Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVER-E

la

PRIMARTA COMUNEI PERIAM, JudeFl Timi$,

{:&(29brb909

cunoscand

prevederile art.326 din Codul Penal privind falsul in declaBlii, dectar p propria
detln urm?ltoarele

CNp

;!

impreuna cu familiar)

I.

BUNU IMOBILE

1.

Tereturi

NOTA:
Sc vor declam inclusiv cele aflate in alte Fri.

Aml

,Wff&(ffi
Adlesa sau zona

4pnt-Papr

dobeodnii

hco

1u,9

,J

SuDmfata

aT1

bdr)

Cota-

Modul

Darte

de dobandire

Titularuf

lnizl,70*,

/r,

unp92AzF

//:t.

/ /0a4VUW
A'rVtitfe
an6eatc &ttu4vriraa
wppoar 1t',/Y/nH
L1Atut 14

//o

7/,

W//iz'fl.

'

*) categoriile indicate sunr 1) dgricol;(2)


forestir(3) intlvilan(4) luciu de ap!;(5) alte categorii d terenuri
extravilane, dacl se afl6 fu circuitul civil.
2.

Cudlrt

NOTA:
56 vor declan inclusiv cel sflate in alte t ri.

Anul
Aabesa sau ?.ond

ff,{,ffi#:l#c

CateEoria*

dobandidi

/)

/cstr:

Supmfata

Cota.

Modul

DArte

de dobendirc

lch /b,
//'s

c"t"sotiit" t*cate

l*arrc6i)
') Prin familie

se

sunt:

(l)

lu,ypieau=

4ur'//izN
/
|

//)1/t7

Mt/r7Ar

'1/t474$r,

apartamont; (2) casi de locuit; (3) casi de vacanli; (4) spafii comerciale/ale

lr{elege soJuysolia ti copiii aflali in lntretinerea acstora.

") La ''titular" se menlioneazj, in cazur bunurilor proprii,

cazul

:uar/z,tze

ltllllaru-

burrilor ln coproprietate,

cota-parte

li

nuiele proprietrurui (titular:ul, sofuysotia, copilul), iar rn

numele coproprietariloi

II. BUNURI MOBILE


L Autovehicule/autoturisme, trrctorre, matini agricole, tslupe, irhturi ti rlte mijloace d t.ansport

carc sunt supuse irunatriculdrii, potdvit legii

Nr. buciti

Marca

Nanlra

Anul de

Modul de dobandire

fabdcatie

Aun)/*o/2t{/'4

4iu\ Lol4N

.1N6

2. Bunuri 6ub forml de metrle prelio$e, biiuterii' obiect de ertl ti de cult, coleclii de arttr ti
numismrtici, obiecte crre frc prrt din patrimoniul cultunl nrtlotral sau unlver3rl sau tltle asemenet, a
cercr valoare lnsumate deptrgeqte 5.000 de euro

r.rotA:
Se vor mentiona toate bunurile aflat in proprietate, indiferent rlaca ele se afla sau rtu pe

teritoiul Rornaniei

la momentul declar:arii.

Valoarea estimati

Anul dobendirii

Descriere sumard

rrr. BUNrru MoBILE, A cARoR VALoAR.E DEPi$E$IT' 3'000 DE ErJRo FIECARI' 9I


BUNITRI ftroBn E INSTRAINATE lN ULTIMELE 12 LUM
Natula bunului

irN$inat

Data

Pe$oana ctrtle care s-a

institrin;rii

instriiinat

Forma

ins$inlrii

Valoarea

IV. ACTI\'E FINAI{CIARE


1. Contuli $i depozite bancare, fonduri de investitii, fome echivalente de economisire 9i investirc, inclusiv

cardurile de credit, dacd valoarea insurnata a tuturor acestom depa4egte 5.000 de erllo

NoTA:
Se

vor declara inclusiv cele aflate in b[nci sau institulii financiare din streinftate'

Institulia care administreazd


adrcsa acesteia

ti

Tipul'

Valuta

Deschis in
aoul

SoldValoare la zi

.a

sau
Categodile indicate sunt(l) cont cuent sau chivalente(inclusiv card);(2) depozit batrcar
alte
sisteme
cu
ac.mul$e
pensii
sau
private
de
fondud
echivalente;(3)dnduri de investilii sau echivalente, inclusiv
(se vor decla.ra cele afercnte anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investilii directe Si imprumuturi acordate, dsce valoarea de pia$i insumatE a tuturor acestora
dep4este 5.000 de euro

NOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile ti panicipirile in strdindtate.

Tipul*

Emitent tiddsocietatea in care


persoana este aclionar sau
asociattenfi ciar de imDrumut

r) Categoriile indicate sunr: (l) hertii

Num& de titluri/cota

Valoarea total{ la

de participare

de valoare detinute(titluri de stat, cenificate, obligaliuni); (2) Acliuni

sau pa4i sociale in socier:[i comerciale; (3) impnunuturi acordat in nume personal.

3. Alte active produc{toarc de venituri nete, carc insumate depdte$c echivalentul a 5.000 de euro p an:

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. DATOR-II
Debite, ipoteci, gaxanlii emise in beneficiul unui ter!, bunud achizilionate itr sistem leasing gi alte asemenea
bunwi, dacii valoarea insuttati a tuturot acestom depategte 5.000 de eufo.

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiarc acumulate in sdindtate.
Creditor

Contactat in anul

Scadent la

Valoarc

VI. Cadouri, servicll sau avrDtaje primite gratuit sru subventlonate fattr de veloarea de piati, din
parter unor pelsorne, organizrlii, socittrfi comerciale, regii rutonome, comprnitsociettrti nsjionale sru
institufii public romtrnegti sru strtrine, inclusiv burse, credlte, garonlii, deconttrri de cheltuleli slu rlte
rsmencs,

crmr valoare individuala deDeseste 500 de euro*

Cine a realizat venirul


l -1.

Su6a venitului: nume, adresa

Serviciul prestatobiectuI

Venit anual

senerator de venit

incasat

Titular:

L2. Soy'sotie

*) S exceptcazd de la declarare cadourile Falaliile


uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al ll-lea.
9i
vII. Vnlturi ale dclarantului fi ale membrilor stri de familie, reslizat ln uitimul an fiscal idcheiat (Dotrivit
art. 4l din Legea nI. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificArile $i complertuile ulterioare)
NOTA:
Se vor aleclara inclusiv veniturile Drovenite din shlin5tate.

Serviciul prestltoblectul gererstor


d

venit

Venit rDurl
lnc13at

l. Venituri din srl.rii

2. Venituri din
2-1. Titular:

3.

venitud din cedrre.

4.

venlturi din

5.

venitud din

budurilor

6. Venituri din
6.1. Titular:

7.

vnlturi din premii

t. Venlturi din rlte

9i din

jocuri de noroc

surse

Prtzenta declaralie
incomplet al datelor menlionate.

Drtr complettrrii:

Jgo?

Ja(

acl public 5i raspund potrivil legii penale pentru

SmnitupF-=

-aV"a

squ caraqerul

DECLARATIE Df, INTERf,SE


avand
Judetul Timi$, CNP
vederile art.326 din

Sjibscth/natuVsubsemnata

lNJ./+71r.'I i- d2
domicili

l.

vind falsul in
Codul Penal
tuocirt rlu rctionrr la so.ietlti comrciale; comprnivrocielatr natiomlq inrtitutii de credrt, grupuri de interer eronomic,
membru in alocillii. fundstli lau rlte orertriz{tii nesuvemrmnlrl:

Unitatea

denumirea 9i adresa -

Valoarea totalA a pa4ilor sociale $i a

CrlibtGr d membru in orgsnele de conducere, adminbtrxre 9i contml sle societitilor comerciale, ale regiilor autonome,
ale comp3diilor/so.ietltilor nrtioral, 8le instituliilor d. crdit, llc grupurilor d inter$ conomic, d lsoci.tiilor rru
2.

Unitatea

3.

denunirea 9i adresa "

Valoarea

toda a pa4ilor

sociale 9i a

Calirat$ de menbru ln crdrul slochtiilor profesion.te li/sau sindicrle

4. Calilat$ de mcmbru

in

orgsnele dc conducere, rdministrare 9i control, retribuite ssu neretribuite, detinut ln cadrul

4.1.

juridic4 consoltanltr juridic!, consultanti 9i civile, oblinute ori rn.t in deruhre ln


timpul erercitlrii functiilor, mrndatlor sru demnitililor publice finrnfate de h bugerul de stst, loml fi dln fonduri externe
de stlt slu unde stdul este actiotrNr
5. Contracte' lnclNiv cel de asbtenttr

5.1. Benelicia.ul de contract:


numele, prenumele/denumirea 9i

Institutia

Tipul

Data incheierii

Durata

prin care a
denumirea

ti
incredinlat

Rude de

gadul ')

ale titularulu;

Societali comerciale/Prsoane
fi zicd autoriz.ttAsocialii
farniliale/Cabinete individual,
cabinte alociate, societlfi civile
profesionale sau societ4i civile cu
rlspundere limitattrcare desf4oari
profsia de avocat/Organizalii

Prezeda declanli constituie act public Si rAspund potrivit lgii penale pentru inexacrilatea sau caracterul
incomplet al datelor menlionare.

Data conrpltlriil

t9o4,Io/.i