Sunteți pe pagina 1din 7

f

ORDONANTADEURGE~jA

Art. I (1). rnoepand cu drepturile af~rente" lunfi iunie 2010 ,'~~'u1 ;b;:diwlchtal-.BJ ' salarii1or/soldelor~,'~lnol~l~~,*~ru~i~~~it7aetrin~,ffi~~~!tp.,/ ~~~~~~t~ili~ ,tn conformitate au pr~ve4erne tegii..cadru,nt. 330/2009 prlvll'ld 'saJ~'urutar!a,pert;orialu1ui

plittit din fonduri publics ~I ale Ordonan;el de urgent! a Ouvernululnr:,J/2010 priylnd Ui1¢te masur! de retncadrare in fUnctil a unor categoril de personal d!n sectorw_ bugetat i,i stiil;,ili1ea salarlUor acesto~ preeum ,1 alte mtisuri in domeniul b~getS1'1~)1~~OOtlWi~p;~~~{t '

(2) Cuarttumul drepturHor tn nattri de c~ benefi,Qi8l!,petstitilif\i1~p~azutlaart.2 din Legea-cadru nr.33012009 privind salarlzarea unitara. a personalulu! pliltit dinfunduri pubUce Be reduce eu 25% , compare,tlv cu nivelul stabili~ 1a data mtritli '!n" vigoare a prezerrtei oroonante.

(3) Ordonatorii principali de credite pot deoonta 75% din valoarea dtepturllor/oheltuieHlor de transport. asistenti"medic~ medlcamen~ -~i .prote%e, amnte per50nalulu] propclu, pentru care' lcglslatia tn vigoate '1a data. publi~,i ;~tet brdonan\e prevede decontarea integral de la bugetul de stat,bugetefe de asiguriirl sociaJe. bugetele locale

sau, dupa cez, bugetele fondurilot speclele, '

(4) In sltwqfa!n care, din aplicarea prevederllot alin;(l), rezultl· ovaIoatc mai micA decat valoarea se1arlulul minim brut pe tata, aurna care se aeordil este de-@)O lei.

(5) Prevederile alin. (1) - (3) Be aplfca tncep!nd cu drepturlle detente h.inU lunie,

Art.n - Alineatul (2) al arttcomlui 1 diD O.V.G. nr.61Z069prMnd iD.stihdf~ pensiei sociale mtnime garantate, .aprobata prin Legeanr: 19612009, 'se modificli.Ji va

avea urmlltorul cuprins: .

«(2) mcep!nd CU lUlul 20tO, nivelul pensle! $ocialemlnime :ga:railtate se stabfle§te. anual, prln iegea bugetului de stat f:l poate fl modificat, tn rapot't cu evolut{a fndloatorilor maereeccnomicl $1 ell resursele tinanoiare.»

Art. III - ArticoluJ 27 din Leges Dr.l1llOtG a bugetu1ni de stat pe anDl lOlO se lUodlfic.i ~ va aves unnatorn] caprins:

« Art.27 - tncepAnd dtepturile aferente lunii i~e 2010, nlveJul penlie! soclale mlnime garantate, prev!zutA de Ordonanta de urgenli a 9uvemulul nt! 912009privind instituirea penslei soclale minime garantate, aprobattl prln Leges nt. 196/2009, este de 300 lei. »

Art. IV - Legea nr.1212010 a INIgetului asigurarilot soeiale de stat se modifieii dup! cum urmead:

1. Alineatul (1) al articolului 16 se modificl $i va avea urmiltorlll cuprtns :

« (I) tncep§nd cu data de 1 lunie 2010 valoarea punctului de pensie este de 622,9 lei, )

1. Alineatul (2) III arti~oluluj 3 se modlfica ¥i va avea urmiitorul cupri1l$:

« (2) In anul 2010 Casa Nationala. de Pensii ~i A{te Drepturl de ASlgurliri Sociale nu contracteazil. bilete de odi1m!. })

Art. V .. Valoarea puncruJui de pensie stabilit la pet.IV. 1, se utiHzeaz! la determinarea cuantun1ului pensiilcr ouvenite !aU eflate In plata la data intlirH tn vigoare a prezentel ordonante de urgen1a. preoum ~i la detenninates cUMtumulul penshlor stabHite sau, dupa eaz, modificate, incepand eu aoed data.

Art. VI - (1) tncepAnd cu drepturUe aferente.1 unii iuriie 2010 ttl sltuatia pen,sionarllor cwra le sunt aplicablle prevederile art. 6 alin:.(2) dlft Ordonanta de'urg~ptlht. 4!200Sprivind reealcularea penslilordin sistemul publio, provenite di(! fostUl sisteni at asigurit!lor ~QcjBIl! de

stat, cuantumul pe:nsie se dbninueaza cu15%.' ,,'

(2) In terrnen de 30 de tile de Is data intt'ani in vigoare.'"a ,p,r,zente1,ordonat'lte" de }¥!i£lnt! prin ordln~lt?i~istrului muncii, famitleifi prQtectfei ,sbcialf~~~iftitlti'~~8rogta

, ,,*'tfSCrieri FiitpenSii"fdC'·1nvatId,itate.' '~' '

Art.vn .. (1) inceptind ou drepturlle aferente lunU tunic 2QfQ. cuantwnul lunar a! drepturilor b!oe~1 prevhute de legI speciale, euvenite sau aflate in' pJatl, se dlmmueaza. cu 15%.

(2) Prevederile alin.(l) se aplica ~i in cazul dtepturllor ·b~~ prev&zute de leg] speeiale care se stabilesc &aU, dupa au, se tnodific! incep!1nd eu data IntrltrH tn vigoare a prezentei ordonante de U1'gent~.

(3) Drepturile blne¢.l mecilonato la alln.(l) sunt cele prevQzute de urtnatoarele acte normative:

a) Legea nr.49/1991 pr!YLmLaGOrtiarea deinde '. 4~

veteranilor ~i viduvelor de rbb . : Ie ~iQ~ -e.F--

"---0) Ii • " 1994 prlvit1d_~U,...d~Jizboi, prewm~l~~=._Are~L~e-

invali2ilor $i~Muvelor de rizbo!, ell rnodlti.cirlle ~icompletlrile ult~ ,_

-- c)l7esea nt.4971999 ~meroVR; clfmoillfIclrUe fj cOO1pletiirll~ ulterloare;

d) Decretul - lege nr.llS! t 990 prlvlnd ,~ord!U'ea unor ' ~ur; persoanelor persecutate din motive politIce de dlctatura instaurati cu fncepere de la 6martie 1945, precum ~i celor deportate in strliniitate orl eonstltulte in priz6nlm, cu ll10dHlcarile ~i completan1e uJterloate;

e) Ordortan$a Ouvernului nr.l0SI1999 prlvind acotdarea unor drepturiperso~elor persecutate de caO's regimuriJe instaurate tn R01nMia eu tncepere de la 6 septetnbrie 1940 PM! la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobat! prln Legea hr. t 8912000, au mcdlflcarile $I completarile ulterloare;

1) Legea nr.309/2002 privind recunoa~erea §i accrdarea unor dreptlU':lpersoane]QI' care au efectuat !ltagiul militar Tn csdrul Directiei Generale a Servlclului MuncH Tn perioada 1950- 1961, cu modiflcarile ~i completlrile ulterloare;

g) Legea nr.341!2004 a recuno~tintei feta de eroii .. martiri fi luptAtorii care au contribuit la Victoria RevQh.-Pei romane din decembde 1989, precum 't fat! de persoanele care ~t .. au jel'tfit viata sau au avut de suferit tn urma revoltsl /lluncitore~ti antlcomuniste de fa Bra~ov din noiembrie 1987, cu modificfu'iJe ~i completarile ulterlcare;

h) Legea nr.1091200S prlvind instituirea Indemnizatiei pentru activitatea de lIber - profeslonist 'a arti~ti1or interprep sau executa11ii din Rom4nla, Cij modlflcitile ~l completarlie uherloare;

iJ Legea nr.578/2004 privind ecorderea unui ajutor lunar pentru 80M supravietuitor pensioner, cu modiflcarile $1 cornpletarlle ulterioare,

2

i' !

I I

I

!

\ I I,

I

j) Lege tti'. 5111993 privind acordarea unoe drepturi magistratilor care au fost 'nHltura~i din justilie pentru oonslderente poUtic~ tn perloaOa anHor 1945 - 1989, ell modiflcarlle ~i completarile uitertoare.

(4) indemnizatlite prevltzute de Leges nr.8/2006 privlnd instituirea indemniza~ei pentru pensionarH sisternulu! public de pensii, memb1i ai uniunHor de creatcri legal cOnstituite st recunoscute oa perscane [urldice de utilitate publica.,. cuvenite sal:! aflate th pla;a, se diminueaz! cOreSpt11'!2ator modifitlb'ii cU$1'ltumUluf pensiel ca' urmare a apUcarJi' valorii

punctului de pensle prevAzutlla art.lV pet 1 . "

Art. vm . (1) incepAnd eu dreptutileaferente lun,ii l\.ftlie 2010 pens1i Ie stabiliiej,o.trivit prevederilor t egilor ell caraeterspeclal, ®verum sau dIMe "1n plata 'nu se mai aCord~ pemia fllnd stabUit! potrivit reglementrilor Legn nr.I9I2000 pi'ivind slBtemul public de pens ;i aite drepturl de aslgurari soelale, eu modifiWile ~l completllrlle ulterloate, prln utili~ valoril

punetulul de pensie prevazutii Ia art.IV pot 1 . ..' ".

(2) ln situatia persoanelor previzut.e la alin. (1), pensla se determinA 1n sistemttl public de pensU prin utiHzarea valori! punctului de pensie prevlzutl la art-IV pct.l, oonQidertitdu~sc a f lndeplinite conditiHe de aoordare prevlzute de Legea,nr.l91200Q, cu modlflcl1rile ,1 contpletl!rlle ulterioare.

(3) CuantumuJ peaslllcr stabillte potrlvit prevederilor Legii nr, 164/2001 prlvind pensine mllitare de stat, republicatA, cu modUioi!rile ~1 otitnplet!t:He ulterioare Sf ale Legii nr, 17912004 privind pensllle de stat ji alte drepturl de asigwirl soclale ale politt~tilor. eu modiflcarile ii oompletltrHe ultedoere ouvenlte sau eflete in platil, la dataJntra.rH lnvigoare a prezentei ordonante de urgenV',se diminueazii ell t5% fncepdnd ou drepturlle aferente lurui lunle 2010.

(4) Dispozitiite refetitoare la pensii de servicu cupdnse In urmatoarele ecte normative, S6 abrogd:

a) Ordonanta de Urgent! a Guvernului nr, 36/:2003 prlvind slstemul de pensionare a membrllor personalului dJplomatic ~l consular. aprobata prln Legea nr,S9S12003, cu modificlrlte ~i completarite ulterioare~

b) art. 29, 52 ~ S4 din Legea or. 269/2003 pt'ivind statutul Corpulu! diplomatic ,i consular aJ RomMiei, publica!! in Monitorul. Ofieial al Rotnanief,. Partea I, nr, 441 din 23 lunle 2003, cu modificib'iIe ultetioare;

c) art. 82, 831, 84 §i SS din Legea nr, 303/2004, prlyind statutuJ judec«torUor ~l procurorilor, republicataln Monitorul Oficial al Romfuliei, Partea I, nr, 826 din 13 septembrle 2005, cu modiflcarUe §i comptet!rile ufteriom;

d} art. 68, art.681 s.lin. (2) ~i 682· 684 dil'l Leges nr, 567/2004 prlvind statutul personalului awdliar de speelalitate aI instantetor judecato~ti ~r al parchetelor de pe Jang! acestea, publicata 1n Monltorul Oflcial at Romfullei. Partea I, nr. 1197 din t4. decembrie 2004, cu modlflcarlle ~1 completarlle ulterloare;

e) Legea nr, 89/20Q4 privind unele masuri de protectie social:! acordete, ca urmare a restructlJrArii Sodet!.tii Comerciale "Ccmpaals N~iona]! de Transporturi Aeriene Romane • TAROM" ~ S.A .• personal.ului aeronautic civil:

f) art, 49 • ~ 1 dill Leges nr, 9612006, privind Statutui deputatilor $i al senatorilor, republlcatii, In Monltorul Oflcial al Romdniei. Partes I, nr, 763 din 12 noiernbrie 2008;

3

'I, j

!

g) art. 74 .. 11, art, SO, art. 81 if art 96, din Legea nr, 712006 privind statutuI functionarUlul pUGno parlarnentar, repubHcatli In Monitorul OfloIa] al RomAniei, Partea I, nr. 345 din 2S mal_ 2009;

h) art. 43 ·52 ei art. S4 din Legea nr, 223/2007 privind Statuml personalutui aeronautic civil navigant profesionist din avlatla civil! din RomAnIa, pubUcatl1n MonitQrulOficial al RomAniei, Partea I, nr, 4&1 din 18 iulie 2007j

, i) art. 49 alin, (4) ,i art. 51 aiin. (2) din Lege~ nr, 94/1992 privlnd org~,izarea~i funelionarea CurtJi de Conturi, republicata Tn Monitotul Oflcial arRomalliei, Partea t, nr, 282 din 29 aprilie 2009.

Art. IX .. (1) IncepAnd cu data de l lunie 2010,10 si5temul public d.epensil preeum'~ 1n slstemele de pensil neintegtate acesnaa dispozftiHe legale privlrld lhscrierea la pensie anticipata $i pensfe anticipatl pa.rpaHI nu se e:ptica.

(2) Cererlle de 1nscrlete Is pensie anticipata §i pensie antioipatll paJ.1iata, depuse m cOl'ldl~Ue tegU pAnft fa ; data de 31 roai 201'0 inclusiv, ae VO!' solutiona eu respectarea dfspoci~ilor legale in vlgoare la data depunetii.

Art. X - tncepAnd cu data de 1 hmfe 2010 nu se mai acorda ajutoare sau, dupa eaz, lndemnizatii la ie~irea la pensle, rettagete sau 1a trecerea 10 rezervi.

Art. XI -lnoepAnd ou data de 1 lunle 20 10, cuantumul indemnizatiei de ~omajstsbilit !n conditlife prevazute de Legea nr.76/2002 privfnd sistemul asiguranlor penttu ~maJ ~i stim.ul,area ocup~i fQrtei de munca, eu modiflctri.le $t completarlle ulterioare, fi atlat fn plsm la data Intraril1n vigoare a prezente! ordons.nte de 'Urgenjl sau care so stabile§te sau se repune tn plata d1.ip! suspendare, potrivit prevederilot legale, ulterior da1el intr!rii in vlgoare a prezentel ordonante de urgenti. preeum lSI. drepturile bllnC$l care se a60rdllunar din bugetut asigurarilor pentru ~aj in fun.ctie de euantumul lndemnlzatiei de ~orn~l srabilit! poa-lvit legH. se diminueaza ell 15%.

Art. XU ~ (1) Misurile active care se acordi jn temeiul art.72t art.73\ art.74 ~1 art.7S din Legea nr.7612002 prlvind sistemul asigur!rllor pentru ,omaj ~i stimularea ocupllrU tQrfei de millie!!. au modificarlIe ,i completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intr~1i 1n vlgoare a prezentei ordonante de urgent!. se diminueaza eu 15%.

(2) Pe data intrllrii rn vigoare a pre~ntei ordonante de urgent! prevederlle art. 78 $i art.79 din Legea nr.76/2002 pnvlnd slstemul asiguririlor pentru ~maj ~t sthnularea ocupi1rii fortei de munet!, cu modiflcihile fi cornpletarlle ulterioare se abrop.

(3) Contractele tncheiare tn ternelul art.7S ~i art.79 din Legea nr.76/2002, cu mod ificltile ~i completlirile ultericere ~i aflate 1n deru late 10. data Intrilrii tn vtgoarc a prezentel ordonante de urgenll se continua pAns 1& expirarea termenului pentru care au fost Inchelate.

Art. XIll * (1) (I) fncep§.nd eu data de 1 lunle 2010, nu se mal stabilesc drepturl ba.he~ti, acordate din bugetul asig\.tr§.rilor pentru soma], pentru persoaneie disponlbHizate prin concedleri colective, prevazute in urlti~toarele acte normative;

a) Ordonanta Guvernulul nr.7/1998 privlnd unele masurf de protectie soclala a personalului milltar ~i clvll, care se vor aplica In perloa.da restructudlrii marilor unitall, unitatl10r ~l formaliunilor din compunerea Minist<3ruluj Apatarii Natlonale;

4

...... ,..._ ........

'\

b) Ordonanta de urgent! a Guvernulul nr, 95/2002 prlvind industria de aptirare;

e) Legea nr. 174/2006 privind unele rnasur] de prctecne socIali a personalu!ul dlsponlbiHzat din cadrul Regiei Nationale a ?lidurilor .. Rotnsllva, prln coneedlerl eclective, ca.

urmars a restitui1'H padurilor clttre fo~il proprietari; ,

d) Ordonan~a de Urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privtnd pro~ila socia14 acordata.

persosnelor dlsponibiUzate prin ccncedler! coleetlve efectuate ca urroate a rest(uct\JrBrii ~i ,I·eorgan!z~ii unor 50clet'ti natlona'e, regli autonomei con,p,aniit,'la,tionaie, ijisocletlti comerciale eu capItal majorital' de stat, precum ~l ~ -rociet!tilot cqrneroitde ~l regiilor

autcnome subordonate autoritAtllot administratiei pub lice localej " "

e) Ordonacrta Guvernulul nr, 912010 privind qld$uripentru dlmlnuarea consecintelor restructurArii $! reorganizlrli unor societilp natioga1e.;,; ~gmpa.nii ,·'ri~lohate ~l sOcfetlttl

ccmerciale cucapltai msJorltar de stat din domeniul feroviar. ,- . ,

(2) bceplnd cu data de I lunie 2010, cuantumu! drepturllor ,b,W1e§ti, aeordate din bugetul asigurarllor pentru ¥omaj,pentru persoanele dJ$po.nibllizate pitn concedier! c.oteclhe, prevll.zute tn actele normative enumerate Ja. aHn.(l), atlat~)n' pia;tq_la d~!l"tntrtrii to vigoare a prezentei ordonante de urgenta. sau eare se repun In plata dupa suspendare, potrlvit prevederilor legale, se dlmiutleazl CQ 15%.

Att. XIV (I) fncepdnd cu drepturlle afetente lunif lunie 2010, ouantumul prestatiUor de asisten~ lIociall gestionate de MinlsteruJ Muncii, Familiei ~i Protectiei Socials prin Agenpa National! pentru PrestatH Soclale, se dhnlnueaz! au t s% . .

(2) Drepturlle asupra citrora se apiica dlminuarea prevbUtl la,_alin.,(l) sun.t aloeatia lunati deplasament reglementat4 de art. 1 19 alin.(lJ din Le~,fl,fJl'.27212004 prlvind protectia $i promova.rea drepturllor copllulut, pllbUcata tn Monitorui Oflcial at Romaniel, . Partes J nt.5S7 din 23 iunie 2004 ,p lademnizatIile ~i ajutoarele re~ementate fa ,art.1Z aHn.(l) Ut b), e) ~ h) ~i alin.(2) din Legea nr.448I2Q06 privirtd protSctia §i promovarea drepturUor persosnelor cu handicap, repubUoatl tn MOl1itot¥l Oflclal at RomatIiei, Partea I~ nr, 1 din 3 ianuarie 2008, cu modi:flclril~ $i cotnpletarile ulterioare;

(3) tncepAnd eu drepturile aferente lunH tuttle 2010, cuannimurlle eJoctttiei frultiUale compleJlumtarl reglementate de art3 din Ordonanta de urgent! a Guvemutui nr,] 0512003 privlnd alooatla famHiala compternentati ,i·· alocatia de 's~ine~ pentru familia monoparentaIa. aprobatti prln Legea tll',4112004, cu modificiirUe ulterioat~ publlc:ata in Monitorul Ofieial at Romaniei, Partes I nr.747 din 26 octombrle 2003. sunt urmlltoarele:

a) 40 lel pentru familia cu un copil;

b) SO lei pentru familia cu 2 copli; 0) 5S lot pentru familia eu 3 copll;

d) 60 lei pentru familia cu 4 seu mat mUlti cop; L

(4) fncepAnd cu drepturlle lunii iunie 2010, cuantumW'ile alocatiel de sU8~inen pentru famUla monoparentali reglementate de artS din Ordonanta de urgenta a Guvernului or. 105/2003 privlnd alocatia familial! complementar! ~i alocatia de susPtJere pentru famiHa monoparentala., aprobatl prin Leges nrA 112004, cu modiflc!rile ulterioare, pubUcat~ in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I nr.747 din 26 octornbrie 20031 sunt urm~to_arele:

a) 60 lei pentru familia cu un copil;

b) 65 lei pentru familia cu 2 coph;

c) 70 lei pentru farniHa cu 3 copii;

d) 75 lei pentru familia cu 4 seu rnai multi copil,

5

!

Ii

(5) Cuantumul indemnj~atiilot aecrdate in temeiuJ art.1 din Otdonanta-de urgenfi ft.

Guvernuhd nr.148120()S pdvind sustinerea famiHei tn vederea cre~terli copUu'lui, aprobeta cu modiflcari ~j eornpletarl pl'in Legea nr.712007j cu modificgrlle ~i oompletarile ulterioare, tnceptnd cu dreplurile lunil Iunie 2010, Be dlminueaza cu 25%. Da.ca din caleul tezuJtA un cl,lantum mal rnle de 600 lei, sa acord! 600 lei.

(6) Cuanturnurlle rezultate ale presta~ilor men-ponate la alin.(2) ~i (5) se totunjesc la leu ln

favoa.rea beheficiarului. __

'(7) i'n anul 20jO, ajutoarele flnanciere p~azute de art.S aHn.(l)llt.e) din Qrt;ionanta de urgen~ a Guvernului nr,t 18/1999 prlvlnd tnfiinterea ~i utUizarea Ponduhll national de soUdaritate, a.proba~ cu moditicar1$t Gompleta:rJ prin.L~~ nr,366/~OQlt preclim'1i ajutOarele de u,rg(mttt prevazute de art.28 aUn.(l) din Legea nr.4161200 1 prfvitii:1 venitu! minim,' garimtat, ou modiflcarlle ~i complet11riIe ulterlosre, nu se !.Corda,

(8) Pe data Illtdrii in vigoare a prezentel ordonante de urgenti1 (Cu data de 1 iunie 2010) se abrogil:

a) Lesea nr.48212006 privind acordarea de trllsouri peatru nou-niscufi, pubUcat! ttl Monitotul Oficial al Romfuliei, Partes. I 01'. 1028 din 27 decembrie 2006j

b) Ordonanta GuvernuJui nr.5/2010 pentru modificarea art. III slln, (1) din Ordonanta Guvernului nr, 312007 prlvind unele masuri finanoiar.fiscale din domeniul ptote~ei sociale, publicata In Monitorul Oficial al RomAniei. Partea I nr. 69 din 29 lanuerie 2010;

c) Legea or,396/2006 privind acordarea unui Iprijin financlar la constitu~ familiej (200 eura). pubUca±a tn Monitorul Oficlal al Romaxtlei, Pattea I, nr, 892 din 2

noiesnbrie2006j -

d) Art.25 91 s.rt26 din Legea nr.416/2001 prlvlnd venitul minim garantat, cu modificarile $i completarile ulterlcare.

(9) Petrtru nastedle surventte pans la 1 iunie 2010, precurn ~i pentru cuatorlile tllcheiate pAn! Ia aceast;l. datl, drepturile se stabilesc in condlflUe actelor normative prevezute la alin.(8) ~i se soHcita 1a piat! plhta eel tarztu Is data de 31 octombrie 2010, Dupli aceasti!.

data drepturile se prescrlu, '

Art,XV - incepand cu anul 2010 cuantumulrentei v{ager6 agricole prevazut la art. 3, Capitolu! 1 - Detirutle §I caracteristlcl, TitJul Xl - Renta vlagem asricoUl din Legea nr. 24712005 privind reforma fn domenHle proprietatH ~i Jllstitiei, precum $1 unele masuri adiacente, se acord! in cuantuUI dimlnuat CD 15%.

Art.XVl- (1) Incepand cu data de I lunie 2010, drepturile de care beneflciaza elevil ~i studen~ll, flnantate din bugetul Ministerulul Educatiel, Cercetarll, Tlneretulu! ~i Sportului de la tltlul de cheltuieU ,,Asisteo!!! social!)' se ditninueaz:l cu 15%,

(2) Min i stern I Educapei, Cercetaril, Tlneretulu! ~i Sportulul are obligatia sa.

Intreprinda teste mlsutile necesare pentru docerea Ia tndepllnlre a prevederilor alln. (I),

Art.Xvfl- !ncepfuld cu data de 1 ienie 2010, se abroga prevederile Legii nr. 315/2006 privind stirnularea achlzlt-IMarii de cll1l sau de progratne odue·ationate pe suport electronic, necesare tmbun~tB:t1r1! calitalU activita~ii didactice, 1n lnv~a.mantul preuniversitar.

6

I I

I

I

I'

I

!

Art.xvm - 0) tncepand cu data de I iunie 2010, cusntumul burselor de care beneficiazfl elevll, studentH, cursanti], doctoranzll $i auditorH de justitie, precum ~i bursele d~ cercetate se dlminueazi cu 25%.

(2) Ordonatoril prlnclpali de credits prill b~g~l c~ora!le finanteaz~ bursele prev!zute la ahn, (l) au obllga;ia sa Intteprind! toate m4sutile necesare pentru dacerea la 1ndeplinirc a prevederilor prezentului artlcol,

Art.XIX- fnoep4nd eu data de I iunie 20to, cuantumul:indemniza!jei de metitacordate 111 temeiul Legii nt, 1 j &/2002 pentru lnstitulrea indemnizatiei de merit se duninue~ cu 2S%,

~. ! ~

Art,XX7- (l)incepAnd cu data de 1 iunie 20l0, cUB,ntumul irid;~nt2la\mor !Cordate membrifor Academfei 'RomArte, membrilor Academlei Oamenilorde $tHntl din Rom!nIa §i

rnembrilor Academlef de ~tih$: Tehnlce dln Rom!n.ia se dimlnije2ZaQu 25%., "

(2) tncep~d cu data de 1 lunle 2010, 'cuanturnul BprtJinu·'ui materJsl acordat urm~l1or membrilor Academlei Romane ~l urma$lIor membrilor Academlei Oamenilor de $tHnt! din RomAnia Be dimlnueaz£l cu 15%,

(3) fnoeptnd eu 1 iunle 20101 indemniza1ia lunar~ p~vlizUtA Is art. l2 alln, (I) dln Leges nr, 45/2009 prlvind organlzarea ~f rnnqionarea Academiel de ~tiin1e Agrlcole ~J Sllvlce "Gheorghe lonescu~~i,eftllt 91 a sistemulul de cercetare..oezvoltare din domenltle agriculturli, sllvlculturil ~i industriei alimentare, se dtminueaz! cu 25%.

,Art.XXI .. fneepmd cu data de 1 lunle 2010, cuantumul-rentel viagere aeordate sportlvllor de performanta tn bazaare, 64 din Legea. educatieJ Uzloe .,i sportulul, nr. 69/2000, eu modincl!rile ~i completArlle ulterioare, se diminueazi eu 25%,

Art. XXlI~ Incepfu\d cu data de 1 lunie 2010, cuantumul sprlJinului statu lui pentru salarizarea personalulul clerical ~j neclerica! se dlminueaza cu 25%,

Art.XXIIJ .. rncepc1nd cu dati de 1 Iunie 2010, nu se mal acorda fuci! ita;He pentru transportul intern auto ,i ferovlar, transportul local tn cornua, de suprafata ~l subteran,

prevjzute de urmatosrele acte normative; .

a) OrdonantA de Urgenil ne. 71/2004 privlnd acordarea unor facilitati fatnillHor de penslonari, aprobatA prin Legea nr, 379/2005, cu modlficl1tile 91 completarile ulterioare:

b) Legea nr, 14712000 privind reducerlle acordate pensionarllor pentru transportal Intern;

c) Legea fnviitamdntulul nr, 84/1995, republicata, co modlflcarile sl completarile ulterlosre:

d) Legea nr,128/1997 privind statutul personalulul didactic, cu modlflcarlle ~i completarile ulterioare.

1

,

i i

I

/