Sunteți pe pagina 1din 9
SINTETIZAREA PREVEDERILOR “FLUTURASULUI DE SALARIU” $1 A MODULUI DE CALCUL SI SPITALUL TUBEPEAR OE URGENT TULCEA 5p Intrare/legira nr. 3 LEC 201Ctune 0 ziva2#] ACORDARE 1 I i HIE.DREPTURI REALIZATE AJ. Somay wz SALARIUL DE EAZA O.Ziie libere 0 BK Pensie 242 A.Sal.oci7/2008 1063, PiGal-de BALA 15: 1116 AL. Ganatate 127 B.Conducered.0¥ 0 Q.zi1e co 5: 439 AM. Sindicat 16 CiPreventie 118 117 RiCone.nedic. 0: © GAT Pensie fae ° Divechine 208 213 S.CFP+i sp: ° AO.Venit net 1559 E.stabalstate a BP Dedaceri so FDoctor 08 0 spor grups 3: 200° Ag Bachets 107 G.tevazator 08 0 U.spor grupa I: 0 © -AR.Venit Baza 2000 8 Vicalesiator 0 AS Impozit 320, r W.Noap: 3200 AT DREPE NET 1569, AU_Avansuri 0 ti X.Programe 0: 0 WweAR ° ¥isesb./dan. 48: 300 AW Collegia as XE. SeoRURE Z.ore neapte 0: «= «0K Chiat 0 J.crupa 1 25% 266 BA Garde norm. 0: 0 AY ADAS ° K.grupe Iz 08 0 AB.Garde duble 0: 0 A. Fopriri ° L.caielat. 08 0 AC.Garda dO: «OBA Garantis ° BD Expertise ° BE. Prine 0 BBV. ticheteHor.7 58 M.Tarif. PROGRAME 0,00 BF.Alte dreptori ° AG.Diferente © -BC.cARD BRD 1626 W.Barsa REZIDENTE 0 AMot.judecat. 123 PASTRATI FLUTURASUL ! AT.TOTAL BROT 2300 BD.REST PLATA 0 Pentru e putea intelege corect semnificatia fiecarei rubrici/punct din “fluturasul” de salarli, expunem mal jos EXPLICATIILE PRIVIND INCADRAREA SALARIALA A ANGAJATILOR . Incepand cu data data de 01.10.2005, salariul de baza al tuturor angajatilor Spitalulul Judetean de Urgenta Tulcea ,2 fost stebilit la limita maxima a grilei de selarizare pentru toate categorille de personal - conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 115/204, Salariul de baza a fost majcrat cu 5% la data de 01.02.2006 si cu 6% la 01.09.2006 conform O.G.nr. 23/2006. Salariul de baza a mai fost majoret cu 5% la data de 01.01.2007, cu 2% la data de 01.04.2007 si cu 14% cu 01.10.2007 conform 0.6. nr. 23/2007. La data de 01.04.2008 3 fost emisa de catre guvern Ordonanta de Guvern nr. 17/2008. La aparitia 0.G. 17/2008 s-a modificat 0.U.G. nr, 15/2004 ,noua prevedere cuprinzand noi grile de salarizare cu un nivel minim si maxim superior. Referitor la [relincadrarea salariatilor conform OG 17/2008, art .17 din aceasta ordonanta prevedea: . (1) Personalul contractual salarizat (pana la data aporitie! OG 17/2008) intre limitele corespunzitoare functiei, poate beneficia anual, in perioada mai septembrie, de o crestere salariala prin eveluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul precedent, cu conditia ineadririi in nivelul alocatilor prevazute pentru cheltuielile cu salarille in bugetul de venituri si cheltuieli (2) Pentru personalul incadrat si care incepand cu data de 1 aprilie 2008 urmeaz’ s& beneficieze de salarizarea prevézuté in anexa nr. |, salarille de baz individuale se stabilesc pe functia, gradul sau treapta profesional avut8, dupa cum urmeaza: 2) la limita minim’, daca salarlul de baza individual se situeaza sub salariul de baz’ mini +b) se mentine salariul de baz’ individual, daca acesta se situeaz’ intre salariul de baz minim si ¢) conform evaluaril performantelor profesionale individuale, cu respectarea prevederilor al Din verificarile efectuate la biroul RUNOS a rezultat faptul ca, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea din acea perioada, tinand cont de prevederile logale incidente, de gradul spitalului si de veniturile financiare, a stabilit ca personalul sanitar platit din venituri financiare de le bugetul de stat (UPU, Dispensar TBC, Medicina Legala, Dispensare scolare etc) sa fie salarizat conform anexei nr. | din 0.G. 17/2008 (le nivel clinic) iar pentru restul personalului au fost aplicate prevederile art. 17 alin(2) din OG nr, 17/2008. Ulterior, la data de 01.10.2008 tot personalul a beneficiat de o majorare a salariului de baza cu 5%. OG nr. 17/2008 mai prevedes ca, incepand cu data aperitiei, personalul sa beneficieze de un spor de Preventie de 11 %si de 2 prime de stabilitate (stabilit= la echivalentul salariului minim aferent functiei, care urma sa fle acordate in trim Il si trim IV al fiecarui an) Pane la acea data exista un solariu de boza la care se adaugau o serie de sporuri: indemnizatia de conducere, sporul de vechime, sporul de preventie , sporul pentru titlul stiintific de doctor ,sporul pentru nevazatori, sporul de gestiune ,sporul pentru CFP si sporurile aferente sectie. La data de 12.11.2009 a intrat in vigoare Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea u personelului din sectorul bugeter, faraa fi emise si norme de aplicare a acesteia. Tinand cont de prevederile legii ~cadru nr. 330/200, Ministerul Sanatatit a emis adresa r.62017/22.12.2009, care ne atentiona ca prima de stabilitate aferenta semestrului Il @ anului 2009 (trim IV ~ conform legii) ¢ fost ebrogata prin Legea cadru 30/2009, astfel incat daca aceasta prima 2 fost acordata, sa se i-a masuri pentru a fi recuperate de la salariati Legea nr. 330/2009 prevedea ca tot personalul angajat la data de 01.01.2010 sa fie reincadrat pe functii si gradatii iar in salariul de baza ~ definit astfel generic (redefinit in fluturasul de salarii ca “baza salariala), sa fie introduse : saleriul de baza avut in lune decembrie 2009, indemnizatia de conducere, sporul de vechime, sporul de preventie ,sporul pentru titlul stiintific de doctor,sporul pentru nevazatori, sporul de gestiune sporul pentru CFP si cuantumul lunar al primelor de stabilitate asa cum au fost acordate in anul 2009. Sporurile care se calculeaza in afare salariului de baza ( sporurile de sectie — definite la lit. J,K,L din fluturas) au ramas, conform legii nr. 330/2009 Ia nivelul luni decembrie 2009. Pana la data de 31.12.2010, sporul de vechime (punctul D din fluturasul de saleriu) se cuantifica in ate la salariul de incadrare din fiuturasul de salariv prevezut le punetul A plus indemnizatia de conducere de la punctul B, astfel: 3 -§ ani vechime in munca=5% ; 5-10 ani vechime in munca=10% ; 10-15 ani vechime in munca=15% ; 15-20 ani vechime in munca=20% ; peste 20 ani vechime in munca-25%, Incepand cu data de 01.01.2011, prin aplicarea art. 11 al noii Legia salarizarii -nr.284/2010 privind salarizarea unica a personalului din sectorul bugetar, sporul de vechime nu se mai aplica procentual salariului de baza stabilit inainte de 01.01.2010 , ci sub forma de clase de salarizare reflectate in 5 gradatii (mentionate in fluturasul de safari fa punctul I), astfel: ~ gradajia 1 - de la 3 laS ani= 3 clase succesive de salarizare suplimentare fata de nivelul minim al fiecrei functi; gredatia 2 - dela 5 la 10 ani = doud clase succesive de salaricare suplimentare fat2 de cele detinute pentru gradatia 1: ~ aradatis 3- dela 10a 18 ani = doud ciase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 2; ~ eradatia 4 - dela 15 la 20 de ani = o clasi succesivl de solorizere suplimentar& fet de cele detinute pentru gredatie 3; ~ eradatia 5 - peste 20 de ani =o clas’ succasivl de salarzare suplimentar’ fatS de cele detinute pentru gradatia 4. ach e succesive este de 2.5% din salariul de bazé. corespunzétoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de inti a unii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva, prin acordarea claselor de salarizere previzute mai sus. Avand in vedere incidenta in timp @ actelor normative referitoare la sporul de vechime este posibil ca, in mod legal, uni salariati se eibe calculata vechimea atat in procente (col. | pet D) cat si in clase succesive (col. | pet I) - sume care se cumuleaza la baza salariala, Desi Legea cadru nr.284/2010 a fost emisa in vederea salarizarii unitare a intregulul persoy fe categorii profesionale , cuprinzend pe lang prevederi generale si grile se salarizare (superioge8 celam ur actuale), aceste grile nu s-au aplicat pane in prezent intrucat legiuitorul nu a permis acest lucru, 9 4 ‘€\ Sue ey) \g tage Xa, 2 an de an, au fost impuse prin legi speciale, reguli stricte pentru “inghetarea” salariilor, respectiv reluarea salariilor din data de 31 decembrie anul precedent. Exceptie au facut reintregirile salariale acordate in ani 2011 si 2012 ( ca urmare a diminuarii salariilor cu 25% in anul 2010) si majorarea salariului brut din anul 2015 {cu 100 lei - incepand cu 01.01.2015 lei sau 150 lei in doua transe - 75 lei cu 01.01.2015 sicu 75 lei din 01.07.2015, in functie de salariul avut la data de 31.12.2014). Citam in continuare o parte importanta din actele normative, asa cum au fost emise in timp —acte normative care impun in fiecare an ) pastrarea salariilor si sporurilor anterioare: LEGE-CADI 09, privind salarizarea unitard a personalului platit din fonduri publice ART. 8 fn anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor functiilor de baz4 si a indemnizatiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/una si Fra ® depisi aceast® valoare ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 25 ianuaric 2010 privind unele misuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din seetorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, preeum, alte misuri in domeniul bugetar An. 3 Tncepand cu luna ianwarie 2010. personalul atiat in functie la 3) decembrie 2009 isi pastreazA salariul, solda sau, dupa caz, indemnizafia unard de incadrare brutbrutS avute Ia aceasté data, Bird a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se ealculeaza dupa cum urmeaza: a) la salariul de bazd, solda/salariul funcjiei de baza sau, dupa caz, _ indemnizatia lunar de incadrare corespunzitoare functilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adcugs euantumul sporurilor gi indemnizatillor eare se introduc in seesta/aceasta, prevazute in notele la ancyele la Leges-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masure fh care fyi desfagoara actvitatea in aveleasi condigi: b) sporurile, indemnizayile si ate drepturi salariale previzute in onexele la _Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc in salarul de bazd, solda/salariul fimefiei de ba74 sau, dups caz, indemnizatia lumard de incadrare se acord8 in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, In masura in care is desfSgoard activitatea in aceleasi conditi, eu respectarea prevederilor art, 23 din Legea-cadru nr. 330/2009. (2) Personalului salarizat in conformitate cu anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 i se va epliea modul de calcul reglemeniat in cuprinsul acestei anexe. (3) in salariile de baza ale funetiilor de execute si ale funciiilor de conducere este cuprins in toate cazurile sporul de vechime in mune8 in cuantumul avut in luna decembrie 2009. In situagia in care in eursul anului persoralul de conducere si executie indeplineste condifiile pentru trecerea intr-o alt trans de vechime, se acordi tranga corespunzitoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent funcjiei din luna decembrie 2009. LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 ri suri necesare in vederea rest cechilibrului bugetar ART.1 (1) Cuantumal brut al salariilor’soldelor/indemnizatiilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizafi $i alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Le 330/209 privind salarizarea unitaré a personalului platt din fonduri publice si ale Ordonanjei de ungené a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reineadrare in funcfii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniuil bugetar, se diminueazi cu 25%, (2) in situagia fn care din aplicarea prevederilor alin. (1) reaulta 0 valoare mai mic& decét valoarea salariului de baz ‘minim brut pe tard garantat in plata, suma care se cords este de 600 le. LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitard a personalului plitit din fonduri publice ART. 7 (1) Aplicarea prevederilor prezentel legi se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baz8, soldelor funcjilor de bazi/salariilor functiilor de baz sia indemnizatiilor lunare de ineadtare, prin legi speciale anuale de aplicare (2) Valoarea salariilor de baza, soldelor functiilor de baza’salarilor la teincadrarea pe functii a personalului in amul 2011 se stabileste prin legea privind salarizarea in anul 2011 a personalului pltit din fonduri publice. LEGE nr. 285 din 28 decembric 2010 vi 201La iLolartit din fonduri publice si ORDINUL nr. 42 din 13 ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plitit din fonduri publice ART.1 (1) fncepand cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de ‘baza/salarilor functiei de bazi/indemnizatilor de incadrore, astfel cum au fost aordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaz§ cu 15%, (2)incepénd cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizatitor, _compensatiilor si al celorialte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivt legi din salariul brut, solda lunara bruti/salariul lunar brut, inéemnizatia bruta de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului plait din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se ‘majoreaza cu 15%, in masura In care persoralul isi destagoara activitatea in aceleasi conditi (3) Cuantumul brut al drepturilor previizute la alin. (1) si (2) se va stabili inanul 2011 gindndu-se seama de gradul sau treapta profesionalé, vechimea in mune, vechimea in functie sau, dup caz, in specialitate, dobandite in conditiile Tegii pana la 31 decemrie 2010. ORDONANTA DE URGENTA nr, 8) din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgent a Guvernului nr, 37/2008 privind reglementarea unor auisuri finaneiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituires altor misuri financiare in domeniul bugetar ART. Il Pentru anul 2012 se aproba instituirea unor masuri financiare in domeniul bugetar, dup’ cum urmeazi: Art. 1. (1) in anul 2012, cuantumnul brut al salariilor de baza/soldelor funcjiei de bazi/salariilor functiei de bbazivindemnicatilor de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acord8 personalului plitit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011. (2) fn anul 2012, cuantumul sporurilor, indemnizayiilor. compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrvit egii, din salariul brut, solda lunara brut/salariul lunar brut, indemnizatia bruté de incadrare se menjine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, in masure in care personalul igi desf¥goard activitatea in aceleasi conditi Art.2 in anal 2012, pentru personalul nou-tacadrat pe functi, pentru personalul numitincadrat in aceeasi institufie/autoritate publica pe funejii de acelapi fel, precum si pentru personzlul promovat In functi sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de selarizare in plata pentra funciiile similare din insticutivautoritatea publica in care acesta este incadrat. ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 16 mai 2012 Drivind aprobarea unor muisuri pentru recuperarca reducerilor salariale ART.1 (1) Cuantumul brutal saleriilor de baza/soldelor funcjiei de baza/salarilor functiei de baza/indemnizatitlor de incadrare de care beneficiazi personalul plitit din fonduri publice se majoreaza in dova etape, astfe!: a) cu 8%, ineepiind cu data de 1 junie 2012, fai de nivelul acordat penteu luna mai 2012; b) cu 7.4%, incepand cu data de | decembrie 2012, faté de nivelul acordat pentru luna noiembric 2012 (2) Cuantumal sporurior, indemnizatilor, eompensagilor si al celorlalte element ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legi, din salariul brut, solda lunark brut/salariul lunar brut, indemnizatia bruti de incadrare, de care beneficiazé personalul platit din fonduti publice, se majoreazs potrivit alin, (1), in masura in care personalul igh sctivitatea in acelessi conditii (4) fn cazul schimbarii conditiilor in care isi desfisoard activitatea, personalul beneficiaza de noif ‘cordat functilor actuale simiare de la noile locuri de muncs ORDONANTA DE UR ‘Aor. 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele misuri fiseal-bugetare ART. 1 inanul 2013 se ‘mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembric 2012 drepiurile prevazute la art | siart. 3-5 din Ordonanta de urgent a Guvernului ar. 19/2012 privind aprobarea unor misuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modified prin Legea nr. 182/2012. ORDONANTA DE URGENTA ar, 103 din 14 noiembrie 2013 jersonalului plitit din fonduri publice in amul 201 cheltuielilor publice recum si alte miisuri in domeniul caP.1 Salarizarea in anul 2014 a personalului platit din fonduri publice ART.1 (1) In anu! 2014, cuantumul brut salarilor de baza/soldelor functiei de baz/Saleiilor fncyiei de bdeza/indemnizaiilor de incadrare de care beneficiazd personalul plitit din fonduri publice se mentine la avelasi nivel cu cel ce se accrda pentru luna decembrie 2013 in masura in care personalul igi desf’yjoara activitatea in aceleasi condifi $i hu se aplicd valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevézuti in anexcle le ‘Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar§ a personalului platit din fonduri publice, cu modificdrile ulterioare. 2) Inanul 2014, cuantumul speruritor, indemizajilor, comspersatiilor gi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit leg, din salariul brut, solda lunar brursalariul lunar brut, indemnizagia bruté de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acord personalului plait din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, in misura in care personalul iyi destsoard activitatea in aceleasi conditi 3) In anul 2014, cuantumul brutal salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatilor, compensatiilor gi al celorlalte elements ale sistemului de salatizare aferent personslului didactic gi didactic auxiliar din invigimant, stabilit in conformitate eu provederile Legit nr. 63/201 | privind ineadrarea si salarizarea in anul 201 a personalului didactic gi Gidactic auxiliar din invajdmant, se menjine la acelayi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013, in misura in care personalul igi desfigoari activitatea in accleasi conditi ART. 5 (1) inanul 2014, pentru personalul now-incadrat pe funcfi, pentru personalul numit/ineadvat acccasi instituyie/autoritate publica pe tunctii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functi sau in grade/repte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru funcile similare din institujia/autoritatee publica in care acesta ‘este Incadrat sau din institugiile subordonate acestora, in ca7ul in care nu existi o functie similara in plata. ORDONANTA DE URGENTA nr, 83 din 12 decembrie 2014 ri) laris rsonalului plitit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul sheltuielilor publice CAP. Salarizarea in anul 2015 a personalului platt din fonduri publice ART. 1 (1) In anal 2015, cusntumul brut al ssleriilor de baz8/Soldclor — funcfiei de baz8/salariilor functiei de bazivindemnizatiilor de incadrare de care beneficiax8 personclul plitit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2014 in misura in care personalul isi desfigoard activitatea in aveleasi conditi s fu se aplica valoarea de referinfi si coeficienii de ierarhizare corespunzittori claselor de salarizare previizuti in amexele la Lezea-cadru nt. 284/200 privind salarizarea unitard s peesonalului plitit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare (2) in anul 2015, cuantumal sporurior, indernizatilor, compensaiilor gi al celorlalte clemente AEE. salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunari bruta/salariul lunar brut, indermnizafie beutirdey) Incadrare se menjine la acelas nivel cu cel ce se acorda personalului pltit din fonduri publice pentru Nasi Ye, Ticea S/ \e, TPEA 2014, in masura in care personalul isi desP¥soard activitatea in aceleasi conditi (3) in cazul schimbérii conditiilor in care isi desf¥soar8 activitatea, _ personalul beneficiazd de drepturile ccorespunzétoare noilor conditii, la nivelul acordat pentru functiile similare in plata din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat, (4) Valoarea de referinja se mentine si in anul 2015 ts 600 lei (5) Prin exceptie de la prevederile alin, (1) si(2), in anul 2015, personalul dia cadrul sistemului public sanitar gi sistemului public de asistenta sociala beneficiaza de drepturile salariale stabilite in conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgenya a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizaree personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistentd sociald in anul 2015. ART. (1) In anul 2015, pentru personalul nou-incadrat pe funefii, pentru personalul numivincadrat in aceeasi insttutie/autoritate publicé pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in func sau in grade/repte, salarizarea se face Ia nivelul de salarizare in plata pentru functile similare din institufilautoritatea publicd in care acesta este Incadrat sau din institutile subordonate acestora, in cazul in care nu existé o funcfie similara in plat EXPLICATILE CONTINUTULUI FLUTURASULU! DE SALARIU Coloana | din “fluturasul” de salarii face referire la drepturile salariale de incadrare, astf SALARIUL DE BAZA ~ denumit in acest fel si anterior reincedrrarilor salariale din 01.01.2010 este format din: A - salariul calculat conform grilei din ©.. nr. 17/2008 - ase cum explicam mai sus B. Indemnizatia de conducere acordata conform O.M.S. nr. 1487/2005 si modificate conform O.M.S. nr. 119/2010 - care se acorda procentual la salariul de incadrare prevazut la punctul A ©. Sporul de preventie de 11% conform OG 17/2008 - care se stabileste procentual la salariul de incadrare (prevazut la punctul A) plus indermnizatia de conducere (prevazuta la punctul B) D. Spor vechime care se acorda procentual la salariul de incadrare (prevazut la punctul A) + indemnizatia de conducere (prevazuta la punctul 8) E. Prima de stabilitate acordata ca un_cuantum lunar al primei/primelor de stabilitate asa cum au fost acordate in anul 2008. 0 prima de stabilitate este echivalentul salariului minim pentru functia detinuta F. Spor pentru titlul stiintific de “doctor in medicina’(15%| care se acorda procentul Is salariul de incadrare (prevazut la punctul A) . Spor pentru nevazatori care se acorda pracentual [a salariul de incadrare (prevazut la punctul A) + indemnizatia de conducere (prevazuta la punctul 8) H, Spor de gestiune si/sau spor pentru activitatea exercitata pentru control financiar preventiv care se acorda procentual la salariul de incadrare prevazut lal punctul A| + indemnizatia de canducere (prevazuta la punctul 8). |. Clase suplimentare acordate incepand cu data de 01.01.2011 conform Legii nr. 284/2010 pentru personalul care trece intr-o alte gradatie corespunzatoare vechimil in munca. Prin insumarea punctelor A,B,C,D,£,F,G,H,I din fluturas, se formeaza salariul de baza definit de legea-cadru a salerizarii, sau BAZA SALARIALA ~ asa cum va fi cenumita le punctul | (unu roman) din fluturas. Daca aceasta baza salariala, prin insumarea punctelor 4,8,C,0,£,F,G,H,| este mal mica decat salariul minim brut pe economie , aceasta se va aduce la acel nivel. Pana la 31.12.2014 salariul minim pe economie era de 900 lei, iar de la data de 01.01.2015 a devenit 975 ,urmand ca de la 01.07.2015 sa creasca la 1050 lel. Sporul de vechime se acorda procentual(conform pct. D) sau in clase de salarizare(conform pct. I) in functie de momentul dobandirii dreptului salariatului de @ beneficia de acel spor, cele doua cat sporuri fiind insumate in baza salariala. / OO serravu, suoerexn |) \% ruices*s ‘Spre exemplu, un salariat care inainte de 2011 avea un spor de vechime de 20%, dupa indeplinirea conditiilor de vechime maxima, in loc de 25%{cum prevedea legisiatia anterioara anului 2011) va primi o clasa suplimentara succesiva(ceea ce inseamna 2.5% din salariu de baza). Astfel , desi se respecta intru-totul prevederile legale, se creeaza o ciferenta intre salariatii cu sporul de peste 20 de ani dobandit inainte de 2011 (care va fi si ramane de 25) si sporul unui salsriat care indeplineste conditille de vechime maxima, de este 20 de ani , dupa anul 2011(care primeste un spor maxim de 9 clase suplimentare- respectiv 22.5%). Punctul Il (dol roman) cuprinde alte sporuri (punctele J,k,l,M,N), care se calculeaza astfel: J. SiK. Reprezinta sporul procentual acordat in functie conditiile de munca in care este incadrat salariatul. Un salariat poate primi un singur spor din fiecare grupa de munca. Grupa | reprezinta spor pentru conditii deosebit de periculoase(ex: Sectia psihiatrie Gr.l=75% din sal.0G17/2008 prevazut la punctul A conform OMS 47/2010 anexa 2 lit.C pct.1). Grupa I reprezinta spor pentru incordare psihica(ex: Sectia medicina interna Gr.ll-15% din sal.0G17/2008 prevezut la punctul A conform OMS 547/2010 anexa 3 lit.B pet.9) L Este reprezentat de sporul pentru utilizarea calculatorului de catre personalul care, conform fisei Postului, lucreaza mai mult de 75% din timpul de munca pe PC. M. Reprezinta sumele obtinute de catre angajati pentru Programe Nationale N. Suma acordata pentru bursa medicilor rezidenti Referitor la majorarea salariilor incepand cu data de 01.01.2015, 0.U.G. nr. 70/2014 privind solarizarea ersonalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenté sociald in anul 2025, prevede urmatoarele: (1) Incepand cu 1 ienuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemulul public sanitar, inclusiv unitati medico- sociale, si al sistermului public de asistenta sociala, cuantumul brut al salarillor de baza/soldelor functiei de baza/saleriilor functiei de baza, astfel cum a fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul personalului din cacrul sistemului public sanitar, inclusiv unitati medico-sociale, si sistemului public de asistenta sociale care in anul 2015 beneficiaza de majorarea salariului de baza cu sume mai mari de 100 lel, ca urmare @ majorarii selariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ( dela 900 de lei in anul 2014, la 1050 lei in anul 2015 —in doua etape, asa cum mentionam mai sus). @) Cuantumul sporurilor, indemnizatilor si al celorlaite elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii din salariul brut, de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1) si (2), se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2024, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi concitii ‘Sporurile de care beneficiaza personalul din Spitalul Judetean de Urgent Tulcea au fost stabilite conform Ordinului Ministerulul Sanatatii nr. 547/2010 si sunt calculate procentual la salariul de incadrare prevazut la punctul A plus indemnizatia de conducere prevazuts la punctul 8, iar modul coneret de acordare a acestora este aratat in normele de aplicare a Legli cadru -284/2010- legea unica a salarizarii si sunt aplicate la salariul de baza avut in luna decembrie 2009. Teriful orar pe programele nationale de sanatate de care beneticiaza personalul care desfasoara activitates in aceste programe, se selerizeaza facand raportul dintre salariul de incadrare prevazut la punctul A ori numarul mediu de ile dintr-o luna inmultit cu numarul de ore/zi. Bursele pentru medicii si farmacistii rezidenti se acorda in baza ert. 18 din 0.U.G. nr 103/2013, incepand cu 01.01.2014, in cuantum de 670 lei daca au un salariu brut mai mic de 3000 lei. Bursa de rezidel Parte din salariul brut, nu este supusé impozitului ve venit si nu constituie baz de calcul pe Scontrioutiie, fe seatacue de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj,asigurari sociale de snétate sau pentru accidente de muncé si boli profesionale ‘olariole efectiv realizate in cursul unei luni O. Zilele libere - reprezinta zilele libere platite salzriatului in urma legilor speciale. P. Salariul de baza ~ calculat conform bazei salariale., aferent zlelor lucrate efectiv de salariat intr-o lune. . Reprezinta sumele acordate pentru zilele de concediu calculate la baza salariala + sporurile (prevazute la unctul it), intr-o luna. R, Numarul de zile de concediu medical si sumele acordate, calculat la media salarilor brute pe ultimile 6 luni, acordate procentual in functie de codul de indemnizatie trecut pe certificatul medical. ‘$. Numarul de zile lucratoare de concediu fara plata sau absente nemotivate. T. Sporul pentru conditli deosebit de periculoase aferent zilelor efectiv lucrate. U. Sporul pentru conditil incordare psihica aferent zilzior efectiv lucrate. V. Sporul pentru calculator aferent zilelor efectiv lucrate. W. Spor de noapte - acordat salarlatilor care efectueaza cel putin 3 ture de noapte /luna , reprezentand 15% din salariul de incadrare(prevazut la punctul A) + indemnizatia de conducere (prevaruta la punctul 3). X Numarul de ore lucrate in cadrul programelor nationale de sanatate inmultit cu tariful orar prevazut la punctul M). Y. Plata orelor de sambata si duminica precum a zilelor de sarbatori legale care se salarizeaza dublu. Z. Numarul de ore noapte realizate si sume acordata AA. Numarul de garzi ale medicilor in zilele lucratoare - salarizate cu 150% din tariful orar al functiei inmultit ‘cu numarul de ore de garda. AB. Numarul de garzi ale medicilor in zilele de sambata duminice si sarbatori legale - salarizate cu 200% din tariful orar al functiei inmultit cu numarul de ore de garda. AC. Garzile la domiciliu ~ salarizate pentru perioada in care mecicul asigura garda la domiciliu, cu un tarif in Procent de 40% din tariful orar aferent salariului de baz prevazut la punctul A si numéirul de ore cét asiguré garda le domiciiu. Intervalul orar zilnic in care medicul este chemat si este prezent in spital, se remunereza la nivelul orelor de garda continua AD. Expertizelemedico-legale efectuate de medici - salarizate cu 25% din saleriul de incadrare prevazut la Dunctul A pentru specialitatea psihiatrie si cu 20% pentru celelalte specialitati. AE. Prime acordate prin legi speciale. AF. Alte drepturi reprezinta drepturi salariale din luna in curs care nu au fost evidentiate distinct in rubricile din fluturasul de satariu, AG, Diferentele reprezinta crepturi salariale din lunile anterioare care nu au fost acordate. AH. Drepturi salariale obtinute prin hotarari judecatoresti ramase definitive. Al. Totalul brut - reprezinta toate drepturile salariale din coloana II calculate in functie de salariile si sporurile din coloana |. Colona Ill face referire la drepturile salariale nete tichete de masa precum si contributiile sociale, impotit, AR, popriri etc, ‘Al. Contributie pentru somal calculata la salarlul brut. AK. Contibutia pentru pensie calculata la salariul brut. AL. Contributia pentru sanatate calculate la salariul brut. AM, Contributia pentru sindicat. AN. Contributia pentru pensie facultative. AO. Veniturile nete reprezinta totalul brut din care se scad contributiile prevezute la punctele AJ,AK,AL, AN si imporitul prevazut la punctul AS. AP, Deducerile- reprezinta suma scutita de impozit. AQ. Valoarea tichetelor de masa supusa impoaitari AR. Venitul de baza reprezinta venitul supus impozitarii AS. impozitul platit 2 venitul de baza AT. Dreprurile nete de care beneficiaza salaristul AU, Avansuri. AV. CAR. ‘AW, Cotizatia lunara platita de salariat la Colegiul medicilor, AMGMAMR ete. AX. Chil, AY. ADAS AZ. Popriri infiintate pe salariul angajatulul, BA. Garant BB. Velozrea tichetelor sau altor drepturi de natura salariala obtinute prin hotarari judecatoresti.. BC, Suma virata pe cardul salariatului, BD. Restul de plata reprezinta sume pe care salariatul trebuie sa 0 ridice de Ia casierie. MANAGER, ‘SEF SERV. JURIDIC - RUNOS, Dr. 2c, Negoeaet ir. Manole Valentin Ce Sy,