Sunteți pe pagina 1din 3

DISPOZITIE DE PLATA EXTERNA Se va completa de catre banca

Cod/Ref.bancara

1. ORDONATOR Cod unic de inreg.


Denumire/Nume si prenume_____________________________________________ CNP______________
CodCAEN_________Localitate_____________________Str.______________________________Nr.________
Telefon__________________ Fax______________________ e-mail_________________________________

2. BANCA ORDONATORULUI
Denumire _______________________________________________________________________________
Sucursala / Agentia_______________________________________________________Cod_______________

3. SUMA TOTALA ORDONATA


________________________ ___________________________________________ Valuta ____
(in cifre) (in litere)
din care, plati pe tipuri de tranzactii:
Nr.crt. Valoarea tranzactiei Cod** Descrierea tranzactiei pentru care Data livrarii Nr. Din Reg.
(in cifre) tranzactie se dispune/efectueaza plata Datoriei externe

*)in cazul in care numarul de randuri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

4. INSTRUCTIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

SPOT SWIFT/telegrafic EUROGIRO numerar cec incasso


Urgent confirmare a instructiunii ordin de plata acreditiv
telefonice/ electronice nr. ________________________

Documente: Plata se ordona din:


cont nr. _____________________________
Contracte: _________________________________________________________________________
Facturi: ___________________________________________________________________________
DVI: _____________________________________________________________________________
Anexa continand lista altor documente necesare efectuarii platii
Comisioane si speze: OUR BEN SHA
5. BANCA BENEFICIARULUI Data________________ Stampila ordonator
Denumire:
________________________________________ 6. BENEFICIAR
Adresa:__________________________________ Nr. Cont: _______________________________
________________________________________ Denumire/ _______________________________
Tara:____________________________________ Nume: _______________________________
Adresa: ________________________________
7. Tara partenerului din contractul extern ________________________________
__________________________ Tara: ____________________________________
Mesaj pentru beneficiar
8. Informatiile completate pe acest formular sunt
reale si complete. Subsemnatul client declar pe propria
raspundere, avand deplina cunostinta despre prevederile legale 9. Se completeaza de catre banca ordonatorului
privind falsul in declaratii, ca fondurile declarate au origine Dispozitia de plata a fost executata.
licita si au ca suport tranzactii reale, justificate prin documente
mentionate mai sus. Prezenta tranzactie respecta prevederile Data valutei: _________________________
legale in vigoare.Acest transfer se circumscrie activitatii mele
statutare. Referinta externa: _____________________

Persoana care verifica:____________________


Semnatura autorizata Persoana autorizata:_____________________
a ordonatorului:____________________________
Data:__________Semnatura si stampila bancii