Sunteți pe pagina 1din 126

Ramona Ionescu

Camil-Gabriel Ionescu

Memorator de istoria romnilor


pentru clasa a XII-a

Bucure[ti, 2011

Editura Booklet
CP 27-494, Bucure[ti
Tel.: 021 430.3095
www.booklet.ro

Pentru comenzi:
tel: 021 430.3095
email: comenzi@booklet.ro
web: www.booklet.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei


IONESCU, RAMONA
Memorator de istorie pentru clasa a XII-a / Ramona
Ionescu, Camil-Gabriel Ionescu. - Ed a 2-a, rev. - Bucure[ti:
Booklet, 2009.
Bibliogr.
ISBN 978-973-1892-41-2
I. Ionescu, Camil-Gabriel
94(100)(075.35)

Editura Booklet, 2011


Toate drepturile asupra lucr`rii apar]in editurii.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

POPOARE {I SPA}II ISTORICE


1. Romanitatea romnilor \n viziunea istoricilor
Romanitatea romnilor reprezint` un element esen]ial al
identit`]ii lingvistice [i culturale a poporului romn. Astfel,
romnii sunt un popor romanic (neolatin), al c`rui proces de
formare (etnogenez`) a cunoscut trei etape:
existen]a civiliza]iei geto-dacice, supus` cuceririi romane,
\n urma r`zboaielor daco-romane din 101-102 [i 105-106;
sinteza daco-roman`, realizat` \n urma procesului de
romanizare;
des`vr[irea etnogenezei \n urma contopirii popula]iei
daco-romane cu migratorii slavi \n sec. VI-VII.
a) civiliza]ia geto-dac` atinge apogeul \n timpul regelui
Burebista, primul unificator al triburilor geto-dace (82-44
\.Hr.) [i, respectiv, \n timpul lui Decebal, cel care a ref`cut
unitatea statului dac (87-106) [i \n timpul c`ruia Dacia a fost
cucerit` de romanii condu[i de \mp`ratul Traian;
b) romanizarea geto-dacilor a fost realizat` pe parcursul mai
multor secole [i a cunoscut mai multe etape:
- cea ini]ial` (sec. I \.Hr. - sec. II d.Hr), \nceput` \n
Dobrogea, primul teritoriu getic ajuns sub st`pnire
roman` (sec I \.Hr);
- cea oficial` (106-271/274), realizat` prin intermediul
factorilor oficiali de romanizare (administra]ia [i armata) [i
al factorilor neoficiali (coloni[tii, veteranii, dreptul,
urbanizarea, \nv`]`mntul etc.). |n procesul de
romanizare, un rol important l-a avut [i cre[tinismul,
r`spndit \n limba latin`;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- cea postaurelian` (sec. III-VII), \n timpul c`reia se produce


[i romanizarea dacilor liberi, care nu fuseser` integra]i \n
provincia Dacia;
c) des`vr[irea procesului de formare a poporului [i a limbii
romne s-a realizat \n condi]iile continuit`]ii daco-romane
(dup` retragerea aurelian`) [i venirea migratorilor slavi
(sec. VI-VII).
Etnogeneza romneasc` a durat mai multe secole (II-VIII/IX),
romnii formndu-se att la nord, ct [i la sud de Dun`re,
unitatea lor fiind spart` de venirea slavilor \n sec. al VII-lea.
Caracterul limbii romne este [i el unul neolatin, cum o
demonstreaz` [i structura acestei limbi care con]ine:
- strat latin (60%);
- substrat traco-dacic (10%);
- adstrat slav (20%);
- prelu`ri din alte limbi (10%).
Dup` a[ezarea slavilor la sud de Dun`re, limba romn`
cunoa[te [i ea o fragmentare \n mai multe dialecte:
- dialectul nord-dun`rean (daco-roman) [i
- dialectele sud-dun`rene (aromn/macedoromn; istroromn; megleno-romn).
Originea latin` a poporului nostru a fost subliniat` [i de termenii
cu care vecinii f`ceau referire la romni, \n Evul Mediu:
walach, vlah, olah, blachi. Ulterior, \n sec. XV-XVII, c`l`torii
str`ini i-au numit pe locuitorii }`rilor Romne romani.
Etnogeneza romnilor a cunoscut diferite teorii: cea
autohtonist` [i cea imigra]ionist`.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Teoria autohtonist` subliniaz` originea latin` [i vechimea


romnilor pe aceste meleaguri [i a fost sus]inut` att de
istoriografia romneasc`, ct [i de cea str`in`.
Primii autori care au sus]inut-o au fost cei str`ini (ca, de altfel,
[i cei care au comb`tut-o ulterior):
- \mp`ratul bizantin Mauricius atest` pentru prima oar`, \n
lucrarea sa Strategikon (sec. VII), popula]ia de la nordul
Dun`rii, denumit` cu termenul de romani;
- \mp`ratul bizantin Constantin VII Porfirogenetul vorbe[te
despre originea latin` a popula]iei romanice de la gurile
Dun`rii, \n lucrarea sa Despre administrarea imperiului
(sec. X);
- cronicarul maghiar Anonymus a scris la curtea regelui
Bella III Faptele ungurilor (sec.XII), \n care spune c`
atunci cnd ungurii, condu[i de [eful lor, Tuhutum, au
ajuns \n Transilvania, \n sec. IX-X, i-au g`sit acolo pe
romni [i pe slavi;
- maghiarul Simon de Geza arat`, \n sec. XIII, \n lucrarea
Faptele hunilor [i ale ungurilor c` ungurii i-au g`sit, la
venirea lor \n Pannonia, pe romni;
Al]i istorici, partizani ai teoriei autohtoniste:
- \mp`ratul austriac Iosif II (sec. XVIII) consider` c` romnii
sunt cei mai vechi [i cei mai numero[i locuitori ai
Transilvaniei;
- ilustrul istoric englez E. Gibbon (sec. XVIII) afirm` c`
Dacia a continuat s` fie locuit` de daci [i dup` cucerirea
ei de c`tre romani;
- c`rturarul sas J. Troester (sec. XVIII) sus]ine c` romnii
sunt cei mai vechi locuitori ai acestei ]`ri;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- maghiarul Benko Iozsef (sec. XVIII) arat` c` mul]i romani


\mpreun` cu dacii indigeni au r`mas pe loc la
abandonarea provinciei \n timpul \mp`ratului Aurelian;
- Paul Schafarik (sec. XIX) reliefeaz` c` valahii din nordul
[i sudul Dun`rii au rezultat din amestecul tracilor [i getodacilor cu romanii.
Istoriografia romneasc` aduce argumente \n favoarea teoriei
autohtoniste prin autorii [i lucr`rile de mai jos:
- Nicolaus Olahus, care \n 1536 subliniaz` unitatea de
neam [i continuitatea romnilor;
- Sasul Johannes Honterus care \n 1542 nume[te Dacia
\ntreg teritoriul locuit de romni;
- Grigore Ureche - sec. XVI - arat` \n Letopise]ul Moldovei
originea latin` a poporului nostru;
- Miron Costin accentueaz` [i el originea latin` a poporului
[i a limbii romne, \n Letopise]ul }`rii Moldovei;
-Dimitrie Cantemir reliefeaz` [i el, \n Hronicul vechimii
romano-moldovlahilor (1722), originea latin` a romnilor;
- Mihai Cantacuzino, Ien`chi]` V`c`rescu, Dionisie Fotino,
Naum Rmniceanu argumenteaz`, \n sec.XVIII, originea
daco-roman` a popula]iei romne[ti;
- reprezentan]ii {colii Ardelene (Inochentie Micu-Klein,
Samuil Micu, Gheorghe {incai, Petru Maior, Ion BudaiDeleanu) au promovat ideea originii latine (chiar exclusiv`)
a poporului romn, a vechimii [i continuit`]ii acestuia pe
meleagurile carpato-danubiano-pontice. Aceste idei s-au
reg`sit \ntr-un memoriu \naintat de {coala Ardelean`
Cur]ii de la Viena \n 1791 [i intitulat Supplex Libellus
Valachorum;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- reprezentan]ii [colii istorice moderne (sec. XIX-XX): A.D.


Xenopol, Bogdan Petriceicu-Ha[deu, Dimitrie Onciul, Ion
Bogdan, Nicolae Iorga, Gh. I. Br`tianu, David Prodan [i al]ii.
Din p`cate, mai exist` o categorie de cronicari [i de istorici
care au fost labili \n afirma]iile lor, influen]a]i direct de politic.
Astfel:
- cronicarul maghiar Szamoskozy Istvan, \n sec. al XVI-lea,
sus]ine c` romnii sunt urma[ii coloni[tilor romani; dup`
unirea realizat` \n 1600 de Mihai Viteazul, Szamoskozy \[i
schimb` opinia, sus]innd contrariul;
- istoricul maghiar Makkai Laszlo sus]ine, \n 1946,
veridicitatea informa]iilor date de cronica lui Anonymus,
pentru ca ulterior s` le numeasc` basme.

Teoria imigra]ionist` a fost elaborat` \n sec. al XIX-lea de


austriacul Robert Roesler [i a fost precedat` de alte contest`ri
ale originii [i vechimii poporului [i limbii romne, ai c`ror autori
au fost:
Sasul Franz Ioseph Sulzer scrie la 1781-1782 Istoria Daciei
Transalpine \n care sus]ine:
- dacii au fost masacra]i \n totalitate de romani;
- romnii s-ar fi format ca popor \n Peninsula Balcanic`, \n
Moesia, unde primesc influen]a slav` [i adopt` credin]a
ortodox`;
- romnii trec ulterior la nord de Dun`re, \n sec. XIII, cu
ocazia a dou` evenimente: dup` expedi]ia t`taro-mongol`
din 1241 [i dup` ce au fost goni]i din sudul fluviului de
c`tre \mp`ratul bizantin Isac Anghelos.
Maghiarul Bolla Marton afirm` \n sec. XVIII c` romnii sunt
de origine bulgar`, de unde li se trage [i denumirea de
volohi.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Teoria roeslerian` fundamentul distorsion`rilor politizate ale


ideii de continuitate [i vechime romneasc`
A fost emis` de austriacul Robert Roesler \n lucrarea sa
ap`rut` \n 1871, intitulat` Studii romne[ti. Cercet`ri asupra
istoriei vechi a romnilor ;
Apari]ia ei a fost favorizat` de climatul politic existent \n
Transilvania (de[i majoritari \n aceast` provincie, romnii erau
considera]i tolera]i, iar na]iunile privilegiate maghiarii, sa[ii [i
secuii au c`utat s` conteste \n mod eronat originea [i
vechimea romnilor).
Ideile sale principale sunt:
- dacii ar fi fost distru[i ca popor \n urma r`zboaielor cu
romanii;
- vechea toponimie dacic` ar fi disp`rut tocmai datorit`
acestei extermin`ri;
- Dacia nu a putut fi romanizat` \n 165 de ani;
- to]i locuitorii au p`r`sit Dacia \n timpul \mp`ratului
Aurelian;
- poporul romn [i limba romn` s-ar fi format la sud de
Dun`re (argumente: lipsa elementelor germanice \n limba
romn`; existen]a unor elemente lexicale comune \n
limbile albanez` [i romn`; asem`narea dialectelor
dacoromn [i macedoromn; influen]a slav` resim]it` de
locuitorii de la nord de Dun`re);
- romnii ar fi un popor de p`stori nomazi;
- nu ar exista izvoare istorice care s` ateste existen]a
romnilor la nord de Dun`re, \nainte de sec. al XIII-lea.
Teoria a fost cu succes comb`tut` de lucr`rile istoricilor
romni B. Petriceicu-Ha[deu [i A. D. Xenopol.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Astfel, contraargumentele istoricului romn A. D. Xenopol au


fost prezentate \n lucrarea Teoria lui Roesler. Studii asupra
st`ruin]ei romnilor \n Dacia Traian` (1884):
- continuitatea dacic` este demonstrat` de revolta dacilor
din 117, de dovezi arheologice, de prezen]a unor solda]i
daci \n armata roman`, de p`strarea unor toponime locale;
- etapa de romanizare la care se refer` Roesler este doar
cea oficial`;
- continuitatea daco-roman` este demonstrat` prin dovezi
arheologice, numismatice, lingvistice;
- slavii sunt cei care \i separ` \n sec. al VII-lea pe romnii de
la nord de cei de la sud de Dun`re;
- exist` izvoare istorice care atest` prezen]a romnilor la
nord de Dun`re \nc` din sec. al IX-lea.
Negarea continuit`]ii romne[ti s-a reg`sit [i \n secolele XIX-XX,
mai ales dup` realizarea Romniei Mari. Istoriografia romneasc` a contracarat aceast` tendin]` prin opere [tiin]ifice importante:
- Vasile Prvan - Getica [i |nceputurile vie]ii romane la
gurile Dun`rii;
- N. Iorga - Istoria romnilor;
- Gh. I. Br`tianu - O enigm` [i un miracol istoric: poporul
romn.
Dup` al doilea r`zboi mondial [i pn` la revolu]ia din 1989,
istoriografia romneasc` a cunoscut alte deform`ri. De exemplu
atunci cnd Romnia a devenit stat comunist, istoriografia a trebuit
s` sublinieze caracterul imperialist al st`pnirii romane [i
importan]a civilizatoare a slavilor \n cadrul istoriei romnilor. |n
timpul regimului lui N. Ceau[escu, s-a adoptat o linie na]ionalist`
exagerat` \n prezentarea evenimentelor istorice romne[ti. Ast`zi
aceste aspecte au disp`rut din lucr`rile istorice de specialitate.

10

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Studiu de caz: Gh. I. Br`tianu despre Marea Neagr`

Gh. I. Br`tianu omul [i opera


- a tr`it \ntre 1898-1953, fiind un descendent al celebrei
familii a Br`tienilor (fiul Ion I.C. Br`tianu [i al Elenei
Moruzi);
- a fost un reprezentant de seam` al [colii istoriografice
romne[ti din perioada interbelic`;
- a fost un discipol al lui Nicolae Iorga;
- profesor universitar att la Ia[i, ct [i la Bucure[ti [i
director al Institutului de Istorie N. Iorga din Bucure[ti;
- membru al Academiei Romne;
- specialist \n istorie universal` [i bizantologie, integreaz`
istoria romnilor \n contextul celei europene;
- a suferit \n \nchisorile comuniste (\n care a [i murit);
Lucr`rile sale de referin]` sunt:
- Acte ale notarilor genovezi de la Perra [i Caffa
- Cercet`ri privitoare la comer]ul genovez \n Marea Neagr`
\n sec. XIII
- Marea Neagr`. De la origini pn` la cucerirea otoman`
- O enigm` [i un miracol istoric: poporul romn
- Tradi]ia istoric` despre \ntemeierea statelor romne[ti
- Adun`rile de st`ri \n Europa [i \n }`rile Romne
Viziunea istoriografic` a lui Br`tianu
Este reflectat` de lucrarea sa de suflet Marea Neagr`. De la
origini pn` la cucerirea otoman`, ap`rut` postum, la
Mnchen, \n 1969. Astfel, pentru Gheorghe I. Br`tianu:
- cunoa[terea trecutului european era necesar` pentru
\n]elegerea proceselor istorice romne[ti;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

11

- aceast` oper` a fost, \n inten]ia sa m`rturisit`, realizarea


unei lucr`ri de istorie universal` referitoare la un spa]iu
geografic cu un destin agitat [i cu conexiuni diverse \n
evolu]ia sa;
- universalismul domin` incontestabil spiritul [tiin]ei
istorice;
- tratarea temelor de istorie romneasc` \n context
universal era o necesitate ce izvora din \ns`[i pozi]ia
geografic` a teritoriului ocupat de poporul autorului.
Potrivit p`rerii sale, Marea Neagr` a reprezentat o plac`
turnant` a marelui trafic [i a schimburilor comerciale
interna]ionale. Lucrarea \ncepe cu preistoria, continu` cu
osmoza dintre sci]i [i greci, apoi cu geto-dacii [i cucerirea
roman`. Analizeaz` istoria bizantin`, comer]ul genovez [i
vene]ian \n zon` [i impunerea monopolului otoman \n
decursul sec. al XIV-lea. De asemenea, reliefeaz` conexiunile
dintre evenimentele politice din bazinul M`rii Negre [i unele
aspecte din istoria romnilor (ca de exemplu, formarea
Moldovei ca stat [i p`strarea independen]ei statale a }`rii
Romne[ti).
Aceast` lucrare (ca de altfel \ntreaga oper` [tiin]ific` a lui
Br`tianu) este caracterizat` de:
- spirit critic [i sistematic;
- concep]ie istoriografic` inovatoare, care const` \n
integrarea istoriei romnilor \n aceea, mai vast`, a
Europei, precum [i utilizarea altor [tiin]e sociale
(psihologie, sociologie, economie) pentru \n]elegerea
fenomenelor istorice;
- cunoa[terea [i folosirea izvoarelor (bizantine, occidentale, slavone, mongole);
- parcurgerea unei bibliografii [tiin]ifice vaste.

12

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

2. Descoperitori de noi spa]ii [i culturi \ntre secolele XV [i


XIX
Marile descoperiri geografice din secolele XV-XVI au fost
rezultatul expedi]iilor prin intermediul c`rora europenii au
cunoscut noi spa]ii [i culturi. Aceste prime descoperiri, ini]iate
de portughezi [i spanioli, au fost secondate [i de al]i europeni
\n secolele care au urmat.
Cauzele marilor descoperiri geografice:
a) politice:
- sfr[itul R`zboiului de 100 de ani;
- terminarea Reconquistei;
- centralizarea statelor vest-europene;
- cucerirea Constantinopolului de c`tre turci [i, \n consecin]`, ocuparea M`rii Mediterane.
b) economice:
- nevoia de metale pre]ioase (aur [i argint);
- cre[terea pre]ului la mirodenii;
- c`utarea de noi trasee comerciale c`tre patria mirodeniilor (India).
c) sociale:
- cre[terea demografic` din Europa la mijlocul sec. al
XIV-lea.
d) tehnice:
- perfec]ion`ri ale vaselor, ale instrumentelor folosite de
marinari.
e) [tiin]ifice:
- progrese \n domeniul cartografiei, geografiei, naviga]iei;
f) religioase:
- evanghelizarea popula]iilor necre[tine.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

13

Marile descoperiri geografice au fost preg`tite de:


- c`l`toriile vene]ianului Marco Polo c`tre China (1271);
- c`l`toria arabului Ibn Battuta (1325-1354) \n Orientul
Apropiat [i Mijlociu, dar [i \n }`rile Romne;
- c`l`toria rusului Afanasie Nikitin spre India (1469).
Etapele descoperirilor geografice:
a) cele realizate de portughezi:
- 1455 - descoperirea Insulei Capului Verde (\n vestul
Africii);
- 1487-1488 - c`l`toria lui Bartolomeo Diaz pn` la Capul
Bunei Speran]e;
- 1497 - Vasco da Gama deschide portughezilor drumul
spre India;
- 1500 - Alvarez Cabral descoper` Brazilia.
b) cele realizate de spanioli:
- 1492-1504 - cele 4 expedi]ii ale lui Cristofor Columb, \n
urma c`rora a descoperit continentul nord-american;
- 1519-1522 - Fernando Magellan realizeaz` prima
circumnaviga]ie (\nconjur al lumii exclusiv pe calea apei)
din istorie;
- 1521 - Hernando Cortes cucere[te imperiul aztec;
- 1532-1533: Francisco Pizzaro cucere[te imperiul inca[.
c) cele realizate de englezi:
- John Cabot ajunge \ntre 1497-1498 \n nord-estul Americii;
- Francis Drake realizeaz` \ntre 1577-1580 o c`l`torie \n
jurul lumii;
- Henry Hudson a explorat golful care \i poart` numele \n
1610;
- James Cook a explorat regiunile antarctice (1722-1775)
[i a descoperit strmtoarea care-i poart` numele;

14

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- David Livingstone descoper` Canada (1849-1873);


- Henry Stanley pleac` \n Africa pe urmele lui Livingstone [i
identific` unul din izvoarele Nilului;
- Robert Peary atinge \n 1909 Polul Nord.
d) cele realizate de olandezi:
- 1594-1597 - Willem Barents exploreaz` insulele Spitzbergen
[i Novaia Zemlea [i d` numele unei m`ri;
- 1642-1644 - Abel Tasman descoper` Noua Zeeland`,
Tazmania [i sudul Australiei.
e) cele realizate de francezi:
- 1534-1542 - Jacques Cartier cerceteaz` Golful Sf. Lauren]iu.
f) cele realizate de danezi:
- 1727-1728 - Vitus Bering descoper` strmtoarea care
separ` Asia de America.
Consecin]ele marilor descoperiri geografice:

a) economice:
- stabilirea de noi rute comerciale;
- formarea imperiilor coloniale;
- afluxul de metale pre]ioase a determinat diminuarea
puterii de cump`rare a monedei, ajungndu-se la
cre[terea pre]urilor (revolu]ia pre]urilor);
- mondializarea economiei (economia-univers);
- Oceanul Atlantic devine axa comercial` a lumii;
- aducerea de noi culturi \n Europa (porumb, cartof, fasole,
tomate, tutun).
b) sociale:
- ascensiunea burgheziei;
- distrugerea civiliza]iilor precolumbiene.

15

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

c) politice:
- statele monarhice vest-europene
absolutism.
d) ideologice:
- l`rgirea orizontului de cunoa[tere;
- transferul \ntre civiliza]ii.

evolueaz`

spre

Studiu de caz: C`l`tori str`ini despre civiliza]ia din spa]iul


romnesc \n Evul Mediu [i la \nceputurile modernit`]ii
Interesul pentru c`l`torie s-a manifestat att \n timpul
Rena[terii [i al marilor descoperiri geografice, ct [i \ncepnd
cu sec. al XVIII-lea.
Prin intermediul c`l`toriei, oamenii
- au explorat noi spa]ii;
- au reg`sit m`rturii ale civiliza]iilor trecute;
- [i-au \mbog`]it cuno[tin]ele despre alte lumi;
- [i-au conturat un nou model social;
- [i-au dezvoltat imagina]ia.
Aflate \ntr-o pozi]ie strategic` deosebit` pe drumul dintre
Orient [i Occident, }`rile Romne au suscitat un interes
deosebit ce a debutat \n Evul Mediu [i s-a prelungit pn` \n
epoca modern`. Astfel, o serie de c`l`tori str`ini prin }`rile
Romne au scris despre realit`]ile \ntlnite atunci, relat`rile lor
devenind adev`rate izvoare istorice.
Relat`rile de c`l`torie \n }`rile Romne \ncep \n prima
jum`tate a sec.al XIV-lea cu aceea a c`l`torului arab Ibn
Battuta.

16

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

C`l`torii str`ini se pot clasifica \n cteva categorii:


a) c`l`tori erudi]i (cronicari, secretari particulari ai diferi]ilor
domnitori romni, agen]i diplomatici \n Principate);
b) c`l`tori captivi;
c) aventurieri;
d) misionari;
e) militari.
To]i ace[tia au l`sat o documentare de prim` importan]`
referitoare la trecutul [i imaginea reflectat` de }`rile Romne.
Lucr`rile scrise de c`l`torii str`ini dau informa]ii variate privind
unele aspecte geografice, schimburile comerciale, \nf`]i[area
satelor [i a ora[elor romne[ti, moravuri, via]a de curte etc.
De multe ori, c`l`torii culeg [i transmit date despre trecutul
mai apropiat sau mai \ndep`rtat al ]`rii \n care poposesc.
Exemple de c`l`tori str`ini:
Sec. al XV-lea:
- italianul Antonio Bonfini (care tr`ie[te la curtea regelui
Ungariei, Matei Corvin);
- cronicarul bizantin Laonic Chalcocondil, care ne-a
prezentat \n termeni elogio[i domnitori romni de
prestigiu: Mircea cel B`trn, Iancu de Hunedoara, Vlad
}epe[;
- cavalerul burgund Walerand de Wavrin relateaz` despre
Campania de la Dun`re din 1445, la care a participat [i
Vlad Dracul, tat`l lui Vlad }epe[;
Sec. al XVI-lea:
- maghiarul Anton Verancsics descrie cultura, moravurile
romnilor \n lucrarea De situ Tranlvaniae, Moldaviae et
Transalpinae;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

17

- germanul Baltazar Walter, care descrie b`t`lia de la


C`lug`reni;
- genovezul Franco Sivori, secretarul lui Petru Cercel, ne
descrie }ara Romneasc`; \n Memorial de c`l`torie,
acesta consemneaz` aventurile [i drumurile sale al`turi
de Petru Cercel;
- sasul Georg Reicherstorffer, autorul unei descrieri a
Moldovei [i a Transilvaniei;

Sec. al XVII-lea:
- otomanul Evliya Celebi descrie Timi[oara;
- Nicolo Barsi, Conrad Jacob Hildebrandt, William Lithgow
[i Edward Brown accentueaz` ideea latinit`]ii limbii
romne [i originea comun` a moldovenilor,
transilv`nenilor [i muntenilor;
- Paul de Alep, cleric ortodox din Siria, c`l`tore[te prin
}`rile Romne [i consemneaz` realit`]ile \ntlnite;
- italianul Marco Bandinus, care tr`ie[te la curtea lui Vasile
Lupu, domnitorul Moldovei;

Sec. al XVIII-lea:
- italianul Anton Maria del Chiaro poveste[te despre }ara
Romneasc` [i capitala sa, Bucure[ti;
- contele francez Alexandre dHauterive, \n calitate de
secretar general al domnitorului fanariot Alexandru
Mavrocordat, descrie realit`]ile \ntlnite \n Moldova;
- englezii Jeremy Bentham, James Dallaway, John Sibthorp
viziteaz` }ara Romneasc`;
- francezul Saint-Marc Girardin descrie c`l`toria sa prin
Muntenia \n Journal des Debats;

18

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- consulul francez Billecocq, \mpreun` cu Charles


Doussault [i Michel Bouquet public` Albumul moldovalah; \n aceast` lucrare se sugera puterilor occidentale
s` reflecteze serios asupra situa]iei politice a Principatelor
Romne care reprezentau, \n opinia sa, cheia echilibrului
european [i o condi]ie de baz` a men]inerii integrit`]ii
Imperiului Otoman;

Sec. al XIX-lea:
- francezul Leon Hugonnet [i belgianul Laveleye scriu \n
relat`rile lor despre noile realit`]i din Romnia modern`.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

19

3. C`l`tori romni acas` [i \n lume


Asemeni str`inilor, [i romnii s-au aflat \n postura de c`l`tori,
fie \n ]ara lor, fie pe alte meleaguri, de bun`-voie sau \n
pribegie. C`l`torii romni au reliefat [i ei realit`]ile \ntlnite \n
drumurile lor, pe care le-au consemnat \n diferite memorii,
scrisori, biografii. Dintre ace[tia enumer`m:

Sec. al XVII-lea:
- sp`tarul Nicolae Milescu c`l`tore[te \n China \ntre anii
1657-1678, \n fruntea unei solii a ]arului Rusiei; ca urmare
a acesteia, scrie Jurnal de c`l`torie \n China [i
Descrierea Chinei;
- stolnicul Constantin Cantacuzino \ntreprinde \ntre 1665 [i
1670 o c`l`torie \n Orientul Mijlociu, continuat` cu ]`rile
din sudul, vestul [i centrul Europei, \n urma c`reia scrie \n
limba matern` un jurnal de c`l`torie;

Sec. al XVIII-lea:
- domnitorul Dimitrie Cantemir este autorul Descrierii
Moldovei; tot el realizeaz` h`r]i ale Mun]ilor Caucaz [i ale
Constantinopolului;
- un jurnal scris de un boier oltean (C`l`toria agricol` a
boierului romn Romani prin diferite p`r]i ale Europei);

Sec. al XIX-lea:
- boierul Dinicu Golescu realizeaz` trei c`l`torii \n centrul [i
vestul Europei (Ungaria, Austria, Italia, Elve]ia, statele
germane); \n relat`rile sale (|nsemnare a c`l`toriei mele)
subliniaz` acele aspecte ce ar fi putut servi drept model
pentru societatea romneasc`;
- Ion Ghica relateaz` \n coresponden]a sa cu Vasile
Alecsandri despre modernizarea societ`]ii romne[ti (de
exemplu, \n transporturi);

20

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- Nicolae Gane, \n scrierile sale, face o paralel` \ntre


societatea romneasc` [i cea occidental`;
- Gh. Sion \ntreprinde c`l`torii \n Basarabia [i Bucovina;
- Mihail Kog`lniceanu public` scrisori [i note de c`l`torie.

Sec. al XX-lea:
- Al. Vlahu]` public` \n Romnia pitoreasc` impresiile sale
de c`l`torie;
- N. Iorga scrie Drumuri [i ora[e din Romnia.
Totodat`, \n secolul al XIX-lea, cercet`rile [tiin]ifice au
continuat, la ele participnd [i romni. Astfel:
- Dimitrie [i Nicolae Ghica Com`ne[ti cerceteaz` Peninsula
Somalia (1895-1896);
- George [i Dimitrie Strat, \mpreun` cu N. Rosetti, merg \n
1897 \n Gabon;
- inginerul Iuliu Popper realizeaz` o lung` c`l`torie \n
Siberia, Alaska, Mexic, Cuba, }ara de Foc [i Patagonia
(sfr[itul sec. XIX);
- medicul Ilarie Mitrea este primul romn ajuns \n Australia
(1865);
- Bazil Assan exploreaz` Oceanul |nghe]at [i regiunile
arctice (1896), el fiind primul romn care realizeaz` o
prim` c`l`torie \n jurul lumii;
- geologul Gregoriu {tef`nescu scrie despre Niagara [i rul
Potomac;
- Sever Pleniceanu ajunge pe fluviul Congo, iar Ion. L.
Catina \n Africa austral`;
- biologul [i speologul Emil Racovi]` particip`, al`turi de
belgieni, la prima expedi]ie [tiin]ific` \n Antarctica, unde
realizeaz` cercet`ri asupra florei [i faunei din zon`.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

21

OAMENII, SOCIETATEA {I LUMEA IDEILOR


1. Sate, trguri [i ora[e din Europa [i spa]iul romnesc
Satul
I. Clase sociale
Clasele sociale specifice Evului Mediu romnesc au fost:
- boierii (\n }ara Romneasc` [i Moldova) [i, respectiv,
nobilii (\n Transilvania);
- or`[enii;
- clerul;
- ]`ranii - cei liberi [i cei dependen]i /aservi]i;
- robii (prezen]i mai ales \n spa]iul extracarpatic [i care erau
reprezenta]i de ]igani, atesta]i documentar pentru prima
oar` la 1385, \n }ara Romneasc`; ace[tia au fost
prezen]i \n societatea romneasc` pn` \n timpul lui
Cuza).

Boierimea
Boierimea constituia principala for]` economic` [i politic` a
}`rilor Romne. Ea se \mp`r]ea, dup` m`rimea domeniului, \n
boierime:
- mare,
- mijlocie [i
- mic`.
|n Moldova [i \n }ara Romneasc`
sec. XIV-XVI
- boierimea putea primi dreg`torii (func]ii publice nepl`tite),
ce constituiau de multe ori recompense din partea
domnilor pentru calit`]ile [i loialitatea ei;

22

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

sec. al XVII-lea
- \n }ara Romneasc` [i Moldova, num`rul dreg`toriilor se
m`re[te [i \n aceste condi]ii apar marile propriet`]i
boiere[ti;
sec. XVIII - \nceputul sec. XIX (1711/1714-1822)
- \n perioada fanariot` apar rangurile boiere[ti pl`tibile, la
care putea ajunge oricine \[i permitea s` le cumpere,
indiferent de originea sa social`;
- boierimea autohton` (p`mntean`) din Principate este din
ce \n mai nemul]umit` de ascensiunea social` [i politic` a
boierimii de sorginte str`in` [i, \n special, a celei grece[ti
(de aceea, boierimea p`mntean` va juca ulterior un rol
important \n demersurile menite s` \ndep`rteze regimul
fanariot de la conducerea Principatelor);
sec. al XIX-lea
- la \nceputul secolului, boierimea din Principate a constituit
un factor de modernizare a societ`]ii romne[ti, chiar dac`
eforturile ei nu au fost continue. Din rndurile ei au
provenit primii burghezi, care nu erau dect boieri ce se
preocupau de comer] [i de deschiderea primelor
manufacturi;
- odat` cu reforma pus` \n aplicare de domnitorul Al. I. Cuza
(propus` \nc` din 1857 de c`tre adun`rile ad-hoc [i,
ulterior, hot`rt` [i de Conven]ia de la Paris), privilegiile [i
rangurile boiere[ti au fost desfiin]ate. Fosta boierime va
deveni viitoarea mo[ierime [i viitoarea burghezie, care
reprezint` clasele societ`]ii romne[ti moderne.
|n Transilvania, \n Evul Mediu
func]ionau, dup` model apusean, raporturile suzeranovasalice stabilite \ntre nobilime [i regalitate. Din p`cate,
\ncepnd cu secolul al XIV-lea (1365-1366), regele maghiar
Ludovic I de Anjou a adoptat celebrele diplome angevine

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

23

(dup` numele s`u), prin care romnii nu mai puteau avea


acces la titlurile nobiliare dact dac` erau catolici. Astfel,
apartenen]a la nobilime era condi]ionat` de adoptarea
credin]ei catolice [i pu]ini romni au f`cut acest compromis,
motiv pentru care ei au c`p`tat statutul de tolera]i \ntr-o
provincie \n care erau majoritari. |n consecin]`, aportul lor la
conducerea statului a fost unul restrns.

}`r`nimea
|nc` din Evul Mediu, clasa social` cea mai numeroas` a fost
reprezentat` de ]`r`nime. Aceasta se \mp`r]ea \n dou`
categorii: liber` [i, respectiv, dependent`.
}`ranii liberi
- se numeau r`ze[i \n Moldova [i mo[neni/megie[i \n }ara
Romneasc`;
- puteau s` posede p`mnt;
- dispuneau de libertate juridic` (putea s` se deplaseze
oriunde doreau);
- nu aveau obliga]ii dect fa]` de stat (chemarea la oaste,
\ntre]inerea drumurilor etc.);
- au fost mai numero[i dect cei similari lor din Europa
Occidental`.
}`ranii dependen]i
- nu dispuneau de libertate juridic`;
- au ajuns \n acest stadiu mult mai trziu dect ]`ranii din
Occident;
- se numeau vecini \n Moldova, rumni \n }ara
Romneasc`, jeleri [i iobagi \n Transilvania;
- aveau obliga]ii fa]` de stat, biseric` [i nobilime;
- cele mai numeroase d`ri le aveau fa]` de nobili/boieri
(darea \n munc`, \n natur` [i \n bani);

24

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- s-au revoltat \n numeroase rnduri, cernd reducerea


obliga]iilor feudale [i chiar desfiin]area servitu]ii (cele mai
cunoscute r`scoale \nregistrndu-se \n Transilvania:
Boblna 1437, cea condus` de Gheorghe Doja 1514 [i
r`scoala lui Horea, Clo[ca [i Cri[an 1784).

Satul romnesc a cunoscut de-a lungul timpului mai multe


schimb`ri:
Sec. XIV-XV
- o cre[tere demografic` gradual` datorat` existen]ei unor
structuri statale stabile;
Sec. XVI
- accentuarea dependen]ei politice fa]` de turci, care
determin` cre[terea d`rilor pl`tite \n spe]` de ]`r`nime.
Astfel, mul]i ]`rani liberi se transform` \n ]`rani
dependen]i;
- legarea de glie (]`ranii aservi]i nu se mai pot str`muta de
pe o mo[ie pe alta); \n Moldova acest lucru are loc \n
timpul domnului Miron Barnovschi, \n Muntenia \n timpul
lui Mihai Viteazul, iar \n Transilvania este men]ionat \n
Tripartitul lui Werboczy;
Sec. XVII - o oscila]ie din punct de vedere demografic \ntruct
multe sate cunosc o pustiire provocat` de:
- incursiunile de jaf ale t`tarilor, turcilor [i polonezilor;
- foamete [i boli;
- calamit`]i naturale (inunda]ii, invazii de l`custe,
cutremure);
- r`zboaiele purtate pe teritoriul Principatelor.
Sec. XVIII
- sc`derea num`rului de locuitori \n multe sate, chiar
pustiirea din cauza situa]iei economice grele, determinate
de impozitele ordinare [i extraordinare impuse de regimul

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

25

fanariot, dar [i de numeroasele r`zboaie ce au afectat


Principatele;
- reformele domnului fanariot Constantin Mavrocordat care
desfiin]eaz` att \n Moldova, ct [i \n Muntenia
dependen]a ]`ranilor fa]` de boieri. }`ranii au devenit
cl`ca[i, fiind obliga]i s` presteze zile de munc` fizic`
(clac`) pe p`mntul boierilor;
- o modernizare lent` a societ`]ii rurale (se introduc noi
culturi agricole, noi metode de lucru a p`mntului);
- impulsionarea comer]ului (mai ales dup` 1774, cnd
\nceteaz` monopolul economic otoman impus
Principatelor).
Sec. XIX
- cre[tere demografic` datorat`:
- climatului de pace survenit \n urma revenirii la
tron a domnilor p`mnteni;
- extinderii leg`turilor economice cu Europa
Occidental`
- \nmul]irea num`rului de sate;
- fixarea vetrei satului (nucleul satului), lucru care \n
Occident se finalizase \n sec. X-XII;
- reforma agrar` din 1864, prin care se desfiin]eaz`
cl`c`[ia, iar o parte din ]`rani sunt \mpropriet`ri]i; aceast`
reform` nu rezolv` dect par]ial [i pentru o scurt`
perioad` de timp nevoia de p`mnt a ]`r`nimii, lucru
confirmat de r`scoalele ]`r`ne[ti de la sfr[itul sec. al XIXlea [i \nceputul sec. al XX-lea (cea mai intens` fiind cea
din 1907);
- cre[terea semnificativ` a num`rului [tiutorilor de carte din
mediul rural, ca urmare a reformei \nv`]`mntului din
1864;

26

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Sec. XX
- reforma agrar` din 1921, \n urma c`reia un mare num`r de
]`rani au fost \mpropriet`ri]i; din rndul lor au ap`rut micii
proprietari;
- dup` instaurarea comunismului \n Romnia, ]`ranii au
resim]it efectele colectiviz`rii for]ate [i pe cele ale
sistematiz`rii.
II. Habitatul [i alimenta]ia
|n Evul Mediu romnesc, satele au reprezentat, ca [i \n
Occident, forma tipic` de a[ezare uman`. Apari]ia lor se
realiza \n strns` leg`tur` cu p`mnturile arabile \nvecinate.
Satele se \mp`r]eau \n trei categorii:
- sate domne[ti (a[ezate pe propriet`]ile domne[ti);
- sate boiere[ti sau m`n`stire[ti (a[ezate pe propriet`]ile
boierilor/ m`n`stirilor);
- sate de ]`rani liberi.
Satele domne[ti, boiere[ti [i m`n`stire[ti erau administrate
de:
- cnezi, juzi sau v`t`mani (\n Moldova);
- prc`labi (\n Muntenia).
Satele de ]`rani liberi se administrau singure. |n cadrul
acestora coexista proprietatea colectiv` cu cea privat`.
Satele de ]`rani liberi se g`seau \n:
- Transilvania \n regiunile de margine (Ha]eg, Oa[, Bihor,
Banat);
- Moldova \n Vrancea, \n zona Cmpulung, Orhei, Tigheci;
- Muntenia \n zona subcarpatic` (Muscel, Arge[, Vlcea).
|nc` de la \nceputul Evului Mediu s-au eviden]iat diferen]ele
dintre societatea romneasc` [i cea occidental`, datorate
realit`]ilor deosebite existente \n }`rile Romne.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

27

Astfel, o lent` cre[tere demografic` se \nregistreaz` \n


Europa Occidental` o dat` cu secolul al X-lea, \n timp ce
}`rile Romne cunosc un spor de popula]ie considerabil abia
dup` terminarea invaziilor str`ine, \n secolul al XIII-lea.
Aceast` cre[tere demografic` a fost \nso]it` de defri[`ri
masive, asan`ri care au dus la:
- o extensie a agriculturii ([i, implicit, la \mbun`t`]irea
condi]iilor de trai) [i
- apari]ia mai multor sate, ora[e [i trguri.
|n timp ce popula]ia Occidentului a avut de suferit din cauza
epidemiei de cium` de la mijlocul sec. al XIV-lea, locuitorii
}`rilor Romne s-au resim]it mai pu]in din aceast` cauz` [i
mai mult din cauza luptelor antiotomane.
|n spa]iul romnesc, a[ez`rile rurale au fost, la \nceput, pu]ine
[i r`sfirate, mai populate \n Transilvania dect \n Moldova [i
Muntenia. Coloniz`rile realizate de regalitatea maghiar` (cu
sa[i [i secui) \n Ardeal au m`rit densitatea demografic` a
zonei. Cre[terile demografice au fost \nso]ite, asemenea celor
din Occident, de defri[`ri masive [i asan`ri care au dus la o
extensie a agriculturii ([i, implicit, la \mbun`t`]irea condi]iilor
de trai) [i apari]ia mai multor sate, ora[e [i trguri.
}`ranii locuiau \n bordeie, realizate din chirpici, cu una sau
dou` camere [i \n locuin]e semi-\ngropate, \n timp ce boierii \[i
realizau locuin]e din piatr` [i c`r`mid`.
|n ceea ce prive[te alimenta]ia, locuitorii }`rilor Romne au
cunoscut foametea mult mai pu]in dect cei din restul Europei,
resim]ind-o \n special dup` calamit`]i naturale [i r`zboaie.
Dintre alimentele consumate enumer`m: carnea, legumele [i
zarzavaturile, mierea, fructele. Totu[i, \n perioada modern` se
\nregistreaz` o \nr`ut`]ire a resurselor alimentare, ]`r`nimea
suferind de boli de nutri]ie (podagra, de exemplu).

28

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

III. Agricultura [i tehnici agricole


|n Evul Mediu, societatea apusean` utiliza frecvent
asolamentul trienal, \n timp ce \n }`rile Romne cea mai des
folosit` tehnic` agricol` era aceea a asolamentului bienal.
Dac` \n Occident utilajele folosite \n agricultur` erau calitativ
superioare celor din }`rile Romne, acestea din urm`
compensau prin calitatea p`mnturilor. Din p`cate,
nesiguran]a (creat` de multe ori de r`zboaiele desf`[urate pe
teritoriul locuit de romni, att \n Evul Mediu, ct [i la \nceputul
modernit`]ii) [i obliga]iile crescute au f`cut ca ]`r`nimea s`
practice fie agricultura itinerant`, fie cea de subzisten]` [i,
astfel, s` nu exploateze la maxim rodnicia p`mntului.
Dup` reforma agrar` din 1864, agricultura \ncepe s` se
modernizeze lent.

Ora[ul [i trgul
a) Trgul reprezenta o a[ezare semi-urban` (ap`rut` \n Evul
Mediu) [i ini]ial era un sat mai vechi, a c`rui importan]` a
crescut datorit` drumului comercial pe care se afla sau
datorit` resurselor economice din respectiva regiune.
Apari]ia trgurilor a contribuit la dezvoltarea pie]ei interne [i
a tehnicilor de plat`.
Primele trguri au ap`rut \n Fran]a.
Func]iile economice ale trgului erau aproape \n \ntregime
comerciale, iar majoritatea locuitorilor erau \nc` lega]i de
agricultur`. Popula]ia nu era numeroas`.

Trgurile erau de dou` tipuri:


- cel propriu-zis, local, unde ]`ranii [i me[te[ugarii din
zonele \nvecinate schimbau o cantitate modest` de bunuri;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

29

- cel extins, la care veneau [i negustorii (pe lng` ]`rani [i


me[te[ugari); acest trg putea ]ine chiar [i s`pt`mni [i
se puteau comercializa mari cantit`]i de bunuri.
|ncepnd cu a doua jum`tate a sec. al XVIII-lea, trgurile din
Principate au c`p`tat o importan]` din ce \n ce mai mare.
Cunoscute sunt trgurile din Moldova, la \nfiin]area c`rora
evreii au jucat un rol important.
b) Ora[ul reprezenta, \nc` din Evul Mediu, un centru de
produc]ie [i de schimb. Acesta avea o varietate de func]ii:
economice, administrative, culturale [i religioase. Un ora[
era mai mare dect un trg, structura popula]iei era mai
complex` [i, \n mare m`sur`, angajat` \n activit`]i
neagricole.
|n Occidentul european, ora[ele au ap`rut fie la intersec]ia
unor drumuri comerciale, fie pe locul vechilor ora[e romane.
Totodat`, multe dintre ele au devenit mari centre culturale.
Cele mai vechi ora[e de pe teritoriul romnesc au ap`rut pe
]`rmul m`rii, continund pe cele antice (Cetatea Alb`,
Constan]a, Mangalia), apoi pe Dun`re (Vicina, Drstor, Br`ila,
Giurgiu, Severin), urmate de ora[ele medievale (care s-au
dezvoltat pe linia marilor drumuri comerciale).

|n Evul Mediu, \n Transilvania existau:


- ora[e libere rege[ti (Cluj, Trgu Mure[, Sibiu, Bra[ov,
Sighi[oara, Media[, Bistri]a, Sebe[);
- ora[e/trguri nobiliare (Dej, Turda Nou`, Aiud);
- trguri (Alba-Iulla, Trgu Secuiesc, Sfntu Gheorghe,
Hunedoara).
Ora[ele din Transilvania s-au bucurat de o autonomie
considerabil`, \n timp ce trgurile [i ora[ele din Moldova [i

30

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

}ara Romneasc` erau considerate proprietate a domniei.


Ora[ele transilvane, \n spe]` Bra[ovul [i Sibiul, au primit
privilegii economice att din partea regilor maghiari [i a
voievozilor ardeleni, ct [i din partea domnitorilor moldoveni [i
munteni. Primele privilegii de acest gen au fost date de
Ludovic I de Anjou (1358), Vladislav-Vlaicu (1368) [i Mircea
cel B`trn (1413).

Exemple de ora[e:
- \n Moldova: Baia, Suceava, Siret, Chilia, Cetatea Alb`, Ia[i
(care a fost ini]ial trg);
- \n }ara Romneasc`: Arge[, Cmpulung, Trgovi[te,
Bucure[ti.
Ora[ele, att cele din Europa de Vest, ct [i cele romne[ti au
fost locuite din Evul Mediu [i pn` la \nceputul modernit`]ii de:
- patriciat (reprezentat de proprietarii atelierelor, de
me[te[ugari [i negustori boga]i);
- p`tura intermediar` (profesori, medici, avoca]i);
- s`r`cime (me[teri, calfe, ucenici, negustori s`raci).
De asemenea, \n ora[e se g`seau breslele me[te[ugarilor.
Ora[ele romne[ti medievale erau conduse de un consiliu
comunal alc`tuit din 12 prgari (\n statele extracarpatice) [i
respectiv 12 jura]i (\n Transilvania), avnd \n frunte:
- \n Moldova: un [oltuz;
- \n Muntenia: un jude];
- \n Transilvania: un burgermeister.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

31

|n sec. al XVIII-lea
- cre[te importan]a ora[elor europene (datorit` revolu]iei
industriale), lucru care se resimte [i \n Principatele
Romne;
- ora[ele \ncep s` fie mult mai populate [i s` g`zduiasc`
primele fabrici;
- \n Principate, domnitorii \[i extind controlul asupra
ora[elor, \nlocuind organele administrative alese pe plan
local cu oameni numi]i de ei (\ntre care ispravnicul avea un
rol important).
|n sec. al XIX-lea
- popula]ia urban` se dubleaz`, \n urma cre[terii
demografice naturale [i \n urma migra]iilor de la sat la
ora[;
- burghezia \ncepe s` ocupe treptat pozi]ii tot mai
importante \n societate;
- apare, de asemenea, muncitorimea urban`;
- apar noi ora[e (Alexandria, Turnu Severin), altele sunt
reconstruite (Ploie[ti, Cmpulung, Trgovi[te);
- capitalele Ia[i [i Bucure[ti \ncep s` se modernizeze [i
apar preocup`ri \n vederea sistematiz`rii lor, dup` model
occidental.
|n sec XX
- ora[ele cunosc o important` dezvoltare edilitar`;
- \n timpul regimului comunist, ora[ele romne[ti cunosc
efectele industrializ`rii (poluare, sistematizare cu pre]ul
d`rm`rii a numeroase monumente istorice [i de cultur`,
precum [i a unor biserici).

32

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

2. Viziuni despre modernizare \n Europa secolelor XIX-XX:


curente [i politici culturale, identit`]i na]ionale [i identitate
european`
Modernizarea [i viziuni asupra moderniz`rii
Societatea european` a cunoscut \n secolele XIX-XX
transform`ri majore \n domeniile cultural, economic, politic [i
social, transform`ri denumite generic modernizare.
Procesul moderniz`rii s-a manifestat:
\n via]a cultural` [i social` prin:
- aplicarea unor politici culturale (m`surile luate de un stat
\n domeniul cultural):
- extinderea
alfabetiz`rii
[i
laicizarea
\nv`]`mntului;
- apari]ia unei culturi de mas` (cultura devine
un bun destinat maselor).
- apari]ia unor noi curente:
- artistice (romantismul, realismul, impresionismul, postimpresionismul, fauvismul,
simbolismul, arta abstract`, cubismul ) [i
- intelectuale (pozitivismul, evolu]ionismul,
relativismul, psihanaliza);
\n via]a politic` prin:
- apari]ia unor noi ideologii politice:
- conservatorismul [i
- liberalismul;
- democratizarea societ`]ii - Alexis de Tocqueville atrage
aten]ia \n lucrarea sa Despre democra]ie \n America,
1835, asupra avantajelor sistemului politic democratic:
- asigur` alternan]a la putere a diferitelor
grup`ri politice;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

33

- favorizeaz` cre[terea economic`, protec]ia


bunurilor [i a drepturilor cet`]enilor;
- este expresia suveranit`]ii poporului).
\n via]a economic` prin:
- revolu]ia industrial` (ap`rut` \n Anglia \n sec. al XVIII-lea),
- urbanizare;
- introducerea noilor inven]ii tehnologice (ma[ina cu aburi,
locomotiva, automobilul, avionul, telefonul, radioul,
computerul, robo]ii industriali, sateli]ii, internetul etc.);
- globalizarea.
|n cultura secolelor XIX-XX se manifest` diferite curente
artistice [i intelectuale:
a) artistice
- romantismul (punea accent pe sensibilitate [i
exteriorizarea sentimentelor) V. Hugo, M. Eminescu,
lordul Byron;
- realismul (descria realitatea a[a cum era) Balzac,
Dostoievski, I. L. Caragiale;
- expresionismul (reda eroi zbuciuma]i [i tensiuni interioare)
F. Kafka, J. Joyce;
- impresionismul (artistul reda realitatea sub efectul
impresiei provocate de obiecte, natur`, fiin]e) Claude
Monet, Camille Pissaro, Jean Manet, N. Grigorescu;
- simbolismul (realitatea era sugerat` cu ajutorul
simbolurilor) Ch. Baudelaire, G. Bacovia;
- cubismul (oamenii, obiectele, natura erau \nf`]i[ate cu
ajutorul figurilor geometrice) Pablo Picasso;
- dadaismul ini]iat de un romn, Tristan Tzara, care era o
reac]ie la ira]ionalismul primului r`zboi mondial.

34

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

b) intelectuale
- pozitivismul (punea accent pe ra]iune [i cunoa[tere) Auguste Compte;
- evolu]ionismul (toate fiin]ele vii se \nscriu pe o linie de
dezvoltare ascendent`); -Ch. Darwin;
- psihanaliza (analiza viselor [i a subcon[tientului uman) Sigmund Freud;
- teoria relativit`]ii conceput` de Albert Einstein;
- intui]ionismul lui Henri Bergson (intui]ia este un adev`rat
instrument de cunoa[tere);
- existen]ialismul (existen]a uman` este privit` ca o rela]ie
problematic` [i precar` cu tot ce exist`) - J.P. Sartre,
Soeren Kierkegaard.
Viziuni asupra moderniz`rii
Au fost propuse de dou` ideologii:
a) conservatorismul este o ideologie care pretinde
respectarea ordinii tradi]ionale, p`strarea institu]iilor deja
existente [i respinge schimb`rile bru[te; a fost teoretizat`
\n sec. al XVIII-lea de englezul Edmund Burke;
b) liberalismul este o ideologie ap`rut` \n Anglia, tot \n sec. al
XVIII-lea, ca o reac]ie la conservatorism, teoreticianul ei
fiind John Stuart Mill. Liberalismul pune \n prim plan
libertatea [i individul. Ideologia liberal` promoveaz`:
pe plan politic:
- separarea puterilor \n stat;
- votul cenzitar;
- drepturi [i libert`]i cet`]ene[ti.
pe plan economic:
- ini]iativa privat`;
- neinterven]ia statului \n economie.
pe plan cultural: dreptul la educa]ie.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

35

Societatea romneasc` a preluat \n sec. al XIX-lea cele dou`


ideologii de mai sus. Totodat`, oamenii politici [i de cultur`
romni au privit modernizarea din mai multe perspective.
Astfel:
conservatorii romni doreau s` realizeze modernizarea
]innd cont de structurile [i valorile culturale tradi]ionale
(politica pa[ilor m`run]i). De asemenea, ei sus]ineau ca
institu]iile aduse din Occident constituie forme f`r` fond,
conform teoriei lui Titu Maiorescu.
liberalii romni doreau valorificarea resurselor [i a
energiilor na]ionale necesare dezvolt`rii [i moderniz`rii
societ`]ii romne[ti (politica prin noi \n[ine); totodat`, ei
acceptau importul de capital str`in, cu condi]ia s` nu
lezeze interesele statului romn.
sem`n`tori[tii, ca [i poporani[tii, erau sus]in`torii
caracterului agrar al societ`]ii romne[ti. |n timp ce
sem`n`tori[tii (grupa]i \n jurul lui Nicolae Iorga) propuneau
idealul unei societ`]i rurale bazate pe tradi]ie [i opuse
restructur`rii capitaliste, poporani[tii (condu[i de
Constantin Stere) propuneau o reform` de amploare a
satului romnesc.
europeni[tii (Eugen Lovinescu, {tefan Zeletin) [i
tradi]ionali[tii (Lucian Blaga, Nechifor Crainic, Constantin
R`dulescu-Motru) [i-au expus ideile dup` realizarea
Romniei Mari. Primii considerau c` occidentalizarea
Romniei era imperios necesar` tocmai din prisma faptului
c` ]ara noastr` este o parte component` a Europei (care
preluase modelul de dezvoltare occidental). Pe de alt`
parte, tradi]ionali[tii credeau \n caracterul predominant
rural al Romniei [i se opuneau oric`ror importuri
institu]ionale [i culturale din Occident.
Dup` 1989, modernizarea Romniei s-a realizat \n condi]iile
revenirii la democra]ie [i este facilitat` ast`zi de aderarea ]`rii
noastre la Uniunea European`.

36

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Identit`]i na]ionale
Ideea de identitate na]ional` este legat` de ideea de na]iune
[i de cea de stat-na]iune.
Identitatea na]ional` se caracterizeaz` prin urm`toarele
elemente:
- limba;
- cultura na]ional`;
- valorile comune na]iunii;
- simbolurile na]ionale (steag, imn, personalit`]i istorice [i
culturale, realiz`ri de referin]`);
- istoria;
- teritoriul istoric;
- institu]iile politice.
Conceptul de identitate na]ional` are la origine, pentru cele
mai multe popoare europene, principiul na]ionalit`]ilor ap`rut \n sec. al XIX-lea [i care a generat toate mi[c`rile
politice menite s` realizeze statele na]ionale independente
(cea mai reprezentativ` fiind revolu]ia pa[optist`). Obiectivul
na]ional s-a realizat de cele mai multe ori pe calea armelor
(vezi cazul romnilor, al italienilor [i al germanilor). Totodat`,
ideea de identitate na]ional` a cunoscut particularisme [i
forme agresive [i xenofobe (aici se \nscriu doctrinele
expansioniste: pangermanism, panslavism, precum [i
doctrinele totalitare din sec. al XX-lea).
Ast`zi, Uniunea European` trebuie s` aib` \n vedere
respectarea identit`]ii na]ionale a fiec`rui stat-membru [i,
totodat`, s` determine aceste state s` con[tientizeze
identitatea lor european`.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

37

Identitate european`
Baza identit`]ii europene este reprezentat` de:
- civiliza]ia greac`;
- alc`tuirea politic` roman`;
- cre[tinism.
Identitatea european` a stat la baza contur`rii ideii europene
(ce promoveaz` unitatea statelor Europei). Aceast` idee a fost
transpus` \n practic` prin diferite proiecte, planuri de unificare
european` (Imperiul Roman, Imperiul Carolingian, Imperiul
Napoleonian, Paneuropa ini]iat` \n 1920 de Richard
Coudenhove-Kalergi, planurile lui Carlo Sforza [i ale lui Aristide
Briand privind realizarea Statelor Unite ale Europei etc.).
Identitatea european` se manifest` prin:
identitate politic`, pus` \n practic` prin demersurile ce au
dat na[tere Uniunii Europene:
- Declara]ia Schuman (9 mai 1950);
- nfiin]area Comunit`]ii Europene a C`rbunelui
[i a O]elului (1950);
- \nfiin]area Comunit`]ii Economice Europene
(1957);
- instituirea Uniunii Europene \n urma semn`rii
Tratatului de la Maastricht (1992);
- Tratatul de la Amsterdam (1997);
- Tratatul de la Nisa (2000);
- Proiectul de tratat pentru Constitu]ia Europei.
identitate economic`, realizat` prin crearea unei pie]e [i a
unei monede unice;
identitate cultural`;
simboluri ale Uniunii Europene (steagul cu cele 12 stele pe
fond albastru, imnul Europei -Oda bucuriei, parte a
Simfoniei a IX-a a lui Beethoven, moneda euro, ziua
Europei - 9 mai, pa[aportul european).

38

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

3. Politicile culturale [i romnii din afara grani]elor.


Diversitatea etnic`, confesional` [i solu]iile politice \n
Romnia modern`. Minorit`]i na]ionale \n Romnia
secolului XX
Politicile culturale [i romnii din afara grani]elor
Odat` cu formarea statului na]ional, \n timpul lui Alexandru
Ioan Cuza, \n afara acestuia a r`mas un mare num`r de
romni (\n Transilvania, Bucovina, Basarabia, Pen.
Balcanic`), care au constituit diaspora romneasc`. Ace[tia
au avut o soart` diferit`, \ntruct s-au aflat sub st`pniri
str`ine diferite. Astfel, Transilvania [i Bucovina f`ceau parte,
\ncepnd cu 1867, din Imperiul Austro-Ungar; Basarabia era
integrat` din 1812 Imperiului Rus, iar romnii de la sud de
Dun`re au fost inclu[i \n statele balcanice, formate \n secolele
XIX-XX.
|n perioada 1859-1918, obiectivele romnilor din afara
grani]elor au fost:
- \mpiedicarea politicii de dezna]ionalizare la care erau
supu[i;
- strngerea leg`turilor avute cu romnii din Regat;
- promovarea unirii cu ]ara.
Transilvania
1861 \nfiin]area la Sibiu a Asocia]iei transilvane pentru literatura romn` [i cultura poporului romn (ASTRA),
ce a jucat un rol determinant \n mi[carea na]ional` a
romnilor transilv`neni;
1867 realizarea dualismului austro-ungar; Transilvania este
pus` sub administrare maghiar`, iar Bucovina sub cea
austriac`;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

39

1868 adoptarea legii na]ionalit`]ilor prin care se recuno[tea


existen]a unei singure na]iuni politice (cea maghiar`),
iar limba maghiar` era stabilit` ca limb` de stat;
1868 parlamentul maghiar recunoa[te att Biserica
ortodox` (condus` de mitropolitul Andrei {aguna), ct
[i Biserica greco-catolic`;
1868 Pronunciamentul de la Blaj ini]iat de romni, \n care se
cerea abrogarea unirii cu Ungaria [i recunoa[terea
autonomiei Transilvaniei;
1879 legea Trefort introduce limba maghiar` ca materie obligatorie \n [colile elementare;
1884 apari]ia ziarului Tribuna, editat de Ioan Slavici la
Sibiu;
1890 \nfiin]area la Bucure[ti a Ligii pentru Unitatea Cultural` a Tuturor Romnilor, care a sus]inut [i activitatea
cultural` a romnilor din afara grani]elor;
1892 Memorandumul romnilor adresat \mp`ratului Franz
Iosif, \n care se cerea ca na]iunea romn` s` fie
recunoscut` ca na]iune politic`; guvernul de la
Bucure[ti a intervenit pentru achitarea autorilor
acestui memoriu (care fuseser` \nchi[i pentru aceast`
ac]iune);
1907 legile Apponyi hot`r`sc desfiin]area [colilor confesionale romne[ti.
Bucovina
- \nv`]`mntul \n limba romn` era pu]in \ncurajat, \n acest
sens autorit`]ile ducnd o politic` de germanizare;
- aici au func]ionat diferite societ`]i na]ional-culturale
(Arboroasa-1876, Academia ortodox`-1881, {coala
Romn`-1888);
- au fost editate publica]ii care au sus]inut ideea unit`]ii [i
solidarit`]iii na]ionale (Gazeta Bucovinei, Junimea
literar`, Glasul Bucovinei).

40

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Basarabia
- autorit`]ile au dus o politic` de rusificare;
- au fost editate publica]ii care militau pentru ideea na]ional`
(Basarabia, Cuvnt moldovenesc);
- au activat asocia]ii \n scopul cultiv`rii limbii [i a con[tiin]ei
na]ionale.
Romnii de la sud de Dun`re
- sprijinirea lor din punct de vedere cultural a fost ini]iat` de
domnul Al. I. Cuza, care a creat la Bucure[ti un institut
menit s`-i preg`teasc` pe tinerii aromni s` devin`
profesori pentru confra]ii lor. De asemenea, au fost alocate
sume de bani pentru func]ionarea [colilor romne[ti de la
sud de Dun`re.
Dup` instaurarea comunismului \n ]ara noastr`, romnii din
afara grani]elor (cei din Basarabia, Bucovina de Nord, ca [i cei
pleca]i \n exil) nu au avut parte de ajutor din partea statului
romn, iar unii chiar au avut de suferit, fiind privi]i ca du[mani
ai regimului.
Dup` 1989 au \nceput s` se refac` leg`turile dintre romnii
din ]ar` [i cei din afar`. Dintre m`surile luate de statul romn
\n sprijinul cona]ionalilor enumer`m:
- \nfiin]area unor organisme guvernamentale [i funda]ii
pentru men]inerea rela]iilor cu romnii de pretutindeni
(Direc]ia pentru romnii din diaspor` din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, Funda]ia Cultural`
Romn`);
- editarea de publica]ii destinate romnilor;
- organizarea de manifest`ri culturale;
- acordarea de burse [colare elevilor [i studen]ilor din
Basarabia [i Bucovina de Nord;
- finan]area [colilor romne[ti din str`in`tate;
- ajutoare financiare pentru cazurile medicale deosebite etc.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

41

Diversitate etnic` [i confesional` [i solu]iile politice \n


Romnia modern`
Romnia este un stat pluri-etnic [i pluri-confesional.
|n Romnia modern` au tr`it, pe lng` romnii majoritari:
- maghiari;
- sa[i;
- secui;
- evrei;
- rromi (]igani);
- turci;
- t`tari;
- srbi;
- polonezi etc.
Din punct de vedere confesional, statul romn a \nglobat
adep]i ai mai multor religii [i confesiuni:
- ortodoc[i;
- greco-catolici;
- catolici;
- protestan]i;
- mozaici;
- mahomedani;
- armeni.
Solu]iile politice luate de statul romn cu privire la aceste
minorit`]i au marcat, pozitiv sau negativ, evolu]ia statului romn.
De exemplu, art.7 din Constitu]ia din 1866 preciza c` doar
str`inii de rituri str`ine pot dobndi cet`]enia romn`, ceea ce
\i excludea inclusiv pe evrei. Totu[i, o parte dintre ace[tia au
primit cet`]enia romn` dup` modificarea art.7 din Constitu]ia
din 1866, condi]ie pus` de Congresul de la Berlin pentru
recunoa[terea independen]ei statale a Romniei (cei care
luptaser` \n R`zboiul de Independen]` au fost primii care au
beneficiat de aceast` m`sur`).
|n ceea ce-i prive[te pe rromi, ace[tia au fost elibera]i din robie
\ntre 1834-1856, prin m`suri luate de domnii regulamentari.

42

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Minorit`]i na]ionale \n Romnia secolului XX


Situa]ia minorit`]ilor din Romnia s-a reglementat dup`
realizarea Marii Uniri din 1918, eveniment \n urma c`ruia
procentul minorit`]ilor a crescut (28,1% din popula]ie). La
diversitatea etnic` s-a ad`ugat cea confesional`. De[i dup`
1918, unii dintre minoritari au ales s` p`r`seasc` statul
romn, mul]i au r`mas \n continuare \ntre grani]ele acestuia.
M`suri luate de statul romn \n perioada interbelic`:
- 1919 -Tratatul privind protec]ia minorit`]ilor semnat de
Romnia \n cadrul Conferin]ei de Pace;
- acordarea, prin Constitu]ia din 1923, a tuturor drepturilor
[i libert`]ilor cet`]ene[ti romnilor, f`r` deosebire de
origine etnic`, de limb` sau religie (art. 5, 6, 7);
- \nfiin]area de [coli \n limbile minorit`]ilor na]ionale,
prev`zut` de legea \nv`]`mntului din 1924, cu obliga]ia
studierii limbii romne [i a pred`rii \n limba romn` a
istoriei [i geografiei Romniei;
- 1929 - legea electoral` stabilea reprezentarea minorit`]ilor \n Parlamentul Romniei.
Din p`cate, Romnia interbelic` s-a confruntat, ca [i alte state
europene, cu mi[c`ri [i legi antisemite. Printre grup`rile
politice cu atitudine antisemit` s-au num`rat Liga Ap`r`rii
Na]ional-Cre[tine (LANC) [i Garda de Fier. Cele mai drastice
m`suri xenofobe au fost luate \n timpul domniei autoritare a lui
Carol II [i al guvern`rii antonesciene:
- 1938-1939 - retragerea cet`]eniei romne unui num`r de
peste 200 000 de evrei;
- 1940 - trecerea propriet`]ilor evreie[ti \n posesia statului
romn;
- excluderea avoca]ilor evrei din barou;
- concedierea angaja]ilor evrei;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

43

- eliminarea evreilor din \nv`]`mnt etc.


- 1941 - pogromul de la Bucure[ti [i pogromul de la Ia[i,
c`rora le-au c`zut victime \ntre 4000 [i 12 000 de evrei;
- septembrie-decembrie 1941 - deportarea evreilor din
Basarabia, Bucovina de Nord [i de Sud (peste 120 000) \n
Transnistria, care se g`sea sub administra]ie romneasc`;
- 1942 - rromii nomazi au fost deporta]i \n Transnistria.
R`sturnarea regimului condus de Ion Antonescu (23 august
1944) a dus la abolirea legisla]iei antisemite din Romnia. A
fost rndul minorit`]ii germane s` fie persecutat`, acuzat`
fiind de colabora]ionism cu Germania nazist`. Mul]i sa[i au
fost deporta]i \n lag`re de munc` din URSS. Totu[i, germanii
din Romnia nu au fost expulza]i (cum s-a \ntmplat \n
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia), iar \ncepnd cu 1967 statul
romn le-a permis sa[ilor s` emigreze \n RFG \n schimbul
unor sume de bani (acela[i lucru s-a \ntmplat [i \n cazul
evreilor).
|n ceea ce-i prive[te pe rromi, guvernele comuniste i-au supus
pe ace[tia unui program de sedentarizare [i de asimilare.
Minoritatea maghiar` a reprezentat cea mai numeroas`
comunitate etnic` \n anii comunismului, \n favoarea c`reia a
fost creat`, \n 1952, Regiunea Autonom` Maghiar`
(desfiin]at` ulterior \n 1968, \n timpul regimului lui N.
Ceau[escu).
Constitu]iile statului comunist romn (1948,1952 [i 1965)
garantau egalitatea de drepturi \ntre romni [i minoritari. Din
p`cate, regimul comunist a \nc`lcat att drepturile romnilor,
ct [i pe cele ale minorit`]ilor.
Constitu]ia din 1991 a statuat principii democratice, precum
egalitatea \n drepturi a tuturor cet`]enilor romni, indiferent de
etnie. Ast`zi, minorit`]ile din Romnia sunt reprezentate [i \n
Parlament.

44

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

4. Secolul XX \ntre democra]ie [i totalitarism. Ideologii [i


practici politice \n Romnia [i \n Europa
|nfruntarea dintre democra]ie [i totalitarism este una dintre
caracteristicile secolului al XX-lea.
Tr`s`turile regimului democratic:
- separarea puterilor \n stat;
- respectarea drepturilor [i libert`]ilor cet`]ene[ti;
- egalitatea \n fa]a legii;
- puterea se afl` \n mna poporului, care guverneaz` prin
reprezentan]i ale[i;
- pluralism politic;
- economie de pia]`;
- promoveaz` statul de drept (\n care nimeni nu e mai
presus de lege).
Tr`s`turile comune ale regimurilor totalitare (comunism,
fascism, nazism):
- nesepararea puterilor \n stat;
- nerespectarea drepturilor [i libert`]ilor cet`]ene[ti;
- existen]a partidului unic, care de]ine puterea politic`;
- promovarea cultului personalit`]ii;
- aplicarea cenzurii;
- demagogie [i propagand`;
- interesele individului sunt subordonate intereselor statu-lui;
- regimul este men]inut prin teroare [i violen]` cu ajutorul
poli]iei, armatei [i a poli]iei politice (Ceka, NKVD, KGB - \n
URSS; Gestapo \n Germania nazist`, Securitatea \n
Romnia comunist`);
- statul se implic` \n toate domeniile de activitate (inclusiv \n
via]a privat` a cet`]enilor s`i);

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

45

- oponen]ii regimului sunt extermina]i sau trimi[i \n \nchisori


(epurare politic`).
Cauzele apari]iei regimurilor totalitare:
- frustr`rile provocate de tratatele de pace \ncheiate \n urma
primului r`zboi mondial;
- instabilitatea economic` din diferite ]`ri europene, care a
culminat cu marea criz` economic` din anii 1929-1933;
- crizele sociale.
Regimurile totalitare au ap`rut \n perioada interbelic`:
- cele de extrem` dreapt`:
- \n Italia (condus` de Benito Mussolini), \n anul
1922;
- \n Germania (condus` de Adolf Hitler), \n anul
1933;
- \n Ungaria (condus` de amiralul Horthy), \n
anul 1919;
- \n Spania (condus` de generalul Franco), \n
anul 1939;
- \n Portugalia (condus` de Salazar), \n anul
1932.
- cel de extrem` stng`:
- \n URSS (condus` de Lenin, ulterior de
Stalin), \n anul 1917, cnd bol[evicii au
preluat puterea.
Regimurile de extrem` dreapt` au fost \nvinse \n al doilea
r`zboi mondial. Comunismul \ns` a supravie]uit [i dup`
terminarea marii conflagra]ii, fiind instaurat [i \n alte ]`ri - \n
mod for]at, de cele mai multe ori, cu ajutorul Armatei Ro[ii
(instrumentul militar al URSS). Astfel, ]`ri din Europa (Ungaria,
Romnia, Germania de Est, Cehoslovacia etc.), din Asia
(China, Coreea de Nord), dar [i America Latin` (Cuba) au
cunoscut regimuri comuniste.

46

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Regimurile totalitare au cunoscut [i tr`s`turi distincte. Astfel:


a) comunismul promova:
- colectivizarea [i industrializarea;
- na]ionalizarea bunurilor;
- ateismul;
- desfiin]area propriet`]ii private [i \nl`turarea burgheziei;
- dictatura proletariatului.

b) nazismul promova:
- rasismul;
- antisemitismul;
- ideea cre`rii unui spa]iu vital \n care s` tr`iasc` rasa
arian`; spa]iul vital trebuia epurat de rasele inferioare
(evreii, ]iganii, slavii) [i putea fi realizat prin expansiune
teritorial`.
|n perioada interbelic`, majoritatea statelor europene au
cunoscut regimuri democratice [i au f`cut eforturi pentru
men]inerea unui climat de pace. }`rile europene democratice
au cunoscut, ca form` de organizare statal`, fie republica
(Fran]a, Polonia, Finlanda, Cehoslovacia), fie monarhia
constitu]ional` (Romnia, Marea Britanie, Belgia, statele
nordice). Totu[i [i \n aceste ]`ri democratice au func]ionat
partide extremiste (de exemplu, \n Romnia: LANC-1923;
Legiunea Arhanghelului Mihail-1927, transformat` ulterior \n
Garda de Fier).

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

47

M`surile luate de statele democratice vizavi de regimurile


totalitare au fost:
a) \n perioada interbelic`
- crearea unei organiza]ii mondiale numite Liga Na]iunilor;
- crearea unor alian]e regionale (Mica |n]elegere, Antanta
Balcanic`);
- semnarea unor tratate interna]ionale (Pactul Briand-Kellogg);
- izolarea diplomatic` a statelor revizioniste;
- conciliatorismul (care nu a fost o atitudine \n]eleapt` a
marilor puteri europene).

b) \n perioada postbelic`
- crearea Planului Marshall (1947);
- crearea alian]ei politico-militare NATO (1949);
- ajutorul economic [i militar dat de SUA ]`rilor care respingeau
instaurarea comunismului, \n cadrul R`zboiului Rece.
Erodarea sistemului comunist a avut loc [i din interiorul s`u, prin
mi[c`rile antisovietice ce s-au desf`[urat \ntre 1953 [i 1989:
- \n 1953 - Republica Democrat` German`;
- \n 1956 - Polonia [i Ungaria ;
- \n 1968 - Cehoslovacia;
- \n 1980 - crearea sindicatului liber Solidaritatea \n Polonia;
- \n 1987 - Romnia;
- \n 1989 - Cehoslavacia, RDG, Romnia.
C`derea regimurilor comuniste din Europa \n cursul anului
1989 a prefigurat sfr[itul URSS, care s-a dizolvat oficial \n
1991. Un rol important \n acest demers de dezintegrare l-au
jucat [i m`surile ultimului conduc`tor comunist al URSS,
Mihail Gorbaciov, care a dorit reformarea comunismului.

48

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Studiu de caz: Construc]ia democra]iei [i ideologia


totalitar` \n Romnia. Oameni, fapte [i idei

Construc]ia democra]iei [i ideologia totalitar` \n Romnia


Pe parcursul sec. al XX-lea, Romnia, asemenea altor state
europene, cunoa[te att regimuri democratice, ct [i
dictatoriale (autoritare [i totalitare).
La construc]ia democra]iei romne[ti [i-au adus aportul
domnia/monarhia, partidele politice tradi]ionale (Partidul
Liberal, Partidul Conservator, Partidul Na]ional }`r`nesc),
precum [i oameni politici de vaz`.
Construc]ia democra]iei a \nceput \n timpul domniilor lui Al. I.
Cuza (1859-1866) [i Carol I (1866-1914), continund \n timpul
regelui Ferdinand, ace[tia contribuind la modernizarea [i
consolidarea statului romn.
Principiile democratice au fost prev`zute \n constitu]iile
adoptate (\n 1866, 1923).
Pn` la izbucnirea primul r`zboi mondial, democra]ia
romneasc` a fost limitat` de lipsa votului universal (cel
exercitat fiind pe atunci votul cenzitar), acordat \n 1918.
Totodat`, rezolvarea problemei agrare prin \mpropriet`rirea
]`ranilor (1918-1921), precum [i \nfiin]area partidelor ce
apar]ineau minorit`]ilor au impulsionat via]a politic`.
Istoria Romniei interbelice [i postbelice s-a desf`[urat pe
mai multe coordonate:
1919-1938 - regim democratic;
1938-1940 - regim autoritar;
1940-1944 - regim dictatorial;
1944-1947 - regim pseudo-democratic;
1947-1989 - regim totalitar comunist;
1990 - revenirea la regimul democratic.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

49

Ideologia totalitar` a fost prezent` [i \n Romnia interbelic`


prin:
- extrema stng` reprezentat` de Partidul Comunist (creat
\n 1921 [i scos \n afara legii \n 1924);
- extrema dreapt`, mult mai activ`, reprezentat` de:
- Liga Ap`r`rii Na]ional-Cre[tine (LANC), ap`rut` \n
1923 [i condus` de A.C. Cuza;
- Legiunea Arhanghelului Mihail, \nfiin]at` \n 1927.
Comuni[tii romni, instrumenta]i de URSS, urm`reau
dezmembrarea teritoriului Romniei [i transformarea acesteia
\ntr-o republic` socialist`. Din cauza acestor idei, Partidul
Comunist a fost scos \n afara legii \n 1924 (revenind pe scena
politic` la 23 august 1944 [i prelund treptat puterea). Totu[i,
comunismul nu a avut priz` \n societatea romneasc`
interbelic`, spre deosebire de extrema dreapt`, reprezentat`
de mi[carea legionar`.
Aceast` mi[care legionar` a fost condus` de Corneliu Zelea
Codreanu (care \[i spunea c`pitan) [i, ulterior, de Horia
Sima [i a practicat violen]a fa]` de evrei, adversari politici [i
autorit`]i, mergnd pn` la asasinatul politic (printre victimele
legionarilor num`rndu-se Ion. G. Duca, prim-ministru \n 1933
[i istoricul Nicolae Iorga). Pentru o scurt` perioad` de timp (sep.
1940-ian.1941), legionarii au condus statul romn, \mpreun` cu
generalul Ion Antonescu, perioad` \n care s-au dedat la
persecu]ii [i diferite abuzuri. Antonescu i-a \ndep`rtat, din
aceast` cauz`, de la guvernare.
Regimul totalitar pe deplin cunoscut de societatea
romneasc` a fost cel comunist, instaurat cu ajutorul URSS \n
1947. Romnia a renun]at la monarhie [i a fost proclamat`
republic` popular`. Ea a fost condus` de Gheorghe
Gheorghiu Dej (1948-1965), urmat de Nicolae Ceau[escu
(1965-1989). Revenirea la democra]ie s-a realizat \n urma
revolu]iei din decembrie 1989, care a r`sturnat regimul
comunist din Romnia.

50

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Oameni, fapte, idei

Alexandru Ioan Cuza domnul Unirii;


- ini]iatorul reformelor de unificare [i modernizare a statului
romn:
- legea seculariz`rii averilor m`n`stire[ti - 1863;
- legea agrar` - 1864;
- legea instruc]iunii publice-1864;
- legea privind autocefalia Bisericii Ortodoxe
Romne-1864;
- adopt`, \n urma loviturii de stat din mai 1864, Statutul
Dezvolt`tor al Conven]iei de la Paris care l`rgea atribu]iile
domnitorului;
- silit s` abdice \n februarie 1866.
Carol I domn al Romniei (1866-1881) [i rege al Romniei
(1881-1914);
- de origine german`, membru al familiei HohenzollernSigmaringen;
- adus ca domn al Romniei dup` abdicarea lui Cuza;
- a contribuit la modernizarea statului;
- s-a dedicat ob]inerii independen]ei;
- a sprijinit mi[carea na]ional` a romnilor din afara grani]elor;
- a impus, \n 1895, rotativa guvernamental`;
- a sprijinit impunerea unor oameni politici;
- a al`turat Romnia Triplei Alian]e (1883).
Ion I. C. Br`tianu a tr`it \ntre 1864-1927;
- fiul omului politic Ion C. Br`tianu;
- de profesie inginer;
- a fost prim-ministru al Romniei \n mai multe rnduri;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

51

- a contribuit la luarea deciziei prin care Romnia intra \n


r`zboi al`turi de Antant`;
- a militat pentru realizarea reformei electorale [i a celei
agrare (puse \n practic` dup` primul r`zboi mondial);
- a avut un rol important \n adoptarea Constitu]iei din 1923.
Iuliu Maniu a tr`it \ntre 1873-1953;
- doctor \n drept;
- a fost un membru activ al Partidului Na]ional Romn din
Transilvania, devenind vicepre[edinte al acestuia \n 1904;
- a avut un rol decisiv \n marele act de la 1 Decembrie 1918;
- personalitate marcant` a Partidului Na]ional }`r`nesc;
- a ocupat \n mai multe rnduri func]ia de prim-ministru \n
fruntea guvernelor ]`r`niste;
- adversar al regelui Carol II \n \ncercarea acestuia de a
impune un regim autoritar;
- critic al politicii de ced`ri teritoriale practicat` de Carol II;
- a protestat \mpotriva abuzurilor [i a crimelor f`cute de
legionari;
- \n timpul celui de-al doilea r`zboi mondial, a respins ideea
continu`rii luptelor dincolo de Nistru [i a fost partizanul
tratativelor cu Na]iunile Unite;
- a participat la actul de la 23 august 1944, care s-a soldat
cu r`sturnarea regimului antonescian;
- a \ncercat s` \mpiedice instaurarea comunismului \n
Romnia;
- \n urma unei \nscen`ri (la T`m`d`u, 1947) el [i al]i lideri ai
PN} au fost aresta]i [i condamna]i la \nchisoare pe via]`;
- a murit \n \nchisoarea comunist` de la Sighet, la vrsta de
80 de ani.

52

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Petru Groza a tr`it \ntre 1884-1958;


- doctor \n drept;
- membru al Partidului Poporului (condus de Al. Averescu)
[i, ulterior, al Frontului Plugarilor;
- \ncepnd cu anii 30 ai sec. al XX-lea a sprijinit financiar
Partidul Comunist; din cauza leg`turilor cu acesta a fost
\nchis, doar pentru scurt timp \ns`;
- a fost numit, datorit` presiunilor f`cute de sovietici, primministru al primului guvern procomunist romn, favoriznd
\n aceast` calitate ascensiunea politic` a Partidului
Comunist din Romnia;
- a ini]iat reforma agrar` din 1945;
- a participat la ac]iunea prin care regele Mihai a abdicat (30
dec. 1947);
- a ocupat func]ia de pre[edinte al Prezidiului Marii Adun`ri
Na]ionale (dup` ce Gheorghe Gheorghiu Dej a devenit
prim-ministru \n 1952).

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

53

5. Constitu]iile din Romnia


Primele Constitu]ii ale statului modern romn au fost
precedate de acte cu caracter constitu]ional:
- declara]ii de principii (Cererile norodului romnesc
redactate \n 1821, \n timpul revolu]iei conduse de Tudor
Vladimirescu);
- declara]ii de drepturi (Proclama]ia de la Islaz, ca de altfel
[i celelalte programe revolu]ionare pa[optiste);
- proiecte de reform` (Constitu]ia c`rvunarilor redactat`
de Ionic` T`utul \n 1822 [i Os`bitul Act de numire a
suveranilor romnilor redactat de Ion Cmpineanu \n
1838);
- rezolu]iile adun`rilor ad-hoc din Moldova [i }ara
Romneasc`, \n 1857.
Istoria constitu]ional` a Romniei \ntre 1859-1991 cunoa[te
mai multe perioade:
a) etapa de implementare a institu]iilor constitu]ionale (24
ianuarie 1859-1 iulie 1866);
b) etapa de continuitate a acestor institu]ii (1 iulie 1866-20
februarie 1938);
c) etapa de instabilitate constitu]ional` (20 februarie 1938-30
decembrie 1947);
d) etapa dictaturii comuniste (30 decembrie 1947-decembrie
1989);
e) etapa revenirii la sistemul democratic, fapt statuat prin
adoptarea Constitu]iei din 1991.
Constitu]iile statului romn au fost reprezentate de:
1. Regulamentele Organice - primele documente cu caracter
constitu]ional din istoria modern` romneasc`, redactate \n
timpul ocupa]iei ruse[ti a Principatelor (1828-1834); au fost
aplicate \n perioada 1831-1858 (}ara Romneasc`) [i 18321858 (Moldova).

54

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

2. Conven]ia de la Paris - elaborat` de Marile Puteri,


prevederile ei au fost puse \n aplicare \n Principate \ntre 18581864; printre aceste prevederi se num`ra [i aceea a unirii
Moldovei cu Muntenia, lucru realizat de Al.I. Cuza \n 1859,
precum [i separarea puterilor \n stat.
3. Statutul Dezvolt`tor al Conven]iei de la Paris - adoptat de
domnul Al. I. Cuza, \n urma loviturii de stat din 2 mai 1864;
prevedea atribu]ii l`rgite pentru domn, precum [i \nfiin]area
Corpului Ponderator, al doilea Corp legislativ (viitorul Senat).
4. Constitu]ia din 1866
prima constitu]ie romneasc` \n adev`ratul sens al
termenului (lege fundamental` a unui stat);
a avut ca model Constitu]ia Belgiei din 1831, care era
considerat` cea mai liberal` la momentul respectiv;
nu a fost supus` aprob`rii marilor puteri europene;
a fost promulgat` de domnul Carol de HohenzollernSigmaringen pe 1 iulie 1866;
structurat` pe 8 titluri;
impunea numele oficial al statului Romnia;
forma de organizare statal` era cea de monarhie
constitu]ional` ereditar`;
men]iona principiul suveranit`]ii na]ionale;
impunea principii liberale:
- separarea puterilor \n stat [i
- respectarea drepturilor [i libert`]ilor cet`]ene[ti;
drepturile [i libert`]ile cet`]ene[ti prev`zute:
- dreptul la liber` asociere;
- libertatea persoanei;
- inviolabilitatea domiciliului [i a propriet`]ii;
- libertatea con[tiin]ei, a cuvntului, a presei;
- dreptul la educa]ie (\nv`]`mntul primar fiind
obligatoriu [i gratuit).

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

55

puterea era \mp`r]it` \n trei:


a) puterea executiv` de]inut` de Domn [i de guvern.
Domnul avea prerogative largi:
- numea [i revoca mini[trii;
- avea drept de amnistie politic`;
- numea [i confirma \n toate func]iile publice;
- era [eful armatei;
- acorda distinc]ii [i decora]ii;
- avea dreptul de a bate moned`;
- putea declara r`zboi [i \ncheia tratate.
Guvernul era condus de un prim-ministru ales de Domn;
primul-ministru alegea Cabinetul (echipa de mini[tri)
care trebuia aprobat de monarh.
b) puterea legislativ` de]inut` de Domn [i de Parlament.
Domnul:
- avea ini]iativ` legislativ`;
- sanc]iona [i promulga legile;
- avea drept de veto.
Parlamentul:
- ales prin vot cenzitar;
- era bicameral (format din Senat [i Adunarea
Deputa]ilor, aceasta din urm` elabornd
bugetul);
- avea rolul de a ini]ia [i sanc]iona legile;
- putea interpela mini[trii;
c) puterea judec`toreasc` - de]inut` de tribunale, cur]i de
justi]ie [i de |nalta Curte de Justi]ie [i Casa]ie. Hot`rrile
judec`tore[ti se pronun]au \n numele domnului, iar
judec`torii erau inamovibili.

56

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

a fost modificat` \n mai multe rnduri:


- 1879 - cnd este modificat art. 7, prin care
este anulat` interdic]ia ob]inerii cet`]eniei
romne de c`tre cei care nu erau cre[tini
(adic` evreii [i musulmanii);
- 1884 - cnd se introduce noua titulatur` a
statului care devine Regat, iar Carol [i so]ia
sa, Elisabeta de Wied, primii regi ai Romniei;
- se reduce num`rul colegiilor electorale, de la
4 la 3 prin sc`derea censului; astfel num`rul
celor cu drept de vot se m`re[te;
- 1917 - cnd sunt votate proiectele de revizuire
privind adoptarea votului universal [i
realizarea reformei agrare.
a r`mas \n vigoare pn` \n anul 1923.
5. Constitu]ia din 1923
legitima noua realitate politic` de dup` primul r`zboi
mondial (realizarea Romniei Mari prin alipirea
Basarabiei, Bucovinei [i a Transilvaniei la statul romn);
a fost promulgat` de regele Ferdinand I pe 28 martie
1923;
pn` la a fi promulgat` \n forma sa final`, au existat dou`
proiecte constitu]ionale (unul liberal [i altul na]ional]`r`nesc) \ndelung dezb`tute;
relua, \n cea mai mare parte, con]inutul Constitu]iei din
1866, fiind o sintez` \ntre aceasta [i proiectele
constitu]ionale votate \n 1917 ;
era structurat` pe 8 titluri;
insista asupra caracterului na]ional unitar al statului;
introducea votul universal, egal [i direct (acordat doar
b`rba]ilor peste 21 ani);

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

57

prevedea separarea puterilor \n stat:


- puterea executiv` - de]inut` de rege [i de
guvern;
- puterea legislativ` - de]inut` de rege [i de
Parlament;
- puterea judec`toreasc` - de]inut` de
tribunale, cur]i de justi]ie [i de |nalta Curte de
Justi]ie [i Casa]ie.
afirma respectarea drepturilor [i libert`]ilor cet`]ene[ti,
inclusiv pentru minorit`]i;
introducea controlul preventiv al constitu]ionalit`]ii legilor,
care revenea Consiliului Legislativ;
a r`mas \n vigoare pn` \n 1938, repus` ulterior \n
aplicare \n 1944.
6. Constitu]ia din 1938
a fost promulgat` de regele Carol II pe 27 februarie 1938;
a fost supus` unui plebiscit (\n care oamenii trebuiau s`
declare \n scris dac` o voteaz` sau nu);
impunea monarhia autoritar`, \n care atribu]iile regelui
erau mult l`rgite;
desfiin]a separarea puterilor \n stat;
regele devenea capul statului, \n minile lui concentrndu-se puterea executiv` [i cea legislativ` (Parlamentul
numit Reprezentan]a Na]ional` avea un rol decorativ
[i era mult limitat \n privin]a ini]iativei legislative);
regele numea un num`r mare de senatori;
regele putea convoca, \nchide sau dizolva una sau ambele
Camere ale Parlamentului;
a r`mas \n vigoare pn` la instaurarea dictaturii
antonesciene.

58

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

7. Constitu]iile comuniste
au fost \n num`r de trei:
- cea din 1948;
- cea din 1952;
- cea din 1965.
erau asem`n`toare din punctul de vedere al prevederilor;
au fost inspirate de constitu]ia sovietic` din 1936;
consfin]eau adoptarea republicii ca form` de guvernare a
statului (Constitu]ia din 1948 [i cea din 1952 proclamau
Romnia ca republic` popular`, \n timp ce Constitu]ia din
1965 proclama ]ara noastr` ca republic` socialist`);
prevedeau drepturi [i libert`]i cet`]ene[ti, precum [i
principii democratice (votul universal, suveranitatea
poporului), care \n practic` au fost grav \nc`lcate;
nu mai era respectat` separarea puterilor \n stat, chiar
dac` teoretic ea exista;
prin Constitu]ia din 1948 se hot`rau:
- executivul (cea mai mare parte) [i legislativul erau
exercitate de Marea Adunare Na]ional`, un parlament
unicameral considerat organul suprem al puterii;
- Marea Adunare Na]ional`
- alegea Prezidiul Marii Adun`ri Na]ionale;
- forma guvernul;
- modifica constitu]ia;
- vota legile;
- vota bugetul.
- Prezidiul Marii Adun`ri Na]ionale:
- emitea decrete;
- convoca Adunarea;
- numea [i revoca mini[trii;
- \ncheia tratele interna]ionale.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

59

- puterea executiv` apar]inea [i Consiliului de Mini[tri


(guvernul), care avea \n frunte un pre[edinte;
- puterea judec`toreasc` era exercitat` de instan]ele de
judecat` [i de Curtea Suprem`, \ns` acestea erau
subordonate factorului politic, reprezentat de Partidul
Muncitoresc Romn.
prin Constitu]ia din 1952 nu se aduceau modific`ri esen]iale celei din 1948.
prin Constitu]ia din 1965 se hot`rau:
- Partidul Muncitoresc Romn devenea Partidul
Comunist Romn, care era socotit for]a conduc`toare
a \ntregii societ`]i;
- statul era socotit proprietarul resurselor subsolului, al
mijloacelor de produc]ie, al p`mntului etc;
- prin revizuirea ei din 1975, se \nfiin]a func]ia de
pre[edinte al Romniei, avnd ca prerogative:
- prezida consiliul de Stat;
- era comandantul suprem al armatei;
- numea [i revoca mini[trii, pre[edintele [i
membrii Tribunalului Suprem;
- \ncheia tratate interna]ionale;
- emitea decrete preziden]iale [i decizii;
- conferea decora]ii.
8. Constitu]ia din 1991
adoptat` de Adunarea Constituant` la 21 decembrie 1991;
a avut ca model de inspira]ie Constitu]ia din 1923;
a restabilit regimul democratic \n Romnia [i principiile
care decurg din acesta;
forma de guvernare r`mne tot republica, condus` de un
pre[edinte ales pe 4 ani prin vot universal;
Parlamentul redevine bicameral;

60

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

guvernul exercit` conducerea general` a administra]iei


publice;
se instituie calitatea de Avocat al Poporului, pentru
ap`rarea drepturilor [i libert`]ilor cet`]ene[ti, ca [i Curtea
Constitu]ional`, care vegheaz` asupra constitu]ionalit`]ii
legilor;
a fost revizuit` \n anul 2003, hot`rnd ca pre[edintele s`
aib` un mandat de 5 ani (Parlamentul continund s` fie
ales pe 4 ani);
a fost aprobat` prin referendum.
Studiu de caz: Institu]ii [i drepturi cet`]ene[ti
Acestea au fost prezentate \n cadrul
- diferitelor documente cu valoare constitu]ional` [i
- constitu]iilor (1866, 1923, 1938, 1948, 1952, 1965, 1991);
Att institu]iile, ct [i drepturile cet`]enilor au cunoscut
modific`ri de-a lungul timpului;
Drepturi cet`]ene[ti
- proprietatea era sacr` [i inviolabil` (Constitu]ia din
1866), ulterior era [i garantat` (Constitu]ia din 1923), \n
timp ce \n anii comunismului a fost aproape anihilat`;
Constitu]ia din 1991 prevede garantarea propriet`]ii;
- Constitu]ia din 1866 cuprindea, pe lng` drepturi [i
libert`]i extinse, [i cteva restric]ii privind ob]inerea
cet`]eniei (de la care erau exclu[i evreii [i musulmanii);
- Constitu]ia din 1923 respecta drepturile majorit`]ii
romne[ti, dar [i pe cele ale minorit`]ilor, fiind astfel \n
concordan]` cu standardele celorlalte state europene;
- constitu]iile comuniste nu le respectau, de[i le prevedeau;
- Constitu]ia din 1991 consacr` statul de drept \n care
drepturile [i libert`]ile cet`]enilor sunt respectate.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

61

Institu]ii
- ct prive[te institu]iile, \ncepnd cu sec. al XIX-lea, \n
Romnia a func]ionat separarea puterilor \n stat
(exceptnd perioada carlist`, cea antonescian` [i cea
comunist`), fiecare putere fiind de]inut` [i exercitat` de
institu]ii diferite;
- institu]ia monarhic` a reprezentat o institu]ie necesar` \n
societatea romneasc`, ea fiind \n general un factor de
stabilitate; a fost reprezentat` de membrii familiei de
Hohenzollern-Sigmaringen; a persistat din 1866 pn` \n
1947.
- Parlamentul era alc`tuit din membri care se bucurau de
imunitate politic`; activitatea lui \ncepea la 15 noiembrie a
fiec`rui an, cu mesajul tronului, \n care regele sau [eful
guvernului indica obiectivele prioritare ale sesiunii
parlamentare; rolul s`u a fost subminat de regele Carol II,
iar \n 1940 parlamentul a fost suspendat; \n anii
comunismului a luat numele de Marea Adunare Na]ional`,
care era unicameral` [i era subordonat` puterii
comuniste.
- guvernul a fost unul dintre promotorii vie]ii politice; el a
organizat alegeri, a condus administra]ia ]`rii, s-a implicat
\n politica extern`; membrii guvernului (mini[trii) aveau
responsabilitate ministerial`, putnd fi judeca]i pentru
cauze politice, penale sau civile.

62

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

STATUL {I POLITICA
1. Autonomii locale [i institu]ii centrale \n spa]iul romnesc
(sec. IX-XVIII)
|ntemeierea statelor medievale romne[ti
Primele forma]iuni politice romne[ti au ap`rut \n perioada
sec. XIII-XIV.

Cauze:
- invaziile popoarelor migratoare care s-au succedat pe
teritoriul ]`rii noastre (ele au continuat, de altfel, pn` \n
sec. al XIII-lea);
- tendin]ele expansioniste ale regalit`]ii maghiare [i ale
Imperiului Bizantin;
- constituirea Hoardei de Aur care a limitat influen]a
maghiar` \n spa]iul est-carpatic;
- existen]a forma]iunilor prestatale romne[ti.
Primele forma]iuni prestatale romne[ti au avut la baz` ob[tile
s`te[ti care au evoluat din ob[tile gentilice (ce aveau la baz`
leg`turile de rudenie dintre membrii ob[tii). Treptat, ob[tile au
c`p`tat caracter teritorial, fiind conduse de cnezi sau juzi.
Ob[tile s`te[ti s-au grupat \n uniuni de ob[ti, autonomii locale,
numite de Nicolae Iorga romanii populare [i care purtau
diferite denumiri: codri, ]`ri, ocoale, cmpuri etc. Locuitorii
acestora au fost consemna]i \n izvoare bizantine, ruse,
turce[ti, maghiare, armene sub diferite denumiri: vlahi, volohi,
valahi, blachi, ulaki.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

63

Forma]iuni prestatale romne[ti (sec. IX-XIII)

Transilvania
Cele mai vechi forma]iuni politice prestatale au fost semnalate
\n sec XI, \n interiorul arcului carpatic, despre care vorbe[te
cronicarul Anonymus \n Gesta Hungarorum (Faptele
ungurilor):
- voievodatul lui Menumorut, \n Cri[ana, cu centrul la
Biharea;
- voievodatul lui Glad, \n Banat, cu centrul la Cuvin;
- voievodatul lui Gelu, \n Podi[ul Transilvaniei, cu centrul la
D`bca.
Legenda Sfntului Gerard men]ioneaz` existen]a, la
jum`tatea sec. al XI-lea, a dou` voievodate romne[ti, ce au
opus rezisten]` expansiunii maghiare:
- voievodatul lui Ahtum, \n Banat, cu centrul la Morisena;
- voievodatul lui Gyla, \n centrul Transilvaniei, cu centrul la
B`lgrad (Alba-Iulia).
Cronica lui Nestor (sec. XII) confirm` existen]a romnilor [i a
slavilor la venirea ungurilor \n Pannonia.

}ara Romneasc`
Diploma cavalerilor ioani]i din 1247 aminte[te forma]iuni
prestatale romne[ti:
- }ara Severinului , \n estul Banatului [i vestul Olteniei;
- Cnezatul lui Ioan, \n sudul Olteniei;
- Cnezatul lui Farca[, \n nordul Olteniei;
- Voievodatul lui Litovoi, \ntre Olt [i Jiu;
- Voievodatul lui Seneslau, \n stnga Oltului.

64

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Moldova
Izvoarele vorbesc despre existen]a \n spa]iul est-carpatic a
numeroase forma]iuni politice:
- Ulak Ili (]ara vlahilor);
- }ara Sipeni]iului;
- Codrii Cosminului;
- Codrii Orheiului;
- Codrii L`pu[nei;
- Codrii Her]ei;
- Cmpul lui Drago[,
- ocoale (\n Cmpulung, Vrancea).

Dobrogea
- sec. al X-lea: atestarea unor conduc`tori ai unor forma]iuni
politice:
- jupn Dimitrie (\n localitatea Mircea Vod`);
- jupn Gheorghe (complexul de la Basarabi);
- sec. al XI-lea, izvorul bizantin Alexiada, scris de Ana
Comnena, vorbe[te despre trei conduc`tori din Dobrogea:
- Tatos, \n sudul Dobrogei, cu re[edin]a la
Dristor;
- Satza, \n nord-vestul Dobrogei , cu re[edin]a
la Vicina;
- Seslav, \n nord-estul Dobrogei, cu re[edin]a la
Preslav;
- tot Ana Comnena men]ioneaz`, la 1094, un alt frunta[ al
vlahilor, Pudil`;
- \n sec. al XIII-lea, \ntr-o diplom` a ]arului bulgar Ioan Asan
al II-lea (1218-1241) este men]ionat` }ara Cavarnei,
situat` \ntre Mangalia [i Varna.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

65

Formarea statului medieval Transilvania


A avut loc \n dou` etape:
a) etapa voievodatelor romne[ti, care s-au opus \naint`rii
maghiarilor \n zon` (sec. IX-XI);
b) etapa cuceririi maghiare a Transilvaniei (sec. XI-XIII).
Dup` crearea regatului Ungariei, prin \ncoronarea lui {tefan I
(anul 1000) [i cre[tinarea ungurilor \n rit catolic, \n sec. al
XI-lea \ncepe cucerirea sistematic` [i organizat` a
Transilvaniei. Maghiarii au organizat teritoriul cucerit \n
comitate (primul fiind Bihorul 1111) [i au \ncercat s`
introduc` institu]ii apusene (principatul [i episcopii catolice).
Un demnitar laic, Mercurius, a fost men]ionat ca principe al
Transilvaniei, dar \n 1176 se revenea la institu]ia tradi]ional`
romneasc`, cea a voievodatului ce se bucura de autonomie
\n cadrul regatului maghiar, voievodul fiind numit de rege
(primul voievod men]ionat \n 1176 Leustachius).
Pentru \nt`rirea st`pnirii maghiare \n Transilvania, au fost
coloniza]i aici secui, sa[i, cavaleri din ordinele cavalere[ti
(teutoni [i ioani]i):
- secuii, de origine turanic`, care au participat la cucerirea
Transilvaniei, a[ezndu-se mai \nti \n Bihor, apoi pe
Trnave [i Mure[ (sec. al XII-lea), pentru ca apoi s` se
a[eze \n estul Transilvaniei, cu rolul de a ap`ra trec`torile
Carpa]ilor de invaziile dinspre r`s`rit;
- sa[ii, care au fost coloniza]i \n special \n scop economic [i
au fost a[eza]i \n zonele Alba , Hunedoara [i Sibiu, iar la
\nceputul sec. al XII-lea [i \n zona Bra[ovului. Sa[ii au pus
bazele ora[elor medievale Bra[ov, Sibiu, Sighi[oara,
Or`[tie, Bistri]a;
- cavalerii teutoni, care au fost adu[i \n anul 1211 de c`tre
regele maghiar Andrei II [i a[eza]i \n }ara Brsei cu scopul
de a opri incursiunile cumanilor din Muntenia. S-au bucurat
de numeroase privilegii, dar au intrat \n conflict cu regalitatea
maghiar` [i au fost alunga]i din Transilvania \n 1225;

66

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- cavalerii ioani]i, care au fost coloniza]i \n Banat de c`tre


regele maghiar Bella IV, primind din partea acestuia
numeroase privilegii prin diploma din 1247.
Dac` zonele centrale ale Transilvaniei au fost cuprinse \n
structurile regalit`]ii maghiare, \n zonele de margine continuau
s` existe autonomiile romne[ti sub forma ]`rilor: Amla[ul,
F`g`ra[ul, zona Apusenilor, Maramure[ul. De aici vor pleca
voievozii ce vor juca un rol important \n \ntemeierea statelor
romne[ti extracarpatice: }ara Romneasc` [i Moldova.
Formarea statului medieval al }`rii Romne[ti
A avut loc \n trei etape:
a) prima etap`:
- voievodul Litovoi (cel amintit la 1247 sau un urma[ al
acestuia, cu acela[i nume) lupt` \mpotriva regelui maghiar
Ladislau IV la 1277; Litovoi este ucis \n lupt`, iar fratele
s`u, B`rbat, este luat prizonier [i ulterior r`scump`rat.
B`rbat recunoa[te suzeranitatea maghiar`.
b) a doua etap`:
- Basarab I (1310-1352) \ntemeiaz` }ara Romneasc` prin
unificarea voievodatului lui Litovoi cu cel al lui Seneslau,
pe la 1300;
- contribu]ia romnilor transilv`neni la \ntemeierea statului
muntean este relevat` de men]ionarea desc`lecatului lui
Negru Vod` din F`g`ra[, pe la 1290;
- 1324 recunoa[terea suzeranit`]ii maghiare de c`tre
Basarab I; totodat` lui Basarab i se recuno[tea domnia [i
st`pnirea asupra Banatului de Severin, Olteniei,
Munteniei [i a unor teritorii de la nordul gurilor Dun`rii
(Basarabia);
- 1330 b`t`lia de la Posada [i \nfrngerea regelui maghiar
Carol Robert de Anjou;
- cucerirea independen]ei }`rii Romne[ti fa]` de Ungaria;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

67

c) a treia etap`:
- consolidarea statului prin crearea institu]iilor interne s-a
realizat \n timpul urma[ilor lui Basarab I:
- Nicolae Alexandru (1352-1364);
- Vladislav Vlaicu (1364-1377);
- Radu I (1377-1384);
- Dan I (1384-1386).
Formarea statului medieval al Moldovei
A avut loc \n trei etape:
a) prima etap`:
- 1352-1353, regalitatea maghiar` formeaz` \n nord-vestul
Moldovei o marc` de ap`rare condus` de voievodul
Drago[ din Maramure[ (desc`lecatul lui Drago[);
b) a doua etap`:
- 1359 - are loc desc`lecatul voievodului maramure[ean
Bogdan, care \i alung` pe urma[ii lui Drago[.
- 1364-1365 - \n urma confrunt`rilor cu regele maghiar
Ludovic de Anjou, Bogdan ob]ine independen]a Moldovei.
c) a treia etap`:
- consolidarea institu]ional` [i teritorial` a statului
moldovean \n timpul urma[ilor lui Bogdan:
- La]cu (1368-1375);
- Petru Mu[at (1375-1391);
- Roman I (1391-1394);
- {tefan I (1394-1399).

68

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Formarea statului medieval al Dobrogei


- nucleul statului Dobrogea a fost }ara Cavarnei, condus`
de Balica (1346-1354) [i care avea centrul la Caliacra.
- \n 1357, urma[ul lui Balica, Dobrotici (1354-1386),
prime[te din partea bizantinilor titlul de despot. Treptat,
devine autonom fa]` de imperiul bizantin [i unific` toate
teritoriile dintre Dun`re [i Mare, \ntemeind Dobrogea.
- urma[ul lui Dobrotici, Ivanco (1386-1391), se desprinde de
bizantini [i bate moned` proprie; acesta particip` al`turi
de domnul }`rii Romne[ti, Mircea cel Batrn (13861418), la luptele cu turcii, \n care \[i pierde via]a.
- dup` moartea lui Ivanco, Dobrogea a intrat \n componen]a
}`rii Romne[ti pn` la 1417 sau 1420, cnd este
ocupat` de turci (sub st`pnirea c`rora a r`mas pn` \n
1878).
Statul As`ne[tilor
- format \n urma r`scoalei antibizantine a vlahilor [i
bulgarilor de la sud de Dun`re (1185-1186), condus` de
doi fra]i vlahi, Petru [i Asan; noul stat mai este cunoscut \n
istoriografie ca al doilea ]arat bulgar;
- 1187-1197 - statul este condus de Petru [i Asan;
- 1197-1204 - statul este condus de cel de-al treilea frate,
Ioni]` Caloian;
- 1204-1218 - domne[te Boril`;
- 1218-1241 - domne[te Ioan Asan II;
- dup` 1241 statul se destram` \n trei ]arate, cucerite de
otomani \n sec. al XIV-lea.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

69

Institu]ii centrale \n }`rile Romne

Transilvania
Institu]ia central` a fost voievodatul (sec. XII-1541) [i, ulterior,
principatul (sec. XVI-XIX).
a) voievodatul (1176-1541)
- era vasal regatului Ungariei;
- se bucura de autonomie;
- avea \n frunte un voievod numit de regele maghiar;
- voievodul avea atribu]iii:
- judec`tore[ti;
- militare (comandant militar);
- administrative (guvernator).
- voievodul era ajutat de un Sfat [i de congrega]iile
nobiliare.
b) principatul a cunoscut dou` etape:
- \ntre 1541-1688 - principat autonom sub suzeranitatea
Imperiului Otoman;
- \ntre 1688-1867 - principat integrat Imperiului Habsburgic.
|ntre 1541-1688, Transilvania a fost condus` de un principe
numit de Diet` [i confirmat de Sultan; principele era ajutat de
Sfat, format din 12 membri ale[i din rndul na]iunilor
privilegiate [i de Dieta format` din 150 reprezentan]i ai
na]iunilor privilegiate.
|ntre 1688-1867 - principatul sub st`pnire habsburgic` a fost
condus de \mp`rat, care avea [i titlul de principe; conducerea
propriu-zis` revenea \ns` guvernatorului militar, care conducea
un guberniu ce avea rolul de a prelua atribu]iile Dietei.

70

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

}ara Romneasc` [i Moldova


a) sec. al XIV-lea-\nceputul sec. al XVIII-lea
- institu]ia central` a constituit-o domnia.
Domnia: reprezentat` de domnul ]`rii care avea urm`toarele
atribu]ii:
- administrative: numea dreg`torii, acorda privilegii boierilor,
stabilea impozitele;
- judec`tore[ti: reprezenta instan]a suprem` \n stat;
- legislative: adopta acte legislative;
- diplomatice: semna tratate, declara r`zboi [i \ncheia pace;
- militare: comanda armata (mare voievod).
Domnul era ajutat de:
- Sfatul domnesc: alc`tuit din dreg`tori (boieri cu func]ii), ce
aveau atribu]ii politice, administrative [i judec`tore[ti;
- Adunarea ]`rii: reunea reprezentan]i ai st`rilor privilegiate
(chiar [i ]`rani liberi) [i avea rolul de a aproba uneori
alegerea domnului, stabilirea impozitelor, semnarea
tratatelor.
Domnul era socotit st`pnul \ntregului p`mnt al ]`rii, era ales
pe baza principiului ereditar-electiv, din dinastia Basarabilor
(\n }ara Romneasc`) [i, respectiv, a Mu[atinilor (\n
Moldova).
Domnia a jucat un rol important \n lupta antiotoman`, reu[ind
s` p`streze independen]a statal`.

b) \nceputul sec. al XVIII-lea - sec. al XIX-lea


- institu]ia central` r`mne domnia, \ns` \n urma instaur`rii
regimului fanariot \n Principatele Romne, domnul devine
un simplu func]ionar al Por]ii, el fiind numit de sultan;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

71

- \ntre 1711/1716-1821 (perioada fanariot`), domnii nu mai


au origine romneasc`, ci provin din cartierul Fanar din
Constantinopol; ei pl`tesc sultanului sume mari de bani
pentru a-[i cump`ra [i a-[i men]ine domnia;
- domnii fanario]i sunt integra]i \n ierarhia administrativ`
otoman`, fiind asimila]i unui pa[` cu dou` tuiuri (cozi de
cal), responsabili numai \n fa]a sultanului;
- domnii fanario]i instituiesc sistemul de vindere a
dreg`toriilor, modalitate prin care \[i \mbog`]eau
veniturile;
- au fost [i domni fanario]i care au contribuit la
modernizarea societ`]ii romne[ti, prin m`suri \n domeniul
\nv`]`mntului, social, juridic [i edilitar (exemple:
Constantin Mavrocordat, Alexandru Ipsilanti, Ioan
Caragea);
- revolu]ia lui Tudor Vladimirescu (1821) a contribuit la
\ndep`rtarea domnilor fanario]i [i la revenirea domnilor
p`mnteni.

72

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

2. Statul romn modern: de la proiect politic la realizarea


Romniei Mari (sec. XVIII-XX)
Proiectul politic de formare a statului modern romn a \nceput
s` se contureze \n sec. al XVIII-lea, devenind o realitate odat`
cu unirea din 1859. Procesul de na[tere a statului romn a
cunoscut mai multe etape, reprezentate de:
Proiecte politice boiere[ti (1711-1821)
- au fost elaborate de boierimea p`mntean` mic` [i mijlocie;
- au ap`rut \n condi]iile existen]ei regimului fanariot \n
Principate (perceput ca o piedic` \n procesul de
modernizare a societ`]ii romne[ti);
- cereau \ndep`rtarea regimului fanariot [i revenirea la
domniile p`mntene, chiar [i unirea Principatelor \ntr-un
stat, sub garan]ia marilor puteri europene;
- au fost prezentate Rusiei, Austriei, Prusiei, Fran]ei,
Imperiului Otoman;
- au avut ca autori pe Mihai Cantacuzino, Eufrosin Poteca,
Dimitrie Sturdza.
Proiectul politic de la 1821
- a apar]inut lui Tudor Vladimirescu [i Comitetului de
Obl`duire (format din trei mari boieri munteni);
- a urm`rit \nl`turarea regimului fanariot, revizuirea
statutului juridic interna]ional al Principatelor [i autonomia
\n raport cu Imperiul Otoman;
- a fost schi]at \n principalul program, Cererile norodului
romnesc, ce con]inea o serie de reforme privind
organizarea intern` a Principatelor [i revenirea la autonomie;
- de[i mi[carea a fost \nfrnt`, principala sa urmare a fost
restaurarea \n 1822 a domniilor p`mntene prin Ioni]`
Sandu Sturdza \n Moldova [i Grigore Dimitrie Ghica \n
}ara Romneasc`.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

73

|nceputurile unui stat modern (1821-1848)


- \ntre 1821-1848, formarea unui stat romn modern a
reprezentat idealul noii elite boiere[ti [i a burgheziei care,
prin intermediul memoriilor, proiectelor de reform` sau
activit`]ilor unor societ`]i culturale [i secrete, au
desf`[urat o ampl` mi[care reformatoare;
- \n Moldova, Ionic` T`utu a elaborat \n 1822 Constitu]ia
C`rvunarilor, care cerea : drepturi cet`]ene[ti, respectul
pentru proprietate, libertatea comer]ului, presei, egalitatea
\n fa]a legii, modernizarea structurilor politice,
administrative, juridice [i fiscale;
- \n Muntenia, partida na]ional`, condus` de Ion
Cmpineanu a elaborat \n 1838 dou` documente: Act de
Unire [i Independen]` [i Os`bitul Act de numire a
suveranilor romnilor; acestea cereau \nl`turarea
suzeranit`]ii otomane [i a protectoratului rusesc instaurat
\n 1829, Unirea Principatelor \ntr-un Regat al Daciei,
alegerea unui domn ereditar;
- s-au format [i societ`]i secrete ce aveau ca obiective:
unirea, independen]a, egalitatea \n fa]a legii [i
emanciparea cl`ca[ilor; un exemplu este Societatea
Fr`]iei, creat` \n 1834;
- de[i contesta]i, domnii regulamentari au realizat c]iva
pa[i importan]i pe calea moderniz`rii societ`]ii romne[ti,
prin introducerea principiului separ`rii puterilor \n stat,
uniformizarea administra]iei [i a justi]iei din cele dou`
Principate.
Proiectul politic pa[optist
- a fost proiectul intelectualilor liberali care i-au definit
obiectivele [i au condus revolu]ia de la 1848;
- obiectivele proiectului s-au reg`sit \n con]inutul
programelor revolu]ionare (Peti]ia - proclama]ie,

74

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Proclama]ia de la Islaz, Principiile noastre pentru


reformarea patriei); printre acestea se reg`seau:
- autonomia [i independen]a;
- unirea romnilor \ntr-un singur stat;
- reforma agrar` [i desfiin]area cl`c`[iei;
- drepturi [i libert`]i politice;
- modernizarea institu]iilor;
- o nou` organizare a puterilor \n stat etc.
- s-au formulat trei solu]ii \n privin]a statutului juridic extern
al Principatelor: autonomia, independen]a, constituirea
unui Regat al Romniei sub garan]ia european`.
Unirea din 1859 [i domnia lui Al. I. Cuza
- a fost realizat` \ntr-o situa]ie extern` favorabil`
(desf`[urarea R`zboiului Crimeii \ntre 1853-1856) [i \ntr-o
situa]ie intern` dificil` (\ngr`direa autonomiei interne prin
semnarea, \ntre Rusia [i Poart`, a Conven]iei de la BaltaLiman, 1849);
- la sfr[itul R`zboiului Crimeii a avut loc Congresul de
Pace de la Paris (1856), \n cadrul c`ruia a fost discutat` [i
problema romneasc`;
- Tratatul de Pace \ncheiat de c`tre Marile Puteri europene
(Fran]a, Anglia, Austria, Prusia, Regatul Sardiniei, Rusia [i
Turcia) men]iona [i hot`rri ce priveau Principatele:
- Principatele Romne erau scoase de sub
protectoratul rusesc [i puse sub garan]ia
colectiv` a Marilor Puteri;
- sudul Basarabiei revenea Moldovei;
- convocarea
unor
Adun`ri
ad-hoc
reprezentative, care s`-[i exprime pozi]ia cu
privire la unire.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

75

- adun`rile ad-hoc, convocate \n 1857, erau formate din


reprezentan]i ai tuturor categoriilor sociale [i ele au
adoptat rezolu]ii similare \n care cereau:
- unirea Principatelor \ntr-un stat numit
Romnia;
- prin] str`in dintr-o familie domnitoare a
Europei;
- autonomia statului romn;
- guvern reprezentativ.
Hot`rrile adun`rilor ad-hoc au fost aduse la cuno[tin]a
marilor puteri \n 1858, \n cadrul unei Conferin]e care a avut loc
la Paris; aici a fost adoptat` Conven]ia de la Paris ce stabilea,
prin acordul celor [apte puteri garante, statutul interna]ional al
Principatelor [i organizarea intern` a acestora:
- unirea formal` a celor dou` principate sub numele de
Principatele Unite ale Moldovei [i Valahiei;
- cele dou` ]`ri urmau s` fie conduse separat de doi domni,
dou` guverne, dou` adun`ri reprezentative;
- erau \nfiin]ate la Foc[ani dou` institu]ii comune celor dou`
]`ri:
- Comisia Central` (cu rol legislativ) [i
- |nalta Curte de Casa]ie;
- alc`tuirea de adun`ri elective pe baza votului cenzitar care
s` aleag` domnii Principatelor.
- 5 ian. 1859, Adunarea Electiv` a Moldovei a ales ca domn
pe Al. I. Cuza ;
- 24 ian. 1859, Adunarea Electiv` a }`rii Romne[ti a ales
ca domn pe acela[i Al. I. Cuza.
Alegerea lui Al. I. Cuza ca domnitor att \n Moldova, ct [i \n
}ara Romneasc` a \nsemnat Unirea Principatelor Romne [i
punerea Marilor Puteri \n fa]a faptului \mplinit, constrnse s`
recunoasc` acest fapt istoric.

76

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Domnia lui Al. I. Cuza (1859-1866) a avut \n vedere realizarea


mai multor reforme \n plan intern, menite s` consolideze
unirea, precum [i recunoa[terea dublei alegeri.
a) \n plan extern: martie-septembrie 1859, \n cadrul
Conferin]ei de la Paris, marile puteri recunosc dubla
alegere, iar \n 1861 Poarta recunoa[te Unirea Principatelor
doar pe timpul domniei lui Cuza;
b) \n plan intern, domnia lui Cuza cunoa[te trei perioade:
- 1859-1862: perioada consolid`rii unirii prin unificarea
serviciilor vamale, po[tale [i de telegraf, unificarea
cursului monetar, a armatei, a legisla]iei:
- Bucure[ti a devenit capitala ]`rii;
- s-a \ntrunit primul guvern unic condus de
Barbu Catargiu;
- 1862-1864: perioada marilor reforme \n care au fost
adoptate mai multe legi ce au sus]inut modernizarea
statului:
- 1863 - legea seculariz`rii averilor m`n`stire[ti;
- 1864 - legea agrar`;
- legea electoral`;
- legea instruc]iunii publice;
- legea organiz`rii armatei;
- introducerea Codului Civil.
- 1864 - 1866: perioada guvern`rii autoritare, consecin]` a
loviturii de stat de la 2 mai 1864. Cuza adopt` un nou act
cu valoare constitu]ional`, Statutul dezvolt`tor al
Conven]iei de la Paris care sporea atribu]iile domnului, dar
\nfiin]a [i o nou` Camer` legislativ`, Corpul Ponderator
(viitorul Senat); politica sa autoritar` a determinat
materializarea opozi]iei \ntr-o monstruoas` coali]ie care
a organizat lovitura de stat de la 11 februarie, \n urma
c`reia Cuza a fost silit s` abdice.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

77

Aducerea prin]ului str`in [i consolidarea statal`


Oamenii politici romni au considerat c` dezvoltarea statului
romn nu poate fi consolidat` dect prin aducerea \n ]ar` a
unei dinastii str`ine. Astfel, tronul a fost oferit \n 1866, dup`
unele taton`ri, unui principe german, Carol de HohenzollernSigmaringen, recunoscut de marile puteri \n decursul anilor
1866-1867.
Domnia lui Carol I
- a debutat prin adoptarea primei Constitu]ii moderne, \n
iulie 1866, care a legitimat noul regim politic [i noua
organizare politic` a statului, numit oficial Romnia;
- a contribuit la ob]inerea independen]ei statale, proclamat`
de Parlament pe 9 mai 1877 [i recunoscut` oficial prin
Tratatele de la San-Stefano [i Berlin din 1878;
- a echilibrat via]a politic`;
- a sus]inut modernizarea Romniei (care \n 1881 devine
regat);
- a al`turat Romnia la Tripla Alian]`.
- urma[ul lui Carol I la tron a fost nepotul s`u, Ferdinand,
care a continuat opera de consolidare [i modernizare, de
numele s`u fiind legat` des`vr[irea, \n 1918, a unit`]ii
statale a Romniei, rezultat al particip`rii romnilor la
primul r`zboi mondial al`turi de Antant`.
Realizarea Romniei Mari
- a avut loc \n 1918, prin Marea Unire ce a alipit statului
romn Basarabia, Bucovina [i Transilvania;
- a fost favorizat` de un cadru extern favorabil (victoriile
Antantei, dispari]ia Imperiului Rus [i a celui Austro-Ungar,
proclamarea principiului autodetermin`rii popoarelor);
- a fost rezultatul hot`rrilor luate de organele locale de
conducere din Basarabia (Sfatul }`rii - 27 martie 1918),

78

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

din Bucovina (Congresul General al Bucovinei - 28


noiembrie 1918) [i de adunarea reprezentativ` a
locuitorilor din Transilvania (Marea Adunare de la AlbaIulia -1 decembrie 1918);
- modificarea grani]elor statului romn a fost recunoscut`
prin tratatele de pace semnate la sfr[itul primului r`zboi
mondial [i a fost legitimat` prin adoptarea unei noi legi
fundamentale \n 1923.
Studiu de caz: De la partida na]ional` la sistemul politic
pluripartidist \n Romnia secolelor XIX-XX
Evolu]ia partidelor politice \n spa]iul romnesc a cunoscut mai
multe etape:
a) apari]ia partidei na]ionale, care era o grupare neomogen`
ce reunea boieri cu vederi liberale [i \nv`]a]i ai vremii care
doreau schimbarea regimului politic din Principate; partida
na]ional` s-a cristalizat \n secolul al XVIII-lea; activitatea ei
s-a f`cut remarcat`
- \n timpul revolu]iei condus` de Tudor Vladimirescu (1821);
- prin proiectele boiere[ti ale lui Ion Cmpineanu, Ionic`
T`utu, precum [i
- prin rezolu]iile adun`rilor ad-hoc din 1857,
- prin realizarea dublei alegeri a lui Al. I. Cuza \n 1859.
b) cristalizarea grup`rilor politice \n timpul domniei lui Cuza \n
grup`ri liberale (moderate [i radicale) [i conservatoare.
Acestea sunt precursoarele viitoarelor partide politice.
c) constituirea principalelor partide politice a fost rezultatul
tensiunilor politice [i al instabilit`]ii guvernamentale (18661871), dar [i al noilor realit`]i din societatea romneasc`;
apari]ia lor a avut loc \n diferite perioade:

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

79

Partidul Na]ional Liberal


- constituit \n 1875, prin Coali]ia de la Mazar Pa[a;
- exprima interesele marilor proprietari industriali,
burgheziei mici, a liber-profesioni[tilor, a unei p`r]i a
intelectualit`]ii;
- a avut ca organe de pres` ziarele Aleg`torul liber [i
Viitorul;
- reprezentan]i de seam`: Ion C. Br`tianu, C. A. Rosetti, D.
A. Sturdza, Ion I. C. Br`tianu, I. G. Duca;
- a avut ca ideologie liberalismul (pn` \n 1918) [i
neoliberalismul (\n perioada interbelic`);
- s-a implicat \n cucerirea [i recunoa[terea independen]ei,
reglementarea succesiunii la tron, \nfiin]area B`ncii
Na]ionale, proclamarea Romniei Regat, aderarea la
Tripla Alian]`.
Partidul Conservator
- constituit \n 1880, prin unirea unor grup`ri conservatoare;
- exprima interesele marilor proprietari funciari [i a unei p`r]i
a burgheziei comerciale [i bancare;
- a avut ca organe de pres` ziarele Timpul,
Conservatorul;
- reprezentan]i de seam`: Lasc`r Catargiu, Costache
Epureanu, Petre P. Carp, Titu Maiorescu;
- a avut la baz` ideologia junimist`, tradus` prin tactica
pa[ilor m`run]i;
- s-a implicat \n adoptarea legii minelor, a unor m`suri de
protec]ie social` [i de \ncurajare a industriei;
- a fost afectat de realizarea reformei agrare din 1918-1922,
care a determinat dispari]ia sa de pe scena politic`
interbelic`.

80

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Partidul Na]ional }`r`nesc


- constituit \n 1926, prin fuziunea Partidului }`r`nesc din
Vechiul Regat cu Partidul Na]ional Romn din
Transilvania;
- exprima interesele ]`r`nimii, a unei p`r]i a intelectualit`]ii;
- a avut ca organ de pres` ziarul Dreptatea;
- reprezentan]i de seam`: Ion Mihalache, Iuliu Maniu;
- a adoptat legi privind reorganizarea administrativ`,
monetar`.
Alte partide ap`rute \n Romnia:
- Partidul Social-Democrat al Muncitorilor
(1893);
- Partidul Poporului (1918);
- Partidul Maghiarilor din Romnia (1922);
- Uniunea evreilor din Romnia (1923);
- Legiunea Arhanghelului Mihail (1927);
- Partidul Comunist (1921).
Instaurarea regimurilor dictatoriale \n Romnia (domnia lui
Carol II, guvernarea lui Antonescu [i regimurile comuniste) a
\nsemnat abandonarea pluralismului politic [i \nlocuirea sa cu
partidul unic. Revolu]ia din decembrie 1918 a determinat,
printre altele, revenirea la pluripartidism [i reintrarea pe scena
politic` a unor partide tradi]ionale (PNL [i PN}).

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

81

3. Redefinirea rolurilor statului de la primul r`zboi mondial


pn` la planul Schuman. Situa]ia Romniei
Statul - termen folosit pentru prima dat` de renascentistul
Niccolo Machiavelli \n opera sa, Principele;
- este o institu]ie politic` ce \[i exercit` autoritatea suveran`
asupra unui teritoriu [i a unei popula]ii, fiind, \n acela[i
timp, persoan` de drept interna]ional (cf. Dic]ionar
politic);
- rolul s`u a cunoscut mai multe transform`ri;
- \n ideologia liberal` [i cea conservatoare din sec. al XIXlea avea un rol minimal, acela de a crea un cadru adecvat
pentru buna func]ionare a societ`]ii;
- \n ideologia neoliberal` (ap`rut` dup` primul r`zboi
mondial) avea un rol maximal, el fiind motorul dezvolt`rii
societ`]ii;
- \n doctrina fascist` [i cea comunist` reprezenta un
instrument pentru impunerea politicii lor totalitare.
Primul r`zboi mondial a produs o schimbare \n ceea ce
prive[te rolul statului, avnd \n vedere c` a fost [i un r`zboi
total care a impus statului s` preia controlul asupra sectorului
economic [i s` intervin` \n domeniul social (prin coordonarea
rela]iilor de munc`).
Dup` \ncheierea r`zboiului, tratatele de pace \ncheiate au
consfin]it destr`marea imperiilor rus, austro-ungar [i otoman,
apari]ia de noi state na]ionale [i des`vr[irea unit`]ii altora.
|n perioada interbelic` [i dup` al doilea r`zboi mondial au
ap`rut noi modele de stat:

82

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

statul-providen]` / Welfare State (statul-social) - definit


de economistul englez John Maznard Keynes [i adoptat
de ideologia neoliberal`;
- a func]ionat dup` al doilea r`zboi mondial;
- trebuia s` intervin` \n controlul infla]iei, \n
sc`derea dobnzilor;
- avea rol regulator, de constrngere a
ac]iunilor ce puteau leza interesele statului;
- acest model de stat a existat \n SUA, Marea
Britanie, Suedia, Fran]a, Olanda.
statul comunist - \ntlnit \n Rusia sovietic`;
- promova interesul de clas` sau de grup;
- subordona interesele indivizilor intereselor
sale;
- era men]inut prin for]` [i teroare;
- a controlat economia prin introducerea
planurilor cincinale;
- a aplicat na]ionalizarea, devenind proprietarul
unic al mijloacelor de produc]ie;
- a \ncurajat natalitatea.
statul fascist - \ntlnit \n Italia [i Germania;
- promova rasismul [i un na]ionalism exagerat;
- era represiv;
- promova corporatismul (\n Italia);
- a aplicat politici sanitare [i de cre[tere a
natalit`]ii.
|n perioada interbelic`, statele europene s-au implicat cu
prec`dere \n domeniul politicilor sociale:
- asigur`ri sociale - \n Germania;
- aloca]iile de stat pentru familii - \n Suedia [i Fran]a;
- construirea de locuin]e [i centralizarea asigur`rilor de
[omaj [i de s`n`tate - \n Marea Britanie;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

83

- \nfiin]area Ministerului Muncii, S`n`t`]ii [i Ocrotirii Sociale


(1920), adoptarea de legi protec]ioniste-\n Romnia.
Marea criz` economic` din anii 1929-1933 a sporit cererea de
interven]ie a statului \n economie [i \n asigurarea protec]iei
sociale. Exemplul cel mai concludent pentru interven]ia
statului a fost dat de Statele Unite, prin politica economic`
numit` New Deal (Noul Curs/Noua atitudine), ini]iat` de
pre[edintele american Franklin D. Roosevelt. Astfel,
redresarea economic` s-a realizat prin dezvoltarea unor noi
industrii (automobilistic`, cinematografic`), construirea de
autostr`zi [i hidrocentrale, precum [i sus]inerea companiilor
private prin comenzi de stat.
|ntre 1918-1989, Romnia a cunoscut att prototipul statului
democratic (sus]inut de guvernele liberale [i cele ]`r`niste),
ct [i pe cel autoritar [i cel totalitar.
Dificult`]ile economice ap`rute dup` 1945, ca [i dorin]a de a
\mpiedica un nou r`zboi i-au determinat pe c]iva europeni
vizionari s` propun` un plan de realizare a unei Europe unite.
Cel care l-a prezentat a fost ministrul francez de externe,
Robert Schuman, pe 9 mai 1950.

Planul Schuman propunea crearea unei comunit`]i economice


europene care s` pun` sub controlul unor institu]ii
suprana]ionale produc]ia de o]el [i c`rbune. Astfel, \n 1951 a
luat na[tere Comunitatea European` a C`rbunelui [i O]elului,
alc`tuit` din Fran]a, Germania, Italia, Belgia, Olanda [i
Luxemburg, care \n 1957 \[i schimb` denumirea \n
Comunitatea Economic` European`, iar din 1993 devine
oficial Uniunea European`.
Ast`zi, integrarea european` ofer` noi provoc`ri statelor care
o compun (printre care se num`r` [i Romnia).

84

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

4. Romnia postbelic`. Stalinism, na]ional-comunism [i


disiden]` anticomunist`. Construc]ia democra]iei
postdecembriste
Romnia postbelic`
- dup` actul de la 23 august 1944, Romnia a ie[it din
r`zboiul \mpotriva Na]iunilor Unite, \ns` a fost ocupat`
imediat de trupele Armatei Ro[ii (ce a durat pn` \n 1958);
- totodat`, lovitura de stat de la 23 august 1944 a \nsemnat
primul pas c`tre instaurarea comunismului \n Romnia;
Cucerirea puterii politice de c`tre comuni[ti s-a realizat \n mai
multe etape:
a) numirea unor comuni[ti \n guvernele care au urmat la
conducerea ]`rii dup` r`sturnarea regimului antonescian:
- guvernul condus de generalul Constantin
S`n`tescu august-decembrie 1944;
- guvernul condus de generalul Nicolae
R`descu decembrie 1944-februarie 1945).
b) instaurarea la 6 martie 1945 a unui guvern procomunist,
condus de Petru Groza, \n urma interven]iei directe a
comisarului sovietic Andrei V\[inski la regele Mihai; \n acest
guvern (6 martie 1945-30 decembrie 1947) nu era inclus
nici un membru al celor dou` partide istorice, P.N.L [i
P.N.}, lucru care a dus la:
- nerecunoa[terea guvernului de c`tre SUA [i
Marea Britanie [i
- greva regal` (aug.1945 - ian 1946), prin care
regele Mihai a refuzat s` semneze actele
emise de guvern. Aceast` atitudine a regelui
va lua sfr[it \n momentul includerii \n guvern
a doi mini[tri ce proveneau din P.N.L [i P.N.}.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

85

c) m`surile luate de guvernul Petru Groza:


- reforma agrar` din martie 1945, cu rol de atragere a
]`ranilor de partea comuni[tilor;
- reinstalarea administra]iei romne[ti \n Transilvania
(eliberat` de armata romn`);
- planificarea unor greve spontane de c`tre sindicatele
comuniste, cu rol de destabilizare a ordinii publice;
- \ndep`rtarea elementelor reac]ionare (de fapt, opozan]ii
regimului);
- \nfiin]area sovromurilor (\ntreprinderi mixte romnosovietice), ce au spoliat economia ]`rii;
- \nfiin]area tribunalelor populare.
d) fraudarea alegerilor de la 19 noiembrie 1946, \n urma
c`rora a c[tigat Blocul Partidelor Democrate, alian]`
condus` de comuni[ti, iar noul Parlament a avut o
majoritate comunist`;
e) anihilarea opozi]iei democratice prin \nscenarea de la
T`m`d`u (iulie 1947), \n urma c`reia P.N.} a fost scos \n
afara legii; P.N.L a ales s` se autodizolve;
f) abdicarea for]at` a regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, \n
urma c`reia Romnia este proclamat` republic` popular`.
Stalinizarea Romniei
- a fost favorizat` de prezen]a Armatei Ro[ii [i de folosirea
presiunilor sovietice politice [i militare;
- s-a realizat \n timpul regimului lui Gheorghe Gheorghiu Dej
(1948-1965):
\n planul politicii interne:
- prin \nfiin]area partidului unic, Partidul Muncitoresc Romn
(februarie 1948), ce a luat na[tere prin fuziunea Partidului
Comunist cu Partidul Social-Democrat;

86

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- prin adoptarea unei noi constitu]ii, alc`tuit` dup` model


sovietic (aprilie 1948);
- crearea unei poli]ii politice, Securitatea, \n 1948, cu
ajutorul c`reia comuni[tii au luat m`suri \mpotriva celor
care se opuneau colectiviz`rii, \mpotriva fo[tilor demnitari
politici etc.
\n planul politicii externe:
- prin aderarea la C.A.E.R. \n 1949 [i
- prin aderarea la Pactul de la Var[ovia \n 1955.
\n plan economic:
- prin na]ionalizarea principalelor mijloace de produc]ie
(\nceput` \n 1948);
- prin etatizarea b`ncilor;
- prin colectivizare (1949-1962), care a f`cut ca 96% din
suprafa]a agricol` a ]`rii s` fie \ncadrat` \n structuri
colectiviste (GAP-Gospod`rii agricole de stat [i CAPCooperative agricole de stat);
- prin industrializare, \n cadrul c`reia au fost impuse
planurile anuale [i ulterior, cele cincinale (\ncepnd cu
1951).
\n plan cultural:
- prin reorganizarea \nv`]`mntului dup` model sovietic;
- prin aplicarea cenzurii asupra presei [i a tip`riturilor;
- prin subordonarea fa]` de stat a Bisericii Ortodoxe [i
desfiin]area Bisericii greco-catolice, for]at` s` se uneasc`
cu Biserica Ortodox` (1948).

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

87

Lupta pentru putere


- s-a manifestat att \n interiorul partidului comunist, ct [i
\n exteriorul acestuia, prin suprimarea adversarilor politici;
- astfel, \n interiorul partidului, Gheorghe Gheorghiu Dej [i-a
\ndep`rtat, pe rnd, colegii de partid: {tefan Fori[, Lucre]iu
P`tr`[canu (executat \n 1954), Ana Pauker, Vasile Luca
(condamnat pe via]`), Teoharie Georgescu; exemplul lui
Dej a fost preluat de succesorul lui, Nicolae Ceau[escu,
care a numit \n func]ii importante oamenii s`i de \ncredere,
ace[tia beneficiind de favoruri chiar [i dup` pensionare;
- \n ceea ce prive[te represiunea comunist` exterioar`, ea
s-a manifestat cu ajutorul Securit`]ii (\nfiin]at` \n august
1948) [i a mili]iei (creat` \n ianuarie 1949). Aceste organe
aveau rolul s` aresteze du[manii poporului [i chiar s`-i
anihileze fizic, fie \n \nchisori (Sighet, Gherla, Aiud,
Pite[ti), fie \n lag`rele de munc` for]at` (Canalul Dun`reMarea Neagr`, Cavnic, Baia Sprie, Periprava);
- o alt` caracteristic` a represiunii comuniste a
reprezentat-o fenomenul deport`rilor, \nceput \n 1951; \n
urma acestor deport`ri realizate \n Cmpia B`r`ganului,
au avut de suferit circa 40 000 de persoane, care au fost
practic dezr`d`cinate [i duse \n climatul arid al Cmpiei;
- \n timpul lui Ceau[escu, opozan]ii regimului au fost
elibera]i din \nchisori, \ns` li s-a impus domiciliul for]at, au
avut parte de verific`ri periodice [i de [antaj din partea
organelor de Securitate.

88

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Rezisten]a anticomunist`
- a reprezentat modalitatea \n care s-a manifestat popula]ia
vizavi de abuzurile regimului comunist [i \nc`lcarea grav`
a drepturilor omului;
- s-a manifestat prin:
- lupt` armat` \n mun]i;
- r`scoale ale ]`ranilor \n timpul procesului de
colectivizare;
- greve ale minerilor (Valea Jiului, august
1977);
- greve ale muncitorilor (Bra[ov, 15 noiembrie
1987);
- proteste ale intelectualilor prin c`r]i, manifeste
[i pe calea undelor radio.
- primele nuclee de lupt` anticomunist` au ap`rut \n 1945,
cele mai importante grupuri de rezisten]` armat` situndu-se
\n mun]i (F`g`ra[, Vrancea, Muscel); exemple:
- Haiducii Muscelului (condus de fra]ii
Arn`u]oiu [i de colonelul Gheorghe
Arsenescu)
- Sumanele Negre
- Haiducii lui Avram Iancu,
- grupul condus de Ion Gavril` Ogoranu;
aceste grupuri au fost treptat decimate de
c`tre comuni[ti;
- \n ceea ce prive[te ac]iunile intelectualilor romni, mul]i
dintre ace[tia au criticat regimul comunist prin scris sau la
posturile de radio Europa liber` [i BBC (exemple: Paul
Goma, Monica Lovinescu, Vlad Georgescu, Doina
Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu); ace[tia au fost
fie concedia]i, fie li s-a impus domiciliu for]at, iar pu]ini
dintre ei au reu[it s` emigreze;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

89

- o alt` disiden]` a ap`rut \n rndul fo[tilor demnitari


comuni[ti, care au criticat m`surile luate de Ceau[escu;
ace[tia au semnat, \n martie 1989, Scrisoarea celor [ase
(Corneliu M`nescu, Silviu Brucan, Gheorghe Apostol,
Grigore R`ceanu, Alexandru Brl`deanu [i Constantin
P\rvulescu).
Na]ional-comunismul (1965-1989)
- a fost caracteristica regimului lui Nicolae Ceau[escu, care
a promovat asiduu interesul na]ional;
- prima parte a regimului s`u a cunoscut o relativ`
destindere [i liberalizare (\nceput` \nc` din 1960), ce a
durat pn` \n 1974 [i \n care:
- s-a adoptat o nou` constitu]ie, prin care
Romnia devenea republic` socialist`;
- s-au eliberat de]inu]ii politici;
- \nv`]`mntul a fost pus pe baze na]ionale [i
s-a permis studierea limbilor str`ine (englez`,
francez`, german`) al`turi de cea rus`;
- s-au construit locuin]e;
- \n plan extern, s-a manifestat o insubordonare
fa]` de cerin]ele Moscovei (exemplul cel mai
concludent fiind neparticiparea Romniei la
invadarea Cehoslovaciei \n 1968 de c`tre
trupele Tratatului de la Var[ovia) [i
- s-a manifestat o larg` deschidere spre
Occident (Ceau[escu \ntlnindu-se cu mari
lideri ai lumii: Charles de Gaulle, Richard
Nixon, Gerald Ford);
- condi]iile de via]` s-au \mbun`t`]it [i s-a putut
c`l`tori \n str`in`tate.

90

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- a doua parte a regimului lui Ceau[escu (1974-1989) a


\nregistrat o \nr`ut`]ire a situa]iei economice, din cauza:
- cre[terii datoriei externe a Romniei;
- slabei productivit`]i \n agricultur` [i industrie;
- unor calamit`]i naturale (inunda]iile din 1970
[i cutremurul din 4 martie 1977);
- realiz`rii unor obiective grandioase, extrem de
costisitoare (Casa Poporului, Canalul Dun`reMarea Neagr`, combinate siderurgice);
- \n plan social, popula]ia a resim]it efectele
ra]ionaliz`rilor alimentare, energetice care
aveau scopul s` limiteze importurile [i s`
creasc` exporturile (toate acestea fiind f`cute
pentru acoperirea datoriei externe);
- \n plan ideologic, s-a intensificat cultul
personalit`]ii, al c`rui principal beneficiar a
fost Ceau[escu (devenit pre[edinte al
Romniei \n 1974);
- aceast` degradare a condi]iilor de trai a gr`bit pr`bu[irea
regimului na]ional-comunist al lui Ceau[escu, lucru
petrecut \n urma revolu]iei din decembrie 1989.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

91

Construc]ia democra]iei postdecembriste


- dup` c`derea regimului comunist, conducerea ]`rii a fost
preluat` pe 22 decembrie 1989 de o nou` structur` politic`,
numit` Frontul Salv`rii Na]ionale (F.S.N.), care cuprindea
fo[ti disiden]i, intelectuali [i militari; F.S.N. a anun]at:
- revenirea la democra]ie [i la pluralismul politic,
fapt ce a dus la reapari]ia vechilor partide
interbelice (P.N.L., P.N.}., P.S.D.), dar [i a altora;
- organizarea de alegeri libere (ce au avut loc
pe 20 mai 1990);
- primele alegeri au fost c[tigate de Ion Iliescu [i F.S.N.,
care s-au confruntat la scurt timp cu manifesta]ii la
Timi[oara, Bucure[ti, cu venirea minerilor din Valea Jiului
\n Capital` (care au oripilat opinia public` interna]ional` cu
comportamentul lor agresiv);
- \n decembrie 1991 a fost adoptat` o nou` constitu]ie,
revizuit` ulterior \n 2003 [i care constituie baza juridic` a
regimului democratic din Romnia;
- \ntre 1990-2004, pre[edin]ii Romniei au fost:
- Ion Iliescu (1990-1992; 1992-1996; 2000-2004);
- Emil Constantinescu (1996-2000);
- Traian B`sescu (ales \n 2004, mandatul s`u
durnd pn` \n 2009);
- dup` 1989, societatea civil` a devenit activ` prin
intermediul organiza]iilor nonguvernamentale (Alian]a
Civic`, Grupul pentru Dialog Social, Liga pentru Ap`rarea
Drepturilor Omului, Societatea Timi[oara etc.);
- democra]ia postdecembrist`:
- a cunoscut alternan]a la guvernare;
- a realizat mai multe reforme \n economie,
justi]ie, \nv`]`mnt etc.;
- s-a preocupat pentru integrarea Romniei \n
NATO (realizat` \n 2004) [i UE (\n 2007).

92

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

RELA}IILE INTERNA}IONALE
1. Spa]iul romnesc \ntre diploma]ie [i conflict \n Evul
Mediu [i la \nceputurile modernit`]ii
}`rile Romne \ntre Imperiul Otoman [i marile puteri
catolice vecine
politica extern` a }`rilor Romne a fost influen]at`, pe
parcursul sec. XIV-XVIII de:
- vecin`tatea celor dou` puteri catolice,
Ungaria [i Polonia, care au dorit stabilirea
suzeranit`]ii lor asupra statelor medievale
romne[ti;
- expansiunea Imperiului Otoman \n Europa (care
ajunge la sfr[itul sec. al XIV-lea pe linia Dun`rii);
- afirmarea unor noi puteri europene, Imperiul
Habsburgic [i Imperiul Rus (sec. XVI-XVIII);
- apari]ia problemei/chestiunii orientale \n
diploma]ia european` (sfr[itul sec. al XVIIlea), \n cadrul c`reia Fran]a [i Anglia doreau
men]inerea Imperiului Otoman, iar Rusia [i
Austria doreau dezmembrarea acestuia \n
beneficiul lor.
politica extern` a }`rilor Romne s-a caracterizat prin:
- realizarea unor alian]e \ntre statele romne[ti,
dar [i cu alte ]`ri vecine;
- strategii militare eficiente, menite s` reduc`
diferen]a dintre capacit`]ile armate romne[ti
modeste [i cele str`ine;
- realizarea eforturilor militare [i diplomatice
pentru men]inerea integrit`]ii [i independen]ei
statale (chiar prin acceptarea suzeranit`]ii
diferitelor state vecine);

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

93

- participarea la cruciadele antiotomane ini]iate


de puterile cre[tine;
- subordonarea fa]` de Imperiul Otoman, odat`
cu instaurarea regimului fanariot (sec. XVIII).
pe tot parcursul Evului Mediu, r`zboaiele purtate de
romni cu otomanii se \nscriu \n categoria r`zboaielor
asimetrice (\n care una dintre p`r]i se g`se[te \n
inferioritate armat`);
pentru a compensa inferioritatea militar` fa]` de adversar,
romnii au folosit:
- tactica p`mntului prjolit;
- h`r]uirea inamicului;
- otr`virea apelor;
- purtarea confrunt`rilor armate \n locuri
strmte sau ml`[tinoase.
domnia este institu]ia care s-a implicat activ \n ap`rarea
]`rii, avnd al`turi de ea boierimea [i popula]ia apt` s`
lupte (constituit` \n oastea cea mare). Ea s-a preocupat
pentru construirea [i consolidarea unor cet`]i de ap`rare.
Lupta antiotoman` a }`rilor Romne (sec. XIV-XVI)
n cadrul ei s-au eviden]iat mai mul]i domnitori romni de
seam`:
1. Mircea cel B`trn (1386-1418)
- domn al }`rii Romne[ti;
- a \ncheiat alian]e cu domnul Moldovei, Petru Mu[at
(1389), cu regele Poloniei, Vladislav Yagello (1389) [i cu
regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg (martie 1395,
Bra[ov);
- a avut primele confrunt`ri cu turcii \n 1388, cnd
Dobrogea, \n pericol de a fi cucerit` de otomani, a fost
alipit` }`rii Romne[ti;

94

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- \n prim`vara lui 1394 a atacat o baz` otoman` de la sud


de Dun`re;
- 10 octombrie 1394/17 mai 1395 a avut loc lupta de la
Rovine, \n urma c`reia turcii condu[i de sultanul Baiazid I
au fost \nfrn]i;
- dup` b`t`lie, Mircea a fost p`r`sit de boieri, care accept`
ca domn pe Vlad Uzurpatorul (pn` \n 1397);
- 1396 - a participat la cruciada antiotoman` de la Nicopole,
unde cre[tinii apuseni condu[i de Sigismund de
Luxemburg au fost \nfrn]i;
- 1402-1413 s-a amestecat \n luptele pentru tron, purtate
de fiii lui Baiazid I (care fusese luat prizonier de c`tre
mongolul Timur Lenk, dup` lupta de la Ankara din 1402);
Mircea i-a sprijinit pe Musa, ulterior pe Mustafa, \ns`
c[tig`tor a ie[it cel de-al treilea frate, Mehmed I;
- Mehmed I a organizat o campanie \n }ara Romneasc`,
\n cursul c`reia Dobrogea a fost cucerit` (1417 sau poate
1420);
- \n timpul domniei lui, }ara Romneasc` a \nceput s`
pl`teasc` tribut (din 1415).
2. Alexandru cel Bun (1400-1432)
- domn al Moldovei;
- 1420 a avut prima confruntare cu turcii, ace[tia \ncercnd
f`r` succes s` ocupe cet`]ile Chilia [i Cetatea Alb`.
3. Iancu de Hunedoara (1441-1456)
- 1441-1456 voievod al Transilvaniei;
- 1446-1453 guvernator al Ungariei;
- 1453-1456 c`pitan general al Ungariei.
- 1442 a respins un atac al turcilor \n Transilvania, dup`
care i-a \nfrnt pe ace[tia \n }ara Romneasc`, pe rul
Ialomi]a;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

95

- 1443 a organizat Campania cea lung`, o expedi]ie la sud


de Dun`re, \n urma c`reia a cucerit ora[ele Sofia [i Ni[;
- 1444 a participat la cruciada antiotoman` de la Varna,
condus` de regele Ungariei, Vladislav I, care s-a \ncheiat
cu \nfrngerea cre[tinilor;
- 1448 a suferit o \nfrngere din partea turcilor la
Kossovopoljie;
- 1456 victoria de la Belgrad, prin care Iancu de
Hunedoara a oprit, pentru circa 70 de ani, ofensiva turcilor
spre centrul Europei.
4. Vlad }epe[ (1448; 1456-1462; 1476)
- domn al }`rii Romne[ti;
- 1459 a refuzat plata tributului;
- 1461-1462 - a realizat expedi]ii la sud de Dun`re (de la
Obluci]a la Nicopole)
- 1462 \n noaptea de 16 spre 17 iunie - atacul de la
Trgovi[te, \n urma c`ruia oastea otoman` condus` de
Mehmed II s-a retras precipitat spre Dun`re;
- dup` eveniment, la tronul }`rii Romne[ti a fost acceptat
de boierime Radu cel Frumos, iar }epe[ s-a refugiat la
curtea regelui Ungariei, Matei Corvin, unde a fost arestat,
acuzat de tr`dare;
- 1476 a revenit pentru scurt timp la conducerea ]`rii, fiind
ucis \n urma unui complot.
5. {tefan cel Mare (1457-1504)
- domn al Moldovei;
- ajutat s` ajung` pe tron de v`rul s`u, Vlad }epe[;
- a c`utat s` nu aib` doi du[mani deodat`;
- a impus pe tronul }`rii Romne[ti domnitori favorabili
luptei antiotomane;

96

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- s-a bazat pe mica boierime [i pe ]`ranii r`ze[i;


- 1465 a cucerit cetatea Chilia, aflat` \n posesia
maghiarilor;
- 1467 la Baia a avut loc \nfrngerea regelui maghiar
Matei Corvin, care a dorit recuperarea Chiliei;
- 1473 a refuzat plata tributului (pl`tit pentru prima dat` \n
Moldova de Petru Aron, 1456);
- 1475 victoria de la Vaslui (Podu |nalt) \mpotriva
otomanilor condu[i de Soliman Pa[a;
- 1475 semnarea alian]ei antiotomane cu Matei Corvin;
- 1476 lupta de la R`zboieni (Valea Alb`), \n care
moldovenii au fost \nfrn]i; totu[i turcii condu[i de Mehmed
II nu au putut fructifica victoria, fiind decima]i de boli [i
foamete [i trebuind s` se retrag`;
- 1484 turcii, sub conducerea lui Baiazid II, au cucerit
Chilia [i Cetatea Alb`;
- 1485 \n \ncercarea de a-[i g`si un aliat pentru
recuperarea celor dou` cet`]i, {tefan a semnat tratatul de
vasalitate cu regele Poloniei, Cazimir IV, la Colomeea;
- 1485 \nfrngerea turcilor la C`tl`buga;
- 1486 \nfrngerea turcilor la Scheia;
- 1487 a \ncheiat pace cu turcii [i a reluat plata tributului.
Sec. al XVI-lea s-a \nregistrat o deteriorare a situa]iei
politico-juridice a }`rilor Romne:
- Transilvania a fost transformat` \n 1541 \n principat
autonom sub suzeranitate otoman` (dup` cucerirea
Ungariei [i transformarea celei mai mari p`r]i \n pa[alc,
\n 1541);
- domnii erau ale[i de c`tre boieri (Moldova, Muntenia), iar
principele Transilvaniei de c`tre Diet`;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

97

- integrarea treptat` a politicii externe a }`rilor Romne \n


cea otoman`;
- plata unor obliga]ii \n continu` cre[tere (tribut, pe[che[uri,
mucarer);
- anex`ri teritoriale realizate de turci:
- Tighina [i Bugeacul (1538);
- Br`ila (1542);
- Banatul (1552).
6. Radu de la Afuma]i (1522-1529, cu \ntreruperi)
- domn al }`rii Romne[ti;
- a purtat circa 20 de lupte \mpotriva turcilor, menite s`
\mpiedice transformarea ]`rii \n pa[alc.
7. Mihai Viteazul (1593-1601)
- domn al }`rii Romne[ti [i, pentru o scurt` perioad`,
domn al celor trei }`ri Romne;
- 1594 a aderat la Liga Sfnt`, alian]` condus` de
\mp`ratul german Rudolf II de Habsburg [i din care f`ceau
parte Spania, Imperiul Habsburgic, statul papal, Mantua,
Ferrara, Toscana, Transilvania [i Moldova;
- 13 noiembrie 1594 omorrea creditorilor turci [i a
garnizoanei otomane din Bucure[ti;
- 1594-1595 - atacarea cet`]ilor turce[ti de la Dun`re; turcii
au fost \nfrn]i la St`ne[ti, Putineiu, {erp`te[ti;
- 20 mai 1595 - tratat de alian]` \ncheiat la Alba-Iulia \ntre
principele Transilvaniei, Sigismund Bathory [i boierii munteni,
\n urma c`ruia Mihai devenea subordonatul lui Bathory;
- 13/23 august 1595 - victoria romnilor de la C`lug`reni
\mpotriva turcilor condu[i de Sinan Pa[a; \n urma
acesteia, turcii au continuat \naintarea \n }ara
Romneasc`, cucerind Bucure[tiul [i Trgovi[tea [i
preg`tind transformarea ]`rii \n pa[alc;

98

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- octombrie 1595 - cu sprijinul alia]ilor, romnii au lansat


contraofensiva \mpotriva turcilor, care au fost nevoi]i s` se
retrag` la Dun`re;
- 20/30 octombrie 1595 - turcii au fost \nfrn]i definitiv la
Giurgiu;
- 1596-1597-luptele cu otomanii au continuat;
- 1597- i-a fost recunoscut` domnia pe via]` de c`tre sultan,
care i-a redus considerabil tributul;
- 1598 - la m`n`stirea Dealu (Trgovi[te), a \ncheiat tratatul
de alian]` cu Rudolf II de Habsburg, prin care \mp`ratul
recuno[tea domnia ereditar` \n familia lui Mihai Viteazul [i
\i promitea ajutor financiar, iar Mihai recuno[tea
suzeranitatea lui Rudolf II asupra }`rii Romne[ti.
Unirea de la 1600
- mai 1599, Andrei Bathory, noul principe al Transilvaniei, a
\ncheiat pace cu turcii;
- octombrie 1599 b`t`lia de la {elimb`r \ncheiat` cu
\nfrngerea lui Andrei Bathory;
- 1 noiembrie 1599 intrarea lui Mihai \n Alba-Iulia, care
este recunoscut ca principe al Transilvaniei, att de Diet`,
ct [i de sultan;
- prim`vara lui 1600 campania \mpotriva domnului
Moldovei, Ieremia Movil`, urmat` de ocuparea ]`rii;
- s-a realizat prima unire politic` a celor trei ]`ri romne[ti,
conduse de Mihai Viteazul;
- septembrie 1600 la Mir`sl`u, Mihai a fost \nfrnt de
nobilimea maghiar`, ajutat` de generalul Basta;
- octombrie 1600 a avut loc interven]ia Poloniei \n
Moldova [i }ara Romneasc`, unde a impus la tron
membri ai familiei Movile[tilor (pe Simion Movil` \n
Muntenia [i pe fratele s`u, Ieremia, \n Moldova);

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

99

- 1600-1601 Mihai s-a aflat \n pribegie la Viena [i Praga,


unde a cerut ajutorul \mp`ratului habsburgic;
- 3/13 august 1601 b`t`lia de la Gur`sl`u, \n care Mihai,
ajutat de generalul Basta, l-a \nvins pe principele
Transilvaniei (Sigismund Bathory) [i a recucerit ]ara;
- 9/19 august 1601 Mihai a fost asasinat de habsburgi pe
Cmpia Turzii.
De la Mihai Viteazul la \nceputul modernit`]ii
- statutul }`rilor Romne s-a ameliorat dup` domnia lui
Mihai Viteazul, tributul fiind mic[orat considerabil;
- \n sec. al XVII-lea, ac]iunile lui Mihai au fost luate uneori
drept model de al]i domni romni (Radu {erban, Mihnea III
\n Muntenia, Gabriel Bethlen, Gheorghe Racoczi I \n
Transilvania); ace[tia au \ncercat s` men]in` autonomia
}`rilor Romne fa]` de Imperiul Otoman;
- \n 1688, Transilvania a acceptat suzeranitatea
habsburgic`;
- \n 1711, \n Moldova, respectiv \n 1716, \n Muntenia a fost
introdus regimul fanariot, care a dus la adncirea
dependen]ei Principatelor fa]` de Poart`;
- sfr[itul sec. XVII-\nceputul sec. al XVIII-lea au
reprezentat apari]ia \n diploma]ia european` a Chestiunii
orientale, \n cadrul c`reia Principatele au ocupat un loc
important;
- \n decursul sec. XVIII-\nceputul sec. XIX, pe teritoriul
Principatelor au avut loc mai multe r`zboaie purtate \ntre
Rusia, Austria [i Imperiul Otoman, care au provocat romnilor:
- pierderi teritoriale:
- Banat, ocupat de austrieci \n 1718;
- Bucovina, ocupat` de austrieci \n 1775;
- Basarabia, ocupat` de ru[i \n 1812

100

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- pierderi umane;
- pagube materiale.
nceputul modernit`]ii a \nregistrat
- revenirea la domniile p`mntene \n Principate (1822);
- instaurarea protectoratului rusesc
[i \ncetarea
monopolului economic otoman \n Principate, \n urma
Tratatului de la Adrianopol (1829);
- introducerea Regulamentelor Organice \n Muntenia (1831)
[i \n Moldova (1832);
- conturarea unei probleme romne[ti \n cadrul problemei
orientale.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

101

2. Romnia [i concertul european; de la criza oriental`


la marile alian]e ale secolului XX
- criza oriental` declan[at` la sfr[itul sec. XVII a cunoscut
noi etape pe parcursul sec. al XVIII-lea [i al XIX-lea; una
dintre etape a fost reprezentat` de R`zboiul Crimeii (18531856), \n urma c`ruia Rusia a fost \nfrnt` de marile puteri
(Anglia, Fran]a, Prusia) aliate cu Imperiul Otoman;
- hot`rrile Congresului de Pace \ncheiat la Paris \n urma
acestui r`zboi (1856), precum [i cele luate \n cadrul
Conferin]ei Marilor Puteri, desf`[urat` tot la Paris (1858),
au favorizat realizarea dublei alegeri de la 24 ianuarie
1859 a domnitorului Al. I. Cuza [i, implicit, realizarea
statului romn modern;
- politica extern` a statului romn modern \n timpul domniei
lui Al. I. Cuza a urm`rit:
- recunoa[terea dublei alegeri - ob]inut` \n
urma Conferin]ei de la Paris - sept 1859;
- recunoa[terea pa[aportului romnesc (1860);
- recunoa[terea unirii depline - ob]inut` \n
cadrul Conferin]ei de la Constantinopol sept.-nov. 1861;
- sprijinirea emigra]iei bulg`re[ti [i a romnilor
de la sud de Dun`re;
- \ntre]inerea unor bune rela]ii cu vecinii;
- reglementarea grani]ei dintre Romnia [i
Imperiul Otoman pe linia Dun`rii.
Ob]inerea independen]ei statale a constituit obiectivul major al
domniei lui Carol I, succesorul lui Cuza. Aceasta s-a realizat \n
contextul desf`[ur`rii unei alte etape a Chestiunii orientale
din decursul sec. al XIX-lea, ini]iat` de r`scoalele antiotomane
din Bosnia-Her]egovina (1875) [i Bulgaria (1876) [i de
atacarea otomanilor de c`tre Serbia [i Muntenegru (1876).

102

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

n aceste condi]ii, Romnia a \ncercat ob]inerea independen]ei


pe cale diplomatic`, f`r` succes, Poarta socotind Romnia o
provincie privilegiat` \n constitu]ia pe care a adoptat-o \n
decembrie 1876.
n consecin]`, Romnia s-a orientat spre Rusia, care avea
propriile interese \n a ataca Poarta (pentru ob]inerea
controlului asupra strmtorilor, expansiunea \n Balcani).
- 4 aprilie 1877 - la Bucure[ti s-a \ncheiat Conven]ia
romn`-rus` care reglementa trecerea armatelor ruse[ti
pe teritoriul statului romn, dar acestea aveau obliga]ia s`
respecte integritatea teritorial` a statului;
- 12 aprilie 1877 - Rusia a declarat r`zboi Por]ii;
- aprilie 1877 - artileria otoman` a bombardat ora[ele
romne[ti de la Dun`re; romnii au ripostat;
- 9/21 mai 1877 - \n Parlament, ministrul de externe, Mihail
Kog`lniceanu, a proclamat independen]a Romniei;
- iulie 1877 - trupele ruse[ti au e[uat la Plevna, fapt pentru
care ru[ii au solicitat ajutorul militar al romnilor;
- august 1877 - trupele romne[ti au trecut Dun`rea;
- august 1877-ianuarie 1878 - armata romn` a ob]inut
importante victorii, reu[ind s` cucereasc` numeroase
redute turce[ti (Grivi]a, Rahova, Plevna, Smrdan);
- 19 februarie/3 martie 1878 - tratatul de la San-Stefano a
recunoscut independen]a Romniei, \ns` Marile Puteri nu
au acceptat valabilitatea acestui tratat [i au hot`rt
desf`[urarea unui al doilea Congres de Pace, la Berlin;
- iunie-iulie 1878 - Congresul de la Berlin a recunoscut
oficial independen]a Romniei, care primea [i Dobrogea;
Rusia prime[te \napoi sudul Moldovei, retrocedat
Principatelor \n 1856;
- atitudinea Rusiei \n anii care au urmat r`zboiului a
determinat Romnia s` se apropie de Germania [i Austro-

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

103

Ungaria, cu care a semnat, \n secret, un tratat de alian]`


(1883); astfel Romnia a fost inclus` \n Tripla Alian]`;
- la \nceputul sec. al XX-lea, politica extern` romneasc` a
cunoscut o reorientare, prin \ndep`rtarea de Tripla Alian]`;
acest fapt a fost resim]it \n timpul celor dou` r`zboaie
balcanice (1912, 1913), la care a participat [i Romnia;
- \n urma p`cii semnate \n 1913 la Bucure[ti, la sfr[itul
celui de-al doilea r`zboi balcanic, Romnia a primit de la
Bulgaria Cadrilaterul (jude]ele Caliacra [i Durostor).
Participarea Romniei la primul r`zboi mondial
- 28 iulie 1914 - declan[area primului r`zboi mondial;
- 1914-1916 - perioada neutralit`]ii Romniei, c`reia i s-au
f`cut oferte din partea ambelor alian]e militare (Tripla
|n]elegere [i Tripla Alian]`) de a participa la r`zboi al`turi
de ele;
- august 1916 - Romnia a semnat un tratat de alian]` cu
Antanta;
- 14 august 1916 - Romnia a declarat r`zboi AustroUngariei; armata romn` a p`truns \n Transilvania, pe
care a eliberat-o;
- 5 septembrie 1916 - la Turtucaia a avut loc \nfrngerea
armatei romne;
- septembrie-noiembrie 1916 - contraofensiva armatelor
Triplei Alian]e care au reu[it s` ocupe Bucure[tiul [i dou`
treimi din teritoriul Romniei;
- sfr[itul lunii noiembrie 1916 - autorit`]ile romne s-au
retras la Ia[i; frontul s-a stabilizat pe linia Oituz-SiretDun`re;
- iarna lui 1917 - armata romn` s-a ref`cut cu ajutorul
Antantei;

104

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- august 1917 - romnii au ob]inut victoriile de la M`r`[ti,


M`r`[e[ti [i Oituz;
- octombrie 1917 - victoria revolu]iei bol[evice a determinat
ie[irea Rusiei din r`zboi, care \n 1918 a semnat pacea cu
Tripla Alian]`;
- 7 mai 1918 - Romnia a fost nevoit` s` semneze Tratatul
de pace de la Buftea-Bucure[ti cu Tripla Alian]`, prin care:
- Romnia a fost obligat` s` cedeze Dobrogea,
anexat` Bulgariei;
- Austro-Ungaria a preluat o suprafa]` de 5600
km p`tra]i din Mun]ii Carpa]i;
- Germania urma s` exploateze timp de 90 de
ani bog`]iile naturale ale ]`rii;
- armata romn` a fost demobilizat`.
- toamna lui 1918 - victoriile Antantei au contribuit la
capitularea, pe rnd, a ]`rilor componente ale Triplei
Alian]e;
- 10 noiembrie 1918 - Romnia a reintrat \n r`zboi \mpotriva
Puterilor Centrale;
- 11 noiembrie 1918 - sfr[itul r`zboiului \n urma capitul`rii
Germaniei;
- 1919-1920 - \ncheierea tratatelor de pace, care
recuno[teau, printre altele, des`vr[irea statului na]ional
romn:
- 10 decembrie 1919 - Romnia a semnat
Tratatul cu Austria de la Saint-Germain, prin
care s-a recunoscut apartenen]a Bucovinei la
Romnia;
- Tratatul de la Neuilly cu Bulgaria, prin care
Cadrilaterul revenea Romniei;
- 4 iunie 1920 - Romnia a semnat Tratatul de
la Trianon cu Ungaria, prin care se recuno[tea

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

105

unirea Banatului [i a Transilvaniei cu


Romnia;
- 28 octombrie 1920 - s-a semnat Tratatul prin
care se recuno[tea unirea Basarabiei cu
Romnia.
Politica romneasc` extern` \n perioada interbelic`
- a respectat [i a ap`rat sistemul de la Versailles;
- 1919 - Romnia a aderat la Societatea Na]iunilor;
- s-a orientat spre \ncheierea unor alian]e regionale:
- Mica Antant` (1921), alc`tuit` din Romnia,
Cehoslovacia, Iugoslavia;
- cu Polonia (1921, 1926);
- |n]elegerea Balcanic` (1934), format` din
Romnia, Grecia, Iugoslavia [i Turcia;
- a urm`rit colaborarea cu celelalte state, \n special cu
Fran]a [i Marea Britanie;
- 1921 - semnarea Conven]iei Interna]ionale privind statutul
definitiv al Dun`rii;
- 1924 - semnarea Protocolului de la Geneva, care preciza
leg`tura dintre securitate [i dezarmare;
- 1926 - semnarea tratatului de alian]` \ntre Romnia [i
Fran]a;
- 1926 - tratat de alian]` \ntre Romnia [i Italia;
- 1928 - semnarea de c`tre Romnia a Pactului BriandKellogg, care scotea r`zboiul \n afara legii;
- 1929 - semnarea de c`tre Romnia a Protocolului de la
Moscova, ce denun]a r`zboiul ca metod` de rezolvare a
diferendelor dintre state;
- 1933 - Romnia a semnat Conven]ia de la Londra pentru
definirea agresiunii [i a teritoriului;

106

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- 1936 - \ncheierea unui protocol \ntre Romnia [i URSS


menit s` pun` bazele unui tratat de neagresiune \ntre cele
dou` ]`ri; din p`cate, demiterea ministrului de externe,
Nicolae Titulescu, a dus la e[uarea proiectului;
- 1939 - semnarea unui tratat economic \ntre Romnia [i
Germania.
Romnia [i cel de-al Doilea R`zboi Mondial
- 1 septembrie 1939 - declan[area celui de-al doilea r`zboi
mondial;
- 6 septembrie 1939 - Romnia [i-a declarat neutralitatea
fa]` de conflict;
- 26-27 iunie 1940 - notele ultimative ale Moscovei adresate
Romniei prin care \i cerea acesteia s` cedeze Basarabia
[i nordul Bucovinei;
- 28 iunie 1940 - URSS a ocupat Basarabia, Bucovina de
nord, la care s-a ad`ugat [i }inutul Her]ei;
- 30 august 1940 - prin Dictatul de la Viena, Romnia a fost
obligat` s` cedeze nord-vestul Transilvaniei c`tre
Ungaria;
- 7 septembrie 1940 - s-a semnat Tratatul de la Craiova,
care prevedea cedarea Cadrilaterului \n favoarea
Bulgariei;
- 6 septembrie 1940 - abdicarea regelui Carol II, vinovat de
pierderile teritoriale romne[ti; rege al Romniei a devenit
Mihai I, dar adev`rata conducere a ]`rii a fost preluat` de
generalul Ion Antonescu;
- 23 noiembrie 1940 - Romnia a aderat la Pactul Tripartit
(format din Germania, Italia [i Japonia);
- 22 iunie 1941 - Romnia a atacat URSS, al`turi de
Germania, avnd ca scop recuperarea teritoriilor r`pite de
sovietici;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

107

- 22 iunie-26 iulie 1941 - armata romn` a eliberat


Basarabia [i Bucovina de nord; Antonescu hot`r`[te
continuarea luptei al`turi de Germania, fapt criticat de
oameni politici romni;
- 1943 - \n condi]iile \nfrngerilor suferite de Ax`, Romnia
a ini]iat discu]ii \n vederea \ncheierii armisti]iului cu
Na]iunile Unite \n mai multe capitale ale ]`rilor neutre
(Instanbul, Ankara, Lisabona, Berna, Stockholm);
- 23 august 1944 - arestarea mare[alului Ion Antonescu [i
al`turarea Romniei la coali]ia Na]iunilor Unite;
- dup` 23 august 1944, armata romn` a contribuit la
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei [i Austriei;
- 12 septembrie 1944 - Romnia a semnat la Moscova
Conven]ia de armisti]iu cu Na]iunile Unite;
- 10 februarie 1947 - Romnia a semnat Tratatul de Pace
de la Paris, \n care nu i s-a recunoscut statutul de
cobeligerant` [i prin care fost obligat` s` pl`teasc` mari
desp`gubiri de r`zboi;
- consecin]a actului de la 23 august 1944 a fost intrarea
Romniei \n sfera de influen]` a URSS [i instaurarea
comunismului \n ]ar`.
Studiu de caz: Voci ale diploma]iei romne[ti. De la
Dimitrie Cantemir la Grigore Gafencu

1. Dimitrie Cantemir (1673-1723)


- domn al Moldovei (1710-1711);
- politica sa extern` a vizat cre[terea prestigiului Moldovei
prin rela]iile pe care le-a stabilit cu patriarhul Ierusalimului;
- era adeptul eliber`rii ]`rii de sub domina]ia otoman`,
utiliznd ajutorul Rusiei;
- a semnat un tratat de alian]` cu ]arul Rusiei, Petru cel
Mare, la Luck (13 aprilie 1711) \n care se stipulau:

108

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- domnia ereditar` \n familia Cantemire[tilor;


- punerea Moldovei sub protec]ia Rusiei;
- ajutorul militar dat Rusiei de c`tre domnul
Moldovei \n viitoarele lupte cu turcii;
- primirea lui Dimitrie Cantemir la curtea ]arului
rus \n cazul e[ecului luptei antiotomane.
- \n urma \nfrngerii suferite de armata ruso-moldovean` la
St`nile[ti \n 1711, Cantemir s-a refugiat la St. Petersburg,
unde [i-a continuat activitatea [tiin]ific`.
2. Costache Negri (1812-1876)
- om politic, diplomat [i scriitor;
- revolu]ionar pa[optist, [i-a pus semn`tura pe cel mai
radical document programatic, Principiile noastre pentru
reformarea patriei, care revendica unirea Moldovei cu
}ara Romneasc`;
- dup` \nfrngerea revolu]iei, a primit numeroase \ns`rcin`ri
din partea domnului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica,
printre care aceea de [ef al Departamentului Lucr`rilor
Publice [i de reprezentant diplomatic;
- \n 1855 a participat la preg`tirea lucr`rilor Congresului de
Pace de la Paris ce avea s` se desf`[oare la sfr[itul
R`zboiului Crimeii, \n calitate de asistent al lui Ali Pa[a,
reprezentantul Por]ii;
- a fost un frunta[ de seam` al mi[c`rii pentru unirea
Principatelor, f`cnd parte din adunarea ad-hoc a
Moldovei (vice-pre[edinte);
- a fost propus ca domn al Moldovei de c`tre Vasile
Alecsandri (ianuarie 1859);
- \n timpul domniei lui Cuza a fost, al`turi de Vasile
Alecsandri, responsabil cu politica extern` a Principatelor,

109

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

reu[ind s` contribuie la recunoa[terea dublei alegeri [i a


unific`rii depline;
- a fost agent diplomatic la Constantinopol, \n aceast`
calitate preg`tind \ntlnirea lui Cuza cu sultanul;
- a contribuit la rezolvarea
m`n`stirilor \nchinate;

problemei

seculariz`rii

- s-a preocupat de situa]ia romnilor balcanici;


- dup` r`sturnarea lui Cuza, s-a retras din via]a politic`.

3. Vasile Alecsandri (1821-1890)


- scriitor [i om politic;
- participant la revolu]ia pa[optist`, el fiind autorul
Peti]iunii-proclama]iune \naintat` de revolu]ionarii
moldoveni domnului Mihail Sturdza, \n prim`vara lui 1848;
- dup` \nfrngerea revolu]iei, a f`cut parte din exilul
romnesc [i a stabilit contacte importante cu oameni
politici str`ini \n fa]a c`rora a pledat cauza Principatelor;
- a fost unul dintre cei mai activi diploma]i \n timpul domniei
lui Cuza;
- s-a \ntlnit cu oficialit`]i str`ine (\mp`ratul Fran]ei, Napoleon
III, regele Piemontului, Victor-Emanuel, prin]ul Camillo
Cavour, primul-ministru al Piemontului) pentru a ob]ine din
partea acestora recunoa[terea dublei alegeri a lui Cuza;
- a exercitat concomitent func]iile de ministru de externe al
Moldovei [i al }`rii Romne[ti (octombrie-noiembrie
1859);
- \n timpul domniei lui Carol I, a de]inut func]ia de ministru al
Romniei la Paris (1885-1890), unde s-a [i stins din via]`.

110

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

4. Take Ionescu (1858-1922)


- avocat [i om politic;
- a fost membru al Partidului Na]ional Liberal (1884-1886),
ulterior a f`cut parte din Partidul Conservator (din 1886),
pentru ca \n 1908 s`-[i formeze propriul partid (Partidul
Conservator Democrat);
- a participat la negocierile diplomatice desf`[urate \n timpul
r`zboaielor balcanice (1912-1913);
- a fost partizanul intr`rii Romniei \n primul r`zboi mondial
al`turi de Antant`;
- a constituit \n 1918, la Paris, Consiliul Na]ional al Unit`]ii
Romne[ti, un organism politic ce a fost recunoscut ca
purt`tor de cuvnt al na]iunii romne de c`tre guvernele
Fran]ei, Italiei, Marii Britanii [i SUA;
- a ocupat mai multe func]ii publice:
- \n 1891 a fost ministru al instruc]iunii publice;
- \ntre 1912-1913 a fost ministru de interne;
- \ntre 1920-1921 a fost ministru al Afacerilor
Str`ine, \n aceast` calitate contribuind la
crearea Micii |n]elegeri;
- \n decembrie 1921, a devenit prim-ministru
pentru o lun`;
- \n 1922 s-a stins din via]` la Roma.
5. Nicolae Titulescu (1882-1941)
- profesor de drept, diplomat [i om politic;
- a fost unul dintre cei mai mari oameni politici ai Romniei,
dominnd politica extern` romneasc` vreme de aproape
un deceniu;
- a fost membru al Partidului Conservator Democrat;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

111

- a f`cut parte din delega]ia Romniei la Conferin]a de Pace


de la Paris (1919); \n aceast` calitate a negociat [i semnat
Tratatul de pace de la Trianon (4 iunie 1920);
- a fost ministru de externe al Romniei (1927-1928; 19321936);
- a fost singura personalitate aleas` \n dou` rnduri
Pre[edinte al Adun`rii Generale a Societ`]ii Na]iunilor
(1930 [i 1931);
- a fost un partizan al p`cii mondiale [i al ap`r`rii intereselor
na]ionale ale Romniei;
- a ac]ionat pentru:
- consolidarea rela]iilor Romniei interbelice cu
democra]iile occidentale;
- consolidarea Micii |n]elegeri;
- \mbun`t`]irea rela]iilor cu statele revizioniste
Ungaria, Bulgaria, URSS;
- crearea alian]ei regionale, |n]elegerea
Balcanic` (1934);
- \ncheierea unui proiect de asisten]` mutual`
cu URSS (1935).
- \n 1936 a fost demis din func]ia de ministru de externe [i
a plecat \n exil, unde s-a stins din via]`;
- \n 1992, osemintele sale au fost aduse \n ]ar` [i \nhumate
la Bra[ov.
6. Grigore Gafencu (1892-1957)
- jurist, ziarist, diplomat [i om politic;
- a fost membru al Partidului Na]ional }`r`nesc;
- a fost secretar general la Ministerul Afacerilor Str`ine;
- \ntre 1938-1940 a exercitat func]ia ministru de externe al
Romniei, perioad` \n care a semnat acordul economic cu

112

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Germania din 1939, a purtat discu]ii cu Fran]a [i cu Marea


Britanie \n vederea ob]inerii de garan]ii pentru Romnia;
- a fost ini]iatorul unui proiect de realizare a unui Bloc al
]`rilor neutre \n cursul celui de-al doilea r`zboi mondial,
care \ns` nu s-a concretizat;
- \n calitate de ambasador al Romniei la Moscova (19401941), a ac]ionat pentru normalizarea rela]iilor romnosovietice dup` ocuparea Basarabiei [i a Bucovinei de
Nord;
- a participat la Conferin]a de pace de la sfr[itul celui de-al
doilea r`zboi mondial, unde a sus]inut interesele
Romniei;
- \n 1948 a luat parte la Congresul Europei, unde a f`cut
parte din prezidiu, al`turi de Winston Churchill [i unde a
sus]inut ideea european`;
- prin activitatea sa desf`[urat` \n exil, la Geneva, Paris,
New York, a militat pentru realizarea unei federa]ii a
statelor europene din care s` fac` parte [i Romnia.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

113

3. Romnia \n perioada r`zboiului rece


- \n perioada postbelic`, diploma]ia interna]ional` s-a
confruntat cu un nou tip de conflict, cunoscut sub numele
de R`zboiul Rece, purtat \ntre SUA [i URSS [i care n-a
degenerat \ntr-un r`zboi propriu-zis \ntre cele dou` ]`ri;
- declan[area acestui conflict a fost favorizat` de:
- |n]elegerea de la Yalta (1945);
- aplicarea planului Marshall (1947);
- crearea NATO [i a CAER-ului (1949);
- crearea Pactului de Var[ovia (1955).
- R`zboiul Rece a \mbr`cat forma unei succesiuni de crize
politice, poten]at` de o curs` a \narm`rilor declan[at`
\ntre SUA [i URSS; totodat`, statele-satelit ale URSS,
printre care [i Romnia, au trebuit s` urmeze pozi]ia
Moscovei vizavi de acest conflict;
- 9 iulie 1947 - Romnia a denun]at planul Marshall;
- 1949 - Romnia a devenit membr` a Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc (CAER);
- 1955 - Romnia a aderat la Tratatul de la Var[ovia;
- \n timpul regimului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Romnia
a sus]inut pozi]ia Moscovei \n criza iugoslav` [i cea
maghiar` din 1956;
- 1958 - retragerea trupelor sovietice din ]ar`, \n condi]iile
sporirii \ncrederii pe care Moscova o manifesta \n liderii
partidului comunist din Romnia;
- conflictul chinezo-sovietic [i criza rachetelor din Cuba din
anii 60 i-au permis lui Dej s` se distan]eze de URSS [i s`
adopte o linie comunist` na]ionalist`;
- aprilie 1964 - plenara Partidului Muncitoresc Romn a
elaborat Declara]ia din aprilie (adev`rat manifest de ie[ire
de sub influen]a sovietic`), prin care Romnia respingea
Planul Valev lansat de Moscova;

114

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- primii ani ai regimului ceau[ist au \nregistrat o relativ`


liberalizare [i o accentuare a distan]`rii de politica
Moscovei;
- 1967 - Romnia a reluat rela]iile cu Republica Federal`
Germania;
- 1967 - Romnia a men]inut rela]iile cu Israelul \n urma
r`zboiului de [ase zile, purtat de acesta cu statele arabe
din zon`;
- 1968 - Ceau[escu a criticat interven]ia militar` a trupelor
Tratatului de la Var[ovia \n Cehoslovacia [i a refuzat s`
participe la aceast` ac]iune;
- 1974 - Romnia a semnat Actul final al Conferin]ei de la
Helsinki care prevedea respectarea integrit`]ii teritoriale;
- 1979 - Romnia a criticat agresiunea sovietic` \n
Afganistan;
- ultimii ani ai dictaturii lui Nicolae Ceau[escu au \nregistrat
rela]ii diplomatice apropiate cu ]`ri arabe [i din lumea a
treia;
- revolu]iile anticomuniste desf`[urate \n 1989 au dus la
pr`bu[irea comunismului \n Europa [i la sfr[itul
r`zboiului rece.
Studiu de caz: Diploma]ia romneasc` \ntre Tratatul de la
Var[ovia [i Uniunea European`
- 5 mai 1955 - s-a constituit Pactul de la Var[ovia, o alian]`
militar` a statelor comuniste, format` de liderul sovietic
Nikita Hru[ciov;
- \n 1955, statele comuniste din Europa erau: Cehoslovacia,
Polonia, Bulgaria, Ungaria, Republica Democrat`
Germania, Albania [i Romnia;
- 10 decembrie 1955 - Romnia a fost admis` \n ONU;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

115

- 1967 - Corneliu M`nescu a devenit primul pre[edinte al


Adun`rii Generale a ONU provenit dintr-o ]ar` comunist`;
acesta a contribuit, \mpreun` cu pre[edintele SUA,
Johnson, la detensionarea rela]iilor romno-sovietice,
cauzat` de neparticiparea Romniei la invadarea
Cehoslovaciei din 1968;
- Nicolae Ceau[escu a ac]ionat ca mediator al conflictului
chino-sovietic, al celui arabo-israelian, ceea ce a dus la
cre[terea prestigiului s`u interna]ional;
- acutizarea regimului comunist petrecut` \n anii 80 a dus la
o izolare diplomatic` a Romniei;
- dup` \nl`turarea regimului comunist, Romnia a urm`rit
integrarea sa \n structurile euroatlantice;
- 1993 - Romnia a semnat Acordul de asociere, prin care
\ncepea procesul de aderare la UE (intrat \n vigoare \n
1995);
- 1994 - Romnia a fost primul stat din Europa Central` [i
de Est care a aderat la Parteneriatul pentru Pace;
- iulie 1997 - Summitul de la Madrid a anun]at nominalizarea
Romniei ca stat candidat la urm`toarea extindere a
NATO;
- februarie 2000 - ini]ierea negocierilor de aderare \ntre
Romnia [i Uniunea European`;
- 21 noiembrie 2002 - Romnia a fost invitat` s` \nceap`
negocierile de aderare la NATO;
- 29 martie 2004 - Romnia a devenit membru NATO cu
drepturi depline;
- 25 aprilie 2005 - semnarea Tratatului de aderare a
Romniei [i Bulgariei la UE, care anun]a c` ]ara noastr`
va fi membr` a Uniunii de la 1 ianuarie 2007;
- 1 ianuarie 2007 - Romnia a devenit membru cu drepturi
depline al Uniunii Europene.

116

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

RELIGIA {I VIA}A RELIGIOAS~


1. Biserica [i [coala \n Evul Mediu [i la \nceputurile
modernit`]ii. Construc]ie ecleziastic` [i implicare laic`
- \n Evul Mediu european, Biserica a constituit institu]ia care
a organizat \nv`]`mntul;
- pn` \n sec. al XI-lea, m`n`stirile au fost principalele
centre de cultur`, \n vecin`tatea lor \nfiin]ndu-se [coli
monahale; \n aceste [coli \nv`]au viitorii preo]i [i copi[ti,
dar [i fii de nobili, principalul mijloc didactic fiind Biblia;
renumite \n Occidentul european au fost m`n`stirile de la
Cluny, Fulda, Monte Cassino;
- \ncepnd cu domnia lui Carol cel Mare (768-814) au
func]ionat [colile episcopale \n care au fost studiate texte
ale antichit`]ii, astfel redescoperite;
- 1401-recunoa[terea Mitropoliei Ortodoxe a Moldovei, pe
timpul lui Alexandru cel Bun;
- urbanizarea accentuat` a dus la crearea [colilor laice [i a
universit`]ilor, acestea din urm` ap`rnd prima dat` \n
Imperiul Bizantin [i \n Spania; cele mai cunoscute
universit`]i medievale au fost cele din Paris (1215),
Bologna (1219), Oxford (1230), Cambridge (1229),
Padova (1222), Roma (1244), Montpellier (1289), Praga
(1348), Cracovia (1364), Viena (1365), Heidelberg (1387);
- \n timpul Rena[terii s-au \nmul]it [colile laice \n care se
\nv`]au [tiin]ele [i \n care a fost adoptat modelul de
educa]ie umanist`.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

117

Biserica romneasc`
- \n spa]iul romnesc, \ntemeierea mitropoliilor a fost opera
domniei;
- 1359 - constituirea primei mitropolii Ortodoxe cu sediul la
Arge[, \n timpul domniei lui Nicolae Alexandru;
- 1370 - constituirea \n }ara Romneasc` a celei de-a doua
Mitropolii Ortodoxe cu sediul la Severin, \n timpul lui
Vladislav-Vlaicu;
- 1401 - \ntemeierea Mitropoliei Ortodoxe a Moldovei, pe
timpul lui Alexandru cel Bun;
- sec. XV-XVI- constituirea episcopiilor Romanului,
R`d`u]ului, Rmnicului [i Buz`ului;
- \n Transilvania au fost atestate documentar episcopii
ortodoxe romne[ti la Biharea, Alba-Iulia, D`bca (sec.IXXI), precum [i biserici [i m`n`stiri \n }ara Brsei, F`g`ra[,
Maramure[, Ha]eg;
- 1366 - regele maghiar Ludovic I de Anjou a scos
confesiunea ortodox` \n afara legii, recunoscnd
catolicismul ca singura confesiune oficial`;
- Mihai Viteazul a ac]ionat \n favoarea romnilor
transilv`neni, punndu-i pe ace[tia sub autoritatea
Mitropolitului }`rii Romne[ti (1595) [i reconstruind
Mitropolia Ortodox` de la Alba-Iulia;
- diplomele leopoldine din 1699 [i 1701 au oficializat unirea
religioas` dintre o parte a romnilor transilv`neni [i
Biserica catolic`, rezultnd astfel Biserica Greco-catolic`
(Unit`);
- \n Dobrogea a func]ionat o Mitropolie la Vicina (sec. XIIIXIV), ultimul mitropolit fiind Iachint, care a devenit ulterior
primul mitropolit al }`rii Romne[ti;
- mitropolitul era al doilea demnitar al ]`rii [i era considerat
primul sfetnic al domnitorului;

118

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

- Biserica Ortodox` a contribuit la ap`rarea credin]ei


romne[ti de presiunile f`cute de catolicismul ]`rilor
vecine (Ungaria [i Polonia);
- Biserica a avut un rol important \n via]a cultural` a }`rilor
Romne, sprijinind tip`rirea de c`r]i religioase [i laice,
primele letopise]e. De asemenea, ea a g`zduit primele
[coli.
{coala romneasc`
- ca [i cele din Occidentul european, [colile romne[ti au
fost \nfiin]ate pe lng` biserici [i m`n`stiri;
- \n [colile din Moldova [i }ara Romneasc` se \nv`]a \n
limba slavon` [i greac`, \n timp ce \n Transilvania se
folosea limba latin`;
- \n Transilvania a func]ionat [coala de la Cenad (sec. XI);
- \ncepnd cu sec. al XIV-lea, \n ora[ele transilv`nene au
fost \nfiin]ate [coli laice, conduse de regul` de notari,
numi]i de sfaturile urbane; pe lng` aceste [coli au existat
[i internate (sec. al XV-lea, la Oradea [i Sibiu);
- totodat`, \n Transilvania au ap`rut [coli s`te[ti, prima fiind
cea de la Jucu, jude]ul Cluj (1332);
- sec. XIII-XIV - tinerii transilv`neni au \nceput s` mearg` la
studii \n str`in`tate (Paris, Bologna, Padova, Viena);
- important` pentru comunitatea romneasc` din Bra[ov a
fost prima [coal` din Schei, consemnat` \n 1495 [i unde
a activat [i diaconul Coresi; acesta a tip`rit o serie de c`r]i
\n limba romn`, scris` cu caractere chirilice;
- \n 1544 a ap`rut la Bra[ov prima [coal` de fete,
\ntemeiat` de sasul Johannes Honterus;
- \ntre 1581-1603 - la Cluj a func]ionat o universitate
condus` de iezui]i; aceasta avea trei facult`]i: drept,
filosofie [i teologie;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

119

- \n spa]iul extracarpatic, [colile urbane au ap`rut destul de


trziu (sec. al XVI-lea);
- domnitorii }`rilor Romne au \nfiin]at mai multe colegii (cel
latin al lui Despot Vod`, creat la Cotnari \n 1562; cel al lui
Vasile Lupu creat la Ia[i, \n 1640);
- la Bucure[ti [i la Ia[i au func]ionat, la \nceputul sec. al
XVIII-lea, Academii domne[ti, create de domnitorii romni
Constantin
Brncoveanu
\n
1707-1709
(}ara
Romneasc`) [i de Antioh Cantemir, fratele lui Dimitrie
Cantemir, \n 1707 (Moldova);
- sec. XVIII-XIX au \nregistrat o organizare a \nv`]`mntului
realizat` de domnii fanario]i (Grigore II Ghica, Alexandru
Ipsilanti, Ioan Gheorghe Caragea, Mihail Sturdza);
- \n prima jum`tate a sec. al XIX-lea, tot mai mul]i tineri
romni au studiat la [colile din str`in`tate, unde au venit \n
contact cu ideile inovatoare care au stat la baza cre`rii
Romniei moderne.
Construc]ie ecleziastic` [i implicare laic`
- \n Evul Mediu, domnitorii romni s-au implicat \n
construc]ia ecleziastic`, prin ridicarea unor biserici [i
m`n`stiri, prin aducerea unor tipografi, prin sus]inerea
\nv`]`mntului, prin diferite danii f`cute l`ca[urilor de cult
din ]ar` [i din str`in`tate (\ndeosebi fa]` de m`n`stirile
ortodoxe de la muntele Athos); adev`ra]i ctitori au fost
domnii Mircea cel B`trn, {tefan cel Mare, Neagoe
Basarab, Constantin Brncoveanu, Vasile Lupu;
- de asemenea, domnitorii }`rii Romne[ti [i ai Moldovei au
sprijinit permanent Biserica Ortodox` din Transilvania;
- prin m`surile luate, domnii romni au contribuit la
supravie]uirea ortodoxiei sub domina]ia otoman` [i la
presiunile catolicismului.

120

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

2. Protectorat religios [i identitate cultural` \n Europa [i


spa]iul romnesc. Statul, Biserica [i diaspora
- rela]ia dintre Biseric` [i autoritatea laic` a cunoscut
fluctua]ii de-a lungul timpului; pentru o lung` perioad` de
timp, recunoa[terea autorit`]ii biserice[ti a constituit o
modalitate de identificare etnic` [i cultural`;
- Biserica a devenit institu]ia care avea puterea s`
investeasc` monarhia cu origine divin`; primul caz a fost
reprezentat de \ncoronarea, ca \mp`rat roman, a lui Carol
cel Mare de c`tre Pap`, pe 25 decembrie 800;
- sentimentul de apartenen]` a europenilor la biserica cre[tin`
a fost demonstrat` att de primele cruciade din sec. XI-XIII,
ct [i de cele trzii, la care au participat [i romnii;
- nu de pu]ine ori, monarhii vest-europeni au \ncercat s`-[i
subordoneze biserica; uneori au e[uat (vezi episodul
pelerinajului de la Canossa realizat, \n 1077, de
\mparatul romano-german Henric IV pentru a-i cere iertare
Papei Grigore VII); alteori monarhii au reu[it, regii francezi
de exemplu impunnd Papei \n secolul al XV-lea s`-[i
mute sediul de la Roma la Avignon, sub stricta lor
supraveghere;
- sec. al XVI-lea a reprezentat un nou episod de ruptur` \n
cadrul bisericii cre[tine, datorat` Reformei, care a adus cu
ea, printre altele, [i folosirea limbilor materne, care a gr`bit
apari]ia identit`]ii etnice [i culturale;
- R`zboiul de 30 de ani [i Revolu]ia francez` au determinat
afirmarea identit`]ii na]ionale;
- [i \n spa]iul romnesc, folosirea de limbi diferite \n Biseric`
(slavon`, greac`, latin`, german`, maghiar`) a contribuit
la \ntrzierea form`rii propriei identit`]i;

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

121

- \n sec. al XIX-lea, utilizarea limbii romne \n biseric`, dar


[i \n scris, precum [i crearea unei culturi na]ionale au
contribuit la cristalizarea identit`]ii na]ionale romne[ti;
- aceast` identitate a determinat statul romn modern
condus de Al. I. Cuza s` fie destul de tran[ant \n rela]ia sa
cu m`n`stirile ortodoxe de la Muntele Athos [i s` voteze
legea seculariz`rii averilor acestora;
- de asemenea, rolul Bisericii \n treburile publice a fost
redus [i s-a des`vr[it domina]ia statului asupra structurii
administrative a acesteia;
- \n 1885 a fost recunoscut` autocefalia Bisericii Romne,
prin care aceasta \[i avea propriul mitropolit (ridicat la rang
de patriarh \n 1925);
- perioada comunist` a \nsemnat subordonare cultural` [i
bisericeasc`, religia fiind scoas` din planul de \nv`]`mnt;
- diaspora romneasc` a fost dintotdeauna semnalat` prin
apari]ia l`ca[urilor religioase;
- \n 1949, la Paris a fost creat`, de c`tre Visarion Puiu,
Episcopia Ortodox` Romn` pentru Europa Occidental`,
care reunea diaspora romneasc`;
- ast`zi, comunit`]ile romne sunt arondate fie Mitropoliei
Ortodoxe Romne pentru Germania [i Europa Central`,
fie Mitropoliei Ortodoxe Romne pentru Europa
Occidental`;
- Biserica Romn` se preocup` [i de p`storirea romnilor
din SUA [i Canada;
- prin intermediul Bisericii, romnii din diaspor` men]in
leg`tura cu ]ara, cu limba, cultura, credin]a [i cu tradi]iile
na]iunii din care fac parte.

122

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Studiu de caz: Romnia [i toleran]a religioas` \n secolul


XX
- pn` la primul r`zboi mondial, Romnia cuno[tea o cvasiuniformitate religioas`; confesiunea ortodox` era
majoritar`, urmat` de cea mozaic` [i de confesiunea
catolic`;
- \n perioada interbelic` s-au petrecut fapte de intoleran]`
religioas` \ndreptate \mpotriva evreilor (de[i Constitu]ia
din 1923 stipula libertatea religioas`);
- dup` instaurarea regimului comunist \n Romnia, Biserica
a avut de suferit \n urma desfiin]`rii unor culte (cel grecocatolic), \n urma numeroaselor demol`ri de l`ca[uri de
cult, precum [i a \ncarcer`rii multor preo]i;
- de asemenea, comuni[tii au interzis unele culte
neoprotestante (Biserica Baptist`, Biserica Adventist` de
Ziua a {aptea, Biserica Penticostal`);
- dup` anul 1989, Biserica Romn` [i-a reluat locul \n
societate;
- Constitu]ia adoptat` \n 1991 garanteaz` libertatea
religioas` care se reg`se[te stipulat` [i \n Declara]ia
universal` a drepturilor omului.

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

123

Bibliografie
1. Academia Romn`, Istoria romnilor (vol. III-VIII), Ed.
Enciclopedic`, Bucure[ti, 2001-2003.
2. M. B`rbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, {. Papacostea, P.
Teodor, Istoria Romniei, Ed. Enciclopedic`, Bucure[ti,
1998.
3. Gh. I. Br`tianu, Marea Neagr`, Ed. Polirom, Ia[i, 1999.
4. Florin Constantiniu, O istorie sincer` a poporului romn, Ed.
Univers enciclopedic, Bucure[ti, 1999.
5. N. Djuvara, |ntre Orient [i Occident. }`rile Romne la
\nceputul epocii moderne (1800-1848), Ed. Humanitas,
Bucure[ti, 1995.
6. Enciclopedie de istorie universal`, Ed. All Educa]ional,
Bucure[ti, 2003.
7. C. C. Giurescu, Istoria romnilor. Din cele mai vechi timpuri
pn` la moartea regelui Ferdinand, Ed. Humanitas,
Bucure[ti, 2000.
8. Keith Hitchins, Romnii 1774-1866, Ed. Humanitas,
Bucure[ti, 1996.
9. N. Isar, Istoria modern` a romnilor (1774/1784-1918), Ed.
Universitar`, Bucure[ti, 2006.
10. Istoria Romniei \n texte (coord. Bogdan Murgescu), Ed.
Corint, Bucure[ti, 2001.
11. Maria Grecu, Valentin B`lu]oiu, Istorie, Manual pentru
clasa a XII-a, Ed. Didactic` [i Pedagogic`, Bucure[ti,
2007.
12. Istorie, Manual pentru clasa a XII-a (coord. Al. Barnea),
Ed. Corint, Bucure[ti, 2007.
13. Istorie, Manual pentru clasa a XII-a (coord. Zoe Petre), Ed.
Corint, Bucure[ti, 2007.

124

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Cuprins
I. POPOARE {I SPA}II ISTORICE........................................3
1. Romanitatea romnilor \n viziunea istoricilor.......................3
Studiu de caz: Gh.I. Br`tianu despre Marea Neagr`.....10
2. Descoperitori de noi spa]ii [i culturi \ntre secolele
XV [i XIX...........................................................................12
Studiu de caz: C`l`tori str`ini despre civiliza]ia din
spa]iul romnesc \n Evul Mediu [i la \nceputurile
modernit`]ii.....................................................................15
3. C`l`tori romni acas` [i \n lume.......................................19
II. OAMENII, SOCIETATEA {I LUMEA IDEILOR................21
1. Sate, trguri [i ora[e din Europa [i spa]iul romnesc......21
Satul...............................................................................21
Ora[ul [i trgul...............................................................28
2. Viziuni despre modernizare \n Europa secolelor XIX-XX:
curente [i politici culturale, identit`]i na]ionale [i identitate
european`.........................................................................32
Modernizarea [i viziuni asupra moderniz`rii..................32
Viziuni asupra moderniz`rii............................................34
Identit`]i na]ionale..........................................................36
Identitate european`.......................................................37
3. Politicile culturale [i romnii din afara grani]elor.
Diversitatea etnic`, confesional` [i solu]iile politice \n
Romnia modern`. Minorit`]i na]ionale \n Romnia
secolului XX......................................................................38
a) Politicile culturale [i romnii din afara grani]elor........38
c) Diversitate etnic` [i confesional` [i solu]iile politice
\n Romnia modern`......................................................41
c) Minorit`]i na]ionale \n Romnia secolului XX.............42
4. Secolul XX \ntre democra]ie [i totalitarism. Ideologii [i
practici politice \n Romnia [i \n Europa...........................45

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

125

Studiu de caz: Construc]ia democra]iei [i ideologia


totalitar` \n Romnia. Oameni, fapte [i idei...................49
5. Constitu]iile din Romnia...................................................54
Studiu de caz: Institu]ii [i drepturi cet`]ene[ti................49
III. STATUL {I POLITICA.....................................................63
1. Autonomii locale [i institu]ii centrale \n spa]iul romnesc
(sec. IX - XVIII).................................................................63
|ntemeierea statelor medievale romne[ti.....................63
Forma]iuni prestatale romne[ti (sec. IX-XIII)................63
Formarea statului medieval Transilvania........................65
Formarea statului medieval al }`rii Romne[ti..............67
Formarea statului medieval al Moldovei.........................68
Formarea statului medieval al Dobrogei.........................68
Statul As`ne[tilor............................................................69
Institu]ii centrale \n }`rile Romne ................................69
2. Statul romn modern: de la proiect politic la realizarea
Romniei Mari (sec. XVIII-XX).........................................72
Proiecte politice boiere[ti (1711-1821)...........................72
Proiectul politic de la 1821.............................................72
|nceputurile unui stat modern (1821-1848)....................73
Proiectul politic pa[optist................................................73
Unirea din 1859 [i domnia lui Al. I. Cuza........................74
Aducerea prin]ului str`in [i consolidarea statal`............77
Realizarea Romniei Mari..............................................77
Studiu de caz: De la partida na]ional` la sistemul
politic pluripartidist \n Romnia secolelor XIX-XX..........78
3. Redefinirea rolurilor statului de la primul r`zboi mondial
pn` la planul Schuman. Situa]ia Romniei......................81
4. Romnia postbelic`. Stalinism, na]ional-comunism [i
disiden]`
anticomunist`.
Construc]ia
democra]iei
postdecembriste................................................................84
Romnia postbelic`........................................................84
Stalinizarea Romniei.....................................................85

126

Memorator de istoria romnilor pentru clasa a XII-a

Lupta pentru putere........................................................86


Rezisten]a anticomunist`...............................................87
Na]ional-comunismul (1965-1989).................................88
Construc]ia democra]iei postdecembriste......................90
IV. RELA}IILE INTERNA}IONALE......................................92
1. Spa]iul romnesc \ntre diploma]ie [i conflict \n Evul Mediu
[i la \nceputurile modernit`]ii............................................92
}`rile Romne \ntre Imperiul Otoman [i marile puteri
catolice vecine................................................................92
Lupta antiotoman` a }`rilor Romne (sec. XIV-XVI).....93
2. Romnia [i concertul european; de la criza oriental` la
marile alian]e ale secolului XX.........................................101
Participarea Romniei la primul r`zboi mondial...........103
Politica romneasc` extern` \n perioada interbelic`...105
Romnia [i cel de-al doilea r`zboi mondial..................106
Studiu de caz: Voci ale diploma]iei romne[ti. De la
Dimitrie Cantemir la Grigore Gafencu..........................108
3. Romnia \n perioada r`zboiului rece...........................113
Studiu de caz: Diploma]ia romneasc` \ntre Tratatul de la
Var[ovia [i Uniunea European`...............................115
V. RELIGIA {I VIA}A RELIGIOAS~..................................117
1. Biserica [i [coala \n Evul Mediu [i la \nceputurile
modernit`]ii. Construc]ie ecleziastic` [i implicare laic`..117
Biserica romneasc`....................................................117
{coala romneasc`......................................................119
Construc]ie ecleziastic` [i implicare laic`....................120
2. Protectorat religios [i identitate cultural` \n Europa [i
spa]iul romnesc. Statul, Biserica [i diaspora................121
Studiu de caz: Romnia [i toleran]a religioas` \n
secolul XX ...................................................................123
Bibliografie..........................................................................124

S-ar putea să vă placă și