Sunteți pe pagina 1din 14

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
REGIA AUTONOMA AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA
Adresa postala: Soseaua Tulcea - Constanta, km. 15, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820250, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Albu, Tel. +40
240512910, In atentia: Valcu Stoian, Email: office@aeroportul-tulcea.ro, Fax: +40 240511040, Adresa internet (URL): www.aeroportul-tulcea.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


REGIE AUTONOMA

Activitate (Activitati)
$FWLYLWLDHURSRUWXDUH

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari aferent obiectivului Modernizarea suprafetelor de miscare,
extinderea pistei si a platformei de imbarcare-debarcare pentru Aeroportul Delta Dunarii Tulcea.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: Sediul R.A. Aeroportul " Delta Dunarii " Tulcea, Soseaua Tulcea - Constanta, km. 15.
Codul NUTS: RO225 - Tulcea

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Elaborare PT, asistenta din partea proiectantului, executie lucrari de modernizare infrastructura de miscare, executie lucrari canalizare
pluviala, instalatii de balizaj, marcaje si inscriptionari, executie copertine si banda bagaje, probe tehnologice, punere in functiune, autorizare
PDA de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
CLAUZA SUSPENSIVA
Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este
conditionata de incheierea contractului de finantare cu Ministerul Transporturilor - AM POST, semnarea contractului facandu-se cu
respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta
precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin
semnarea contractului de finantare cu Ministerul Transporturilor.
In cazul n care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Transporturilor nu se va semna, Autoritatea Contractanta si
rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Ministerul Transporturilor cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila ncheierea
contractului de achizitie publica.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri nteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Transporturilor nu pot fi considerati raspunzatori
pentru vreun prejudiciu n cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca
Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Transporturilor au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumndu-si ntreaga
raspundere n raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi n situatia descrisa.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45235000-3 Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare (Rev.2)
45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233221-4 Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
45316213-1 Instalare de balizaje (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 1/14

Fisa de date
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 contract proiectare , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari.
Contract de lucrari (proiectare + asistenta tehnica proiectant +executie)
Valoarea estimata a contractului este compusa din:
Proiectare si inginerie ( proiect tehnic, detalii de executie, verificare proiect, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor,
avizelor si documentatiilor, studii teren ) = 3.035.560 Lei;
Constructii si montaj = 50.674.150 Lei;
Organizare de santier = 1.510.260 Lei;
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala = 111.320 Lei
Probe tehnologice = 176.960 Lei;
Cheltuieli conexe organizarii de santier = 251.710 Lei;
Cheltuieli diverse si neprevazute = 5.382.103 Lei, din care :
Componenta servicii : suma 3.035.560 lei;
procent (10%) 303.556 lei;
Componenta lucrari : suma 50.785.470 lei;
procent (10%) 5.078.547 lei
Total Valoare estimata a contractului = 61.142.063 Lei.
In conformitate cu art. 29 alin. (2^1), din O.U.G 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea estimata cuprinde si cuantumul
aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant n devizul general, prin raportarea
acestui procent la valoarea estimata a contractului. Suma aferenta cheltuielior diverse si neprevazute este de 5.382.103 Lei, ce reprezinta
un procent de 10 % din valorile estimate in devizul general, la capitolele / subcapitolele: 1.3 Amenajari pt. protectia mediului, inclusiv
refacerea cadrului 111.320 lei; 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.035.560 lei si capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de
baza 50.674.150 lei.
La capitolele de cheltuieli ale Devizului General aferente Organizarii de santier si Probelor tehnologice, in conformitate cu H.G. 28/2008 nu
se calculeaza si acorda cheltuieli diverse si neprevazute. Valoare totala estimata fara T.V.A. = 61.142.063 lei
Valoarea estimata fara TVA: 61,142,063.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


7 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Pretul contractului poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 97, alin.2, lit. a), din HG 925/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
1.115.199,2 lei (2%) conf. art. 86 alin. (1) din HG 925/2006. In cazul constituirii prin SGB utilizati Formularul 4. Garantia de participare
trebuie sa fie irevocabila. n cazul unei asocieri, daca garantia de participare va fi prin scrisoare de garantie bancara sau alt instrument de
garantare, atunci ea poate fi constituita de catre oricare dintre asociati in numele asocierii. Garantia de participare se va prezenta in original.
n cazul n care ofertantul este o asociere, pentru reducerea cerintei privind valoarea garantiei de participare la 50 %, fiecare asociat trebuie
sa se ncadreze n categoria IMM, conf Lg 346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea garantiei de participare la 50 %, vor prezenta o
declaratie pe proprie raspundere, conf Anexei 1 din Lg 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM. Contul de virament
este RO 34 RZBR 0000060004573525, Raiffeisen Bank, CUI RO2647128. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 120 zile de la data
limita de depunere a ofertelor. La stabilirea perioadei de valabilit a garantiei de participare se vor lua in considerare prevederile art.3. lit.z din
OUG nr. 34/2006. n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilite a garantiei pentru participare va fi prelungita n
mod corespunzator. Documentul de garantare trebuie sa contina mentiunea mai sus precizata. Echivalenta pentru o garantie de participare
depusa n alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Restituirea garantiei de
participare se va face n conf cu preved art.88 din H.G.nr.925/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie, exprimata procentual, este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se
va constitui n oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1)din HG 925/2006, n termen de 15 zile de la semnarea contractului. n cazul
constituirii acesteia prin Scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul 5. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform
H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


FONDURI STRUCTURALE POS-T, AXA PRIORITARA 2, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.4.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 2/14

Fisa de date
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Lg. 554/2004 ;
d) Lg.319/2006;
e) OUG.195/2005;
f) Lg.346/2004 ;
g) Ordin al MTI 742/2011;
h) OG 29/2007 privind Codul Aerian al Romniei;
i) Ordinul 2459/2006 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind autorizarea agentilor aeronautici civili;
j) Ordinul 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din Romania; k)Lg.10/1995,;
l) HG 1405/2010;
m) Codul civil;
n) HG.nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
o) Alte acte normative pe:www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerinta nr.1:Prezentarea declaratiilor privind eligibilitatea
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 6A si Formularul 6B.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste
formulare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG 34/2006, tertul/tertii sustinatori trebuie sa
prezinte Formularul 6A si Formularul 6B. n completarea Formularului 6B tertul/tertii sustinatori trebuie sa faca referire doar la lit. a), lit. c)1 si
lit. d) din art.181 din O.U.G. nr. 34/2006.
Cerinta nr.2:Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta.
Se va prezenta CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul 8), conform Ordinului presedintelui Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010.In cazul unei asocieri, acest certificat va fi completat n
numele asocierii, de catre lider.

Cerinta nr.3:Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata


Persoanele juridice romane vor prezenta certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si
taxelor de stat, inclusiv cele locale, care sa ateste ca firma ofertanta nu se nregistreaza cu datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in
care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, respectiv:
certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finante
publice locale;
certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj), emis de Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de
Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice.
Acestea se vor prezenta in original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul. Persoanele juridice straine vor prezenta
orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte
documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de
stat si bugetul local si nu se nregistreaza cu datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor, n conformitate cu legislatia tarii de origine.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste documente vor fi nsotite de traducerea autorizata n limba romna.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
aceste documente.
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat nlesniri la plata de catre organele competente si n masura n care s-au
respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul de
stat sau catre bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) astfel:
- pentru ofertantii persoane juridice romne daca se inregistreaza cu datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor;
- pentru ofertantii rezidenti / nerezidenti daca se nregistreaza cu datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor, n conformitate cu legislatia tarii de origine.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile
prevederile art. 9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.

Cerinta nr.4:Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentarea Declaratiei privind nencadrarea n prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese ) din OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare. (Formularul 9).Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante n ceea ce priveste
organizare, derularea si finalizarea procedurii:
- Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Panait
Traian, Albu Constantin, Chichi Elena, Strainu Constantin, Hritcu Florin, Tabara George, Valcu Stoian, Corobana Elena Mirela, Lupan
Madalina, Purice Fabia, Vilcu Andreea Eleonora, Olteanu Mona, Alexa Valentina.
Nota: n situatia n care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla ntr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG
34/2006,acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.Formularul va fi prezentat si de catre asociati/ subcontractant/
tertul sustinator, dupa caz.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Pentru persoanele fizice / juridice romane
Cerinta nr.1 Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, care sa cuprinda
date reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, care sa cuprinda date
reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte:
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32
Pagina 3/14

Fisa de date

- ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei achizitii publice .
- ca nu a intrat n faliment ca urmare a hotarrii pronuntate de judecatorul-sindic, in conformitate cu prevederile art. 181, lit.a, din OUG
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.

Cerinta nr.2:Certificate de autorizare eliberate de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romna pentru prestarea de activitati n domeniul
aviatiei civile cod AAP , AAC si AAD.
Certificate de autorizare eliberate de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romna ( certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor)
pentru prestarea de activitati n domeniul aviatiei civile cod AAP AAC si AAD, care sa acopere toate categoriile de servicii si lucrari ce fac
obiectul prezentei proceduri, si care, sunt supuse integral autorizarii din partea entitatii care efectueaza activitatile de autorizare si
supraveghere a organizatiilor, care desfasoara activitati n domeniul aeroportuar sau conex n baza atributiilor care i revin n conformitate cu
prevederile HG nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 207 din
27.08.1993, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului nr. 1448 din 16 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementarii
aeronautice civile romne privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili n domeniul aeroportuar sau conex - RACR-ADAACDA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 791 din 30.10.2014, respectiv pentru:
- Proiectare, management de proiect, asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru constructia de obiective noi pentru infrastructura
de aerodrom, constructia de facilitati destinate depozitarii combustibililor, alimentarii combustibililor la aeronave, precum si pentru lucrari de
mentenanta si/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom - cod AAP ,
- Constructia si/sau instalarea de obiective noi pentru infrastructura de aerodrom, de facilitati destinate depozitarii combustibililor, de
alimentare combustibili la aeronave, de sisteme de supraveghere, de sisteme de comunicatii si meteorologie de aerodrom si executarea de
lucrari de mentenanta si/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom - cod AAC,
- Distributie de echipamente si utilaje speciale pentru activitati aeroportuare, ( auto) vehicule speciale, instalatii si sisteme cu specific
aeroportuar, destinate si utilizate in categoriile de activitati aeroportuare inclusive pentru intretinerea si functionarea aerodromurilor cod
AAD.
Solicitarea este conform prevederilor art. 63 lit. c) din O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian al Romniei, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 208 din 26.08.2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a Reglementarii Aeronautice Civile Romne din 30 octombrie
2014 privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuare sau conex - RACR-AD-AACDA (Ordinul nr.
1448, Monitorul Oficial nr. 791 din 30 octombrie 2014, Subcap. 1, pct. 1.1. 2)Autoritatea Aeronautica Civila Romna (AACR) autorizeaza,
accepta si supravegheaza organizatiile care desfasoara activitati ori furnizeaza servicii n domeniul aeroportuar sau conex, n baza
atributiilor care i revin n conformitate cu prevederile Hotarrii Guvernului nr. 405/1993 privind nfiintarea Autoritatii Aeronautice Civile
Romne, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordinelor ministrului transporturilor aplicabile.
*Nota:
1. n cazul unei oferte individuale cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre operatorul
economic n conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. n cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea
certificatului de autorizare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza n conformitate cu cerintele
autoritatii contractante.
n acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre asociati n
cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru care asociatul va trebui sa
prezinte certificat de autorizare emis de catre A.A.C.R. Certificatul de autorizare emis va trebui sa demonstreze ca operatorul economic
asociat este autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse n partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de
lucrari pe care le realizeaza).
**Nota: n oricare dintre situatiile de mai sus, n cazul n care, fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contract. Conform Reglementarii Aeronautice Civile Romne din 30 octombrie 2014 pentru aprobarea
Reglementarii aeronautice civile romne privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili n domeniul aeroportuar sau conex RACR-AD-AACDA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 791 din 30.10.2014 (Ordinul nr. 1448/2014), ofertantul sau grupul de ofertanti
(n calitate de antreprenor), vor trebui sa aiba n vedere faptul ca, n cazul n care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din
cadrul contractului, vor putea uza de aceasta posibilitate n conditiile stipulate la Capitolul 6, pct. (1), lit. (v) din Reglementare.
***Nota: Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizari operatorul ofertant, autorizarea A.A.C.R. putand fi utilizata numai
in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Cerinta nr.3: Detinerea unui atestat A.N.R.E. de tip B, A1, A2, C2A.
Solicitarea este conform prevederilor art. 10 si art. 44 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si
verifica instalatii electrice aprobat prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 23/2013.Modalitatea de ndeplinire: Se va prezenta atestarea
conform cerintei, n original sau copile lizibila cu mentiunea conform cu originalul .
Se va prezenta atestarea conform cerintei, n original sau copile lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
*Nota:
1. n cazul unei oferte individuale cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea atestatului de catre operatorul economic n
conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. n cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea
atestatului de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza n conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
n acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre asociati n
cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru care asociatul va trebui sa
prezinte certificat de autorizare emis de catre A.N.R.E. Certificatul de autorizare emis va trebui sa demonstreze ca operatorul economic
asociat este autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse n partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de
lucrari pe care le realizeaza);
**Nota: n oricare dintre situatiile de mai sus, n cazul n care, fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contract. Conform ANRE ORDIN nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, ofertantul sau grupul de ofertanti (n calitate de antreprenor),
vor trebui sa aiba n vedere faptul ca, n cazul n care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din cadrul contractului, vor putea
uza de aceasta posibilitate n conditiile stipulate la Art. 49 si 56 din Regulament.
***Nota: Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de atestari operatorul ofertant, atestarea A.N.R.E. putand fi utilizata numai in
nume propriu, nefiind o resursa transferabila .
Pentru persoane fizice /juridice straine
Cerinta nr.1: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea
autorizata in limba romana. Din datele cuprinse in certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati in
conformitate cu obiectul achizitiei. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca, n conformitate cu prevederile legale din tara n care
este rezident, ca nu se afla n faliment, in conformitate cu prevederile art. 181, lit.a, din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere (Formularul 10) prin care, in cazul in care oferta este
declarata cstigatoare, si asuma responsabilitatea pentru una dintre urmatoarele optiuni, dupa caz:
a) Ca naintea ncheierii contractului, se vor inregistra fiscal in Romania.
b) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, se va proceda la legalizarea asocierii si in cazul in care
liderul asocierii este persoana juridica straina, acesta se va inregistra la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 4/14

Fisa de date

fiscale in vigoare din Romania.


c) Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii dintre persoane juridice straine, se va proceda la legalizarea asocierii, se va desemna
liderul asociatiei sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta din Romania, conform prevederilor fiscale in vigoare din Romania.In
cazul unei asocieri, liderul, persoana juridica straina, este obligat sa prezinte acest formular.
Nota: Contractul de achizitie publica va fi incheiat numai dupa ce se va prezenta dovada legalizarii asocierii.
Cerinta nr.2: Documente de certificare pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile .
Documentele de certificare pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile, care sa acopere toate categoriile de lucrari ce fac
obiectul prezentei proceduri, emise de autoritatile competente din tara in care ofertantul isi are sediul, precum si dovada faptului ca acestea
au fost eliberate in conformitate cu standardele si practicile recomandata de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si ndeplinesc cerintele
reglementarilor nationale aplicabile, conform art. 69 din OG 29/1997 privind Codul Aerian al Romaniei.
*Nota: n cazul unui operator economic strain ce urmeaza a depune o oferta n cadrul prezentei proceduri, cu privire la documentele de
certificare pentru prestarea de activitati in domeniul aviatiei civile solicitate conform cerintei, acestea trebuie recunoscute sau validate n
Romnia in baza criteriilor pe care au fost eliberate in conditiile in care acestea se situeaza cel putin la nivelul standardelor si practicilor
recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si n conditiile ndeplinirii cerintelor reglementarilor nationale specifice aplicabile.
**Nota:
1. n cazul unei oferte individuale cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea documentelor de cerificare de catre operatorul
economic n conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. n cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea
documentelor de certificare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza n conformitate cu cerintele
autoritatii contractante. n acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile
fiecaruia dintre asociati n cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru
care asociatul va trebui sa prezinte documentele de certificare prin care trebuie sa demonstreze ca operatorul economic asociat este
autorizat sa efectueze cel putin activitatile cuprinse n partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de lucrari pe care
le realizeaza);
***Nota: n oricare dintre situatiile de mai sus, n cazul n care, fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contract. Conform Reglementarii Aeronautice Civile Romne din 30 octombrie 2014 pentru aprobarea
Reglementarii aeronautice civile romne privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili n domeniul aeroportuar sau conex RACR-AD-AACDA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 791 din 30.10.2014 (Ordinul nr. 1448/2014), ofertantul sau grupul de ofertanti
(n calitate de antreprenor), vor trebui sa aiba n vedere faptul ca, n cazul n care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din
cadrul contractului, vor putea uza de aceasta posibilitate n conditiile stipulate la Capitolul 6, pct. (1), lit. (v) din Reglementare.
Cerinta nr.3: Prezentarea de documente echivalente emise de un organism similar din tara de origine, corespunzatoare tipurilor de atestate
de tip B, A1,A2, C2A.
Prezentarea de documente echivalente emise de un organism similar din tara de origine, in conformitate cu prevederile art. 5 din
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice aprobat prin Ordinul
Presedintelui A.N.R.E. nr. 23/2013, corespunzatoare tipurilor de atestate de tip B, A1, A2, C2A, mentionate n regulamentul de mai sus.
*Nota:
1. n cazul unei oferte individuale cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea documentelor de catre operatorul economic n
conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. n cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita prin prezentarea
documentelor de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza n conformitate cu cerintele autoritatii
contractante. n acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre
asociati n cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru care asociatul va
trebui sa prezinte documente echivalente corespunzator tipurilor de atestate de tip B, A1, A2, C2A .
**Nota: n oricare dintre situatiile de mai sus, n cazul n care, fara a i se diminua raspunderea n ceea ce priveste modul de ndeplinire a
viitorului contract de achizitie publica, ofertantul sau grupul de ofertanti are dreptul de a include n propunerea tehnica posibilitatea de a
subcontracta o parte din contract. Conform Ordinului ANRE ORDIN nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, ofertantul sau grupul de ofertanti (n calitate de
antreprenor), vor trebui sa aiba n vedere faptul ca, n cazul n care intentioneaza sa subcontracteze o parte a lucrarilor din cadrul
contractului, vor putea uza de aceasta posibilitate n conditiile stipulate la Art. 49 si 56 din Regulament.
***Nota: Tertul nu poate sustine prin prezentarea unor astfel de documente operatorul ofertant.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1: Informatii privind cifra de afaceri.


Se va prezenta Formularul 11 - Informatii generale, n care se va declara
cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014). In cazul
unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar
cerinta minima se va considera ndeplinita n mod cumulativ.
Cerinta minima:
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani trebuie sa fie minim
101.483.127 lei. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita
ofertantilor prezentarea si altor documente in cazul in care cele prezentate
nu sunt relevante.

Se vor completa Formularul 11, si Formularul 18, dupa caz.


Valorile vor fi exprimate in lei la cursul mediu anual comunicat de
catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul
respectiv.

In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de


reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri globale
la 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform
Legii nr. 346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei
privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri globale la 50 %, vor
prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea
346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
n cazul n care ofertantul beneficiaza de sustinere financiara din partea unui
tert sustinator, conform art. 186 din OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind cifra de afaceri, tertul sustinator financiar
trebuie sa completeze Formularul 18.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 5/14

Fisa de date
Cerinta nr. 2: Capacitatea de sustinere a lucrarii.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului, va
avea acces la / sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii
de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a
realiza cash-flow-ul de executie a lucrarii de minim 31.862.834 lei pentru o
perioada de minim 4 luni. Suma de 31.862.834 lei va fi imobilizata pentru
realizarea contractului n cazul ofertei castigatoare. n cazul unei asocieri,
cerinta minima se va considera ndeplinita n mod cumulativ.

Se va prezenta in original, o scrisoare de recomandare emisa de


o societate bancara / societati finantatoare sau orice alt
document relevant pentru demonstrarea indeplinirii acestei
cerinte de calificare, prin care demonstreaza ca la momentul
semnarii contractului va avea acces la suma solicitata pentru o
perioada de minim 4 luni.

Cerinta nr. 3:Declaratie privind asigurarile.


Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca n cazul atribuirii
contractului, operatorul economic va asigura (polita de asigurare) lucrarile,
dotarile si personalul necesar realizarii contractului.

Se va prezenta declaratia pe propria raspundere din care sa


reiasa ca, in situatia in care va fi declarat castigator, ofertantul va
incheia o polita de asigurare pentru lucrarile, dotarile si
personalul necesare contractului. Pentru operatorii economici
nerezidenti, documentele solicitate se vor prezenta nsotite de
traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Cerinta nr. 4:Polita de asigurare. privind asigurarea de risc profesional


pentru serviciile de proiectare.
Declaratie din care sa reiasa ca in cazul atribuirii contractului, operatorul
economic va prezenta polita de asigurare. privind asigurarea de risc
profesional pentru serviciile de proiectare.

Se va prezenta declaratia pe propria raspundere din care sa


reiesa ca, in situatia in care va fi declarat castigator, ofertantul va
incheia o polita de asigurare de risc profesional pentru serviciile
de proiectare. Pentru operatorii economici nerezidenti,
documentele solicitate se vor prezenta nsotite de traducerea
autorizata a acestora in limba romana.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1: Lista principalelor serviciilor prestate n ultimii 3 ani si lista


principalelor
lucrarilor executate in ultimii 5 ani.
Ofertantul va inainta:
- o lista a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, continnd
valori,perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma
sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul
este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,
demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a
operatorului economic.
- o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de cerificari de buna
executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica
beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti
privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au
fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca
au fost duse la bun sfarsit.
n cazul unei asocieri, aceste formulare vor fi completate de fiecare asociat
n parte.
n cazul n care ofertantul beneficiaza de sustinere tehnica si profesionala
din partea unui tert sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind capacitatea tehnica si
profesionala a ofertantului/candidatului, tertul sustinator trebuie sa
completeze Formularul 19.

Prezentarea listei principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani Formularul 12A.


Prezentarea listei principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani Formularul 12B .
Formularul 19 (daca este cazul).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 6/14

Fisa de date
Cerinta nr. 2: Experienta similara.Prezentarea de informatii privind
experienta similiara .
Cerinta minima:
Se solicita ofertantului executarea in ultimii 5 ani, impliniti la data limita a
depunerii ofertelor, ca unic contractor, asociat, sau subcontractant, de
lucrari de natura si complexitate similara cu cele care fac obiectul prezentei
achizitii, n valoare cumulata de minim 50.000.000 lei fara
TVA, la nivelul a 1- maxim 3 (trei) contracte. In cazul unei asocieri, aceasta
cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Cerinta minima: Se solicita ofertantului prestarea in ultimii 3 ani , impliniti la
data limita a depunerii ofertelor, ca unic contractor, asociat sau
subcontractant, de servicii similare, cu cele care fac obiectul prezentei
achizitii, n valoare cumulata de minim 3.000.000 lei fara TVA la nivelul a 1a maxim 3 (trei) contracte. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta minima se
va considera indeplinita in
mod cumulativ.

Fisa de informatii privind experienta similara (Formularul 13B)


pentru contracte de lucrari similare, executate n ultimii 5
ani,impliniti la data limita a depunerii ofertelor, precum si Fisa de
informatii privind experienta similara pentru contracte de servicii
similare, prestate n ultimii 3 ani impliniti la data limita a depunerii
ofertelor (Formularul 13A).
Pentru contractele exprimate n alte monede valorile vor fi
exprimate in lei la cursul mediu anual comunicat de catre Banca
Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv.
n cazul n care n obiectul contractului prezentat ca experienta
similara se regasesc si alte elemente n afara acelor categorii de
lucrari/servicii similare supuse prezentei achizitii, pentru
ndeplinirea cerintei minime privind experienta similara, valoarea
acestor elemente nu va fi luata n considerare.

Sau

In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a


fost executat in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare
Cerinta minima: Se solicita ofertantului prestarea / executarea, ca unic
pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate
contractor, asociat sau subcontractant, in ultimii 3 ani /5 ani , impliniti la data cu procentul prevazut in contractul de asociere pentru categoriile
limita a depunerii ofertelor, la nivelul a maxim trei contracte, care sa fi avut
de lucrari/servicii similare. In acest sens, se solicita copie
ca obiect servicii si lucrari de natura si complexitate similara cele care fac
cerificata conform cu originalul a contractului de asociere si
obiectul prezentei achizitii, n valoare cumulata de minim 53.000.000 lei,
documente doveditoare din care sa rezulte executarea acelor
fara TVA, din care sa reiasa ca valoarea cumulata minima a serviciilor de
categorii de lucrari/servicii solicitate ca experienta similara. n
proiectare/asistenta tehnica este de 3.000.000 lei fara TVA si valoarea
cazul n care contractul prezentat ca experienta similara a fost
cumulata minima a lucrarilor este de 50.000.000 lei, fara TVA. In cazul unei executat ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in
asocieri, aceasta cerinta minima se va considera indeplinita in
considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in
mod cumulativ.
conformitate cu valoarea contractului de subcontractare pentru
Experienta similara a subcontractantilor nu va fi luata in considerare.
categoriile de lucrari/servicii similare.
Nota:
1. se vor considera lucrari similiare:
In acest sens, se solicita copie cerificata conform cu originalul
a) lucrarile de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare pista
a contractului de subcontractare si documente doveditoare din
decolare-aterizare si/sau cale de rulare si/sau platforma de
care sa rezulte executarea acelor categorii de lucrari/servicii
mbarcaredebarcare.
solicitate ca experienta similara.
b.) lucrari de executie sistem balizaj luminos .
2. se vor considera servicii similare:
Ofertantul va prezenta: certificari de buna executie pentru
a.) servicii de proiectare de constructie noua si/sau modernizare si/sau
lucrarile propuse in vederea indeplinirii cerintei minime privind
reabilitare pista decolare-aterizare si/sau cale de rulare si/sau platforma de experienta similara, care sa cuprinda informatiile prevazute la
mbarcare-debarcare .
art.188, alin.(3), lit.a) din OUG nr.34/2006,respectiv
b.) servicii de proiectare sistem balizaj luminos .
certificate/documente pentru serviciile propuse in vederea
Ofertantii trebuie sa fi executat/prestat ambele tipuri de lucrari/servicii n
indeplinirii cerintei minime privind experienta similara,care sa
contracte separate sau prin contracte care acopera ambele tipuri de
cuprinda informatiile prevazute la rt. 188, alin. (2) lit. a) din OUG
lucrari/servicii.
nr.34/2006.
n cazul n care ofertantul beneficiaza de sustinere tehnica si profesionala
din partea unui tert sustinator, conform art. 190 din OUG 34/2006, cu
Documentele solicitate n copie vor fi semnate si stampilate
modificarile si completarile ulterioare, privind capacitatea tehnica si
pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al
profesionala a ofertantului / candidatului,tertul sustinator trebuie sa
ofertantului.
completeze Formularul 19.
n cazul n care documentele prezentate nu sunt relevante, Autoritatea
n cazul n care documentele prezentate nu sunt relevante,
Contractanta si rezerva dreptul de a solicita informatii si documente
Autoritatea Contractanta si rezerva dreptul de a solicita
suplimentare.
informatii si documente suplimentare.
Cerinta nr. 3: Prezentarea de informatii privind resursele umane si structura
managementului.
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si
personal, astfel:
a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat si personalului de
conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3
ani :2012,2013,2014 (conform Formularului 15A).
b) Lista personalului care va fi responsabil cu derularea contractului,
descrierea pe scurt a pregatirii profesionale si experientei (conform
Formularului 15B).
Cerinta minima - Personalul propus pentru ndeplinirea contractului trebuie
sa cuprinda cel putin urmatoarele functii considerate de autoritatea
contractanta ca fiind strict necesar ndeplinirii n bune conditii a contractului :
LIDER ECHIPA
Calificari si abilitati: studii superioare absolvite cu diploma de licenta.
- Curs de specializare pentru Manager de proiect (cod COR 241919) sau
echivalent;
- Experienta generala: 5 ani in specialitatea studiilor;
- Experienta profesionala: Participarea ca Lider de echipa /Adjunct Lider de
echipa/ Sef UIP (sau functie similara: manager de proiect/coordonator
proiect / adjunct ), sau orice functie echivalenta care presupune
coordonarea echipei/pozitie de adjunct al acestei functii n cel putin un (1)
proiect/contract
in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul
procedurii, respectiv participarea in minimum un contract/proiect executate
in conformitate cu conditiile contractuale FIDIC sau similar.

Se vor completa: Formularul 15A, Formularul 15B, Formularul


15C si Formularul 15D, si se vor prezenta:
LIDER ECHIPA - se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare);
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor
mentionate n C.V., inclusiv dovada absolvirii unui curs de
management de proiect emis de un organism abilitat;
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei
profesionale care pot fi copie fisa post, copie contract de munca,
recomandari pentru proiectele / contractele care demonstreaza
ndeplinirea cerintei sau alte documente similare ;
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare) .
ADJUNCT LIDER DE ECHIPA - se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare);
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor
mentionate n C.V., inclusiv dovada absolvirii unui curs de
management de proiect emis de un organism abilitat;
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei
profesionale care pot fi copie fisa post, copie contract de munca,
recomandari pentru proiectele / contractele care demonstreaza
ndeplinirea cerintei sau alte documente similare ;
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).

ADJUNCT LIDER DE ECHIPA


- Calificari si abilitati: studii superioare absolvite cu diploma de licenta.
- Experienta generala: 5 ani in domeniul studiilor ;
- Experienta profesionala: Participarea n cel putin un (1) proiect/contract in
cadrul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul
procedurii, respectiv participarea in minimum un contract executat in
conformitate cu conditiile contractuale tip FIDIC sau similar.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 7/14

Fisa de date
CONTINUARE CERINTA 3
PENTRU PROIECTARE
1. INGINER PROIECTANT SEF PROIECT
- Calificari si abilitati: studii superioare- specializarea Cai Ferate, Drumuri si
Poduri.
- Experienta generala: 5 ani in domeniul studiilor;
2. PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE
- Calificari si abilitati: - autorizare ANRE, categoria III A, conform
Regulamentului din 13 martie 2013 pentru autorizarea electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a
expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari n domeniul instalatiilor
electrice,aprobat prin Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 11 din 2013 privind aprobarea
conform
Regulamentului din 13 martie 2013 pentru autorizarea electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a
expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari n domeniul instalatiilor electrice.
3. INGINER PROIECTANT CONSTRUCTII CIVILE
- Calificari si abilitati: studii superioare - specializarea Constructii
Civile,Industriale si Agricole.
- Experienta generala: 5 ani .
PENTRU EXECUTIA DE LUCRARI:
1. SEF DE SANTIER
- Calificari si abilitati: studii superioare- specializarea Cai Ferate, Drumuri si
Poduri.
- Experienta generala: minim 5 ani.
2. Inginer responsabil lucrari electrice specifice instalatiilor de balizaj.
- Calificari si abilitati: studii superioare- domeniul inginerie electrica.
- Experienta generala: minim 5 ani .
3. Inginer responsabil lucrari constructii civile.
- Calificari si abilitati: studii superioare- specializarea constructii civile si
industriale.
- Experienta generala: minim 5 ani.
4. Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul constructii rutiere,
drumuri, poduri si piste de aviatie, atestat conform prevederilor H.G. nr.
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

1.INGINER PROIECTANT SEF PROIECT, se vor prezenta:


a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare);
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor
mentionate n C.V.;
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei
profesionale care pot fi copie fisa post, copie contract de munca,
recomandari pentru proiectele / contractele care demonstreaza
ndeplinirea cerintei sau alte documente similare .
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).
2. PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE. Se vor prezenta:
a. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale atestatelor si autorizatiilor.;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).
3.INGINER PROIECTANT CONSTRUCTII CIVILE. Se vor
prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare);
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor
mentionate n C.V.;
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei
profesionale care pot fi copie fisa post, copie contract de munca,
recomandari pentru proiectele / contractele care demonstreaza
ndeplinirea cerintei sau alte documente similare .
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).
PENTRU EXECUTIA DE LUCRARI:
1.SEF DE SANTIER. Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare);
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor
mentionate n C.V.;
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei
profesionale care pot fi copie fisa post, copie contract de munca,
recomandari pentru proiectele / contractele care demonstreaza
ndeplinirea cerintei sau alte documente similare .
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
( Formulare).
2.Inginer responsabil lucrari electrice specifice instalatiilor de
balizaj, se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare);
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor
mentionate n C.V.;
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei
profesionale care pot fi copie fisa post, copie contract de munca,
recomandari pentru proiectele / contractele care demonstreaza
ndeplinirea cerintei sau alte documente similare .
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare) .
3.Inginer responsabil lucrari constructii civile. Se vor prezenta:
a. Curriculum vitae (Formularul 15D din Sectiunea Formulare);
b. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizatiilor
mentionate n C.V.,
c. Documente justificative pentru demonstrarea experientei
profesionale care pot fi copie fisa post, copie contract de munca,
recomandari pentru proiectele / contractele care demonstreaza
ndeplinirea cerintei sau alte documente similare .
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).

4.Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul constructii


rutiere, drumuri, poduri si piste de aviatie. Se vor prezenta:
a. Copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea conform cu
originalul ale autorizatiei si/sau certificatului de atestare
tehnicoprofesionala
mpreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalula legitimatiei care trebuie sa fie
valabila la data limita de depunere a ofertelor ;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 8/14

Fisa de date
CONTINUARE CERINTA 3
5. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari electrice, atestat conform
prevederilor H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor si Regulamentului din 13 martie 2013 pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia,
precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari n domeniul
instalatiilor electrice.
6. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari constructii edilitare si de
gospodarie comunala, atestat conform prevederilor H.G. nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
7. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari civile si industriale, atestat
conform prevederilor H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor.
8. Electrician autorizat A.N.R.E. gradul III B - Electrician autorizat pentru
executarea de instalatii electrice, conform Regulamentului din 13 martie
2013 pentru autorizarea electricienilor, veerificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate
si extrajudiciari n domeniul instalatiilor electrice, aprobat prin Ordinul
Presedintelui A.N.R.E. nr. 11/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 152 din
21.03.2013.

CONTINUARE CERINTA 3
5.Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari electrice. Se vor
prezenta:
a. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a autorizatiei si/sau certificatului de atestare
tehnicoprofesionala
mpreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul a legitimatiei care trebuie sa
fie valabila la data limita de depunere a ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).

6. Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari constructii


edilitare si de gospodarie comunala. Se vor prezenta:
a. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a autorizatiei si/sau certificatului de atestare
tehnicoprofesionala
mpreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul a legitimatiei care trebuie sa
fie valabila la data limita de depunere a ofertelor;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare) .

7.Responsabil tehnic cu executia (RTE) lucrari civile si


industriale Se vor prezenta:
a. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
9. Responsabil cu protectia muncii, desemnat conform prevederilor H.G. nr. originalul a autorizatiei si/sau certificatului de atestare
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele tehnicoprofesionala
temporare sau mobile.
mpreuna cu o copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul a legitimatiei care trebuie sa
10. Responsabil cu calitatea (AQ)
fie valabila la data limita de depunere a ofertelor ;
- Studii: superioare tehnice, in domeniile : cai ferate, drumuri si poduri sau
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
constructii civile, industriale si agricole sau instalatii electrice.
Formulare) .
- Experienta profesionala in domeniul calitatii n activitatile de: lucrari de
constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de
8. Electrician autorizat A.N.R.E. gradul III B Se vor prezenta:
proiect/contract si/sau proiectare si/sau laborator.
a. Copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul a autorizatiei si/sau certificatului de atestare
11. Inginer topograf.
tehnicoprofesionala;
b. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare) .
Documentele prezentate n copie vor fi semnate si stampilate pentru
conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
9. Responsabil cu protectia muncii. Se vor prezenta:
NOTA :O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii, cu a. Documentul/documentele de atestare a activitatii in domeniu.
exceptia functiilor de reponsabil tehnic cu executia ( RTE).
b. Decizia de numire.
Ofertantul va prezenta un Angajament privind resursele umane, ca n cazul c. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate pentru ndeplinirea
Formulare).
contractului, le va nlocui, cu aprobarea Autoritatii Contractante, numai cu
persoane avnd cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate n
10.Responsabil cu calitatea (AQ). Se vor prezenta:
calcul la evaluarea candidaturii si numai dupa semnarea contractului de
a. Copii ale diplomelor si/sau atestatelor obtinute
lucrari.
b. Expertul cheie trebuie sa prezinte documente justificative
Ofertantul, persoana juridica straina, va trebui sa ndeplineasca aceleasi
pentru demonstrarea experientei profesionale specifice care pot
conditii ca si persoana juridica romna referitoare la personalul propus
fi copie fisa post, copie contract de munca, recomandari pentru
pentru ndeplinirea contractului.
proiectele / contractele care demonstreaza ndeplinirea cerintei
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin
sau alte documente similare.
certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt c. Decizia de numire .
stat nu se va impune obtinerea atestatului / certificatului recunoscut de
d. Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
autoritatile romne la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. n baza
Formulare)
principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de
a accepta certificate echivalente. Operatorul economic trebuie sa
11.Inginer topograf. Se vor prezenta:
ntreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare
Se vor prezenta:
pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie
a.) Copie certificare AACR pentru efectuarea de masuratori n
publica atestatul recunoscut de autoritatile romne.
sistem de coordonate WGS 84 , in conformitate cu Ordinul nr.
In cazul unei asocieri, Formularul 15 B va cuprinde personalul propus de
1448/2014 pentru aprobarea reglementarii aeronautice civile
fiecare membru al asociatiei in cadrul echipei care va duce la indeplinire
romane privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici
acest contract, precizand pozitia pentru care este propus.
civili in domeniul aeroportuar sau conex, RACR-AD-AACDA,.
../Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Local
Settings/Temp/sintact
3.0/cache/Legislatie/temp67664/00099081.HTML - # Cap. II,
subcap. 1, pct. 2.1. alin. (3) Lucrari speciale de aeronautica
civila (masurarea punctelor de interes aeronautic n Sistemul
Geodezic Global WGS-84, lucrari de geodezie, topografie,
cadastru si cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare si
sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian) - cod AAS.
b.) Copie a autorizatiei in categoria B, conform Ordinului
107/2010 al Directorului general ANCPI, publicat in Monitorul
Oficial 231 din 13 aprilie 2010.
c.) Declaratie de disponibilitate (Formularul 15C din sectiunea
Formulare).
Cerinta nr. 4:Prezentarea de informatii privind dotarile specifice.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de un laborator autorizat de
analize si verificari a activitatii n constructii, avnd minim gradul III , n
conformitate cu Ordinul MDRT nr.1497/2011 pentru aprobarea Procedurii
privind evaluarea laboratoarelor de analiza si ncercari n activitatea de
constructii n vederea autorizarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
400 / 08.6.2011.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Se va prezenta Formularul nr. 14 Declaratie privind utilajele,


instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic (dotare proprie / inchiriere / alte forme de dispunere)
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (atat pentru
partea de proiectare cat si pentru lucrari).

Pagina 9/14

Fisa de date
Cerinta nr. 5: Prezentarea de informatii privind subantreprenorii / asociatii.
n lista vor fi inclusi toti asociatii, precum si subcontractantii care urmeaza sa
ndeplineasca o parte a contractului de achizitie publica (partea
subcontractata in exprimare valorica). Nu este permisa subcontractarea
totala a contractului.

Ofertantul va completa: Lista cuprinzand asociatii /


subcontractantii (Formularul 16). Daca ofertantul declarat
cstigator foloseste subcontractanti, nainte de ncheierea
contractului, operatorul economic ofertant va prezenta Autoritatii
Contractante contractele ncheiate cu subcontractantii
nominalizati n oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie n
concordanta cu oferta si se vor constitui n anexe la contractul
de achizitie publica. Pe parcursul derularii
contractului,contractantul nu are dreptul de a nlocui
subcontractantii nominalizati n oferta fara acceptul autoritatii
contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie sa
conduca la
modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1: Certificatul ISO 9001:2008 sistem de management al calitatii Prezentarea Certificatul ISO 9001:2008 sistem de
(sau echivalent).
management al calitatii (sau echivalent), pentru activitatile care
fac obiectul contractului.
Certificatul solicitat trebuie sa fie valabil la data limita de
depunere a ofertelor si va fi prezentat n copie lizibila semnata si
stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul
legal al ofertantului.
n cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare
asociat n parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza
Cerinta nr. 2: Certificatul ISO 14001:2004 sistem de management de mediu
(sau echivalent).

Prezentarea Certificatul ISO 14001:2004 sistem de management


de mediu (sau echivalent).
Certificatul solicitat trebuie sa fie valabil la data limita de
depunere a ofertelor si va fi prezentat n copie lizibila semnata si
stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul
legal al ofertantului.
n cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare
asociat n
parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 10/14

Fisa de date
Criterii

Pondere

Punctaj maxim

60.00%

60.00

1 Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara - pretul ofertei

Algoritm de calcul: Pretul ofertei, in cadrul evaluarii ofertelor se va face dupa cum urmeaza:
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor admisibile se acorda punctajul maxim alocat (Pmax) de 60 puncte ,
b) pentru alt pret dect cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel:
Pn = (Pret minim/Pret ofertat n) x 60, unde:
Pn = punctaj financiar pentru oferta n;
Pret minim = cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii;
Pret ofertat n = pretul ofertei n.
2 Componenta tehnica

40.00%

40.00

Descriere: Componenta tehnica - Timp de executie Te


Algoritm de calcul: Te - timp de executie - 40 puncte ;
7 luni , din care 2 luni proiectare .
Ofertele cu Te peste 7 luni , respectiv ofertele cu Te sub 5 luni ( 5 luni fiind termenul minim acceptat de autoritatea
contractanta in raport cu complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit), vor fi considerate neconforme.
Punctajul:
a) Pt cel mai mic Te ofertat- 40 puncte;
b) Pt. ceilalti Te ofertati:
Te n = (Te min. ofertat / Te oferta n) x 40,
unde:
Te n = timp de executie al ofertei n;
Te min. ofertat = cel mai mic Te ofertat in cadrul procedurii;
Te oferta n = timp de executie al ofertei n.
Nota: n oferta tehnica se va prezenta justificarea Te perioada de executie, propusa n graficul de executie, corelat cu
programul detaliat de lucrari si cu conditiile impuse de reglementarile aeronautice civile in domeniu. P final = P financiar + P
tehnic, unde:
P final - punctaj final;
P financiar punctajul obtinut la componenta financiara;
P tehnic punctaj obtinut la componenta tehnica tehnica.
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 40.00


Ponderea componentei tehnice: 40.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO:2014/S149-268719 din 06.08.2014

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 11/14

Fisa de date
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel inct aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din
caietul de sarcini . Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute in Caietul de
sarcini. Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele aspecte:
I.Organizarea de santier ;
II.Metodologia de lucru :
1.Prezentarea activitatilor pentru realizarea contractului (operatiuni, termene);
2.Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare si a solutiilor tehnice prin care, pe Aeroportul Delta Dunarii Tulcea, vor opera
aeronave de Clasa C fara restrictii;
3.Graficul fizic si valoric din care sa reiasa explicit si distinct durata de realizare a Proiectului Tehnic, durata de executie a lucrarilor,
asistenta tehnica din partea proiectantului;
4.Prezentarea scenariului prin care ofertantul va asigura timpul total de imobilizare ofertat a activitatilor operationale pe pista existenta pe
perioada de executie a contractului, propusa n graficul de executie, corelat cu programul detaliat de lucrari si cu conditiile impuse de
Reglementarile Aeronautice Civile Romne n vigoare;
5.Programul calitativ care concretizeaza sistemul de asigurare si conducere a calitatii la particularitatile proiectului ce fac obiectul procedurii.
Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care
sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt
invigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul:http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Se va completa Formularul nr.17 de catre fiecare
ofertant/asociat. Ofertantul va da o declaratie de acceptare a conditiilor contractuale obligatorii.
Propunerea tehnica va fi prezentata in format scris, cat si pe format electronic, pe CD.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate. Propunerea financiara se
elaboreaza conform Formularului 3 (Formularul de Oferta), care va fi insotit de Anexa la Formularul de Oferta.
Pretul total al ofertei financiare va include si va evidentia valoarea serviciilor de proiectare precum si valoarea lucrarilor.
In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de catre liderul de asociatie. Autoritatea contractanta si rezerva dreptul, conform legii,de
a solicita orice alte clarificari cu privire la oferta depusa, astfel nct adjudecarea ofertei cstigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor
prezentate de ofertant. Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare si stampilate. Moneda in care se face oferta
financiara este leu. Platile se vor face in lei, conform Anexei la Formularul de Oferta. Conform art. 36(1) e) din HG 925/2006, daca pretul
inclus n propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica
respectiv oferta va fi considerata inacceptabila. De asemenea, daca pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 80% din valoarea
estimata a contractului, autoritatea contractanta are obligatia de a efectua verificari detaliate n legatura cu aspectele prevazute la art. 202
alin. (2) din ordonanta de urgenta 34/2006. n scopul efectuarii verificarilor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului inclusiv
documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate
n cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente
de lucru. n cazul n care ofertantul nu prezinta informatiile solicitate sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scazut,
oferta intra sub incidenta prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f).Valoarea estimata a contractului este compusa din:
Proiectare si inginerie ( proiect tehnic, detalii de executie, verificare proiect, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor,
avizelor si documentatiilor, studii teren ) = 3.035.560 Lei;
Constructii si montaj = 50.674.150 Lei;
Organizare de santier = 1.510.260 Lei;
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala = 111.320 Lei
Probe tehnologice = 176.960 Lei;
Cheltuieli conexe organizarii de santier = 251.710 Lei;
Cheltuieli diverse si neprevazute = 5.382.103 Lei, din care :
Componenta servicii : suma 3.035.560 lei;
procent (10%) 303.556 lei;
Componenta lucrari : suma 50.785.470 lei;
procent (10%) 5.078.547 lei
Total Valoare estimata a contractului = 61.142.063 Lei.
In conformitate cu art. 29 alin. (2^1), din O.U.G 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea estimata cuprinde si cuantumul
aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant n devizul general, prin raportarea
acestui procent la valoarea estimata a contractului. Suma aferenta cheltuielior diverse si neprevazute este de 5.382.103 Lei, ce reprezinta
un procent de 10 % din valorile estimate in devizul general, la capitolele / subcapitolele: 1.3 Amenajari pt. protectia mediului, inclusiv
refacerea cadrului 111.320 lei; 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.035.560 lei si capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de
baza 50.674.150 lei.
La capitolele de cheltuieli ale Devizului General aferente Organizarii de santier si Probelor tehnologice, in conformitate cu H.G. 28/2008 nu
se calculeaza si acorda cheltuieli diverse si neprevazute. Valoare totala estimata fara T.V.A. = 61.142.063 lei.
Propunerea financiara totala prezentata de operatorii economici, trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in
urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara ( fara diverse si neprevazue ) depusa.
Propunerea financiara se va prezenta atat pe format hartie cat si in format electronic de tip Office Excel.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 12/14

Fisa de date
Adresa la care se depune oferta: Regia Autonoma Aeroportul " Delta Dunarii " Tulcea, cu sediul n Tulcea , Sos Tulcea - Constanta Km
15,Jud. Tulcea, Romania, Secretariat.
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si cate un exemplar al documentelor care o insotesc, in original si 2 copii. In
eventualitatea unei discrepante intre original si copii, va prevala originalul. Originalul si copiile trebuie tiparite sau scrise cu cerneala
neradiabila si vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul /reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze
ofertantul in contract. In cazul in care oferta nu este semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului se va prezenta o imputernicire
(Formularul 2B) corespunzatoare (semnata de catre reprezentantul/ reprezentantii legali) prin care persoana semnatara este imputernicita
sa angajeze Ofertantul in aceasta procedura.
In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate
conform prevederilor legale. Oferta va cuprinde:
a) documentele care nsotesc oferta ;
b) documentele de calificare ;
c) propunerea tehnica;
d) propunerea financiara .
a) Documentele care insotesc oferta, plasate la vedere in afara coletului exterior, sunt:
Scrisoarea de inaintare (Formularul 1)
Imputernicire pentru reprezentatul ofertantului participant la sesiunea de deschidere (Formularul 2A) + copie Carte de Identitate a
imputernicitului .
Scrisoarea de Garantie pentru participare sau orice alt document de constituire a garantiei pentru participare, conform art. 86, alin.1 din HG
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (original).
Dovada incadrarii in categoria IMM urilor, conform Legii 346/2004 daca este cazul, pentru fiecare asociat in cazul unei asocieri.
Acordul de asociere (in cazul unei asocieri).
b) Documentele de calificare sunt cele solicitate la Capitolul III.2. + mputernicire (Formularul 2B) daca este cazul.
c) Propunerea tehnica - trebuie sa respecte toate cerintele prevazute n Caietul de sarcini si sa contina toate documentele solicitate.
d) Propunerea financiara - trebuie sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preturi, precum si la alte conditii financiare si
comerciale legate de obiectul contractului; se va intocmi conform caietului de sarcini si va contine toate documentele solicitate.
Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.
Documentele de participare la licitatie se primesc de persoana juridica achizitoare numai daca sunt intacte, sigilate si se pastreaza sub
cheie de aceasta, pana la data si ora deschiderii licitatiei.
Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic/colet exterior, sigilat si netransparent care sa
contina 3 (trei) plicuri interioare marcate - ORIGINAL, - COPIE 1, - COPIE 2, fiecare dintre acestea fiind sigilat si netransparent. In
continuare, fiecare din cele 3 plicuri interioare (originalul si copiile) va contine alte trei
plicuri separate, marcate corespunzator cu:
1. Documente de calificare "
2. Oferta Tehnica"
3. Oferta Financiara"
Coletul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in
care oferta respectiva este declarata intarziata. Coletul exterior, care contine originalul si cele 2 copii, trebuie sa fie marcat cu adresa
Autoritatii Contractante si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR precum si denumirea
proiectului. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o
responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita
stabilita pentru depunere a ofertelor si numai
printr-o solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de
a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre Autoritatea Contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in ACELASI MOD CUM A FOST PREZENTATA OFERTA, cu
amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia MODIFICARI. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau
a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunere a ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica si a executarii garantiei pentru participare. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a
autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare, ori care este primita de catre autoritatea contractanta
dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii
ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile
respective.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 13/14

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul face parte din cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2007 2013,
Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 2.4.: " Modernizarea suprafetelor de miscare, extinderea pistei si a platformei de imbarcaredebarcare
pentru Aeroportul Delta Dunarii Tulcea ".
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport

VI.3) ALTE INFORMATII


In scopul aplicarii art.69 ind 2 alin.2 din OUG 34/2006,se va prezenta declaratia Formularul 7.
Cerinta:Prezentarea declaratiei privind calitatea de participant
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 7.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Ofertantul nu are dreptul, n cadrul acestei proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor n cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat;
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat;
d) ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai n cazul n care participarea acestora nu
este de natura sa distorsioneze concurenta.
n cazul n care, dupa aplicarea criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, se constata ca ofertele
clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea se va face n functie de pret.
n cazul n care se constata ca ofertele respective au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea n plic nchis, n vederea
departajarii ofertelor.
Durata contractului este de maxim 7 luni, din care 2 luni proiectare si 5 luni executie.
Propunerea financiara totala prezentata de operatorii economici, trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in urma
aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara ( fara diverse si neprevazue ) depusa.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire ncarcate n SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor
semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2, alin. 1, lit.a) si alin.2 din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. Aeroportul " Delta Dunarii " Tulcea
Adresa postala: Soseaua Tulcea -Constanta, km. 15, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820250, Romania, Tel. +40 240512910, Email: office@aeroportultulcea.ro, Fax: +40 240511040, Adresa internet (URL): www.aeroportul-tulcea.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-01-2015 13:32

Pagina 14/14