8 se &ndeprteaz numai o a,raf din douL
8 pentru aceasta$ se fi.eaz a,rafa cu o pens steril inut &ntr8o mn$ iar
cu cealalt mn (de re,ul mna dominant) se ine pensa de pus a,rafe
astfel &nct s poat fi descDisL
8 se fi.eaz uor pensa 0icDel pe mi*locul a,rafei apoi se &ncDidestrn,e
delicatL
8 e.tremitile a,rafei trebuie apoi s se e.tra, din piele fr durere pentru
pacientL
8 se pune a,rafa pe o compres uscat i se procedeaz &n aceeai manier
pentru fiecare din a,rafele restanteL
8 se %erific apoi ablaia &n totalitate a a,rafelor recomandate de medic.
Recomandri
8 se supra%e,Deaz pla,a &n cursul &ndeprtrii materialului de sutur (semne
de infecie$ dezunirea mar,inilor suturate$ durerea pacientului)L
8 se instruiete pacientul s fac du &n zilele urmtoare i nu baie &n cadL
8 se educ pacientul s supra%e,Deze pla,a i i,iena dup &ntoarcerea la
domiciliu.
/-7,#+I.O2-2 =* 21.= DrenaBul
Drena*ul const &n scur,erea licDidelor coninute &ntr8o pla,$ &ntr8un or,an
sau &ntr8o ca%itate patolo,ic cu a*utorul unui dren$ unor mee care se las
pe loc sau a unor laniere &n scopul obinerii unei cicatrizri rapide
Drenul este un tub suplu sau ri,id$ din cauciuc$ material plastic$ care
ser%ete la e%acuarea licDidelor patolo,ice dintr8o pla,.
;anierele sunt din cauciuc$ ondulate$ sterile i sunt plasate &ntr8o re,iune
unde se produce o colecie.
0ea este o band fin din pnz de bumbac care se introduce &ntr8o pla,
sau &ntr8o fistul$ pentru a &mpiedica &ncDiderea printr8o cicatrizare prea
rapid i a facilita astfel scur,erea serozitii.
7ndicaii
8 drenarea puroiului$ a unei infecii$ coleciiL
8 epanamente pleuraleL
8 e%acuarea licDidului &n perioada post operatorie.
0ateriale
Este ne%oie de un crucior supraeta*at$ curat i decontaminat
5e eta*ul superior se aeaz tot ce este steril i curat
8 trus pentru pansamente coninnd4
8 pense OocDerL
8 comprese sterileL
8 cmp sterilL
8 soluii antiseptice iodate tip 6etadinL
8 ser fiziolo,icL
8 mnui nesterileL
8 material protector pentru patL
8 benzi adezi%eL
8 un bisturiu sau o foarfece sterilL
8 un ac de si,uran steril &n caz de lanier
8 o perecDe de mnui sterile.
5e eta*ul inferior
8 t%ie renaleL
8 saci pentru colectarea deeurilorL
8 un container pentru ace.
Realizarea procedurii
8 se &ndeprteaz pansamentul murdar cu o pens sau cu o mnu de unic
folosinL
8 cu o foarfec steril$ se despic compresele &n HXH$ cu condiia s fie puse
apoi &ntr8o pun, sterilL
8 se &ndeprteaz acul de si,uran %ecDi astfel4
8 se prinde acul cu o pens anatomicL
8 se fi.eaz cu pensa PocDer i apoi se descDide cu pensa anatomicL
8 se depun pensa OocDer i acul de si,uran &n recipientul rezer%atL
8 se cur i se dezinfecteaz pla,a &ncepnd cu partea cea mai curatL
8 se cur &n *urul drenului prin micri circulare sau centrifu,eL
8 se fi.eaz drenul$ se trece acul de si,uran prin dren i se &ncDide apoi cu
o pens anatomicL
8 se taie se,mentul de dren aflat deasupra acului de si,uranL
8 dac trebuie s se in*ecteze un antibiotic4
8 se dezinfecteaz drenulL
8 se clampeaz apoi drenul cu o pens OocDerL
8 se &neap drenul pe partea lateral$ sub pens i se in*ecteaz soluiaL
8 se &ndeprteaz serin,a i acul$ se declampeaz tubul de drenL
8 se &ncon*oar drenul cu comprese sterile crestate pe mi*locL
8 se acoper apoi partea de deasupra drenului cu alte comprese necrestateL
8 se fi.eaz prin banda*are sau cu benzi adezi%e Dipoaler,iceL
8 se obser% zilnic aspectul licDidului$ cantitatea$ i se noteaz &n foaia de
obser%aieL Indeprtarea drenului se face la recomandarea medicului$ atunci
cnd nu se mai scur,e licDid.
,#+I.O2-2 22* GN$RIHIRI GN #5',0I-NI $IN',O2O$I,'
/-7,#+I.O2-2 1* 22.1 Recoltarea secreiilor cervicovaginale pentru
eEamene de
5rocedura este descris la capitolul E (E.F Recoltarea secreiilor
cer%ico%a,inale).
/-7,#+I.O2-2 2* 22.2 +articiparea asistentului medical la puncia
8undului de sac Douglas :+uncia vaginal sau ,uldocenteAa;
5trunderea trans%a,inal cu a*utorul unui ac &n fundul de sac Dou,las.
3copindicaii4
8 in%esti,area i stabilirea dia,nosticului de sarcin ectopicL
8 stabilirea dia,nosticului &n cDistul de o%ar$ &n piosalpin..
0ateriale necesare4
8 specul sau %al%e %a,inale sterileL
8 soluii dezinfectanteL
8 tampoane$ compreseL
8 pense pentru colL
8 pense porttamponL
8 serin, de "0 mlL
8 ace lun,i de "08"E cm i ,roase de 0.F8" mmL
8 sedati%L
8 material pentru anestezie localL
8 eprubete pentru recoltarea licDidului.
5re,tirea pacientei
8 se anun i se e.plic necesitateaL
8 se respect pudoarea pacienteiL
8 se solicit pacientei s8i ,oleasc %ezicaL
8 se obine consimmntulL
8 cu #0 minute &nainte se administreaz o fiol de mial,inL
8 se aeaz &n poziie ,inecolo,ic pe masL
8 dac se face anestezie$ este recomandat s nu mnnceL
8 se aplic speculul sau %al%eleL
8 se face dezinfecia %a,inalL
8 se fi.eaz colul uterin pentru a e%idenia fundul de sacL
8 se face anestezia local prin infiltraieL
8 se face puncia trecnd prin peretele %a,inal al fundului de sac %a,inal
posteriorL
8 asistena urmrete permanent starea pacientei deoarece sunt riscuri de
declanare ale unor refle.e care pot produce lipotimie$ sincop 8 zona fiind
foarte bo,at iner%atL
8 aspiraia se face lentL
8 licDidul e.tras se pune &n eprubete care se eticDeteaz pentru a fi trimis la
laboratorL
8 se obser% aspectul licDidului care poate fi seros$ purulent$ san,DinolentL
8 se face dezinfecie$ se retra,e acul$ se &ndeprteaz pensa i %al%ele
(speculul)L
8 pacienta este a*utat s coboare de pe mas i condus la pat.
In,ri*irea dup puncie
8 pacienta rmne &n repaus pn dispare efectele anestezieiL
8 se supra%e,Deaz tamponul %ul%ar e posibil ca locul s sn,ereL
8 se urmrete temperatura.
7ncidente/ccidente
8 puncia ne,ati%L
8 sincopaL
8 lezarea anselor intestinale a %ezicii urinare.
7nterpretarea rezultatelor
8 licDidul seros poate fi de ori,ine inflamatorie$ neoplazic sau poate pro%eni
dintr8un cDist de o%arL
8 licDidul purulent %a fi analizat din punct de %edere citolo,ic i bacteriolo,ic 8
arat o infecieL
8 licDidul serosan,Dinolent su,ereaz o endometrioz pel%in$ ruperea unui
cDist de o%ar sau sarcin e.trauterinL
8 dac sn,ele nu coa,uleaz demonstreaz e.istena Demoperitoneului iar
dac are microcDea,uri de sn,e su,ereaz sarcin ectopicL
8 puncia alb nu e.clude sarcina ectopic.
/-7,#+I.O2-2 3* 22.3 +articiparea asistentului medical la
e8ectuarea %isteroscopiei i colposcopiei
a;2isteroscopia
3e refer la e.aminarea endoscopica a ca%itii uterului$ aparatul fiind
introdus prin colul uterin.
3copindicaii4
8 dia,nosticarea cancerului de endometru$ polipilor intrauterini$ uterului
fibromatos$ malformaiilor uterineL
8 identificarea cauzelor &n4 sn,erri anormale interne$ infertilitate$ a%orturi
spontane repetateL
8 biopsia de endometruL
8 mici inter%enii cDirur,icale.
0ateriale necesare4
8 specul %a,inal sau %al%e %a,inale sterileL
8 Disterometru$ Disteroscop$ dilatatoare pentru colL
8 pense pentru colL
8 material pentru anestezie local$ re,ional sau ,eneral &n funcie de scopL
8 soluie dezinfectant$ comprese$ pense porttamponL
8 flacoane pentru fra,mentele recoltateL
8 mnui de unic folosin.
5re,tirea pacientei
8 la femeile menstruate se recomand efectuarea e.amenului &n zile F8"' ale
cicluluiL
8 recomandarea nu e %alabil &n ur,ene i la femeile care iau contracepti%e
oraleL
8 la femeile &n menopauz se recomand administrarea de etinilestadiol cu F8
"0 zile &naintea e.amenului sau se pune un o%ul de prosta,landin pentru a
uura dilatarea colului. Nu mnnc cel puin F oreL
8 se &ndeprteaz pilozitatea %ul%ar$ se face toaleta e.tern i e%entual
%a,inalL
8 pacienta se aeaz pe mas &n poziie ,inecolo,icL
8 se anun c procedura dureaz apro.imati% #0 minute.
5articiparea la procedur
8 medicul monteaz speculul i face dezinfecia local (e.tern i %a,inal)4
8 se efectueaz anestezia local. Dac e ne%oie de anestezie ,eneral se cere
spri*inul medicului anestezist4
8 msoar ca%itatea uterin cu Disterometru4
8 realizeaz dilatarea colului cu dilatatoare de dimensiuni pro,resi%e4
8 introduce Disteroscopul mai &nti &n col apoi &n ca%itate$ mane%ra fiind
urmrit pe monitor4
8 pentru %izualizare$ ca%itatea uterin trebuie destins prin introducerea unui
licDid transparent sau ,az4
8 asistena urmrete permanent pacientaL
8 sub supra%e,Dere$ administreaz anestezicul intre%enosL
8 ser%ete i primete materialele necesare efecturii e.amenului. <rimite
materialele la laborator.
In,ri*irea pacientei dup Disteroscopie
8 e.amenul se poate efectua i ambulator$ e.cepie fcnd cazurile &n care se
practic inter%eniiL
8 pacienta este inut sub supra%e,DereL
8 este a%ertizat c poate prezenta dureri sub form de crampe i uoar
sn,erare "8! zileL
8 dac sn,erarea este important$ se asociaz febr i durerile abdominale$
se anun medicul.
b;>olposcopia
Este %izualizarea %a,inului$ cer%i.ului (colului) i %ul%ei cu a*utorul unui
microscop binocular special.
3copindicaii4
8 e%aluarea leziunilor cer%icale %a,inale sau %ul%areL
8 testul 5apa Nicolau anormalL
8 monitorizarea cancerului intraepitelial.
0ateriale necesare4
8 specul %a,inalL
8 pense posttampon lun,iL
8 pense pentru colL
8 pense pentru biopsieL
8 cDiurete pentru colL
8 tampoane de %at$ comprese$ meseL
8 materiale de dezinfecie soluii necesare e.plorrii suplimentare
(colposcopie lr,it) acid acetic #M$ soluie de lu,olL
8 lam$ spatule pentru recoltarea secreiilorL
8 flacon cu fi.ator pentru biopsieL
8 aparat de electrocoa,ulare.
5re,tirea pacientei4
8 e.amenul se e.ecut pe un col netraumatizat moti% pentru care se e%it4
8 toaleta %a,inal$ raportul se.ual cu E zile &nainte e.aminriiL
8 e.plorri endouterine (cDiureta*e$ Distroscopie$ Disterosalpin,o,rafie)
8 biopsia cer%icalL
8 e.aminarea se face la femeile menstruate &n zile F8"# ale cicluluiL la femeile
&n menopauz medicul recomand 1 zile administrarea a !E ,rzi etDinWl
estradiol pentru a asi,ura troficitatea mucoaseiL
8 e.amenul nu e traumatizantL
8 se informeaz pacienta cu pri%ire la derularea procedurii.
5articiparea asistentului medical la efectuarea e.amenului
8 pacienta este aezat pe masa ,inecolo,icL
8 se monteaz speculul (nu se folosete lubrifiant)L
8 se obser% i se recolteaz secreie %a,inalL
8 se obser% colulL
8 se ter, secreiile cu un tampon de %at$ e%entual cu ser fiziolo,ic$ se
e.amineaz colulL
8 se badi*oneaz colul cu acid acetic #M$ (testul 2inselmann) permite
e%idenierea &n "E8#0 secunde a ima,inilor modificateL
8 &n continuare se face testul ;aDm 8 3cDiller care const &n aplicarea soluiei
;u,ol. E%ideniaz zone care nu fi.eaz iodul i numesc zone iod ne,ati%e i
care atest o leziuneL
8 mucoas normal se coloreaz &n castaniu interpretarea ima,inilor
colposcopice se face de ctre medicL
/sistentul medical
8 urmrete pacienta &n timpul e.amenuluiL
8 ser%ete medicului materialele de care are ne%oieL
8 preia produsele recoltate (secreii$ fra,mente de esut)L
8 pre,tete probele pentru e.pedierea la laborator.
In,ri*irea pacientei dup procedur
Nu necesit &n,ri*ire special$ procedura dureaz "E minute. Dac s8a fcut
biopsie pot aprea sn,erri %a,inale. 3e recomand4
8 folosirea absorbantelor i,ienice i monitorizarea pierderilorL
8 interzicerea contactului se.ual pn la %indecarea locului de biopsieL
8 interzicerea folosirii tampoanelor intra%a,inale.
/-7,#+I.O2-2 4* 22.4 'Eaminarea radicologic&
%isterosalpingogra8ia :C/$;
E.aminarea radioscopic a canalului endocer%ical$ ca%itii uterine i
trompelor prin in*ectarea pe cale intracer%ical a unei substane radiopace
(omnipaYueDisteropaYue).
3copindicaii
8 studierea permeabilitii trompelorL
8 %erificarea reuitei inter%eniei cDirur,icale dup inter%enii plastice pentru
restabilirea permeabilitiiL
8 decelarea unor anomalii uterine sau tubare$ precizarea sediului i ,radului
obstrucieiL
8 &n sn,erarea intern$ cnd alte e.amene nu sunt edificatoare sau posibile4
se pot dia,nostica polipi endometriali$ fibroame submucoase pediculare sau
sesile$ adenomioza uterin$ cancerul de endometru.
0ateriale necesare
8 aparat 3cDultze (format dintr8o serin, etan de !0 cm
#
la care se
ataeaz o canul pentru introducerea substanei i un manometru pentru
%erificarea presiunii)L
8 mnui de unic folosinL
8 substan de contrast radiopac (omnipaYue$ DisteropaYue sau alt produs
recomandat de medic)L
8 materiale de dezinfecie4 soluie de betadin$ tampoane$ pensa
posttamponL
8 pensa pentru col 5ozziL
8 specul %a,inal sau %al%e %a,inaleL
8 ta%crucior pentru materialeL
8 t%i renalL
8 medicamente sedati%e$ serin,i pentru administrare (dac este cazul).
5re,tirea pacientei
8 se e.plic necesitatea i modul de desfurare a e.amenuluiL
8 la femeia se.ual acti% e.amenul se face dup menstruaie &naintea
o%ulaiei (&ntre zilele 68"! ale ciclului) pentru a e%ita orice risc de lezare a
unei sarciniL
8 la femeile &n menopauz se administreaz cu 68F zile &naintea e.amenului
!E micro,rame etDinWl8estradiol pentru a crete permeabilitatea coluluiL
8 la pacientele mai an.ioase$ cu #0 de minute &nainte se poate administra un
antispastic i un sedati%L
8 pacienta este a%ertizat c &n momentul in*ectrii %a simi o oarecare
presiune*enL
8 &nainte de a mer,e la radiolo,ie este ru,at s8i ,oleasc %ezica.
Efectuarea procedurii
8 se identific pacientaL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se obine consimmntulL
8 este condus la ser%iciul de radiolo,ie unde urmeaz s se efectueze
e.amenulL
8 asistenta efectueaz toaleta %ul%ar e.ternL
8 se monteaz speculul sau %al%uleL
8 se ser%ete medicului pensa pentru col 5ozzi cu care prinde buza anterioara
lsnd %izibil orificiul uteruluiL
8 se ser%ete apoi pensa posttampon pentru dezinfecia ca%itii %a,inaleL
8 se scoate aerul din aparat i se &nmneaz medicului pentru a introduce
substana de contrastL
8 medicul introduce canula aparatului prin orificiul e.tern$ apro.imati% ! cmL
8 se face primul film &nainte de in*ectarea substanei de contrast (se pot
e%idenia ,an,lionii calcificai de cele mai multe ori de ori,ine tuberculoas$
calcificri intrapel%ine indicnd prezena unui fibrom calcificat$ sterilet$
modificri osoase)L
8 se in*ecteaz substana de contrast i se obser% pe rnd ca%itatea uterin$
istmul apoi trompele uterine dup "E8!0 minute de la in*ectare (pacienta se
poate deplasa &n acest timp$ fiind cDiar indicat) se face proba >otte care
arat permeabilitatea tubar deoarece substana iodat a*un,e &n mod
normal &n ca%itatea peritoneal$ difuzarea fiind simetric (>otte poziti%).
:neori pacienta este cDemat la ser%iciul de radiolo,iu dup !' ore$ cnd
proba >otte este ne,ati%$ e.istnd posibilitatea ca substana de contrast s
ptrund mai ,reu &n trompe pana &n ca%itatea peritoneal.
In,ri*irea pacientei dup e.amen
8 se supra%e,Deaz pacienta dei incidentele sunt rare i fr mari
consecine4
8 Demora,iile puin abundente de scurt durat cedeaz la repausL
8 lipotimia poate aprea la pacientele an.ioase$ re,reseaz la msurile
obinuiteL
8 aler,ia la iod se combate cu antiDistaminice i cortizoniceL
8 pot aprea contracii uterine dureroase asociate cu balonarea care pot
e%oca o inflamaie pel%ian. 3e anun medicul$ se administreaz antibiotice
conform prescripiei.
7ma,ini normale
8 ca%itate uterin triun,Diular cu o baz de # 08# E cm$ %rful situat la
ni%elul orificiului intern$ mar,ini laterale conca%e spre e.teriorL
8 coarnele uterine fac un,Diuri obtuze cu un,Diul uterinL
8 istmul are aspectul unui defileu lun, de "0 mm i lar, de #8' mmL
8 trompele prezint poriunea interstiial (situat &n miometru) lun, de "
cm i lar, de 0.# mmL
8 poriunea istmic msoar !8' cmL poriunea ampulare este mai lar, E8F
mmL
8 lumenul trompelor &n totalitate este permeabil.
7ma,ini anormale
8 deformarea mar,inilor ca%itii uterine. ;eziunile uterine alun,esc$
tracioneaz i curbeaz contururile ca%itiiL
8 la ni%elul endometrului se pot obser%a ima,ini lacunare re,ulate (polipi$
fibroame$ submucoase) sau nere,ulate (cancere$ sinecDii$ Diperplazie
endometrial)L
8 calificrile pot fi determinate de fibroame uterine cDiste dermoide$
tuberculoz ,enitala$ ,an,lioniL
8 modificrile ca%itii uterine (contur$ dimensiuni$ form) pot arta o
malformaie.
8 ima,inile anormale ale trompelor pot e.prima obstrucii$ endometrioz$
tuberculoz$ polipi$ sarcina e.trauterin i tumori.
/-7,#+I.O2-2 >* 22.> /pltura 4aginal
3cop
8 curirea re,iunii %a,inale de secreiiL
8 &ndeprtarea mirosuluiL
8 pre%enirea iritaiilor i escoriailorL
8 pre%enirea infeciilorL
8 asi,urarea i,ienei i a confortului.
0ateriale necesare
8 canul %a,inal cu duza perforat(pentru reducerea presiunii licDidului)L
8 soluie (cantitatea i tipul soluiei sunt recomandate de medic)L
8 iri,ator (bazin) curatL
8 alez$ muamaL
8 pledL
8 mnui sterileL
8 ,el pentru lubrefiereL
8 tub de cauciuc sau tub din material plastic cu clemL
8 tampoane de %atL
8 stati% pentru suspendarea iri,atorului.
5re,tirea pacientei
8 se informeaz pacienta despre necesitatea proceduriiL
8 se cere pacientei ca pe durata procedurii s fie linitit$ rela.at$ i s
comunice e%entuale senzaii neplcuteL
8 se asi,ur intimitateaL
8 se instruiete pacienta s &i ,oleasc %ezica &nainte de procedur.
Efectuarea procedurii
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se asambleaz ecDipamentulL
8 se %erific temperatura licDiduluiL
8 se e.plic pacientei modul de derulare a proceduriiL
8 se aeaz pacienta pe masa ,inecolo,icL
8 se fi.eaz muamaua i se &n%elete pacienta cu un pledL
8 se spal minileL
8 se umple tubul i se a*usteaz temperatura soluiei (la temperatura
corpului)L
8 se declampeaz tubul$ se e%acueaz aerul$ i se reclampeazL
8 se &mbrac mnui sterileL
8 se spal perineul cu tampoane de %at umezite cu ap cald4 sensul de
curire este dinspre partea anterioar spre cea posterioar$ folosind
tamponul o sin,ur datL
8 canula se lubrific cu ,el sau %aselinL
8 se a,a iri,atorul pe stati% la o &nlime de E0810 cm de la simfiza
pubianL
8 cu o mn se &ndeprteaz labiile$ iar cu cealalt mn se introduce canula
&n %a,in$ &nclinnd8o spre fa$ apoi spre spatele pacientei. 3e introduce
apro.imati% F8"0 cmL
8 se &ndeprteaz pensa pentru a permite soluiei s cur, (prin fora
,ra%itaiei)L
8 se rotete &ncet canula &n timpul iri,aieiL
8 se clampeaz tubul &nainte de terminarea licDidului i se &ndeprteaz &ncet
canulaL
8 pacienta rmne pe masa cte%a minute pentru a se elimina licDidul &n
totalitateL
8 se spal re,iunea %ul%ar cu ap i spunL
8 se usuc re,iunea %ul%ar cu un prosop.
/-7,#+I.O2-2 =* 22.= #dministrarea medicamentelor pe cale
vaginal
5rocedura este descris la capitolul 6 (6."E /dministrarea medicamentelor pe
cale %a,inal).
,#+I.O2-2 23* GN$RIHIRI GN +'DI#.RI'
/-7,#+I.O2-2 1* 23.1 /upraveg%erea 8unciilor vitale la copil9 i a
altor parametri
a;0surarea temperaturii corporale
3cop
8 supra%e,Derea sistematic &n cadrul unei spitalizriL
8 supra%e,Derea unui sindrom infecios.
0ateriale necesare
8 termometrul electronicL
8 comprese$ soluie dezinfectantL
8 capioane pentru protecia termometruluiL
8 carnet pentru notarea %alorilor.
5re,tirea copilului
8 msurarea se face dimineaa i seara sau conform recomandrii medicaleL
8 pentru supra%e,Derea &n timpul spitalizrii msurarea se face &nainte ca
pacientul s se ridice din pat.
<eDnica msurrii
0surarea &n plici (a.ilar sau in,Dinal)
8 se aplic captatorul termometrului implicat &n plica a.ilar a%nd ,ri* s se
asi,ure un contact bun cu pieleaL
8 termometrul trebuie s fie bine poziionatL
8 se ateapt #0 secunde cnd se aude semnalul sonor se citete
temperatura afiatL
8 se adau, 08E ,rade pentru a obine temperatura real.
0surarea rectal
8 termometrul se introduce &n rect deprtnd fesele copiluluiL
8 introducerea se face prin micri de rotaie dup ce termometrul a fost
capionatL
8 &n timpul msurrii termometrul se susine la copilul su,arL
8 repetarea msurrii poate fa%oriza apariia ulceraiilor la ni%elul peretelui
rectalL
8 msurarea se face &n repaus$ la aceeai or din ziL
8 &n cazul infeciilor msurarea se face &n frison &n timpul con%ulsiilor &n
transpiraieL
8 se scoate termometru se citeteL
8 se &ndeprteaz capionul.
0surarea &n ca%itatea bucal
8 sonda termometrului se introduce &ntr8un capion din material plasticL
8 se plaseaz sublin,ualL
8 se menine termometrul pn sunL
8 se scoate$ se citete temperatura se &ndeprteaz capionul.
0surarea &n conductul auditi%
8 captatorul este prote*at de un capion de unic folosin$ se introduce &n
urecDea pacientuluiL
8 se rotete uor fiind adus ct mai aproape de timpanL
8 msurarea se face &nainte de sculare$ copilul fiind &n poziie de decubit.
b;0surarea pulsului
3cop4
8 stabilirea ratei pulsuluiL
8 depistarea unor modificri patolo,ice.
<eDnica msurrii
8 la nou nscut i la su,ar &n primele luni de %ia pulsul se poate msura &n
timpul somnului la ni%elul fontaneleiL
8 pulsaiile se pot percepe i numra aplicnd mna pe re,iunea precordialL
8 la copii mai mari msurarea se poate face prin comprimarea unei artere pe
un plan dur4 radial$ cubital$ temporal$ pedioas$ Dumeral$ femural$
carotidL
8 la copilul supra%e,Deat sistematic &n timpul unei spitalizri msurarea se
face de ! ori pe zi dimineaa i seara odat cu temperaturaL
8 &n timpul msurrii copilul trebuie s fie linitit deoarece a,itaia i plnsul
accentueaz btile inimiiL
8 %alori normale4
8 nou8nscut U "#0"'0 pe minutL
8 un an U "00"!0 pe minutL
8 ! ani U "00""0 pe minutL
8 # 8' ani U 90""0 pe minutL
8 E81 ani U F0"00L
8 F8"0 ani U F090 pe minutL
8 ""8"6 U F0 pe minut.
c;0surarea i supra%e,Derea respiraiei
3copul4 depistarea modificrilor aprute &n afeciuni respiratorii.
<eDnica msurrii
8 se face prin inspecieobser%aie &n timpul somnuluiL
8 se dezbrac faa anterioar toracelui i a abdomenuluiL
8 se aplic mna pe toracele copiluluiL
8 se ateapt "8! minute dup atin,erea copiluluiL
8 se cronometreaz$ se numr micrile de ridicare a toraceluiL
8 &n afar de frec%en se mai urmrete4
8 simetria micrilor toraciceL
8 ritmul i amplitudinea respiraieiL
8 prezena unor z,omoteL
8 se obser% libertatea cilor respiratoriiL
8 msurarea se face dimineaa i seara sau dup un orar stabilit de medic &n
funcie de starea copilului.
Valori normale4
8 nou8nscut U 'E8EEminutL
8 " anU#08'0minutL
8 # aniU#0minut.
Respiraia trebuie s fie supl fr ,eamt sau &nsoit de z,omot.
Baa copilului trebuie s fie normal colorat.
d;0surarea tensiunii arteriale
Nu face parte dintre msurrile de rutin.
/tunci cnd este cazul msurarea se face cu aparate pentru copii care au
maneta &n,ust adaptat mrimii braului.
<eDnica msurrii este asemntoare cu cea de la adult. (procedura este
descris la capitolul '$ '.# 0surarea i notarea presiunii sn,elui).
e;+bser%area i supra%e,Derea scaunului la su,ar i copilul mic
/spectul i culoarea scaunului difer &n funcie de %rsta copilului$ alimentaie
i stare de sntate.
3cop4
8 aprecierea modului de funcionare a aparatului di,esti%L
8 depistarea unor boli &nsoite de diaree sau de constipaii.
In situaii fiziolo,ice4
8 &n primele !8# zile de la natere$ scaunul este %erde8brun &ncDis (meconiu)L
8 su,arul alimentat la sn elimin scaune de culoare ,alben aurie care &n
contact cu aerul capt o tent %erzuie din cauza o.idrii bilirubineiL
8 numrul scaunelor la &nceput este frec%ent apoi scade fiind de #8' &n *urul
%rstei de 6 luniL
8 are miros acruL
8 ader la scuteceL
8 numrul scaunelor este de "8! &n !' oreL
8 cnd alimentaia se di%ersific scaunul &i scDimb culoarea.
>opilul alimentat artificial elimin un scaun consistent$ ,alben descDis$ care
nu ader la scutece.
In situaii patolo,ice
3caunul prezint modificri pri%ind consistena$ cantitatea$ compoziia$
culoarea4
8 poate conine elemente patolo,iceL
8 se &nsoete de dureri$ borborisme$ tenesmeL
8 scaunele muco,run*oase au consisten neomo,ena$ semilicDida$ cu
particule solide i mult mucus &n forma de filamente i flocoane$ culoare
,alben8%erzuie. numrul poate a*un,e la E8"0 &n !' oreL
3caunele licDide i semi8licDide
8 au aspect spumosL
8 sunt eliminate &n *etL
8 pot conine ,run*i i mucusL
8 numrul lor a*un,e la #0 &n !' ore.
3caunele mucoase4
8 sunt licDide cu mucus sub form de ,rmezi %scoase$ ,lbui cenui$
asemntoare unor pl,iL
3caunele mucopurulente
8 conin mucus i puroiL
8 au culoare ,alben %erzuiL
3caune mucosan,Dinolente
8 conin4 mucus ,run*ul de materii fecale$ sn,e &n cantiti %ariabile sau
numai mucus i sn,e
Notarea scaunului
Numrul i aspectul scaunului eliminat se noteaz folosind semne
con%enionale4
8 3caun normal (\)
8 3caun semiconsistentsemilicDid ()
8 3caun apos (8)$ ,run*os (z)L mucus (.)
8 3caun cu sn,e (s) i se noteaz cu rou
>nd scaunul conine mai multe elemente se folosesc toate simbolurile de
e.emplu (.z) muco,run*osL (.s) mucosan,Dilonet etc.
/-7,#+I.O2-2 2* 23.2 +relevarea probelor pentru laborator la
sugar i copilul mic
a;5rele%area sn,elui pentru e.amenul de laborator la su,ar
Recoltarea sn,elui prin &neparea clciului
3cop4
8 obinerea unei mostre de sn,e pentru determinarea ,lucozei i
DematocrituluiL
8 efectuarea testelor de laborator pentru fenilcetonurie$ ,alactozemie$
Dipotiroidism.
0aterial necesar4
8 lame i lamele de laboratorL
8 alcool de 10 ,radeL
8 pipeta (%as capilar)L
8 comprese sterileL
8 ac pentru &neptur sau lam pentru scarificareL
8 mnui de unic folosin.
5re,tirea copilului
8 se %erific identitatea copiluluiL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se aeaz copilul &ntr8o poziie comodL
8 se dez%elete piciorul ales pentru recoltare.
Efectuarea procedurii
8 se e.amineaz locul (mar,inea lateroe.tern a clciului)L
8 se spal minile i se pun mnuiL
8 se dezinfecteaz locul cu un tampon cu alcoolL
8 se ter,e surplusul de spirt cu o compres uscatL
8 se scarific zona cu lama sau se &neap cu un ac sterilL
8 prima pictur de sn,e se ter,e cu un tampon uscatL
8 se colecteaz sn,ele cu a*utorul pipetelor capilareL
8 la sfrit se aplic un tampon apoi un pansament sterilL
8 se eticDeteaz i se trimite proba la laboratorL
8 se linitete copilul dup recoltare.
Recoltarea sn,elui prin puncie %enoas
3cop4
+binerea unei cantiti mai mari de sn,e pentru e.amene de laborator.
0aterial necesar4
8 ptura pentru &nfarea (imobilizarea) copiluluiL
8 serin,iace de unic folosinL
8 %acutainereL
8 material de dezinfecie4 alcool 10 ,radeL
8 tampoane sterileL
8 mnui de unic folosin.
5re,tirea copilului
8 se &nfa copilul dup teDnica mumiei care permite imobilizare fr s
*eneze i se las acces la zona *u,ular.
Efectuarea procedurii
8 se identific pacientulL
8 se %erific recomandarea medicalL
8 se stabilete locul
8 %ena *u,ulara e.tern$ copilul fiind aezat cu capul mai *os dect corpul
folosind un prosop rulat sau mar,inea meseiL
8 %ena femular Hpoziia broateiH copilul fiind fi.at la ni%elul ,enuncDilor cu
mna e%itnd presiunea pe coapseL
8 se dezinfecteaz locul i se face puncia %enoasL
8 dup recoltare pe locul &nepturii se aplic un tampon cu care se face
compresieL
8 specimenele recoltate se trimit la laborator.
+bser%aii
8 puncia poate fi efectuat de ctre medic sau de un asistent medical special
instruit pe baza unui protocol elaborat i semnat de ctre medic.
b;5rele%area probelor de urin la copil
8 se face toaleta or,anelor ,enitaleL
8 se fi.eaz &n *urul perineului sau %ul%ei o pun, steril din material plasticL
8 &n lipsa pun,ii se urmrete atent copilul pentru a surprinde momentul
miciunii. 0aterialele pentru recoltare$ recipiente sterile$ trebuie s fie
permanent pre,tite.
c;5rele%area probelor din scaun la copil
8 pentru e.amenul coproparazitolo,ic se recolteaz din scaunul emis spontan
fr supozitorL
8 prele%area se face din zone care prezint mucus$ fra,mente nedi,erate
cantitatea fiind apro.imati% E ,rL
8 dac scaunul nu prezint modificri$ recoltarea se face din mai multe zoneL
8 pentru coprocultur recoltarea se face direct din rect cu sonda melaton
sterila. 0aterialele pentru recoltare$ recipiente sterile$ trebuie sa fie
permanent pre,tite.
5rocedura de recoltare este descris la capitolul E (E.# Recoltarea materiilor
fecale pentru e.amenele de laborator$ a) Recoltarea materiilor fecale pentru
e.amen coproparazitolo,ic).
/-7,#+I.O2-2 3* 23.3 GngriBirea plgii ombilicale
3cop4 mumificarea cordonului i pre%enirea infeciei.
In,ri*irile &ncep la maternitate i se continu la domiciliu. 3e e.ecut de
personal de specialitate sau de ctre mamsubstitut matern la domiciliu
dup o prealabil informareinstruire.
In,ri*iri &naintea cderii bontului ombilical
8 normal bontul ombilical se mumific dup 68F zile de la natere i se
detaeazL
8 &n primele ore se controleaz pansamentul pentru a depista e%entuale
Demora,iiL
8 &n zilele urmtoare se reface pansamentul i se obser% e%oluia (e%entuale
semne de infecii4 roea$ secreii$ febr)L
8 pentru pre%enirea infeciei i ,rbirea mumificrii peste bont se aplic
comprese sterile &mbibate &n alcoolL
8 se anun medicul dac bontul de%ine moale$ apare secreia.
In,ri*irea pl,ii ombilicale &n caz de infecii
8 se anun medicul$ se respect recomandrileL
8 se cur pla,a cu ap o.i,enatL
8 se atin,e pla,a cu betadinL
8 se aplic pulbere de baneocin.
Dac pla,a prezint ,ranulom se atin,e mu,urul cu soluie de nitrat de ar,int
EM. 3e aplic pansament steril.
/-7,#+I.O2-2 4* 23.4 /upraveg%erea nou&nscutului Dn incubator
In8ormaii generale
7ncubatorul este un Dabitaclu (lca) &ncDis cu perei din material plastic
transparent care permite obser%area nou nscutului$ realizarea &n,ri*irilor i
linitirea prin atin,ere. 5rezint orificii care permit trecerea tuburilor i
sondelor necesare acordrii &n,ri*irilor. In interior aerul ambiant este cald$
umidificat i re&mprosptat permanent.
7ndicaii
8 nou8nscuii prematuri sau cu ,reutate mic la natereL
8 nou8nscuii fra,ili$ sub supra%e,Dere clinic strict 8 dezecDilibrai
Demodinamic$ respirator$ instabili termic$ la care trebuie obser%ate micri
anormale$ coloraia te,umentului$ semne de a,ra%are a strii de sntateL
8 nou8nscuii sub fototerapie.
0ateriale necesare
8 incubator curat decontaminat$ pre&nclzitL
8 ,radul de umiditate re,lat ('0M).
5entru incubator
8 o Hpiele de oaieH sintetic pentru acoperirea salteleiL
8 un cearceafL
8 un scutec &mpturit sub capL
8 un sacL
8 o pnz pentru acoperirea corpului copiluluiL
8 o pnz pentru acoperirea incubatorului.
5entru copil
8 un scutec sau pledL
8 o cmu i e%entual osete.
Efectuarea procedurii
8 se informeaz familiaL
8 se e.plic necesitatea punerii &n incubator$ modul de funcionare i
posibilitatea de contact cu copilul.
7nstalarea copilului
8 se dezbrac nou8nscutulL
8 se re,leaz temperatura din incubator cu a*utorul unei sonde cutanateL
8 se instaleaz sau se %erific sonda de ,a%a*$ perfuzia i o.i,enul dac este
ne%oieL
8 se monteaz alarmaL
8 se instaleaz o pun, de urinL
8 se las libere faa$ minile i picioarele (pentru securitate)L
8 se acoper cu o len*erie moaleL
8 se respect ritmul somn8%e,De. In timpul somnului se acoper incubatorul
cu un cearceaf
8 familia %a fi informat asupra confortului copilului i cum poate particip la
&n,ri*ire.
3upra%e,Derea copilului
8 se obser% i se noteaz temperatura la ore re,ulate din 6 &n 6 oreL
8 se asi,ur poziia sondei cutanate care rmne tot timpul ct copilul st &n
incubatorL
8 se %erific umiditateaL
8 poziionarea copilului la fiecare &n,ri*ire (&n timpul perioadei de %e,De)$
respecti% dreapta8stn,a8pe spateL
8 curirea rezer%orului de ap i scDimbarea la !' ore este de dorit ca atunci
cnd prinii iau le,tura cu copilul s poarte ecDipament de protecie.
Intreinerea cotidian a incubatorului
8 se face cnd copilul este scos pentru toaletL
8 se &ndeprteaz len*eriaL
8 se cur accesoriile$ pereii interiori apoi cei e.terioriL
8 se dezinfecteaz e.teriorul$ se prefer ap steril sau serul fiziolo,ic pentru
interiorL
8 pentru dezinfecie nu se folosesc produse to.ice (fenoli$ aldiDide$ Dalo,eni$
acizi$ alcool)L
8 se reface ptuul.
7eirea din incubator
>opilul prsete incubatorul cu a%izul medicului dac4
8 starea clinic i termic este stabil$ s8a produs o maturizare suficientL
8 dac nou8nscutul este la termen i are temperatura stabilL
8 dac este prematur sau are ,reutate mic4 temperatura corpului s fie
stabil iar cea a mediului &n *ur de !F8#0 ,radeL
8 &nainte de a fi scos din incubator se face acomodarea cu temperatura
e.terioar.
5rinii %or fi instruii cum s &n,ri*easc copilul
;a sfrit se cur i se decontamineaz incubatorul.
>omplicaii i riscuri
8 tulburri de termore,lare din cauza4
8 pierderilor de cldur (&ncDiderea i descDiderea repetat a incubatorului)L
8 temperaturii neadaptateL
8 umiditii neadaptate.
8 infecii nozocomiale din cauza4
8 lipsei de i,ien a incubatoruluiL
8 inconfortul copilului
8 poziia incomod
8 lumina puternic$ z,omotL
8 inDalarea re,ur,itaiilorL
8 arsuri ca urmare a lipsei circulrii aerului &n interior. 3e poziioneaz
salteaua de aa manier &nct s se menin circulaia aerului$ se e%it
curenii care pot pro%oca supra&nclziri.
N+<A 7N>:6/<+R:; E3<E :N /5/R/< E;E><R7> ?7 NE>E37<A
3:5R/VE-2ERE 5ER0/NEN<A
/-7,#+I.O2-2 >* 23.> /upraveg%erea nou nscutului sub
8ototerapie
Bototerapia este e.punerea la radiaii luminoase.
7ndicaii
8 7cterul la copil (,alben te,umentelor ca urmare a unui e.ces de bilirubin
san,%in).
7nformaii ,enerale
7cterul fiziolo,ic sau Diperbilirubinemia tranzitorie neonatal
8 apare &n proporie de 60M810M la nou nscuii la termen i 9EM din
prematuriL
8 este o consecin a Demolizei fiziolo,ice post8nataleL
8 debuteaz a doua$ a treia zi de %iaL
8 este puin intens$ nu este &nsoit de febr$ uneori apare o uoar
somnolenL
8 starea ,eneral este bunL
8 urina este de aspect normal$ nu pteaz scutecele$ nu conine pi,meni
biliari$ urobilino,enul uor crescut$ fecalele au aspect normal.
E%oluia este fa%orabil$ icterul scade rapid &n intensitate i dispare spontan
dup E81 zile mai rar dup "08"' zile.
Nu necesit tratament$ numai dac este foarte intens medicul recomand
fenobarbital sau fototerapie.
7cterele patolo,ice
8 au numeroase cauzeL
8 sunt consecine ale tulburrilor metabolismului bilirubinei care pot interesa
producerea$ captarea Depatic$ con*u,area sau e.creia saL
8 boala Demolitic a nou nscutului denumit i icter ,ra% prin
incompatibilitate 2 sau eritroblastoz fetal este una din cauzele
Dipebilirubinei patolo,ice.
Bototerapia reprezint tratamentul Dipebilirubinemiei neonatale i a icterului
prin e.punerea te,umentelor copilului la radiaie luminoas intens. 3pectrul
ultra%iolet din radiaia luminoas contribuie la eliminarea bilirubinei din pielea
copilului.
0aterial necesar
8 incubatorL
8 lamp de fototerapieL
8 ocDelari de fototerapie pentru protecia ocDilor copiluluiL
8 alez de unic folosinL
8 pun, de urin pentru bieiL
8 scutec pentru realizarea unui &n%eli (cocon).
5re,tirea copilului
8 se identific copilul pentru a fi si,ur c procedura se aplic celui care
trebuieL
8 se dezbrac copilulL
8 se monteaz o pun, de urin dac este biatL
8 se prote*eaz ocDii cu ocDelarii speciali.
Rolul asistentului medical
Verific4
8 distana &ntre sursa de fototerapie i pielea copilului (#08'0 cm)L
8 poziia corect a ocDelarilor de fototerapieL
8 re,larea temperaturii incubatorului i umiditateaL
8 temperatura corporalL
8 frec%en cardiac i respiratorie a copiluluiL
Noteaz4
8 diureza$ culoarea urinii$ a scaunului i ,reutatea copiluluiL
8 comportamentul copiluluiL
+bser%4
8 coloraia i Didratarea pielii$ se d copilului s bea la cerere se
suplimenteaz licDidele prin perfuzie sub prescripiile medicale
/lte &n,ri*iri
8 calmeaz copilul prin cu%inte blnde dac este a,itatL
8 se d o tetin copilului$ cu acordul prinilorL
8 se e%it trezirea i se asi,ur confortulL
8 se e%it radiaiile luminoase prin acoperirea incubatorului (se asi,ur astfel
i protecia pentru ceilali copii care sunt &n &ncpere)L
8 pentru realizarea &n,ri*irilor i,ienice (scDimbare$ alimentaie) se profit de
perioada de %e,De a copilului$ se &ntrerupe lampa de fototerapie$ se
&ndeprteaz ocDelariiL
8 se %erific eficacitatea fototerapiei.
3upra%e,Derea dup fototerapie
8 timpul de e.punere la fototerapie este prescris de medicul pediatru &n
funcie de ,ra%itatea icteruluiL
8 se Didrateaz &n continuare copilul pe care oral sau i%.
>omplicaii i riscuri
8 pericolul iradierii oculare este atent eliminat prin prote*area ocDilor
copiluluiL
8 e.ist risc de apnee ceea ce impune supra%e,Derea frec%enei cardiace i
saturaia &n o.i,en a copiluluiL
8 Dipertermia se pre%ine prin supra%e,Derea continu a temperaturii
cutanate.
/-7,#+I.O2-2 =* 23.= '8ectuarea inBeciei intramusculare la sugar
3cop
7ntroducerea unei soluii medicamentoase recomandate de medic &n esutul
muscular
0aterial necesar4
8 medicamentul recomandatL
8 ace pentru aspirarea medicamentului din fiolflaconL
8 ac subire i mic adaptat ,rosimii mucDiuluiL
8 serin, de capacitate corespunztoare cantitii de soluie medicamentoas
recomandatL
8 material de dezinfecieL
8 recipient pentru colectarea materialelor folosite.
Efectuarea procedurii
8 se %erific &nc odat prescripia medicalL
8 se identific copilulL
8 se ale,e locul4 treimea medie a feei e.terne a coapsei (mucDiul %ast
lateral) mai rar faa anterioar. 0ucDiul ,luteal posterior unde se fac de
obicei in*ecii intramusculare este foarte puin dez%oltat la su,ar i foarte
aproape de ner%ul sciatic$ nu se recomand la loc pentru in*ecieL
8 se dezinfecteaz loculL
8 cu o mn se fi.eaz piciorul copiluluiL
8 cu o micare rapid se &neap mucDiul$ acul fiind uor orientat oblicL
8 se %erific poziia acului i se in*ecteaz soluiaL
8 dup in*ectare se aplic un tampon cu soluie dezinfectant i se retra,e
aculL
8 se colecteaz materialele folosite conform precauiilor uni%ersale.
In,ri*irea copilului dup procedur
8 se linitete copilulL
8 se aeaz &ntr8o poziie comodL
8 se obser% locul.
/-7,#+I.O2-2 @* 23.@ #dministrarea medicamentelor pe cale oral
la copil
Este introducerea &n or,anism pe cale oral unei cantiti de medicamente
care s acioneze ,eneral sau local.
0ateriale necesare
8 paDare de unic folosinL
8 pipet$ sticlu picurtoareL
8 medicamente prescriseL
8 ap$ ceai$ alt licDid recomandatL
8 lin,ur$ lin,uriL
8 apstor de limbL
8 ta% sau msu mobilL
8 mnui de unic folosin.
5re,tirea copilului
8 se folosete metoda de *oac pentru a obine cooperareL
8 se informeaz copilul c %a primi un medicament i nu bomboaneL
8 se informeaz asupra efectului i reaciilor ad%erseL
8 se e.plic prinilor rolul medicamentului$ importana administrrii$
aciunea i e%entualele reacii ad%erseL
8 se asi,ur o poziie corespunztoare &n raport cu starea copiluluiL
8 se %erific dac sunt &ndeplinite condiiile pentru administrareL
8 dac nu e.ist nici o contraindicaie se &nlocuiete apa cu un alt licDid$ de
preferat dulce (suc$ ceai). Nu se folosesc alimente sau licDide preferate de
copil deoarece le8ar putea refuza mai trziuV
Efectuarea procedurii
8 se aeaz materialele pe o ta% sau crucior pentru tratamentL
8 se %erific prescripia medical4 numele medicamentului$ doza$ modul de
administrare$ calea de administrareL
8 se identific fiecare medicament pe care8l primete pacientul4 eticDeta
ambala*ulL
8 se pun dozele ce trebuie administrate4 &ntr8un pDrel din material plasticL
8 se %erific numrul salonului i numele pacientuluiL
8 se aduce t%iamsua cu medicamentele &n salonL
8 se e.plic pacientuluiprinilor ce medicament primete$ aciunea acestuia$
dac are ,ust neplcutL
8 se aeaz pacientul &n poziie eznd dac nu e nici o contraindicaie$ sau o
poziie comod &n care s poat bea licDidul &n funcie de starea acestuiaL
8 se ser%ete pacientului doza unicL
8 se zdrobete sau se fra,menteaz tabletele pentru a fi mai uor de in,erat
i &n mod deosebit la copii miciL
8 se folosete o cantitate mai mic de licDid pentru a coopera mai uor.
;a su,ari se procedeaz astfel
8 se zdrobete medicamentul i se pune &ntr8o lin,uri cu ceaiL
8 se introduce lin,uria &n ,ura copilului se apas uor limba i se rstoarn
coninutulL
8 se ateapt pn cnd copilul &n,Dite i apoi se retra,e lin,uria.
3upra%e,Derea copilului dup administrare
>opilul nu trebuie lsat sin,ur.
8 se urmrete aspectul te,umentului$ pot apare erupii$ caz &n care se
anun mediculL
8 la apariia tulburrilor respiratorii se administreaz o.i,en$ ori se anun
medicul. 3e pre,tete trusa de ur,enL
/-7,#+I.O2-2 "* 23." 1suri Dn caAul unor reacii aprute dup
administrarea medicamentelor la copil
Dac acuz senzaie de ,rea i %om
8 se aerisete &ncpereaL
8 se cere copilului s inspire profund (dac este la o %rst la care poate
&nele,e)L
8 se st cu copilul pn cnd se simte bineL
8 dac este cazul$ se anun mediculL
Dac %ars o parte din medicament
8 se anun mediculL
Dac are reacie aler,ic sau anafilactic
8 se oprete administrarea medicamentuluiL
8 se anun ur,ent mediculL
8 se pre,tesc medicamente antiDistamice.
Dac reacia este se%er4
8 se aeaz copilul &n decubit cu capul puin ridicatL
8 se e%alueaz semnele %itale din "EQ &n "EQL
8 se urmrete dac prezint Dipotensiune sau are dificultate &n respiraieL
8 dac are dificulti respiratorii se administreaz o.i,en pe masc$ 6 lminL
8 se pre,tete o trus de ur,ene (la &ndemn)L
8 se asi,ur suport psiDolo,ic copilului pentru a reduce an.ietateaL
8 se noteaz tipul i e%oluia reaciei aler,ice.
,#+I.O2-2 24* GN$RIHIRI GN $'RI#.RI'
/-7,#+I.O2-2 1* 24.1 Noiuni introductive.
Imbtrnirea este un proces caracterizat prin modificri treptate i spontane$
a%nd ca efect maturizarea &n timpul copilriei$ pubertii i perioadei de
adult tnr$ i apoi declinul multor funcii ale or,anismului &n timpul %rstei a
778a i a 7778a.
Imbtrnirea este un proces continuu care debuteaz la natere i continu
&n toate etapele %ieii.
/re att componenta poziti% a dez%oltrii$ ct i componenta ne,ati%$
declinul.
<radiional$ %rsta de 6E ani este considerat un Hpra,H deoarece este %rsta
la care oamenii sunt pensionai.
/-7,#+I.O2-2 2* 24.2 'valuarea 8uncional a v?rstnicului
7ndicaii
8 este efectuat pentru a e%alua ni%elul strii de bine al persoanei ct i
capacitatea$ ca adult %rstnic$ de a8i purta &n mod autonom de ,ri*L
8 %a a*ut la identificarea ne%oilor personale i a punctelor slabe &n &n,ri*irea
personal$ %a furniza baza de la care se %a porni &ntocmirea planului de
&n,ri*ire a crui scop s fie creterea ,radului de autonomie a %rstnicului$ %a
oferi un feed8bacP &n pri%ina tratamentului i reabilitriiL
8 e%aluarea se %a folosi pentru a identifica i suplini ne%oile %rstnicului cu
ser%iciile potri%ite cum ar fi asi,urarea mena*ului$ &n,ri*irea la domiciliu$
&n,ri*irea zilnic care s a*ute pacientul s8i menin autonomia. 3unt
disponibile numeroase metode de &ntocmire a unei e%aluri metodice
funcionale.
0etode de e%aluare funcional a %rstnicului4
7nde.ul Oatz4 pri%ind acti%itile traiului de zi cu zi este o metod foarte des
folosit pentru e%aluarea abilitilor de a realiza 6 acti%iti zilnice de &n,ri*ire
personal4 &mbiere$ &mbrcare$ asi,urarea i,ienei$ transferul$ controlul
sfincterelor$ Drnirea. Descrie ni%elul funcional al pacientului la un anumit
moment &n timp i puncteaz obiecti% performanele sale.
3cala ;aKton4 e%alueaz capacitatea de a realiza acti%itile de &n,ri*ire
personal mai comple.e. 3e refer la acti%itile necesare pentru a8i susine
traiul autonom cum ar fi4 capacitatea de a folosi telefonul$ de a ,ti$ de a
face cumprturi$ de a spla rufe$ de a ,estiona resursele financiare$ de a8i
administra medicaia i de a8i pre,ti masa. /cti%itile sunt cotate pe o
scal de la " la # &ncepnd cu autonomia (capacitate total de a realiza
acti%itile)$ continund cu a a%ea ne%oie de un oarecare spri*in i sfrind cu
incapacitatea total.
3cala i inde.ul 6artDel4 e%alueaz urmtoarele "0 funcii &n auto&n,ri*ire4
Drnirea$ mutarea din cruciorul cu rotile &n pat i in%ers$ efectuarea i,ienei
personale$ deplasarea pn i de la toalet$ &mbierea$ deplasarea pe
suprafee drepte$ fr deni%elri$ &mpin,erea cruciorului cu rotile$ urcarea i
coborrea scrilor$ &mbrcaredezbrcare$ meninerea continenei intestinale$
controlarea %ezicii urinare. Biecare item este notat conform cu ,radul de
asisten necesarL dup un timp$ rezultatele %or arta o &mbuntire sau
un declin. + scal similar numit 3cal de e%aluare a auto&n,ri*irii 6artDel$ e
o scal mai detaliat pri%ind e%aluarea funcional. /mbele instrumente
furnizeaz informaii care a*ut la determinarea tipului de &n,ri*ire necesar.
3cala de Resurse 3ociale +/R3 (>ercetri i ser%icii pt. %rstnicii din
/merica) este un instrument de e%aluare dez%oltat la :ni%ersitatea DuPe &n
"91F. Este o metod multidimensional i e%alueaz ni%elul funcionrii &n
urmtoarele E domenii4 resurse sociale$ resurse economice$ sntate fizic$
sntate psiDic i acti%iti ale traiului de zi cu zi. 5rincipalele acti%iti ale
traiului de zi cu zi includ mobilitatea$ &mbrcarea$ i,iena personal$ Drnirea$
mersul la toalet i factori le,ai de incontinen. <otui$ aceste acti%iti pot
fi e.tinse pentru a include i acti%iti instrumentale (cumprturi$ &n,ri*irea
locuinei$ utilizarea telefonului$ plata facturilor$ administrarea medicaiei$
,titul i splarea rufelor) ct i alte acti%iti mai comple.e (acti%iti
sociale$ %oluntare$ ocupaionale$ recreati%e). Biecare domeniu e marcat pe o
scal de la " la 6. ;a sfritul e%alurii este determinat un scor cumulati%
pri%ind deficienele. >u ct scorul este mai mic$ cu att mai mare este ni%elul
deficienei.
0ateriale necesare4
8 documentaia (formulare tip de completat) necesar uneia din metodele de
e%aluare funcional care se folosete &n spital.
5re,tirea ecDipamentului4
8 se %a e.plica testul pacientului i i se %a comunica locaia efecturii sale
(camera de spital sau de tratament).
7mplementare4
8 se %a re%edea istoricul &n materie de sntate al pacientului pentru a obine
date indi%iduale despre pacient i pentru a &nele,e problema &n profunzime
ct i modificrile fizice subtileL
8 se %or obine date bio,rafice$ inclusi% numele pacientului$ %rsta$ data
naterii i aa mai departe dac acestea nu e.ist de*aL
8 folosindu8se instrumente de e%aluare funcional$ pacientul %a fi ru,at s
rspund la &ntrebri. Dac pacientul nu poate rspunde$ se %or obine
rspunsurile de la cei care8i acord &n,ri*ire.
>onsideraii speciale4
8 e%aluarea funcional a %rstnicului trebuie fcut ct mai repede din
momentul internrii saleL
8 &ntrea,a e%aluare %a fi re%izuit i actualizat de fiecare dat cnd o
modificare important apare &n starea fizic i mental a pacientuluiL
8 cnd este folosit scala ;aKton$ e%aluarea pacientului se %a face &n termeni
specifici si,uranei4 de e.emplu$ o persoan poate fi capabil s ,teasc o
mas simpl pentru sine dar poate uita ara,azul aprins dup ce a ,titL
8 att inde.ul 6artDel ct i 3cala de e%aluare a auto&n,ri*irii 6artDel sunt
folosite ca instrumente mai des &n recuperarea %rstnicilor i &n &n,ri*irile pe
termen lun, pentru a consemna &mbuntirea capacitilor pacientului.
In ciuda modificrilor ce apar &n or,anism odat cu &naintarea &n %rst$
ma*oritatea funciilor rmn adec%ate pe parcursul %ieii$ deoarece cele mai
multe or,ane au o capacitate funcional mult mai mare dect cea necesar
or,anismului (rezer% funcional).
6oala$ mai de,rab dect &mbtrnirea normal$ este responsabil pentru
scderea sau pierderea capacitii funcionale a or,anelor.
>Diar i aa$ declinul funcional &nseamn c persoanele &n %rst au
dificulti la adaptarea la %ariaiile factorilor de mediu$ sunt mai sensibile la
a,enii pato,eni i la infecii i au o predispoziie mai mare la reacii ad%erse
ale medicamentelor. 5ersoanele %rstnice nu mai sunt capabile de
performane fizice.
3cDimbrile induse de %rst sunt influenate i de modul &n care persoana a
trit. :n stil de %ia sedentar$ dieta necorespunztoare$ fumatul i abuzul de
alcool i dro,uri$ pot afecta multe or,ane pe parcursul timpului$ adeseori mai
mult dect &mbtrnirea sin,ur.
/-7,#+I.O2-2 3* 24.3 GngriBirea persoanelor v?rstnice.
+articulariti legate de patologia v?rstnicului.
In cazul %rstnicilor$ ne aflm &n faa a dou procese care pot coe.ista4
procesul normal$ natural de in%oluie i procesul patolo,icL de aceea este
foarte important s stabilim dac ne aflm &n faa unui Hpacient &n %rstH
sau &n faa unei Hpersoane cu modificri de &mbtrnireH. /desea %rstnicii
care solicit asisten medical$ acuz nu suferine morbide$ ci Hfenomene
re,resi%e somatice i funcionale$ insuficiene$ impotene a cror etiolo,ie
este &nsui procesul de senescenH care nu poate a%ea un tratament anume.
/namneza pacientului %rstnic are unele particulariti4
8 datele furnizate de %rstnic nu sunt &ntotdeauna suficiente i rele%ante$
ceea ce necesit orientarea inter%iului spre familie sau spre persoana care
&n,ri*ete %rstniculL
8 btrnului trebuie s i se %orbeasc mai tare i mai ales mai rar i mai clar
din cauza Dipoacuziei de tip central (aude dar nu &nele,e)L
8 presupune timp i rbdare de a asculta %orbele pacientului$ de cele mai
multe ori stufoase$ cu reluri$ mici amneziiL
8 obser%aia are rol important &n aprecierea stadiului de &mbtrnire$ a %rstei
cronolo,ice sau biolo,ice$ mai ales pentru a %edea dac %rsta real (&n ani)
a pacientului coincide cu %rsta biolo,ic (felul cum arat)L
8 &n cazul &n care aprecierea ne su,ereaz o %rst mai mare dect cea real$
ne aflm &n faa unei &mbtrniri precoce sau accelerateL
8 foarte important este cercetarea anamnestic a tratamentelor efectuate
anterior$ suferinele iatro,ene fiind frec%ente la %rstnic ca urmare i a
tendinei acestuia de a lua multe medicamenteL
8 o importan deosebit o are obser%area mersuluiL
8 semiolo,ia ,eriatric este &ntotdeauna mai bo,at$ la semnele clinice
adu,ndu8se i sti,matele &mbtrnirii.
/-7,#+I.O2-2 4* 24.4 .ulburri de somn
+r,anismul uman are ne%oie de odiDn i somn pentru a8i conser%a ener,ia$
a pre%eni oboseala$ a asi,ura o pauz &n funcionarea or,anelor i a elimina
tensiunea.
+diDna depinde de ,radul de rela.are fizic i mental. 3e presupune c$
dac stai &ntins &n pat &nseamn odiDn dar$ ,ri*ile i ali factori asociai de
stres fac ca mucDii din tot corpul s continue s se contracte cDiar dac
acti%itatea fizic a &ncetat. Realizarea odiDnei depinde de aceast relaie &ntre
psiDic i somatic.
Bunciile corpului au perioade de acti%itate i odiDn &ntr8un ciclu continuu de
acti%itate (bioritmuri).
+diDna Hprin e.celenH &nseamn somn ne&ntrerupt$ re%i,orant i
recuperator. >alitatea somnului se deterioreaz cu %rsta.
Dissomnia real a %rstnicului$ care trebuie difereniat de falsa insomnie (nu
dorm noaptea pentru c dorm ziua)$ include att tulburri cantitati%e$
Diposomnia$ ct i tulburri ale ritmului normal (somn nocturn 8 %e,De
diurn$ &n sensul in%ersrii).
3tudiile efectuate pe loturi de persoane %rstnice arat c4
8 ne%oile de somn ale %rstnicului sunt mici comparati% cu adultul$ cu toate
acestea timpul de somn total nu scade odat cu &naintarea &n %rstL
8 comparati% cu adultul$ la %rstnic$ numrul de treziri poate &nsuma "8! ore
de %e,De nocturn$ comparati% cu cte%a minute la adultul tnrL
8 un alt parametru al somnului$ eficacitatea$ prin care se &nele,e raportul
dintre timpul de somn total sau real i timpul petrecut &n pat$ cu lumina
aprins$ sufer modificri odat cu &naintarea &n %rstL eficacitatea somnului
are o cdere marcat spre 10 de ani att la brbai ct i la femeiL
8 s8a obser%at c btrnul &i recupereaz prin somn diurn$ inclusi% siesta$
pierderile datorate %e,Dei nocturneL dormind ziua$ el %a dormi mai ,reu$ mai
puin noaptea$ ceea ce duce la un cerc %icios.
>auzele dissomniei la %rstnic.
8 Dipetrofia de prostat$ prin fenomenul de polaPiurie nocturn pe care8l
determinL
8 insomnia din aceast cauz are repercursiuni importante asupra
or,anismului %rstnic prin epuizare psiDic$ intelectual$ determinat de
imposibilitatea de refacere a sistemului ner%osL
8 reflu.ul ,astro8esofa,ian ce poate fi corectat prin msuri de i,ien i
alimentaie corect seara (cina cu !8# ore &nainte de culcare$ e%itarea
meselor copioase) i culcare &n poziie procli% (pe pern mai &nalt)L
8 reumatismul articular dureros$ cu orar mai ales nocturn$ crampe musculare
ale membrelor inferioare prin tulburri circulatoriiL
8 tusea rebel la %rstnicii fumtori$ cu bronit cronicL
8 insomnia iatro,en$ medicamentoas (medicamente stimulente ale snc$
Dipnotice)L
8 apneea nocturn care se &nsoete de sforit puternic i periodic$ somn
&ntrerupt cu frec%ente treziri$ acti%iti nocturne neobinuite cum sunt
ridicarea &n ezut$ somnambulismul i cderea din pat.
E%aluarea calitii somnului la %rstnici
7nformaiile pri%ind istoria somnului sunt importante i se refer la4
8 ct de bine doarme pacientul acasL
8 de cte ori se scoal pe noapteL
8 la ce or se culcL
8 ce deprinderi are &nainte de culcare4 ser%ete o ,ustare$ urmrete
pro,ramele <V$ ascult muzic$ lectureaz ce%a$ face e.erciii fiziceL
8 poziia fa%orit &n pat$ condiiile de microclimat din camer (tS$ %entilaie$
iluminare)L
8 somnifere sau alte medicamente luate &n mod obinuit care8i pot afecta
capacitatea de a adormiL
8 anumite DobbW8uriL
8 starea de mulumire e.istenialL
8 percepia strii de sntate (pentru a detecta posibile depresii).
Datele obinute de la persoana %rstnic trebuie confruntate cu ale
&n,ri*itorului sau ale membrilor familiei.
+ parte important a e%alurii$ necesar pentru implementarea unor
inter%enii adec%ate este inerea unui *urnal al somnului. /cesta %a asi,ura o
&nre,istrare e.act a problemelor le,ate de somn i %a identifica cauzele.
7nter%enii
7nter%eniile %or a%ea loc dup o edificare complet asupra istoricului
somnului. 0surile aplicate pentru asi,urarea unui somn de calitate pentru
pacientul &n %rst %izeaz4
8 meninerea condiiilor care fa%orizeaz somnul (factori de mediu i
obinuinele dinainte de culcare)L
8 a*utorul oferit pacientului pentru rela.are &nainte de culcare prin masarea
spatelui$ picioarelor sau ser%irea unor ,ustri dac se solicit (lapte cald$ %in$
coniac)L
8 poziionare &n pat$ calmarea durerilor i asi,urarea cldurii tiind c
%rstnicii sunt mai fri,uroi)L
8 eliminarea cafeinei i a teinei dup amiaza i seara (cafea$ ceai$ ciocolat)L
8 &ncura*area e.erciiilor zilnice i reducerea somnului de zi la mai puin de !
oreL
8 efectuarea unei bi calde dac %rstnicul o a,reeaz i nu se pln,e de
ameeli dup baie.
/-7,#+I.O2-2 >* 24.> Demena
Noiuni introducti%e
Demena este o disfuncie intelectual dobndit$ persistent i cu e%oluie
pro,resi%$ afectnd cel puin dou din urmtoarele procese mentale4
limba*ul$ memoria$ orientarea temporo8spaial$ comportamentul emoional
i personalitatea$ co,niia (calculul$ raionamentul$ ,ndirea abstract$ etc.)
>ea mai precoce manifestare a demenei este de obicei uitarea. :rmeaz
apoi pierderea memoriei recente mai ales$ i &n final dezorientarea i
dezinseria social.
5acienii se simt stn*enii i frustrai de pierderea abilitilor$ refuznd s fie
a*utai. /cest fapt duce la &ncercarea de a8i ascunde dificultile$ la
rezisten &n a primi a*utor i la refuzul de a mai face unele acti%iti.
<ipul de demen (/lzDeimer$ demene %asculare) influeneaz e%oluia i
tratamentul acesteia. In numeroase cazuri demena coe.ist cu depresia i
cu delirul. Dia,nosticul se bazeaz pe4
8 istoricul bolii
8 e.amenul fizic i al strii mentale
8 re%izuirea atent a medicaiei administrate i a consumului de alcool
8 in%esti,aii de laborator pentru a elimina alte cauze ale disfunciilor
co,niti%e4 dozarea Dormonilor tiroidieni$ VDR;$ teste Depatice i renale$ R0N8
ul sau <> sunt recomandate &n cazurile cu semne precoce de demen
aprute &ntr8un inter%al de timp relati% scurt$ de cte%a luni pn la "8! aniL
ambele in%esti,aii sunt utile pentru e.cluderea unor boli ce pot mima
demena de tip /lzDeimer cum sunt Dematoamele i tumorile cerebrale$
accidentele %asculare iscDemice sau Demora,ice.
5rincipii de &n,ri*ire a pacientului cu demen
8 3e menine independena pacientului prin &ncura*area acestuia s fac
sin,ur anumite acti%iti care sunt mai uor de rezol%atL a*ut la meninerea
stimei de sine i pre%ine frustrarea.
8 3e e%it confruntrile de cte ori este posibil. 3e &ncearc s nu fie
contrazii dac spun lucruri ciudate sau prosteti. ;i se distra,ei atenia dac
doresc s fac ce%a nepotri%it$ scDimbnd subiectul sau &ndeprtndu8l de
sursa interesului su absurd.
8 3e stabilesc rutine &n &n,ri*irea persoanei cu demen$ fcnd aceleai
lucruri la aceleai ore i asi,urnd o anumit predictibilitate &n &ndeplinirea
acti%itilor.
8 3e asi,ur un mediu si,ur pentru pacientul cu demen. >onfuzia$
pierderea coordonrii fizice cresc posibilitatea de a cdea$ de aceea trebuie
%erificate zonele periculoase ca podelele alunecoase$ mobila plasat incomod$
mocDetele fi.ate necorespunztor. /cti%itile zilnice au un risc crescut
pentru pacieni4 acetia pot descDide ,azul$ lsa lumina aprins$ arunca
cDibrituri aprinse &ntr8un co cu Drtie$ etc. De aceea$ anumite atenionri
scrise (H&ncDidei ,azulH$ Hoprii apaH) ca i eliminarea obiectelor periculoase
pot diminua riscul accidentelor casnice.
8 3e menin canalele de comunicare descDise. 5e msur ce boala e%olueaz$
problemele de comunicare &ntre pacient i ceilali %or fi din ce &n ce mai mari.
5acienii %or a%ea dificulti &n a se e.prima i a purta o con%ersaie.
5entru a menine canalele de comunicare descDise se recomand4
8 s se %erifice dac pacientul nu este afectat de tulburri de auz$ %edere$
sau de probleme stomatolo,iceL
8 s se %orbeasc simplu$ clar$ rar$ numai despre un sin,ur subiectL
8 s se acorde persoanei mai mult timp pentru a rspundeL
8 dac persoana este confuz$ s i se aminteasc$ cu rbdare$ informaiile
eseniale folosind un obiect sau o ima,ineL
8 s se &ncerce$ prin %ocabular adec%at$ s nu se simt contrazii sau s8i
*i,nii$ corectndu8i cu bruscDee.
8 3 se foloseasc pri%irea i atin,erea pentru e.primarea sentimentelor.
/-7,#+I.O2-2 =* 24.= ,derile :instabilitatea 8iAic9 mersul
instabil9 cderile;
>derile reprezint o problem ma*or pentru %rstnici$ mai ales pentru
femei. EcDilibrul i micarea necesit o intercone.iune comple. a
contientului$ a funciilor neuromusculare i cardio%asculare$ precum i
capacitatea de adaptare rapid la o scDimbare ambiental. Vulnerabilitatea la
cdere a persoanelor %rstnice$ crete atunci cnd oricare dintre aceste
sisteme este suprasolicitat de un factor suplimentar$ intern sau e.tern.
>auzele cderilor
Bactorii de risc care predispun la cderi$ pot fi intrinseci (tulburri senzoriale$
afeciuni musculo8 scDeletale$ demenele$ efectul secundar al unor
medicamente$ etc.) dar i factori de mediu$ care in de zona ambiental$ de
obstacolele din mediul &ncon*urtor ca &n tabelele de mai *os.
<abelul nr. ". Bactorii de mediu care influeneaz riscurile de cdere
Cona ambiental sau
factorul de mediu
+biecti%e i recomandri
<oate zonele 5re%enirea riscului prin4
a. asi,urarea de &ncuietori accesibile la toate uile de la camere
b. iluminatul nocturn al Dolului$ bii$ dormitorului
5odelele c. Dosuri antiderapante pentru carpete$ utilizarea de carpete cu firul scurt
d. Bi.area capetelor carpetelor
e. /plicarea de cear antiderapant pe podele
f. Indeprtarea obiectelor mrunte (e.. &nclminte)
3crile ,. 7luminare suficient cu comutatoare la cele dou capete ale scrilor
D. 6alustrade bilaterale bine fi.ate i la o distan suficient de perei
i. 0arcarea cu benzi reflectorizante a primei i a ultimei trepte
*. E%itarea depozitrii unor obiecte pe treptele scrilor interioare
6uctria P. /ezarea obiectelor casnice &n aa fel &nct s nu fie necesar &ntinderea sau aplecarea
l. Bolosirea unei scri8scaun pentru urcat
m. Bi.area meselor pentru a nu se deplasa
6aia n. 6are de spri*in pentru cad$ duuri i toalet
o. 5lasarea de co%orae antiderapante sau de cauciuc &n cad sau la du
p. :tilizarea de scaune de du cu cap de du mane%rabil
Y. >arpete antiderapante$ scaun de toalet &nlat
r. Indeprtarea &ncuietorilor de la ui pentru a &nlesni accesul &n caz de ur,en
>urtea i intrrile s. Repararea sprturilor din pardoseal$ a ,ropilor din curte
t. Indeprtarea pietrelor$ sculelor i a altor obstacole$ precum i a frunzelor umede i a ,Deii
7nstituii u. /mena*ri ca &n e.emplele de mai sus
%. 5atul s aib o &nlime con%enabil (circa 60 cm.)
K. >urarea prompt a petelor i licDidelor %rsate pe podea
.. Bolosirea corespunztoare a mi*loacelor de spri*in pentru mers i a crucioarelor rulante
Inclmintea W. :tilizarea de pantofi cu tlpi dure$ nealunecoase i neaderente
z. 5urtarea de &nclminte cu tocuri *oase
aa. E%itarea mersului &n ciorapi sau &n papuci lar,i de care se pot &mpiedica
<abelul nr. ! Bactori de risc intrinseci care predispun la cderi i posibile
inter%enii
(dup <inetti 0E$ 3peecDleW 04 5re%ention of falls amon, tDe elderlW)
Bactor de risc
7nter%enii
0edicale (dele,ate)
Recuperatorii sau asupra mediului
(autonome i dele,ate)
Reducerea acuitii %izuale$ a
adaptrii la &ntuneric i a percepiei
&n profunzime
8 ocDelari corectoriL tratamentul
cataractei
8 e%aluarea si,uranei locuinei
Disfuncii %estibulare 8 e%itarea medicaiei care afecteaz
sistemul %estibular
8 e.amen neurolo,ic$ e.amen +R; dac
este necesar
8 e.erciii de adaptare
Demena 8 decelarea cauzelor re%ersibile i
tratabile cum ar fi desDidratarea
8 e%itarea sedati%elor sau a medicaie
cu aciune pe 3N>
8 e.erciii i deplasri supra%e,Deate
8 e%aluarea si,uranei &n mediu casnic i
&ndeprtarea e%entualelor obstacole
/feciuni de,enerati%e cer%icale$
neuropatie periferic$ anemii$
osteoporoz
8 e%aluarea deficitului de %itamina 6"!
i a ,radului de osteoporoz
8 e%aluarea stadiului de spondiloz
cer%ical i a afectrii circulaiei
cerebrale
8 ameliorarea densitii osoase
8 e.erciii de ecDilibru
8 corecia adec%at a mersului
8 corecia &nclmintei cu tlpi dure
8 e%aluarea si,uranei &n mediul casnic
/feciuni musculo8scDeletale 8 e%aluarea inte,ritii i funcionalitii
aparatului locomotor
8 identificarea afeciunilor piciorului care
predispun la instabilitatea4 calusuri$
durioane$ deformri$ edeme
8 antrenamentul ecDilibrului i a mersului
8 e.erciii de tonifiere muscular
8 spri*inirea %rstnicului &n timpul
mersului sau utilizarea unui suport
(baston$ cadru) &n timpul deplasrii
8 curarea calusurilor$ e.tra,erea
durioanelor$ tratarea edemelor
8 e%aluarea si,uranei &n mediu casnic
8 &n,ri*irea un,Diilor$ &nclminte
adec%at
2ipotensiune postural 8 e%aluarea medicaiei primite
8 reDidratarea
8 modificarea factorilor situaionali
(e.emplu4 mesele$ modificarea poziiei)
8 e.erciii de dorsofle.ie$
8 purtarea de ciorapi elastici cu presiune
re,labil$
8 ridicarea e.tremitii cefalice a patului$
8 folosirea msuelor adaptabile la
suprafaa patului dac afeciunea este
,ra%
0edicamente (sedati%e$
antidepresi%e$ antiDipertensi%e$
antiaritmice$ anticon%ulsi%ante$
diuretice$ Dipo,licemiante) i alcool
8 reducerea numrului total de
medicamente administrate
8 e%aluarea riscurilor i beneficiilor
pentru fiecare medicament &n parte
8 selecionarea medicaiei4 se ale,e
a,entul farmacolo,ic cel mai puin acti%
asupra 3N>$ cel mai puin asociat cu
Dipotensiunea postural i cel cu timpul
de aciune cel mai scurt
8 prescrierea celei mai reduse doze
eficace
8 ree%aluri frec%ente ale riscurilor i
a%anta*elor medicaiei prescrise
8 supra%e,Derea %rstnicului
pentru e%itarea tendinei la
automedicaie
8 educaia %rstniculuifamiliei pri%ind
efectele secundare ale unor medicamente
i riscul de cdere
/-7,#+I.O2-2 @* 24.@ /indromul de imobiliAare al v?rstnicului
3indromul de imobilizare este un sindrom specific ,eriatric care aduce o
condiionare etiolo,ic comple. i implicaii medicale i economice
importante.
In producerea sindromului de imobilizare se distin, factorii etiolo,ici
fa%orizani i factorii determinani$ &n realitate strns intricai$ &n proporii i
cu ponderi %ariabile de la caz la caz
Bactorii fa%orizani
8 Vrsta 8 cu ct %rsta este mai &naintat$ cu att subiectul este mai e.pus
s fac sindrom de imobilizare.
8 <erenul 8 cu referire &ndeosebi la bolile neuropsiDice$ subiecii an.ioi$
depresi%i$ cei predispui la &mboln%iri psiDo8somatice fiind mai e.pui la a
face un sindrom de imobilizare.
>onduita antura*ului familial$ social$ de &n,ri*ire medical$ poate constitui un
factor fa%orizant sau cDiar determinant &n anumite situaii. Retra,erea din
acti%itatea profesional (pensionarea) pierderea responsabilitilor$ a
statutului i rolurilor socio8profesionale$ submineaz terenul predispunnd la
re,resie intelectual$ fizic sau psiDic. Dac familiaantura*ul persoanei &n
cauz nu manifest o conduit de respect i inte,rare$ ci una de respin,ere
sau dimpotri% de Diperprotecie$ se creeaz premizele %iitoare imobilizri.
7mobilizarea este un concept care se refer i cuprinde toate dimensiunile
fiinei umane4 social$ fizic$ psiDic$ intelectual i spiritual.
Bactorii determinani
8 /feciunile ,ra%e$ se%ere$ in%alidante care impun imobilizri de lun,
durat4 accidentele %asculare cerebrale$ accidentele coronariene$ fracturile$
inter%eniile cDirur,icale$ tulburrile respiratorii$ crizele psiDice$ alterrile
strilor ,enerale prin boli intercurente.
In multe din aceste cazuri$ instalarea sindromului de imobilizare$ ar putea fi
e%itat dac$ dup perioada de reanimare$ de repaus sau imobilizare de
necesitate$ an.ietatea pacientului pe de o parte i ne,li*ena personalului de
&n,ri*ire pe de alt parte$ nu ar perpetua aceast stare.
8 /feciuni psiDice4 stri de depresie cu apatie8abulie$ ne,ati%ism$ care
netratate corect se complic relati% repede cu sindrom de imobilizare$
pacientul de%enind caectic$ incontinent i confuz.
8 >ircumstane psiDice &n care %rstnicii &i impun restricii de mobilizare$ cum
ar fi4 teama e.a,erat pe care le8a pro%ocat8o o criz episodic inte,ral
re%ersibil$ %erti*ele beni,ne$ atacurile iscDemice tranzitorii$ o cdere soldat
cu o leziune osteo8articular fr ,ra%itate (contuzie$ entors). Dac nu se
inter%ine ener,ic$ dar i cu tact i rbdare$ acest Hfals sindrom de
imobilizareH$ autoimpus$ poate duce spre Hor,anizareaH imobilizrii i deci
spre o in%aliditate ,reu de reabilitat.
8 /feciuni beni,ne cu e%oluie scurt$ simple indispoziii$ pot sta la baza
instalrii unui sindrom de imobilizare. 5acientul se refu,iaz &n boal$ refuz
s se ridice imediat ce episodul acutindispoziia au trecut i ulterior nu se
mai poate ridica &ntruct falsa imobilizare a de%enit real$ prin somatizare.
7ndiferent de cauze$ sindromul de imobilizare odat constituit$ are o
simptomatolo,ie i o e%oluie bine determinate$ cu particulariti indi%iduale$
&n funcie de caz i de patolo,ia e.istent. 3e apreciaz c inter%alul de timp
scurs de la debutul imobilizrii pn la instalarea in%aliditii este &n medie de
E$E luni cu limite e.treme &ntre "0 zile i ! ani. Bamiliaantura*ul contribuie$
de multe ori$ la Hfi.areaH la pat a pacientului prin aplicarea unei terapii
e.clusi% farmacolo,ice i nu o Hconduit reacti%izatoareH$ de stimulare$
a*utorare a %rstnicului s se mobilizeze.
In e%oluia sindromului de imobilizare se descriu # ,rupe de simptome4
psiDice$ somatice i metabolice.
3imptome psiDice
>ele mai frec%ente sunt4 an.ietatea$ depresia$ dezorientarea$ dar i
dependena re,resi%$ infantil$ manifestat prin dezinteres$ apra,matism$
ne,ati%ism$ plns$ insomnie.
3imptome somatice
:n simptom important care se instaleaz rapid i pro,resi%$ adncind
in%aliditatea$ este amiotrofia care limiteaz iniial micrile acti%e$ apoi
micrile pasi%e$ ducnd la instalarea de retracii musculare i redori
articulare. 3indromul de%ine dureros$ se instaleaz frica i rezistena la
micri$ ceea ce &ntreine imobilizarea.
/lte tulburri somatice ce se dez%olt tot pe fondul imobilizrii sunt4 leziunile
cutanate$ diminuarea peristaltismului intestinal i fa%orizarea constipaiei i a
fecalomului$ tulburri respiratorii$ circulatorii$ infecii urinare i pulmonare.
3emne metabolice4
Demineralizarea osoas i osteoporoza consecuti%$ ne,ati%area balanei
azotate$ precipitarea calculilor urinari.
<ratamentul sindromului de imobilizare
8 este pre%enti% i curati%.
<ratamentul pre%enti% include urmtoarele principii4
8 <ratamentul bolii cauzale$ iniiat de ur,en i continuat &n scopul depirii
fazei de decubit obli,atorii. Inc din perioada de aplicare a terapiei intensi%e$
se impun msuri de Nursin, con%enional pentru pre%enirea complicaiilor
le,ate de imobilizare i anume4
8 toaleta pe re,iuni la pat pentru meninerea pielii i mucoaselor curate i
intacteL
8 toaleta ca%itii bucale i a ocDilor la pacientul incontient$ zilnic$ pentru
pre%enirea stomatitelor i a leziunilor corneeneL
8 scDimbarea poziiei la inter%al de ! ore ziua i # ore noaptea$ obser%nd i
masnd punctele de spri*in pentru acti%area circulaieiL
8 efectuarea de masa*e la ni%elul membrelor inferioare pentru pre%enirea
trombozelor i mobilizarea pasi% a articulaiilor pentru pre%enirea
ancDilozelorL
8 controlul sfincterelor prin utilizarea de 5ampers sau prin sond a demeureL
8 Didratarea adec%at a pacientului pe cale parenteral sau enteral pn la
redobndirea refle.ului de de,lutiieL
8 utilizarea de saltele antidecubit sau blnie sintetice de oaie pentru
pre%enirea escarelor.
8 HEr,oterapie de funcieH 8 cnd pacientul de%ine contient i cooperant$ care
const &n4
8 stimularea i spri*inirea pacientului pentru a trece la efectuarea ,esturilor
cotidiene4 toalet$ alimentare$ scDimbarea acti% a poziiei$ trecerea din pat
&n fotoliu pentru perioade pro,resi% crescndeL
8 Pineziterapie de recuperare cu un specialistL
8 >nd forma acut este lun, sau boala a sur%enit pe un teren cu multe alte
tare$ la un subiect deprimat$ ecDipa de &n,ri*ire trebuie s apeleze$ alturi de
Pineziterapie i er,oterapie$ i la psiDoterapie din partea unui specialist cu
e.perien &n ,eropsiDolo,ie.
<ratamentul curati%. 3e aplic cel mai bine &n unitile specializate (ser%icii
de cronici$ con%alescen sau post8cur$ recuperare$ ,eriatrie) care au
condiiile necesare s aplice msurile dificile de terapie recuperati%.
<ratamentul curati% se refer la4
a)<ratamentul medicamentos i i,ieno8dietetic. /re indicaii ,enerale i
speciale pentru fiecare pacient &n funcie de starea ,eneral$ de bolile
asociate$ de ,radul aa8zisei Huzuri de %rstH.
3e urmrete combaterea denutriiei prin aport de proteine$ %itamine$
anabolizante$ licDide$ corectarea tulburrilor metabolice$ controlul infeciilor
urinare$ corectarea anemiilor i a strilor de Dipercoa,ulabilitate$ acti%area
metabolismului celulei ner%oase prin administrarea de psiDoener,izante.
b)Reabilitarea %rstnicului. 3e aplic subiecilor cu deficiene fizice i psiDice
i presupune4
8 dez%oltarea acelor capaciti i fore care s le permit independena &n
autoser%ire$ pentru ne%oile de bazL
8 mobilizarea din pat &n fotoliuL
8 mersul propriu8zis sau cu cr*e$ cadru metalic$ baston.
Reabilitarea se face att &n interesul %rstnicului ct i al societii$ cDiar dac
Hrestitutio ad inte,rumH nu mai este posibil. Reabilitarea este sinonim cu
ali ! factori4 readaptarea i recuperarea.
Readaptarea persoanelor %rstnice$ &n %iziunea e.perilor +03$ are &n %edere
# aciuni4
8 reacti%area 8 persoana %rstnic$ pasi%$ imobilizat$ trebuie &ncura*at s8
i reia %iaa cotidian &n mediul su normal.
8 reinseria social 8 dup boal sau cDiar &n timpul bolii$ %rstnicul reia
contactul cu familia$ prietenii$ %ecinii$ &ncetnd s mai fie izolat.
8 reinte,rarea 8 %rstnicul &i reia locul &n societate$ particip din plin la %iaa
normal$ &i reia adesea acti%itatea profesional sau alte acti%iti
corespunztoare capacitii restante.
Reabilitarea ,eriatric se &ntinde pe o perioad mai lun,$ de '8E luni i
obli, la o abordare interdisciplinar4 medical$ psiDolo,ic$ sociolo,ic i
educaional.
/-7,#+I.O2-2 "* 24." Incontinena urinar
Noiuni introducti%e
Este o tulburare funcional a aparatului urinar &ntlnit frec%ent la %rstnici.
/lturi de demen i de imobilizare$ incontinena urinar reprezint o cauz
ma*or de instituionalizare. <ratat fie &n spital fie la domiciliu$ incontinena
urinar a %rstnicului este un fenomen &n cretere care necesit costuri
ridicate pentru ecDipamentele utilizate$ tratamentul e%entualelor complicaii
ca i pentru personalul de &n,ri*ire.
Educarea pacientuluiantura*ului pentru pre%enirea i tratamentul
incontinenei urinare
0surile de pre%enire a incontinenei urinare la %rstnici trebuie s in
seama de caracteristicile anatomo8fiziolo,ice$ psiDolo,ice i de morbiditate
ale or,anismului %rstnic. /stfel$ se tie c %rstnicii au o capacitate %ezical
mai redus$ iar ,olirea acesteia se face la inter%ale mai scurte dect la adult.
>te%a aspecte practice trebuie cunoscute att de %rstnic ct i de antura*
pentru a pre%eni incontinena4
8 ,olirea complet a %ezicii &nainte i dup mese$ i la culcareL
8 urinare de cte ori este ne%oieL
8 deprinderea de a urina la fiecare ! ore &n timpul zilei i la fiecare ' ore
noaptea$ util &n antrenamentul %eziciiL acest lucru poate presupune folosirea
unui ceas detepttor
8 se bea &ntre "
"
! 8 ! l licDide pe zi &nainte de orele "F$00L a*ut la
funcionarea normal a rinicDilorL
8 se elimin sau reduce consumul de cafea$ ceai$ >ola i alcool &ntruct au
efect diureticL
8 diureticele prescrise se iau dimineaa$ dup micul de*unL
8 se limiteaz folosirea somniferelor$ sedati%elor i alcoolului deoarece scad
senzaia de miciune i pot produce incontinen mai ales noapteaL
8 persoanele supraponderale trebuie s slbeascL
8 se fac facei e.erciii care s &ntreasc mucDii pel%ieni ce susin %ezica
urinar (femeile)L
8 se asi,urai c toaleta este aproape$ uor accesibil i luminat noapteaL
pot fi necesare bare de spri*in sau o toalet supra&nlatL
8 se folosete len*erie protectoare de bumbac$ tampoane i,ienice pentru
femei sau slipuri protectoare pentru brbai dac este necesarL
8 zilnic se ia %itamina > sau se consum citrice pentru a a*uta la acidifierea
urinei i a diminua riscul unei infecii urinare.
0suri ,enerale de &n,ri*ire
8 atitudine adec%at. rolul asistentului medical este de a da persoanelor
mature informaii i mi*loace care s permit acestora s8si menin controlul
corporalL
8 accesibilitatea toaletei. este o inter%enie adesea ne,li*at. se tie c
circumstanele de mediu pot contribui la incontinen &n msura &n care
distana care trebuie parcurs pe *os este mai mare dect timpul dintre
apariia senzaiei de miciune i miciunea propriu8zis. >azurile
nedeplasabile %or fi ser%ite cu plosc la patL
8 e%itarea complicaiilor iatro,ene determinate de medicamente cu efecte
ad%erse pe
8 %ezic i uretrL
8 len*erie de corp protectoare care s formeze un strat protector &ntre piele i
materialul umedL
8 utilizarea de saltele absorbanteL
8 teDnici comportamentale 8 constau &n pro,ramarea obinuinelor de a folosi
toaleta dup un orar fi.$ e.erciii de atenuare a senzaiei de miciune i a
stresului cauzat de incontinen$ e.erciii Pe,el de &ntrire a musculaturii
planeului pel%in i a sfincterului %ezical.
8 &n,ri*irea pielii$ este esenial &ntruct menine intact prima linie de
aprare &mpotri%a infeciilor. 5ielea care %ine &n contact cu urina trebuie
splat i apoi uscat complet$ dup care se %a aplica un strat protector
lubrifiant. Nu %or fi ne,li*ai nici pacienii care au &mbrcminte de protecie
(5ampers$ slip protector).
5ublicat &n 0onitorul +ficial cu numrul 669 bis din data de #" octombrie
!0"#

S-ar putea să vă placă și