Sunteți pe pagina 1din 16
rere) t= ig o} —! Ww i 4 w g fT z = = ¢ fae) fe) a ny D t-E[-) (Xe) a (or. Bar 44 POLICY ern Statele membre ale Consiluli Europel $i celelatestatesemnatareale Conventieipenale privind coruptia, adoptaté la Strasbourg la 27 Januarie 1999, considers cd scopul Cons Europeiestede areaiza olegaturs maisteinss Intre membrii s8i si recunose importants de a consolida cooperarea cu celelalte state semnatare ale prezentel convent find convinse de necestatea de a urma cu prortate@ polities penal comund care inde Sh protejere societatea impotciva coruptie, Incusiv prin adoptarea unei lepsatt si 2 masurllor preventive adecvate. Potrvit acestet Convent, fiecare parte adopts masurile legislative si alte mésuri ce se dovedese necesare pentru a incrimina e2 Infracfune, conform dreptuol siv intern, atunci cand sa sivirgit cu intentie, fapte Uunuia dintre agenti 81 public de a solic sau de a primi, direct on indirect, orice folos necuvenitpentrue! sau pentrualtcinevaoride aaccepta oferta sau promisiunea cuscopul de A indoplin ar dea ee abine et ndoplinease Un actin exeretaren functor sale, Romania,canoumembrual UniuniiEuropene, trebuie 38 aibi un rol activ in elaborates actelor comune la nivel european gi ulterior la armonizarea legislate interme, mergandchiar pnd la modifcarea nu numaia prevederior penale ci chiar celr constitutional. In toate programele de guverare, pind In prezent, au fost enuntate obiectve si iret de actiune care au vzat in mod specific combaterea coruptiel si promavarea Integrtai. In 2012, Guvernul Romani! sia asumatmisiuneadeaimplementa prevederile Strategie! Nationale Antcoruptie 2012-2015, pentru indepiniea standardelor OECD, UE 3 NU in domeniulcombatericorupieh Coruptiz,cafenomen, este consieratica una dintrecelemaigraveabatericomportamentale cate denatureazs administrarea afacerlior publice citre scopuri de ordin privat. Disfunctonalititile majore apirte ca urmare lipse! une! strategi coerente avind jn vedere desele schimbfiri in guvernare, Aiscrepante in poiticle guvernamentae, cxistena surselor de crcuite birocratice si ipsa de transparent. a administratiel publice, ambigultatea legislatva, asimetria. 51 volatiittea normativs, ——represinta rumal cteva din mativele care submineaei incercaes de reformare asocititlroméness) si conduc la risturnarea sistemului de valor! traditionale. Schimbrile police, sociale si teconomice din Romania, la care +a adivgat Inficierta unui control adecvat, au favorizat criminaitatea, indeoseb! cea economic, infractiuile avind © mare complestate 9 diversitate, tinind seam’ de_numirul celor implica, metodele foot, istitile vate si, evident, al prejudiilor cauzate soceti Sktomu uiciar contiout i art. 1 din Ordonantade urgent. a Guvernului rn. 43/2002 privind Direcia Nationals Anticoruptie; 3. Transparency International Romania, Raportul National asupra Corupil, mai 2020; 20. Transparency International Roménia, Studiul asupra Sstemului National de Inegritate, 2010; Ea a treia 11, Abraham Pavel, Coruptia,Ectura Detect, Bucuresb, 2005; 32, Burlacu Gheorghe, Rolul specialist In activtatea de urmarre penal, Buletinul Informati al PNA, nx 1/2005; 13, Burlacu Gheorghe, Disuncionalitt din creditarea bancard — factor generator de fraud sicorupti,Eaitra ASS Iasi, 2006, 34, Bu'lacu Gheorghe, Pitroi Dragos, Criminaltatea econamico ~ financare intre nationals transrontalier,Ectura Pralela 45, Pitesti, 2005; 35, Burlacu_ Gheorghe, investgiti criminalstice a coruptie, Referat, 2008; 16, Constantin Radu, lonifé Mircea, Oréghie: Panfl, Expertizele ~ miloc de proba i rocesul penal, Edtura Tehnicl, Bucuresti, 2000; 7. Danie Crist, Vulnerailtiale sistemulu Juric, Revista de note si stull juricice 19 October 208; Metodologia faptelor de 18, Danie Cristi, Coruptia 51 antcoruptia in sistem jude, Editura Al Beck, Bucurest, 2008; 38. Riitgeard Robert, Ronald Maclean Abaroa, H. Lindsey Paris, Corupt cities ~ a practical guide to cure and prevention, World Bank, 2000, tradusé in limba romana 5 publica Ia Editura Humanitas; 20.PopaC., VoineaS. Actulde juste reflect actuala situate din tard, Romania Libera, 28.10.1998; 22, RiscanuV, Savalluc A, Voce ameninti, Limes justi, 24 noiembrie ron 22. Toler A. Al treilea val, Eltura Polite, Bucuresti 1983, TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA, 15