Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 8


Prezeni: 8
Pentru: 8
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea Planurilor de situaie al imobilelor DC 30 (DS 75), DC 30 (DJ 267), DC 30 (DJ
311), DC 30 (DJ 312), DC 30 (DE 26) i DC 30 (DE 18) Periam, aflate n proprietatea Comunei
Periam, domeniu public, planuri ntocmite de P.F.A. ing. Comloan tefan
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 22.03.2016, avnd n vedere
urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.2097/22.03.2016 ntocmit de ctre domnul
Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Social,
Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;

- Planurile de situaie ale imobilelor DC 30 (DS 75), DC 30 (DJ 267), DC 30 (DJ 311), DC 30
(DJ 312), DC 30 (DE 26) i DC 30 (DE 18) Periam, aflate n proprietatea Comunei Periam, domeniu
public, planuri ntocmite de P.F.A. ing. Comloan tefan i nregistrate la Primria Comunei Periam sub
nr.2091/22.03.2016, 2092/22.03.2016, 2093/22.03.2016, 2094/22.03.2016, 2095/22.03.2016 i
2096/22.03.2016;
- prevederile art.23 lit.a i ale art.28-36 din O.A.P.nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului
de avizare, recepie i nscriere n evidenele de cadastru i carte funciar, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.C.L. Periam nr.16/2002 privind nsuirea Inventarului bunurilor care aparin
domeniului public al comunei Periam;
- Anexa nr.60 a H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al comunei Periam, judeul
Timi;
- prevederile Anexei nr.3 la H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
ntocmirea inventarului bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunelor, oraelor, municipiilor
i judeelor;
- prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
1

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor
normative, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia
public, republicat;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.c, ale art.45 alin.3, ale art.115 alin.1 lit.b
i ale art.117 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
H O T R T E:
Art.1. Se aprob Planurile de situaie ale imobilelor DC 30 (DS 75), DC 30 (DJ 267), DC 30
(DJ 311), DC 30 (DJ 312), DC 30 (DE 26) i DC 30 (DE 18) Periam, aflate n proprietatea Comunei
Periam, domeniu public, planuri ntocmite de P.F.A. ing. Comloan tefan i nregistrate la Primria
Comunei Periam sub nr.2091/22.03.2016, 2092/22.03.2016, 2093/22.03.2016, 2094/22.03.2016,
2095/22.03.2016 i 2096/22.03.2016, conform Anexelor nr.1-6 la prezenta hotrre i care fac parte
integrant din aceasta.
Art.2. Se aprob intabularea n cartea funciar a planurilor de situaie i se atest apartenena la
domeniul public al Comunei Periam a imobilelor descrise la Art.1, identificate conform Anexelor nr.1-6
la prezenta hotrre i care fac parte integrant din aceasta.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
Primarul Comunei Periam i domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico - social, Urbanism i Transport public al Primriei Comunei
Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
- Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe;
- Preedintelui Comisiei de inventariere a patrimoniului;
- B.C.P.I. Snnicolau Mare;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

CPUAN IONEL
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

Nr. 22 din 22.03.2016