Sunteți pe pagina 1din 34

GHIDULSOLICITANTULUI

pentruSUBMSURA7.6Investiiiasociatecuprotejarea
patrimoniuluicultural
depunereonline

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

GHIDULSOLICITANTULUI
pentruaccesare
SUBMSURA 7.6 Investiii asociate cu protejarea
patrimoniuluicultural
Versiuneamai2016

GhidulSolicitantuluiesteunmaterialdeinformare
tehnic a potenialilor beneficiari ai finanrilor din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR) implementat prin Programul Naional de
Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020 i se constituie n
suportinformativcomplexpentruntocmireaproiectelor
conformexigenelorspecificealePNDR.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru
pregtirea, elaborarea, editarea i depunerea
proiectului de investiii, precum i modalitatea de
selecie, aprobare i derulare a implementrii
proiectuluidumneavoastr.
Deasemenea,coninelistaindicativatipurilorde
investiii eligibile pentru finanri din fonduri
nerambursabile,documentele,avizeleiacordurilecare
trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanare, al
Studiului de Fezabilitate/Documentaiei de Avizare a
Lucrrilor deIntervenieial Memoriului Justificativ,al
ContractuluideFinanare,precumialteinformaiiutile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelornecesare.
Ghidul Solicitantului, precum i documentele
anexate pot suferi rectificri ca urmare a actualizrii
legislaiei naionale i comunitare sau procedurale
variantaactualizataghiduluiurmndafipublicatpe
paginadeinternetwww.afir.info
IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRi
AFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipe
paginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,prin
telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.


CUPRINS

1.1
1.2

CAPITOLUL1
PREVEDERIGENERALE
ContribuiaMsurii07Serviciidebazirennoireasatelornzonelerurale................4
Contribuiapublic...............................................................................................................4

CAPITOLUL2
PREZENTAREASUBMSURII7.6
2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile..................................................................5
2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului......................................................5
2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.................................................................................8
2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile...........................................................................10
2.5Principiiicriteriideselecieaproiectului..........................................................................11
2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)..........................14

CAPITOLUL3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUInvestiiiasociatecu
protejareapatrimoniuluicultural
3.1
Completarea,depunereaiverificareaDosaruluiCereriideFinanare...............................15
3.2
Contractareafondurilor.................................................................................................21
3.3
Achiziiile....................................................................25
3.4
Plata....................................................................................................................................26

CAPITOLUL4
INFORMAIIUTILE
4.1.
DocumentenecesarentocmiriiCereriideFinanare..........................................................27
4.2.
ListaFormularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR.........................................................30
4.3.
Dicionar..........................................................................................31
4.4.
AFIRnsprijinuldumneavoastr.........................................................................................34

ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
Anexa1ModelCereredeFinanare...................................................................linkwww.afir.info
Anexa2ModelStudiudeFezabilitate/Documentaiedeavizarealucrrilordeintervenii,
conformH.G.nr.28dinianuarie2008....................................................................linkwww.afir.info
Anexa3ModelMemoriuJustificativ....................................................................linkwww.afir.info
Anexa4Recomandriprivindelaborareaanalizeicostbeneficiu.........................linkwww.afir.info
Anexa5ModelContractdeFinanare.................................................................linkwww.afir.info
Anexa6Rezultatulfinalalrecensmntuluipopulaieiilocuinelordinanul2011Tabelulnr.3.
Populaiastabilpesexeigrupedevrstjudee,municipii,orae,comune,consultnd
coloananr.1............................................................................................................linkwww.afir.info
Anexa7ListaUATdinZonaMontan...................................................................linkwww.afir.info
Anexa8FiasubMsurii7.6................................................................................linkwww.afir.info
Anexa9Modeldeclaraiepeproprierspundere.................................................linkwww.afir.info

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE
1.1 Contribuia MSURII 07 Servicii de baz i rennoirea satelor n zonele
ruraleladomeniiledeintervenie:
Submsura 7.6 Investiii asociate cu protejarea patrimoniului cultural se
ncadreaz,conformRegulamentului(CE)1305/2013,art.20,nmsura07Serviciidebazi
rennoireasatelor nzoneleruraleicontribuieladomeniuldeintervenieDI6Bncurajarea
dezvoltriilocalenzonelerurale
ncadrarea Cererii de Finanare se va face pe domeniul de intervenie DI 6B ncurajarea
dezvoltrii locale n zonele rurale, oferinduse sprijin pentru studii i investiii asociate cu
ntreinerea, refacerea i modernizarea patrimoniului cultural i natural al satelor al peisajelor
rurale i al siturilor de nalt valoare natural, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe,
precumiaciunidesensibilizareecologic.
Aceast submsur va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin ntreinere, restaurare i
modernizareaobiectivelordepatrimoniuculturaldeintereslocal,aezmintemonahaleinclusiva
aezmintelorculturalecmineculturale.Investiiilevoraveaunimpactpozitivasupraturismului
localivorajutalastimulareadezvoltriimediuluideafacerilocal.
Sprijinirea conservriipatrimoniuluilocali atradiiiloraredreptscopstimulareaactivitilorde
turism rural, precum i meninerea tradiiilor i a motenirii spirituale contribuind astfel la
atractivitateazonelorrurale.

1.2.Contribuiapublic
Contribuiapublictotal,pentruDomeniuldeintervenieDI6Bncurajareadezvoltriilocalen
zonelerurale,estede194.688.825Euro,dincare:
15% contribuia Guvernului Romniei pentru regiunile de dezvoltare ale Romniei, fr
regiuneaBucuretiIlfovi85%contribuiaUniuniiEuropene;
25% contribuia Guvernului Romniei pentru regiunea Bucureti Ilfov i 75 % contribuia
UniuniiEuropene.

ConformprevederilorPNDR20142020,proiectelecarevizeazinvestiiinUATdinZonamontan
vor beneficia de alocarea distinct precizat n anunul de lansare a apelului de proiecte pentru
sesiunearespectiv.

Zon montan: este definit conform Delimitrii zonelor care se confrunt cu constrngeri
naturale sau cu alte constrngeri specifice i ajustarea (finetuning) zonelor, localitile
ncadrate n aceast categorie se regsesc n Anexa 7 la Ghidul Solicitantului, marcate cu
abreviereaANCZM.
Atenie!
Proiectul va fi obligatoriu ncadrat n alocarea financiar aferent teritoriului n care se
implementeaz proiectul,respectivRestulteritoriului sauZona montan. ncadrareanZona
montan se va face conform Anexei 7 la Ghidul Solicitantului. n cazul n care proiectul a fost
ncadratgreit,evaluareaacestuiasevafacenRaportuldeseleciefinaldinanulrespectiv.
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII7.6

2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile?

Beneficiariieligibilipentrusprijinulacordatprin
Atenie!
Submsura7.6,sunt:
NusunteligileCererilede
Comunele,conformlegislaieinaionalenvigoare;
FinanaredepusedeConsiliile
ONGurile,conformlegislaieinaionalenvigoare;
Localennumelecomunelor.
Unitiledecultconformlegislaieinaionalenvigoare;
Persoanelefiziceautorizate/societilecomerciale,care
deinnadministrareobiectivedepatrimoniuculturaldeutilitatepublic,declas(grup)B.

ATENIE! Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi i Administratorul public


pentru Comune n conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale cu
modificrileicompletrileulterioare).

Urmtoarele categorii de solicitani/beneficiari pot depune proiecte aferente


msurilor/submsurilordeinvestiiiderulateprinPNDR 20142020,curespectareaurmtoarelor
condiii,dupcaz:

a)solicitanii/beneficiarii/membrii asociaiilor de dezvoltare intercomunitar, dup caz,


nregistrai n registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul SAPARD, ct i pentru
FEADR, care achit integral datoria fa de AFIR, inclusiv dobnzile i majorrile de
ntrzierepnlasemnareacontractelordefinanare;
b)solicitaniicaresauangajatprindeclaraiepepropriarspundere,ladepunereacereriide
finanare, c vor prezenta: dovada cofinanrii private i/sau proiectul tehnic la data
semnrii contractului i nu prezint aceste documente la data prevzut n notificare,
numaincadrulsesiuniicontinueaanuluiurmtor.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

EsteimportantcanainteadepuneriiCereriideFinanaresidentificai,obiectiv,punctajulpecare
aceastalrealizeazisspecificaivaloareapunctajuluincerereadefinanare,seciuneaADate
despretipuldeproiectibeneficiar
Atenie!Cldirile/monumenteledin patrimoniulculturalimobildeintereslocaldeclas(grup)
BtrebuiesseregseascnListamonumenteloristorice2015,conformOrdinuluiMinisterului
culturiinr.2.828/2015,pentrumodificareaAnexeinr.1laOrdinulministruluiculturiiicultelor
nr.2.314/2004privindaprobareaListeimonumenteloristoriceactualizatiaListei
monumentelordisprute,cumodificrileulterioare.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Atenie! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastr


este necesar s fie prezentate n cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaiei pentru
AvizareaLucrrilordeIntervenietoateinformaiileconcludente,informaiipecaredocumentele
justificativeanexatelevordemonstraisusine.

Solicitantultrebuiessencadrezen
Important!
categoriabeneficiariloreligibili:
Spaiulruraleligibilnaccepiuneaacesteisub
Sevorverificaactelejuridicedenfiinarei
msuri,cuprindetotalitateacomunelorcauniti
funcionare,specificefiecreicategoriide
administrativteritorialempreuncusatele
solicitani.
componente.

Sateleaparintoaredeoraenusunteligibile.
Solicitantul nu trebuie s fie n
insolvensauincapacitatedeplat:
Se vor verifica declaraia pe propria rspundere, Buletinul Procedurilor de Insolven, alte
documentespecifice,dupcaz,fiecreicategoriidesolicitani.

Investiia trebuie s fie n corelare cu orice strategie de dezvoltare naional/


regional/judeean/localaprobat,corespunztoaredomeniuluideinvestiii:
Sevaverificaextrasuldinstrategiedincarerezultcinvestiiaestencorelarecuoricestrategie
de dezvoltare naional/regional/judeean/local aprobat, corespunztoare domeniului de
investiii,precumicopiahotrriideaprobareaStrategiei.

Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin sub
msur:
Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat n baza informaiilor din Studiul de Fezabilitate/
DocumentaiadeAvizareaLucrrilordeIntervenii,ntocmiteconformlegislaieinvigoare(H.G.
nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente
investiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentru
obiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii),precuminbazaCertificatuluideUrbanism.
La Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii se vor ataa, dup
caz,urmtoareledocumente:
AvizulemisdectreMinisterulCulturiisau,dupcaz,dectreserviciilepublicedeconcentrateale
Ministerului Culturii respectiv Direciile Judeene pentru Cultur pe raza crora sunt amplasate
obiectivele,conformLegiinr.422/2001privindprotejareamonumenteloristorice,republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare,caresconfirmefaptulcobiectivulpropussprefinanare
facepartedinpatrimoniulculturaldeintereslocalclasa(grupa)Bicsepoateinterveniasupra
lui(documentaiaesteadecvat)
i
Dovad eliberat de Muzeul judeean, prin care se certific verificarea documentar i pe teren,
dac este cazul, asupra unor interveii antropice cu caracter arheologic n perimetrul aferent
proiectuluipropuspentrufinanarenerambursabil(OGnr.43/2000,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare).

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Pentruproiectelecarevizeazinterveniiasupraobiectivelordepatrimoniu,documentaiavafi
ntocmit conform DISPOZIIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele msuri pentru
mbuntirea activitii n domeniul avizrii, elaborat de Ministerul Culturii, pentru investiii
derestaurare/conservareaobiectivelordepatrimoniu iaDISPOZIIEInr.5596VN/01.08.2007
pentrucompletareaDISPOZIIEINr.4300/VN/03.11.2005.
Elaborarea documentaiilor tehnice se face doar de ctre specialiti sau experi atestai de
MinisterulCulturii.
Interveniileasupramonumenteloristoricesefacnumaipebazaicurespectareaavizuluiemis
de ctre Ministerul Culturii sau, dup caz, de ctre serviciile publice deconcentrate ale
MinisteruluiCulturii,excepiedelaaceastaofacdocumentaiilederestaurareacomponentelor
artistice(decoraiunimurale,picturmural,etc.)alecroravizesuntemisedoardeMinisterul
Culturii.
Investiiasserealizezenspaiulrural:
Sevorverificaurmtoareledocumente:
3.1Inventarulbunurilorceaparindomeniuluipublicalcomunei,ntocmitconformlegislaiein
vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrre a
GuvernuluiipublicatnMonitorulOficialalRomnieiinsituaiancare, nInventarulbunurilor
care alctuiesc domeniul public, investiiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse n
domeniulpublicsausuntinclusentropoziieglobal,solicitantultrebuiesprezinte:
3.2 Hotrrea/Hotrrile consiliului local privind aprobarea modificrilor i/sau completrilor la
inventar n sensul includerii n domeniul public sau detalierii poziiei globale existente cu
respectareaprevederilorArt.115alin.(7)dinLegeanr.215/2001, republicat,cumodificrilei
completrile ulterioare, a administraiei publice locale, adic s fi fost supus controlului de
legalitate al Prefectului, n condiiile legii (este suficient prezentarea adresei de naintare ctre
instituiaprefectuluipentrucontroluldelegalitate),
sau
3.3 Documente doveditoare ale dreptului de
Important!Solicitaniipubliciau
proprietate/administrare al ONGurilor, Unitilor de cult,
obligaiadeexcludereaoricrei
Persoanelor fizice autorizate/societilor comerciale pe o
contribuiipublicedirectedela
perioadde10ani,asuprabunurilorimobilelacaresevor
Bugetuldestatpentruinvestiiile
efectualucrri,conformCereriideFinanare.
careurmeazaserealiza,plile

(pentrucheltuielileneeligibileetc.)
urmndsfieefectuatenumaidin
Introducereainvestiieidinpatrimoniulculturaldeclas
sursepropriisauatraseasevedea
(grup)Bncircuitulturistic,lafinalizareaacesteia.
planulfinanciar.
Se va verifica documentul 9 Declaraia pe propria
rspundere dat de solicitant din care s reias c dup realizarea investiiei din patrimoniul
culturaldeclas(grup)B,aceastavafinscrisntroreeadepromovareturistic.

Solicitantul se angajeaz s asigure ntreinerea/mentenana investiiei pe o perioad de


minim5ani,delaultimaplat.
Se va verifica dac solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenan a
investiieipeoperioaddeminimum5anideladataefecturiiultimeipli.
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

ndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrat n baza


documentelor 5.1. Hotrrea/Hotrrile Consiliului
Atenie!
Local/5.2 Hotrrea Adunrii Generale specifice
Proiectele privind restaurarea, conservarea i
fiecrei categorii de solicitani (ONG, Unitate de
dotarea cldirilor/ monumentelor din patrimoniul
cult, Persoan fizic autorizat/Societate
cultural imobil de interes local de clas (grup) B
Comercial),pentruimplementareaproiectuluicu
vor viza strict cldirea/monumentul de clas
referirelaurmtoarelepuncte(obligatorii):
(grup) B i nu alte cldiri/anexe care nu se
necesitateaioportunitateainvestiiei;
regsesc n Lista monumentelor istorice 2015,
conform
Ordinului ministerului culturii nr.
lucrrilevorfiprevzutenbugetulsolicitantului
2.828/2015. Investiia pentru construcia,
pentru perioada de realizare a investiiei, n cazul
extinderea i/sau modernizarea drumurilor de
ncareseobinefinanarea;
acces ale aezmintelor monahale de clas
angajamentul c proiectul nu va fi generator de
(grup) B este eligibil NUMAI N CADRUL
PROIECTULUIderestaurarea,conservareai/sau
venit;
dotareaaezmintelormonahaledeclas(grup)
angajamentul de a suporta cheltuielile de
B. n cadrul unui proiect de modernizare a
ntreinere/mentenanainvestiieipeoperioad
cminelorculturale,nuestepermisextindereape
de minimum 5 ani de la data efecturii ultimei
orizontal sau vertical a acestora cu excepia
construciilor realizate pentru: grupuri sanitare,
pli;
dotareacucentraletermice,sistemedestingerea
caracteristici tehnice ale investiiei/investiiilor
incendiiloriamenajripentruaccesulpersoanelor
propuse(lungimi,arii,volume,capacitietc.);
cu dizabiliti, doar dac acestea nu au existat n
cldireainiialsaunumaicorespundnecesitilor
nominalizarea i delegarea reprezentantului
actuale.
legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR n
derulareaproiectului.

2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

n cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile i neeligibile. Finanarea va fi acordat doar
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului n conformitate cu Fia
submsurii,nlimitavaloriimaximeasprijinului.

Cheltuielileneeligibilevorfisuportateintegraldectrebeneficiarulfinanrii.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporale i/sau
necorporale,conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile:
restaurarea,conservareaidotareacldirilor/monumentelordinpatrimoniulculturalimobilde
intereslocaldeclas(grup)B;
restaurarea, conservarea i/sau dotarea aezmintelor monahale de clas (grup) B i
construcia, extindereai/sau modernizarea drumurilor deacces ale aezmintelor monahalede
clas(grup)B;
modernizarea,renovareai/saudotareacminelorculturale;
achiziionarea sau dezvoltarea de software i achiziionarea de brevete, licene, drepturi de
autor,mrci.

Conform art. 7 (4) din HG nr. 226/2015, costurile generale ocazionate de cheltuielile cu
construcia sau renovarea de bunuri imobile i achiziionarea sau cumprarea prin leasing de
mainiiechipamentenoi,nlimitavaloriipepiaaactivuluiprecumonorariilepentruarhiteci,
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

ingineri i consultani, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economic i de mediu,


inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate n limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentruproiectelecareprevdiconstruciimontajinlimitaa5%pentruproiectelecareprevd
simplaachiziiedebunuri.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultan,
proiectare,monitorizareimanagement,inclusivonorariilepentruconsiliereprivinddurabilitatea
economic i de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013, precum i cele privind obinerea avizelor i autorizaiilor necesare
implementriiproiectelor,prevzutenlegislaianaional.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate naintea aprobrii
finanrii,sunteligibiledacrespectprevederileart.45dinRegulamentul(UE)nr.1305/2013i
ndeplinescurmtoarelecondiii:
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei n vederea obinerii de avize, acorduri i
autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau rezult din cerinele
minimeimpusedePNDR20142020;
b)suntaferente,dupcaz:unorstudiii/sauanalizeprivinddurabilitateaeconomicidemediu,
studiudefezabilitate,proiecttehnic,documentdeavizarealucrrilordeintervenie,ntocmiten
conformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
c)suntaferenteactivitilordecoordonareisupervizareaexecuieiirecepieilucrrilorde
construciimontaj.

Cheltuielile de consultan i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac respect


condiiile anterior menionate i sedeconteazproporional cu valoarea fiecrei trane de plat
aferenteproiectului.Excepiefaccheltuieliledeconsultanpentruntocmireadosaruluicereriide
finanare,caresepotdecontaintegralncadrulprimeitranedeplat.

Studiile de Fezabilitate i/sau Documentaiile de Avizare a Lucrrilor de Intervenie, aferente


Cererilor de Finanare depuse de solicitanii publici pentru msuri/submsuri din PNDR 2014
2020,trebuientocmitepotrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.28/2008.
Coninutulcadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008
pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente
investiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentru
obiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii".

Cheltuielilenecesarepentruimplementareaproiectuluisunteligibile,dac:
a) sunt realizate efectiv dup data semnrii Contractului de Finanare i sunt n legtur cu
ndeplinireaobiectivelorinvestiiei;
b)suntefectuatepentrurealizareainvestiieicurespectarearezonabilitiicosturilor;
c)suntefectuatecurespectareaprevederilorcontractuluidefinanaresemnatcuAFIR;
d)suntnregistratenevidenelecontabilealebeneficiarului,suntidentificabile,verificabileisunt
susinutedeoriginaleledocumentelorjustificative,ncondiiilelegii.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Construciadeaezminteculturalecmineculturale/aezmintemonahalenoi.
Cheltuielileneeligibilegeneralesunt:
cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu excepia:
costurilorgeneraledefinitelaart.45,alin.2literac)aR(UE)nr.1305/2013carepotfirealizate
naintededepunereacereriidefinanare;
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransportpentruuzpersonalipentrutransportpersoane;
cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumarfimarja
locatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuieliledeasigurare;
cheltuielineeligibilenconformitatecuart.69,alin.(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a.dobnzi debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenii
pentrudobndsauauneisubveniipentrucomisioaneledegarantare;
b.achiziionareadeterenurineconstruiteideterenuriconstruite;
c.taxapevaloareaadugat,cuexcepiacazuluincareaceastanusepoaterecuperantemeiul
legislaieinaionaleprivindTVAulsauaprevederilorspecificepentruinstrumentefinanciare.
Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile Hotrrii de Guvern nr.
226/2aprilie2015privindstabilireacadruluigeneraldeimplementareaMsurilorProgramului
NaionaldeDezvoltareRuralcofinanatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural
idelabugetuldestatpentruperioada20142020,cumodificrileicompletrileulterioare.
Cheltuielineeligibilespecifice:
Contribuiannatur;
Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
Costurioperaionaleinclusivcosturidentreinereichirie.

2.5PrincipiileiCriteriiledeselecieaproiectului

ProiecteleprincaresesolicitfinanareprinFEADRsuntsupuseunuisistemdeselecie,nbaza
cruiafiecareproiectestepunctatconformurmtoarelorprincipiiprivindstabilireacriteriilorde
selecie:
Pentruinvestiiilederestaurareiconservareapatrimoniuluiculturaldeintereslocal
Principiulpotenialuluituristic,nsensulprioritizriiproiectelornlocalitileruralecupotenial
dedezvoltareturistic;
Principiulvaloriiculturalenfunciedenumruldeactivitisocioculturaledesfurate.
Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
Principiulgraduluidedeservireapopulaiei,inclusivpotenialulturisticallocalitiirurale;
Principiulvaloriiculturalenfunciedenumruldeactivitisocioculturaledesfurate.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie mai jos menionate, iar
sistemuldepunctareesteurmtorul:
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

10

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Nr. Principiide
Criteriideselecie
Punctaj
Observaii
crt.
selecie
Pentruinvestiiilederestaurareiconservareapatrimoniuluiculturaldeintereslocal,clasa(grupa)B
Proiectedinzonecu
max70p
potenialturisticridicat:

1.

Principiul
potenialului
turistic,n
sensul
prioritizrii
proiectelorn
localitile
ruralecu
potenialde
dezvoltare
turistic

1)Proiectele UATurilor cu
concentrare foarte mare
de
resurse
turistice
naturaleiantropice
2)Proiectele UATurilor cu
concentrare foarte mare
de
resurse
turistice
naturalesauantropice
3)Proiectele UATurilor cu
concentrare mare de
resurseturisticenaturalei
antropice
4)Proiectele UATurilor cu
concentrare mare de
resurse turistice naturale
sauantropice

70p

50p

30p

20p

Proiectecare
demonstreazactiviti
socioculturaledesfurate

2.

Principiul
valorii
culturalen
funciede
numrulde
activiti
socioculturale
desfurate

a)Activiticulturale
-sevoracordacte2
punctepentrufiecare
activitate

b)Activitisociale

max30p

max20p
2puncte/
activitate

max10p
2puncte/
activitate

-sevoracordacte2
punctepentrufiecare
activitate

TOTALPUNCTAJ

Legea nr. 190/2009 pentru


aprobarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr.
142/2008 privind aprobarea
Planului de amenajare a
teritoriuluinaionalSeciunea
a VIIIa zone cu resurse
turistice,Anexa1laLege.

max100p

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

Documenteverificate:
1.SF/DALI/Memoriu
justificativ/Document/e
justificativ/e(deex.:afie,
pliante,anunuri,procese
verbale,etc.)
14.Document eliberat de
Consiliul
Local/Centru
eparhial (n cazul unitilor
de cult)/Comitet director al
ONG/Societate comercial
dincaresrezulteactivitile
desfuratenultimele12
luni,
anterioare
datei
depunerii
Cererii
de
finanare.

11

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.


Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
Proiectecaredeservesc
localiticuopopulaiect
maimare
Seconsidernumrultotal
max40p
delocuitoriaicomunei,
conformrecensmntului
populaieiilocuinelordin
anul2011Rezultatefinale
Peste6.499
40p
5.5006.499
35p
4.5005.499
30p
3.5004.499
25p
2.5003.499
20p
Principiul
1.5002.499
15p
graduluide
5001.499
10p
deservirea
Proiectedinzonecu
max40p
populaiei,
potenialturisticridicat:
1. inclusiv
1)ProiecteleUATurilorcu
potenialul
concentrarefoartemarede
40p
turistical
resurseturisticenaturalei
localitii
antropice
rurale
2)ProiecteleUATurilorcu
concentrarefoartemarede
30p
resurseturisticenaturalesau
antropice
3)ProiecteleUATurilorcu
concentraremarederesurse 20p
turisticenaturaleiantropice
4)ProiecteleUATurilorcu
concentraremarederesurse
turisticenaturalesau
antropice
Principiul
valorii
culturalen
funciede
2.
numrulde
activiti
socio
culturale

b)Activitisociale

Legea nr. 190/2009 pentru


aprobarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr.
142/2008 privind aprobarea
Planului de amenajare a
teritoriuluinaionalSeciunea
a VIIIa zone cu resurse
turistice,Anexa1laLege.

10p

max20p

Proiectecaredemonstreaz
activitisocioculturale
desfurate
a)Activiticulturale
-sevoracordacte2
punctepentrufiecare

Numrul total al populaiei


comunei
este
conform
Rezultatului
final
al
recensmntuluipopulaieii
locuinelor din anul 2011
Tabelul nr.3 Populaia
stabil pe sexe i grupe de
vrst judee, municipii,
orae, comune, consultnd
coloana nr.1, Anexa 6 la
GhidulSolicitantului.

max10p
2pcte/
activitate
max10p

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

Documenteverificate :
1.SF/ DALI Memoriu
justificativ/
Document/e
justificativ/e (de ex.: afie,

12

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

desfurate

2pcte/
activitate

-sevoracordacte2
punctepentrufiecare
activitate

PUNCTAJTOTAL

max100p

pliante, anunuri, procese


verbale,etc.)
14.Document eliberat de
Consiliul
Local/Centru
eparhial (n cazul unitilor
de cult)/Comitet director al
ONG/Societate comercial
dincaresrezulteactivitile
desfurate n ultimele 12
luni,
anterioare
datei
depunerii
Cererii
de
finanare.

Evaluarea proiectelor se realizeaz trimestrial pentru proiectele ce au un punctaj estimat


(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate trimestrial menionat n
anunullicitaieianualedeproiecte.
Pentru aceast submsur pragul minim este de 20 de puncte i reprezint pragul sub care
niciunproiectnupoateintralafinanare.

Atenie! Este important ca nainte de depunerea Cererii de Finanare, s identificai, obiectiv,


punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o ntrunete i sl menionai n
Cererea de Finanare, seciunea A Date despre tipul de proiect i beneficiar, precum i
ncadrarea corect a proiectului din punct de vedere a alocrii financiare a msurii/sub
msuri/componente(alocaredistinct).
nsituaiancarenmomentulevaluariiseconstatcsolicitantuliancadratgreitproiectuldin
punct de vedere al alocrii financiare i/sau ia estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu
mai mult de 20% fa de punctajul stabilit de AFIR, acetia vor intra n procesul de selecie n
raportuldeseleciefinal.

Raportuldeseleciefinalsentocmetedupultimulraportdeselecietrimestrialaferentsesiunii
continue anuale de selecie a Cererilor de Finanare i conine toate proiectele incluse n Lista
proiectelornateptare,proiectelecareiauestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cumai
mult de 20% fa de punctajul stabilit de AFIR, precum i proiecte ncadrate greit din punct de
vederealalocriifinanciareaferenteuneimsuri/submsuri/componente(alocaredistinct).

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

13

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Pentru investiiile de restaurare i conservare a patrimoniului cultural de interes local, clasa


(grupa)B
ExempledeActiviticulturale:
Demonstrarepstrareaunormeseriitradiionale,cumarfi:
esut,cusut,confecionareadecostumepopulare,sculptat,
cioplitnlemnipiatr,
olrit,
picturapesticl,
mpletituridinfibrevegetaleetc.

Activitisociale:
Demonstrareactivitisociale,cumarfi:
afterschool,
ngrijirecopiiabandonaisaucudizabiliti,
ngrijirebtrnibolnaviisingurietc.

Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
ExempledeActiviticulturale:
Existenaunoransambluridejocuripopulare,desufltori,grupurifolclorice,taraf,echipcoral
i/sauteatral,cercuripictur,sculptur,ceramicetc.

ExempledeActivitisociale:
1.Organizareadeactivitisocialemenitealeinducevrstnicilorsentimentuldeimplicarenviaa
comunitiincareiductraiulzilnicpentruanusesimisinguriimarginalizai.
2. Promovarea prin activiti specifice vrstnicilor a egalitii de anse cu accent pe petrecerea
timpuluiliber
3.Organizareadeconferineimanifestripediverseteme,cumarfi:
desfurareaactivitilordeinterescomunitar;
educaiapentrusntateiprofilaxiabolilor,prinpromovareaunuistildeviaimediusntos;
mobilizarea populaiei pentru participarea la programele de vaccinri, controale medicale
profilactice;
promovareadreptuluicopiluluiiamsurilordetipfamilial;
serviciipregtitoarepentrucopiidevrstprecolardinfamiliidefavorizate;
promovareasntiireproduceriiiplanificriifamiliale;
sensibilizareacomunitiiprivindproblematicacopiluluicudizabiliti;
prevenireaabandonuluicolardinmotiveeconomice;
prevenireaicombatereaaciuniloricomportamentelordetipdelincventalecopiilor.
4.Campania umanitar pentru sprijinirea familiilor cu probleme sociale cu prilejul diferitelor
srbtori(Pate,Crciun,etc).
5.Campaniedeajutorareasinistrailorncazde:inundaii,alunecrideteren,cutremur,etc.
Exemplele de activiti sociale culturale nu sunt limitative, ele putnd fi completate cu alte
tipurideactiviticucaractersocialsaucultural.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

14

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Toateactivitilepecaresolicitantulseangajeazsleefectuezeprininvestiieattlafazade
implementareaproiectuluictinperioadademonitorizare,activitipentrucareCerereade
Finanareafostselectatpentrufinanarenerambursabil,devincondiiiobligatorii.
nsituaiancare,laverificareaoricreiCereridePlat,saulaverificrileefectuatenperioada
de monitorizare, se constat c aceste condiii nu mai sunt ndeplinite de ctre proiect sau
beneficiar,plilevorfisistate,ContractuldeFinanarevafireziliatitoateplileefectuatede
AFIR pn la momentul constatrii neregularitii vor fi ncadrate ca debite n sarcina
beneficiarului,ladispoziiaAFIR.

ATENIE!

n cazul proiectelor care prevd investiii n modernizarea unuia sau mai multor cmine
culturale,existenten unulsau maimulte satecareaparindeaceeai comun(UAT),acestea
pot fi descrise n cadrul unui proiect de investiii sau n cadrul unui proiect pentru fiecare
obiectivde investiie.Valoarea proiectuluipentrufiecaredinsituaiilemenionateanterior nu
poate depi suma de 500.000 euro. Calculul punctajului criteriilor de selecie se va realiza
pentruinvestiiamajoritarvaloric.

2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)
Sprijinul public nerambursabil acordat n cadrul acestei submsuri va fi 100% din totalul
cheltuieliloreligibilepentruproiecteledeutilitatepublic,negeneratoaredevenitinuvadepi
500.000euro.
ATENIE!
ncazulproiectelorcarevizeazinvestiiinmodernizareaobiectivelordepatrimoniuculturalde
intereslocal,aezmintemonahaleinclusivaaezmintelorculturalecmineculturale,pentru
stabilirea intensitii sprijinului Documentaiile de Avizare pentru Lucrri de
Intervenii/MemoriulJustificativvorfinsoitedeAnalizaCostBeneficiu.

Pentru proiectele generatoare de venit, se va


ATENIE!
aplica Schema de minimis aferent submsurii
Pentruabeneficiadeointensitateasprijinului
7.6 Sprijin acordat pentru stimularea
de100%,solicitaniisevorangajacproiectele
nuvorfigeneratoaredevenit.
investiiilor asociate conservrii patrimoniului i
Aceastcondiievafiverificatattla
pentru meninerea tradiiilor i motenirii
depunereaCereriideFinanarectiulterior
spirituale conform Ordinului MADR nr.
finalizriiinvestiiei,nperioadademonitorizare
2112/2015, cu modificrile i completrile
expost.
ulterioare.
SprijinulpublicnerambursabilacordatncadrulSchemeideminimisaferentacesteisubmsuri
vafi80%dintotalulcheltuieliloreligibilepentruproiectelegeneratoaredevenitinuvadepi
200.000euro.

InformaiilecuprivirelaaccesareaacesteischemedesprijinsevorregsinGhidulSolicitantului
aferentacesteia.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

15

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor eligibile


efectuate(suportateipltiteefectiv)nprealabildectrebeneficiar.
Un solicitant/beneficiar, dup caz, poate obine finanare nerambursabil din FEADR i de la
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiii depuse pentru msuri/submsuri din
cadrul PNDR 2014 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotrrea Guvernului nr.
226/2015cumodificrileicompletrileulterioare.

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de


Finanare nsoit de anexele tehnice i
administrative, conform listei documentelor
prezentat la Cap. 4 din prezentul Ghid, care vor fi
scanate i depuse numai online, pe pagina de
internetwww.afir.info
Formularul standard al Cererii de Finanare este
prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil n format electronic, la adresa
www.afir.info

Atenie!
Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele
prevzute n modelul standard. Anexele Cererii de
Finanarefacparteintegrantdinaceasta.
Depunereasevarealizanumainsistemelectronic.

Atenie!
Estenecesarsserespecteformatele
standardaleanexelorIndicatoride
monitorizareiFactoriderisccare
facparteintegrantdinCerereade
Finanare,precumiconinutul
acestora.Sevorcompletanumai
informaiilesolicitate(nusevoraduga
altecategoriideindicatoriiniciali
factorideriscnafaracelorincluin
anexelemenionatealturat).
Completareacelordouanexela
CerereadeFinanareesteobligatorie.

3.1.1CompletareaCereriideFinanare

Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului


standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) conduce la respingerea Dosarului
CereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.
CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.NusuntacceptateCereri
deFinanarecompletatedemn.
CerereadeFinanaretrebuiecompletatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesulde
evaluareaacesteia.nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevor
preciza modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea
acestuiaincemsurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

16

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Beneficiarul poate opta pentru obinerea


unui avans prin completarea csuei
ATENIE!
corespunztoare din Planul financiar
Pentruafacilitaaccesareafonduriloreuropene
cuprinsnCerereadeFinanare.
nerambursabileprinFEADR,solicitantulpoate
Beneficiarulcarenuasolicitatavansla
beneficiadefondurinavans(conformprevederilor
datadepuneriiCereriideFinanare,are
RegulamentuluiConsiliului(CE)nr.1305/2013
posibilitatea de a solicita obinerea
privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdin
avansuluiulteriorsemnriiContractului
FondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,
deFinanareFEADRicucondiiasnu
cumodificrileicompletrileulterioare,ale
depeasc data depunerii primului
RegulamentuluiComisiei(CE)nr.807/2014de
dosar al Cererii de plat la Autoritatea
stabilireanormelordeaplicareaRegulamentului
Contractant i atunci cnd are avizul
(CE)nr.1305/2013,cumodificrileicompletrile
favorabil din partea AFIR pentru
ulterioarei,respectiv,aleCadruluiNaionalde
achiziiaprioritarmajoritar.
Implementare(HGnr.226/2015),cumodificrilei
Avansulserecupereazlaultimatran
completrileulterioare.
deplat.

3.1.2DepunereadosaruluiCereriideFinanare
DosarulCereriideFinanarececuprindeCerereadeFinanarecompletatidocumenteleataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),vafiscanatidepusonline.
Pentruadepunecereridefinanareonline,solicitaniicarenuau
ATENIE !
cont pe siteul www.afir.info, vor trebui s i creeze cont de
Pentruapreveni
utilizator n cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont
respingereaCereriide
creat l pot utiliza pentru ncrcarea cererilor de finanare n
Finanarecaurmarea
format electronic. Paii care trebuie parcuri pentru ncrcarea
descopeririiunoreroride
cererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii:
formncompletarea
I.AccesareasiteuluiAFIR
CereriideFinanare,
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui web
solicitantulare
browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) i accesarea
responsabilitatea
adreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpagina
ncrcriiuneiCereride
principal.
Finanarencare
II.Autentificare
Pentru logare exist un cmp de tip text, pentru introducerea informaiasfiecomplet
iconformcurealitatea.
datelorlegatedeuser:
i
deconectare

.Deasemenea,segseteiunbutondedicatopiuniidenregistrareca

. Dup nregistrare, utilizatorul va primi un email de


utilizatori a vizitatorilor
confirmare i va trebui s urmeze instruciunile din respectivul mesaj pentru activarea contului
creat.
III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Numeiprenumesolicitant/Denumiresolicitant
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

17

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Titlulproiectului
CUIsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
Din lista de sesiuni/submsuri disponibil, utilizatorul va alege sesiunea pe care va depune
proiectul.Dupselectareasesiuniiiasubmsurii,utilizatorulvacontinuacupasuldencrcare
CereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanareiaanexelortehniceiadministrative
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1.ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
LancrcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidrinscopuldeaajutasolicitantuln
corectareadiverselorproblemeprecum:
-formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic;
-sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearepectiv;
-denumireafiierelornutrebuiesconincaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
-esteobligatoriecompletareacmpurilor:
-CNP/CUIsolicitant
ATENIE!
-Statutjuridicsolicitant
DosarulCerereriideFinanarevafipaginatcu
-Datedeidentificarealereprezentantului
toate paginile numerotate manual n ordine
legaldeproiect:
de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrei
BI/CI/Paaport
pagini,undenestenumrultotalalpaginilor
oSerie
din dosarul complet, inclusiv documentele
oNumr
anexate.
oDataeliberrii
PieseledesenatecaredepescformatulA3,
oDatavalabilitii
sepotataasalvatedirectnformat.pdf,la
-emailreprezentantlegal
caresevaadugadeclaraiaproiectantului
-AmplasareproiectRegiuneJude
privindconformitateacuplaneleoriginale
-Obiectivinvestiie:
dinCerereadeFinanare.
Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
-A7Datedespreconsultant
-A8Datedespreproiectant

n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune, Jude se va stabili Centrul


regionallacaresevalansafluxuldeDepunereaCereriideFinanarenS.P.C.D.R.
1.1ncrcareaformularuluiCereriideFinanarecompletat,semnat,tampilatiscanat
ATENIE!
Pentru documentele care au bifa (tip radio buton) pe coloana Obligatoriu pentru toate
proiectele la nchiderea pdfului Cerere de Finanare, n cazul n care documentul nu are bifa
selectat, va aprea mesajul de avertizare, Trebuie bifate toate documentele de pe coloana
ObligatoriupentrutoateproiecteledinseciuneaEListadocumenteloranexate.
2.ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

18

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,ncrcareafiinddetipasincron.Validriprivind
formatulfiierelorceurmeazafincrcate:format.pdfscanatecuorezoluiedeminim200dpi
cudenumireaconformlisteidocumentelordinCerereadefinanare(numruliprimeledoutrei
cuvinte).
3.ncrcarealtedocumente
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a ncrca i alte documente justificative ale
proiectului.
Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de upload, iar la finalizarea
ncrcrii,acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcatecusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAFIRisevorregsin
Sistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcustartareafluxuluide
DepunereEvaluare,nsarcinileefSIBA,pentrualocareaexpertuluicarelevaverifica.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.

Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani sunt disponibile numai aciunile "Vizualizare" i
"Statusuri".
ATENIE!
Lancrcareaonlineaproiectului,solicitanii,vortrebuisncarcetoate documentelecareau
bifatpecoloanaObligatoriupentrutoateproiectele.ncazcontrar,proiectulnusevaputea
depuneonline.
nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

3.1.3VerificareadosaruluiCereriideFinanare

Verificareacererilordefinanaresefacela:
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
AFIRnivelcentral,pentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj.
1.ncadrareaCereriideFinanarenfunciedeprescoring
CerereadeFinanareesteadmispentruverificareaeligibilitiiiacriteriilordeselecie,ncazul
ncareautoevaluareascorului(punctajului)solicitantului
ATENIE!
estemaimaresauegalcupraguldecalitatealluniin
AgeniapentruFinanarea
careadepuscerereadefinanare.
InvestiiilorRuraleirezerv
n situaia n care autoevaluarea punctajului depete
dreptuldeasolicitadocumente
pragul cu mai mult de 20% din valoarea punctajului
sauinformaiisuplimentare
stabilit de AFIR, Cererea de Finanare rmne n
dac,peparcursulverificrilori
ateptare pn la ultimul raport de selecie aferent
implementriiproiectului,se
sesiunii.
constatdectreAFIRceste
2.VerificareaeligibilitiiCereriideFinanare
necesar.Informaiile
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
suplimentaresevorsolicitade
verificareaeligibilitiisolicitantului;
ctreexperiievaluatorin

sistemonline,iarrspunsulvafi

transmisonline.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

19

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

verificareacriteriilordeeligibilitateainvestiiei;
verificareabugetuluiindicativalcereriidefinanare.
Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
2.1ncazulncaredocumentaiatehnicoeconomic(StudiuldeFezabilitate/Documentaiade
Avizare pentru Lucrri de Intervenie) conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui
criteriu de eligibilitate sau exist informaii contradictorii n interiorul ei, ori fa de cele
menionatenCerereadeFinanare;
2.2ncazdesuspiciuneprivitoarelaamplasamentulinvestiieisepoatesolicitaextrasdeCarte
funciar,chiarinsituaiilencarenuesteobligatoriedepunereaacestuidocument;
2.3 n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile
emitente ntro form care nu respect protocoalele
ncheiatentreAFIRiinstituiilerespective;
ATENIE!
2.4 n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv
Nuestepermisncadrarean
devizele financiare i devizele pe obiect) exist
subcap.4.1Construciiiinstalaii,
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de
attaunorcheltuielieligibilecti
cheltuielieligibile/neeligibilenuestefcutcorect.
aunorcheltuielineeligibile,fra

fidetaliatendevizelepeobiect,
ATENIE!
distinct,lucrrile/spaiile/
n cazul n care restul documentelor din Cererea de
instalaiilecorespunztoare
Finanare nu sunt n conformitate cu forma cerut la
categoriilordecheltuieli.
cap. 4.1 Documentele necesare ntocmirii Cererii de
Pentrurestulsubcapitolelordela
Finanare, Cererea de Finanare va fi declarat
cap.4,sevorprecizacaresunt
neeligibil.
echipamentele,utilajele/montajul

carefacpartedincategoria
3.VerificareapeterenaCererilordeFinanare
cheltuieliloreligibile/neeligibile.
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitile
ncazulCererilordeFinanare
careinstrumenteazcerereadefinanare,respectiv:
verificateprinsondajlaAFIR
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
nivelcentral,informaiile
AFIR nivel central, pentru proiectele incluse n
suplimentaresevorcerenumai
eantionuldeverificareprinsondaj.
pentrupct.1,pct.2ipct.4.
Scopul verificrii pe teren este de a controla
concordana datelor i informaiilor cuprinse n anexele
tehnice i administrative ale Cererii de Finanare cu elementele existente pe amplasamentul
propus. Expertul compar criteriile de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii
administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea ncadrrii n criteriile de
eligibilitate.
4.Verificareacriteriilordeselecie
Punctajul fiecrui proiect se va calcula n baza informaiilor furnizate de solicitant n Cererea de
Finanare,ndocumenteleataateacesteiainanexelelaprezentulGhid.
ConcluziaprivindevaluareaCereriideFinanare
nurmaverificrilorprivindeligibilitateasolicitantului,aproiectuluiiacriteriilordeselecie,pot
existatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

20

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatetrimestrial;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitatetrimestrial.

5.Seleciaproiectelor
Submsuravabeneficiadeoalocarefinanciaranual.Alocareafinanciarpublicasubmsurii
aferentperioadeidedepunerecontinue,criteriiledeselecie,punctajeledeselecie,criteriilede
departajare i pragul minim sunt realizate la iniiativa AM PNDR cu consultarea prealabil a
ComitetuluideMonitorizare.
PentrufiecaresesiuneanualcontinusefaceunANUNDELANSAREALICITAIEIncaresevor
prezenta: alocarea anual corespunztoare domeniilor de intervenie, intervalul de depunere a
proiectelor,pragulminim,praguriledecalitatetrimestrialeitermenullimitdedepunere.
Solicitanii/beneficiarii la depunerea proiectului completeaz n Cererea de Finanare cmpul
aferentpunctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).
Depunerea proiectelor se realizeaz trimestrial doar pentru proiectele ce au punctajul estimat
(evaluareprescoring)maimaresauegaldectpraguldecalitateaferenttrimestruluirespectiv.
Depunerea continu a proiectelor, n cadrul sesiunii anuale aferente unei msuri/sub
msuri/componente (alocare distinct), se oprete nainte de termenul limit, conform
prevederilor OMADRnr.763/2015privindaprobareaRegulamentuluideorganizareifuncionare
a procesului de selecie i al procesului de verificare a contestaiilor pentru proiectele aferente
msurilor din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 (PNDR), cu modificrile i
completrileulterioare.
Pentruproiecteledepusecupunctajulmaimaresauegaldecatpraguldecalitatecorespunztor
trimestruluirespectivsevantocmiunraportdeselecietrimestrial,cuexcepiaproiectelorpentru
care solicitanii iau estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% fa de
punctajul stabilit de AFIR i/sau proiectele ncadrate greit din punct de vedere al alocrii
financiareaferenteuneimsuri/submsuri/componente(alocaredistinct),cndacetiavorintra
nprocesuldeselecienraportuldeseleciefinal.
ATENIE!

Evaluareacriteriilordeseleciese
Selecia proiectelor eligibile se face n ordinea
facenumainbazadocumentelor
descresctoare a punctajului de selecie, n cadrul
depuseodatcuCerereade
alocrii disponibile pentru selecia trimestrial ce
Finanare.
reprezintdiferenadintrealocareaanualivaloarea
Solicitaniivorputeasredepuno
public total a proiectelor selectate prin rapoartele
singurdatproiectulncadrulunei
deselecietrimestrialeanterioare.ncazulproiectelor
sesiunianualecontinuenumaidup
cu acelai punctaj, departajarea acestora se face
retragereaprealabilaacestuia.
descresctor n funcie de numrul de activiti
culturaleceauavutlocnultimele12lunianterioare
dateidepuneriiCereriideFinanare.
Dup publicarea raportului de selecie trimestrial pe pagina de internet AFIR, beneficiarii au la
dispoziie 5 zile lucrtoare pentru a depune contestaii cu privire la rezultatul seleciei.
Contestatiile semnate de solicitani se vor depune online. Dup publicarea raportului
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

21

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

trimestrial/finaldecontestaii,AFIRvaprocedalaseleciaproiectelorcupunctajultotalmaimare
sauegaldectpraguldecalitateaferentultimuluitrimestrupentrucaresantocmitunraportde
selecie trimestrial/final, iar proiectele cu punctajul total mai mic dect ultimul prag de calitate
aferent trimestrului pentru care sa ntocmit un raport de selecie trimestrial, vor rmne n
ateptareivorintrancompetiiecuproiecteledepusencadrulaceleiaisesiunianualecontinue
dedepunereaproiectelor,dupcaz.
ATENIE!
EvaluareacriteriilordeseleciesefacenumainbazadocumentelordepuseodatcuCerereade
Finanare.
ATENIE! Procesul de selecie i procesul de verificare a contestaiilor se desfoar potrivit
Regulamentului de organizare i funcionare al procesului de selecie i al procesului de
verificare a contestaiilor pentru proiectele aferente msurilor din Programul Naional de
DezvoltareRural20142020(PNDR),publicatpesiteulwww.madr.roiwww.afir.info.

3.2Contractareafondurilor

Dup aprobarea Raportului de selecie/Raportului de


ATENIE!
contestaii n care sunt incluse proiectele aprobate
nvedereasemnriiContractuluide
pentru finanare, AFIR notific solicitantul privind
Finanare,ntermendemaximum3
Decizia de Selecie prin documentul Notificarea
lunidelaprimireaNotificrii
beneficiaruluiprivindselectareaCereriideFinanarei
beneficiarului
semnareaContractuluideFinanare.
privindselectareaCereriideFinanare

isemnareaContractuluide
DupdepunerealaAFIRaCereriideFinanarensoit
Finanare,solicitantulsevaprezenta
de documentele anexe, pe suport de hrtie, un
lasediulCRFIRcuunexemplar
proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dac n
originalaldosaruluiCereriide
urma verificrii tuturor documentelor se constat c
Finanarensoitdedocumentele
nusuntndeplinitetoatecondiiiledeeligibilitate.
anexecopiiconformecuoriginalul,

toatepesuportdehrtieiconforme
Solicitantul are obligaia de a depune la Autoritatea
documentaieidepuseonline,dosar
Contractant (CRFIR) urmtoarele documente, cu
cevarmnelaCRFIR.
caracter obligatoriu n maxim 3 luni sau 6 luni de la
Pentruconfruntareadocumentelor
data primirii notificrii (dup caz, n funcie de
copiedepuseattpesuportdehrtie,
termenuldeobinereadocumentuluiemisdeANPM
ctionline,sevaprezenta,totodat
saunfunciedetermenuldedepunereaproiectului
idosarulcuprinzndtoate
tehnic):
documenteleoriginale.

1.Certificat/e care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emis/e de Direcia General a
FinanelorPublicei,dacestecazul,graficuldereealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat.
2. DocumentemisdeANPM

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

22

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

2.1Clasareanotificrii
sau
2.2Deciziaetapeidencadrare,cadocumentfinal(princareseprecizeazcproiectulnuse
supuneevaluriiimpactuluiasupramediuluiinicievaluriiadecvate)
sau
2.3Acorddemediuncazulncareseimpuneevaluareaimpactuluipreconizatasupramediului
sau
2.4 Acord de mediu n cazul evalurii impactului asupra mediului i de evaluare adecvat
(dacestecazul).
sau
2.5AvizNatura2000pentruproiectelecareimpundoarevaluareadecvat.
Termenuldeprezentareadocumentuluimenionatla2.1/2.2/2.3estedemaximum3lunidela
primireadectresolicitantanotificriiprivindselectareaCereriideFinanare.
n cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i de
evaluare adecvat sau doar de evaluare adecvat, acordul de mediu/avizul Natura 2000
(documentulmenionatla2.4/2.5)sedepunentermendemaximum6lunidelaprimireadectre
solicitantanotificriiprivindseleciaproiectuluiinaintedesemnareaContractuluideFinanare
cu AFIR. Dup expirarea termenului prevzut pentru prezentarea documentului de mediu,
ContractuldeFinanarenumaipoatefisemnat.
3. Proiectul tehnic se va depune n vederea avizrii de ctre CRFIR n termen de maxim 3 luni,
respectivnmaxim6lunidelaprimireanotificrii,nsituaiilencareexistcontestaiisaulitigii
privindproceduradeachiziiideserviciideproiectare.
nurmaavizriiProiectuluiTehnic,AutoritateaContractantvaprocedalancheiereaContractului
deFinanare.
Deasemenea,beneficiarulvaaveaposibilitateadeapublicanSEAP(cazulbeneficiaruluipublic)
saupesiteulAFIRanunulpentruderulareaprocedurilordeachiziii.
4.Cazierjudiciaralreprezentantuluilegal.
5.Cazierfiscalalsolicitantului.
ATENIE!
6. Copie a documentul de identitate al
DuratadeexecuieaContractuluideFinanareestede
reprezentantuluilegalalbeneficiarului.
maxim3ani(36deluni)pentruproiectelecareprevd
7.Declaraia de ealonare a depunerii
investiiicuconstruciimontaj.
dosarelor cererilor de plat, inclusiv cea
Duratadeexecuieprevzutmaisuspoatefiprelungitcu
pentrudecontareaTVA,undeestecazul.
maximum6luni,cuacordulprealabilalAFIRicuaplicarea
8. Dovada achitrii integrale a datoriei
penalitilorspecificebeneficiarilorpublicisauprivai,
prevzutenContractuldeFinanare,calculatelavaloarea
eligibilrmasderambursat.
Durateledeexecuiespecificatesesuspendnsituaian
caredinmotiveneimputabilebeneficiarului,peparcursul
implementriiproiectului,seimpuneobinereadeavize/
acorduri/autorizaii,dupcaz,pentruperioadadetimp
necesarobineriiacestora.

fa de AFIR, inclusiv dobnzile i


majorrile de ntrziere.

ncazdeneprezentareadocumentelorde
ctreBeneficiar,ntermeneleprecizaten
Notificarea de selecie respectiv, 3 luni
sau 6 luni sau n cazul n care acesta se
regsetenregistratnevideneleAFIRcu
debite sau nereguli, Agenia i rezerv

dreptuldeanuncheiaContractuldeFinanare.
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

23

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.


Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la nencheierea
ContractuluideFinanare!
Mai mult, n cazul nedepunerii de ctre solicitani a documentelor menionate mai sus n
termenele precizate n cuprinsul notificrii, respectiv dovada cofinanrii, dac este cazul, sau
proiectultehnic,acestoralisevoraplicaprevederileart.6dinHGnr.226/2015cumodificrilei
completrileulterioare.
Contribuiapublicserecupereazdacntermendecincianidelaefectuareapliifinalectre
beneficiar,activelecorporaleinecorporalerezultatedinimplementareaproiectelorcofinanate
dinFEADRfacobiectuluneiadinurmtoarelesituaii:
a)ncetareasaudelocalizareauneiactivitiproductivenafarazoneivizatedePNDR20142020,
respectivdenerespectareacriteriilornbazacroraproiectulafostselectaticontractat;
b)omodificareaproprietiiasupraunuielementdeinfrastructurcaredunavantajnejustificat
uneintreprinderisauunuiorganismpublic;
c)omodificaresubstanialcareafecteaznatura,obiectivelesaucondiiilederealizareicarear
determinasubminareaobiectiveloriniialealeacestuia;
d)realizareauneiactivitineeligibilencadrulinvestiieifinanatedinfondurinerambursabile.

PrecizrireferitoareladuratadevalabilitateidemonitorizareaContractuluideFinanare
DuratadevalabilitateaContractuluideFinanarecuprindeduratadeexecuieaContractului,la
care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de Autoritatea
Contractant.
Odat cu depunerea Cererii de Finanare, se nelege c solicitantul i d acordul privitor la
publicareapesiteulAFIRadatelordecontact(denumire,adres,denumire/valoareproiect).

PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI
PentruBeneficiarulcareaoptatnformularulCereriideFinanarepentruobinereaunuiavansn
vedereademarriiinvestiiei,AFIRpoatesacordeunavansdemaximum50%dinvaloareatotal
eligibilnerambursabil.
Avansulpoatefisolicitatdebeneficiarnumaidupavizareaachiziieiprioritarmajoritardectre
AFIR,iarsolicitareaacestuiasevaface,ntrundosardistinct,naintededepunereaprimeiCereri
dePlat.
Atenie!
Plata avansului aferent contractului de finanare este
AFIRefectueazplataavansuluin
condiionat de constituirea unei garanii financiare
contulbeneficiarilor,deschisla
eliberat de o instituie financiar bancar sau nebancar
TrezoreriaStatuluisaulaoinstituie
bancar.
nscrisnregistrulspecialalBnciiNaionaleaRomnieiiar
Utilizareaavansuluisejustificdectre
n cazul ONGurilor i sub form de poli de asigurare
beneficiarpebazdedocumente
eliberat de o societate de asigurri, autorizat potrivit
financiarfiscalepnlaexpirarea
legislaiei n vigoare, n procent de 100% din suma
durateideexecuieprevzutn
avansului. Garania financiar se depune odat cu Dosarul
ContractuldeFinanare,respectivla
ultimatrandeplat.
Cererii de Plat a Avansului. Valoarea maxim a avansului
este specificat n Contractul de Finanare ncheiat ntre
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

24

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

beneficiariAFIR.
Garaniapoatefiprezentatdebeneficiariiprivaiisubformdepolideasigurareeliberatde
osocietatedeasigurri,autorizatpotrivitlegislaieinvigoare.

Garania aferent avansului trebuie constituit la dispoziia AFIR pentru o perioad de timp
egal cu durata de execuie a contractului i va fi eliberat n cazul n care AFIR constat c
suma cheltuielilor realeefectuate,carecorespundcontribuieifinanciareaUniuniiEuropene i
contribuieipublicenaionalepentruinvestiii,depetesumaavansului.
Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant
plata n avans i solicit prelungirea perioadei maxime
IMPORTANT!
deexecuieaprobateprinContractuldeFinanare,este
Solicitantul/Beneficiarultrebuies
obligatnainteasolicitriiprelungiriidurateideexecuie
depundinproprieiniiativtoate
iniiale a contractului s depun la Autoritatea
eforturilepentrualuacunotint
Contractant documentul prin care dovedete
detoateinformaiilepublice
prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie
referitoarelamsura/submsura
Bancar/Nebancar,polideasigurarecaresacopere
dinPNDR20142020/schemade
ntreagaperioadadeexecuiesolicitatlaprelungire.
ajutorpentrucaredepuneproiectul
Precizri referitoare la modificarea Contractului de
ncadrulPNDR20142020n
Finanare:
vedereaselectriipentrufinanare
BeneficiarulpoatesolicitamodificareaContractuluide
iscunoasctoatedrepturilei
Finanarenumaincursuldurateideexecuieaacestuia
obligaiileprevzutenContractul
stabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.
deFinanarenaintedesemnarea
Orice modificare la contract se va face cu acordul
acestuia.
ambelorpricontractante,cuexcepiasituaiilorncare
intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea
Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se
obligalerespectantocmai.
Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i financiare, n sensul realocrilor ntre liniile
bugetare,dacacesteanuschimbscopulprincipalalproiectuluiinuafecteazfuncionalitatea
investiiei,criteriiledeeligibilitateiseleciepentrucareproiectulafostselectaticontractatiar
modificareafinanciarselimiteazlatransferulde
Atenie!
maxim 10% din suma nscris iniial n cadrul
Pentruncheiereacontractelorcufirmelede
bugetului ntre capitole bugetare de cheltuieli
consultanputeiconsultaModelulde
eligibileifrdiminuareavaloriitotaleeligibilea
ContractdePrestriServiciiProfesionalede
proiectului, cu notificarea prealabil a Autoritii
Specialitate,precumiRecomandrinvederea
ncheieriicontractelordeprestriserviciide
Contractante, fr a fi ns necesar amendarea
consultani/sauproiectare,publicatepe
ContractuluideFinanareprinactadiional.
paginaoficialAFIRlaseciunea:Informaii
Beneficiarul va prezenta o Not explicativ, n
Generale>>RapoarteiListe>>Listfirmede
cazul solicitrii de modificare a contractului de
consultan.Acestedocumenteauuncaracter
finanare prin act adiional sau la solicitarea
orientativ,prileavndlibertateadeainclude
ncontractulpecarelvorsemnaclauzelecele
AutoritiiContractante.
maipotriviteiadaptateserviciilorvizatede
n cazul constatrii unei nereguli cu privire la
respectivelecontracte.
ncheiereaoriexecutareaContractului,inclusivn
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

25

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat
procedura insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant
constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu
corespundrealitiisaudocumentele/autorizaiile/avizeledepusenvedereaobineriifinanrii
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevrate/false/incomplete/expirate/inexacte/ nu
corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin
drept,printronotificarescrisadresatbeneficiarului,frpunerenntrziere,frnicioalt
formalitateifrinterveniainstaneijudectoreti.
n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,
mpreuncudobnziipenalitinprocentulstabilitconformdispoziiilorlegalenvigoarein
conformitatecudispoziiilecontractuale.
Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a
afectacondiiiledeeligibilitateiseleciealeproiectului,recuperareasprijinuluifinanciarseva
realizanmodproporionalcugraduldenendeplinire.

AnteriorncetriiContractuluideFinanare,AutoritateaContractantpoatesuspendacontractul
i/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

3.3ACHIZIIILE

Achiziiile se vor desfura respectnd legislatia naional specific achiziiilor publice precum i
InstruciunileiManualuldeachiziiipublicecesevoranexaContractuluideFinanare.
Pentruafacilitabunadesfurareaprocedurilordeachiziii,beneficiariivorfolosifielededate
model, specifice fiecrui tip de investiie, ce se
regsescninstruciuni.
Atenie!
Termenul de finalizare al achiziiilor i depunerea BeneficiarulvadepunelaCRFIRDosarele
acestora spre avizare la centrele regionale, se va
cererilordeplatnconformitatecu
corela cu termenul limit n care trebuie s se
Declaraiadeealonareadepunerii
ncadreze depunerea primei trane de plat
DosarelorCererilordePlatdepusla
menionat la art. 4 din HG nr. 226/2015 cu
semnareaContractuluideFinanare.
modificrileicompletrileulterioare.

AchiziiadelucrriidocumentaiiletehnicecesevorpublicanSEAP,voravealabazproiectul
tehnicdeexecuieavizatnprealabildectreAFIR.
ncontextulderulriiachiziiilorprivate/publice,conflictuldeinteresesedefinete,prin:
A.Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertani:
Acionariatulbeneficiarului(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegaliaiacestuia,membriin
structuriledeconducerealebeneficiarului(administratori,membrinconsiliideadministraieetc.)
imembriicomisiilordeevaluare:
a.deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
b.facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriaiconsiliilor
deadministraieetc.)saudesupervizarealeunuiadintreofertanisausubcontractani;
c.suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

26

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

B.Conflictuldeinteresentreofertani:
Acionariatul ofertanilor (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali, membrii n structurile
deconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc.):
a.deinpachetulmajoritardeaciunilacelelaltefirmeparticipantepentruaceeaiachiziie(OUG
nr.66/2011);
b.facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriaiconsiliilor
deadministraieetc.)saudesupervizarealeunuialtofertantsausubcontractant;
c.suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind achiziiile publice/private
anex la contractul de finanare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziiei de
servicii,lucrrisaubunuri.
Pe parcursul derulrii procedurilor de achiziii, la adoptarea oricrei decizii, trebuie avute n
vedereurmtoareleprincipii:
Nediscriminarea;
Tratamentulegal;
Recunoatereareciproc;
Transparena;
Proporionalitatea;
Eficienautilizriifondurilor;
Asumarearspunderii.
Atenie! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/i s modifice substanial investiia
realizatprinproiectpeperioadadevalabilitateaContractuluidefinanare.

3.4PLATA
Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele cererilor de plat n conformitate cu Declaraia de
ealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlatdepuslasemnareaContractuluideFinanare.
Rectificarea Declaraiei de ealonare se poate realiza de ctre beneficiar de maxim dou ori n
perioadadeexecuieaContractuluideFinanare.nsituaiancareseaprobprelungireaduratei
deexecuiepestetermenulmaximde24/36deluni,dupcaz,beneficiaruluiisevamaipermiteo
nourectificarenconformitatecunouaperioaddeexecuieaprobat.
ncazulproiectelorpentrucaresedeconteazTVAuldelabugetuldestatconformprevederilor
legale n vigoare beneficiarii trebuie s depun i Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor
CererilordePlatdistinctpentruTVA.
ncazulncarebeneficiarulnudepuneDeclaraiadeealonarentermenulprevzut,aceastase
vadepuneceltrziuodatcuprimatranaDosaruluicereriideplat.
Atenie! Solicitanii care vor derula procedura de achiziii servicii, nainte de semnarea
Contractului de Finanare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziii servicii din
ManualuldeachiziiipostatpepaginadeinternetAFIR.
DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaCRFIR,ndouexemplarepesuportdehrtie,
lacareataeazpesuportmagneticdocumentelentocmitedebeneficiar.DosarulCereriidePlat
trebuiescuprinddocumentelejustificativeprevzutenINSTRUCIUNILEDEPLAT(veziAnexa
VlaContractuldefinanare)pepaginadeinternetaAFIRwww.afir.info.
Termenullimitdeefectuareaplilorctrebeneficiarestedemaxim90dezilecalendaristicede
ladatanregistrriicereriideplatconforme.
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

27

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1Documentele necesare ntocmirii


CereriideFinanare
Documentele obligatorii care trebuie
ataate Cererii de Finanare pentru
ntocmireaproiectuluisunt:
1.1Studiul
de
Fezabilitate
/DocumentaiadeAvizareaLucrrilorde
Intervenie, ntocmite conform legislaiei
n vigoare (HG nr. 28/2008 privind
aprobarea coninutului cadru al
documentaiei
tehnicoeconomice
aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiecte de
investiiiilucrrideintervenii).

Atenie!

Pentrujustificarearezonabilitiipreurilor
pentruinvestiiadebaz,proiectantulvaavean
vedereOrdinulMinisteruluiCulturiiiCultelornr.
2.260/22.06.2006privindprecizarea
indicatoarelordenormededevizpentruofertare
idecontareasituaiilordelucrrideconsolidare
irestaurareconservareamonumenteloristorice
ivamenionasursadepreurifolositsau
prevederileHGnr.363/2010privindaprobarea
standardelordecostpentruobiectivedeinvestiii
finanatedinfonduripublice,cumodificrilei
completrileulterioareivamenionasursade
preurifolosit.

Important!

Cursuldeschimbvalutarutilizatvaficelpublicatde
BancaCentralEuropeanpeinternetlaadresa:
http:www.ecb.int/index.htm.,dindatantocmirii
StudiuluideFezabilitate/DocumentaieideAvizarea
LucrrilordeIntervenie/MemoriuJustificativ.
1.2Memoriuljustificativ(ncazuldotrilor).

Important!
nCertificatuldeUrbanismtrebuie
specificatnumeleproiectului/
investiieiaacumestemenionatn
CerereadeFinanare.
Deasemenea,vorficompletateclar
elementeprivindtipulinumrul
documentuluideurbanismnbaza
cruiasaeliberat,actulprincaresa
aprobatacesta.

Pentru proiectele care vizeaz intervenii asupra


obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) B,
documentaiavafintocmitconformDISPOZIIEINr.4300/VN/03.11.2005privind unelemsuri
pentru mbuntirea activitii n domeniul
Important!
avizrii, elaborat de Ministerul Culturii i
Cultelor,
pentru
investiii
de
HCLdemodificare/completarea
restaurare/conservare a obiectivelor de
domeniuluipublicsuntvalabilenumaica
patrimoniu i a DISPOZIIEI nr. 5596
anexelainventarulatestatncondiiile
VN/01.08.2007
pentru
completarea
legii(prinHotrreaGuvernului).
DISPOZIIEINr.4300/VN/03.11.2005.
Interveniileasupramonumenteloristoricesefacnumaipebazaicurespectareaavizuluiemisde
ctre Ministerul Culturii sau, dup caz, de ctre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii, excepie de la aceasta o fac documentaiile de restaurare a componentelor artistice
(decoraiunimurale,picturmural,etc)alecroravizesuntemisedoardeMinisterulCulturii.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

28

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanare, eliberat n condiiile


Legii 50/1991, modificat, completat i republicat, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii.
3.1Inventarulbunurilorceaparindomeniuluipublicalcomunei,ntocmitconformlegislaiein
vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrre a
GuvernuluiipublicatnMonitorulOficialalRomniei(copiedupMonitorulOficial)insituaia
n care n Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public, investiiile care fac obiectul
proiectului,nusuntinclusendomeniulpublicsausuntinclusentropoziieglobal,solicitantul
trebuiesprezinte:
3.2 Hotrrea/Hotrrile consiliului local privind aprobarea modificrilor i/sau completrilor la
inventar n sensul includerii n domeniul public sau detalierii poziiei globale existente, cu
respectareaprevederilorArt.115alin.(7)dinLegeanr.215/2001, republicat,cumodificrilei
completrile ulterioare, a administraiei publice locale, adic s fi fost supus controlului de
legalitate al Prefectului, n condiiile legii (este suficient prezentarea adresei de naintare ctre
instituiaprefectuluipentrucontroluldelegalitate),
sau
3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONGurilor, Unitilor
de cult, Persoanelor fizice autorizate/societilor comerciale pe o perioada de 10 ani asupra
bunurilorimobilelacaresevorefectualucrri,conformCereriideFinanare;

4.DeclaraiapepropriarspunderecvaobineidepunedocumentaiadelaANPMnaintede
semnareaContractuluideFinanare.

5.1. Hotrrea/Hotrrile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la


urmtoarelepuncte(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
lucrrilevorfiprevzutenbugetul/bugetelelocal/epentruperioadaderealizareainvestiiein
cazulobineriifinanrii;
angajamentulcproiectulnuvafigeneratordevenit;
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinere/mentenanainvestiieipeoperioadde
minimum5anideladataefecturiiultimeipli;
Important!
caracteristici tehnice ale investiiei/investiiilor propuse
Solicitaniipubliciauobligaiade
(lungimi,arii,volume,capacitietc.)
excludereaoricreicontribuii
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al
publicedirectedelaBugetuldestat
comunei/ONG pentru relaia cu AFIR n derularea
pentruinvestiiilecareurmeaza
proiectului.
serealiza,plile(pentru
cheltuielileneeligibileetc.)urmnd

sfieefectuatenumaidinsurse
5.2 Hotrrea Adunrii Generale pentru implementarea
propriisauatraseasevedea
proiectului specific fiecrei categorii de solicitani (ONG,
planulfinanciar.
Unitate de cult, Persoan fizic autorizat/Societate
Comercial),pentruimplementareaproiectuluicureferirela
urmtoarelepuncte(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

29

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

lucrrile vor fi prevzute n bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiiei, n


cazulobineriifinanrii;
angajamentulcproiectulnuvafigeneratordevenit;
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinere/mentenanainvestiieipeoperioadde
minimum5anideladataefecturiiultimeipli;
caracteristicitehnicealeinvestiiei/investiiilorpropuse(lungimi,arii,volume,capacitietc.);
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR n
derulareaproiectului.

6.1.Certificatuldenregistrarefiscal
6.2. ncheiere privind nscrierea n registrul asociaiilor i fundaiilor, rmas definitiv /
Certificatdenregistrarenregistrulasociaiilorifundaiilor
6.2.1ActuldenfiinareistatutulONG,sau
6.2.2ActuldenfiinareistatutulAezmntuluiMonahal(Mnstire,SchitsauMetoc),sau
6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de nregistrare a firmei, Hotrrea tribunalului de pe lng
ONRC,CertificatconstatatoreliberatdeONRC.

7.Documentdelabanc/trezoreriecudateledeidentificarealebncii/trezorerieiialecontului
aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii/trezoreriei,codulIBANalcontuluincarese
deruleazoperaiunilecuAFIR).
8. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul proiectului,
perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de finanare
nerambursabilncepndcuanul2002pentruaceleaitipurideinvestiii.
9. Declaraia pe propria rspundere din care s reias c dup realizarea investiiei din
patrimoniulculturaldeclas(grup)B,aceastavafinscrisntroreeadepromovareturistic.

Atenie!nscriereantroreeadepromovareturisticsevaverificalaultimatrandeplat.

10.Avizulsanitarprivindconstatareaconformitiiproiectuluicucondiiiledeigienisntate
public,
sau
Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic,
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigienisntatepublic,daceste
cazul.

11. Avizul emis de ctre Ministerul Culturii sau, dup caz, de ctre serviciile publice
deconcentratealeMinisteruluiCulturiirespectivDireciileJudeenepentruCulturperazacrora
suntamplasateobiectivele,conformLegiinr.422/2001privindprotejareamonumenteloristorice,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,caresconfirmefaptulcobiectivulpropus
sprefinanarefacepartedinpatrimoniulculturaldeintereslocalclasa(grupa)Bicsepoate
interveniasupralui(documentaiaesteadecvat).

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

30

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

12. Dovad eliberat de Muzeul judeean, prin care se certific verificarea documentar i pe
teren, dac este cazul, asupra unor interveii antropice cu caracter arheologic n perimetrul
aferent proiectului propus pentru finanare nerambursabil (OG nr. 43/2000, republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare).

13. Extrasul din strategie din care rezult c investiia este n corelare cu orice strategie de
dezvoltare naional/regional/judeean/local aprobat, corespunztoare domeniului de
investiii,precumicopiahotrriideaprobareaStrategiei.

14. Document/e justificativ/e (ex.: afie, pliante, anunuri, procese verbale etc eliberat/e de
Consiliul Local/Centru eparhial (n cazul unitilor de cult)/Comitet director al ONG/Societate
comercial din care s rezulte activitile desfurate n ultimele 12 luni, anterioare datei
depuneriiCereriideFinanare.

15.CopieDocumentdeidentitatealreprezentantuluilegalalbeneficiarului.

16. Declaraie pe proprie rspundere pentru solicitanii nregistrai n registrul debitorilor AFIR
attpentruprogramulSAPARDctipentruFEADRcachitintegraldatoriafadeAFIR,inclusiv
dobnzileimajorriledentrzierepnlasemnareaContractuluide Finanare.

17.Altedocumentejustificative(sevorspecificadectresolicitant,dupcaz).

ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriideFinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoare.

4.2ListaformularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
carepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);linkwww.afir.info
Contractul de Finanare Anexa 5 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.afir.info

DosarulCERERIIDEPLAT:

CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.afir.info
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc.);linkwww.afir.info
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.afir.info
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.afir.info
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.afir.info
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6
31
InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Cererea deFinanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.afir.info
Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:

Fia

Msurii (Investiii prin FEADR SubMsura 7.6 Investiii asociate cu protejarea


patrimoniuluicultural);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

4.3DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/ONG care a realizat un proiect de investiii i care a ncheiat un


ContractdeFinanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropeneprinFEADR;
CereredeFinanaresolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiaronainteaz
pentruaprobareaContractuluideFinanareaproiectuluideinvestiiinvedereaobineriifinanrii
nerambursabile;
Cofinanare public fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin FEADR.
AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;
Conservaretoateaceleinterveniicareaucafinalitatemeninereauneistrifiziceiesteticea
uneiconstrucii.Conservarepoateficonsideratilucrareadeprotejarempotrivaintemperiilor,
furtuluietc.aunuiantiersau auneiconstruciidegradate,naceastcategorie(cuuncaracter
special)intrndimeninereanstarederuinavestigiilorarheologicedinoriceepocnacest
caz conservarea urmrind doar mpiedicarea degradrilor ulterioare. Lucrrile din aceast
categoriesuntceledereparaiicurenteidentreinerecarenumodificstareaprezentaunei
construcii.Maipotfiacceptatenaceastdefiniieiinterveniileminimnecesarepentrupunerea
nsiguranauneicldiridinpunctdevederestructural,lucrricarenextremarputeafidefinite
dreptconsolidare;
Derulare proiect reprezint totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la
semnareacontractului/decizieidefinanarepnlafinalulperioadeidemonitorizareaproiectului.
Eligibilitate ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt
precizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;
Fia submsurii document ce descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuriledeinvestiie,categoriiledebeneficiari
eligibiliitipulsprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane juridice n baza unor criterii de
eligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareasubmsuriiicarenu
trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea
investiieiconformproiectuluiaprobatdeAFIR;
Implementare proiect reprezint totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la
semnareacontractului/decizieidefinanarepnladatadepuneriiultimeitranedeplat;
Msuradefineteariadefinanareprincaresepoaterealizacofinanareaproiectelor(reprezint
osumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile);
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

32

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Modernizare cuprinde lucrrile de construciimontaj i instalaii privind reabilitarea


infrastructurii i/sau consolidarea construciilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dac este cazul)
aparinnd tipurilor de investiii derulate prin msur, care se realizeaz pe amplasamentele
existente,frmodificareadestinaiei/funcionalitiiiniiale;
Politica Agricol Comun (PAC) set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea,
procesareaicomercializareaproduseloragricolenUniuneaEuropeanicareacordoatenie
crescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunedepia;
Proiectgeneratordevenitoriceoperaiunecareimplicoinvestiientroinfrastructuracrei
utilizare este supus unor redevene suportate direct de utilizatori sau orice operaiune care
implic vnzarea sau nchirierea unui teren sau a unui imobil sau orice alt furnizare de servicii
contrauneipli;
Reprezentantul legal persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual cu
AFIR,conformlegislaieinvigoare;
Renovarea toate acele intervenii care sporesc gradul de mbuntire al finisajelor i al
accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrveli, schimbarea instalaiilor interioare i exterioare din
incint etc.) precum i lucrri de recompartimentare, modificri ce duc la sporirea confortului
(iluminat,echipareelectric,termic,securitateetc.)ialsiguraneinexploatare(cideaccesi
de circulaie, sisteme de protecie la foc etc.) n general, intervenii ce conduc la un mod mai
funcional i mai economic de folosire a unei construcii, fr posibilitatea de schimbare
volumetriciplanimetricsaumodificareadestinaieiiniiale;
Restaurareaesteointerveniepeocldireaflatntrungradoarecarededegradarecuscopul
de a reface caracterul, configuraia i acele caracteristici speciale care au condus la decizia de
protejare a imobilului, lucrrile efectuate n acest scop putnd duce la modificri substaniale a
formeincarecldireasegsetelamomentuldecizieiderestaurare;
Solicitantpersoanjuridic/ONG,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
Valoare eligibil a proiectului suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri care se
ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul ghid i care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau
lucrricaresuntncadratenListacheltuielilorneeligibileprecizatnprezentulGhidi,caatare,
nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru stabilirea
procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de
ctrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;

Abrevieri:
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate juridic,
subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul AFIR l constituie derularea
FonduluiEuropeanAgricolpentruDezvoltare,attdinpunctdevederetehnic,ctifinanciar;
APIA Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur instituie public subordonat
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru
implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul European pentru Garantare n
Agricultur;
Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

33

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

CRFIRCentreleRegionalepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricaAFIRla
nivelulregiunilordedezvoltarealeRomniei(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIROficiileJudeenepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricaAFIRla
niveljudeean(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune;
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

4.4AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIR v st la dispoziie de luni pn vineri ntre orele 830 i 1630 pentru a v acorda informaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaie
necesarndemersuldumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ExperiiAFIRnuauvoiesvacordeconsultanprivindrealizareaproiectului.
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o plngere, o reclamaie sau o petiie privind o
situaiecareintrnariadecompetenaAFIR.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei pentru Finanarea
InvestiiilorRurale,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti informaine n
scris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,
reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i
dateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.
Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt
publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate general, fiind
astfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6

34

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

S-ar putea să vă placă și