Sunteți pe pagina 1din 5

TESTE LIPIDE COMPLEXE -ORAL 3

Nr Enunţul întrebării Răspuns la întrebării


crt
1. Unde se găsesc lipidele Lipidele complexe se găsesc şi în regnul vegetal şi în cel
complexe? animal.
2. Ce fel de elemente se În lipidele complexe intră : C; H; O; alături de care se
găsesc în lipidele găsesc şi P ,N,uneori şi sulf
complexe?
3. În ce fel de stare se Lipidele se găsesc atât în formă liberă, cât şi combinate
găsesc lipidele? cu proteinele, formând complexe lipoproteice.
4. Ce sunt glicerofosfolipi- Glicerofosfolipidele, cu excepţia acizilor fosfaidici, sunt
dele? diesteri ai acidului fosforic. Sunt substanţe optic active.
Ele sunt formate din :
• Glicerol
• Acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi
• Acid fosforic
• Alcooli
5. Care este structura chimi- Acizii fosfatidici sunt formaţi din:
că a acizilor fosfatidici? • Glicerol
• 2 acizi graşi superiori
• acid fosforic
6. Unde se găsesc acizii fos- Acizii fosfatidici se găsesc în :
fatidici? • frunzele de varză creaţă
• embrionii de grâu
• latexul arborelui de cauciuc
7. Sub ce formă chimică se Acizii fosfatidici se găsesc în forma α, în care axidul
prezintă acizii fosfatidici? fosforic este legat la carbonul 3, şi în forma β, când acidul
fosforic este esterificat la carbonul din mijloc.
8. Ce fel de acizi graşi intră În structura acizilor fosfatidici intră acizii graşi azotaţi şi
în structura acizilor neazotaţi, saturaţi şi nesaturaţi.
fosfatidici?
9. Cu ce fel de substanţe se Acizii fosfatidici se leagă cu următoarele substanţe:
combină acizii graşi şi • acizi fosfatidici+glicerol= poliglicerofosfatide
care sunt substanţele care • acizi fosfatidici+inozitol= inozitofosfatide
rezultă din reacţie? • acizi fosfatidici+colină= lecitine
• acizi fosfatidici+colamină= cefaline
• acizi fosfatidici+serină= serinfosfatide
10. Care sunt proprietăţile fizi- Acizii fosfatidici au următoarele proprietăţi fizice:
ce ale acizilor fosfatidici? • sunt optic activi
• au caracter acid
• sărurile lor sunt solubile în apă
• fac trecerea de la gliceridele simple la
gliceridele complexe
11. Ce sunt inozitofosfatidele Inozitofosfatidele sunt lipide complexe, cu largă
sau lipozomii? răspândire în regnul vegetal.
12. În ce fel de plante se Lipozomii segăsesc în următoarele plante:

1
găsesc lipozomii? • grâu
• arahide
• fasole boabe
• boabe de porumb
• ulei de soia
• bacterii acidorezisttente
• creier de bovine
13. Ce fel de substanţe intră În structura lipozomilor intră:
în structura lipozomilor? • glicerol
• 2 acizi graşi
• acid fosforic
• inozitol
14. Ce fel de alte substanţe În structura unor lipozomi intră şi :
intră în structura • glucoza
lipozomilor? • galactoza
• fructoza
• arabinoza
• manoza
15, Care este rolul Lipozomii contribuie la transportul lipidelor în organism.
lipozomilor?
16. Din ce cauză se închid la Prin oxidarea acidului gras nesaturat, lipozomii se închid
culoare lipozomii? la culoare şi primesc o consistenţă ceroasă.
17. Care este structura Poliglicerofosfatidele sunt formate din 2 molecule de acid
chimică a poliglicerofosfa- fosfatidic şi o moleculă de glicerol.
tide?
18. Care este reprezentantul Reprezentantul cel mai important al poliglicerofosfatide-
cel mai important al poligli- lor este cardiolipina, care este formată din:
cerofosfatidelor şi care • 3 molecule de glicerol
este structura sa chimică? • 4 acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi
• 2 resturi de acid fosforic
19. Care este rolul cardiolipi- Cardiolipina este:
nei? • sensibilă la acţiunea acizilor
• sunt componenţi importanţi ai membranelor
protoplasmatice
• se utilizează la depistarea serologică a
sifilisului
• are activitate imunologică
• formează membranele interioare ale
mitocondriilor
20 Unde se găsesc lecitinele Lecitinele se găsesc mai ales în:
• gălbenuşul de ou
• creier
• măduva oaselor
• ficat
• embrionul seminţelor de leguminoase, cereale
21. Care sunt tipurile de Se cunosc 2 tipuri de lecitine:

2
lecitine? • α lecitinele, când acidul fosforic se găseşte la
carbonul 3 din glicerol
• β lecitinele, când se află acidul fosforic la
arbonul 2 din glicerol
22. Ce fel de substanţe sunt Lecitinele sunt substanţe bipolare.
lecitinele , din punct de Componenta hidrofilă este dată de acid fosforic şi
vedere chimic? colina . Componenta hidrofobă este reprezentată de
este dată de acizii graşi.
23. Ce fel de caracteristici au Caracteristicile lecitinelor sunt:
lecitinele ? • Lecitinele , datorită caracterelor bipolare, au
proprietăţi tensioactive.
• Ele sunt optic active, au caractere de
emulsionare .
• Au rolul de a întări memoria celulelor
nervoase.
• Se pot hidroliza uşor, atât pe cale chimică şi
enzimatică
• Sunt insolubile în apă
• Sunt greu solubile în acetonă şi eter de petrol
• Sunt uşor solubile în metanol , etanol,
cloroform, eter etilic şi sulfură de carbon
24. Ce sunt lizolecitinele? Lizolecitinele sunt o varietate de lecitine, care se obţin
prin hidroliza unui acid gras nesaturat.
25. Unde se găsesc Lizolecitinele se găsesc în veninul şerpilor veninoşi, ai
lizolecitinele? scorpionilor. Acest venin conţine o enzimă numită
lecitinază .
26. Ce fel de lecitinaze Lecitinazele au următoarele caractere:
există? • Lecitinaza A- care desface legătura dintre
acidul gras nesaturat şi glicerol
• Lecitinaza B – care desface legătura dintre
acidul gras de la carbonul 2 al glicerolului
• Lecitinaza C – care desface legătura dintre
glicerol şi acid fosforic
• Lecitinaza D – care desface legătura dintre
acidul fosforic şi colină( baza azotată)
27. Care este activitatea prin- Acţiunea esenţială a lizolecitinelor este activitatea
cipală a lizolecitinelor? hemolizantă .
Această activitate este atenuată de alcool concentrat şi
este oprită de serul antiviperic, care distruge activitatea
lizolecitinelor.
Lizolecitinele micşorează permeabilitatea celulară.
28. Unde au mai fost depista- Lizolecitinele au mai fost depistate în germenii de grâu,
te lizolecitinele? de secară , de orz, hrişcă, în ciuperci şi microorganisme.
29 Care este diferenţa dintre Diferenţa dintre cefaline şi lecitine constă în înlocuirea
cefaline şi lecitine? colinei cu colamină. Deci, cefalinele sunt formate din:
• Glicerol
• Acizi graşi ( de obicei, unul este nesaturat)

3
• Acid fosforic
• Colamina
30. Unde se întâlnesc cefali- Cefalinele se întâlnesc în aceleaşi organe în care se
nele? găsesc şi lecitinele, cele 2 substanţe se găsesc totdeauna
împreună
31. Care sunt caracteristicele Cefalinele sunt:
fizice ale cefalinelor? • Sunt substanţe albe
• Higroscopice
• Sunt insolubile sau greu solubile în metanol şi
etanol – la rece şi piridină, pe când lecitinele
se dizolvă uşor în aceste substanţe
• Sunt albe
• Amorfe
• La aer se închid la culoare
32. Care sunt componentele Serinfosfatidele sunt formate din:
serinfosfatidelor? • Glicerol
• Acizi graşi – 2, din care 1 este nesaturat
• Acid fosforic
• Serină
Serinfosfatidele se găsesc în forma α şi β , ca şi lecitinele.
33. Care este caracteristica Caracteristica este puternic acidă, pentru că în moleculă
serinfosfatidelor? sunt 2 grupări acide
34. Care sunt principalele Serinfosfatidele prezintă următoarele proprietăţi:
caracteristici ale serinfos- • Sunt albe-gălbui
fatidelor? • Higroscopice
• Îşi măresc volumul prin îmbibare cu apă
• Sunt autooxidabile
• Sunt insolubile în acetonă
• Sunt uşor solubile de eter
35. Unde sunt gliceroamino- Aceste substanţe se găsesc în membrane celulare, în
fosfatidele? cloroplaste, mitocondrii, şi reticul endospermatic
36 Ce sunt plasmalogenii? Plasmalogenii sunt lipide complexe, care au , în locul
unui acid gras o aldehidă corespunzătoare acidului gras.
37 Unde se găsesc cel mai Plasmalogenii se găsesc cel mai des în ficat, creier,
des plasmalogenii? măduva osoasă.
38. Cum este formată Sfingolipidele sunt formate din:
molecula de sfingolipide? • Aminoalcool (sfingozina)
• Acid fosforic
• Acid gras ( cerebronic)
39. Unde se găseşte Sfingomielina se găseşte mai ales în teaca mielinică a
sfingomielina? axonilor şi în creier.
Raportul dintre azot şi fosfor este de 2/1
40 Care sunt caracteristicile Sfingomielinele sunt substanţe:
sfingomielinelor? • Albe
• Nehigroscopice
• Amfoteră
• Dau cu apa emulsii stabile
4
• Sunt solubile în metanol cald
• Sunt greu solubile în acetonă
• Sunt optic active
• Dau amfiioni
41. Ce sunt cerebrozidele? Cerebrozidele sunt lipide complexe , formate din:
• Sfingozină
• Acid gras
• Monoglucidă , de obicei galactoză
Acidul gras se leagă, de sfingozină prin legătură amidică ,
iar monoglucida prin legătură glicozidică ( eterică)
42. Unde se găsesc cerebro- Cerebrozidele se găsesc în materia albă din creier, în
zidele? măduva spinării şi microzomi
43. Ce caractere au Cerebrozidele sunt substanţe:
cerebrozidele? • Moi, de consistenţa ceridelor
• Sunt solubile în cloroform, acid acetic
• Sunt insolubile în eteretilic
• Sunt optic active
44 Care sunt principalele ce- Principalele cerebrozide sunt:
rebrozide? • Cerazina (acid lignoceric)
• Cerebrona (acid cerebronic)
• Nervona (acid nervonic)
• Oxinervonic ( acid oxinervonc)
45. Unde s-au mai găsit ce- Cerebrozidele s-au mai găsit şi în ciuperci . Acestea au
rebrozidele? ca monoglucidă glucoza.
Cerebrozidele care s-au găsit în celulele animale au ca
monoglucidă galactoza.
46 Ce sunt gangliozidele? Gangliozidele sunt sfingolipide complexe, formate din
mai multe substanţe, care se găsesc în creier, măduva
spinării şi măduva osoasă.
47. Ce fel de substanţe intră În structura gangliozidelor intră următoarele substanţe:
în structura gangliozidele? • Sfingozină
• Acid gras
• Resturi de glucide (1-3), galactoza, aminoglu-
coza, aminogalactoza, glucoza)
• Acid neuraminic
48. Ce fel de acizi graşi În gangliozide predomină mai ales acizi graşi saturaţi:
predomină în gangliozide • Acid palmitic
• Acid stearic
49. Ce sunt sulfatidele? Sulfatidele sunt lipide complexe, în care se găseşte S.
50. Cum se formează Sulfatidele se formează din cerebrozide, în care este
sulfatidele? esterificată gruparea OH de la carbonul 6 al monoglucidei
de către acidul sulfuric.
51. Unde se găsesc sulfatide- Sulfatidele se găsesc mai ales în creier, dar au fost
le? descoperite şi în cloroplastele plantelor şi în unele alge.