Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATM DEPROP T

ADEVERINT
finn prezenta se adevereste ca Dl./ D-na. .
proprietar(i) al (ai) apartamentului
nr. . . ... . . . ... .. . ... . . .. situat in str. . . .. . .. .
.
. . . ..
. nr. . . . . . .. bloc .. ......
.. sc.
et. ..... . ........ sector . . . .... . . ..... (are) au/nu (are) au debite catre Asociata de
Proprietari in valoare de . . .
reprezentand . . .
Mentionam ca fondul de rulment al apartamentului mai sus mentionat este in
valoare de . . . . . .
.. . . . ... . .. .. .. ..
. , la momentul actual si mai
este/nti mai este necesara o retinere in valoare de . . . . . ... ... .. ...... . . . . .. .... .. pentru
completarea fondului.
8e elibereaza prezenta pentru a-i servi proprietarului (proprietarilor) la
Notariat pentru vantare in baza Legii 230/2007, art. 20.
Intocmit in doua exemplare, din care un exemplar rarnane la Asociata
de Proprietari si un exemplar in arhiva notariatului.
Nota: AneX8O1 TC:ZI1tl, lista cotelor de intretinere pe luna .. . . . ... . . . ... . . . . . . .. si
copie
dupa ultima chitanta, reprezentand achitarea cotelor de intretinere pe luna . . .

PRESEDINTE
(numele in clar si semnatura)
semnatura)

(nurnele in clar si