Sunteți pe pagina 1din 4

Compania Nationala de Autostrazi ~i Drumuri Nationale din Romania S.A.

Directia Regionala Drumuri ~i Poduri la~i

SERVICIUL TEIINIC
Str. Gh. Asachi, nr. 19, cod p. 700481,Tel.: (+40)0232/214431 Fax: (+40)0232/214432
Email : drdpis@mail.dntis.ro
CUI16054368 ; J40/552/15.01.2004; Capital social16.377.920 ,00 lei

Nr_})~f/L I ...2-1 o1.Jot1

Continutul cadru al documentatiei

"Plan Urbanistic General"


pentru obtinerea avizului D.R.D.P. la$i
- cerere In scris din partea beneficiarului; in cerere se vor mentiona datele de contact ale beneficiarului $i
proiectantului (adresa, m. telefon, nr. fax);
- borderou de piese scrise $i desenate; In acest borderou vor fi cuprinse toate piesele scrise $i dcsenatc
cuprinse in documentatie; toate piesele scrise $i desenate vor fi numerotate distinct;
- piesele scrise $i desenate precizate in cadrul ,Ghid privind metodologia de elaborare ~i continutul-cadru
al Planului Urbanistic General", indicativ GP 038/99 (pag. 81-84);
- documentatia tehnica referitoarc Ia drumuri $i reglemcntarea circulatiei, intocmita de un inginer
proiectant in specialitatea ,drumuri ~i poduri" (conform art. 9-alin l.b. din Legca 50) ; in documcntatia
respectiva se va descrie situatia cxistenta $i solutia proiectata
- memoriul tehnic va descrie dit mai detaliat situatia existenta pe sectomele propusc a fi inclusc in
intravilan limitrofe drumului national, astfel:
- se vor preciza toate obiectivele $i accesurile rutiere existente pe sectoarele propuse a fi incluse in
intravilan limitrofe drumului national;
- pentru fiecare obiectiv existent se vor preciza urmatoarele: beneficiarul, dcstinatia obicctivului ,
pozitiile kilometrice ale limitelor de proprietate $i ale accesului rutier, modul de amcnajare a
accesului rutier (dimensiuni , tipul imbracamintii rutiere, modul de asigurarc a colectarii $i cvac uarii
apelor pluviale, semnalizare rutiera verticala $i orizontala etc.), distantele de amplasarc fata de axa
drumului national pentru imprejmuire $i cladiri
- planuri de situatie pe care se vor reprezenta limitele administrative, limitele intravilanului existent ~i
limitele intravilanului propus, cu culori/elemente de reprezentare distincte (precizatc corespunzator ~ i in
legenda plan$elor) cu precizarea pozitiilor kilometrice ale drumurilor nationalc, separat pentru partea
stanga respectiv dreapta; Ia reprezentarea limitelor administrative ~i a limitelor intravilanului existent ~ i
propus nu se vor utiliza culori cu nuante apropiate (pentru a nu se produce confuzic);
- piese desenate in care se vor reprezenta intersectiile proiectatc cu drumurile nationale in zonele de
extindere a intravilanului sau modernizarea intersectiilor existente
- profile transversale caracteristice ale drumului national atat pe zona de intravilan proiectat cat ~i pc zona
de intravilan existent $i in zonele de interseqie a drumurilor colectoare cu drumul national ; sc vor
reprezenta atat elementele geometrice ale drumului national, elemcntele geomctrice ale drumurilor
colectoare $i distanta de amplasare fata de axa drumului national
- din partea proprietarilor pe ale caror terenuri s-au proiectat drumuri colcctoare, interscqii noi cu
drumurile nationale sau extinderea intersectiilor existente, se vor prezenta acte notarialc din care sa
rezulte :fara echivoc ca sunt de acord cu construirea drumurilor colectoare/interseqiilor noi/cxtindcri i
intersectiilor existente pe proprietatile acestora $i ca vor permite neconditionat accesul pe acestc drumuri
$i intersectii.
- hotararea consiliului local prin care se obliga sa execute ~i sa intretina drumurile colectoarc ~i
interseqiile cu drumurile nationale existente $i proiectate prin P.U.G.
- angajamentul scris din partea primarici prin care se obliga ca pentru construqiilc $i acccsurile ruti crc cc
se vor executa in zona drumului national va impune in Certificatelc de Urbanism obtincrca avizului
D.R.D.P Ia$i
- fotografii ale zonelor limitrofe drumurilor nationale pe sectoarele propuse a fi incluse in intravilan. cu
precizarea pozitiilor km Ia care se refera; se vor fotografia toate obiectivele ~i accesurile rutiere cxistcntc
continul cadru PUG valabil de Ia 01.01.2012 .doc

pag.I! .J

pe sectoarele propuse a fi incluse in intravilan limitrofe drumului national ~i pe fiecare fotografic sc vor
specifica pozitiile kilometrice ale drumului national
piesele desenate privind , Reglementarile Urbanistice ~i Zonific are" in care se vor prezenta ~ i zonclc de
interdictie temporara sau definitiva de construire
pentru terenurile incluse in intravilan cu interdictie de construire (tcmporara sau defi nitiva), se va
prezenta o hotarare a Consiliului Local care sa decida urmatoarele:
- pe zonele invecinate cu sectoarele de drum respective, restrictia de construire se va ridica numai
prin PUZ care vor trata intreaga zona in mod unitar,
- accesul rutier la drumul national pentru terenurile respective se va impune numai prin drumurilc
colectoare aprobate prin PUG sau prin drumuri colectoare avizate de D.R.D.P. Ia~ i ,
- obligativitatea Consiliului Local de a obtine din partea proprietarilor pc ale caror tcrcnuri s-au
proiectat drumuri colectoare a actelor notariale din care sa rezulte rara echivoc ca proprietarii sun t
de acord cu "construirea drumurilor colectoare pe proprietatile acestora ~i ca vor pcrmitc
neconditionat accesul rutier"
- obligativitatea Consiliului Local de a impune prin certificatele de urbanism a avizului din partca
D.R.D.P. Ia~i pentru PUZ
proces verbal incheiat la teren intre reprezentantii Sectiei de Drumuri Nalionale, Serviciului Po litie i
Rutiere ~i ai Consiliului Local, (conform modelului din anexa nr.l)
procese verbale (in original) incheiate cu comunele limitrofe privind stabilirea limitelor administrative
in zona drumurilor nationale, (conform modelului din anexa nr.2)
punctul de vedere al proiectantului/consultantului (in cazul terenurilor situate in vecinatatca
autostrazilor, centurilor municipiilor, variantelor ocolitoare)
punctul de vedere favorabil al Seqiei Drumuri Nationale, din care sa rezultc ca in urma vcrificarii
documentatia indeplinqte toate conditiile prevazute in prezentul continut cadru ~ i prin care se propune
avizarea de catre D.R.D.P. Ia~i ;
Documentatiile P.U.G. trebuie sa satisfaca urmatoarele cerintc:
- se vor preciza funqionalitatile specifice fiecarei zone propuse a fi inclusa in intravilan
- se va mentine pe cat posibil a intravilanului existent, pentru fi ecare localitate a comunei, in lung ul
drumului national. Aceste limite vor fi mentionate in piesele scrise ~i desenate ~ i vor fi in
concordanta cu procesul verbal incheiat la teren intre reprezentantii S.D.N., S.P. R. ~ i Consiliului
Local.
- in cazul in care D.R.D.P. Ia~i nu a emis anterior un aviz pentru P.U.G., limitcle intravilanului existent
vor fi considerate pozitiile kilometrice in care sunt instalate indicatoarele ruticre de intrare/iq ire
in/din localitate ~i zonele limitrofe drumului national incluse in intravi lan prin P .U.Z. avizat de
D.R.D.P. Ia~i ~i aprobat prin H.C.L.
- in cazul trupurilor izolate, se vor stabili limite intravilan separat ~ i nu limite globale.
- in cazul in care prin P.U.G. se solicita extinderea intravilanului numai pe o singura parte a drumului
national se va urmari ca delimitarea pe plan~e a terenului ce se va include in intravilan sa se
reprezinte in consecinta;
- la analiza pe teren, se va verifica daca noile constructii care impun extinderea intravilanului au fos t
autorizate de D.R.D.P. Ia~i ~i se vor mentiona in procesul verbal de constatare incheiat Ia teren.
- in zona de intravilan existent distanta intre imprejmuiri sau constructiile situate de o parte ~ i de alta a
drumului national, va fi conform O.G. nr.4311997 ;
- in zona de intravilan proiectat amplasarea oricaror construqii se va proiecta la o distanta de
min.50,00 m de marginea imbracamintei asfaltice in cazul drumurilor nationale europene, rcspectiv
de min.30,00 m pentru celelalte drumuri nationale, conform art.47 din O.G. nr.4311997;
- la stabilirea aliniamentului imprejmuirilor se va tine seama de ampriza ~i zona de siguranta a
drumului national, drumurile colectoare, elementele aferente drumurilor;
- aHit in afara localitatilor cat ~i in localitati, zona de siguranta a drumului va fi cea stabilita confo rm
O.G. nr. 4311997, in funqie de profilul transversal al drumului astfel:
- pentru sectomele de drum national cu profilul transversalla nivel: dupa trotuar sau la 1.5 m de
la marginea exterioara a ~antului , considenl ndu-se latimea ~an tului de 1,5 m ~i tapmea
platformei drumului national de minim 9,00 m;
- pentru sectomele de drum national cu profilul transversal in rambleu, limita zonei de siguranp:i
va fi la 2,00 m de la piciorul taluzului ;
continut cadru PUG valabil de Ia 0 1.0 1.20 12.doc

pag.214

- pentru sectoarele de drum national cu profilul transversal in debleu, limita zonei de siguranta va
fi la 3,00 m de la muchia superioara a taluzului pentru inaltimi ale taluzului de pfma Ia 5,00 m
inclusiv ~i de 5,00 m de la muchia superioara a taluzului pentru inaltimi ale taluzului mai mari
de 5,00 m.
intre limita zonei de siguranta a drumului national ~i limita imprejmuirilor va rezerva un spa!iu pentru
amplasarea utilitatilor publice ~i pentru amenajarea de trotuare.
pentru proiectarea ~i executia unor constructii ~i instalapi in zona drumului national, se vor avea In
vedere reglementarile tehnice ~i legale in vigoare ~i se vor obtine autorizatiile necesare de la
administratorul drumului.
se va prezenta reteaua rutiera existenta ~i cea propusa, pe categorii de drumuri (nationale. judctene.
comunale ), cu pozitii kilometrice ~i propuneri de sistematizare a acesteia in funqie de traficul de
perspectiva luat in considerare ~i clasa tehnica atinsa la sfar~itul perioadei de perspectiva. Dupa caz ..
se poate propune modificarea profilului transversal existent in profil de strada, cu asigurarea
colectarii ~i evacuarii apelor pluviale ~i a amplasamentului utilitatilor.
pentru toate intersectiile cu drumurile nationale se vor asigura suprafete libere necesare amenajarii ~ i
modernizarii ulterioare a acestora in conformitate cu normativul AND 600/2010 (in cazu1
completarii, modificarii sau inlocuirii acestui normativ se vor respecta reglcmentarile tchnice In
vigoare la data prezentarii spre avizare la D.R.D.P. Ia~i) .
se vor rezerva spatii libere pentru asigurarea vizibilitatii in interseqii ~i In interiorul curbclor, In
special pe sectomele unde drumul este in debleu.
se vor prevedea spatii libere pentru amenajarea locurilor de parcare in apropierea institutiilor publice :
politie, primarie, institutii de sanatate, institutii de cultura ~i cult.
pe zonele de extindere a intravilanului din zona drumului national, accesurile rutiere la drumul
national se vor proiecta fie prin intermediul unor accese rutiere aprobate anterior de catre D.R.D.P.
lai, fie prin intermediul unor drumuri clasate ale caror intersectii existente cu drumul national sunt
amenajate corespunzator, fie prin intermediul unor intersectii noi amenajate conf. Normativului AND
600/2010. Accesul rutier 1a aceste intersectii se vor proiecta numai prin intermediul unor drum uri
colectoare. Drumurile colectoare vor fi proiectate astfel:
in afara amprizei ~i a zonei de siguranta a drumurilor nationale cu care se invecineaza;
distantele de amplasare ale drumurilor colectoare fata de axa drumului national (in zona de
interseqie a drumului colector cu drumul national) vor fi proiectate astfel indit sa pcrmita un
viraj corespunzator a! autovehiculelor;
elementele drumurilor colectoare se vor proiecta in afara zonei de siguranta a drumului
national, (zona de siguranta definita In Anexa 1 din Ordonanta nr.43 /2 8.08 .1997) ~ i se vor
reprezenta in consecinta pe plan~e.
drumurile colectoare vor fi prevazute cu facilitati ~i pentru traticul pietonal, bicicli~ti , inclusiv
pentru persoanele cu handicap locomotor (conform O.G. 4311997)
pe plan~ele prezentate se vor reprezenta interseqiile drumurilor colectoare cu drumul national
cu mentionarea pozitiilor kilometrice ale drumului national in aceste interseqii;
intersectiile proiectate vor asigura colectarea ~i evacuarea apelor pluviale in lungul drumului
national;
se va prezenta sistemul rutier proiectat pentru interseqiile intre drumurilc colectoare ~ i drumul
national;
documentatia va cuprinde in piesele desenate profile transversale tip funqie de profilul
drumului (rambleu, debleu, mixt) in care se vor specifica elementele geometrice ale drumului
national ~i a drumurilor colectoare, zonele de siguranta ~i sectomele pe care se aplica.
memoriul tehnic va cuprinde un tabel cu zonele de siguranta ale drumului national atat pe zona
de intravilan proiectat cat ~i pe zona de intravilan existent, in funqie de profilul transversal al
drumului national
pe zona de intravilan existent limitrora drumului national ~i situata in afara indicatoarelor de
intrare!iqire in/din localitate, zona pe care nu s-au executat construqii, se vor proiecta drumuri
colectoare conform prezentelor prevederi
pentru terenurile pe care se proiecteaza interseqii noi sau pe care se extind interseqiile
existente cu drumul national se vor prezenta acte notariale (conform modelului din an ex a nr.3)
din care sa rezulte rara echivoc ca proprietarii terenurilor respective sunt de acord cu
construirea interseqiilor noi/extinderii intersectiilor existente pe proprietatile acestora si ca vor
continut cadru PUG valabil de Ia 01 .01 .20 12.doc

pag.J/ 4

permite neconditionat accesul in intersectie.


pentru terenurile pe care se proiecteaza drumuri colectoare se vor prezcnta acte notarialc
(conform modelului din anexa nr.3) din care sa rezulte :Iara cchivoc ca sunt de acord cu
construirea drumurilor colectoare pe proprietatile acestora si ca vor pcrmite neconditionat
accesul pe drumurile colectoare
pentru drumurile colectoare sau drumurile de exploatare existente se vor prezenta plan uri de
situatie vizate de Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
- piesele scrise vor contine un capitol special privind , Reglementarea circulatiei'" in zona cxtinderii
intravilanului in urma unui studiu de circulatie precum ~ i reglementarca urbanistica privind
zonificarea funqi onala ~ i a regimului socio-economic al terenurilor situate in zona intravilanului
proiectat.
- extinderea intravilanului nu va fi proiectata Ia o di stanta mai mica de 50,0 m fata de drumurilc de
centura a municipiilor sau variantele de ocolire a municipiilor pentru a nu fi afectate din punct de
vedere fonic ;
- nu vor fi incluse in intravilan zonele situate in albiile minore ~ i majore ale cursurilor de apa, zonelc
cu rise de inundatie si alunecari de teren.
- Ia elaborarea P.U. G. se va avea in vedere rezervarea de terenuri pentru rcalizarea unor variantc
ocolitoare situate in afara intravilanului localitatii (destinate trafi cul ui de tranzi t) ~ i pentru rcalizarea
unor drumuri colectoare paralele cu drumul national, care sa preia traficul gencrat de obicctivcle
amplasate in zona drumului national ;
Actele normative care trebuie respectate Ia intocmirea P.U.G. sunt urmatoarcle:
- Ordonanta Guvernului nr.4311997 aprobata prin Legea nr. 82/1 998 privind regimul juridic al drumurilor.
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr.571/1998 , privind aprobarea "Normclor tehnicc privind
proiectarea ~i amplasarea constructiilor, instalatiilor ~ i panourilor publicitare in zona drum uri lor. pe
poduri , pasaje, viaducte ~ i tuneluri rutiere" , publicat in Monitorul Ofi cial nr.lS/ 1998;
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr.4 711998, privind aprobarea , Normelor tehnice, privind
amplasarea lucrarilor edilitare a sHilpilor pentru instalatii ~ i a pomilor in localitatilc urbane ~i ruralc.
publicat in Monitorul Oficial nr. l38bis/1998" ;
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr.S0/1998 , privind ,Normele tehnice privind proiectarca ~ 1
realizarea strazilor in localitati rurale" publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.l 38bis/1998
- AND 600 Normativ pentru amenajarea intersectiilor Ia nivel pe drumurile publice;
- Actul comun A.N .D. ~i Departamentul Politiei Rutiere cu nr. A.N.D.93/1404/ J998 ~1
I. G.P.15314911998.
- Reglementarea telmica
Ghid privind metodologia de elaborare ~ 1 continutul-cadru al Planului
Urbanistic General, indicativ GP 038/99 (pag.81-84) .
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbani sm.
- Codul civil
- orice acte normative ce reglementeaza documentatiile P.U.G.
In cazul completarii, modificarii sau inlocuirii actelor normative sus-mentionatc, se vor
respecta actelor normative in vigoare Ia data prezentarii spre avizare Ia D.R.D.P. Ia~ i
Sustinerea propunerilor din documentatie Ia Comisia Tchnico - Economica din cad rul
D.R.D.P. Ia~i, in vederea avizarii acesteia, se va face obligatoriu de catre proicctant sau
reprezentantii Consiliilor Judetene sau Locale, pe baza unei note de prezentare in format scris ~i pc
format electronic (CD, DVD, USB-stick etc).
Documentatia P.U.G. va fi prezentata:
- in 5 exemplarc in cazul municipiilor
- in 3 exemplare in cazul ora~elor ~i comunelor
din care unul se va returna Ia beneficiar vizat "spre neschimbare" de catre D.R.D.P. sau
C.N.A.D.N.R. S.A. Bucure~ti, dupa caz.
Prezentul continut cadru intra in vigoare incepand cu 01.01.2012
Intocmit,
Sef Serviciu Tchnic
ing.Const tin Zb arnea
conti nut cadru PUG valabil de Ia 0 1.0 1.20 12.doc

pag.4l l