Sunteți pe pagina 1din 154
10" pimong aire “E7Oz-4002 sua) epensy apace soapy iad sondong os se up heen 83619 ojudioud of op pamtiod see: -21 op so] imped wouizuo wy ayes apttadap fo sued 0 ap aq ‘sald mygnp un myuoprys eayo msn send sd soqyhyq0 w ysiound ws0o) 8 nung ‘ouwosiod "ato roadalp yleousd euoor adap “ro myeadaxp ouydosip fe ean ye je ey sesuid aso orrpads Jostens (rpms ‘emxeurm eruesSeud uy TWAID ALAC NI STVIDANS TTELVYINOD "I § Ininiagua ‘INWALSIS NI TIVIOddS ATALIVYINOD Tintouev sfamoygun = ‘watdng eens = rywong ssi eos = AIAID @Od TRON NT HAVIOGAS PUA TLSVULNOD Be CONTRACTE CIVILE SPECIALE TN NO1 cop civ De sie im webu se igeengs cian cin drop isi practca i tori se aff tn conflict. Dimpotrivi, la fel ea In eazul ‘celrite. sine aplicae, practica si teoria. dreptul inseparable. Fark conseeven|a confrit de o_ paradigm general explicatvg, solute practi juridive of abitar Teri, ceca ee pens crept a sera ins negarea mete sale, care ste dele confer justiibiilorsecuritate fi inredere. (, dock sora gi prection dreptului civil na se pot despa Seam ef ni materia contacter speciale ma apeeat spre practic su se poste lpsi de suport teoretic si inegrtor al mateilor eu vocajc expiatve mai largd, cum ar fi materia pesoanelor, @ bunt file, tora generals atu judi sau fur generals a obligor. Inssiea conceptlor 5 loptilor care gavernenak acest materi este tn frealabil sit necesar penis stuliol conttelor spect pamgrafil urmstor vom Thusta modal in-care materia contratelor speeinle se completeazA cu teocia general obligfilor eu cae, to rod natura, inesine elie cele a strbnse. 2. RAPORTUL DINTRE CONTRACTELE SPECIALE $I ‘TEORIA GENERALA A OBLIGATILOR CContactele speciale sunt tipuri de contract carctriate prin sco- pusilespeifice urmatite de par prin ncheieea contactlu (dob ‘liven unui bun, indeplinitea unc prestai, gratifenre eellalte pi, sansa unui cist ete) rice contact special este un act juris, adick 0 manifestae de vin ficutt cu intenjia de a produce efecte jurdice care mt at Produce in absenja aestei intent. Cum pent inchelerea us con= traet sunt necesare manifest de vain& concordance din pavtea a col jim dour subiecte de drept, contact este un act jardie bilateral a Caen Terie gona x wi 8 Sin Dest mast de von proved dete dot sie a acl cong var en be ei ie rt ce at teenies hal i pein sor ous te Gs ea cnc, Rea ‘ima In conser ce, Denese G6. Sige cnc eh ‘ood de voi ir m acer de Ya ersie loss een Hert Capitol 1. Contraco speciale sistema dept bin aceasta penpoctiv, coulis ee yuvermenes contract fe obiactal {de studi al tore generfe a actuljuriie Sintetic,contactele speciale sint acte jure bilaterale produ tore de efete juries. Efetee jure sit obligafionale sus non- obligajonal. Sunt elzetenon-obligatonale ale contrac ransfeal ‘uno dept real sau de creant, eonstiuirea unui dept real, unui dept potesatv sau injonetiv’. Efetele obligaionale rexda in generrea ‘nor dreptri de erean. Din aceast® perspentivs, conretul este principal! ior de obliga, El se stig ea sare Ya cadal tori eneralea obligatilr. Desi rogue teciai generale a actu jure gi tosh generale bligaiaior se oples tutor contactlan, ele nw epuizeaz8 regimol Juiie al acestorn intel exists reglementii apliabile numat ant itor tpur de coataee. In plus natura obligato pe eave o anus ‘ategorie de contract le genereaz in mo constant reclam aplicarea jonsecventa Ia aca categorie de contact a anumitor reali generale. {In fell acesta se aletuiste reyimul juridical contractelor speciale, eg care dato importans sae practice reclama un studiu epic Prin vimare, pe lng teorin generals'@ actu jurdie gi teora gener obiigtilor, deepal civil apicabil conractelor trebuie si Inclada gi teort specifice privind contracte specifice: conractul de vinzae, contaetol de donafie, contracul de sthimb, eontractel de Tecayiune,eontractl de mandst, cotretul de depozi et Pouivit at. 1167 alin. (2) C. civ, Regie particular privitoare Ia anumite contaete sunt previzate in prezentel cod sau. Tn leg speciale” Cele mai multe contaete speciale sunt ‘reglementate tn Codul vil. De pl, art. 1650-1762 rplementeazh contract de vinzare- ‘umplrare, ar. 1763-1765 ~ contactul de schimb, at. 1777-1850, reglemeatesza contract de locatiune si varetijil sale, at. 1881- ‘ie Aso orm cons eat, ou pot awn oe deine ce pti do Semen. "Mw laste pa inane as ede Fag Cie, Ens te nol lain rps ETD Ci. 18 708 Be ‘Bi Prowse Jwdet a sector pre wre de Relegie RDP 00h». 0 sae. rec eANME RRSHTAN SEU Remeop ‘xd ann eras yap sisi 3p [DUNS ao) Uf nunues 38 poor je oxpuf near eanyges nad axe msopuy ams nw 3} ooo ej sxeoyaaja operons =juopsaaed sy “9%9) 9p yeHato(SaN 30) ‘ems soenoo We foe yeep “oyPUPHIDSE “oeANOD He nu 8 soy os oS ‘otsoe eo oquued joy j}pods yoeveD mune un YSERA soja: ye uotedaoxa jumese> op aoe purses “ESV sn ou ‘aula aos wan w mop yshind aseTeunp 0 aayge® v9 xo. ‘za weop-t akan a9 mas Uy fe foo EUpUINSRE oe a> n> menos aysonatad afetods ais “xbonemsopes uns wansooe oop se) ‘Cary + "ou ~ jesus up sjpjetiven opgeayde syns syd youdeo “moe joude> imjmuzzaud =juoperaid sande 981 of op symaujBasu sojarenuoy" x=} sO WALIOg “AD oD ops up $91 |e uy Rd as eIoyLUN RBA BE “ein uot 9p (aes oo asp ame yn yojoods yenuos soyyupwose yr Hof Jotiar ru am) Soqni4qo osu! furor sas sndns wo, po smny jnuedtur qos yuna “sso ap ynoanon moe aids ig, ¥ ofelouel Fauna) remnu snd a9 Io kum oe tn py “douojfau ano nd fozeds yenuo> yume un Boel "wu0uo ayy ws Ee 9p Sou S08 Bm pUOD Ars FN ENN ‘znqan in apun yoo} oj unesigo pou w YS0} yf 39 woe 5 uf ey! WY ager Seo oo Ud eed “Bap se HALON “eisy. “yma 9p euns o wpe ap rtleyqo mad pata oxeansd opizedatp ‘soya Jos os lussbuos uy “229 ud infant ey omy ares 8 a1 up esaxxo ayjzodsp 0 wa MN ‘amtzmBa 9p InymoeaO ‘ui wy ‘ndtwaxo ards uoysteqo v auious® ou00) afc Jon pods joenuoo ap dn njoe ajexozas ajo uid spvawo(#a ns ‘nd amo ep js yrnu09 yn ae sipun war ap apamadsy ‘mnzgeaid anew 1 sida ‘sjumama wy youn gade os pjiousd aylzodsp 0 wap Yap am 2190“ “D OF we NAMNOd apy "RNS 199 wm naUed DOM Fenvoo jpop aionatog aye] afBojue ud gsuKe 1 omod me ‘area ‘ruroosooo uy azzye aus ap aie ej jameauos ‘amniowofiar-“euoldssxs nes inseam eaqnua ul yon oe iv TT aa BHT HOMEY TRS ojo go pe ysou98 spent ymax sds 1g 84 ympenwoo ‘amoyde op vs Bzyod) Uf YoemNON Huy Jao wa zupeou pura yeopuy assed ws ys ouuoU v em eavisdiony, ‘19 uy ax9 ue eluBprou ges aujfopuipn pout uy DW amo s0fot sunwoo 8 sjejodse ton yeogede BA efefoods vomusuaat > {fur ey asjxdboqny mons 9p 9199 oyeseds 2ojeenuos warNouR ‘soyengo w pyessus@ we5) na yodys wp yeUoddooxs puny “2 “yd ay Your aps onpoid moenton wae agnod ogc uw op Birizeaaid war smo sind BA @s | nu “ap > 9gBL “uw ap enzpAaNd MRR HoUNyle IRA -wayotng sarod) eanpamuy ary 18 traduaxceie yeyespioa 8 aio no Imjucrmony ‘dar ads ojo84jo0 w ofeouae felon ame ‘up sjoadse sfeare puivud mmjuetiar earamg[a) no. oad ptmsenuoe vamquouojar 9p Asnfx apmuoAnd 1] 40 shade 9508 ‘sounuon mjoe ee xpunf Rat ap omadse eyumue panand asaxcx0 ‘uno spuusina ywods tongues ywun eammamof%a! yee | ‘alport0o ‘jareoinin axe anode msesoy mow uow snaqoqoeds enmaonad ‘noose snqqo.oue8 yond yonowsesareauden op ysis ‘asenydt oid 9 299 ‘oq qqo w yesoueT WO) na odes ‘ponds amano 0 as 2[epadssofjaanoo eamuswnjaa tS Inpoo uy anu ays ys ay “qesads oyu ysuadna ays Boat. “oust op tmoanaoo purl ¢561/99 “30 wo wad vous apa SU TU 9p inigenton sm “Bingo op ajfunesedo 18 nFuseoy pul 661/15 “10 sjuzaans wheewapso ore se | Busto, ap rqrsusog “pero ypunt ua pad 1661/25“ mruseANsIheeC—pC Pss0igo 20H 29 eau 9p jaa fda axdg“pnods (35 td ‘ue|85 ons nus wanamose =e To MPO aE ‘sions spun? murat yt aefods o}noema09 sreaseat ofa anvo no pods vy “ope qo e feta yaa ‘sreatozas vans yg fas oe arwousuD aL,“ Hae andsoct* po0 Up tA F waHED up .aads aRaAUOD eIaHG ert Te IEW v2uns sjondeoasoitagoye kzodsp assay “isedop te we ‘Samara op [oo ad gg 1¢-pv 17 te Ss a oteA aun ma ep 9p jo 24 100-6002 "Ur ‘SImoIS08 op samo YaReHaMeIBEE sgt TIAID G09 THON NISAVIONIS FIAT ALSVHANOD w 42__ CONTRACTE.CIVILE SPECIALE IN NOUL Cop CIVIL, yr Tin dacd'wn eft necesar al unui contract special na cunoaste nico seglementare specified in materia acelui contact special nicio ‘eglementare de prinepiu in materia teoriet generale a ebligailr, in schimb ‘este reglementat in legiturd cu un at contract special, el va ‘supus aceseiullime reglementiri. Sub imperial Codulut civil de la 1864 aceasta era sitajia obligaici de. garanie contra evieini Aceasia este un ect necesr al contacter transitive sa constitutive ide dept reale cu til oners Tntckt ese free ea sce cae trans ‘su constitie fn favoarea cocontactantulu wa drept i scimbul ‘nei ‘contapresiai st garanteze celui ce se obliga la conraprestatc existenfa gi Ttinderen dreptlut tansmis ori consi. Tot, 1h veshiul Cod garanjia conta eviyiunii mu cunogtea o reglementare enerala, ci mumai una specialty materia conractulsi de vinzare- sumplare. Din acest moti, aplicindu-se analogia lei, doetrina gi Practica au sdmis ea obligaia dea garanta contra evictunli decurgind din ceelalte contrect translative sau constitutive de dreptur rele cu ttl oneros sf fe supush mats mutandis reglementilor previzate ‘entra aceass obliga tn materia contract de vinzare-cumprar ‘Actunlul Cod civil a prevzut expres accatd solute i a extins-o lt toate abligaile vinzitorali, Aste, potivit a. 1651 C. cv, yDisp0 “ile rezentlui capitol prvind obligate vinzdtorlui se aplieg, In ‘mod corespunzitor, obligajilor-instrnatorlut fn eazul ores alt contract avnd ea efettransmiterea unui dept, ded din reglementvile plicable acsiuj contract sau din cle reertoare la obliga in general ‘nu rezalt altel” Existé fi alte cazuri in care dspoziile unui contact special alctuese dep cemun penta reglementares uni alt contact special ‘are mu este (otugio simp varetate a clu dni, i un contact spo- cial ditinet. Ast, potvi art, 2005 C. civ. replemenirea special ‘confactulai de agente se completeazs cu aceen s contmetuli de ‘mandat. Aste, drepul commun al eonratuli de agene Ml va consti reglementarsa mandorlui eu reprezentare, doe agent ae putere de "heya F. Dak, Tata de rp crit Cenacle vane Va, eth Mihai. Popes, Ed iver ei usu 06.1; ©. ‘one. ster reounate ce, es Ih, C8 CH. Beck Buc, HK, Captus. Contrectele spacial in sistem epi» 3 reprezentare, gi respectivreglementarea contractului de commision, dood ‘oasemenea pare nai fost confer ‘Unele contracte speciale eunose varie. Spre exemplu contac: ‘ul de locafiune comport ex varietficontractul de fncisier alocin- lelor,contractal de ncirire a spayilordestinteexeriinuiproesel 4 contractul de arendere, De ssemenea, novl Cod civil prevede ca ‘arora de mandat Fe reprezentae contract ée comision,contractl ‘de consignaje si contrat de expediji. In acest situa, nivelurle de generate ale normelor care concur la stabilrea rogimlu jure al lunul contact se multiplies, in sensu e8 normele apicbile fcr varies? sunt speciale ff de normele contractual special céruia ft aparineaczavariette, care la rndl lor sunt speciale fat de normele {eorii generale a abligailor. Confit tire norme de angur de ‘generalise difert va fi guvemat if aedtcaz do princi specalia -enoralius derogant,generaliaspecialibus non derogan,consecnfele dja enunjate ale acest prinipi aplicndu-secorespunzitor. 3, STABILIREA REGIMULUI JURIDIC APLICABIL UNUI CONTRACT DAT Jn pacagafil precedent am prezeatatraprtile ine nome de rig de generate doopbit Pe bua scestorrportr pute rion © ‘nctdologs i aailenreginut jr piebil uni contact dat in ‘cop dtemnindrt raptor rice concrete Tavorind din acl Sontet sau nfscue i lepiturd cu ace. Aceast metodlogc ‘comport dow etpe: califeaea contactul (1) si idetifcarea replmentii pliable). 1. Calficurea eontrectulut Una dinte principle findamentle ale dept tractor este principiullibetStii epntractile. Posvitscestul Principia, ,Panile sunt bere «8 inchee rice contacto gi st determine continu acestor, in imitele impuse de lege, de crinea publics de bonele morawuri” (art 1169 C. civ). Desigur of exerctarea uni ascmenca libertji poate conduce ln reultatele colo mai divers, iar ‘varielatea Injslegerior care alcatuiese comerjul juridic este practic elimi 15611091 ‘rao aye cos ap SoH 984K A | ‘immer vartoysur wae onnod aac emnsgu pea u us ame seypntaqsaa aaa Yur azasots9 Es opt snare iu op ynpuose pug asa 2s onys wauatesy ‘sou area nuquad mjndoos esseaynuopy wy nog estNo Lo>u) “yumusu nes tn xseds ye u09 sume oun vod arpaan seme ap anni omit je. jase Lundoos 9p yaupun azaspewy os es () yruenues asta ‘sone p98 wen ‘not ara ed youioud [dons 195 ‘Bam aga 2s gs sjied 2 o3wpioaue> Palos ap oy ame req od (@) 19 eundnsoxd njmanqios waresyie> “eokns up syzodap ap 9 ripen ‘ung un azansed zs eyo eoued wo yzboveruaiy eq "EpuEU ap oD res “Bulbs ad aapEnl <9 of\auy BS aa Sypso9 mnjsyseMuoD yryousy ad vo oxuRUUN td aRIp Bun yoo "wpoies ap aso jms ‘imsaidemtos © pasazA ni aed Pa ‘mp 99 ‘eanorlanp woe susan ap 250 reson ‘yantaatos ‘enone o ezeaza yee sm gpeotiod gyuE © ad ung trum Hae oy gurigo vs apSaeuun spd arnnp eum ter “sbeanm 9p sano {un 980 ung un YoseOpagGOD gE UY “ENUM GeseOAAA ‘argu sed anu wun ais wd yoeriveo wry “SBA hua! 9p a> ipeneo ‘njmsoxpai ula een gsr 2d saypousd aye Tare 35 18 fzouun jimpenveD [aud 2p AEN runy. 9p WR OO ‘srunduino-ezup ap fae un 2s ung tn YOREDPUR Hs ee 4m Surg op. yume © pasvowud ys momar apd aap wan 3809 ‘urd oenuog un “apy teipaur = RaNED op oxauny uy InN ‘argos aynuiad 20 gadstina aeas 0 tsa auriede to en ‘yuo finns weep! ean an} B> BULUPAR DOE ‘sjoemtion 2p 2u0Boqra esaou ned eigpeAu aso sd 1 emu vo indtuyo uy woneaprony Bye oF ee|peL eeneD “quaSS uy ‘yryeneo je oipnf ju elvonpur eo ‘hu eepauuy eam Yempeuo> yy us ESNpONE as MM Hoe ote age & sieHfpoui;paeD yu wueY Gas 0 oHEAGS IMIS amo} aenvos uy ssnposy eros yun Secs sey Indur> uy gsnjouy 180) ¥ ROBP apa9p sO|mUEIRNIGODEDFiosoUND sppisioo ao ur ymtpaur vance ‘Yd syeojaa ame eo piosouns “geuBam ngs imjusjeses wuowp ‘yo EPI vane puyD 94 ‘ZEA 9p ymsagun9 8 eae aT ap akan ans Soy ‘suedap yeu ee osersgp Fos un-nut aesueo 1-2 oN 9p auoo unoy ging wimdop 9s “alnsoaut © goa Bs ‘nsu00 nto lung We un aueduna Ys yoseinp ws jOyeAUEA wo fg}od aI “e Mee ‘ato atoms o fap jgusva uu eu 20 fal no Ayo =p ‘uso Jong azeoay B09} Ws aifeop 29 ver “orerpdumaarezypA 2p tmymrenoo 8 ugar BSRNEGE “repo Red fo Rod 289 sinned wo nq ap Runs o yoseauiud we ayairoln soaRetpa 940 ‘nydumxo aids ‘wp yeanuoo un Teoyout ws amo wotouD9 ees ‘op aouny my eigen 1 patouos aso amo mepaus wan “maau00 ‘2p suolye9 fossoe muwlod wgeueaty 1 ensqe oo eI Sp “Suu eames -auawgjs mop gueduiog insiosnion ener) “n|mDeAUOD simpren ap atipace ov “ozneo ymzadse Qos apunt spa ap {und Up yuasaas ays dooe seen “oyfojaqed panes 9p atower, ‘aesenues woud aoooy ama ed tedjouud jndoos gurzaxias arsonpod som 8 229}9 2a Bape 2299, 2] 88 pop ne oplipd si se 2yeuaso saipunt ayo TzoEa!Ut Imseds uf sof mnpioae inynuriues “opie aye stuepioaton pluton, 2p S]MNER|NW BUENO JOA oF “LATED woUDKES foun warOpOR 4a 9p YoU nya]eNBED D91GO a9 AID YBCO zoo UNI Ilqus ¥ 9p s0sse Sepote a9 smmyenoo yaROYATD BURIGOLE robe ao sysuase soy gotrisaigearamoye a sand ap ad os un Fptaaundsaoo ffmoesuoa Te oho Noo “awuapeadapur yejdwoo tuns nu yunou gnop ajeo “Nasac) “Lala (1) uy 9c rao vavafean os ame my oxnsard ays ao oh -siijgojsiqo no ypunjues 2s au mrpoequD IMaIg .apreRTOO so)}g0 18 soyanuoxp rejqusue up aspx soe tina Faye aed 2p sane “totiwose oj ayuda “ounyen0|walezupA weno 20d ‘gipunt eoumjsiode surzaidar 1 nysanua> [mpsIGO" “AID “>, (0 -ue sczi we yaaned sapoany ngmnemoofasaotgo Ho ne -2enoo ¥ apn rumen eayqes 8 wieuosep 250 rou sumed ‘pstaoe woouf) "sD gzzmupesut as arb [loads yoriuen op ijods amtits}9p goype “Honus rameaqye> sunday af oot 5000 “Sonpad ta oy steno va suo od 3p aytoyo osDoU GEE oe EF smsen ss loos 29 un-nUt FFRGSU ayhuaABOD Aso HHT. a Tap aa UF PRI OO ATTY HOTS TIAID €09 THON NJ WIVIDGIS FHAID ALIVHENOD Wi 16 CCONTRACTE CIVILE SPECIALE IN NOUL COD cIVIt, ‘Aunei fod. tegen grup eceste efeee dete asl inti urea Jor i mad cumulat si corespundi cavzetimedite a unui conzat special, calfcarea nu rie probleme. Spreexempl, dacs in schimbul unei sme de bani pith periodic peo dua determina si ‘uel sume rezuale pti la sfritul acest durate, o parte poate ‘brine folosinja unui bun pe peroada palo (smiar contact de Tocaiane), ir la expirarea acest peroads, dobndirea propreti Iwnoli Ginilar contactlat de vinzae), ctficarea coresid mu este nici ecu de Tocaine gi nici ces de vinare, ci aceea de contact de leasing, tniuet din Onénanta Guvemului nt. 51/1997 real scopu tpi al uilizatruui in acest contract contin preigureres ‘olosnyet bun posi deal achiiona. ‘tunel ind inst contract pare a aves 0 ca imedits con posit si legen nu defines un tp de contract special corespunzitor tei asemenea cauze, Ealifcarea contractului presupune inte efeccle multiple angsate de contact, sist slecteze acela eSru producer a constut motivul determinants pari patra a conc, Hentficinévse, ip ali temen, efeculjuridie principal i efeccle Juridiceaccesor, fn consecin, califiarel contac fm aest ca se "a face th funcfie de efectl urd a edt preigurare a efntrit eel ‘nai mult tn dose pari dea cheiaconctl calif. Calicrile mike tebui evitate tntdt le convoac® splicren concurentl a dout seturi de reglementri speciale care pot fi conta Aictr 8 exist exter care st permit solinarea confit. Exist toms suai fn care o asemenen eviare este imposbil. Spe ‘xcmpli, dat printoun contacto parte se obligh st ssigure exe folosina nui buna sum chim eblgaiasumate de coconirae- tant de'a reali olcrare su de i furiananuite serve contactal Brimeye ealifsite concurente de locajune si anveprzh tnrocit Drezind duet de cauze imedite tipie pentru anbele contecte speciale mensions, In conseinj, obligain de a asigura folosina Toselu se va supune cumula regulilor revizte penteu obigaia * Pen gecesioe doa 9 ei efile mite ve at pen conve spline dot corp de elements ese ape un onder co seus eg de ete se veda ‘=: 451 in ® ctmie 198, Te Aas fe RAD oy. THAR p40 3 ut ip Take xtra mi lace orem ot sets Captoll Contracts specate bi sstemal drape 7 Teno ct year prvi ogni bei arr da Pia pe Obligate len sn sn a pest see it, saps al egal pavind obliga ante toric clr ving pt ci incu incare capa de enize mete dete one no corey tipo! soul de sonal spel rene fhe pin ge enact In spf cae nent dpe cam Infant, ve ups eps uc pene a coor rete prin pete prt cae ep se mp sate i ut tests ver apes pone nate pst oe tc spl cll srt Tn ar conn, clcen nese zat adc contac conc ‘isan suit pe cota! specal alone Fe fat ‘Sts nei uate on ee uc ape Seculfestet met 2 mrt sie a ra ne Nl eae cere nee cee te sara sae acne cs ob te Sulicriemn dts Soe Srepe it Ses eee cope Sr a eee ee ik cout i it a sar eat eee Sa fae Sr ion acu ik Sli fe a tis ta es ens Marah Snie toe Ga yw Nee fot te Ser es ars Siro Sur Mew foveal areas Saige ce armies sia tang a toe alee coe etl tt ecole imidatencis wetness mancb sexes "Dusk sea de apes «nomelr 2 pen cone as af spr de itis ede ise, nd! sie dapoais apa sea ie i Altera de oro, el stent a istic unpeatany 0 pampojdea awe 122 sor posal woopsue> ny (2) "a dap op oto 0 293016 piooo sup sopanuodes 16 unozu isos sanp sepa iS sp sel an ("N93 a Nd opuudony un eam -20jh0 9p pdoouo wy sau 939 towed ene tt -ossqoad » ew vouriow wy Espn 9 weEoWD sp ru “au “ebnuos eawtayee Uy amoAEU oppunt somo sogitsreu anya ss eyo op es eamuotna 1 12 twa pep > poo ANROA F aAa AP 2D ON "alan ap rdon00 5} Ul Sjaeonssd wp 2 und up 6 uo 9 dap yadooue maja wud Sao 2p were fe aspan ap sand tp HIENUNSP Ed [BRIAWOD INF anmnde 9 ifs spss po) to Hodel Wy Hods ay 0 62 Inland wn sew pay ea (92. Mal ee9 A> npg td efivoweas na ju DAY Hey =P be 8 aia sre aod opr Ny I?“ 3p ston np ye pogo 9p Ho mp joss iy eso [aay 2-tpUrpns eI" -ayxond xaos ajoe ue psd saesting sm zaps ni dom sme ouOdpEN pow Try “alo}0= Hane “Supe ‘one ‘aso op es suns ques uy rzmnsed (6 e4 sop rng iv fous ups op vonys v aoelap ‘Beare [TOT Mp aS tyAp9Q aay nan pK PD op yd sa soe ean 6 amo af copy ural npn opm asoe ap Epa S75 pepunuy TURIN © sue way "DRALED “nt wa) 9p ‘you usd supe gu a 27 [oe Up sop im nur peep a sian gycee Vp yeoiueu ty SVIO¥aNOO TTVIDaES SLOVALLNOD 1S STAID TTVIDEAS BLOVUINOD "b “elas gpd ods npmeste0s| soyeueuase yeu jo ytoadsnpemion oBeye wa 26 “qasads aeqUID soumu9se aus yur HID Eup HRAGOWAABAL aD wejauaD ymPEMsE a inp as WOOT HANIA | POTTED aro ut yoads yur}uoo yun eL;EU wp sORodgp‘oySHET moun be oaoAe auuoU op ojode> anp bun IU IES FP "9 ‘uoqiyge fsojaenuno vasa? wtwowo|sa! mate wp ‘snpoydnssjouon ‘igen sods ryunuoo pura aanoas oul soi aenysenuos dns “sanenodum uno wsps> NU BoM “= se9 wp za psd mieten ported uowowayfar wuojm up aarajdns sojsuuod ‘quod ofennesi0® ids Tow 16 aygenide anpesaday onto ps mo goup -p ‘gana imoede pu jenjoequoo spss oysoun oes ‘sjpuuow 0 ap yosap v-8 oad inmaenion uarAY wp anporéns ilzodsp und yoop nus [eust uy aojapeRueD w 20 UF FoR 1 ads Injmsequcs muaeus uy Yo aageioden sUOU MSD nt FIP E ‘sama autor ose 1 9p mifoiop ws jqsqde yeas mmaoenvoa myoTeUT UEP antes ‘uu uu arm uw yeas midoox2 no “ioquleiige #6 aojaseaues ajmoun8 fou0o) euoHeW wp ajqrade axed 2jouu0N “pads nymoeano> euerew uy enna ounow Ws ‘MU eoEp“Z “SND Up Yea eos ped ooo tpmwswoyi yawned Spouse 9s puud aNEDdUH wjeuON "| aP qs oupso uy axon 9p yso8zy ofpreorgtu wp su sds ISS tenuoo injot re sipunf wos ap yoodse suey “UNG 30) 9 OP ‘ods oxiup injuoestue> © woxpunl exyeu 29 eupo “IEULN Ung “aoa 9p annajds oe Jolsezodsp vases wimg od WU “yo oe axneadu sojyzodsp weneauoo red nu Wend PONE ‘oaje sonpaud od aro ajenenvoa apyigdas asuraop omg ‘eugronde somizodsyp eameu | sp puruod ‘pug sop Te Uf “2 sopiezodsp wa 2p sax vane up 2.jpropupu yaar WS atngan fa ‘2 ljiedusy jasjoe9 soare00G“uION op annoys “onnzodsp duns aunou yeaud jmdayp wy “Bas 9q“aanzodsIp nes aaneodu uns vajsoou yoop aysod=as So] ampu Funes amgan “qed? Day azodspsjeaynuopy yay ne 20 eepo “pues atop [Fu proousquy Pusow Samy of 9p BANE. 24 pmopryn wouou ‘aroyde ap Bigs seve no HE POMPE wos Meoeoe ap suuou yop any uy uy TuRpaoaid reese uy oyu ‘oxo yoy ne umuodat oon uno fans “ioeroenuos Hf soieig0 TIA G09 THON NTTIVIDGS THAD TLSVINOD w 20 CONTRACTS CIVILE SPECIALE IN NOUL COD CIVIL, (9) Conse exploatarea ane tureprindert exeritarea siste- ‘mavicd, de eatre waa ma multe persone, a wel ett orga nisate ce const tn producerea, adminisrarea or! tnsiinarea de ‘bum sau ix prestarea de servic, ndiferent dae are san 1 sop Ira” Rez et notunes de profeionst ese mai amplé dect aca de comerciant incluzind orice subiect ce exploateei 0 inteprindere, Tintepinderea, la rindul siu, ese o aetvitete (1) orgenizatd 2) 3h Dey este o activi, far na un bun, ea se exerci In mod necesar fie epitura eu bunvr, consid i nsetinarea sau administra or, fie legate eu lt prestai evaluable tn bani (restarea de servic, chiar daca nu urmeete fa mod necesnr un seop patrimonia. CCaracterul orgeizat implied minimal un stop al respective act vit, precum gio anumis premeditare in atingerea acelu sp. Desi- ur Inst ci elementele de organizare (prosedur, err, rgane) vor f cu ait mai dezvoltate eu eft dimensiunea activi va fi mal mare gi ‘numgrl persoanelr implicate nea mai rigs, Jn fine, earactertsistematic al actvitai implies epebiitates| ci eae presupune nu qual ef wetvintea esto sascoptbild do 6 Titeprinsi de mai multe eri tn timp, ef gi ek ftre activi dest sumtin timp exist un grad sufcint de mare de asemnare si omo- ‘ena net eles poat i privite ea un sistem, ta mod unt. ‘Sfera noun de inteprindere 0 depigste gi 0 include deci pe ceca a activi comercale inluzind, spre exemplu, activi de cedvcti,apdrarenajionald, administrate public, avocatur, consiiee ‘nproprotae industrial, serviet medical, activi euturale et" In consecinjl, noul Cod civil dilueazd intro anumitt misurd ppaiculatstea deptuiti comercial” prefigurind un corp de regle- ‘enti care se aplica une sfere de activate mai larg dest comer Droprusis gi anume, execiul ativititit profesional. Tot, acti ‘iea comercial contin si se desfigeare gi si constitu activate "Pesan = veen 0, Pps, Dep comercial Inreprindea Ba (CH Rok Barre 201 Seq om "Pein jeder cilenmera™ en pum, Copiolit J Conrocae speciale in sstemuldreptalul 2 replementat gi dup inraea in vigowe a noului Cod civil, reglomentaresapicabilt acess activi pind f tat. cont- ‘nuare sub dentimirea: do drept comercial. in plus, pariclariiie tesivittii comerciale vor antrena in mod inevtabil aplicaea. mai FreeventS anumitor contract fn curl nel asemenea activity dct In eursulallortpuri de atviate. Spre exempl contracal de report, coatractle bancare, contract de comision, conractul de fanciz or col de leasing, Se vor fcheia cel mai adeset in exereitul comer In ‘onsen ee wr pte Tsun Ta enniauare In materi drop ‘comercial. ‘Sub aspect sats, am putea identifica fn coninsare contracte spocalecomercale fn contrast eu cntractele speciale civil, incheiate de vols in afara cxerciirit unel ative comercale. Deinitarea imine ins volnilé gi incert® pena cf, de reul, toate conirctle reglementate de Codul civil a vocsia de ase aplica ect comer cial i forte pune dine cle sunt rezervateexcusivaceste activi. ‘Cuneseéndi-i acest vulnerabiitate, east imitare poate aves totus ‘un rol funcional in delimtarea programelor universiar, cess co ‘cea mai mare mdeurt de ce acastéIucrare va fi dedicat pirislor eontacte eivile speciale isind in sarina unor alt “diseiplne academe collate contracts reglementate de Codul evil 5. PLAN Dp cum ara gisubeida su,acoast Iverare fs propune st vin in primal rind in epriinl stadentier, cu precidere pentru materia ‘Drop civil, Conrate speciale” din programa de licen a facultfior {de dept En mest lucrare completa nit eu privire la contactele fe ‘ire se refrac att mal puin la materia contactelr civil specials, Tn ansamblal su ‘Materal reflect stadia actual al yeflexiet autora ex prvi la essen eit ou, et fart pun ape de usr tmtat dest de contzariant do doctiag. Ini iau precaufia si averizee clitoral e& este probabil c8 aceasttreflexie va evolua. Pe misura ‘amploaree nei urd de acest gon ar tcbui sl crease itm profnzime, gin intindere suet dma apy “301921 Wonong ‘Barony gp aoe pny ana ‘seutset'd-z1e Wareng "hog ro Pa eon oo acme) 85 po ‘Pose 1 pammeang rey sae -V Is om pfs ‘mating 0 lor Wonong BIN Pmt 9 proses dua Sp mszinaa Io pny smn TREY “CGE Wane oe 9 PS To pe9 nox ener nf epen 8¥ en any sh Se ‘9 mxdup gape ‘rod sy 0 ano eupsuy neo 4, mes jo ‘jue anus “eda 9p “endnsaid 99 ea nqundsip si aoa Imdap ‘ridiomad w prs ye une yee e-s tum edncr ‘eiugsen eum purl zoe easy une oe, 15 ano ‘gonguun jefe uni Tanai fon UESEN enOp P= {op exinse po 9g ad mun sew] qu Uy oo a6 gs srg :njrdayp rnsoupupgop “ody “eBigo taunjrssiga 23 ea ‘ea oe09 vasa ad snp Sonpoid 25 ysuen sof a 09 Ioowened mp aed youn frowned mp adap foun sys Joa #9 nq as omgan pei “E]arezHpA 9p HNO Lad SORE mean mn ye ore ep 1 230 nes eaanesd ap ‘infidap je psguntizp wm Srezaa ‘ad ssuen sonsuase op opt (2) "sebad [f¥8wjg as TEL pon ars a fxd mon nquos oy ug nun epeeond jr uno grain ys igo 95 200 ed “nes ays jaogcgs fo oud reunion ase muezuyA (IJ 'AD “3 Oot “uP YALDg snniLon'9 s0yppnf axaperw 16 oUMNfoN Teauntioag ‘ARUVZNYA Id TNLSVALNOD WinTouevy -atbeam, ‘9p moun #6 yzodsp 2p jasenues aumudan ap raRsH09 paBLL ‘2p jmovnuo “wurdanue ap meso ‘auns00| 9p [rigenaoa ras ‘9p mpesuoo “aivzuen ap ywoenve> :1]9¢ Uy MEBYIpOU aye no aoa uy yenut # gpg U! yadope 9 {npe- 01 HEREOF ‘yg ad syods aa sauna sojqedou eso anaes sexe} on area aiony 0 arseqzap xf nyprs axds dowd ‘aepumoacr "IAD G05 THON NT WIVIOGIS THAID BLDVULNOD @ 4 CONTRACTE CIVILE SPECIAL IN NOUL COD CIVIL, lienabil. Tot ce poate f stint poate in pricipu' asta Schimbul une sume de bani. Jn consecins, pot face obiectul unei vanait drepturile real (eum arf dretul de superficie, dept de uzufruc? sau dreptul special de {losing previzat de Ordonaaja Guvernulii nr. 184/2002 pevind ‘modifier si completarea Legis. 10/2001 peivnd regi juridical ‘mobilelor preluste abuziv de stat in perioada 6 marie 1943 - 22 eserbrie 1989, drepul de potest), deptrile de eran, drepturile de proprctate intelectual, cotele-pirti din diverse dept patri- morisle, universalitile de fp In cazul dezmembrimintelordreptlui de propretate, reprint 0 inzate nu numa trnsferulacestor drop, cist constiuires or fn schimbul uni sume de bani. Aeast eonstinite se ncadreaz in sera fectulitransiatv presupus de orice vinzare iiredt se realizeza tt printrun transfer, sf anume transfert unor prerogative ale propric- {arate din patrimoniul ecestuia th patrimoniul cell ce va. devent tiulanl dezmembeamntul. fa een ve priveste dreptul de servitute, at ind earacterul shu esenfalmente ceossoru, el nt poate face biestol une vad decat imprean eu fonda dominant, ‘In opin noesri, desi mu poate strict creumrist nogiuni de ‘easter al unui deep, cesianes unui contract in schimbul blige czslonarulul de a plat cedentlui o suma de bani reprezin, de ase- sienea, 0 vinzare De tn regula alitnabilisitit drepturilor subiective far excepto repute strins legate de persoana titularuli cum sunt de dreparile nepatrimoniale (spre exemplu dreptuile morale de autor, deptl la ‘ine, depturile corelatve indatortlor de fail) si prin excentic unele deptur puirimoniale (pre exemple depts! Ia pens, dept legal sau contructial de tniteinere, dreptul do uz i dreptul de sii). Din acest moti, un contact de vinzare mu poate avea ca "Fae eure ogi carp unin cv pot sans dont th vedeen pt at 66 9 68 a 15 cn Lege 12208 pind ep ‘rg out clue uaa), _ {Ai 367 ais yen. ‘An 152 Copioll I. Contract de vonzare as biect transferul nor ssemenea dept. Menfionez tote stun ‘nd deomembrimine strict personal ale dept de proprette carn Sunt dept de we gi dzeptl de abitaie sunt constituite tn sckimbul ‘obligate! asumate de ttlaral lor dea plik nuduli poptitar 0 sum Ge beni, contact are natura jurdicn'@ une vinzir, De asemenes, ‘universal juridive, al ero element coezv este de regu (i) do natura personals, nu pot f Tnstrinate gi deci niet vindute, dae Togea ‘nu prev alte 7, CARACTERE JURIDICE Vinwarea cto un convact ésenalmentesialagmatc nice dostora cept nse popes in copa a prin pref {Grcampiito se obigh splits prj urmtrind ot dobandesc ‘epalvant ‘De asmenea, vinzaea ese un conc esefialmenteoneros inievedt fecre dinge. pi wrmirele st obj prin ncheleen Concubine chalet valor patrons care et isi Th principe coneacl de vinzare ete on consact coma tntneit in icteren contact pl nos de regu existe Tmtnderea presiior te ewe se angajous Prin exci inh onctl poste’ alewori atneh eit exisenja sau tnindeed Prestfiloe eae nce stele determing ex fosre pat ait rout unui elgg toc une perder, lar acest lea ee cana {pus dlevnan cael ping 8 contacto "lament de netitdine pose ass fe exitena ov Inindren unui asupra, ceria ponte, depsteansnis pre exempl, Eminence voe por 1000 de Tel exo po care TY frinde in vodul stun cos zie), fe modal do dtennzae a Trent prt! (de ple vind ati un astmobl pentru 0 Stn de bani pall ca pel pe care vor avee 1000 dean mise ‘ro socieate Somer ists poi coi cu cre sev cide ‘oa bus pee on). Ae veda se cuannla D. Almira era pratt ae ol vonin Foal el Pano. Via, 4 Sees, BLEUE, 125, pee aa "ovo asdog oN MC's SOA V-BL UD WopaLaeY, “fous 2 sensors ap npoentcaw syed yan 3p ana ep sajpoNH = ‘ou imino sens ears pu ape = NO tense Ve ‘aoc a ep PN Ga OP yy sylaes ‘este House pu sass we ap ees () 92) een 9 pose ys ‘sp ORL oon frugsuen nied yo epasoud og6i/1¢ “ae “oououase Sq ‘songnd ymump od wejrns ‘ned sreoeMeUMY.aeofeo “Hasovne eudnst oyjuddnd op sojumdayp © axrensiomupe tataptsa doos wy synuny year un oto ap aptedio | eindop gs samt tuoo 95 amzups 9p jmaeqube w soja! und wopOoe Baro -2jduyy 9p aarsusoU ajape se soormaqion setionumyne mses) {8 simuepr =p ima tamaque i eamdojowo port oogcin. ‘au mynwaAn siusuopic “njdivaxa aids “arzuyn ap injmsenes sjamay> 2p aqe8o} nsqeuuos ay send va8o] “0347, * otezmga op yonouifeeussaunisuoid vy ypoat09 Vo, ‘yaad opel tan estoe sodsas nu aed 1 Fuse Ee, 1 Tames wos wapenpy po ound Yao] PLD TOMY [pate ise ans mnie + atgyu 9ppnpaoond sundluy waa ‘Sogn unpioy wp reds ay ‘bs ezouu sojzandumo op soap rand pupa rouge “rauauose cy “anor Pass sung ess ays aque op soy amdayp Bsus tanMPHN ‘po asu05 ouulos pandns oys9 nuyur wuhse Jojumd wouMsSD gwonfou foun waurzupa 16 ysnds a}s9 wayoHpYL pL dayne ‘Suu 91 suorHpyOL po sonu2INE Jouuoy ~BENdNS oO sHMINS woo eavauist 0 ns lyst LauBUIDs@ in 39} 8 af aldo wasezupH “aemoury vaumo uy ouosuy asndas yuns mtgouy aft soyemdanp wanropsteo 18 juaysuen wont ‘jdiuaxs asd -yoide 96 efo am {pang ame op oxauny wy }aeD nsaoe FarUOpse Uy 98, {9p asd woxonpye po vue} op rfp soun eens 950 aren “aiesiaa mes uojoen esinite ty “Amo. mjousipeasuasues a PROD POTS ona a 161 ang pag Tv 75 2 sans oso mmo AIMS “A tps ot een "9 9991 ve vam 2 82 nang yy ~T aa ae UY Inidjoupd rqroqde aso of erorsooe you Jase GOWZUBA somyMy Sotto td saxo pe op pcs spon mee ony ‘ensues ronda ez 9p ono eter “pares ten reson ara a¢0 ‘paid pe © op tleigee stanoxa ap onmpont eas 0 nw sayssans see ‘ean vg eqPF usd m9 Foe Aop soya ‘und sete pa sis sn sogo on ede, id dees 2d ogc suse youn ema snd edn seams raw o 1 sen 9 eotigy mento pany eee ‘unde oso nes ona a avo en “ago ane eon a pn statins on ig th 0 we tuna soos Ny oa ap 29] oto mu tp ah inasien “popes ots tateons us moot =p ‘a 88 sean vate stows menue vans cy samt nse #9 uoeo mo fe sin mar yom wren maou toa a ans Senos aseasunt of ida Bey sIejceneCD ate. luo tt idtp op sonal a ited yjsen war sp sos I aie feuaye sway prepa op aout recs Ue (weno a) 0 tom eu 8 Foto NL akcapy aud 1 9p od sro a yr ao “np psn” Sep apa jon do ¥anonsa tb eae yee ‘sued op al no aso “nnn op aap oes oe aes tata at 9 edad p nary ome ap anor eyeyoedesty nad Inu 4 ea'sndsjapry “yemezquee aun wy ronieD YoU 96 ne 5 anaodsou 108 9p oe oouoma} go waaido “uriemUD® [Mou our ef ayedeou yyojoaude wana uy 3011 “ub tye ap 2g “pina mnogo vn a penop etatore © pempenneo jaduago my snposut oy v pour pndooe ose ys ap ymzeo soun widosx> np “aupupgap ap ve eayysedeou pursed ‘eo S208 U JOUIM "MsENBED |MIpauB\NY tA EpURAOP MDa ‘2d seprmoos jipas nes supofosyosospqms v8 namaun mapreaasd vada pmmesuosar ‘eroeqoa juewou | “> szansuONRp 1 gan 3 nywonpAMGOp elnsoqo) ap eEHaRdER Md Hose Sou sue oF ws HESrOHN TOM “eustog up yUHFeNOS wp ¥| Yoyo 2s whgeaucs © op vamjoodes “yato sipcinl ineaoe ' areypTe4 ap otgiaes souO nujad wo “RADpESU yattod Te foo 0 mse spn psy “pHEKINA 4p yay 2 asp ‘poss shypotar sou aang ods ahaa so Same w oe ap epee o ato v 9p mone say w uprima, Indoos goup xo wpiprsuos‘aounsip wun rsta0e Hause n> “(eoog mney 1 gosedasna unum qEEROY YaeIOpe ‘sep | 9p YUL FSSEOpUPGOP oS ygedeD runs yuadauns Whiston ‘omepmnoos pes, mes almpséar sun anges qs nM 2o] tguoree type ndoos orp 1 gions Ho yoouse ayleueap ne mu ejunuaiay eoup ‘fo su 2anFop og “(e1Gz auMMU | Hp yen oop) adam SounyEp | JoquptNOY wasmepE w 9p HUE § 9p Ueto yn Fos ‘dup youu szppanooe pas mes ajypotes oun usin adoos on am Savon fpepgop jo suntsye> nop © up “INO EI 18-29 hpuos Heejooe uy tusim wauatere ipupgop tod auoBaIeD ‘word tp oo “upto uy sunpatr nu nes ne yoda somos ‘amo ep afunsip wan v 0 yzesiedo“eono%59 LO g04i80 e308 avloupsop me 0 me ame Jjivasy ejoa w es soon (eu iF aA PY TF neo a nage ogni rE. 18 so ssp wtp Snasp oo eum! op imry spa, mur. oqeayde pagent nae wp of tay ok See funy mseoor ‘opts wenpoo mango sigs 0 youde ons zouEasu, udoa jmepnosr “joiner ots ates 9p ante Goep ‘eum vg oedema rosea man vomssnd A eye 2s yma dun ao yum apo ge ats eso 3p auaia se muep epoca Top eae Toe a “in jot nay pgp 9p Nada soley Hs “ede eos “punt oun ye unsnoe # roeoestp xa 8p ‘ae nsea0e wo apa prgzNMNE | 2p ase mayipo y sand ea mt ony ns pete sua 8 eos up srodtmy eon Se sop [as ones! pce ‘ann — oye tna tpi enpuy uy segeee ‘opdoparzoniy spa ‘ep nat nou Seaton nur peop tod > “oss Mtoe am | Tap oe pe ‘tion 9 8 ap sont fu aan np fue ay Sovauosespurfop sod judain roma sy Ie soe sojsnsasy shad of cumd aye ap ad iain ene amd ‘Spas nes aoe jemi an oases ge <9 0 tg po po ep ay exp 29 usp apse uno Hans ‘frsosr assnogues ne ton unde al od 2m af poe wel sje “ononoas op en a Sundae aroy smo seven sme specs aie ‘gnu uma paged acre mop» up expe a, jeu pe 94 “ued ye apa one ae un ae eed ates oyun canada a op ode ‘sm oye susie 8 sued 0 ap asi sae ip ho eo ustod arequeio punt ajtrosd 16 snip suse Ut atau 1 ened -medane artouong mes qe aqua ote Wales 90 s8ungp oF pimped sopra hd was tal slp a.m ep rman ‘emmy we ogo ppp » op anegete a ugse shmned> ead u “ore oopuntoouooved on op Unard TINID d09 THON NT wIVIOaaS a iDAISVAINOD cs Ea (CONTRACTD CIVILE SPECIALE IN NOUL COD CIVIL, yu se putea incheia nici pur si simply, i mci afectat de modal, Incusv de modalitates temmentha Deoarece incapacitiile sunt de strict iateprtare si apliare, incopacitatea previzut de art. 44 alin. (3) din Consiuie se aplicd rnumat in privina actelor prin care eetjeniistrtni sau spatial Adchindese proprielateaLeentrilr din Rominis, na celor prin care s0-dovedese dezmembriminte ale aceseia (reptul de unufruct sau ropa de superficie). Legiuitorl consnert seas intemetare prin insiicea prin Ordonanja Guvermulu nr. 184/2002 a unui dept special de folosng in asupraterenurlor in favoareapersoanelor indrepttite la resituirea unor imobile ce includeau si terenuci potivit Legis. 102001, dac8aeestepersoaneerau cele stn sau aati. Aste, legistorul a admis cl, pe cind resinirea in propietate a aoestor terenuri at’ fi contravenit incapoctt. prevamte de Constinnje, constitutes unui dezmembrimant al drepuli de propietate in favoarea percanclor tndreptlite, cetifent sili sau opatizi, ern compatibil eu respective ineapactat. Desio aremenes jastficae exe susceptibilt de erties, apreciaz ‘afines instil ineapacitiiteetfetilor srini si apabizlor de obindterenuri in Romnia rezidt in ineresul public de & proteia sveranitatea tertoriala a staulul roman. In consecings, sanetinea netespectirit ei este multates absoutt a contactufui de Tastainare, inelusiv meet de virzar,dact este exzul 10. INCAPACITATEA DE A CUMPARA DREPTURI LITIGIOASE A PERSOANELOR CARE PARTICIPA LA INPAPTUIREA JUSTITIEL oti st 1653 C. civ sn nab dea cum dss Igoe ndnton, procter ea er oli contie uit pce inven, Aces incapacitate este instituitt pentru protectia prestigiului justifiei', ceca c= efnetfor sttlnere einesoa "Ast pli encanta stalls pol een Ritch, Aegon’ dea ample dp Tgoase ¢ pesoanler care pap fe eased RDP 201, 9 ea Ceptolul Contract de vinzare 3 Sub spect subictlor vated incase, enumeraea via uma categorie sre, in conepia legit, pareips det Ia {afptea juni. Emmerson ee Ltt i Virutea erste scepfional al inapacit Chis sag, apliarea sa hp ‘unter exept de protsioni a dep pote usta sch ‘Asst adie st (nl de aceleag intrct ca 6 Jodeci ans ted incapacitate de a cumpara drei litgioas i Se aplie giaostora (0 problems mai complica fat de redactaestextelrepiabile 0 vie spiabiliaten ineapacfi prez de er. 1653 C. civ. la nptaes drop igiose de cive mags aise a lati Cur de Cases Justiie. Porta. 66 alin. 2) din Logea r. 53032008 piv statu judecitorlor gi procures, ,Disoaile prezents ei pivnd.. niet. judetortior si procurorilor se {lit mod corspunator magivalorassteni Exe evra ch textl 2 rte dor la De acess, chiar dack magistati aise e juss, sunt magistrafi la fel ca dear gf procuor g exer I vel nae Cu de Casa gi Jai atibu simlre rnc at prefer, hv sot aoa de npc do a Saran pr igo notte ers eve espe Sin esc epee nal dine cle meh oe ape. Devoe frends eter sana st vase dock semenen rain fvowe cereus pic neice se pve Iai aa we en joes Tr absenja une! dispoai epee In aes ens mu pot aclu In sion epa i es ease contr se 10 Gy, 964, as eden D.Abernie, rt ch. Canace scale. vo, Yawara "Insc en po a 61; D, Chie Trt ‘Sh, £4. Bec Doce 200 25, 130 Te neen salt ‘Sho pain 9 np cri alt comp 9 lk cora on podem neat engpb a ‘Sei naps UCC Ta cv de 67d 38 fb 2072, con Ie So voceatarie7O4h 3 RIC TT lin 2) apes 204200 evn orn tla >frsen sot ase os D. Ake py 1560 -wmitor 8 zi macnn ae n—e eo psec 3 outs anomie 8 9 ‘amen ond yo saya neo teaND-Y o s {Pps pp pos Md gi 10 To Lt hp, Peed mt yun "ey THA Sp 38 oa a ‘Sims pua gots 3887 HD PIA Fa gee Pd oe sa vant emda sea bsp Ss ae op eed ‘asp subs onod mf wand Fz) (Nas asl SPO {85 30 gore ery wes wos Teper a 0 sd st 2 ns aso en 933s ms wt a Ssh as “por inn ee ong aod ema oud) {591 Ye eben ye Huon ep RoI Ae pm nl oy eh 25 sas prem smn ro emo va nm fu roy 5 fp exis ht go Hoa an "a # ezt'@ ame "at Sea "SEL ap set 3p ny oeapaay Sha os ioe ae, -(uremwop pooy epg wean mp niseoe 9080 Jorgmros exdasewfusprouy of “yar op ‘aren use emnpuny fudnse sieaudoxd op imjudasp ~ v gop — easapurny pau) amo ampan op vimos foun wfusisN9 puAu mA tm Sry ‘auds)posoooe sojumdaip rarspunuy nes whose puiasd ny on sso ow uy se nu pdiouud yymdasp wasp pusad ny ‘un sjuanoay ur wo wlemys aso mae YEP > “eauowese 9c) 3(6o18iou pupupue mynyeydeo ‘exinse imydosp ‘eupgop wf ozayult os es In ie as) Esgropeseseaou oust BS aM BouaDy “uDgaP | mmdaup tessa eidnse yoqclu awed ezupqop 9p eivorgund shueo foun sfuaisxa pursged ny un ‘jeuoes axes) ayo anynios unuossio00 yptiousd veIMTA UL Ys0sI008 JONI yolossre wxdnse 1$ soya wind j2> wuwod qedomid imma aoe peta nisin wp so18ny o> jdayp “BEN Lz Sogue {ss warapun yen fo ‘oeruxiad ep yjnadaspwluasia ena ound nu annhued uy oungoe o “issooud aed anuip wameay quod iy aeopdond ap aneadypolsissoabonldareoypunan ‘suse 0 pups adnjduxa aud es euspuny mes vats ana so Teuupu fsndaouysooaid un msi zORp sox aye imap “E591 We 1 (S)-ue Hayne wo ‘pups yma uy Youle sige, uma mea seo ue ade Yet amon Sy 9 “6rd “a Sur aRUSL Fe {puso weston RUM Sp HD est ae OI RRR se pina hn oh ‘odo sty ey Ses “vO ey 1 nr te ppv tino WSN “DREW SUSE a FS hute smoe set lorena “sy 3 ope suet ame Tm “ahd ya oan ting Hp Hes 2 png zs FP grog ap Marae Toten Se 19 10 we company gape ‘cp py 00 Yop wots ax-nornae ese Shes sac, “a ana oD HP ND “etELAT ING “Et PISO som TS ca i Sac apn 8 oe) YD eS ‘ap on ais ee een ene eon se _qrmeunrs vo ued oso rao ep ay “0 jamysgomy fF sxengow ameedond op tmadaip poyerut se sof map suo toweiya peta woeysadan out ‘aaj osmout ojo jmoaiga oe) 29 Jopmeop tmsader ans 2sauoa pape sna Wo epee eeu, lop ‘susogad ydnp "xgunp Bhp omoU oho Saale nS ‘BH ends oFnu eondsam ououoee Sq ama Heep ‘evn eivojr wouny npapg w jomnduls pay rae Pde 2 1 saeyoedeau ‘agny “ommandeuy union att seers inyae ® anos mie lavanp fei tr aja sound 9p Ss aoe nud eu sua 2 eyoadou ‘> oo Up amuse voveuoseo evan BO1 UNH moyen Hous ap tins sjsodsofioed “S01 sianoep 2 op ojeapaad auone? au oun el se tod nu ne (6 Sat apsjoid 9p road ravcriaun) arp 9p pose ojimanvaitiodnon ap ofineos ‘rep sonar P nussuoo runs uno ons eased wap angnes mu sey 2p ssooe op no arvzsads sunt o tnd at ae sadp oyunu no pia wane fod a pened eovawaee ag a 9p ages wowresopny ahs asso wud 1 aggeng +f alee 9p stn ‘sypuy gud exeozyens ss wins innsuon vp ("ue Bete wad seaape-nty trinsnt eau my eetonsed nu persica “8 plsiooopn{ soja eoatanoe | gaed nt utosod aseoe ‘pei, Festa} 0 wljos "[eboxxpeMT aneasTEpe Joe = = BaP BOD TOTES TINID 09 THON NI TIVIDaAS FIAT GIOVIINOD 7%