Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

11
11
11
x
x

HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina odinar din data de 20.08.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- adresa nr.18107/07.08.2015 a Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Timioara,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.6231/11.08.2015;
- adresa nr.18485/14.08.2015 a Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Timioara,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.6447/18.08.2015;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.6496/19.08.2015 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe, prin care propune consiliului local rectificarea
bugetului local pe anul 2015;
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile O.G. nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile H.C.L. Periam nr.17/16.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2015, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a i ale art.115
lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1. Se aprob rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul
2015, dup cum urmeaz:
VENITURI Trim. III - Sursa A:
- 11.02.06.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru
finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraelor, municipiilor

71.000 lei

CHELTUIELI Trim. III - Sursa A:


- A.65.00.00.10.00.00 nvmnt (hotrri judectoreti)

71.000 lei
71.000 lei

71.000 lei

Redistribuire de credite
- A.51.01.03.20.01.09 Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional
- A.51.01.03.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
- A.65.00.00.20.00.00 nvmnt
- A.67.50.00.20.01.09 Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional
- A.70.06.00.20.01.03 ncalzit, iluminat i for motric
- A.70.50.00.20.01.09 Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional
- A.70.50.00.71.01.01 SF + PT locuine sociale pentru rromi
- A.70.50.00.71.01.30 PUG Periam
- A.70.50.00.71.01.30 Documentaie tehnic complex balnear
- A.83.03.01.20.01.09 Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional
- A.84.03.30.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii

- 391.880 lei
- 20.000 lei
- 11.000 lei
-7.000 lei
- 30.000 lei
- 20.400 lei
- 50.000 lei
- 58.480 lei
- 40.000 lei
- 70.000 lei
- 35.000 lei
- 50.000 lei

Redistribuire de credite
- A.51.01.03.71.03.00 SF + PT Reabilitare sediu primrie
- A.65.00.00.20.00.00 nvmnt
- A.65.04.02.20.01.30 nvmnt
- A.65.03.01.71.01.01 Construire sal sport i festiviti la Grdinia
cu Program Prelungit Periam
- A.65.04.02.71.03.00 Lucrri de reabilitare Liceu Teoretic Periam
- A.67.05.01.71.01.01 Lucrri de construcii vestiare (teren mare fotbal)
- A.67.50.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar
- A.67.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
- A.67.50.00.71.01.01 Lucrri de amenajare Centru Civic Periam
- A.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
- A.70.50.00.71.01.01 Lucrri de mprejmuire a Cimitirului Ortodox 2 Periam
- A.70.50.00.71.01.30 SF + PT Modernizare sistem alimentare cu ap
- A.70.50.00.71.01.30 Construire gard Info-centru Periam-Port
- A.70.50.00.71.01.30 Parcuri de joac pentru copii
- A.84.03.01.71.01.01 Modernizare drumuri de interes local
- A.84.03.01.71.01.30 SF + PT drumuri de exploatare

+ 391.880 lei
+ 8.000 lei
+7.000 lei
+ 3.000 lei
+ 10.000 lei
+ 20.000 lei
+ 30.000 lei
+ 15.000 lei
+ 3.700 lei
+ 150.000 lei
+ 40.000 lei
+ 13.000 lei
+ 23.000 lei
+ 15.000 lei
+7 100 lei
+ 20.000 lei
+ 27.080 lei

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timi;
2

L.S.

Trezoreriei Snnicolau Mare;


Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
La dosarul edinei;
Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HRDLU ANIOARA
_________________

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 80 din 26.08.2015