Sunteți pe pagina 1din 6

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

PROGRAM DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SSO

Nr.1/

Nr. Termen de Obiective generale Obiectivul specific/ Ţinta Indicatori asociaţi Mod de realizare (descriere
Nr.
Termen de
Obiective generale
Obiectivul specific/ Ţinta
Indicatori asociaţi
Mod de realizare (descriere generală)
Resurse alocate
Responsabil
Monitorizare
Crt.
realizare
1.
Creşterea suprafeţelor de spaţii
verzi şi diminuarea agresiunii
antropice asupra celor existente.
Reactualizarea situaţiei
Indicele
de
spaţiu
verde
Acţiuni tehnice:
Resurse
umane:
Compartimentul
31.12.2016
Anual sau ori
statistice a spaţiilor verzi existente
în teritoriul administrativ al
municipiului Caracal (baze de date).
m 2 /cap de locuitor.
responsabilul de mediu din cadrul
Compartimentului Protecţia
Mediului al Primăriei Municipiului
Caracal, responsabilii serviciilor de
spaţii verzi ai S.C. IGO S.A.,
voluntari din cadrul ONG-urilor
Protecţia
de
câte
ori
Numărul
de
arbori/arbuşti
Realizarea «cadastrului verde» în interiorul
Mediului
este nevoie
plantaţi
în
fiecare
campanie
de
teritoriului administrativ al municipiului Caracal.
Creşterea densităţii
plantări.
(31.12
arborilor în plantaţiile de aliniament
şi reabilitarea celor existente.
Numărul (ml.) de gard viu
Îmbunătăţirea capacităţii de acţiune a
din plantaţiile de aliniament realizat
Reabilitarea zonelor verzi
Resurse materiale:
anual.
publice (parc, spaţii verzi aferente
cvartalelor de locuinţe) aflate în
gestiunea administraţiei locale şi
întreţinerea lor la standarde înalte.
Numărulmdemarbori
plantaţi/numărul de arbori tăiaţi.
administratorilor spaţiilor verzi prin restructurarea
politicii de personal (promovarea persoanelor
calificate), adaptarea dimensiunii reale a
personalului angajat, funcţie de lucrările de
întreţinere), îmbunătăţirea dotărilor şi perfecţionarea
metodelor pentru întreţinerea spaţiilor verzi.
elemente de birotică ( coli de scris,
agrafe de birou, bolduri, etc),
conform BVC alocat
Suprafeţele
verzi
Resurse
tehnologice
:
reamenajate (m 2 , ha).
Reamenajarea tuturor
Evaluarea unitară şi periodică a stării
consumabile, telefon, internet
Suprafeţele realizate anual
terenurilor degradate care au avut
destinaţia iniţială de spaţii verzi.
spaţiilor verzi din municipiul Caracal
Resurse
financiare
:
bani
din inelul
verde
al
variantei
ocolitoare a municipiului Caracal.
Măsuri legislative:
Reamenajarea şi
întreţinerea ca zone verzi a
suprafeţelor din incinta instituţiilor
publice, a societăţilor comerciale, a
persoanelor fizice.
Aplicarea fără excepţie a interdicţiei de
construcţie pe spaţii verzi existente/aprobate
conform P.U.G. în vigoare.
pentru achiziţionarea materialelor
necesare ( dendricole şi floricole),
pentru întreţinerea acestora şi a
celor existente, conform BVC
alocat.
Realizarea unui inel verde
Acţiuni de informare şi educare:
in jurul variantei
ocolitoare a
municipiului Caracal folosind
nucleele existente (perdele de
protectie) şi, ulterior, configurarea
centurii verzi.
Popularizarea permanentă prin mass-
media a importanţei spaţiilor verzi şi a beneficiilor
generate de acestea pentru comunitatea
caracaleană.
Campanii de educatie ecologică şi civică
privind implicarea activă a comunităţii în
întreţinerea spaţiilor verzi.
Campanii de educare în şcoli (clasele II -
VIII).
Acţiuni de implementare:
Elaborarea de programe pe termen scurt,
care să vizeze extinderea activităţilor în folosul
comunităţii, pe spaţii verzi şi aplicarea lor.
Sancţionarea persoanelor fizice şi juridice
care ocupă abuziv spaţiile verzi sau desfăşoară
ilegal activităţi pe acestea.
∑ Identificarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează ilegal deşeuri pe spaţii verzi. ∑ Extinderea
Identificarea şi sancţionarea persoanelor
care depozitează ilegal deşeuri pe spaţii verzi.
Extinderea sistemului de prestări de
activităţi în folosul comunităţii.
2.
Creşterea înlocuirii numărului de
Identificarea
corectă
a
Numărulmdemarbori/arbuşt
Acţiuni tehnice:
Resurse
umane
:
Compartimentul
31.12.2012
anual
arbori
cu
perioada
de
exemplarelor în declin biologic din
spaţiile verzi publice.
i înlocuiţi (anual, pe sezon).
Protecţia
vegetaţiemdepăşităm(exemplarelo
Mediului
Numărul
arborilor
uscaţi
Instituirea obligativităţii administratorilor
r
uscate
şi
în
declin
biologic
Înlocuirea exemplarelor
anual.
avansat.) sau care nu s-au adaptat
uscate sau în declin biologic, cu
condiţiilor
climatice
din
mediul
exemplare tinere
din
specii
legali ai spaţiilor verzi publice de a produce sau
achiziţiona material dendrologic rezistent la poluare
şi la condiţiile climatice din municipiul Caracal.
responsabilul de mediu din cadrul
Compartimentului Protecţia
Mediului al Primăriei Municipiului
Caracal, responsabilii serviciilor de
spaţii verzi ai S.C. IGO S.A
urban
rezistente
la
condiţiile
de
Lucrări de întreţinere pentru evitarea
Resurse tehnologice :
microclimat urban.
extinderii fenomenelor de uscare a arborilor.
consumabile, telefon, internet
Planificarea replantării
Realizarea lucrărilor de întreţinere în
Resurse
financiare
:
bani
etapizate, preponderent din
aliniamentele stradale şi în
perimetrul zonelor verzi publice.
perioadele
destinate
acestora pentru evitarea
apariţiei uscărilor.
Interzicerea utilizării sării (clorurii de sodiu)
ca material antiderapant, în timpul iernii.
pentru achiziţionarea materialelor
necesare ( dendricole şi floricole),
pentru întreţinerea acestora şi a
celor existente, conform BVC
alocat.
Măsuri economice:
Alocarea de fonduri din bugetul local pentru
realizarea obiectivelor propuse
3.
Evaluarea stării vegetaţiei din
municipiul Caracal, cu identificarea
zonelor care necesită măsuri de
îmbunătăţire a habitatului uman
Inventarierea vegetaţiei de
∑ Numărul de arbori marcaţi.
Acţiuni tehnice:
Resurse
umane
:
Compartimentul
31.12.20
anual
pe domeniul public, precum şi a
Protecţia
16
∑ Numărul
arborilor
noi
arborilor
de
pe
terenurile
Marcarea arborilor inventariaţi conform
Mediului
declaraţi ocrotiţi.
proprietate particulară.
reglementărilor în vigoare (termen 4 ani).
Întocmirea unei baze de
Identificarea arborilor care pot fi declaraţi
date
privind
numărul şi
ocrotiţi şi marcarea lor (termen 4 ani).
poziţionarea arborilor pe teritoriul
municipiului Caracal.
Măsuri economice:
responsabilul de mediu din cadrul
Compartimentului Protecţia
Mediului al Primăriei Municipiului
Caracal, personal specializat în
domeniul evaluării stării de
vegetaţie, a identificării arborilor şi a
marcării acestora
Reinventarierea arborilor
Resurse tehnologice :
declaraţi „Arbori ocrotiţi”,
Alocarea
de
fonduri
necesare
marcării
consumabile, telefon, internet
semnalizarea lor şi declararea de
noi exemplare (dacă este cazul).
arborilor, în special a celor ocrotiţi.
Resurse
financiare
:
bani
pentru
marcarea
arborilor,
Realizarea unui sistem de
Acţiuni de implementare:
campaniile
de
informare
a
evidenţă/monitorizare a arborilor
plantaţi în compensare.
populaţiei, conform BVC alocat.
Asigurarea
de
structuri
cu
personal
Realizarea unei evidenţe a
specializat în domeniu.
zonelor unde este
posibilă
plantarea în compensare
(suprafaţă de teren disponibilă,
poziţie în oraş, nr. de exemplare,
specii de arbori).
Măsuri legislative:
Adoptarea cadrului legal, la nivel local,
pentru derularea în condiţii optime a inventarierii şi
marcării arborilor.
Acţiuni de informare şi educare:
Informarea
populaţiei
privind
necesitatea
inventarierii şi marcării vegetaţiei.
       

Conştientizarea populaţiei asupra

     

importanţei unor specii de arbori sau arbuşti declaraţi ocrotiţi şi a necesităţii protecţiei lor, fie că se află pe domeniu public, fie pe domeniu privat (proprietate particulară).

4.

Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă

Punerea in funcţiune a noi

“%” din totalul lungimii

Acţiuni tehnice:

 

Resurse

umane

:

31.12.20

anual

tronsoane de reţea de alimentare cu apă potabilă

străzilor din municipiul Caracal echipate cu reţea de alimentare cu apă potabilă.

Extinderea reţelei de alimentare cu apă

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal, personalul din cadrul societăţii care se ocupă cu lucrările de extindere a reţelei de apă potabilă.

12

 

potabilă.

 

Masuri economice:

 

ACOPERIRE (Proporţia gospodăriilor din

 

la

serviciul de apă

Resurse

tehnologice

 

:

 

zona de serviciu conectate potabilă).

 

consumabile, telefon, internet

 

Obţinerea de fonduri financiare de către

Resurse financiare conform

municipiul Caracal pentru echiparea străzilor cu reţele de apă potabilă.

BVC alocat

 

5.

Respectarea parametrilor chimici şi microbiologici stabiliţi de Legea nr. 458/2002 şi nr. 311/2004 privind apa de fântână

Prevenirea îmbolnăvirilor

Microbiologici,

Acţiuni tehnice:

 

Resurse

umane

:

31.12.20

anual

datorate consumului de apă de fântână necorespunzătoare bacteriologic şi chimic (nitraţi).

organoleptici, fizici, chimici.

 

Extinderea

reţelei

centralizate

de

apă

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal, personalul din cadrul societăţii care se ocupă cu lucrările de extindere a reţelei de apă potabilă.

12

 

potabilă

în

zonele

neracordate

la

reţelele

de

   

alimentare.

 

Evitarea

poluării

pânzei freatice prin

respectarea

măsurilor

specifice locale de către

cetaţeni:

Amenajarea

de

WC-uri cu bazine

Resurse

tehnologice

 

:

 

vidanjabile, evitarea depunerii de reziduuri solide menajere şi animaliere direct pe sol;

consumabile, telefon, internet

 

Resurse financiare conform

Respectarea distanţei minime de 10 m între

BVC alocat

 

sursa de apă (fântână) şi orice sursă posibilă de poluare (grajd, depozit de gunoi, adăposturi de animale, WC-uri etc).

 

Măsuri economice:

 

Obţinerea de fonduri de către municipiul

Caracal pentru realizarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă în zonele neracordate.

6.

Eliminarea efectelor negative asupra mediului prin depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere

Eliminarea depozitelor

Cantitatea

de

deşeuri

Educarea publicului privind riscurile

Resurse

umane:

31.12.20

semestrial

necontrolate de deşeuri menajere.

menajere

din

depozitele

asupra stării de sănătate pe care aceste deşeuri depozitate necontrolat le prezintă, prin pliante,

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal, personalul specializat al S.C. IGO S.A., voluntari din cadrul ONG-urilor

12

Ţinta 1: Reducerea

necontrolate.

 
 

efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra sănătăţii populaţiei.

Emisiile de poluanţi în aer.

postere etc.

 

Poluanţi din pânza freatică

şi sol

Creşterea numărului de recipiente de

colectare a deşeurilor menajere de la populaţie.

Ţinta

2:

Îndepărtarea

aspectului neplăcut din punct de

Resurse materiale:

   

vedere urban.

     

elemente de birotică ( coli de scris, agrafe de birou, bolduri, etc), conform BVC alocat

   
 

Resurse

tehnologice

 

:

consumabile, telefon, internet Resurse financiare : bani pentru achiziţionarea materialelor necesare, conform BVC alocat.

7.

Reducerea volumului de deşeuri la depozitele speciale de deşeuri.

Colectarea

selectivă

a

Cantitatea

de

deşeuri

Achiziţionarea unor prese de balotat

Resurse

umane

:

31.12.20

anual

deşeurilor.

 

generată.

 

deşeuri în vederea reducerii volumului depozitat la

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal, personalul din cadrul societăţii de salubritate.

12

 

.

Cantitatea

de

deşeuri

groapă.

colectată separat.

 

Achiziţionarea recipientelor de colectare

Numărul

recipientelor

de

selectivă a deşeurilor reciclabile din deşeuri municipale, pentru reducerea cantităţii.

colectare

selectivă.

Numărul

preselor

de

 

Resurse tehnologice :

balotat.

consumabile, telefon, internet Resurse financiare conform BVC alocat

8.

Eliminarea

poluării

solului

şi

a

Dispariţia

depozitelor

Cantitatea

de

deşeuri

Achiziţionarea de către societatile de

Resurse

umane

:

31.12.20

anual

pânzei

freatice

datorită

necontrolate de deşeuri.

 

generată.

 

salubritate a unui număr crescut de recipiente de colectare deşeuri şi amplasarea lor în toate zonele municipiului Caracal (inclusiv periferie).

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal, personalul din cadrul societăţii de salubritate.

12

depozitărilor

necontrolate

 

de

Ţinta

1:

Creşterea

Numărul de recipiente de

deşeuri.

numărului de

recipiente

de

colectare a deşeurilor

 

colectare a deşeurilor în toate zonele municipiului Caracal

 

Împrejmuirea terenurilor proprietate

personală care nu au încă o destinaţie precisă, precum şi a celor care nu au încă proprietar.

Ţinta

2:

Împrejmuirea

Resurse tehnologice :

terenurilor

proprietate

personală

 

consumabile, telefon, internet

 

care

nu

au

încă

o

destinaţie

Resurse financiare conform

precisă.

 

BVC alocat

 

9.

Utilizarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări în alte activităţi industriale / de construcţii

Intensificarea cercetărilor

Cantitatea

de

deşeuri

de

Coordonarea unei activităţi de reintegrare a

Resurse

umane

:

   

privind utilizarea deşeurilor din construcţii şi demolări în diverse

construcţii şi demolări generată

acestor deşeuri prelucrate în circuitul industrial / construcţii.

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal, personalul din cadrul societăţii de salubritate.

 

activităţi industriale / construcţii.

   

Ţinta: folosirea acestor

deşeuri în industrie / construcţii (drumuri, materiale de umplutură).

Resurse tehnologice :

 

consumabile, telefon, internet Resurse financiare conform BVC alocat

10

Informarea/educarea publicului cu

Realizarea

de

pliante,

Număr

de

locuitori

Crearea de postere, pliante si difuzarea,

Resurse

umane:

31.12.20

anual

.

privire la beneficiile recuperării, reciclării şi valorificării anumitor tipuri de deşeuri.

postere cu specific.

informaţi.

distribuirea

lor

către

populaţie

şi

instituţii de

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal, voluntari din cadrul ONG- urilor

12

Ţinta:

Distribuirea

către

Surse de finanţare pentru

învăţământ

 

populaţie

şi

în

instituţii

de

publicitate

   
 

învăţământ.

   
 

Resurse

materiale:

elemente de birotică ( coli de scris, agrafe de birou, bolduri, etc), conform BVC alocat

         

Resurse

tehnologice

 

:

   

consumabile, telefon, internet Resurse financiare : bani pentru achiziţionarea materialelor necesare, conform BVC alocat.

11

Diminuarea/eliminarea cantităţii de

Obiectiv

specific

Cantitatea

de

deşeuri

Creşterea numărului de recipiente pentru

Resurse

umane

:

31.12.20

anual

.

deşeuri reciclabile din cantitatea de deşeuri depozitată şi dezvoltarea sistemului de valorificare a lor.

1 :Cresterea cantităţii de deşeuri reciclabile.

generată.

 

colectarea selectivă.

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal, personalul din cadrul societăţii de salubritate.

12

Cantitatea

de

deşeuri

Stimularea agenţilor economici pentru

Ţinta 1: Intensificarea

reciclabile colectată.

 

desfăşurarea de activităţi de reciclare / valorificare

colectării selective a lor.

 

Numărul

de

recipiente

deşeuri.

 

Creşterea

numărului de recipiente pentru

Ţinta

2:

pentru colectarea selectivă.

Numărul

de

agenţi

Resurse tehnologice :

colectarea selectivă a deşeurilor.

2:

Înfiinţarea mai multor societăţi

Obiectiv

specific

economici cu

reciclare / valorificare deşeuri.

activităţi

de

consumabile, telefon, internet Resurse financiare conform BVC alocat

având ca profil de activitate valorificarea deşeurilor reciclabile.

ŢInta: stimularea agenţilor

economici

pentru

reciclare

/

valorificare deşeuri.

 

12

Crearea premiselor implementării

Identificarea zonelor/arterelor din municipiul Caracal care prezintă interes şi continuitate pentru amenajarea unor trasee pentru circulaţia bicicletelor, coerente şi utile. Stabilirea, pentru fiecare zonă/traseu identificat, a laţimii de bandă şi reglementarea circulaţiei bicicletelor, prin corelare cu celelalte circulaţii.

 

Prezervarea, prin reglementari de urbanism, a spatiului necesar amenajării de trasee coerente şi funcţionale pentru circulaţia bicicliştilor. Marcarea traseelor identificate şi proiectate.

 

31.12.20

anual

.

unui transport durabil în municipiul Caracal

Numărul de km de traseu amenajat pentru circulaţia bicicletelor.

16

13

Protejarea populaţiei împotriva

Evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc din mediu. Ţinta: Evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc din mediu printr-o mai bună corelare dintre datele provenite din sistemul de monitorizare a calităţii mediului (calitatea aerului, apei, zgomotul şi radiaţii) şi datele de morbiditate şi mortalitate specifice (pe coduri de boală), centralizate de Centrul de Statistica Medicala de la medicii de familie, policlinici şi spitale.

Calitatea aerului şi starea

Acţiuni tehnice:

Resurse

umane:

31.12.20

anual

.

riscurilor datorate poluării mediului

de sănătate a populaţiei:

 

responsabilul de mediu din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului al Primăriei Municipiului Caracal,

12

Concentraţia

poluanţilor

Monitorizarea factorilor de mediu.

ambientali din aer: particule în suspensie, SO2, NO2, CO, O3, Pb, benzen.

Elaborarea de baze de date.

Accentuarea colaborării şi schimbului de

date între instituţiile de sănătate publică, autorităţile locale de mediu şi instituţiile administraţiei publice locale.

Îmbunătăţirea corelării dintre starea de

Resurse

materiale:

Morbiditatea

prin

boli

elemente de birotică ( coli de scris, agrafe de birou, bolduri, etc), conform BVC alocat

respiratorii acute, cronice şi boli cardio-vasculare pe grupe de vârstă.

sănătate a populaţiei şi poluarea factorilor de mediu

Resurse

tehnologice

 

:

   

Mortalitatea

infantilă

prin

pentru evaluarea riscului pe sănătate.

consumabile, telefon, internet Resurse financiare : bani pentru achiziţionarea materialelor necesare, conform BVC alocat.

afecţiuni respiratorii.

Mortalitatea

prin

afecţiuni

Acţiuni de informare:

cardio-respiratorii

pe

grupe de

 

vârstă.

Informarea publicului despre efectele

 

Calitatea apei şi starea de

poluării mediului asupra stării de sănătate prin acţiuni de educaţie sanitară.

sănătate a populaţiei:

 
∑ Calitatea apei potabile - ∑ Informarea şi avertizarea populaţiei privind indicatori de potabilitate ai
Calitatea
apei
potabile
-
Informarea şi avertizarea populaţiei privind
indicatori
de
potabilitate
ai
apei:
calitatea factorilor de mediu
şi
adoptarea
parametri
microbiologici
şi
fizico-
măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor
chimici.
recomandate de autoritatea de sănătate
Numărul
de
locuitori
publică.
racordaţi la reţeaua de apă potabilă.
Numărul de locuitori cu
sursă
proprie
de
apă (puţuri,
fântâni).
Zgomotul şi starea de
sănătate a populaţiei:
Determinarea gradului de
disconfort datorat poluării sonore.
Populaţia afectată ( pe
grupe de vârstă) de anumite surse
de zgomot.
Tulburări de somn generate
de zgomot.
Radiaţiile şi starea de
sănătate a populaţiei:
Nivelul radioactivităţii apei
potabile.
14.
Promovarea unei atitudini
corespunzătoare a comunităţii faţă
de mediu
Evaluarea capacităţii de
Numărul de studii realizate
Acţiuni tehnice:
Resurse
umane:
31.12.20
anual
reacţie a comunităţii la agresarea
factorilor de mediu.
cu implicarea publicului.
12
Numărul de proiecte
Realizarea unor chestionare cu tematică
Conştientizarea importanţei
de mediu promovate de ONG-uri.
factorilor de mediu asupra sănătăţii
populaţiei şi implicit asupra unui
mediu natural sănătos.
Evoluţianumărului de
ecologică bazată pe prevederile legislaţiei de
protecţia mediului, precum şi colectarea şi
prelucrarea datelor.
responsabilul de mediu din cadrul
Compartimentului Protecţia
Mediului al Primăriei Municipiului
Caracal, voluntari din cadrul ONG-
urilor
participanţi activi la luarea deciziilor
în privinţa protecţiei
Promovarea unor programe informative
Resurse
materiale:
Creşterea gradului de
mediului
asupra relaţiei mediu-sănătate adresate tuturor
implicare a populaţiei în domeniul
protecţiei mediului.
categoriilor de vârstă.
∑ (dezbateri publice).
Imbunătăţirea reacţiei comunităţilor umane
elemente de birotică ( coli de scris,
agrafe de birou, bolduri, etc),
conform BVC alocat
∑ Numărul
de sesizări
la agresarea factorilor de mediu.
Resurse
tehnologice
:
cu privire la agresarea factorilor de
mediu.
Realizarea unui calendar ecologic al
Numărul de activităţi cu
oraşului (concursuri, festivităţi, expozitii etc. cu
tematică ecologică), cu participarea publicului.
caracter ecologic realizate de
segmentul de populaţie cu cea mai
mare adresabilitate: elevii.
consumabile, telefon, internet
Resurse financiare : bani pentru
achiziţionarea materialelor
necesare, conform BVC alocat.
Actiuni de implementare:
Extinderea
sistemului
de
prestări
de
activităţi în folosul comunităţii.