Sunteți pe pagina 1din 4
VERE OL Ai probleme? od ne! Te ajutio sd inti IN _ ‘ AUTORITATILE: »NE DORIM U. : y Onl S MA! I CURAT!” Spatiile verzi, parcurile curate gi gr care le admiram in alteorase sau in cdlatoriile in strdindtate pot fi gi ale noastre, daca invdfim sd avem grijd de mediu yi sa ‘pastram ceea ce ave. Incepand cu propriul baleon sau gradina proprie i continudnd eu spatiile verzi din jurul blocului, ‘amenjarea spatiitor din fata porfii si respectul pentru curafenia realizaté de echipa Rosal si pentru copacii din localitate, vom reugisd ne bucurdm deun aer mai curatsiunoras mai frumos -Primiria Pantelimon pliteste servic Junar pentea curitenia strazior _gistesingural mod princareputem spatilor public "Suma_achit nai la pistrarea unti mediu firmei Rosal pentru a st curstqiprincarene putem manifesta oamenit aruncl pe stra Aragostes pentru nature’ gi mu presupune deest Iueruri simple pe fare, daca le-am face eu toi, de Ia ee IN SCURT TIMP, PANTELIMONUL Se ok sonmmicum ar plasinresdacopec, DS . premierea copiilor cu reeultate | INFRASTRUCTURA txcolento sau amenajarea de keunt | RUVTIERA MODERNA tru cop ia ml el wl arm ten gan de do Ia panaanoe de asi in in strad ORASULUI PANTELIMON, Contributia obligatorie entra MakiaNtvay | SPATH VERZT MODERNE Pentru infelegerea coreetd a loculut,rolutut gi atributitior Polisi! Comunitare Pantetimon, || {N TOT ORASUL va prezentam conceptul de ordine publica POLITIA COMUNITARA PANTELIMON, MAI MULTA "A iN SPRIJINUL CETATENILOR ee ard Principala atributie a Politiei Comunitare « PANTELIMON oragulul Pantelimon este reprezentatd de Imentinerea ordinil publice in oray. Politia Comunitars Pantelinion beneficiash de dotirt ‘corespunsitoare, un numar de tei autoturiame sium sediu nou care asigura condifit de munca decente Toate aceste Tuerurt au fost posibile prin aportul primarutui Marian Ivan 9i al Consitiulu Local Pantelimon. ATENTIE UNDE PARCATI! PROGRAMUL MEDICILOR DE FAMILIE $I AL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN POLICLINICA PANTELIMON fs oragul Pi SPATII VERZI MODERNE IN TOT ORASUL La ulin gent de Conslio,aleyi local din Paptelimon au apeobt pret on vos ferent lasur integrate de deaoltare urban, aubdemenitl centre sum nea declarat ediul Marian Ivan, prisctl face parte din Planul Deavotare Urbana al Oragai Pantelimon, sax cominitate loos a proletul sia, provederile. Te sats MAT MULTA SIGURANT ice, achiaiillor public eS a PE STRAZILE DIN PANTELIMON Consiliul Local a hotirat prevenirea criminalititi, finan: dezvoltarea si modernizarea tarea urmand si vini tot de la sistemului de iluminat public, cu comunitatea european. Valoarea rete subterani, in arag. Valoarea proiectului se ridicd Ia 8,5 milioane proiectului = care face parte din de lei, contributia locali fiind de Programul Operational Regional 54.000 de lei. Programm va fidusla 2007-2013 Axa prioritard 1 indeplinire de primarul oragulu, Sprifinires dezvoltinii durabile a ‘oragelor - poli urbani de erestore domenial major de interventie 1.1 planuri integrate de dezvoltare urbana, subdomeniul centre urbane" - este de aproximativ 15 Primarul Marian Ivan se milioane dele. Contributia proprie numiri printre putinii edili din a administratici locale este suta din valo projectului, adic S| 248,000 dei. Nu in ultimul rind, consilierii decat pricepere, mun; local au fost de acord cd oragul are bunivointa pentru ca programele nevoie de supraveghere video si fle declarate eligibile, afirm’ pentru cresterea sigurantei si Marian Ivan. Jensilul Local al oragului Pantelimon a aprabat proieetalprivind meer zarea infrastructurit Tutiere §) sliniementelor.stradale din ora, SoeumentearevafidepusspreCnantare Instrdineze in cadral Prograrsului ‘Operational bunusile achisilionate natura Regional 2007-2018, Axa priritar | ativitatit pentru care. act acordat Spriinirea de Finanfarea ssi nu gaieee sau pot ragelor = pelt bunurile construite,, modern Clomeninl major de intervenfie Li extinse aan aehiaiti-onate dedezrotare ushand, finantares neramburte-bild, peo urbane perioadd de cel putin cnet ani dup artine primarulut finalizere implementiil prolectulu qf care doreste ca siasigureexploatarea i intretinereain Imodemnizaiva oragukt #3 He fieutl tat acest imp, inclusiv prin atragerea fondurilor Cristina ANGHELUTA uropenes Costurile ae ridied Ia EDITOR te 0.670 ‘e-mail: asociatiacris@gmail.com Yt TTORUL, & conmasaueisimaaseens | aoc sar cata Drager Cot ean 080 Ht 01 Coordonator: Cristina Angheluta Redactor: Calin Matel Foto: Florian Marin Re rave) Vehiculcle stationate neregulamentar pe earosabil in oragul Pantelimon, constituie un obstacal pentru cireulatia publics vor transportate si epozitate in spatii special amenajate proprietarii vor reintra in posesia lor dup vor achita amenda de cireulatie si taxe aferente. fi ridieate, Consilierii locali au hotirat acest lueru in urma unui raport al Politiei Comunitare gi in urma unui protocol de colaborare incheiat de Primaria orasului Pantelimon gi Inspectoratul de Politie al Judetului fav. Aga cum este firese, nu au fost ignorate nici avizele comisiilor de specialita din primiie sinicilegislatia in vigoare, ‘Trebuie precizat ci in ultima vreme chiar dac& au fost amenajate mai multe locuri de pareare, iar infrastructura modernizaté, soferii continua si ignore regulile de circulatie si parcheazi neregulamentar, ineureand vizibil din comoditate circulatia, Consiliului Local a imputernicit pe primarul Marian Ivan si organizeze licitatia ublic& pentru desemnarea operatorului autorizat si ridice maginile parcate neregulamentar gi si semnez contractul de prestiri servicii eu persoana juridiei romana sau striiné care va fi desemnati castigitoare, Se considera oprire imobilizarea voluntari a unui vehicul pe drumul public, pe o ddurati de cel mult cinei minute durata Peste aceasta imobilizarea se consider stationare. Se considera parcare stafionarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite gi corespunziitor. Vehiculul oprit stationat pe partea trebuie agezat lang si in paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, semnalizate carosabila dacd printe-un alt mijloe de dispune Motocicletele fitrd atas, semnalizare altel Gira geen ATENTIE UNDE PARCATI! mopedele gi bicieletele pot fi oprite sau stationate gi edte douli, una langé alta. Vor fi ridicate inclusiv maginile parcate pe trotuar, daci nu va fi asigurat cel putin un metru pentrua putea trece pietonii Atentie! Operatinile de ridicare transport, depozitare gi ¢ vehiculelor parcate neregul putea fi efectuate numai dup o dispozitie serisi a unui agent de politie rutiera din cadrul serviciului de specialitate din Iifev berare a Nota de constatare va fi semnatd si de un polifist comunitar si de un martor autovebiculul va fi fotografiat din patru tunghiuri diferite pentru a nu exista discutii legate de nntuala deteriorare a acestuia, glementari Cei care vor avea ghinionul si le fle ridieata ‘masini vor avea la dispozitie gase luni pentru recuperarea i, bineinteles daca le va permite buzunarul. Asta pentru ci tarifele vor f 200 de lei pentru ridieare, 200 de lei pentru ransport si 200 de lei pentru depozitarea pentru 0 periondi de 24 de ore. De-altfl, tarifele pentru aceste activitati reprezinta ‘unul dintre eviterile de selectie a ofertantilor incadrullicitatei in cazul in care condueitorul vehiculului stationat neregulamentar se prezintd inaintea inceperii sau in timpul operatiunii de inedreare si pind la plecarea vehiculului de transport, eliberarea maginii se va face pe loc, dupa achitarea, direct eatre repre pentru operatiunile constatator avind obligatia de procesul verbal de contraventie conform lei ‘Asadar, stimati goferi, aveti grija unde pareati daci nu vreti sf vi subtiati bugetul gi si pierdeti vremea pentru recuperarea masiniit antl operatorului a taxei aferente effectuate, agentul a intoemi www.promptmedia.ra POLITIA COMUNITARA PANTELIMON, IN SPRIJINUL CETATENILOR meapEE nT) PROGRAMUL MEDICLORDE FAMILE UH) Stat teoiciton sromarotoci DIN POLICLINICA PANTELIMON

S-ar putea să vă placă și