Sunteți pe pagina 1din 1

F

Repere bibliogrofice
1. Balot6, Nicolae, Arte poetice ale secolului

XX,Edituta Minela,

Bucuregti, 1976;
2. Bote,

Lidia, Sintbolismul rontdnesc, Editura pentru Literaturi,

Bucureqti, 1966;
3. CSlinescu, Matei, Conceptul ntodern de poezie. De la romantisrn
la avangardd, editia a II-a, postfa!6 de Ion Bogdan Lefter, Editura
Paralela 45,2002;
4. Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne de la miilocul secolului
I9 pdnd la nijlocul secolului 20,trad. de Dieter Fuhrman, Editura

pentru Literaturd Universald, 1969;


5. Genette, G6rard, Figuri, trad. de Angela Ion gi Irina Mavrodin,

Editura Univers, 1988.


Pu[ino istorie literord

Gustav Klintt, Mdtda Primavest

1857. Charles Baudelaire publicd volumul de versuri Florile rdului eveniment considerat drept actul de naqtere al poeziei moderne. Cadea trece aproape neobselatd - cel mai in vogd critic
literar al momentului, Saint-Beuve, o ignord, doar marele poet
romantic Victor llugo descoperind in versurile baudelairiene
un ,,fior nou." Unele poeme scandalizeaza publicui burghez;
lui Baudelaire i se intenteaz[ un proces de imoralitate in urma
cdruia este obligat si elimine din volum 6 poeme, cunoscute
astdzi sub denumirea de ,,piesele osAndite."
1865. St6phane Mallarmd publicd poemul Dupd-antiaza unui.faun,
care va fi ilustrat de Edouard Manet gi ii va rnsplra lui Claude
Debussy compozilia muzicald cu acela;i titlu.
1866. Paul Verlaine publicd Poeme satuniette.
1868. Lautr6amont publicd Cdnturile lui lvfaldoror.
1873. Artlrur Rimbaud publici Un anotintp ltt ittlbrtt.
1884. Aparilia romanului lui J.-K. Huysmans.^lii rispdr', consacrb o
noud atitudine esteticS: decadentismul In paginile romanului
sunt menfionati qi comentali, in calita:e c: ..decadentri", E.A.
Poe, Charles Baudelaire, St6phane \l;l^::ne. Paul Verlaine,
Villiers dc L'Isle Adam. In Franla :i::l: sa se vorbeascd