Sunteți pe pagina 1din 12
FIULUL RISIPITOR 17 INTOARGERGA ¢IULUI RISIPITOR, | Mantuitorului sufletelor noastre | Si nu fim rusinati, stapind, eet ce LUCA AV te does ot). te chemam pe tine. Gribeste spre ee rugiciunea ‘eelor ce strigi citre oe ten | tine cu ceding: Bucurite, st | | gciiggettebanuet mam Hpsitex | png, ajutitonre tuo, buck | | titTosu, pe mine fun, dela | $i "acoperimantul i mantuirea F parfie am eizut,eu pitims Syqctelor noastre. | sul. Avufia pe care am Iuat-o, am cheltuit-o, porunca am caleat-o. LA STIHOAVNA ‘Vai mie, ticdloase suflete, ci in en focul cel vesnic voi fi osandit. a me Pentru aceasta mai inainte de sfirsit, strigh edtre Hristos Dum- _Risipind bogafia darulul celui nezeu: Primeste-ma, Dumnezeule, parintese, am piscut eu, ticdlosu, cca pe ful cel desirinat si mi impreuna cu dobitoacele cele n miluieste. euvdntitoare si, poftind hrana lor, | lesinam de foame, flimind flind. | Dar fntoredndu-ma la Tatil cel | SI acum 4 Nisttoarel, cca d sail de od . y, strig cu lacrimi: Pri-| Voood: Lumind Unk. | meste-ma ea pe un argat, pe min | PROCHIMENUL | cel ce ead Ia jubires Ta de oameni ICA | Domnul a tmparafit, intru po- | $1 mi méntuieste. doabi S-a imbracat (°%. 92,1). ‘Si acum. ar | SFANTA EVANGHELIE | CU PILDA FIULUIRISIPITOR Fedtorul sf Rascumparatoral | | | im pantecele thu sind, tatra Dap® Pealmul cel oblyauit, se canca | fertarea sufletul 7 | mine Imbriedndu-Se, din bleste- ret ii “ccna cns_ | Hetares suletatal men; ine ; | miata pe Ades Pe obe Doamue,strigat-am.« se pun sible p fara Glen aac | _ Ca fiul cel desfranat am venit si zit, Pentru aceasta fie, Preacurati, sch, $1 mA mantuieste (le down —— care toati viaja am | ¢a Maicit lui, Dumnezeu $i | | | | | | | | | re LA VECERNIE, SAMBATA SEARA ra hramulal,dupt obiee. milostivirii Tale, si adund grau: Slav stl ‘Octolh 4 ale Tlodut, repetdaducte ori). cheltuit-o intru instrainare; risi- Fecioarei cu levirat, strigim Sa cunoastem, fratilor, puterea | pit-am bogatia, pe care mi-ai dat-o, fir ticere ca ingerul: Bucuri-te. tainei, of preabunul pirinte, ine Parinte; primeste-ma pe mine, cel Bucura-te, stipAnd, folositoarea si tampinand pe ful cel desfrinat, Ce een tay | sues eee care s-a intors de Ja pacat la casa | miluieste. ‘lor nosstre mealies | lamest irae Ce ergot rer | Poh a | am grimadit stogurile faptelor slavei sale; si veselie de tain’ face : mele, e care nu le-am sasternat celor de sus injunghtind wfetul el | midair are | Skanes Bleava Tueriilor mele in vantul | gi Celut siivis ce ea reek hse [Rise far de peat pling de -viafd m-am increzut si, semi- nndnd pieatul, cu secera am secerat Cauti spre rugiciunile robilor ti, ceea ce esti eu total fara de pr- hhani, potolind pornirile cele rele impotriva noastra, din tot necazul izbavindu-ne pe noi e4 pe tne sin~ gurl te avem ancori tare si neclin- xeegiame fia, sia ta ocrotire am dobiindlt. | 18 DUMINICA, DUMIN « Dumnezen este Domaul.. (0 oi Slava SU Bt 3 ‘invert Envierea la Hristos.. Ps! 5 ‘gle poeine- | nape poporul Ta, si esfoniwls Cu mila i eu Indu. | si Nasettoaret'de) Damnezeu Hoda pe 6. lar sla de ‘Cantares 1, asl al 2 Jvnos: Cane a Moi. ‘Fisuse, Dumnezeule, primes- ‘te-mi acum si pe mine cel ee | mx pocdiesc, ea pe fiul cel risip for; cAci tonta viata in nepisare mi-am petrecut-o si pe Tine Te-am | maniat, au am risiit dumnezsase | bogatie, pe care mai inainte mi-al Gatos departatusm-am de la Tine, necurat viefuind, milostive Pic inte, Pmeste-mi dar gt pe mine, tel co mi intore. sient. rafele pArintesti acum tinzin- du-le, primeste-mi, Doamne, si pe mine ca pe desfranatul, Prea- indurate; ca si Te slivese cu multumit St acum. Nistor: \ritindu-Ti, Dumnezeule,toath bbunatatea spre mine, treci mult | mea gresealelor mele, ea un ficitor de bine; pentru dumnezeiestile ru- sriciuni ale Maicii Tale Cetera: | cntare i Moise Tung, st | te erga ajtor 3 scope | ni Tot pre, mantle: eat Dumpearal ete Gaipresiv pe Eb. Loos Mint mea cea neroditare. Jesindu-mi cu totul din fire, ea Lun stricat la minte, m-am al pit de izvoditoril poftelor; ci mi | primeste, Hristoase, ca pe desfra- natal. irmind glasului celui pierdut, strig: Gresit-am, Parinte, imbri- figeazd-ma si pe mine ca pe acela, si ou mi lepada. | | si {intinzfindu-Ti, Hristoase, brafe- Je Tale cu milostivire, primeste-ma pe mine, care ma intore din tara cea depirtati a pacatului si @ patinnilor. Sh meumny Nisciionrel ‘cca ce esti bund intre fem: imbogifeste-mi, Preacurati, cu chipurile virtufilor tale si pe mine, eel ce am siricit pentru picate multe, ca si te slivese. FIULUL fintea mea cea neroditoare, «aducitoare de roadi arat-o, «Dumnezeule, Lucritorule al «irtufilor, Saditorule al celor bune, cu milostivi Gritbeste de-mi deschide bratele pirintesti, ci in desfrau_mi-am | cheltuit viata. Cautind spre bo- sitia cea mecheltuiti a induravilor | Tale, Mantuitorule, nu-mi trece eu vederea acum inima mea cea siri- citi; c& Tie, Doamne, cu umilingi strig: Gresit-am, Parinte, la cer si inaintea Ta. | Slavin Sh acam.ns» Nasitonse Ceea ce nu stii de mire, curata Nascitoare “de — Dumnezeu ari, care singurd esti oerotire | imant credinciosilor, inbaveste de primejdii si de neca- ie cumplitele nevoi pe tofi cei cei au nidejdile spre tine, Fecloaras si cu dumnezeiestile tale rugiciuni méntuieste sufletele noastre. | ee | aegis banter ce mea | Baty cersete Parnte, am cetifeni straini. Pentru. aceast strig: Gresit-am Tie, primeste-mi ca odinioara pe desfrnatul, inti zindu-mi brafele Tale. La oata riutatea m-am robit, plecindu-ma ea un ticdlos ficit RISIPITOR fintore de la riutiti, cerescule P: rilor de pofte, si din firea mea | iesinduemi prin nebigare de | seami, miluieyte-ma, Mant rule, cereseule Parinte, pe mine, cel €e scap la induririle Tale cele multe. | Sav | De toati rusinea m-am umplut, | necutezind a eduta Ia inditimes | cerului, eX fark socoteals) m-am | Dlecat pacatulni, lar acum intor~ fanduem’, eu umilinga strig: Gre- am Tie, Imparate al tuturor, | primeyte-ma. | Si acumen 2 Ni Ajutitoarea oamenilor, nadej- | dea cea tare a tuturor erestinilor, sciparea eelor ce se mantuiese, Preacurati Fecloard, mintules- te-ma cu rugiciunile tale cele de aici, si viefil celei ce va si fle mi invredniceste. Nasterea Ta cea din Fecioard, | eprocrocel maiinainte vizind-o,¢ | “propovadult strigind: Auit-am auc! Tau gi ram temut, of de ‘dla maz gt din muntele ce fant | Tl im ‘Nouptea treeind. DP obitu-m-am —_cetifenilor celor straini, si in fara st ‘cdcloasi m-am departat, si de rusi- | ne m-am umplut; lar acum fntor- cindu-ma, strig Tie, indurate Gresit-am. Deschide-mi acum milostivirea | cea pirinteasci, mie celui ce mi rinte, si nu mii lepida, Cel ce ai prisositoare mil slays. Nu cuter a eduta sus la indlfime, ci Team méniat pe Tine, Hristoase, fair misurd; dar stiind milostivirea Ta, Indurate, strig ‘Piet Gresit-am, milostiveste-Te si mi mantuleste. Stacum..,# Niscitoa | Preasfinti Fecioara plini de | dar, ceea ce ai niscut curafirea | tuturor, usureazd povara cea grea | a picatclor mele, cu rugiciunile tale. catavae: Noaptea trecind, s-a apropiat «aiva silumina fn lume a strailucit. «Pentru aceasta Te lauda cetele cdngeresti si Te slivese pe Tine, «Hristoase Dumnezeuler. Cantaren a6 ‘eos: Entra adieu! paeateor. dancul picatelor ma _cu- prinde pururea si furtuna ‘grescalelor mi cufunda; indrep- {eazi-ma la limanul viet, Hristoase Dumnezeule, si mi méntuieste, imparate al slavei. | Bogatia parinteasca am risipit-o | rau si, siriicind, m-am umplut de rusine, rob ficindu-mi gindu- rilor celor neroditoare. Pentru aceasta strig Tie, Iubitorule de oameni, indurandu-Te, mantu- eae Slav. Pe mine cel rupt de foamea a tot felul de bunuri si instrainat de la DUMINICA = ‘Tine, Preabunule, miluieste-ma si mi méntuieste, Hristoase, acum, pe mine cel ce mi intore si laud iubiren Ta de oameni. Sincum.. 2 Nascatoae: Stipand, ceea ce ai niscut pe Hristos, Mantuitorul si Domnul, ‘mantuiril invredniceste-mai; e@ am siricit de tot felul de bunatisi, Fecioaré curati, ca si laud mari- rile tale. Intru addneal picatelor sunt ccuprins, Mantaltorule, ‘en viii ma eufunds dar precum {ai scos pe Tona din chit, aga m4 «scoate si pe mine din patimi, si ‘ama mantuleste». CONDAG, glora al See: Poduble: Fesiara ati. De In pirinteasca slavd a Ta departindu-ma_neintelepfeste, im Hiutigi am risipit bogfia ee mi dat, Pentru aceasta glasul desfii- nafului adue Tie: Gresit-am fnain- tea Ta, Parinte indurate. Primes- te-ma pe mine, eel ce ma poci simi fica pe unul din argafii Tai. 1cos SA auzim Seripturile Mantui- torului nostru, Care ne invatit tot- ‘deauna cu glasul Sau despre cel ce a fost desfranat si in urma iarisi s-a infeleptit; si cu credin{a si ‘urmiim pocdinfet celei une a aces- tuia; si, Celui ce stie toate cele ascunse, cu inima smeriti si stri- gim: Gresit-am Tle, Parinte ind rate, si nu suntem vrednict nici odinioard si ne chemim fii ai T ‘ca mai inaintes el ca Cel ce esti din fire iubitor de oameni, Ta. pri- | meste-ne si ne fi ea pe unul din argatit Tal. SINAXAR LA DUMINICA FIULUI RISIPITOR Sinaxaral din Minch, poi acest fh seeeagt 21 ] iatut risipor din Stanta Evanghelle, pe va Dursinch Trodule ‘Sunt unil onment care, cunoscind eau siviryt multe fapte rele cf aw tet din tineree tn chip destrabalat, 8 ghau pete in bef 9 destrnte teh au zt stfel in adineul pientcor,ajung in dea Idee, care este odeala mindrie, Din prleina deznadejai nu vor cu nel un chip st Semi sirguiase s8 fe virtuos, aya 8 ie ‘irgese o mule de pate sl ead mere fn teteat sin mal mart dect aecstea. Stn scoath din deze, ‘cum, dupa pda Vamesulul sta Farseull pilda Fiala ispitor. Prin aceasta of Ie ‘ly din ridacina pacatul deznddejal led tard spre stvirsren viru arath prin Fil cet risptoroameniloriedrea cu Ile paeate, Induvarea Iublcoare de 0 ‘meni s{ preabund a fal Dumnezeu; taf ‘isenz prin pda spusi de Hristos enw este hic un pacat care si biruaseh vlna cea {ubitoare de oament a Domnull Doi sun fi omuut, aes af Cuvantatut Jal Dumnezeu intrupat: drepil st paestos iol eel mai mare este omil eare sara deauna im paruncle sl In ealea buna 2 Dumnezeu $1 nllodata nu se departexza de EL Fal cl mai tn este omul ear «pot pata care a tigidalt prin fapte ruinease Impreund-viejuiren cu Dumaczey, care 2 chip destrinat,cheltuind iubirea de ‘ameni ce 0 aves Duronezen pentru el care a plstrat in el nteg chipal ui Dumnezen, ‘area urmatvieleamalldlvol care a sit, rile sale, Yoi(e inv ‘a putut sigh sature potta, In adevir HIULUI RISPITOR a cata ete fh de ss prin deprinders, Pct cn prin cre crete vremeae,| face plcere. Ese seaman eu roscovde, ‘minceen pore. Rojeovee in ade, Incepat sent du, dav ma pe orm sont mare senna pallet. Tot ga et | Indeatye 9 platel. Dar fa cl rsp, | pent et per de foumen Vuh set Seni Si ne a tah se ‘cd: wat, am pdt cer aslates | {at Ne mal sent wenn mal omee Tat tin. Tata primate peel cee ‘Sle; el ine ey dlnperny | Serge a pit ibrar, ait | indrarile Sale dames pane {vas hang ales Staal Bote, peste 3 Soe, died nara Peasfnttal Den. Pe Ings aceasta neta a8 ma mai fe vatmate umbletle sale cle dupa | ‘ola at Durnezu de epi se serpy eqraba st pata rab exper capris de mare bucure, jhe pentra et veal el gras aid pe il Siu UnuhNiscu, fa se Ip tajeaseh eu tropa single La Fal el ‘mal more, misunindese de miosis | semasurat Tt, crtest. Dar Tate inbior de owen amare, ntretnd de Ta pindutle Tul cu aie, prin. orb: | ‘nde bnevotoare,spundndu «at | st Mngt tela st baer | eset inpreund cu Tal el ste fost mat iit moe pn | cat, sia Inviat, edindu-se de toate cele ce | fara de judeeata le svirsise; a fost pierdut, | entra ch oa indeparat de. tne prin | Seprindre picerion. dat fst sade | Min, eare am sure dn aineul Ina | entra el gt Lam_ehemat-iaapot rin | Seagosten seul Meum | | ‘evmth ph pete tt dre popora ere despre at ‘nf avn dec und ect Dominic pide Fast riper petra rest pd ca care Cerna ‘cams des svig fp De gn | Tadeo spre pein eit pe pts, | te tcl deat sooty cs | Ses a un arn go paar pene stern sie ja.

S-ar putea să vă placă și