Sunteți pe pagina 1din 10
i MINISTERUL DIRECTIA GENERALA EDUCATIE $1 INVATARE Ee EDUCATIEI PE TOT PARCURSUL VIETIL NATIONALE rhe Sore [20 03 tr, ‘Catre inspectoratde Scolare Judetene/Inspectoratul Scolar al municipiului Bueurest = Tnatengia inspevtorulu geolar general inspectorului scolar de specialitate ‘entra invajamantalpregelar~ Va rugim si distibuiti tn tate unitile de invayimént prescolar Scrisoarea metodicd peatns anol scolar 2014-2015 primi i, ulterior, eu spin drecorlor gal metodistilor,s8 veritizai ‘modul in care sunt inflese, picate gi respectate recomandiile facut. Director general, ‘Mihaela Tania tia Mf — Inspector general, Viorica Preda a a ‘SCRISOARE METODICA PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR. 2014-2015 Tnvajarea gi educatia nu tncep oda cu intrare copiulu la goal, fn tnvagimantl primar, ci ele incep de la nagtere. \Varsatimpurie, perioad de la nasere pind a intrarea copil ui a goals este cea in care se pun bazele dezvoltti ulteroare a copilor. in acest context, 0 educaie gio Ingrijretimpurie de calitate asigurdindivizilor succesulintegrii sociale gi personae ulteriare gi le crepe gansele de angajare in vitor. Coneluzile Consitului European din mart 2010 fntirese faptul & fmbunstatireseficienei gi chia sistemelor de educate formare la toate nivelurile~ din primi ani pink la vars adults ="joaca un rol fundamental in realizarea obiectivelor Europa 2020, si anume crsterea inteigent, durabila gi fovorabildincluziunii. Mai mult, in baza unr analize serious najionale $5 eoss-nationale, pecum si ca urmare a discsilor la nivel iralt cu expe in domenin, in 2011, CComisia Europeand a accentuat ideea ch accesul universal la servic de educatie timpurie integrate, de caltte este in beneficiulruturor. Aste, in aara de faptl cd ele sprijna copii 58 si ddezvolte potentalul propriu, pot contribu: la pariciparea psinilor si a celorlali memb ai familie, prin masuri adeevate, a Imbunaajire rte de angajae pe piafa mune, arate de acces. si partcipare a acestora la cursuri de formare,cursuri de elucate parentala yi la activi de petrecere a timpulu ibe! CCresterea accesului la servcii de edueaietimpurie integrate, de calitate ese si focusul uneia intr intel europene, respect aceea care mentioneazi ca cel putin 95% dntre copii eu vrste fe 4 ani i varsta de intrare in tnvajamntul primar, pind n 2020", ar tebui fle eupring In gi si beneficieze de astfel de servic, fn acest context, In invayimantl prescolar, anul scolar 2014-2015 debuteaza sub epida tei ‘mari concepte, pe care le vom avea in vedere in toate demersurile pe care le Vom intreprinde. Este vorba de tei concepte integrate si multdimensionale, prezente in legislaja gisau in documentele de politics public ale majoritai statelor lumi respect ‘+ Interesul superior al copilulut(Dhe best interests of the child, UDE Working Report, 2010), ‘+ Starea de bine a copilului (Doing better for children, OECD, 2009); ‘© Bucuria/plicerea de a invafa (Barsade, 2002) Interesul superior a copilul vizeaza, in general, starea de bine a copilului si, implicit serie de ‘deptut ale eoplului din CDC, urmssind s& evidensieze faptl ed un copil este un individ care * Communication fm be European Commision. Early Childhood Education an Care: Proving al our hilren with the best sat forthe word of tomorrow, Brass, 1722011 COM(2O1) 66 fon Counc Coocasons oe fay childhood education an cr: roving lor chien wih he Bs star forte werd of tomorow 2011 * Eurostar Rep (une 2013) (terreus: cua nbs expanedinde pp Education susie a esol Jee) are nevoi gi depturi distinte de cele ale pirnjilor i, prin urmare, interesul shu ar putea f fer