Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. ... din


Prezentul contract a fost incheiat, avand ca temei legal legislatia romana in materie si in vigoare, de catre si intre:
Partile contractante:
S.C. VASTON S.R.L. inmatriculata la Registrul Comertului Brasov, cu Cod Unic de Inregistrare RO 3781569, Cod
Fiscal J08/3646/1992 cu sediul n orasul Sacele, str. Unirii nr.18 reprezentat de dl. Costea Vasile, denumita in
continuare PRESTATOR,
i
S.C. SRL. cu sediul in Brasov, str.nr., ap., jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului de, sub numarul, C.U.I.,
reprezentata de dl., denumita in continuare BENEFICIAR.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract PRESTATORUL se obliga sa presteze pentru BENEFICIAR serviciile de montaj tabla acoperis
soproane la obiectivul Ferma Nurci Feldioara.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata, incepand cu data de pana la finalizarea lucrarilor si intra in
vigoare de la data semnarii lui. Contractul se va putea prelungi sau modifica in baza unui act aditional semnat de
parti. Ritmul acceptat de catre beneficiar este de 3 soproane/saptamana, sub rezerva acordarii frontului de lucru si
a materialelor necesare.
PRETUL SERVICIILOR
Pentru perioada de contract pretul serviciilor este sub forma de tarif fix de ...... ron/mp +TVA, pentru o suprafata de
aproximativ . Pentru serviciile efectuate de PRESTATORUL va emite factura fiscal, insotita de situatii de lucrari.
Plata se va efectua in termen de maxim 2 zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii, de catre beneficiar.
OBLIGAIILE PARTILOR
Drepturile si obligatiile partilor reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze contractuale.
Partile semnatare stabilesc a-si recunoaste si exercita urmatoarele drepturi si obligatii:
(1) PRESTATORUL se obliga:
a.
b.
c.

Sa prezinte un numar de personal de minim 4 persoane zilnic.


Sa inlature deseurile rezultate in urma montajului, in spatiile special amenajate pentru acest lucru.
Sa furnizeze serviciile la care s-a obligat prin prezentul contract, n conformitate cu standardele agreate cu
BENEFICIARUL si sa raspunda de corectitudinea, calitatea, cantitatea si legalitatea lucrarilor/serviciilor
executate, in masura furnizarii de catre BENEFICIAR la timp si

in mod complet a tuturor informatiilor si

documentatiilor necesare prestarii serviciilor.


d.

Sa beneficieze de autonomie si autoritate proprie in relatia cu BENEFICIARUL, obligandu-se sa isi execute


obligatiile contractuale cu respectarea legii si a necesitatilor de organizare si functionare ale BENEFICIARULUI.

e.

Sa raspunda la orice convocare a BENEFICIARULUI, la data, ora si locul stabilite pentru intalniri, partile
depunand efortul pentru respectarea programului stabilit pentru intalnirile, care au loc de regula la sediului

f.

BENEFICIARULUI. In cazul in care partile hotarasc, intalnirile pot avea loc si in alte locatii din timp alese.
Sa informeze la timp BENEFICIARUL cu privire la serviciile executate sau cu privire la orice alte

g.

probleme/prioritati/riscuri in interesul prezentului contract sau care ar influenta bunul mers al colaborarii.
Se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si a informatiilor referitoare la activitatea,
colaboratorii, clientii si resursele BENEFICIARULUI aflate cu prilejul derularii prezentului contract. Aceasta
obligatie se instituie pentru toata durata contractului si pe o perioada de 2 ani de la data incetarii acestuia.
Toate documentele si informatiile rezultate in urma derularii prezentului contract sunt proprietatea
BENEFICIARULUI, PRESTATORUL neavand nici un drept asupra acestora si nici de a le utiliza in alte interese
decat ale BENEFICIARULUI. Toate documentele (indiferent de modalitatea de prezentare) si informatiile puse
la dispozitia PRESTATORULUI de catre BENEFICIAR se vor restitui acestuia la incetarea contractului sau
oricand aceasta va considera ca se impune acest lucru. In cazul in care PRESTATORUL incalca din
vina/neglijenta sa obligatia de confidentialitate asumat prin prezentul contract, datoreaza BENEFICIARULUI

h.

daune interese materiale in cuantum dublu fata de prejudiciul creat ca urmare a incalcarii acestei obligatii.
Pe perioada executarii prezentului contract PRESTATORUL se obliga sa nu desfasoare orice alte activitati sau
afaceri care afecteaza interesele BENEFICIARULUI. De asemenea, atat pe perioada de valabilitate a
prezentului contract cat si pe o durata de doi ani dupa incetarea contractului, PRESTATORUL se obliga sa nu

distraga potentialii sau actualii clienti ai BENEFICIARULUI catre terti care au un profil de activitate similar cu
i.

al BENEFICIARULUI.
Sa indeplineasca obiectivele la termenele agreate, sub rezerva posibilitatii de a fi indeplinite la termen, iar

j.

daca acest fapt nu este posibil sa anunte imediat imposibilitatea realizarii lor.
Sa asiste BENEFICIARUL(la solicitarea acestuia) in relatiile cu tere persoane fizice sau juridice. Sa-i asigure

k.

sprijin in toate situatiile in care se considera necesara participarea lui la intalniri, discutii si negocieri.
Sa informeze pe BENEFICIAR in termen de cinci zile de la producere asupra oricaror schimbari ale statutului
juridic, sediului, reprezentantilor legali, contul bancar si banca, etc.
(2)PRESTATORUL are dreptul:

a. Sa ii fie achitat saptamanal pretul serviciilor, la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract, orice
intarziere de plata putand fi penalizata cu 0,1% pe zi din valoarea facturilor emise.
b. Sa solicite informatii considerate necesare prestarii in cat mai bune conditii a serviciilor si sa fie informat de
catre BENEFICIAR asupra acestora sau cu privire la orice situatie aparuta pe parcursul desfasurarii
prezentului contract de natura sa influenteze in orice fel prestarea serviciilor asumate.
c. Sa beneficieze de orice alte prerogative/drepturi legale, contractuale sau incredintate in scris de BENEFICIAR.
(3) BENEFICIARUL se obliga:
a.

Sa achite pretul cuvenit PRESTATORULUI pentru serviciile prestate la termenele si in conditiile stabilite in

b.

prezentul contract.
Sa ramburseze PRESTATORULUI sumele reprezentand cheltuielile efectuate de catre acesta in interesul

c.

BENEFICIARULUI si cu care acesta a fost de acord in prealabil, n baza prezentrii documentelor doveditoare.
Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI toate documentele si informatiile necesare unei bune desfasurari a
activitatii si sa actioneze la timp pentru indeplinirea cerintelor care ii revin si care concura la realizarea
obiectului contractului(sa ofere prestatorului toate informatiile si resursele necesare prestarii in cat mai bune
conditii a serviciilor si sa informeze pe prestator cu privire la orice situatie aparuta pe parcursul desfasurarii

d.

prezentului contract de natura sa influenteze in orice fel prestarea serviciilor asumate de catre acesta).
Dupa caz, sa analizeze cererea PRESTATORULUI cu privire la modificarea termenelor/solutiilor de indeplinire a

e.

obiectivelor si sa le admita in masura in care acestea sunt justificate.


Sa informeze pe PRESTATOR in termen de cinci zile de la producere asupra oricaror schimbari ale statutului

f.

juridic, sediului, reprezentantilor legali, contul bancar si banca, etc.


Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI utilaj corespunzator transportului materialelor pe santier pe parcursul

montajului ori de cate ori este nevoie.


(4) BENEFICIARUL are dreptul:
a. Sa solicite PRESTATORULUI mobilizarea tuturor resurselor de cunostinte teoretice si experienaa practica,
b.
c.

necesare unei cat mai bune prestatii solicitate;


Sa solicite PRESTATORULUI respectarea termenelor si conditiilor stabilite in prezentul contract;
Sa solicite angajarea responsabilitatii PRESTATORULUI in situatia nerespectarii de catre acesta a obligatiilor

d.

asumate si stipulate prin prezentul contract;


Sa solicite si sa organizeze ntalniri la sediul sau cu PRESTATORUL, cu anuntarea si obtinerea acordului
prealabil a acestuia.

NOTIFICARI SI COMUNICARI
Orice notificare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti in scris prin
serviciul postal cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire la adresa menionat n prezentul contract,
comunicarea se considera primita de destinatar la data semnarii pe confirmarea de primire).
Comunicarea curenta dintre parti se realizeaza prin e-mail, telefonic si/sau in cadrul intalnirilor directe.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA SI LITIGII
In cazul nerespectarii totale sau partiale a clauzelor contractuale de catre una dintre parti, partea in culpa va plati
celeilalte parti daune-interese.
Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau n legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la
validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca partile nu vor
ajunge la o intelegere pe cale amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti
competente de la sediul partilor (Orasul Arad).
FORA MAJORA

Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care
impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de cinci zile de la data aparitiei
respectivului caz de forta majora si de asemenea tot in termen de cinci zile sa anunte incetarea cazului de forta
majora.
CESIUNEA CONTRACTULUI
Nici una dintre partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce-i revin prin acesta, unei
terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta parte. Acordul scris se comunica cedentului n
termen de cinci zile de la data cand acesta a cerut cesionarului consimtamantul.
INCETAREA CONTRACTULUI
Art.12. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
a)
b)
c)
d)

partile convin de comun acord incetarea contractului;


la expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;
prin reziliere, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre una din parti din culpa acesteia;
in cazul dizolvarii, lichidarii, falimentului, retragerii autorizatiei de funcionare a unuia din contractanti;

e)

prin denuntare unilaterala din initiativa oricareia din parti, fara ca aceasta sa fie obligata sa isi motiveze

initiativa; contractul inceteaza in acest caz dupa 30 de zile de la data primirii de catre cealalta parte a notificarii
privind intentia de denuntare unilaterala a contractului, notificare ce poate fi trimisa in orice moment inauntrul
termenului pentru care s-a incheiat prezentul contract;
g) prin imposibilitate de executare, in conditii de forta majora;
In toate cazurile de incetare de mai sus, partile au indatorirea de a-si onora toate obligatiile asumate pana la data
incetarii efective a contractului.

CLAUZE FINALE
Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata, ale Codului Civil si ale legislatiei in
domeniul finantarilor din surse atrase, in masura in care acestea sunt aplicabile.
Prezentul contract s-a incheiat astazi 06.04.2015 n dou exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, partile
atestand prin semnare ca sunt in posesia unui exemplar.
PRESTATOR
S.C. VASTON S.R.L.

BENEFICIAR