Sunteți pe pagina 1din 2

OFERTA DE VANZARE TEREN

Subsemnatul 1), Neagu Ion, CNP 1441030131241, avand adresa de


comunicare in: municipiul Constanta, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu,
nr. 3, judetul Constanta codul postal ., email ......................, tel. ................................
Subsemnata 1), Burcea Lenuta, CNP 2590626131242, avand adresa de
comunicare in: municipiul Constanta, str. B-dul 1 Mai, nr.10, bl. J1,
sc. A, et. 5, apt. 24, judetul Constanta codul postal ., email ......................, tel. ................................
Subsemnatul 1), Neagu Victor, CNP 1461121131249, avand adresa de
comunicare in: municipiul Constanta, str. Ale. Fragilor, nr. 4, bl. P3,
sc. D, et. 1, apt. 66, judetul Constanta codul postal ., email ......................, tel. ................................
Subsemnata 1), Nicola Nicoleta, CNP 2620529131246, avand adresa de
comunicare in: municipiul Constanta, str. Arcului, nr. 3,bl. F7, sc. B,
et. 4, apt. 40, judetul Constanta codul postal ., email ......................, tel. ................................
Subsemnata 1), Giurgiu Malina, CNP 2380212134019, avand adresa de
comunicare in: municipiul Medgidia, str. Lupeni, nr. 20, bl. A2, sc. C,
et. 3, apt. 55, judetul Constanta codul postal ., email ......................, tel. ................................
vindem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 4,09 (ha)
dobandit conform Titlului de proprietate nr. 51401 / 22 / 27.08.1992 si
certificatului de mostenitor nr. 44 / 05.07.2013, tarla 114, parcela
1000 / 66, la pretul de 40.900 (lei)2).
Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:
......................................................................
..............
Date privind identificarea terenului
Informatii privind amplasamentul terenului
Specificare

Orasul/
Comuna/
Judetul
(*)

Categoria
Numar de
de
Suprafata Numar
Numar
Numar
3 Obs.
carte
(ha)
cadastral
tarla/lot parcela folosinta )
funciara
(**)
(*)
(**)
(**)
(**)
(**)

Se completeaza de
Adamclisi 4,09
catre vanzator
Verificat
primarie4)

ha

102009

102009

114

1000 /
66

arabil

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.


286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile
ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete.
Vanzator/Imputernicit,
NEAGU ION

(numele si prenumele in clar)

Semnatura .....................
Data 06.07.2015

L.S.

Vanzator/Imputernicit,
BURCEA LENUTA
(numele si prenumele in clar)

Semnatura .....................
Data 06.07.2015

L.S.

Vanzator/Imputernicit,
NEAGU VICTOR
(numele si prenumele in clar)

Semnatura .....................
Data 06.07.2015

L.S.

Vanzator/Imputernicit,
NICOLA NICOLETA
(numele si prenumele in clar)

Semnatura .....................
Data 06.07.2015

L.S.

Vanzator/Imputernicit,
GIURGIU MALINA
(numele si prenumele in clar)

Semnatura .....................
Data 06.07.2015

L.S.