Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA
Adresa postala: prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ Str. Decebal nr.128, CLUJ-NAPOCA,, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod
postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 0264432521, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: licit@drdpcj.ro, Fax:
+40 264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE


CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. Decebal, nr. 128, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40
0264432521, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: licit@drdpcj.ro, Fax: +40 264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE


(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA
CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. Decebal, nr. 128, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40
0264432521, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: licit@drdpcj.ro, Fax: +40 264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA


CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. Decebal, nr. 128, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40
0264432521, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: licit@drdpcj.ro, Fax: +40 264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 1/11

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale 2015-2016 pentru DRDP Cluj - Sectia A3

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Autostrada A3, km 0+000 - 51+700
Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu un singur operator
Durata acordului cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 7,554,542.68 si 17,825,178.08 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Minim 2 contracte subsecvente. Val. estimata a celui mai
mare contract subsecvent este de 8.922.549,04 lei fara TVA.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrarile si serviciile care se doresc a fi achizitionate vor avea ca scop intretinerea curenta pe timp de vara a autostrazii A3, km 0+000 51+700.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233139-3 Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate sunt conform anexelor la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 7,554,542.68 si 17,825,178.08 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 2/11

Fisa de date
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata n numele ofertantului n cuantum de: 178.251,78 lei, care va fi emisa de catre
o societate bancara/societate de asigurari sau virament bancar la B.C.R. Sucursala Cluj 2 RO07RNCB0106026605750001.Garantia de
participare se constituie n conform. cu prev.art.86 din H.G. nr. 925/2006. Garantia de participare poate fi depusa si n alta valuta, la un curs
de schimb afisat de B.N.R. cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valab. a garantiei pentru participare:
120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se
va prezenta Formularul III.1/6, polita de asigurare. In cazul in care Ofertantul este o Asociere de operatori economici, este obligatorie
completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ofertant denumire/numele a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor
membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.Trebuie mentionat obiectul contractului in continutul GP. Garantia de participare
emisa n alta limba dect romna va fi prezentata n original si va fi nsotita de traducerea autorizata si legalizata n limba romna. Ofertantii
IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente de confirmare a calitatii de IMM conform Legii 346/2004; Se va completa
Formularul III.1/4. NOTA:G.P. va fi prezentata separate intrun
plic original, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractelor subsecvente fara TVA (IMM-urile beneficiaza de 50% reducere).Garantia
de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile art. 89 si art. 90/HG 925/2006 de o societate bancara
sau
de o societate de asigurari Form.III.1.1/b. sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Daca ofertantul alege varianta
"retineri succesive", acesta are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent administrarea
acestui cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de
disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului subsecvent fara TVA. Modul de restituire a Gar.de buna ex.:conform art.92 din
H.G.925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Transferuri de la bugetul de stat si Venituri proprii.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Ordinul 314/2010 al Presedintelui ANRMAP Ordinul 312/2011 al Presedintelui ANRMAP Ordinul 313/2011 al Presedintelui ANRMAP
Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAPs Standarde nationale si reglementari tehnice n domeniu.
d) www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 3/11

Fisa de date
1). Formular tip din care sa reiasa ca ofertantul nu se afla in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 modificata pentru ofertant.
Daca este cazul si pt. asociati si/sau tertul sustinator Formular III.2/a3, Formular III.2/a3a.
2). Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre statul Roman eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor
de Stat (buget consolidat) si/sau Certificat similar din tara in care este stabilit ofertantul, din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la
nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei. In cazul asocierii, documentul se solicita si pentru
asociat.
3). Certificat privind plata impozitelor si taxele locale eliberat de Primarii (Romania / tara in care este stabilit)si/sau Certificat similar, din care
sa rezulte ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei. In cazul
asocierii, documentul se solicita si pentru asociat.
4). Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul III.2/a4 Declaratie privind eligibilitatea art. 180 din OUG
34/2006 modificata pentru ofertant si daca este cazul si pt asociat si tertul sustinator;
5) Cazierul judiciar/similar pentru ofertant si daca este cazul si pt asociat, tert sustinator;
6) Caziere fiscale/ similar pentru ofertant si daca este cazul si pentru asociati.
7). Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta pentru ofertant (se va completa in numele asocierii)Formular nr. III.2/a7.
8).Declaratiei privind nencadrarea n prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 se va prezenta de catre ofertant si daca este cazul si pt.
asociat, subcontractant, tertul sustinator Formularul III.2/a8.
Nota: Persoanele care detin functii de decizie sunt:
Director regional ing. Eugen Cecan
Director economic ec. Aneta Visan
Director adjunct investitii ing. Teodor Gorcea
Director adjunct Intretinere ing. Ioan Crisan
Director adjunt juridic cj. Crina Lapusan
Sef Departament Juridic cj. Luminita Negru
Sef Departament Intretinere ing. Vasile Sabau
Sef Departament Achizitii ing. Ambrozie Fodor
Sef Sectie A3 sing. Vasile Dragan
Serviciul Financiar, Salarizare si CFP ec. Nicoleta Gherman
Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Plan sing. Simion Pasca
PRECIZARI:
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele
solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor
documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de
atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa isi demonstreze situatia financiara.
Autoritatea contractanta va apela la prevederile art.11 alin. 2^1/HG 925/2006 coroborat cu art. 182/OUG 34/2006 pentru evaluarea
documentelor.
Documentele/ Declaratiile se depun in original, iar certificatele se pot depune in original, copie legalizata si autentificata notarial sau copii
lizibile cu mentiunea conform cu originalul".

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinta 1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial din care sa rezulte
domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, in original, copie legalizata , copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul" sau electronica, iar pt ofertantul din alte tari se vor prezenta documente similare.In cazul asocierii, documentul se va
prezenta de catre toti membrii asocierii.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din
contract pe care o realizeaza.
NOTA:
- Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului se va prezenta atat de ofertant cat si de subcontractant/tertul
susutinator, dupa caz, in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 170/2012.
- Acest document trebuie sa fie relevant pt. autoritatea contractanta.Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/ valabile la
data limita de depunere a ofertelor.
- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte, pentru conformitate, Certificatul
constatator emis de ORC in original sau copie legalizata.
- Cerinta nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane juridice (tert sustinator).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 4/11

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1.Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani
(2012,2013, 2014) trebuie sa fie in valoare de minim: 17.845.098,08 lei.
Ofertantul va prezenta copie ,,conform cu originalul de pe certificate/
documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei, astfel:
- Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele
competente /Rapoarte de audit/ Rapoarte ale cenzorilor pe anii 2012, 2013
si balanta decembrie 2014.

Ofertantul va prezenta urmatoarele:


1. Formularul III.2.2/a1 din Sectiunea Formulare din
Documentatia de Atribuire Informatii generale,
2. Copie ,,conform cu originalul de pe certificate/ documente
edificatoare/ similare care probeaza/ confirma indeplinirea
cerintei de calificare Bilanturi contabile sau extrase din bilant
inregistrate la organele competente /Rapoarte de audit/Rapoarte
ale cenzorilor pe anii 2012,2013 si balanta decembrie 2014.

Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele


edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele
in original, traduse de catre o pers. autorizata si legalizate sau copie
NOTA: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu
conform cu originalul.
pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro Pentru alte
monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare
Lei.
dintre membrii asocierii.
Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna,
cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului. Nota 4: Daca din motive obiective, justificate
corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta
documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra
situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa
reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
TERT SUSTINATOR 1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului
poate fi sustinuta, pentru ndeplinirea cerintei, si de o alta persoana,
indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si persoana
respectiva. 2. n cazul n care ofertantul si demonstreaza situatia
economica si financiara invocnd si sustinerea acordata, de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
in conditiile prevazute de art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 coroborat cu
art.11^1 din H.G. nr. 925/2006.

Se solicita Formularul III.2.2/5 si Anexa la Formularul III.2.2/5 din


Sectiunea - Formulare din cadrul Documentatiei de Atribuire

NOTA: Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta
privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura
persoana, respectiv un singur tert sustinator conform Ordinului 509/2011.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr.1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani, pana la


data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a executat,la nivelul unui
contract - maxim 5 contracte, lucrari similare cu cele care fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie publica - infrastructura de transport rutier
(constructii de drumuri, lucrari de intretinere de drumuri), in valoarea
cumulata de cel putin 4.461.274,52 lei, insotita de
certificate/documente/contracte/copii de pe parti relevante ale
contractelor/recomandare/proces verbal de receptie emise sau
contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar al contractelor
prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei. Ofertantul va prezenta: 1)
Declaratie privind experienta similara; 2)Lista principalelor lucrari executate
n ultimii 5 ani.3)Prezentarea de Certif./doc. edificatoare care
probeaza/confirma ndeplinirea cerintei de calificare si anume: a) Copie
contract/contracte nominalizate ca experienta similara/P-V de receptie la
terminarea lucrarilor /receptie partiala /receptie finala a lucrarilor; /Certificari
de buna executie/recomandari din partea beneficiarilor sau Documente
constatatoare emise de autoritati etc. Ultimii 5 ani in vederea demonstrarii
experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere
a ofertelor.

Ofertantul va prezenta urmatoarele 1.Formular III.2.3/3- Lista


contractelor de lucrari similare executate din ultimii 5 ani; 2.
Formular nr III.2.3/6 Declaratie privind experienta similara.
3. Copii conform cu originalul- de pe documente nominalizate
la art. 188 alin. 3 lit. a/OUG 34/2006 (Documente
constatatoare /Recomandari/
Contracte, etc.care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de
calificare)Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu
pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro Pentru alte
monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in
Lei;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 5/11

Fisa de date
Cerinta nr. 2
Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente
specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara, necesare
pentru indeplinirea contractului subsecvent. Setul minim de utilaje, instalatii
si echipamente pe care ofertantul trebuie sa le detina pentru indeplinirea
contract subsecvent este urmatorul:
- statie de preparare mixturi asfaltice;
- utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu echipamente pentru
activitatea de intretinere curenta pe timp de vara;
- perie mecanica, picamer, picon pt spargere beton (dale, elemente la
poduri si podete), nacela, cositoare, echipament cu cap de taiat
maracinisuri, echipamente de spalat indicatoare si parapete metalic,
motocositoare, burghie perforare fasii cu goluri, taietor de rosturi;

Ofertantul va prezenta: a) Formular nr.III.2.3/7 - DECLARATIE


PRIVIND DOTARILE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE
TEHNICE DE CARE DISPUNE OFERTANTUL specifice pentru
activitatea de intretinere curenta pe timp de vara, necesare
pentru indeplinirea contractului subsecvent;
b) Formular nr. III.2.3/7.1 - DECLARATIE PRIVIND DREPTUL
DE FOLOSINTA AL UTILAJELOR SOLICITATE,
LABORATORULUI AUTORIZAT.
c) Prezentare de documente care probeaza /confirma dreptul de
proprietate sau de folosinta/ angajamentul de punere la
dispozitie a utilajelor, instalatiilor,
echipamentelor tehnice necesare pentru ndeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari.

- autobasculanta cu obloane duble si prelata (pt transportul mixtutii


asfaltice);
- autobasculanta transport portmol, aluviuni, etc.
- buldoexcavator, cupa profil sant;
- autobasculanta;
- buldoexcavator;
- compactoare beton de ciment (placa vibratoare, grinda sau de adancime);
- incarcator frontal;
- freza pentru asfalt si beton;
- automacara minim 40 t;
- compactor vibrator min.1,5 t cu remorca de transportat;
- autoremorcher;
- autoutilitara cu cabina dubla avand:
o min. 5 locuri;
o panou special de semnalizare pentru inchiderea circulatiei;
- soneta pentru extras si batut stalpi si parapet metalic
- carucioare semnalizare rutiera;
- balize directionale, conuri semnalizare, indicatoare de presemnalizare,
palete pt dirijarea circulatiei, iar pe timp de noapte pt lucrari ramase
neterminate, balize cu lampi de culoare galbena intermitenta, semafoare;
- compresor;
- generator electric multifunctional;
- instalatie de colmatat rosturi si fisuri;
- cisterna cu apa;
- motofierastrau;
- instalatie (inspector poduri);
- motocositoare;
- motopompa desecare.
Ofertantul va prezenta:
Formularul nr.III.2.3/7 - DECLARATIE PRIVIND DOTARILE, INSTALATIILE,
ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OFERTANTUL specifice
pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara, necesare pentru
indeplinirea contractului subsecvent.
Formularul III.2.3/7.1 - DECLARATIE PRIVIND DREPTUL DE FOLOSINTA
AL UTILAJELOR SOLICITATE, LABORATORULUI AUTORIZAT, pentru
indeplinirea contractului subsecvent. Prezentare de documente care
probeaza /confirma dreptul de proprietate sau de folosinta/ angajamentul de
punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor,echipamentelor tehnice necesare
pentru ndeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari.
Nota:
- Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului detalii,
precizari sau confirmari suplimentare din care sa rezulte forma de detinere
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 6/11

(in proprietate/ dreptul de folosinta.).

Fisa de date

Cerinta nr. 2 Continuare


Ofertantul va prezenta:
- Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea minima necesare pt
autoutilaje, astfel::
telefoane mobile pt deserventi valabile in reteaua achizitorului (sefii
de disricte si conducerea sectiilor de drumuri nationale/autostrazi);
deserventii vor avea in dotare sculele minim necesare interventiilor
accidentale ale autoutilajelor;
deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru
si protectie specific lucrarilor si serviciilor care urmeaza a fi
executate/prestate, personalizate.

Ofertantul va prezenta: a) Formular nr.III.2.3/7 - DECLARATIE


PRIVIND DOTARILE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE
Cerinta nr. 2 Continuare
Ofertantul va prezenta: :
- Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea minima
necesare pt autoutilaje, astfel::
telefoane mobile pt deserventi valabile in reteaua
achizitorului (sefii de disricte si conducerea sectiilor de drumuri
nationale/autostrazi);
deserventii vor avea in dotare sculele minim necesare
interventiilor accidentale ale autoutilajelor;
deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu
echipament de lucru si protectie specific lucrarilor si serviciilor
care urmeaza a fi executate/prestate, personalizate.

Cerinta nr. 3.Ofertantul va face dovada ca dispune de laborator autorizat


conform HG 808/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (de minim
gradul 2) cu profile corespunzatoare pentru lucrarile de infrastructura de
transport rutier sau contract de
colaborare/precontract/antecontract/angajament.

Ofertantul va face dovada ca dispune de laborator autorizat (de


minim gradul 2) cu profile corespunzatoare pentru lucrarile de
infrastructura de transport rutier sau contract de
colaborare/precontract/antecontract/angajament.

Cerinta nr. 4. Cerinta privind personalul responsabil cu indeplinirea


contractului conf. art 188 alin. 3 lit. c/OUG 34/2006: 1.Ofertantul va asigura
urmatorul personal, astfel:

Ofertantul va prezenta: a) Formular III.2.3/12 Declaratie privind


personalul responsabil in indeplinirea contractului; b) Form.
III.2.3/13 - "Declaratie privind informatiile de pers". c) Formularul
nr. III.2.3/16 -,,Declaratii de disponibilitate semnate in original;
d) CV-uri pt pesonal; e) Atestate si/sau Decizii si/sau Autorizatii
pt. personalul cheie propus.

Sef de santier/Manager de contract- Responsabil cu calitatea-


Responsabil tehnic cu executia- atestat conform Ordinului 777/26 mai
2003).- Responsabil SSM NOTA: 1.Pentru fiecare expert cheie propus,
ofertantul va prezenta un CV (CV-ul trebuie sa cuprinda toata experienta
acumulata). 2. Pentru Responsabil tehnic cu exec.domeniu drumuri-poduri
atestat conform Ordinului 777/26 mai 2003 se solicita atestat in termen de
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, si nu se solicita CV. Pentru
Responsabilul cu SSM se va prezenta Documentul din care sa rezulte ca a
absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica de responsabil in
materie de securitate si sanatate.
2.Ofertantul va prezenta: - Declaratie privind personalul responsabil in
indeplinirea contractului; - Declaratie privind informatiile de pers. - Declaratie
de disponibilitate pentru fiecare personal cheie propus.- CV-uri pt pesonal.Atestate si/sau Decizii si/sau Autorizatii pt. personalul cheie propus. NOTA:
In cazul in care operatorii economici prezinta experti straini se vor prezenta
atestate/ autorizatii "echivalente" la momentul semnarii.
TERT SUSTINATOR 1. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a
ofertantului poate fi sustinuta, pentru ndeplinirea cerintei, si de o alta
persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si
persoana respectiva. 2. n cazul n care ofertantul si demonstreaza
capacitatea tehnica si/sau profesionala invocnd si sustinerea acordata, de
catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective in conditiile prevazute de art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006
coroborat cu art.11^1 din H.G. nr. 925/2006. NOTA: Indiferent daca exista
un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind experienta similara va fi
indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert
sustinator conform Ordinului 509/2011.

Se solicita Formularul III.2.2/5 si Anexa la Formularul III.2.2/5.

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA Mai multi operatori economici au


dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi
obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. In cazul in
care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea
contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile
articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

OOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formular III.2.2/a2


Informatii privind asocierea semnat de catre reprezentantul
imputernicit al ofertantului.

INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII Declaratie privind


partea/partile din contract care sunt ndeplinite de subcontractanti si
specializarea acestora PRECIZARI: In cazul in care ofertantul va
subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a
preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze,
procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi. Atentie! a) Autoritatea contractanta va solicita la
incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator,
prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractantii
nominalizati in oferta.

Ofertantul va prezenta: a)Declaratie privind partea/partile din


contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea
acestora - Formularul nr. III.2.4/c1+ Anexa la Form.III.2.4/c1 b)
Acord de subcontractare - Formularul nr. III.2.4/c2.
Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. III.2/a8 prin
care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri n cadrul
consiliului de administratie / organ de conducere sau de
supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care
sunt sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea inclusiv
sau care se afla n relatii comerciale, astfel cum sunt acestea
prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu persoane ce
detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante.

Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in


anexe la contractul de achizitie publica. b) Raspunderea in ceea ce priveste
modul de executare revine in totalitate contractantului.

2. Formular III.2/a2 Acordul de Asociere stampilat si semnat de


catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 7/11

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1 STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul


va face dovada ca respecta standardele de asigurare acalitatii prin ISO
9001 sau echivalent/alte documente. Ofertantul trebuie sa prezinte : Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea
standardelor deasigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente/alte
documente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul. Nota 1: Cerinta nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte
persoane (tertul sustinator). Nota 2: In cazul in care operatorul economic nu
detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta
orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc
cerinta solicitata.

Ofertantul va prezenta: Certificate sau echivalent /documente


edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintei de

Cerinta 2. STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU n conformitate cu


SR EN ISO 14001 Ofertantul va face dovada ca respecta standardele de
mediu prin ISO 14001 un sistem de management de mediu pentru activitati
care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit sau echivalent/alte
documente. Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificat/e emise de organism
independente care atesta respectarea standardelor de mediu, respectiv ISO
14001 sau echivalente/alte documente, in copie legalizata/ copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul. Nota 1: Cerinta nu poate fi indeplinita prin
intermediul unei alte persoane (tertul sustinator). Nota 2: In cazul in care
operatorul economic nu detine un certificat de mediu asa cum este solicitat,
acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care
probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.

Ofertantul va prezenta: Certificate sau echivalent /documente


edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintei de

calificare si anume - Certificat/e emise de organisme


independente care atesta respectarea standardelor de asigurare
a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente/alte documente, in
copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul.

calificare si anume - Certificat/e emise de organisme


independente care atesta respectarea standardelor de mediu,
respectiv ISO 14001 sau echivalente/alte documente, in copie
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 8/11

Fisa de date
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta propunerea tehnica astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din propunerea
tehnica sa permita verificare corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa contina
urmatoarele elemente:
1) Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute in Caietul de sarcini Formularul nr. IV.4.1;
2) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii conform
reglementarilor in vigoare la nivel national (model Formularul nr. IV.4.1/2; NOTA: Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile
abilitate, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vrstnice, Adresa postala: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4
sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010025, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL):
www.mmssf.ro.
3) Declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Decizia CNADNR SA nr. 1039/13.10.2014 conform modelului atasat
Formularul nr. IV.4.1/3.
4 )Declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul va face asigurari pentru tehnica si personal,conform cerintelor din caietul de sarcini si
contract - Formular nr. IV.4.1./4
5)Propunere contract "model" semnat si stampilat;
6) Documente de confirmare a acceptarii clauzelor contractuale-Formular IV.4.1/6 Nota: Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele
contractuale se vor solicita prin ,,clarificari pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Orice alte documente pe care Ofertantul le considera necesare si doreste sa le anexeze.Cerintele impuse in Caietul de sarcini sunt
minimale. Autoritatea contractanta va lua in considerare toate propunerile tehnice care asigura un nivel calitativ si tehnic superior Caietului
de sarcini. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE: Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini.
Oferta este considerata neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini. In urma evaluarii, vor fi
considerate admisibile, in conformitate cu prevederile art.37 din H.G. nr.925/2006 doar acele oferte care nu se incadreaza in niciuna din
situatiile prevazute la art.36 din HG nr.925/2006.Nota: Declaratie in conformitate cu art.170 din OUG 34/2006
privind documentele confidentiale,clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va cuprinde: a)Formularul de Oferta Formularul nr. IV.4.2/1; b) Anexa la Formularul de Oferta IV.4.2/2;
c) Anexa 1 Lista serviciilor si lucrarilor specifice activitatii de intretinere curenta pe timp de vara; d)Anexa 2 Centralizatorul financiar al
lucrarilor si serviciilor aferente activitatilor de intretinere curente pe timp de vara. e) Deviz pret unitar pentru fiecare tip de lucare din Lista de
cantitati
care va cuprinde: -Formularul F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;-Formularul F2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari,
pe obiecte;-Formularul F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari; -Formularul C6 Lista cuprinzind consumurile de resurse
materiale; -Formularul C7 Lista cuprinzind consumurile cu mana de lucru; -Formularul C8 Lista cuprinzind consumurile de ore de
functionare a utilajelor de constructii; -Formularul C9 Lista cuprinzind consumurile privind transporturile; f) Declaratie pe proprie
raspundere ca materialele, materiile prime si tehnologiile folosite in executie respecta standardele si normativele in vigoare. g) Nivelul de
salarizare al fortei de munca Declaratie pe propria raspundere ca salariile personalului sunt peste minimul pe economie;
h) Dovezi privind sursele de materii prime si materiale. (contracte/angajamente, oferte de pret, etc). Echivalenta in euro se va face la cursul
BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.
Nota 1: In oferta privind executia lucrarilor ofertantul va include toate cheltuielile directe si cheltuielile legate de transport, aprovizionare,
manipulare, cheltuieli indirecte,taxele,impozitele considerate ca obligatii legale ale contractantiilor, profitul. Nota 2: Ofertantii au deplina
libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in
Caietul de sarcini si in alte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor. Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din
analizele de pret intocmite de contractant pe baza propriilor sale consumuri de resurse, precum si pe baza preturilor si tarifelor acestor
resurse de la furnizori, surse. In cadrul ofertei financiare se vor prezenta analizele de pret pentru activitatile unde ofertantii utilizeaza propriile
tehnologii. Recomandam sa se foloseasca: Colectia de Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de
drumuri, poduri si terasamente: D,P, Ts, Rpc etc. EVALUAREA OFERTELOR:Criteriul aplicat pt stabilirea ofertei castigatoare va fi" pretul
cel mai scazut" la ofertele admisibile. Preturile ofertate trebuie sa fie concurentiale si justificate in sensul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c/HG
925/2006 si sa se incadreze in preturile unitare estimate. NOTA: 3. Ofertantul va fi in masura sa justifice, sa furnizeze toate informatiile cu
privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. 4. In oferta privind
executia lucrarilor ofertantul va include inclusiv fonduri pentru semnalizarea rutiera temporara.5: 5.a)nu se accepta oferte alternative 5.b) nu
se accepta oferte partial cantitative - sub sanctiunea excluderii din procedura.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 9/11

Fisa de date
1)Adresa la care se depune oferta: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj, loc. Cluj Napoca, str. Decebal,nr. 128, jud. Cluj, la
secretariat; 2) Se depune: a. Plic cu documentele ce insotesc oferta; b. Plic cu oferta.NOTA: Pe Scrisoarea de inaintare si Plicul cu oferta se
va trece de catre personalul de la secretariat numarul de inregistrare, data, ora si minutul depunerii ofertei. 3) Pe Plicul cu documentele ce
insotesc oferta si Plicul cu oferta, ofertantul va trece: a. numele si adresa autoritatii contractante; b. numele ofertantului (in caz de asociere
se va trece numele asocierii cu toti membrii sai); c. denumirea achizitiei; d. mentiunea A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA SI ORA
________.A. PLICUL CU DOCUMENTE CE INSOTESC OFERTA va contine: a.Scrisoare de naintare original Formular III.1/3;
b.Declaratia pe proprie raspundere ca ofertantul are calitatea de IMM sau documente emise de institutii abilitate prin care sa se faca dovada
ca ofertantul este IMM. Asocierile de IMM uri vor face dovada calitatii de IMM pentru fiecare in partese va completa Formularul III.1/4
(Declaratia este necesara pentru a se putea stabili daca valoarea garantiei de participare este corect calculata).c. Garantia de participare
se va marca Formularul III.1/6. ATENTIE: Daca Garantia de participare se depune sub forma de Polita de asigurare, trebuie facuta dovada
platii primei de asigurare. d. In acest Plic se pot depune si alte documente. B. PLICUL CU OFERTA VA CONTINE: 1) 1 Plic cu OFERTA IN
ORIGINAL si 1 Plic separat cu OFERTA IN COPIE . NOTA: Pe cele doua plicuri (oferta in original si oferta in copie) se trec urmatoarele:
a.numele si adresa autoritatii contractante; b. numele ofertantului (in caz de asociere se va trece numele asocierii cu toti membrii sai); c.
denumirea achizitiei; d. mentiunea A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA SI ORA________. 2) Plicurile cu cu OFERTA IN ORIGINAL si
cu OFERTA IN COPIE trebuie sa contina fiecare 3 plicuri separate, astfel: 1 Plic Documente de calificare, 1 Plic Oferta tehnica, 1 Plic
Oferta financiara. 3)Ordinea documentelor in plicurile precizate la pct. 2), va fi ordinea enumerarii n capitolele din Fisa de date a achizitiei.
4) In fiecare plic se va introduce un opis al documentelor semnat si stampilat . 5) Pe plicurile mentionate la pct. 2) se va preciza: a. numele
si adresa autoritatii contractante; b. numele ofertantului (in caz de asociere se va trece numele asocierii cu toti membrii sai); c. denumirea
achizitiei; d. mentiunea A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA SI ORA ________. C. PERSOANA IMPUTERNICITA de ofertant de a
depune oferta si/sau de a participa la deschidere va prezenta urmatoarele documente: a.mputernicire original Formular III.1/1; b. B.I. /
C.I. / pasaport copie. D. ALTE PRECIZARI: a. OFERTA IN ORIGINAL contine documentele solicitate in Fisa de date a achizitiei in
original sau copie legalizata. b. OFERTA IN COPIE contine documentele din OFERTA IN ORIGINAL in copie. c. Originalul trebuie sa fie
tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi semnat pe fiecare pagina de reprezentantul /reprezentantii autorizat / autorizati
corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens
documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. d.Operatorul economic are obligatia de a depune
oferta la adresa si pana la data si ora limita pentru depunere stabilite in invitatia de participare; riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta
majora, cad in sarcina operatorului economic. e. Orice ofertant si poate retrage sau modifica oferta numai pana la data limita stabilita pentru
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. E. MODALITATI DE INDEPLINIRE A CRITERILOR DE CALIFICARE
PREVAZUTE LA ART. 176 DIN OUG NR. 34/2006: 1. Conform art.11. alin. 4 /HG 925/2006 actualizata, pentru demonstrarea indeplinirii
criteriilor de calificare prevazute la art.176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria
raspundere,semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate in
documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de
indeplinire a respectivelor cerinte inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau alte asemenea se solicita Formular III.2/1 si
Anexa 1/ Form.III.2/1. 2.Daca ofertantul nu uzeaza de dreptul prevazut la art.11, alin. (4) din HG nr. 925 /2006 modificata, va prezenta
documentele prevazute la cap.III.2.1.a)Cerinte. 3. Daca ofertantul uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG
925, acesta va fi in masura sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o
solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare (art.11, alin.5/ HG nr. 925/2006).4. Daca ofertantul apeleaza la art.11 alin.4 din H.G.
nr. 925/2006, dar depune si o parte din documentele de calificare, in Anexa se vor trece toate documentele de calificare solicitate de
autoritatea contractanta, iar in dreptul celor depuse precizarea depus . F. EXCLUDERI DIN PROCEDURA: 1. Autoritatea contractanta
exclude din procedura orice ofertant care nu respecta prev. art. 69^1 din OUG 34/2006. 2.(1) Ofertantul nu are dreptul, ca n cadrul aceleiasi
proceduri: a. sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor n
cauza; b.sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii
ofertei individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat; c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert
sustinator n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei n care este ofertant asociat. (2)
ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiasi proceduri de atribuire,dar numai n cazul n care participarea acestora nu
este de natura sa distorsioneze concurenta. G. ALTE PRECIZARI: 1. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la ncheierea
contractului de achizitie publica,prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati / asociati/
sustinatori in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie n concordanta cu oferta si se vor constitui n anexe la, contractul de achizitie
publica. 2. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele
juridice straine documentele se prezinta n original sau copie conforma cu originalul si vor fi nsotite de traducere autorizata si legalizata.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 10/11

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc,
autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis,caz in care
contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Datele de
depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea
transmisa de catre comisia de evaluare.
Anuntul de participare se va transmite si la JOUE.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006. In cazul unei contestatii, ofertantii au obligatia de a constitui
o garantie de buna conduita conform OUG 51/2014.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. decebal, nr. 128, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Tel. +40 264432415, Email: licit@drdpcj.ro, Fax: +40
264432415, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2015 09:11

Pagina 11/11