Sunteți pe pagina 1din 24
| 156 sot sAPTAMANA A POSTULUL 1 | Ao pba al ott, hs 4 Byonghalis at edind est 8 se cite qndinfa im el. Acestea vor fi hrana | ‘l Evanghela, tunel, cu Evanghelis) | Voastra. Tar tuturor fiarelor pi- Podobic Precum Te-alarkta, Hristoate.. ‘VOHOD: Lami link. mantulut si tuturor pisiilor ceru- | Taig tuturor vietillor ce se mex | siete; | pe plmint, care au fm ele sulare | Tu, Doamne, ne ve pizisine vei_| Ge via, le dau toathlarba verde | priscs(ds waamidacaresta yeas G4) eee tasetcal itera alia a pe niste fulgere stralucitoare JOI trimifindu-va pe voi in toati lu- mea, Tisus, soarele dreptiii cel fngelegitor, a micsorat, cu stri- PROCHIMEN, glasl al 50 in intiia sptiimand a Sfintulut si Marelui Pos: Iueithe dumnereiegt ale predic | 12. privit Dumnezeu toate cAte a fieut LAvecern, mtercurrseara | yoastre, intunerieal. ingelactani, | sin: Matted, Deamae, ct 4 iath erau bune foarte. Sia fost ups obiauial Palm, Cate opt- | ¥Radtorilor de Dumnezeu Apostli | cot erin et Impunat devs a fost dimineata: ziua a | | sprcreea (Cd se face Lstrghis Darw- | gta luminat pe ce cu viclente finutt Aga a ficut cerul si piman- | ‘Sealine sie prt ce deps | fyerufatuneriel mecunoytinfl Pe ee {al si toatl ostirea lor. Sia sfarsit tre ato ctela me) Care raeit ch ue eal nou ( Hacer Dummezeu in lua a yasea Iuerarea LaDoamne,srigavam., spansthirle | Tunminare glmare mid. “ Sa, pe care a flcuteo; iar in ziua a | ve 10, tcepand de: Sete dla teh Apoi a zis Dumnezeu: «Si | saptea S-a odihnit de toate lucru- De ts ghsal de rindy stra ze, rep A wel scoati piméntul fiinfe vii, dup& | rile Sale, pe care le-a flicut. Si a tind Apel Marta de aedat gas. |g ; uit polo ale Tedule siete | it dumnezeiescut car al virtu- | ons Poe na | or suindurse He, cu postul find Tuminat, sa suit spre indltimea : cerulul, Acestula rivneste, smer- jostind, fraslor, trupeste, sk | ul mew sult, posteste de toatl postim si duhovniceste. Si | rautatea, pizma si vrajba si de felul lor: animale, tardtoare si flare silbatice, dupa felul lor». $i a fost aga, A facut Dumnezeu fiarele silbatice dup felul lor, si ani- malelele domestice dupa felul lor, si toate trdtoarele pimantului binecuvantat Dumnezeu ziua a saptea si a sfingit-o pentru cl i tr-insa S-a odihnit de toate lucru- rile Sale, pe care le-a flcut gile-a pus in riinduiald. legac lle, insu gla Sones cs | declegim toati legitura nedrep- | Gesfatarca'cea trevatoare 9i indul- Supa felul for. Sta vizut Dum- PROCHIMEN, gut at6e: tigi, SA rupem incurciturile foe- | Gitoare, Ca si scapi de itristaren nezeu cf este bine. Sia zis Dum- | Cauti, auziema, Doamne, Dum- | Inelilor eclor sinice. Tot inscrisal | Ces cumplita i weeultonre a ghe- nezeu: "Si facem om dupa chipul | nezeul meu, lumineaza ochii mel, | nedrept si-l desfacem. Si dim | eg strignd ui Hrists: Doamne, Sidupa asemfnarea Noastrea'si | ea nu ‘cumva si adorm fntru | flamanzilor paine si pe siracit cei | Slav Tie Stipimeascd pestit mirll, pisrile | moarte (P12. fri de case'si-1 aducem in cascle cerufut, animalele domestice, toate | "vn a4, eaoq Doamee, mk vl ult noastre; ca si Iuim de la Hristos Alta, a ui Teodor, glasul al $e: vietifile ce se tirise pe pimant $i | gaa mtiriy Pind cd vel intarce fata Dumnezeu mare mili (se dows or). Podabie: Cuvioase priate. tot pimintull». $i a facut Dum- | Ty ge ta mine? (Ps: 12,1). Agel a Mcaaicior: Apostoli i nezeu pe om dup chipul Sius | si dupa accarta, zie dlaconu: Porun- _Apostoli dumnezeiest, rugitori dupa chipul tui Dummezew Ia | agen pov ind et amino th De este vreo euviintd, de este | cei preafierbinti ai lumii si ocroti- fFicut: a fiieut birbat si femeie. me eadclae t egneul uel dn fata ‘vreo lauda, se cuvine sfinfilor; ci | tori dreptmaritorilor, avand pu- Dumnezeu i-a binecuvantat, Miser aye. ee tooaon spre 78st 4 sibiilor sau plecat grumajii pen- | terea Indrazniril citre Hristos, cand: «Crestett aulG st | cnn croc st ee {ru Tine, Cel ce ai plecat cerurilesi_| Dumnezeul nostru, rugafi-L pen- ‘Te-al pogorit, Varsatu-si-au sin- | tru nol, rugimu-ne voud, preacin- gele pentru Tine, Cel ce Te-ai | stifilor, ca si trecem lesne vremea umpleti pimantul tpanifi peste pestil mari, peste pisirile cerulul, peste toate ani- Apo Intorefindw-se spre aps, ete re sinensis: Lami bt Hstostumineaz supunet; $i | injlepcone, dep Inicyorat pe Tine insufi st chipal | cea bund a postului, si sk luim Peele peste toate netafile ce se | tauren Cletl robului aifluat. Smeritu-sau pani | harul Trelmit celei ‘de o Aint alia pantaea inate ox ee Ia moarte, siriciel Tale urménd, | Prealiudafilor mari predicatori, mmantul!». Apoi a zis Dumneze a Pe Cualeclror rugiciuni, dupi mul | rugaficvi pentru sufletele noastre. i erat value tesalisrbalea ics 1-2 fimea indurarilor Tale, Dum- | gi ¢ ais asia, Stat, §t acum, » | siminfi de pe toati fafa pimantu- | Ful meu, de vel primi povetele nezeule, miluieste-ne pe noi. Niscltoare.§ e face ire eu eels, | Tui si tot pomul ce are rod cu si- | mele si sfaturile mele de le vel a a 158 pistra, pleeindu-ti urechea Ia | infelepelune si inclinand inima ta spre bund chibzuiala, daci vei che- ma prevederea si spre buna-cuge- tare ifi vel Indrepta glasul tiu, daci 0 vel eiuta intocmai ca pe argint si o vei sipa ca si pe 0 co- moari, atunci vei pricepe temerea de Domaul si vei dobindi cu- nostinfa de Dumnezeu, cici Dom- nul di fnfelepeiune; din gura Lui izvoriste stiinga si prevederea. El pistreazi mantuirea pentru oa- ‘menii cei drepti; El este seut pen- sti de veghe. Atunci tu vei infelege dreptatea si buna judecati, calea cea dreapti $i toate potecile lui. Cand infelepciunea se va s inima ta si stiinfa va desfita sufle- ‘ul tiu, cind buna chibzuiali va veghea peste tine si infelegeren te va pizi, atunci tu vei fl izbavit de calea celui riu si de omul care grdleste minciuna, de cei ce pi- rrisese edile cele drepte, ca si ‘umble pe drumuri intunecoase, de cei ce se bucuri find fac riu, si se veselese cind umbli pe poteci intortocheate, ale earor carari sunt strimbe si ritiicese pe cil piezige. ‘Atunei tu vei sciipa de femeia care este a altuia, de straina ale cirei cuvinte sunt _ademenitoare, care Iasi pe tovaragul ei din tinerefe si uiti de Iegimantul Dumnezeului ci, cici ea se pleaci impreuni cu ‘casa ef spre moarte si drumul ei duce Ia fad; nimeni din cei ce se duc Ia ea nu se mai intoarce si nici unul nu mai afl cdrarile vi Drept aceea, mergi pe calea oame- nilor celor buni si pazeste cirdrile celor drepti, ciel cei drepti vor ocui pimintul si cei fara de pri- hhand yor siliglui pe el; iar cei fri de lege vor fi nimiciti de pe pi- mint si cei necredinciosi vor fi smulgi de pe el. Dap Paremilse continu cease vin- Aviala'2 Liturghict Dararllor mal inate sage. Se euvine a sti: (Cn se face fepeea mare cu satel da rar cto ent: Aeum puter cers. Si se ste de asemenca: cmd prevtal part In Yesren cen mare damnezcles Taine, ingenuncheszd sl se Inching gi ed tefl al tot poporal fae dumnezelasca inchindeiune Iwi Hirisos Dumnezeu, Care este destvirit in Talne; pentru ct sunt ‘ingle mal inal up sfrgital heraviewal, se fae tel metanl x eaptele deeoperite CHINONICUL Gustafi si vedeti cd bun este Dommul. Aliluia (set 0»). Cu fried de Dumnezeu, cu credinfa si cu dragoste si vi propia. ‘Se face o metani ise edna: Bine voi cuvanta pe Domnul in toati vremea, pururea lauda Lui ‘In gura mea. Preotal: MAnelese, Dumaezeule, po- poral tau. Pfinea cea cereased si paharul viefii gustafi, si vedefi ci bun este Domnul. Aliluia, Aliluia, Aliluia. 1 j up accea preotl ice cfonsul: Tote eau, acum sl pururea sin veel vellor Sivan Ama, St se umple gure noaste.., lua de ot ‘up Rugiclunea Amvonull, se ze: Fie mumele Domaului binecuvint se fae tel tnchindetun.Apol Psalmul 33 st Bine vol euvdnta pe Dom. Apoi se di anafurd, st se face apotiut depin, Aceastl indus fine fa tot SHin- tol Port, find este Liturghin Darrilor mai inate sine. lar cind nu este Liturghie, se clint ba Vecernie 6 stihiri din Tred stain Mine. SlavBan $F acum ¢ NascAtoarel, dupa last! Mincilai;‘Stitoavns din ‘Tried. omelet de dows ori x Martiria, care sie I Doar, sriga-ttin Sltviin $i ‘eum. ala gas. St obigautul apo La mash se dB putin’ mincare uscath [isk jot in aceasts siptimand nu se pune rasa, cise postese pnd vinerl, sf atuuel rergand la asd, se mune, LA PAVECERNITA fncepoul face ea ele co au cuss efint acest canon din Canonul cel ‘mare al euiosulal Paint nostra Andrei CCeitean Terasalimiteanul. $1 se fhe ln fe care ropar tel incindciunt,zichnd stihl ‘Milita, Damnezenl,aillestes Ciotarea thal a er: Trmoso jutor si acoperitor S-a ficut A\iite spre mintures Acesta «este Dumnezeul meu si-L voi slivi «pe El, Dumnezeul pirintelul meu ‘gL vot indlfa pe El, edei cu slavl «S-n preaslivity (se dou or). in tinerefe, Mantuitorule, po- rruncile Tale am lepidat, $i mi-am ‘AIA SAPTAMANA A POSTULUL trecut toatd viafa cu pofte, neingri- jindu-ma si lenevindu-ma; pentru aceasta strig Tie, Mantuitorule: Micar la sfirsit, mantuieste-ma. Pe mine, cel lepidat inaintea usilor Tale, Mantuitorule, micar Ja batranefe, nu ma lisa in iad desert; ci mai inainte de sfiu un iubitor de oameni, di tare gresealelor. Avufia mes, Mantuitorule, chel- tuind-o in desfraniri, pustiu sunt de virtuti evlavioase, si limanzind strig: Parinte al indurdrilor, apu- cind Tu inainte, miluieste-ma. Eu sunt cel cizut intre tdlhari cu cugetele mele; eu totul sunt rinit acum de ele si plin de bube! Ci Tu insuti venind de fati, Hristoase Mantuitorule, vindecd-ma, Preotul vizindu-md mai inainte mea trecut, sileviticul vizaindu-mi gol in suferinge nu m-a bigat in seami, iar Tu, Tisuse, Cel ce ai risirit din Maria, venindu-mi de fafa, miluieste-ma, CCuvionsd Malet Marl, roagi-te tui umnezeu pentru nol. ‘Tu imi di dar luminitor din osirdia ta cea dumnezeiasct de sus, ca si scap de intunericul pa milor, si si laud din inima faptele vietil tale cele frumoase, Marie, Slavin 2 Teel Ireime mai presus de fling, CA- reia ne inchinim intru o Unime, ridicd' de deasupra mea lanful cel greu al piccatuli, si ca 0 milostiva di-mi lacrimi de umilinga. 189 | 160 Si acumny © Nasctoatel Naseltoare de Dumnezeu, ni- dejdea si ocrotitoarea celor ce te Iauda pe tine, ridict de deasupra mea lanful cel greu al picatului, 5, ca o stipini curati, ma primeste ‘pe mine, cel ce mi pocdiese. cantare Iron: a aminte, cerule, s1 vol gral vol liuda pe Hristos, care a venit din Fecioard eu trup» (Jc dodo) ‘Alunecat-am cu neinfrinare ca st David si mam fnnoroit; dar spali-mi §1 pe mine cu lacrimile mele, Méntuitorule. Niet lacrimi, nici pocdint® nu am, nicl umilingi, Dar Tw fnsuft acesten, Mantuitorule, diruieste- mi-le, ca un Dumnezeu, Pierdut-am frumusefea cu care am fost zidit inti gi cuviinfa mea, $i acum zac gol si mi rusinez. ya Ta si nu mio fnehizi atune, Doamne, Doamne, ef si 0 deschizi rie, celui ce mk pocilese cite Tine. Asculth suspinurile sufletulut meu si primeste piciturile ochilor mei, Doamne, si mA mantuleste, Tubitorule de oameni, Cel ce vo- {esti si se mantuiased fof, Tu ma cheami ea un bun si mi primeste pe mine, cel ce ma pociese. A Nisetoatel de Domne Preacurati Fecloard, Nasci- toare de Dumnezeu, ceea ce una esti prealiudati, roagi-te inde- Tung, ea si ne mantuim. soL Alt Canon Jedeti, vedeti ci Eu sunt Dumnezeu, Care am plouat, ‘emani api din piatrd am izvordt ade demult in pustie poporului «Meu, cu singuri dreapta si eu «tiria Mea, Vedeti, vedeti ci Eu sunt Dum- nezeu. Asculti, suflete al meu, pe Dommul cel ce strigi, si te depar- teazi de Ia picatul cel mai dina- inte, ite teme ca de un nefagarnic judecitor si Dumnezeu. Cui te-ai aseminat, mult-picd- tosule suflete? Vai de mine!, Iul Cain celui dintai si 1ui Lameh ace- luia, ucigandu-fi cu pletre trupul, (ae dout on). sicily moa color do pe paitnt i ui celui fara inceput, Duhule cel | putere a ierta picatele; acest ‘Mintuitorule cel bun, Duhule cel, ‘i fariseul Simon se drept; Nascitorule al Ini Dum- | ingela, iar picatoasa si-a luat dez- Gregealele lui Manase fi-ai adu- Rkekalin viu si ficdtor, Treime Unime, mi- | sarguieste de urmeaza, suflete. nat cu voinga, suflete, punind ca fe Iuieste-mi. niste chipuri groaznice patimile, $i inmulfind cele supiritoare; dar pocdinjel Tal ravnind cu osiedle, Je Cel cerL slavese ostile ce- Ca din vopsea de porfira. sa cedgtigh umilin(a. esti si de Dansul se cutre- {esut trupal Ini Emmanuel, iniun- veeoraitor tat Ahav at ravnit, | , Cintarea a 94: Inmos: Pe Dumaezeu Cel ntnefput- uneat flind tn uciul cel adine al desfitarilor, chem adancul milostivirli Tale, Indrep- titorule, mantuieste-ma. Izyorule al milostiviril, di-mi acum umiling& si suspinuri, ca si pling noianul cel fark margini al rutifilor mele. Cu cinstitele rugictunt ale Apos- tolilor Tai, Tisuse, di-mi si mi inchin cinstitei fnvieri si dum- nezelestilor Tale patimi. "ANNssetoarel de Dumneze Coen ce al fiicut cereased frie mintitura noastri cea piman- teasei, cu siligluirea lui Dum- nezeu intru tine, ceea ce esti cu totul fark prihand, izbaveste-ne de primejdit. Ate Trictnare ‘ros: Sv, Hriatont, pe cen eu total in fantinile cele mantut- toare, precum zice prooro- cul, scofindu-si Apostolii apa ne- muriril, pe cel insetati adap putrurea cu invagiturile vieil Fieindu-va dregitori ai impi- ratului ceresc, Apostolilor, afi su- pus toati lumea si-L cinsteasel numai pe El, s8 Ise tnchine si si-L sliveasci, ca pe un Dumnezeu. In INTALA SAPTAMANA A POSTULUL 169 Slavia 2 Tell ‘Treime nedespirtiti, Unime atotficitoare si atotputernicd, Parinte si Fiule si Duhule Sfinte, ‘Tu esti Dumnezeul meu, Domn si lumind; si Tie ma inchin liudan- du-Te. ine, Maici Fecioara curatt, im neamurile neamurilor; c& te-ai ficut curifitoare lumi, niseind in chip de neg Mintuitoral si Facdtorul. Slav Tie, Dumnezel nostra, sav Tie Ceatit a Apostolilor, pizest pe noi, cei ce va liudim, si ne invredniceste ca si trecem intru uuilinfa inimi, toate zilele postu- Ii celui de lumina purtator. 1 Irmost: Slivim, Hristoase, pe cea cu ««totul fara prihand, Curati Maica «Ta; cd mai presus de fire Tea niiscut dupa trup, pe Tine, Cel ce ane-ai_ izbivit pe’ noi din toati «rdtielrea §i striciciune: LUMINANDA. glasutai (de 0r0, LA STIHOAVNA Stihira el, dup obs, de dout ox Samoglasnic,glasul al 3c Doamne, Tu mi-ai pus mie pi: tosului pociinta, vrind si_mi mantuiesti pe mine nevrednicul, ‘cu mila Ta cea nemasurata. Inain- tea Ta cad rugindu-mi: Smereste ‘cu postirile sufletul meu; ci la Tine, Cel unul mult-Milostiy, am alergat. Ca niste luminatori, in lume luminati si dupa moarte, sfinfilor mucenici, dupa ce v-ati luptat | Iupta cea bund. Dect avand indraiz- neala, rugafi pe Hristos si-mi- Iniased sufletele noastre. Slava. $ acum... 2 Nasdtoarel Niseitoare de Dumnezeu, ocro- titoarea tuturor celor ce se roagi fie, la tine indriznim, cu tine ne liudim, intru tine este toati ni- dejdea noastra. Roagi-te Celui ce | viscut din tine, pentru nevred- | ‘St ealelate ale Utrenket sf poliet LACEASULALSASELEA ‘Troparal proorece, pasa ‘biveste-ne pe noi, Doamne, de vrijmasii cel nevaizuti, ca si nu zich pigdnii ca altidati: Unde este Dumnezeul lor? Si cu- noase, Stipfine, ei treci picatele poporului Tau, celui ce se po- cdieste. Slavia $1 acumen ft secu PROCHIMEN, glasu al eo: CAnd va intoarce Domnul pe cei robii ai poporului Siu, bucura-se- va Tacob si se va veseli Israel (Ps 2B.) Si Zsa eel nebum intra inima sa: «Nu ste Dumnezeu> (P13, De a = ‘N INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL an | 170 vt Din Profetia lui Is | infrdnarea lui Adam cea din Eden, | pomi, plicufi la vedere si cu roade Caren) Ochi celui mandra vor fi sme- riti, mandria celor de rand va fi pogorita si numai Domnal in ziua nceea va fi ridieat in slivis ci Domnul Savaot va avea ziua Lui, se va ridica impotriva a tot e este méndru si semet sil va pogori. Impotriva tuturor cedrilor Liba- nulut si stejarilor cclor inalft ai Vasanului, Impotriva tuturor muntilor fnalfi i colinelor celor mandre. Impotriva tuturor tur- nurilor ridicate sus st zidurilor intarite. Impotriva tuturor eori- billor Tarsisului st Inerurilor de pret, Mindria omului va fi pogo- Fit gi semefin celor muritori va fi ‘smeriti; in ziua aceea numai Dom- nul va finals; tof! tdolit vor pieri. Iar oamenii vor intra in scor- burile stincilor, in pripastil st crapiturile pimintalui, de friea Domnului si de strilucirea slavei Lui, cdnd va Veni El ca si lovensea pimintul. In ziua aceea idolii de frgint si de aur pe care omul | facut ca si se inchine, vor fi Dirk cao lay oolnior lor. lar el va intra in cr Paturilestancior 4 in prapistile Inungilor de frica Dommului si de Stralucirea slavel Lui, efnd va veni Elca si loyeasca pamantul. PROCHIMEN, glaslal Aen Doamne, cine va locui in locayul ‘Tau $i cine se va salaslui fn mun- tele cel sfant al Tau (Ps. 14,1). Sith: Cel ce ambla firk priha Iucreazi dreptate, eal ce are nev Inima sa Ps 14, 2) VINERI {n intdia saptamana a Sfantului si Marelui Post LA VECERNIE, JOT SEARA, Dupi Psalmul incepstor, obignata ati {La Doamne,srigat-am.» se pun stile | samoghsnie ae Tuodalu ale Tul ost laud al 240 PPodobic: Pe luminstorel nostra. Pezmine cel ntunesat de inser Hclunile protivnicului, lumi- neazii-mi, Hristoase al meu, Cel ce ai fntunecat oareeind soarele rristignindu-Te pe Cruce, si ai stri- lucit cu adevarat credinciosilor lumina cea adevirata a iertarii. Ca umbland intru lumina poruncilor ‘Tale, si ajung curat la lumina cea méntuitoare a invierii Tale. Pe lemn, Mantuitorule, spinzu- rindu-Te ‘ea o viti, ai adapat Iumea, Hristoase, cu vinul nestr- ciciunil, Pentru aceasta strig: Adipindu-ma cu mustul umilinfei celei adevirate pe mine, cel intu- recat pururea cu befia picatelor, intireste-mi acum a posti de Ia pliceri, Mantuitorule, ca un bun si de oameni iubitor. AN samoplasnic, #Iul Teder, aceash alas Podoble:O, tan prea mare! , efitd este puterea Crucii Tale! Aceasta a inflorit Bisericii infra- area, smulgind din ridicind ne- oarecind. Cit aceea a adus oame- nilor moarte, iar aceasta far stri- cdciune izvordste lumii nemurire, ca din alt izvor al raiului, cu Varsarea singelui Tau eel izvord- tor de viafa si a apei. Pentru aceas- ta toate s-au flcut vi. Prin care si noua induleeste-ne desfitaren pos- tulu, Dumnezeul lui Israel, Cel ce ai mare mili, Sse pun tre stir de Mine Stay. $F acum 4 Naseacoarel PROCHIMEN, Bine vol cuvanta pe Domnul, Cel ce m-a ingeleptit pe mine (rs hs Plaeste-mty Doane, eh spre Tine am nidajdult (Fs 13, De De i Facer, ctre 419) Tata obarsia cerului i a piman- tului de In facerea lor, din zina cénd Domnul Dumnezeu a ficut cerul si piméntul. Pe edmp mu se afla nici un copacel, jar iarba de pe el nu incepuse a odrisli, pentru cd Domnul Dumnezew nu trimisese {ned ploaie pe pimént si nu era nimeni ea si Iuereze pamantul, ei numai abur iesea din pimént si umezea toati fata pimantulul. Atunef, tuind Domnul Dumnezeu farina din pimant, a ficut pe om sia suflat in fata lui suflare de Viafa si s-a fiicut omul fiinfa vie. Apoi Domnul Dumnezeu a sidit 0 ‘gridini in Eden, spre risirit, si a Pus acolo pe omul pe caredt zidise, Sia ficut Domnul Dumnezeu si risard din pimént tot soiul de une de maneat; iar in mijlocul raiului era pomul viefi si pomul ccunostinfei binelui si rdului, $i din Eden fesea un réu, care uda raful, iar de acolo se impartea in patra braje. Numele unula era Fison, Acesta inconjura toati tara Ha- vila, fn care se aff aur. Aurul din fara aceea este bun; tot acolo se giseste bdeliu si piatra de onix. Numele réulul al doilea este Gi- hon. Acesta inconjurd toatl fara Cus. Numele raului al treilea ests Tigrul. Acesta curge prin fafa Asi riei; iar raul al patrulea este Eu- fratul. $i a luat Domnul Dum- nezeu pe omul pe care-| ficuse si Ja pus in gridina cea din Eden, ca 0 lucreze si s-0 pizeasc’. A dat apoi Domnul Dumnezew lui Adam porunca si a zis: «Din tott pomil din rai pofi si mandnel, Iar din pomul cunostintet binelul si rkului si nu manne, eXei, in ziua in care vei manca din el, vel muri ne~ gresitIn. $i a zis Domnul Dum- nezeu: «Nu este bine si fie omul | singur; si-i facem ajutor potrivit pentru eb>. $i Domnul Dumnezeu, Care ficuse din pimént toate fiarele eimpulul si toate pasirile cerului, le-a adus Ia Adam, ca si vada cum le va numi; aga ca toate flinfele vii st se numeased precum | Je va numi Adam. | PROCHIMEN, slasul al 4a: Pizeste-mi, Doamne, ca pe lu- mina ochilor (rs. 16,5). Sif: Awah Doarone,dreptates me, i | aminte cererea mea, ascutt rugilunes | rea, dn buze fra de vileie (P15, 1) Dela Pde etre: am, 415) Fiul meu, nu uita tnvagitura mea si inima ta si pizeascd sfa- turile mele, cici lungime de zile 51 ani de viafi si propisire fi se vor adiuga, Mila si adevarul si nu te piriseascd; leagi-le Imprejurul gitului tu, serie-le pe tabla inimit fale; atunci vei afla har si bun vointi inaintea lui Dumnezeu si a oamenilor. Pune-fi nidejdea tn Domnal din toatd inima ta si nu te izui pe priceperea ta. Pe toate ciille tale gndeste Ia Dansul 51 El {fi va netedi toate edarile tale. Nu 4 infelept in ochit tis teme-te de Dumnezen si fugi de ru; aceasta va fi sinitate pentru trupul tu sf © fnviorare pentru oasele tale. Cinsteste pe Domnul din averea ta sidin pirga tuturor roadelor tale, ‘Atunel jitnifele tale se vor umple dde grdu si mustul va da afar din teascurile tale, Fiul meu, nu dis- prefui certaren Domnulul si mu simfi scérba pentru mustrarile Lai, ciel Domnul cearta pe eel pe care jubeste si ca un pirinte pedepseste pe feciorul care fi este drag. Fericit este omul care a aflat {ngelepeiunea si birbatul care a dobindit pricepere, cdci dobindi- rea ei este mai seumpi decit argintul si preful ei mai mare deeit al celui mai curat aur, Ea ‘este mai prefioasi decdt pietrele scumpe; nici un riu nu i se poate mpotrivi si e binecunoscutd tutu- ror celor ce se apropie de ea; nimic din cele dorite de tine nu se asea- min cu ea. Viati lunga este in dreapta ef, iar in stinga el, bogitie — mm ‘VINER sislavas din gura ei iese dreptatea; legea si mila pe limba le poarti. Ciile ei sunt plicute si toate cdrrile ei sunt edile picii. Pom al viefil este ea pentru cei ce 0 stipdnese, iar cei care se sprijind pe ea sunt fericii. LA STIHOAVNA Stine ll do dou oi las ale, Insus glast: Cei ce dorim si ne tmpartasim Pastilor dumnezeiesti, care nu se din Egipt, ci din Sion, si ridicdm din mijloc aluatul picatu- rin pocdin{f. SA ne incingem acele noastre cu omordirea plicerilor. Si ne impodobim pi- cioarele cu incilfiminte opritoare de la toata calea rea, si si ne spri- jinim pe tolagul eredinteis si nu rvnim Ia vrijmasii Crue Sti- panului, ficdndu-ne pantecele dumnezeu, Ci si urmim Celui ce prin post ne-a ariitat biruinl asu- pra diavolulul, Mantuitorului sufletelor noastre. Amucenietor: Cel ce esti preaslivit intra po- ‘menirea mucenicilor Tai, Hristoase Dumnezeule, fiind rugat de dansii, ‘rimite-ne noud mare mili, ‘Slavin $1 acuminy # Nistor Podobie: Cs Dac& Te-a vazut pironit pe Cruce Doamne, micluseaua si Maica Ta, s-a mirat si a zis: Ce vedere este aceasta preaiubite Fiu- ‘Acestea Ti-a rasplitit Tie poporul cel neplecat si fira de lege, care s-a bueurat de multe minunile | fn INTAIA SAPTAI Tale? Ci slava smerenici Tale celel nespuse, Stipane! Slecalatsrdnduial dup bic EA PAVECERNITA Se edna acest canon, din Canonul eet mare al cuviorulul Piriatlul nostra Andel Criteanal Terusilmiteandl | _ Sila teeare troper se fac tet inch. siomi,siefnd stihl acestar Milutgte-ma, Dumnezeul, miueste-ma. (CAntarea 1, gas al es: Irmo Aiton acopertor sa teat | spre mantuire. Acesta «este Dumnezeul meu si-L voi slivi ‘«pe El, Dumnezeul parintelui meu, «gL vol inalfa pe El; ciel eu slavl ‘6-8 preashivity (ie dour or). Mielule al tui Dumnezeu, Cel ce ai ridicat pcatele tuturor, ridied | de deasupra mea lanful eel grew al picatulul, si ca un milostiv di-mi lacrimi de umilingi. | Inaintea Ta cad, Tisuse: Gre- sit-am Tie, milostiveste-Te spre mine, ridied de deasupra mea lan- fio grea al pleat, ca un indurat primeste-ma pe mine cel | cema poctiese, Si mu intri cu mine Ia judecati, vizind faptele mele, cercetind WA A POSTULUI_ 173 | cuvintele si pedepsind pornirile; ei | cuindurarile Tale trecénd eu vede- rea cele nevrednice ale mele, man- tuleste-mi Atotputernice. Vremea este a poctinel, vin citre Tine, Fac&torul meu; ridicd de deasupra mea Ianful cel grew al Pacatului, si ca un Indurat di-mi Inerimi de umilinga. | Bogitia sufletului cheltuind-o | intru pacate, pustiu sunt de virtugi cuvioase si flimanzind, strig: Di- titorule de mila, apuednd inainte miluteste-mi, Cavioash Mics Maris, consi tat Damnee pent no | Plecinducte _dumnezeiestilor legi ale lui Hristos, la Dansul ai ‘enit, pirdsind pornirile plicerilor cele neoprite sf toatt virtutea, ct toati cucernicia, ca pe una ai si- visit. | Slav Tein Treime, mai presus de flint, Cireia ne inchindm intru o Unime, ridied de deasupra mea lantul cel greu al picatului, si ca o milostiva di-mi lacrimi de umilingi, Si tcuttag 2 Naseitoarls ‘Niseitoare de Dumnezeu, ni- dejdea si ocrotitoarea celor ce te Iauda pe tine, ridict de deasupra ‘mea Ianful cel greu al pacatului, si ca o stipand curati mi primeste pe mine, cel ce ma poediese. Cintaren 2-8 most | ‘edefi, vedefi, ci Eu sunt | Dumnezeu, Care am plouat | «mand, si api din piatri am izvo- «cit de demult in pustie poporului | «Meu, cu singura dreapta si cu | «attria Mea» (de dous or) Barbat am ues, zice, spre rand mie, si tindr spre vitimare, La- ‘meh plingand a strigat; {ar tu nu te cutremuri, 0, suflete al meu, pi- ‘indu-fi trupul si mintea intingin- dui. Turn te-al mestesugit si zidesti, o, suflete! si intariturd si faci pof telor tale, de n-ar fi oprit Ziditorul sfaturile tale, si de n-ar fi surpat pind la pimint mestesugirile tale, (Of cum am ravnit Ini Lameh, ucigitorul cel de mai inainte, sufletul uelgindu-mi, ca pe un bbarbat, mintea ca pe un tindr, sica pe un frate trupul, ca si Cain uucigagul, cu pornirile cele pofti- toare de pliceri. Plouat-a Domnul de Ia Domnul oarecdnd foe din cer, arzind fara delegea cea infierbintati a sodo- menilor; iar tu fi-ai aprins focul gheenei, intru care vei avea si arzi, 6, suflete! Ranitu-m-am, vitimatu-m-am, nti sigetile vrajmagulul au pi- trans sufletul meu si trupul! Tati nile si bubele si betegirilestrigi, si vatimaturile patimilor mele celor de bunivoie. CCuvioasi Male Marie, rongite Iu Dumneze pent no ‘Tins-al méinile tale citre indu- ratul Dumnezeu, Marie, afundath find fntru adancul rAutafilor si fi-a intins ménd de ajutor cu mi- lostivire, ca si lui Petru, eerdind ew adevirat intoareerea ta, Staph 4 Tre ‘Treime ffirk tnceput, neziditi, nedespartiti: Unime, primeste-ma pe mine cel ee mi pocdiese, i mi | mantuieste pe mine, cel ce am Ta zidire sunt, nu mi 0 VINERT trece cu vederea, i mi fart si mi scapi de osinda focului. St acumay « Nasestoarel: Preacuratd Stipind Nasedtoare de Dumnezeu, nidejdea celor ce aleargi la tine, si Iimanul celor inviforafi, pe milostivul si Faci- torul si Fiul tiu, fi-L indurat si ‘mie cu rugictunile tale. Cintareaa 3: Irmosat: {fatiscrte, Doamne, pe patra poruneilor Tale inima mea cea cclitinati; ci insufi esti sfint si sedomm> (se dous ox). Agarel eelei de demult, egipten- cei te-ai aseminat, suflete, fic duste rob de bunivoin ta si nis- ‘find semefia ea pe un nou Ismael. Scara lui Iacov o stil, suflete al meu, care s-a aritat de la pamént pani Ia cer; pentru ce n-ai avut temelie tare dreapta credinti? Preotului lui Dumnezeu sitmpa- ratuluf celui instrdinat Intre oa- meni de viata lumii, urmeazi, adicd aseminarii cu Hristos. intoaree-te, suspind, ticdloase suflete, mai inainte pina ce nu ia sfarsit praznicul viefii; mai fnainte pnd ce nu-fi tneule Domnul usa camerei celei de nunti. Sai mu te faci stilp de sare, su- flete, intoredndu-te Inapol; s& te {nfricoseze pilda Sodomel; sus in Sigor mantuieste-te. Rugiciunea celor ce Te laud pe Tine, Stipiine, nu o lepida; ci Te ilostiveste, Iubitorule de oameni, si diruieste iertare celor ce se Toaga Tie eu credinga, | IN INTAIA, Slave 2 rei Treime neamestecati, neziditi, fire far fnceput, care esti Hiudata fn treimea Fefelor, mintuleste-ne pe noi, care ne inchinim stipanirii Tale cu credinga. ‘Sh acum.n, 2 Nasstoarel Pe Fiul cel flird de ant din Tatal, sub ani L-ai naseut, nestiind de birbat, Niscdtoare de Dumnezeu; minune strain! ei aliptind ai rimas fecloard. Cintaren a 4 Trost: uzit-a proorocul de venirea Ta, Doane, i s-a temut; ci «al si Te nasti din Fecioara si canenilor si Te ariti sl agri «Auzit-am auzul Tau si m-am te- «mut. Slava puterit Tale, Doamne» (ae dows or). ‘Timpul vietii mele este scurt si plin de dureri si de rautate; dar intru pocdinga primeste-ma si {intr cunostin,a ma cheama; ca si nu mi fac castig si maneare celui striin; Mantuitorule, Insufi Tu ma miluieste. Dup& vrednicia imparateasca, fiind Imbricat cu diadema si cu porfiri, omul cel cu multi avere si Greptul, cel indestulat de boga de dobitoace, deodata sardcind de avere, de mirire si de imparitie, le-a pierdut. Dacd a fost acela drept si mai fad prihand decat tofi si ma se pat de cursele si viclesugurile inge- Hitorului, dar tu find iubitor de pheate, tiedlosule suflete, ce vei posTuLur 175 face, dese va intimpla si vini ceva supra ta din cele negandite? Semet sunt acum si cutezitor si cu inima, in desert, si in zadar. SH nu mi osindesti impreuna cu fariseul, ci mai ales di-mi smere- nia vamesului, Unule, indurate, drepte Judecitorule, si cu acesta impreuni ma numira. Stiu, Indurate, ei am grest, de am ocirat vasul trupului meus da intra pocding& ma primeste si fntru cunostinga mi cheami; ea si nu ma fae cAstig, nici mancare celui strain, Mantuitorule, Tu insufi ma miluleste, insumi m-am facut idol, spur- cfndu-mi cu poftele sufletul mew. Ci intru pocdinga mi primeste si {intra cunostingS ma cheamis ca si nu ma fac céstig, nici mancare celui strain, Mantuitorule, Tu nsuti ‘ma miluieste. N-am auzit glasul Taw, n-am ascultat scriptura Ta, Datitorul de lege. Ci intru poeding ma pri ‘meste si intra cunostinf mi chea ma; ca si nu ma fac edstig, nici mancare celui strain. Mantuito- rule, Tu insufi ma miluieste, CCavioash Maca. Marie, ro omer penta no fin adane de necuviinfe mari pogorinducte, mu te-ai oprit acolo; i te-ai suit cu preamirire, cu Judecata invederat_mai bund a virtutea cea desivarsiti prin Iu- crare, minunind, Marie, firea ingeritor. Slav,» Treimi Nedesparsita in tecata in Fefe, Dumnezeu Te cu- a VINER fy INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL 177 | CuvioasA Mack Marie, roagi-te lui | meu, ea si mi se adauge anil viel nose pe Tine, Dumnezeire una in | lui Cruci, te-al invrednicit doris amnezeu pentru not. Dar care Isale va si stea pentru ‘Treime, ea pe ceea ce esti una cu | invredniceste-ma dar si pe mine, D {imparatia si una eu tronul; sistrig | si dobiindese slava cea de sus, | Nepitimire cereascd ai dobin- | tine, suflete, fra numai Dum- Tie efintarea cea mare, ce se canta | | 4it, prin viefuirea cea preainalti | nezeul tuturor intreit intru cei de sus. tie ae de pe pimant, Maici; pentru Cad fnaintea Ta si aduc Tie ca Pe Tine ‘Treime ‘Te cAntim, pe aceasta rogi-te si se izbiveasci piste Iacrimi cuvintele mele: Gre- unul Dumnezeu; Sfint, Sfant, din patimi, cu rugiciunile tale, cei | sit-am, cum nici picatoasa n-a i ai niscut si esti Fecioara, si ai | Sfant esti Parinte si Fiule si Duc ce te lauda pe tine. Eregit; sl am facut trAdelege, ca rimas intru amindoud cu ‘firea | hule, fiinfi neamestecati, Unime Slav a Tre nnimeni altul pe pimént. Ci fie-Ti fecioara. Cel ce S-a nascut inno- | cireia noi pururea ne inchinim. li, Stipdne, de fiptura Ta si ‘Treime sunt neamestecati, ne- | Mili, Stipfine, de fap : ies le ste legile firli, si péntecele a dlespartis desparjita dupa Fefe si | i#"lsi mi cheama. Sl acum » Nisitonse ‘Stacumay 2 Nasdtoare: | niscut nesimfind dureri. Dum- | : nezeu unde voleste, se biruieste Din tine S-a imbricat intru a | Unime sunt, in fire unt: Tal ingropat-am ciel Tiel ine rinduiala frit ch face toate cdtele | mea frimantatura Dumnezeu, cel | iul si Dumnezeiescul Duh. srleat poruea Ts fart podoaba A Fecioara, St acum. 2 Nscioac mi sa intunccat si eu 5 cea ce esti nestricata si nu stii de i Pantecele ti ne-a niscut nous | °2Stins fiicia, Méntuitorule. Dar milostivindu-Te, di-mi bucurie, ne indreptim. | Dumnezeu, Celui ce stie toate. Tu eee barbat, si a unit Luisi firea ome- : : | pe Dumnezeu, eu chipul ca si noi. aon ones De anne: bone Decivca pe un facator a toate | Precim cinth D ¢ noapte ménecdind, Tubito- . roagi-L, ‘Naseitoare de Dum- | — intoarce-te, cdieste-te, desco- Dirute'te oameni, mi roe Cine 6 rere ca prin rugiclunile tarsi | perl cele ascunse, griieyte 1 ‘dumineazi-ma si mi indrepteaza Trmosul: singur, Mantuitorule, tii. cele eee ascunse ale mele; cf insuft ‘Tu mi ‘pe mine la poruncile Tale, si mi | | Suflete al meu, suflete al meu, | miluieste, precum canta David, . Cintarea 2 9-2: mos: Pe Lucent eel nant ufletul cel lepros din necuviin- cloase ginduri, curifeste-| cu stropirea singelui Tau, dum- nezeiescule Cuvinte, si ma fi pitas slavel Tale, Hristoase, Cel ‘ce pentru mine ai ribdat neslavita ristignire. Cu totul m-am impilat, Hris- toase, prin greutatea necuviin- cioaselor fapte, $i fntristindu-mi, strig eitre Tine, Tubitorule de oa- meni: Vindeci cu cinstit sangele ‘Tau rinile sufletulul meu cele nevindecate, ca si laud Dum- nezeirea Ta, Aviind riutatea ca méncare i lenevirea ca biluturd, eu, cel ce ri- min neindreptat in toate, in desert mA bucur de oprirea mincarilor; ‘c& n-a zis Domnul si fie postul de acest fel. A Niscitoarel de Dumnezeu: Pe tine, ceea ce esti plerzitoarea osdndirit eelef cumplite de demutt sl indreptaren strimoasel si mij- locitoarea apropleril-neamului nostru citre Dumnezeu si punte citre Ficitorul, Nascitoare de Dumnezeu, te mirim, Alt Teiedntares aoe: Pe Maa feeoar. je lemn fiptura ‘Dumnezeu find, ai pitimit tru- In INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL 183 peste, pentru milostivirea tndurd- rilor, ea si ne mantuiesti pe noi. Puterea Crucil Tale, Doamne, este mare; ci inchipuind-o intru noi, indati si alungim puterea demonilor. Slavin,» Tsim Unime in trei ipostasuri, Treime cu totul unied, domneascd sti- panie, fire deopotriva slivitl, Pi- rinte i Flule si dumnezeiescule Duh, mantuieste-ne pe noi tot SU acum 2 Nisctoarel Bueuri-te, curdfitoarea lumii, Niscitoare de Dumnezeu, la care nizuind tofi picitoyii, aflim puru- rea inpacare cu Dumnezeu. ‘Slav Te, Duranezeul nostra, slava Te Cu dumnezeiased puterea Cru- «ii Tale, Doamne, intireste-ma, ca Ji adue Tie vremea postulul fri prihand si curata. Irmo: Pe Maica fecioara, cea curata si «fir prihand, cu cintiri de laude ‘«toti credinciosii, ca pe 0 Nasca- «toare de Dumnezeu, cu evlavie 0 LUMINANDA glasulu de tre ori LA STIHOAVNA Suhira lel, de dowd or, gas a ea, Inst gas: ‘Vestirea postului si o primim cu bucurie, cd, de lar fi pizit stri- mogul, n-am fi suferit ciderea cea din Eden. Ca frumos era la vedere si bun Ia mAncare rodul eare m-a ‘omordt, $4 nu ne amigim cu vede rea, nici si se indulceasck gitlejul nostru cu bueate scumpe, care, dupi mancare, sunt fird de cinste Si fugim de neinfrdnare, si dupi siturare si nu ne supunem patimi- lor. Si ne fnsemnim eu singele Celui ce S-a adus pentru noi de bunivoie Ia moarte, si nu se va atinge de noi pierzitorul. $i vom manca pastile lui Hristos cele preasfinfite, spre méntuirea sufle- telor noastre, A mucenillor: Ce va vom numi pe voi, sfin filor? Heruvimi? Ca intru voi Sa odihnit Hristos. Serafimi? Ca ne- incetat L-ati slivit pe El. Ingeri? Ci de trup v-afi lepidat. Puteri? (CH lucrati cu minunile. Multe sunt numirile voastre, dar mai multe-s darurile. Rugafi-va sii se méntu- inscd sufletele noastre. Slav. $t acum,» Cruel,» Nasstoarl Podobie:O, preaslavitt minune.. Dack Te-a vizut rastignit in locul Capitanei, Mantuitorule, faptura toati s-a schimbat si s-a mahnit clitindndu-se, neputind suferi, Tar Preacurata Fecioara si Maica Ta, tinguindu-se, a strigat ltre Tine: Vai mie, o, Fiul meu! Preadulce, Mantuitorul meu! Ce este aceasté noua, uimitoare si strain vedere? Bine este # ne mauris Domnulul.. Si cenlalts indus, Ceasl int catiom. Tot aga gh celelate vind! ale Stdntual Post 184 IN INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL 18s | ‘Tu mai ai o haina, fii cdpetenie peste noi si si fie aceste dirama- turi sub mana ta, Tar acela cu | jurimint se va lepida, zicdnd: multe feluri de primejdii_ ostas iscusit al ostii celet ceresti. Pentru | aceasta te rugim pe tine, podoaba, mucenicilor: Roagi-te pentru su- LA CEASULAL SASELEA, ‘Tropara Proorc ghsalalsies: | “Nu pot vindeea rinile poporului F oe fletele noastre. | iafa noastra cea mult-paci- | N-am in casa mea nici paine, nici SAMBATA ea | V toast si fetut de afi cel ne- | haind, mu mi facesi conductor fn intiia siptimand al minunilor tale, Mucenice Teo- | pocdit, intampini-le, Doamne, cu | Peste popor!». Ierusalimul va ‘a Sffintului si Marelui Post dore, fl intinzi tuturor celor ce alunge dicudtark, 4. Inds. este [LA VECERNIE, VINERI SEARA aleargi cite tine cu credinta, pen- | | induririle Tale. CA afari de Tine | pe altul nu stim si stipineasci | viafa si moartea; mantuieste-ne, ca ‘un iubitor de oameni. gata si cada, clef limba lor si gan- | | | Dupe Psat ceptor obit Cans | | | | Pe cel rob il izbaves, pe bolna his suse cinth snes mic, ae dout ont | timidulest, pe cel siract imbogi- ; ae flat Sen oe ial fest gl izbavesti pe cei ce plutese eu etriva lor; fel o ist videse _ coribille. Alergarea spre cele pacatele lor ea Sodoma, in loe si le nlf, credincosilr, 38 Iu- ; pln zadarnice a robllor 0 oprest, 1 ascundi, Vai de ei! Caci ei si-au crim Ia lumind lucrurile Ini 344, Juptdtorule, pagubele celor feu lorusi ri Rerici este om Damnezen; si umblim et chp , drept, cd el va ménca din rodul smerit ca zlua, Tot serisul nedrept | °° pea i tere nnului si dispretuiese privirea slavei Lui. {nfitisarea lor marturiseste Slavin Slat. (oF acest PROCHIMEN, glasl al 74x: Iubi-Te-vol, Doams ‘mea, Domnul este int seiparea mea si izbivitorul meu | jycrurilor lui. Vai de cel ru, ef al aproapelui si-l lepidim de la 517,06 rlutatea este a Iui gi va fl judeeat no, nepuniindul impiedicare spre | d&ruiesti cu milostivire,cererile. Sih: Dumnezeul meu, ajutorel meu si | dupa faptele lui. Poporul meu este sminteald, Sa lisim desfitarea oti Fertonpeptelistereala voi nda spre Dsl (17,2. asuprit de niste copii, si femelle | trupeascd, si sporim darurile su- | Sivaryese sfingiti pomenirea ta. | fletului, si dim celor lipsiti paine | Cu care, preasfintite pitimitorule, | a Cet carew conduc te rtdces fe Heung aproptenseatre inser cx | st0Ws, celor ce udm mucenica | bat de Ia calea pe care tu mergi. ockingi, strigind: Dumnezeul |, cere-ne dela Hristos mare mili, Domnul se ridicd In judecata si sti | nostru, miluleste-ne pe nol Dar al Inf Dummezeu prea mare in proorocia ul saa ire: 1-13) ati, Domaul Dumnezeu Savaot va Tua din Yerusalim si din Tuda | 253 judece pe poporul Stu. Dom- | ‘Apt se ein sf prtra miei, le | teal ardtat, Mucenice Teodores | orice spi si rier ajutor orice | Sastudecepe poperdl Sts, Dom see nee Sidupa fing ca un iu, imple hhrand de paine si orice sprijin de | cérmuitorii poporulul Siu. Si indatt patru idiomele ale Stincutet | Regti cererile celor ce alearga Ia api, pe viteaz gi pe omul de lupta, | Teodor lavul al ea tines pentru cd si fiul femeii ri fiind odinioara rob fn oaste pig neascd, venind fnaintea ta viduva si udind cu Iacriml biserica ta, tu e_Indoenior.-s1 pe prooror, Pe PROCHIMEN, glasul al ex: prezicitor si pe batran; pe cipete- nia peste eincizeci, pe sfituitor, pe ‘Yeniti toti iubitorii de mucenici Doamne, ajutorul meu si izbi- ‘si ne veselim duhovniceste si si ae 3 frit, Ch asia ne pune : ingelept, pe fermeciitor si pe ghici- | Vitorul meu esti Tu (Ps. 18,15) ca un milostiy pe cal alb incdle- reel tine bale cpetent pete | Su: Cre pn dra i Demne Inante ‘mask walt Mcenleol | Sag pus pe A lates fn popor se vor strmtora unul pe : % aceasta n-ai fncetat sivarsind mi- . ; Se cuvine a sti cltre dansul: Bueuri-te, purti- altul si fiecare va impila pe aproa- | forule de luptd eel nebiruity cel ce | "0: Clroagl pe Hristos-Dumnezeu | fi sl coplii vor domi peste acela, | eereaminor Lo vestete this, | Tent de pekanaen yPak atignm | Mevizut. SI dup aceasta, st ex pele sin; cel time se va purta | .copte sina dumiich se cat la al surpat pe pAmdnt ameningirile | }m4ntuass4 sufletclenonstre, obraznic eu cel bitran i cel de ee ee eemcel tne tiranilor, Bucuri-te cel ce thai dat Pe tine cel numit cu numele | neam riu eu eel de meam bum yest in aniy ip nant stb ‘trupul tiu cel de pimant chinn- | dumnezeiestilor daruri, te cinstese, | Atunel va alerga omul la fratele | oars cypaluistatul oan, si se eaute rilor, pentru Hristos Dumnezeu de trel ori fericite Teodore. Ci | su, in casa tatiluisiu, shiva zice: | spielen stiri earl a tera (3). Bucuri-te, cel ce te-al aritat in | aritindu-te Iuminitor neapus al | 186_ sAMB: luminii celei_dumnezeiesti, ai strilucit cu luptele tale in toai Iumea; si ardtndu-te mai puternic decit focul, vipaia ai stins si capul vicleanului’ balaur Fal sfaramat. Pentru aceasta spre chinurile tale plecdndu-Se Hristos, a incununat dumnezeiescul tiu cap. Mare mu- cenice Iuptitorule, ea cel ce ai in- driznire citre Dumnezeu, roagi-te ‘indelung pentru sufletele noastre. ‘Slav lal al ex Luerind vrijmagul cu tiranul | cel ea si dinsul viclean, ea prin- trun organ, prin rea fnchipuire Incerea si spurce cu bucate, din Jertfele cele necurate, pe bine- credinelosul popor, cel ce se ‘curdea cu postul. Dar tu al stricat | ‘mesteyugirea Iui cu chibzuialé mat fnfeleapts, gi in vis aritindu-te arhlereulut celui de atunci, ‘-al descoperit adincul gandului, ar tiindui uneltirea cea nesoeo Vicleanului, Pentru aceasta adu- ‘eindu-fi fie mulfumire, te numim rintuitor sl sivargim fn tof anti pomenirea minunil ce s-a facut. St Inck ne rugim sine pizim nevi- timafi de uneltirile vicleamului, cu_| rugiciunile tale cele citre Dum- nezeu, Mucenice Teodore, 84 cteg 8 Nisctoarel a las ces va Tne der Tego rb Evangheli ‘Lumina PROCHIMEN, elas 6ea: SH te audi Domnul fn ziua ne- ccazului (Ps. 19,1). Sel Shi fe seut nomele Dumnezeula I Tacob (Ps: 19, 1. A Dela Facer, etre: (1, 20-15, 20) Sia pus Adam nume tuturor animalelor si tuturor pisirilor cerului si tuturor flarelor silbati- ce; dar pentru Adam nu s-a gisit ‘ajutor pe potriva lui. Atunei a adus Domnul Dumnezeu asupra lui ‘Adam somn greus gi, daci a ador- mit, a luat una din coastele lui sia plinit locul ei eu carne. Iar coasta luati din Adam a ficut-o Domnul Dumnezeu femeie si a adus-o Ia ‘Adam. Sia zis Adam: «lati, acens~ ta-i os din oasele mele si carne din ‘carmen mea; ea se va numi femeie pentru ef este Iuati din barbatul siu, De aceea va lisa omul pe tatil su gi pe mama sa si se va uni eu femeia sa si vor fi amandot un trup». Adam si femeia Tui erau améndoi goi, si nu se rusinau. Sarpele insi era cel mai siret din- tre toate fiarele de pe pimant, pe care le ficuse Domnul Dumnezeu. Sia zis sarpele citre femeie: «Dumnezeu a zis El, oare, si nu. mincafi roade din orice pom din ral?», lar femeia a zis cdtre sarpe: «Roade din pomii raiului putem si ‘mincim; numai din rodul pomu- Tui celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: «Si nu mancati din 4 nici si vi atingeti de el, ca sim murifil», Atunci sarpele a zis citre femele: «Nu, nu vefi muri! Dar Dumnezeu stie cf fn ziua fn care ‘efi mfinca din el vise vor deschide ochii si vefi fl ea Dumnezeu, cu- noscand binele si ruby. De aceen femeia, socotind ci rodul pomului este bun de méncat si plicut ochi- lor la vedere gl vrednic de dorit In INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL pentru cd da sting, a luat din el st a mincat sia dat birbatului si si a mincat si el Atunci li s-au des- chis ochii la amindoi si au cunos- cut e& eran gol, si au cusut franze de smochin si si-au ficut acoperd- minte, Tar cind au auzit glasul Domnului Dumnezeului, Care um- bla prin rai, in racoarea serii,s-au ascuns Adam si femeia lui de fafa Domnului Dumnezeu printre po- mii raiului. $i a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam gi ia zis: «Adame, unde esti?». Raspuns-a cesta: «Am auzit glasul Tau in 1 si m-am temut, cici sunt gol, i m-am ascuns». $i ka zis Dum- nezeu: «Cine fi-a spus ei esti gol? Nu cumya ai mancat din pomul din care {i-am poruneit 54 nu mi nel», Zis-a Adam: «Femeia pe dat-o si fie cu mine, dat din pom siam man- cat». $i a zis Domnul Dumnezeu tre femeie: «Pentru ce ai facut >». Tar femeia a zis: «Sar- pele m-a amagit sieu am mancat». is-a Domnul Dumnezeu catre sarpe: «Pentru ci ai ficut aceasta, blestemat si fii intre toate ani- rmalele i intre toate fiarele cimpu- Ins pe pantecele tiu si te tarasti si {iran si mindnei fn toate zilele vietil tale! Dusmanie voi pune Intre tine si femeie, intre simanga ta si siménfa ei; aceasta ffi va zdrobi capul, far tu fi vei intepa cilcdiuly, Tar femeli ta zis: «Voi inmulfi mereu necazurile tale, mai ales in yremea sarcinii tale; in dureri vel naste copii; atrasi vel fi tre barbatal tau, si el te va sti painip. Tar lui Adam i-a zis: «Pen- fru cf al ascultat vorba fem si ai mancat -am poruncit: «Si nu mindnei», blestemat va fl pimantul pentra tine! Cu ostenealA si te hranesti din el in toate zilele viet tale! Spini si palimida iti va rodi el site vei hrini cu iarba cdmpuluit fn sudoarea fefel tale ffi vel minea painea ta, pind te vel intoarce in pAmfntul din care esti luat; ciel pAmént esti si in pimant te vei {ntoarce». $i a pus Adam femeli sale numele Eva, adied viafl, pen- fru ch ea era si fie mama tuturor celor PROCHIMEN, plat al 6tee: inalfi-Te, Doamne, intru tiria Ta; cAnta-vom si vom luda puterile Tale (Ps 20,14). ‘cin: Doamne, intra puterea Ta se va veselimparatul intra mantles Ta se va bhueura foarte (P20, 0. Dela Pde, etre: au, 19-34 Prin infelepeiune, Domnul a intemelat pAmintul, iar prin fnelegere a intirit cerurile. Prin stiinfa Sa a deschis adancurile si noril picurd rou. Fiul meu, si nu. se depirteze acestea dinaintea ochilor ti; pastreazi infelepciu- nea si buna chibzuiali, cici ele sunt viafa sufletului tau si podoaba pentru gitul tiu. Atunei tu vei merge fir teami pe calea ta gi piciorul tau nu se va poticni, De te culci, nu-fi va fi teama, iar de adormi, somnul tau va fi dulce. Si nu te temi de frica far veste gi nici de yreo navali a celor pacitosi, ci Domnul este nidejdea ta si va feri 188 _SAMBATA piciorul tau de cursd, Nu zibovi a face bine celui ce are nevoie, cand ai putinfa sit ajugl. Nu spune aproapelui_tiu: «Du-te si vino, mine iti voi da», end poti si-i dai acum. Nu pune la cale raul im- potriva aproapelui tiu, cind el ocuieste fark grija linga tine. Nu te certa cu nimeni fird pricini, de ‘vreme ce nu fi-a ficut nicf un rau. [Nu rivni si fi ea omul silnic si nu alege nici una din caile luis cdci ‘omul cu gndul riu este urat de Dommul, iar de cei drepfi El este mai aproape. Domnul blesteami casa celui fird de lege si binecu- vinteazi adiposturile celor drepti. | De cei batjocoritori El ride, iar ups aceasta: SH se Indrepteze rugi- dunes mea. si ceslat rindulall 8 TiturghictDavurllor mal fnxnte sie lay dupa Rugiciunea Amvonulal se cath acest Alettuie a Sfantalul Teodor ‘Aduedndu-se i coli, tncepe et: Doam ne, az ugclanea mea. po Dumezeu este Domnul. indatt troparal, gla al ee Marl sunt ispravile eredinfei: in izyorul vapaii, ca intr-o apa de odihnd, sfantul Mucenic Teodor s- bucurat; clicl cu foc tot arzin- du-se, ca nigte pine dulce Sfintei ‘Treimi s-a adus. Pentru rugiciu- nile Iui, Hristoase Dumnezeule, mantuieste sufletele noastre. Slav ot acest. St acum sl Niestoatel Toate tainele tale sunt mai pre- sus de cuget, toate sunt prea- slavite, Niscitoare de Dumnezeu. Cu curitia flind pecetluith si cu fecioria piziti, Maicd te-ai cunos- cut nemincinoasi, niscind pe Dumnezeu cel adevirat. Pe Care roagi-L si méntuiased suflete noastre. ‘St indat Psalmul 50. Apo acest CANON Alcitire Ii Toan Damasehin. (Cintaren 1, las ale mor: Apa teend-o ea pe use ¢ tine, Teodore, stiindu-te iu itor de Dumnezeu si fiind legat cu dorinfa ta cea neajunsi, sufletul si trupul meu si cuvintele Inudelor, i inchin. Se seria porunea cea uriti Dumnezeu, a aduce jertfe idolilor, iar nu lui Dumnezeu celui viu. tu ai fost adus, nu ca si jertfesti lor, purtitorule de biruinta, ci ca si te aduci jertfa lui Dumnezeu, Slav. Fiind pitruns de dumnezeiasea dragoste a Iui Dumnezeu Celui Preainalt, Mucenice Teodore, te-ai ficut ostas Fiului celui Unul- ‘Nascut si darurile nu le-ai pierdut. Si acum. Niseatoarl Cetele ingeresti si omencsti, Maicd ce nu stii de mire, te laudi neineetat; pentru el ai finut in bratele tale pe Ziditorul lor, ca pe tun prune. IN INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL 189. (Catarea a mos: Ta et intra... ‘antare din buzele mele si rugiciune din sufletul meu indurerat adue tie; milostiveste-te spre mine, purtitorule de chinuri, Teodore. ‘Trupul fi-ai supus mingit celei de sine stipinitoare, mare muce- nice, si cu amandoua slujesti Fa- cltorului. sav. Stitut-ai Ia judecata cea th neased, vestind Dumnezeu pe Hristos imparatul; si te-al lepaidat a jertfi celor neadevirati, Teodore. ‘Sh acum, 2 Nason Pe tine tofi crestinii te-am casti- gat sciipare si zid pururea; pe tine te slivim fil ticere, cea ce nu stii de mire. (Chnarea a: mos: Auzit-am, Doane in tainele cele dumnezeiesti gustind cu cunostinfa, Mu- cenice Teodore, fird sfiala ai pro- poviiduit nasterea lui Dumnezeu si ai mirturisit. Cei ce slujeau patimilor soco- teau Dumnezeirea pitimitoare; pe acestia, cu duhul fiind tu tuminat, i-ai mustrat, pitimitorule Teodore. Slav. Rugimu-ne, fericite Teodore, si ne fii cu rugiciunea ta izbivitor noua, eelor ce te Kudim, felul de primejdii si de pati Stacomy 2 Niseitoatel Ceea ce find brazda nearati ai odraslit Spicul cel de viata facitor, Care diruieste lumii viagi, catoare de Dumnezeu, mintuieste pe eel ce te lauda pe tine. Cntarea a 5 lniot: Mineedndedtre Tine, ‘ubifi pe Domnul, Cel ce vi iu- este, strigai luptitorule Teo- dore, edtre mucenici eei ce au lup- tat impreund cu tine. Aprinzandu-ti inima cu rivni, iruinta, ai ars pe ime mincinos, im- preuni cu capistea ei. Slava Cu puterea ta cea nebiruiti, purtitorule de chinuri Teodore, | pierde indrizneala barbarilor si patimile mele. Sl acumay 2 Niseitoate Fecioari dupa nastere te liu- dim pe tine, Niseitoare de Dum- nezeu, ci tu ai niscut lumii pe Dumnezeu-Cuvantul eu trup. Cimtarea a 6 “nos: Curifestoms pe mine. ‘20 slabi, ca 0 neputincioasi ce era intiratarea mincino- silor zei, spre izbandirea sa cerea ajutor de Ia oameni; de vreme ce se biruia de impotrivirea neminci- nosilor mucenici, care propovi- duiaw adevirul (de dons or). Slav. jntarindu-te cu puterea lui Dumnezeu, lauda mucenicilor Teo- dore, chinurile cele de la pagani ca 190 SAMBAT | IN INTAIA SAPTAMANA A PosTULUI at | pe nist sigetturi de pranclle-ai | Dumnezelpiringor not, bine | tramul: Pentru ce esl firi de | tru rugiiunil at Teodor, port: | Socotit, fericite, triinicia celor | esti cuvéntat. minte poruneind ca, lisind pe | toral de biruinfa. | Miltoare mai inainte vizand-o. a Facitorul, si ne inchinam in chip ws | —_ in mincinos fapturilor? Iar eu cai ‘St cuntan a NiscRtoarel: St acum. 9 Niscitoare temnifi ea in cuptorul tine- ‘Tineri binecuvantafi, preofiliudati, | Pe tine mfintuire intru primefait ‘Fai si me mantuim de greseale cu | Tilor oarecdnd, Unul din neameste- | popoare preainalfati pe Hristos in | te avem totdeauna, ceea ce ai pur- cata Treime aritindu-Se, te-a fncurajat, purtitorule de biruinfa, pe tine eel ce efintal: Dumnezeu | veel. | tat in brafe pe Dumnezeu cel nevizut, si liudat in ceruri de toate Puterile, si Care pe Sine S-a rugiciunile tale, curati Nisci- toare de Dumnezeu, si si aflim, Preacurati, dumnezeiasca stri- Si acum. Nascatonrek lucire a Fiului Ini Dumnezeu, Celui paringllor ogtrh; bine e¢tt curd | ae baa oe daruit noua. ce Sa Intrapet dn tine a chip de taco «Neto Rieemnttonre'q Tnckipaltone, aa trast : (Cand ai vrut si randuiesti min- vestit mai fnainte griitorii de Pe tine, Maica ui Dumnezeu si Dumnezeu nayeren tu, Feclard, | «Felon cea neupi de munty ‘CONDACUL, glasul al $e Credinfa lui Hristos, ca 0 pava- zi inliuntru in inima ta primind, puterile cele protivnice le-ai cileat, ‘mult-patimitorule; si cu cunund cereascd te-ai Incununat in veci, ‘Teodore, ca un nebiruit. tuirea noastra, Mantuitorule, Te-ai ri, Mant ‘cea mai presus de fire si minunati. | «pe tine, ceea ce ai naiscut mal pre- silislut in pintecele Fecioarel, pe ‘ Sar girirueen cervieire ta Pentru aceasta veselindu-ne, pe | «sus de minte prin cuvant pe Dumnezeul piringilor nostri, bine tine cu dreapta credinti te lau- | «Dumnezeu cel adevirat, pe tine maa «dim, preaindlfind pe Hristos in- | cen mai inalth decit preacuratele tra tofi vec. ‘Puteri, eu nefneetate doxologii te ‘anirim noi, roll tib. Si Inst: Sate Daneel ro ovata Mar sunt pvt cond Ceding I ton Cntarea a 84 Cantaen a9 Inmor: Pe tn, Male It Dare. ricina muceniciet tale, Teo- dore, a fost dragostea de om neste, cinsti- nitu-te-ai la trup pentru | STO2EA pe tine plginete nat: Dumnezet, Pentru aceasta truptl Cvntal cel ce Sa rant eee ee aera adele 3 tu s-a dat foculut celui material, : dupa trup pentru noi, si Acestula, | Sohemute-fnttcun om care eusila Si prin aceasta ai mers lafocul cel | C8 pe 0 ocrotitoare si sprijin purtitorule de biruingi Teodore, | Teter Tyr ta alo Gumnezeiesc, bucurinduste, pur- | tare, tofleef ce am gresit am cis c : {torule de biruintt, sujitorale al | tigat ajutorul thu cel flerbinte, Irmo: De gapte or euptorul. | (antares a7 ipsit find de infelegere mai- ymarele nelegiuifilor, te in- ‘ramos: Din Tudeea vind tine. a Niscitoael, scoag gla cu mulfumita veselindu-te, ai stri- | Hinccuvntat, pre : r : Dumnezeul jor nostri, | Pine " Jui Dumnezeu, Teodore. Preacurati Fecioari-Maicd Marie, gat Dunne plrnor sm, | pour pes he ir IDumneoy Tender | anturea crestor Pena vedi . ‘ uence atotednat, al ary dar | ceqsta nu Incetarugind pe Man- Precum a fost pus in mormant si | Ca um priceput si intelept ico- nu ars; ciel tu aia oe ae po de bunivole fst pecetlut Man- | nom al haralu, cu harul ce $a | {ngeliciunes, i stalviu inaintea ul | ‘W#orwh ea sk ne darulascd ert tuitorul tuturor, aga te-ai diruit tie de Ia Dumnezeu ai st Dumnezeu, si intru El ea un Sse fee bnecuvntare cl {in temnita pecetluit, purtatorule | gat, Teodore, celui ce poruncea rmucenie te veselest, purtitorule | Ayo: Fle mele Domaulut (de 30 de biruinja Teodore, strigand: | pigineste: Aceasti rusine si fie de biruinfé i slujitorule al Toi | ine ve cada pe Donna oc a Dumnezeul parintilor nostri, ine si eelor ce ednti: Tineri bine- Dumnezeu, Teodore. fark deere pret spol esti cuvantat. cuvintafi, preofi HKudafi, popoare Sti. mln site Cent ag ‘Omorit find, side patimiletru-_| Pretiniltal pe Hristos tm vec. Pe Tine un Hristos Te cunoage | s#: uP! Sibeste, Is, far, Dam esti de bundvoie scuturandu-te, iecenraeiee oe re ee ; tem, pe unul din Treime in dows | ee a a Tall ota, ‘nu cu maneare, purtitorule de chi- | Sf! Pub Pumnezse firi desivarsite; pizeste pe po- aed eens hnuriy cl eu dragostea cea dum- | ‘Tinereste te-ai luptat, cu indriz- porul THU acesta, pe care lal elg- | {snips apa rapt sess: Poe nezeiasca hrininduct, ai neal ai mustrat, strigind citre figat cu seump singele Tau; pen- | stint reine, Stpini 12 SAMBATA, St se fncepe Veeeria Venifi sine fnchinimms. (de 3 ov) si Poalmul 103. Apo! oblgauite catia. Lx Doamn, strigatam.., se cnt stiirile pe 6: martrce in Octo, ale glsula ce Va Side rind, 3 ale Sfintult Teodor. Slava 8 Sfintalal Teodor: St aeumany 2 Nasci toareh gsull co va de rnd Tesire mu se face: Lumink inka. Prem LA STIHOAVNA Sthira idlomeld 2 zlel (de 2 or) apol Martiriea,glasul al Sea: Bineeavdntath Slav SfAntlul Teodor, "a: AI dumnezletlor darur. (eauth te shire Vecorae) §acumay [NiceRtoars: Toath nfdefdea mea... Acum berezd. Sfinte Dumnezcule. Di Tal (ey. ‘roparuls Mari sunt Isprivile credigsiy SlavBy $k acunin 1 Nish Coarel Toate tnnee tale. Apo ctnlle trek metanl Prootul se fmbrack fm felon negra si tucepe: Bineeuvintat este Dumnezeul n0s- tracy far strana citete Psalul 142 gi cele Tale presi mal Inalate am ata ‘inehfrmostl Clntiol a Sa: Pe ting, Maen 1 Dusnezcu Soir Sfnte Dummezeule, Tatil nos- fren, (oparule Mae sunt isprivile ere- Ainjelny Slay, condacul: Credinga Tul Hilstos, eno paz $l acum 3! Nise ‘onrels Cape oertitonr Se eltste ragiiunes sf blnccuvantaren alive up aceasta: Fle mumele Domnulat Dinccuvintat. si Bine vol euvinta pe Doman, 5 pots. Tntrind Ia masf, se gust vin sf unt dle, penta va sfc Se cuvine a sti Obicenl acesta este Twat dupi date din lara CuvisulalPasintsoi nontra Sava 1 din mantle de obste ale Cuviosulal _Etimle est Mare si alle. Dar pentru cla ten zie, nu se face aja. Cl se mindnca pre ete, ir de untdelemm, sivarzis lar telce vor voh minded mincareueath eas Tariigi si se stie {In vncrle Sfintlud Post, a Veeeene st Pravecernit, nu se fae muta; numa unde sunt Tnsemnat, la Lieurghia Dararlor mal Inlnt stint, dick: dupa se Indrepteze rugiciunes mea, el metanls dupa iia for Sfintele Davari, deus metanits la Fle sume Domne, ‘rei metani Pavecernia se clteyfe cen mare, near se intl Canonal mori, la geepaif, al lsat de rind Tar Canoanele Mineinteh, ce s¢ vor ‘nanpl ner acest sdmbatd sl duminic, secant cind va soeot cl mal mare: ant ‘inti Ta Pavecerals de viner, far ale, Ia Pavecernla de duminied; ay e face la toate ‘vinerile Sea, fa ot Stintl Pst. SAMBATA DIMINEATA DDupa eat gase psalm, se eth: Du eae eate Doral. po las al en dice topare! Stiniulul Teodor: Mari sunt prdvie eredinfe. (de 2 or). lavRa $t seumey al Niscitonrck: Tote tainele tle (Wer. 188), $1 obignatele Cate ups intin Catv se cmt Sedelnele mucenitilor, din Octo, le glasulul de Dupi dows Catiems, se cinta aceste Sedelne ale Stintall Teodor, last al Podoble: Penta mature nfierbantat flind de adevirul credinfl, ai stins ingeliciunea piginititil, surpind dumnezeirea Idolilor; si jertff dumnezeiasci ficdnducte, cu minunile ricoresti — $F {in INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL 193 ‘marginile lumii, slivite mucenice. Roagi pe Hristos Dumnezeu, si ne diruiased now mare mila. Slav Dar dumnezeiese te-a dat pe tine spre mantuirea a toath Iumea, Domnul, Cel ce te-a intirit in lupte; bolile noastre cele sufletesti ‘timaduindu-le si patimile trupesti biruindu-le, Mucenice Teodore, roaga pe Hristos Dumnezeu si ne daruiascA now mare mild. Saeumey Fecioara curati, ceea ce ai pur- tat in pantecele tit pe Dumnezeu, Cel ce a risirit din Tatil fara pi dere mai inainte de veci, pe Cu- vntul cel intr-un ipostas, sf Fiul cel de o fina, pe Acesta roagi-L, cu profetii $i eu mucenicii, eu cu- -viosi, pustnicii si drepti, si ne dea noua dezlegare gresealelor. pol se eles viata Stlntulal Teodor Dua aceea, Psalmul 50 st canonal hra- ‘mula, eu iemosul pe 6 lal Seantlul Teo- dor pe 8 inti: 88 cdi Dommul CANONUL Alettuie soi Ton, mitrepotitel CCantaren 4, glasl al tes: Irmos: Desehide-volgura meta. ‘el ce este mai presus de toate, pe tine, ceea ce L-al niscut in chip de negrdit, te-a pus mai inainte decat pe tofialesii Luis pentru aceasta astizi liudind pe cel incununat de Dansul, fie, prea- Hiudata, mai inainte’ fneepem audi | _ Pe marele fntre muceniet Teo- dor, pe luptitorul cel prealuminat, pe cel preanumit si preavestit, pe cel intru minuni insemnat de Ia marginile pimantului pani la ‘margini, eu céntiri fl vom luda, Zi de veselie a stralucit intra cele de intristare s1 mahnirea lor a veselit-o, luminand de departe cu harul dumnezeiescului mucenic fnceputurile si zilele cele dinaintea sirbitorilor. Cel ce s-a jertfit si in jertfa a primit sfanta Injunghiere, pe care a ales-o, stropeste Biserica, ca si cu niste curifiri, cu singele Celui ce a pitimit pentru dumnezeiasca sli- | Virea Lui ANtsettoarel de Dumnezeu: | Frumos tucru s-a legiuit a priz- nul, micar si fir vreme. Pentru ci stapina care impodobeste toate, si acum s-a ardtat de fafa la pome- nirea celui ce mai inainte s-a pri- ‘mejduit pentru dansa prin singe. | Alt Conon, sldtuire a aceluas print tara I lao al en: {emos: Ca pe uscat umbldnd Irae. Jumnezeule, Cel ce esti minu- nat intru sfingi cu adevarat, minuneazi intra mine milele Tale, Hristoase, diruindu-mi cuvant ca si laud minunile mucenicului Tau. Tarie in lupte si ribdare in dureri ai aritat, Mucenice al lui Hristos; gi iarisi grabnic ajutorul tau spre noi {i-ai ardtat, Teodore. Slav | Dreapta credinta a parinfilor | din suftetul siu tiranul lepidind-o, volt a umbla de-a pururea in sfat Pigdnese, impotrivindu-se lui Dumnezeu. ‘i memm.oy# Nisetoarel: Proorociile birbafilor care au grait de Dumnezeu mai de demult, intru tine aratat s-au implinit, Maici Fecioard, ci ai niscut Dum- nezeu adevirat $i om adevarat, mai presus de fire si in chip uimitor. Catavasies Desehide-vo gura me Inmos: Pe orind crest eden zlua Fiului tiu, spre inchipuirea ei, stipini, priznuies- te acum mai inalnte, pundndu-te pe tine pricina prlzmuirl si pe ves- fitul macenicul tu. Diruiese in tot chipul cele m bane; ci cel preamare fntre mt ceniel spre veselie a intors intris- farea vremii, schimbind greutatea ccuratului post intru odihna. Al tau osebit si cuvenit ifi este darul, ci dintra ale tale este, pit- mitorule. Si noi, pe care ne- Silisluit in aceasta laturi a fa, ct bucurie isi aducem daruri' de nude. ‘pus-ai preabuni temelie cu vite- fille tale, vtexzule, surpind ea peo nimica, cu barbafia cea mal presus fe fire, fiara cea primejdioasa, care sufla cu foe si cu ucideri. {nfuriindu-se cumplit nou! riz- rit ntocmaica sl cel de demult, 2 amestecat in bucate necurii ea pe niste otrava. Dar ingelindu-se 194 SAMBATA, ticdlosul, a fost biruit de inelep- ciunea mucenicului. A Nixestoaral de Dumneze: Umplutu-s-a tot piméntul, Fecioara, de cunostina Domnului, Cel ce S-a aritat lumii din tine. Mulfumire multi fie si dumneze- iestilor mucenici, edei printr-insii s-a intirit adevirul. Att canon Irmos: Nu est stat precum Ta, Doamne. il ce mai {nainte a soptit cu vviclegug in urechile Evel, si pe Adam printr-insa cu ing. ne La amagit, acela si acum si-a varsat veninul riutitii, spre inye- Hiciune. ‘Ur avand intru sine si hrinind furia impotriva celor ce drept juiau, nelegiuitul ciuta timp potrivit, in care cugeta si sivar- seased viclenia, Slav. Sosit-a inceputul zilelor Sfin- tului Post, in care tot erestinul prin multi postire se curdfeste pe sine, de la toate infriindndu-se. St acum. » Nascitoari Nadejdea cea tare a lumii, aco- perimant si ocrotire, preasfinta ‘bund Fecioara, nu trece cu vederea rugiciunea robilor ti, a celor ce din dragoste te fericese pe tine pururea. SEDEALNA, glasl al en: Pode: Pe Infelepciunea si Cuvantl Dumnezeiasea intrarmare fin- treagi Iudind-o si ingelaciunea ido- lilor surpand, pe ingeri ai indem- IN INTAIA SAPTAMANA A POSTU! nat 5 laude luptele tale, Cet cu dumnezeiasca dorinfd aprinz4i du-fi mintea, moartea prin foc ai socotit-o ca nimic. Pentru aceasta, dupa numirea numelui tiu, dai dumnezeiestile daruri celor ce cer de Ia tine dar de timaduiri. Pur- titorule de biruinti, Teodore, roa- ‘gi-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greseale sii diruiasci color ce priiznuiese eu dragoste sfinti po- menirea ta, Neplecndu-te amigirilor tui Maximin, ei eu euvintele lui Hristos imbirbitindu-t, capistile {dolesti prin foc in cenusi le-ai Intors, si vitejeste biruind pe eel Potrivnic, dupa zisa proorocului, si treeut prin foc si prin apa. Pen- ‘tru aceasta, dupi vredni infelor, ai luat risplitire a ‘timaduiri celor ce eer eu credinfa Purtitorule de biruinfa, Teodore, roagi-te lul Hristos Dumnezeu, jertare de greseale si diruiasct celor ce priznuiese cu dragoste sffnti pomenirea ta, ‘$i acum. 2 Nisctoarel Cao mireasi eu totul fara pri- hand a Ficitorului, ca 0 Maici a ‘Mantuitorului, care nu stii de bir- bat, ca ceea ce esti locay Celui Preainalt, prealiudati, pe mine, cel ce m-am facut silisluire spur- cati firidelegilor si intru cunos- tinta batjocura demonilor, sargu- feste de mA seapa din rautatea acestora si ma fi luminatit silig- luire, prin virtute, Preacurati pri- mitoare de lumind. Alungi-mi no- rul patimilor, si straluetrii celei de v1 198 sus mA fnvredniceste, si luminii tale celei curate si neinserate, cu rugiciunile tale. Cintares a 48 Inmos: Cel ee gade fn , noua si uimitoare ameste- care si impreunare! Nas- terea cu fecioria le-a unit Cel ce S-a nascut Dumnezeu si om. Si cu zilele de intristare a amestecat ziua cea veseld, cinstind pe mueenicul Siu. Vezi cum jubea pe Domnul siu, cel ce era ostas lui Hristos? C& pe vyrijmagii lui cu rvnd si cu foc ba jerdut, si mai la urmd pe sine s-a adus cu dragoste Iucrare desi- vargiti si jertf® bineprimiti Lui. Purtitor de biruinga a iesit din chinuri viteazul, cu indraznirea cuvintelor si cu disprefuirea tortu- rilor, minunand pe cei ce priveaus si ficdndu-se la toatd lumea noud si uimitoare priveliste. Os al Dumnezeului si Stapanu- lui meu, pitimind nu s-a sfira- ‘mat niei dupa moarte, O, inde- Tungi ribdare! Tot asa si de ostagul Lui, primindu-] focul si roata, s-au temut a se atinge de el, si mort fiind. A.Naseitonrel de Duninezeu: Slujitorii viefii care au murit Smpreund cu Stipanul siimpreund au inviat, viazd acum la Dénsul vesnic, si pe Maica impreund cu Fiul o slavese, binecuvantind pe ‘Tatil si pe Fiul si pe Duhul Sfint. 4 196 SAMBATA, At con Irmo Hits este puterea men. fat s-a sfitult preanclegiul- tul, gi socoteste eit este in adevir de infricogitor, cil a gin- dit ticKosul si spurce prin bucate necurate pe poporul lui Hristos. La indeplinire a adus acel sfat fri de lege, poruncind si opreas- ci mincarea bucatelor celor cu- rate si si punt din cele ce le spur- case el cu singiuirile Slav. Faeut-a cunoseuta si hut fird- delegea Ia tofi crestinil, Pentru aceasta indati ce te-au cunoscut, ‘au adunat tof impreund, in sfan- ‘8 biserica Domnului, scum. Pe ceca ce Te-a niscut pe Tine, Cel mal Inainte de vect naseut din TTatal, acum credinciosii 0 punem rrugitoare, Deci pentru rugiciunile ei induplecndu-Te, fii milostiv robllor Til. Nis Cintaren a 5: Irmo: Spmdntate-s-u toate. stizi se deschid uglle cele dinainte ale harulul. Si aceasti zi de odihni acum fnchi- uleste mal inainte pe cea a nvie~ ri, cinstind aga de luminat pe luminata Stipind si pe mAritul mucenle. Diruleyte Dumnezeu dar pe ‘Teodor cel numit eu numel lui, eelor ce fubesc aritaren celui fubit ce sa aritat, flcdnduel lu- ceritor de Iuerurl uimitoare, st si- virgitor de puteri dumnezelest, ‘Nimie nu pot asupra mucenfcu- Jui arcurile si sigetile tale, vraj- masule al mintuirii oamenilor, c& sl mort find, viazd si privegheazi, si riutitilor tale stind fmpotriva, mantuleste pe tot crestinul orto- dox. ‘String era mal nainte minunea ficet ui Durmnezeus dar ew mi turisirile mucenicilor a primit ere- dinja neindolelnicd si ceea ce se ‘rede pururea rimane minunat, eu credinfi fnchinat, Ait canon Iroos: Cx dumnezelasa lu. rhiereul cel de atunci_ eu otul minunandu-se, daci cunoseut sfatul piginulul, cu lau- de de toati noaptea a rugat pe Dumnezeu, en si nu treaci eu ve derea, pani la sfirsit, pe poporul ‘are este mogfenirea Sa Dar grabnicul ajutitor al celor ce kau chemat in adevatr si eu cfl- dura, rugiciunile lor nu le-a trecut cu vederea nicidecum; ci degrab le-a dat lor mijlocul spre stricarea aceleivielent suv. intra indlsime s-a trims ajuti- tor cit mal degrab pe pimant, purtitorul de biruinfe Teodor, si mal-marelui pistor aritandu-se, Ika fnvifat cum si strice sfatul celui fri de lege. St scum 2 Nscione: Nimeni din cei ce aleargi eu edl- durd Ia a ta folosingl, stipind, niciodati nu are a se rusina, ci cere har gi primeste harul, spre folosul cel grabnic al cererli, In INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL 197 Cintarea a6 eos aelepi ut Durmneet. 'u pot posti, Mantultorule, prietenii si fili nuntit Tale, ch find de fati Tu, Mirele, cu Maica Ta si cu prietenul Tau, pe Tine Te ospiteazi si Tie Iti slujese. Departatu-s-a de Ia Dumnezeul Cel ce méntuieste, departatu-s-a si din minte cel cu nume rau, si eu nebunie s-a sculat asupra cre- ddinfei; dar fn locul acestela, a aflat pe cel eu nume mare. Pitimind s-a ficut mai fnfelept, si lueriind s-a ficut mai eilduros Viteazul; cici deprinzindu-se bine cu lupta si cu biruinfa asupra tira- nilor, nici dup moarte nu s-a de- piirtat de fapta cea bund. A Niscitoarl de Demnezen: labaviti flind astizi, stipand, din primejdia cea stricitoare de suflet prin minunea muceniculul ti, dupi dumnezelasca ta rindu- ali, amAnduror mulfumire va aducem. At canon ‘emo: Marea vl vizind-2. vederea ta cea straind ul- /mindu-se arhiereul, a fntre- bat: Cine esti tu, doamne, cel ce gellesti cu mine? Arati-ne si ne fnvafi, cum vom afla mai degrab ajutorul. Tu sunt insusi Teodor muceni- cul, a zis, Decl ascultd: Grau flert si imparfi poporului, si aga se vor feri de bucatele cele spurcate ale ‘veijmagulut. Slava. Cit este de mare minunea ta si preamirita ocrotirea ta, Teodore! Pentru aceasta indraznim tof alergim eitre tine si ne rugim: ‘mifintuieste pe robii tii. St acum. 2 Nésetonrl Locag al luminit si silisluire curati' a Cuvantului te-ai ficut, cu bunivoirea Tatalui sicu cercetarea Duhului Sfant. Pentru aceasta lu- mineazi-ma. CONDACUL, glasul al Ses: (Credinja lui Hristos ca o pavaza inliuntru, in inima ta, primind, puterile cele protivnice le-ai eileat, mult-pitimitorule, si cu cunund cereasci te-ai Incununat in vecl, Teodore, ca un nebiruit. icos Pe Tine, Cel ce Te porti pe scau- nul luminii, eu mulfumité tntru credinfa Te liudim. CX dumneze- ese dar ne-al daruit pe Teodor cel viteaz in Iupte, pe cel in viati de trel ori ferieit, ea pe cel ce este apiritor al adevarulul. Care eu gind drept-eredincios castigind pe Hristos, s-a aritat puternic bi- ruitor asupra ingelitorulul, ca un nebiruit. SINAXAR SAMBATA INTAI A SFANTULUL SIMARELU POST. Sinazaral din Mine 1 apol acest in aceeas 2h, fm siombata cele dnl siptimini Portulal Mare, priznuim reobignuits inane sBvargith ex ajutoral folivel de eatre Sténtul si slivieal mare ‘Muceate Teodor Tiron. Mare prigoand sa. pornit impotriva stale pul a Taian Paravatul EL eased intro dat, nlc ew eruzme stall fu neomenie; dimporia, ncerea eu altel, de partir si fack piginy, cle, pe de 0 parte era rusine si se poate crud eu el iar pe de alt parte se femea s8 nu se Tnmmul featch mat mul retin De aceen sa gin i vileana nleputal sit spurce are- um pe ascun. Si sind et poporal nostra, a uk Hrists, mai eu seam In sipeamna ‘nda Postull Mare cauth sts curSfenseh s1 38 se aprople mal mult de Dumnezeu, » ‘hemat pe prfeetul cet i -a porunet si Fidice din pat obiguitele manete,adiea pane gi Diuturd, ssi puna in local lor Alle, dupa ce au fost mal inti amestecate ‘eu siagole Jerfloridolet sau fst spur facerea lor. A porunelt asta cu gindul ‘or spurea mal cu seama in acest ile ‘de cure el ce vor eumpira aceste mda- ‘lel de post. Pefeetol adus la indeplinire fndath porunca: # pus In oath plata min- cari qi bauturl pangarite de jertele i ‘spuredclunile lor lolet ‘Dar ochiul Ii Durmnezeu, care vede total care prinde pe col destept in vilenile lor re grt totdenuna de nol, rubll Lal, @ risturnat planurfle cele spurcate ale Parae ‘atu. Duminezeu a trims la Eudoxte bere cea, eare mu sla nimie de ‘impararull, pe marce ul mucene, pe Teo- dor careers orag din cent ronllor numit fe ceca gt Teo. ‘Teodor a stat inaintea episcopal aleves, sn in vie spus aa: eSeoal-te et mal Tepede,nduna terma ful Histor gi porun- cote utile s8-nucumpere iment alle din eee puse in pat, Bei sunt spureate de rnecredincloselimparat cu singele jerflor Idotett>. Episcopal, nedumert, Fw tntre- but Cu ce aus Se hrdeased ex care nau merindeacastdach nu vor compara din ele co ae vind fm pia, «Fie coll, ba ‘i atl ea e potest! neva». I nedumerit ini, nelnje- chats «Ce ene SAMBATA, cee, coliv?». «Grin fet rispuns Ma- ele Teodor. Aja numim nol evhaiteal gril fers Episcopal a yr st sie cin este nesta ‘are poartagrjt de poporal eesti. Sfintl tea spus din now: «Teodor, mucenleal Tul "sos, trims de Elin autora vstruy Episcopal indata stn vestit multi ele ute, Lucrind aga, pai nepdngirih tarma lui Histos de planurlle Inmparatulal duqman sl Paravat. EL eind a ‘iat ch este vidlthvilenin Tutsi eX moa pputut face nimi, destal de rusnat, 2 po- ‘uncltst pund din now tn plata obignitle ‘mince Dupi cea trecut siptimina, poporu it ‘isos, ndlfind malgumirlbineicatoralel Jor stmuceneutal, a sivdryit in aceasth sim ‘Side atunel e acest Mare Teodor La chinut cumplit piginal Vrings, pe timpul impiratual ‘Maximin, Mat inti a fost supus la mari suferine in ura, sfanul a dat foe templa- [ui zifelpigallor, lar podoabele empl lea impart I stra, Cu toate cl ual au vent I el ex scopl deal sftuls se lepede fe rein, totus nea veut Asada, dupi ce ‘pda mult, tn wr fost runes ntan Cuptor foarte icine. Nepitimind nlm din Driina aclu, yea dat Il Dumneze in mila cuptorall. Cu rugietunlle ful, Dumaezeule, mile festene se mintuese. Amin. (Cantaren 97. ronos: Nenu slit peut. isa, drepte Stipine, ok nu te lege drepfilor Tai. Pen tru aceasta Maica Ta si mult-mi- nunatul robul Tau acesta, cu lu na pomenirii lor, astizi dezleagit legile postului. ‘Cait este de dulce, mare si vesel praznicul de acum, pe care cel mai i ; ‘mare si mai viteaz dintre mucer nj ka insemnat noua cu o minune, izind pe poporul lui Hristos cu- rrat dinspre cele necurate. Pe cel ce a stat impotriva balau- rilor celor rai sia biruit pe cel striedtor de suflete si vitimator de trupuri insuflefite, si-l incununim cu eantiri de biruingd si eu cununi de laude. ‘A Ntsetorel de Damaeze: fncepitorul neamulul cunos- ind mal Inginte mdnearea ‘cea Pierzatoare de suflet, nu +a frit, far redinelosul tiu_popor de la mucenieul tu mai fnalnte fav finduse, si ferindu-se de hrana Pierzatoare, cu el impreund, sti Pind, jrtfeste muljuritele cele de mmanture. Irmo: for racoritor al inristarié si Nat sipatt teat arstat pres laudate, si a mantuit din cuptorul cel tirdnese pe toft eredinciosil, ine esti cuviintat, Dumnezetl parintlor nog fmparate cel prea fri de lege, rusineazi-te, §i si se ingridease gura ta, care auncltt asupra noas- tra sfat fara de lege. Ca imparatul impiragilor si Domnul tuturor a stricat puterea (a Slavin. Tuliane fara minte, inima ta toati sa umplut de riutate; dar fnfeleptul Dumnezeul nostru_2i- darniceste ceea ce s-a varsat dintr- insa cu viclesug asupra nostri, IN INTAIA SAPTAMANA A POsTULUT 199 cei ce strigim eitre Dansul: Har | ne dai noud cu adevirat! Si acting & Nisdtoarl ‘Mal presus de cuvant a fost zi- mislirea ta si mai presus de minte nasterea ta, Preacurati; ci ai nscut dup§ trup pe Dumnezeu, pe Cel care a mintuit pe tofi din stri- clue, ceea ce esti binecuvén- tati. Pentru aceasta acum, de Dumnezeu Nascitoare, pe tine te mirim, Cintares a8 Irmor: Maatuitorale a tutaro. ‘eea ce a umplut de bucurie eu nasterea cele ceresti 51 cele pimanteyti, in aceasta vreme de intristare, har de folos dit celui incununat, ‘sivarsind stralucit priznuirile. SG ne odihnim in simbita de astizi, oamenilor, incetind oste- nelile cele de ieri, pentru Cel ce a binecuvantat aceasta zi eu odihna si cu priznuirea cea de acum a mucenicului. Cu adevirat aceasta s-ar putea ‘ice cea intai intre simbete si:sdm- ‘simbetelor, plind de har mu- ccenicese si de dumnezeiasea putere si pomenire de mare mantuire. Cu man cele curate ale im- paratului Dumnezeu, a ffcut ne- trebnice, Cel. curat, ‘intinaciunile imparaiei celei fir’ de lege, preamirita mijlocire a face minuni, a sfinjit a saptea A.Niedtoare de Dumnezeu: Moartea cea cu dragoste a mu- cenicilor adevereaza taina ta, Fecioara; cici crezind ei tui wie 200 Dumnezeu, Cel ce S-a niseut, Care a suferit de bunivoie patima, sin- uri pe sinest vitefi s-au jertfit. At anon Temus: Dia vip, ew. ecum ai scipat din vapaie, ‘Mucenice Teodore, cu dum- nezelasea putere, aga si acum pe noi ne-ai mantuit insufi, cu dum- nezeiased grija ta, de sfatul celul ‘far de lege si al riului viclean. Aseard s-a silisluit plngere ro- bilor tli, prin vicleani mestesu- ‘girea celui lepidat de nof; iar intra aceasti dimineati bucurie a stri- Iucit, mucenice ribdatorule, prin ‘ldurosul tiu ajutor. Slavin Ajutor pe tine aflandu-te noi, cei ce am clzut in primejdii, st izbi- vitor de uneltirea vrijmagul mucenice al lui Hristos, purt torule de biruingi Teodore, pe tine te mirim intru tofi vecii. St acum. # Niseitoarel Nu se pricepe mintea omeneascd a spune taina nasterii tale, Prea- curati. Pentru aceasta cu dreapti eredinga, ca pe o Nisedtoare de Dumnezeu, pe tine te cinstim si te ‘marim intra tofi vecti. Cintaren a 9-4 mos: Nagterea ee nestrieath. leargi impreund mulfimile de pretutindeni ta cortul mirturiei si la haral cel din el al celui ce a strilucit intru slava mai mult deedt tofi mucenicti; pe care impreuni cu stipina tuturor il slavim, AMBATA Imbarbateazi-te, Biserica lui Hristos, si biruieste pe cel ce se Tupta cu tine in zadar. Ca prietenii lui Hristos si de fafa si departe find, de tine se ingrijese, ca si viteazul clruia fi ednfi céntirile de mulfumire. Pe cel ce se prea de demult a fi mort, lucrurile fl arata ed trateste si dupa sfarsit, si ci este iardsi ocrotitor eredinfel, cu aceeasi rav- ni. Pe care cfstigindw-l ficitor de bine, maim, A Nasedtoarel de Dummneze Petine, eartea lui Dumnezeu cea pecetluiti, avindu-te ca pe 0 pe- ete dumnezelasea, te pun mai pre- sus de toate cAntirile, si aduc la tine, Fecioari, toate laudele, asa ‘mirind totodata pe mucenicul tau. Alt canon Inmor: Pe Dummezeu aL vee. ‘a un apiritor bine te-ai ari tat, prealiudate, si mare ajutitor noud celor ce cinstim acum clnstita si ferieiti pomenirea ta, si isprivile luptelor tale, si dumnezeiescul ajutor ce ni 's-a facut. ‘Minunea ta, preafericite Teo- dore, ce s-a sivarsit prin sfintele tale indestulari, in toata lumea se laud, fericite. Pentru aceasta adu- ndindu-ne in tot anul, slayd fnalfam Tui Hristos, Celui ce te-a mirit pe tine. Slava Vazind dragostea celor ce te laudi pe tine, mucenice al tui Hristos, daruieste-ne si mai mare dar. Stiind si credinfa citi este, strilucite mucenice, nu inceta a fi rrugitor prea fierbinte si mijlocitor citre Dumnezeu pentru noi. St acumuy 1 Nisitore: Nu incetiim a te liuda pe tine, Fecioari, ajutitoarea, acoperi- mantul, grabnica sprijinitoare s1 ocrotitoarea noastra cea neinfrun- tati. Pazeste pe rugitorit t8i de toati rdutatea, izbivindu-ne puru- rea de toati uneltirea celui viclean, LUMINANDA Podobie: Cu Apostol Purtitorule de cununi, sfinte, impreund eu ingerii stind acum {naintea scaunului Iui Hristos, si de lumina cea de acolo umplindu-te, purtatorule de biruinfa, roagi-te nefncetat pentru pacea lumii si pentru mantuirea noastra, a celor ce cu dreapti credinga sivarsim purtitoarea de lumina pomenires ta, Teodore preafericite, mucenice prealiudate (do dout 0). Savi acu Nistor {in pantecele tiu, de Dumnezeu Nascitoare, S-a silisluit Domnul precum insusi stie, vrind'sa cheme din stricéciune lumea cea pier- duti. Dect afland tofi méntuire, strigim fie ca ingerul: Bucuri-te, prealiudata, fntre toate femeile binecuvantata; c& al ndscut bucu- rie Ia toatl Iumea, a. TA LAUDE Se pun 4 sti glasal Podobie: Ceen ee et bucuriaeetelor.. Pe viteazul ostiri cele de sus, ca pe un birbat intrarmat al dreptel IN INTAIA SAPTAMANA A POSTULUL 201 | noastre credinje, adundndu-ne credinciosi, cu edntiri de taind si-1 liudim, zicind: Vrednicule de mi- rune, mucenice al lu Tisus, roagi-te pentru eel ce te cinstese pe tine. (Cu numirea ta cea dupi nume, dar lui Dumnezeu eu adevirat, tuturor celor sedrbiti méngéiere te-ai dat, Teodore, de trei ori feri- cite. Cici cu adevarat tot eel ce aleargi la biseriea ta, eu bucurie Indnd risplatirile minunilor tale, cinsteste pe Hristos. Bogitia si lumina dreptet ere- dinfe si strilucirea cu ostenelile cele mucenicesti adundnd-o fntru tine, toath thria ta dar primit Ini Dumnezen ai adus, plinind eu osirdie prin chinuri, chemarea ta cea de Dumnezeu diruita. Cu prealuminaté. priznuirea dumnezelescului mucenic si ne ospitim tofi, si cu eredinta si ne veselim, iubitorilor de priznuire; si_cinstind luminatk pomenirea sfarsitulul lui, si Hudim cu can- ‘irl pe Tisus, Cel ce I-a mirit. Slava sas al 6x Dar de sfintenie si bogitie de dumnezeiascd viafi, te-al aritat Tumi, Teodore; ei Hristos a mit pomenirea ta, infelepte; intru care eredinciosll bucurdndu-ne, cu un las ludiim nevoingele ostenelilor tale. St acum» Niscitoare scitoare de Dumnezeu, tu esti vifa cea adevirata, care ai odrislitrodul viet. Tie ne rugim: Roagi-te, stipind, impreuni cu purtitorul de biruinfa si cu tol | 202 “A a SAMBA! IV INTAIA SAPTAMANA A postutot 203 sfingi, si se miluiascd sufletele | porului celui drepteredincios, pa- Sit: Aur4 Dummezae paul mewcind |e 7 : noastre. zindu-l prin ingtiinfare minunati, smd og chtre Tne (Ps. 63, dnt | pew ier ew anda de se ePibeiies de bucatele cele spurcate ale jert ‘Apostle a tau Enna i af, Dem vin cite donk felor doles. Pentru aceasta pe tua, easl len pate ptr fin Stine stints, gal es, oan | tine ea pe un surpator a ialilor gi Deepal Orbea nterig cid | __ Ave ciel ere hat din Lara Cae eS mndntator 9 plato al turme! al ea ight Sa ae get tat | a tal a Seve do Danfuiesc adundrile muceni- | Hristos gi ocrotitor al nostru lesne ‘Stih: Rasadit fllnd fn casa Domnulai, in ee cilor cu bucurie acum, in biserica ascultitor, cinstindu-te cu cfintiri, ] ‘curtile casei Dumnezeului nostru va tnflori a ta, purtitorule de biruinfi Teo- | te rugim: Si se daruiasci prin tine (Ps. 91, 13), dore, si cetele ingerilor laud’ ne- | sufletelor noastre iertare si lumi- | ‘Bvanghelin de lt Marcu side la Toan. yoinfele rabdiril tale; si insusi | mare. titoral de cununi, Hristos, sth ii ; since peste i neat are Pst la Bun de fats, daruri bogate cdntirefilor Starks ghee Be: fntru pomenire vesnicd va fl | este sila Dumiica Frito, CHINONICUL {ai cu dreapta Sa diruindu-le, Pe | | Cu birbitle muceniceascd cres- dreptul, de auzul ru nu se va | ciad Anaea cast ca lS Cure jubinducls Leal chutat, i | ‘neste Intrarmindu-te, purtito- teme. illu (Ps. 1, 9). Sear mena aflind pe Acela de Care ai dorit, | rule de biruinfa al lui Hristos, si ‘La mast se cieste Cuvintul cel de lauds | ead im duminica cea dina Postal, 8 se Med! impreund cu dinsul. Pe Care | fnchinarea cen cugetitoare tainie i pentru Stntal Toodo a Stata Grigor | exe pel deste cg, rs roagi-L si méntuiascd si sk lumi- | apSrand-o cu puterea Lui, al ard- neze sufletele noastre. |. tat neputincioasa paganatatea ido- ‘sins Dreptl ea finial vaaftorisien | lor gi eruzimea tiranilor; neluand cedral eal din Liban se va Tnmulfi (es, | ™ seama chinurile si focul cel vre~ 1,2). melnic. Ci, 0, cela ce esti al dum- vostul cel curat fied prihana, | Rezelestlor daruri si eu fapta si cu oie englds afadus ch | mumele, de oat primejdia mantu- sine sivirsire de minunimuce- | ‘este cu rugiciunile tale pe cei ce nicesti. Ca prin post ne curitim de | S4varsese pomenirea ta, {ntiniciunile gi de necurifile cele sufletest si prin dovezi si lupte : Sree pa patimtor ne fn | _Stipind, primeste rugictunile barbatim, Pentru aceasta sicuda- | Revrednicilor robllor tii, si ne aaretatelpostir lamindnduene, gi | WzbAveste pe nol de toath nevola si ‘eu minunile Mucenicului Teodor, | eeu. he intirim prin ereding& mtru | si csiatssiujba a Uren, dupa raa- Histon; cerdnd de la El sh dea | cunt apot Ceaal inl apt rmantuire sufletelor noastre. Si: RAshe ad tn easa Domus care cael Daraeneuu nostra va nie 91,19. Cu muceniceasea ta indriznire cea citre Dummezeu, Teodore, ai facut zadarnici uneltirea celut Prochinen, las al ew lepidat impotriva credingei lui | Vesese-va dreptul de Dom si va Hiristos, aparator fledndu-te po- | midajal intra Dansul (Ps «3, 1). ‘Sh acuny 2 Nasitonrt LA LITURGHIE Fericiele dia Cenonol Sflntulul: Clntarea 2 3.0512 6, pe8.

S-ar putea să vă placă și