Sunteți pe pagina 1din 30

DIRIGINTELUI DE SPECIALITATE

iN CONSTRUCTII

, '

~I INSTALATII

ME 001-99

2000

Lucrarea a fost avizata de catre

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajiirii Teritoriului ell avizul nr. 114/15.11.1999

(g Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate S.C. COCC®

CONSULTANl'A, ORGANIZARE ~I CIBERNETlCA iN CONSTRUCfII

. , .. ::':'.L:«~.:,. ~:tti;::,_ ... ,,, .. :, ... :_~."2::~.ft""~Xc;;;'~,,;,:-,, "'_:~ • ..:::;o.x"~'~_:::"';;-.;~-_~.}:~:",,.;,,:: - ">~,:.I5.,,;,;;,:""_r'-'" ,- -j- .~""'J:r._-:':';;::"':::-l'

78104 J - Bucuresti, Calea Grivitei 8-10 sector 1

Telefon: +40-01-659.60.25, +40-01-659.29:25; Fa;: +40-01-312.56.41 e-mail: cocc-sa@bx.logicnet.ro

CUPRINS

J Generalitati .

.................... 5

7

II Autorizarca dirigintilor "' .

7

III. Responsabilit3~ile dirig'inti1or . : ,. . ~ ~ - .

A - Responsabili1atile dirigintilor In pel'loada de 7

pregatire a executarii constructici .: .

B - Responsabilitatile dirigintilor in penoada de 1\

executare a constructiei 1 3

C _ Responsabilitatile dirigintilor la receptia 1~lcrariJor .

D - ResponsabiliHi!iJe dirigintilor dupa receptia 13

1a terminarea lucrarilor .

IV Activitatea dirigintilor

....................... 14 ......... ~ ,

1.
2.
.. . 3 .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14

A utorizatia de construire 14

A vize necesare constructiei .

Verificarea tehnica de cal itate a proicctelor 15

17

Licitarea lucrarilor 19

Contractarea lucrarilor 2 I

Sistemui de asigurare a calitatii .

Certificarea de conformitate a caliHitii produselor .: ;~

Verificarea tehnica a mregtstarilor de calitate in timpul cxecuttei

24

Controlul statului in faze detenninante .

25

Verificarea lucrarilor de constructii .

Deoontarea lucrarilor ;~

Receptia lucrarilor 26

Cartea tehnica a constructiei .

V. FORMULARE NECESARE

. 27

................

.. ...... 31

VI. ANEXA eu MODELE DE FORMllLARE

VII. BJBLIOGRAFIE

52

........

_ .

CDn.~oltAnli, Organu.are ~i Obern.!iea in CD.ulructii - COCC a proiectat Ii a oat 1n exploatare

cucenta sistemul infoTma1ic DELTA 20011, care:

raspundc cenntelor ""c;eI8(;lor de proirotarc si de execatie constructii-montaj in elaborarea efertelor econemiee ~i a Intocmirii tuturor documentelor (formularelor) Decesare prezentarii la I;c;talii conform lq:islaJici actuale privind achizstiile publiee, precum Ii a "Normelor mctodologicc" de aplicare a aeestcia

pcrmite prngraDllll'CII, urmarirea ,i decontarea lucrilrilor ereeutate pentru illVestilii, i"dif.rcnl de sursa de finamare, co respectarea ccnditrilor contractual. ~i de legislalie; aplicalw pennite edita",a tptoror ra poart.Ior specifiee I"""rilor d. invoslil;i bugetare ~ e>;lrnbo.ogct,U'C, 'lIpOOCIe de lip utili!"" ;nelusiv fonnuarele lip document pemru prezentarea la licilatii: o rcrt cle p"l fl lutocmitc prin apelares la indicatoarele de ""rme de deviz oditatcin: 1981-19~2, 1992-1996 $i 19')9-2(1(lJ ,i in continua re de COCC, cam 5<UIT elaborate Impreuna ou instilute de ccrcctari ~i I'roi""lilre de spcci ahtate: menriml~1l\ eli i nd icatoa rele elaborate In perioada I '199-200 1 sunt indieatoare de normc de dev;ze,lIli" 19lI1-1982 revizuite I; compiC(aJe la zi cu nonne pentru materiatc ~i tebnologii noi, preeum ii ell unele modifeari la zi ale "nor nonne:

arlicllJia nELlA 2!KKI cste unical in I.rii din punct de vedere al bazei de date nonnative ~i a oodHic[!rii r.,,,,<cIOT, rom este realizata in eoncordanta ell prevederile Uniuni, Europene.

Sistem inform.atic pentru elaborarea ofertelor pentru licitatii, program area, urmlirirea ~i decontarea lucrli.rilor de construcfiimontaj, finantate de stat sao din alte surse

I

I

Allliutim cii cocc cste singurII sodet.l. nhilii"'il "t1d~1 <;I edi'we, '0; difuzeze ~ .:i COllltr<i!llizrzt' neeste 110."'., .11 IIrfll' (""nfrueH,III' I'" c are le-u .,ut ell Melnd. ~i I\ILPTL.

Pc lan!?l indicatoarele de uerme .tJlm!;!e mai SlIS, aplicalia permite ca ulililarorii sil-~, poata crea nonne "rnp~i~ Cit consunun de rcsursc proprii ce 50 constituie in baze de dale norlnalive prcprii uiilizaorului,

lntre ulilizatorj] care folosesc sistemul lJELTA-2000, se pol efcc1ua transferurl automate de dote (selec!i,i de dcvize, de obieete, [I investitic sau se Ioopi de inv.stitiil prin procedeul exporlliLnport fome rapid, . Sistemul DEl.l1!.lOOO are programele elaborate in limbajul Vilual Bal;' (versiuaea 6.0), bazele de dale gesuonate ,c u SQL S",:,'cr 7.U Ii I'Oll1" fi cxp loatal pe calculatoare com P"~ bi le 18 M, monopost soo' in !'ejea, penuu utilizatori cu W!llJuWS 95, W;ooows 98, Window, NT 4,0 sau Windows 200(l,

Sistemu] DELTA 2000 n ec esita unnatcarea confit;ura!ie minima necesara: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 M1Iz: J2 Mb RAM; HDD,IGB, rUD 3,5', CD-ROM, imprimanta MIA) (recomanddlll, PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz. 64 Mh RAM ~i Monitor IS").

Sistellllll nt;I.:rA 2000 este rcallI-at in cOllformitatc I~II prevederile ruprillsr in OrdonanlJl de 1f'1!enlli II!. WIZOOI l)t'i"i"d sthiziliile publice Ilent ru se rv ieii, proiedar,' ~i Ivn;;r;'

Socictaea JlO"dSlJii >sigur. prin contract instnlarea, insmrirea ~ asi.tmla tehnica la sediul beneficiarului. Prctul de buzd pemru sistemul inlormalic DEI,TA 2000 este de 700 S, rar. TVA, la care se adaUg/i contravaloarea dlverselur .. rvicii,

. ~en 1m. tj rmcle • core au cum paral de la COCC ~ersiunel a otertoarii D liLT A. pretu tile vo r Ii sla h, hIe p rID n egoa" ... d irl'l:ti.

r", ",eme,,",,, In rUnClie de n1~rimca socielal;lor cOIDIli'ciale (n"miir de ""rsOflaJ, dotare i,nfarm.liea etc,), p",!urilc pal dCl'tni D,,!!otiabile

I. GENERALITATI

1. Scop si necesitate

Dirigintele de specialitate, ca reprezentant al investitorului, este unul din factori i importanti care contribuie la realizarea lucrari lor de constructi i eu respectarea cerintelor de calitate ~i lllcadrarea in termenele si valorile stabilite in contractu) de executie.

Desi existenta functiei de diriginte de santier are traditie la noi In tara, pentru mentinerea unu i n ivel minim profesional al aces1ora, M LIlA T a instituit autorizarea lor de catre ISCLPUAT.

Interesul invesritorilor este ea sa foloseasca diriginri de specialitate atestati si cu pregatire profesionala ridicata ea garantie pentru protejarea intereselor lui referitoare la investitie.

Scopul acestei lucrari este de a prezenta un cadru general al principalelor activitati pe care le defasoara dirigintele din punct de vederc tehnic, al calitatii ~i legislativ, in aceasta editie sunt actualizate regulamentele ~i norrnativele tehnice aferente activit.atii dirigintelui. Pentru verificarea tehnica calitativa a lucriirilor urmeaza sa se elaboreze cfite un manual aI dirigintelui pentru fiecare domeniu de autorizare,

2. Pozitia ~i relatiile functionale

Dirigintele de specialitate ll reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.

EI poate activa in cadrul unei societati de consultants sau ca persoana fizica independenta angajata prin contract de catre investitor.

Atributiile care li revin acestuia fata de investitor rezulta din contractul (de consultants) incheiat tntre cele doua parti prin clauzelc cuprinse in aeesta .

Dirigintele de specialitate raspunde fata de organele abilltate ale statulul. pentru executia conforma cu proiectul §i cu reglernentarile tehnice in vigoare.

In relatie cu producdtoril, antreprenorii ~'j fumlzorii acticneaza impartial, obiectiv, de pe 0 pozitie de independenta.

3_ Principii generale de comportare etica ~i profesiollala

Activitatea dirigintelui de specialitate este condusa .de catcva principii generale:

II independenta - ca persoana fizica sau juridica - atiit talii de investitor cat ~i fala de antreprenori, furnizoJi ~i proiectanti. Aceasta indepcndenta define~te compatibilitatea persoanelor fizice ~i juridice ell prcvederile legii concuren~ej ~j a legii privind combaterea collcuren~ej ncloiale, Trcbuie ea dirigintele sa 1111 accepte niei un fel de favor care sa-I deturneze de la iuarea unci hotftn'iricorecte, ~i care sa

5

nu serveasca intereselor investitorului. De asernenea, nu trebuie sa fie implicat in activitati care sa se suprapuna co cea de diriginte ca persoana independenta;

1:1 profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de specialitate ~i prin practica care sa dea incredere in desfasurarea activitatii cat ~i autorizatie MU'AT;

1:1 fidelitate - I~l!a de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului ~j duratci de executic. Fidelitatea se exprima prin angajamentul sau de a actiona in numclc si pentru apararea intereselor investitiei;

1:1 respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelelor, instructiunilor .'}i normelor telmice in vigoare;

):I pastrarea dernnitatii ~i reputatiei profesiei de diriginte de specialitate, indiferent de conjunctura situatiilor sau a presiunilor la care acesta poate fi expus; tl neacceptarea de contracte pentru care nu are calificarea ~i cornpetenta necesara;

tl practicarea activitatii de dirigentie numai pe baza de contract;

tl actualizarea continua a cunostintelor profesionale in concordanta Cll progresul rehnologic ;;i legislativ.

6

II. AUTORIZAREA DIRIGINTILOR

Autorizarea dirigintilor de specialitate se face de catre lnspectia de Stat in Constructii pentru Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului conform procedurii privind autorizarea dirigintilo» de santier aprobata prin Ordinul MLPAT nr. 31fN12.10.1995 ~i nu implica transferul de responsabilitati de la persoana autorizata la organismul de autorizare,

Autorizarea special istilor care efectuesza 0 activitate de dirigentie este obligatorie atat pentru verificarca executiei constructiilor noi d\t ~i pentru lucrarile de interventie "in limp (reparare, reconstructie, consolidate, modificare, transformare, reabilitare),

Autorizarca dirigintilor de specialitate se face pentru constructiile ~i

instalatiile aferente acestora, astfel:

a) pe domenii de activitate;

b) in functie de categoria de ienportanta a construtiei,

Domeniile de activitate pentru care se autorizeaza dirigintii de specialitate sunt: }> Constructii civile, industriale, agrozootehnice ~i miniere de suprafata;

}> Constructii rutiere, drurnuri, poduri, cai ferate, tunele ~i piste de aviatie; }> Constructii si amenajari hidrotehnice, inclusiv porturi ~i platforme marine; }> Constructii energetice;

}> Constructii pentru lm bunatatiri funciare; };> Constructii pentru telecornunicatii;

};> Constructii edilitare §j de gospodarie comunala ~i instalatiile aferente acestora; };> Monumente si ansambluri istoriee, arheologice, de arhitectura sall cultura;

}> Instalatii aferente constructiilor.

Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, in unul sau mai multe din aceste domenii sau una sal! mai multe specializari din cadrul unui domeniu.

Autorizatia se obtine in urrna promovarii examenului de autorizare sustinut in fata comisiei de autorizare din cadruIISCLPUAT .

. Pentru fiecare dorneniu de autorizare este prezentata, la sTar~itul lucrarii, bibliografia necesara pentru sustinerca exarnenului de autorizare.

Categoritle de importollrii pentru care se Olltorizeazii dirigill(ii de specialiiate su fit:

• Constructii de importanta exceptionala (A);

• Constructii de importanta deosebita (B);

• Constructii de importanta norrnala (C);

• Consrructii de importanta redusa (D), cu exceptia cladirilor de locuinte parter sau P+ 1 E si anexele gospodaresti situate in mediu rural ~i in sate Ie ee apartin oraselor, precum si constructiilor provizorii, la care utilizarea de diriginti de specialitate cste facultativa,

7

Autorizarea dirigintilor da dreptul acestora de a exercita verificarea lucrarilor pentru constructii avand categoria de importanta pentru care au obtinut autorizarea, precum ~i pentru toare constructiilor de categorie de importanta inferioare categoriei respective.

Categoria de imporranta a unui obiect de investitle se stabileste de catre proiectant, la cere-rea investitorului, In cazul constructiilor noi, sau a proprietarului, In cazul constructiilor existente, atunci cand este necesar (lucrari de interventii, etc.), Mctodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor a fast aprobata prin Ordinul MLPAT nr, 311N/2.l0.1995 §i publicata in Buletinul Constructiilor or. 4/1996.

Pentru fiecarc constructie se stabileste 0 singura categorie de importanta §j aceasta va f inscrisa In toate documentele tehnice privind constructia (autorizatia de construire, proiectul de exccutie, cartea tehnica a constructiei, documentele de asigurare etc.).

Categoria de importanta stabilita pentru 0 constructie nu se va modifica dacat la schimbarea destinatiei sau 'in alte conditii care impun aceasta, prin documentatii motivate.

lnvestitorii sau proprietarii pot sa prevada prin clauze contractu ale cu prciecrantii cerinte supcrioare celor corespunzatoare categoriei de importanta a constructiei,

8

III. RESPONSABILITATILE DIRIGINTILOR

, ,

Dirigintele de specialitate raspunde fata de cei pe care li reprezinta pentru asigllrarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii,

Dirigin!ii de specialitate i~i cxercita atributiile In perioadele de: '

-~ pregatire a executarii lucrarilor;

~ executarc a lucrarilcr;

~ receprie a lucrarilor;

};> dupa receptia la tenninarea lucrarilor, p:'lnaJa receptia finala,

Atributiile dirigintelui prezentate In aceasta lucrare nu sun! I imitative. dirigintele de specialitate putand participa in calitate de reprezentant al investitorului In toatc fazele privind conceperea, proieciarea si realizarea constructiilor in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoarc si a contractului sau atributiilor functionale stabilite cu beneficiarul pentru care efectueaza activitatea de dirigentie de specialitate.

A) Responsabilitatile dirigintilor in perioada de pregatire a executarii lucrarilor

Responsabilitatile dirigintelui in perioada de pregatire a executarii lucrarilor sunt:

I. Verifica existenta autorizatiei de construire, prccum ~i indeplinirea conditiilor legale prevazure de aceasta (Legea 5011991 si actualizata in 1997).

Investitorul are obligatia sa obtina acordurile si avizele necesare ~i autorizatia de construire (Legea nr. 10/1995 art. 2I.b).

Documentatia pentru eliberarea autorizatiei de construire coniine urmatoarele piese (Legea nr. 50/1991 art. 5 ~i 6):

~Cererea de eliberare a autorizatiei de construire;

};>Cel1ificatui de urbanism, em is de organele in drept; certificatul de urbanism trebuie sa cuprinda clemente privind regimul juridic, economic ~i tehnic al

terenurilor ~i constructiilor; •

};> Proiectu I construct ie i (I' A C - pro i eel pentru autorizat ia de constru i re), d in care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva, funcrionala ~i infatisarea constructiei, intocmite la 0 scara ccnvenabila de catre un proiectant autorizat;

};> Dovada titlului solicitantului asupra terenului;

>-Avizele legale necesare, solicitate in certificatul dc urbanism.

2. V erifica corespondenta dintre prevederi Ie autorizatiei ~i cele ale proiectului,

Proieclul pentru executarea constructiei confine, pe langa proiectul pentru autorizatia de construire (PAC) care se inainteaza organelor autoritatii locale pentru obtincrca autorizatiei de construire, ~i docurnentatia la fazele I'T ~i DDE .

. 3. Studiaza proiectul, caietele de sarcin i, tehnologiile ~i proceduri le prevazutc pen tru real i zarea constructi i lor.

4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea accstora,

9

5. Controlcaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre veri fica tori atestati pentru ceri n !ele stabi 1 j te pri n Legea 10/1995,

Verificarile de la puncrele 3-5 se refera la proiectele pentru constructiile definitive ~i provizorii, precum ~i lucrarile de mcdernizare, modificarc, transfomlarc, consolidare, reparatii si de 1mbunala(irc a terenului de fundare, cu exceptia cladirilor pentru locuinte parter ~i P+I~i anexele gospodaresti situate in mediu rural ~i in satele ce apartin oraselor (conform art.Z din Legea 1011995).

Construc]i ile provizorii care sprij ina sau iniccuiesc temporar 0 constructie definitiva sau piirti ale acesteia se incadreaza in categoria de importanta a constructici definitive pc care 0 sprijina sau 0 inlocuiesc temporar.

Proprictari i, investitorii sau administrarorii constructiilor vor incheia contract distinct pentru veriticarea tehnica de calitate a proiecteior cu verificatori de proiecte atcstati.

6. Veri fica existents In proiect a prevedcrii fazelor determinante ~i a programului de control at proiectantului.

7. Dupa caz, participa la prcgatirea licitatiiior pentru executarea lucrarilor,

8. Participii la elaborarea contracteJor $i raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate.

in contract se vor inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiei, corespunzator categoriei de importanta, precum ~i garantiile materiale

~i alte prevederi care sa conduca la realizarea acestor clauze. .

in contractu] de antrcpriza nu se pot inscrie niveluri ~i cerinte de ealitate inferioare celor prevazute de reglernentarile in vigoare.

Ambelc parti contractante trebuie sa exarnineze contractu! propus pentru a se asigura ca inteleg conditiile referitoare la calitate $1 ca aceste conditli sunt reciproc acceptabi!c, luand in considerate totodata ~i factorii economici $i riscurile care apar in siruatiile respective,

9. Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bomele de reper precizate de proiectant.

La predarca-preluarea amplasamentului participa reprczentan]i ai

investitorului, proiectantului, executantului si, in situatii speciale, RENEL. ROMGAZ, RGA, ROMTELECOM ~i alti furnizori de utilitati.

Convocarea este facuta de dirigintele de santier. '

Se incheie procesul- verbal dc predare a amplasamentului ~i se semneaza de tali cei convocati,

10. Participa impreuna ell proiectantul $i executantul la trasarea generals a construe! i e i. As i sta I a trasarea ~ i materi a I izarea pri ne i pale lor borne de referi n!Ii, a cailor de acces ~i a limitelor terenului pus la dispczitia antreprenorului ~i la materializarea coteinr de nivel in imediata apropiere a terenului.

Dispunc marcarca si protejarea borne lor de reper ale constructici,

11. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier. Verificii valorile prevazute pentru organizarea de santier, estimate de

proiectantprocenlual rata de valorile Iucrarilor care trebuie sa cuprinda (conform

10

H.G. ilL. 376/1994 - Metodologia de elaborate a devizului general pentru

obiectivele de investitii): , .~ , ...' ...

• Cheltuieli necesare eontractantulUl In vcderea cream .condl1l1lor de

desfasurarea activitfllii de construc\ii-montaj; ..

• ;raxe pentru obtinerea autorizajieidc construire provizorie a lucranlor.d~ organizare de ~ant.ier, taxe de amplasament, intreruperea clrculatl~l, contracte cu RENE!., unitati de salubrizare.

B) Rcsponsabilitiifilc'diriginfilorin perioad~ de executare a luctal-ilor Rcsponsabilita!ilc dirigintelui in perioada de executare a 11Icr~rilor sunt. 1. rmareste realizarea constructiei 'in conformitate cu prevederlle contractu lUI,

a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementlui lor tehnice in vigoare. .

·Principalele reglementiixi tchniee necesare a fi consultate pentru aceasta

activitate sunt prezentate la sfiir~isullucriiri!, ca bibliografie. _ ."

. 2. Veri fica respecrarea tehnologiilor de .executic, in vederea as.guraru

nivclului calitativ prcva,wI in docul11entatia tehnica, in contract ;;1 in norrnele

tehnice in vigoare.

3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care

reglcmcntari Ie tehnicc au .prevederi in, acest sens, ' '. ..

Pentru meseriile de instalator (gaze, electrice, apa-canal), sudori, macaragn,

legatori de sarcina Sf folosesc muncitori autorizali.. .

~ 4. Efectlleaza verificarile prevazute in normele tehnice ~l semneaza

docurnentele i.ntoclU ite ca urrnare a veri ficari lor. ,

Oirigintele verificii: .

-,. procese verbale de receptie calitativa a materialelor;

);- certificatele de calitate ale materialelor;

);- declaratiilc de conforrnitate a calitatii materialelor;

);- rapoartele de neconformitate; __. _ . . _ );> participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categ~m de lucrari ~I sernneaza

_procese verbale de receptie calitativa impreunii C~I constru~toruL A •

5. Participii la· verificarea in fazele determinante ~I la mtocmrrea

proceselor-verbale de lucrari ascunse. .'

La receptia in fazele deterrninante, dupa caz, tr:bUle con vocal ~l

reprezentantul lCLI'UA T din teritoriu, Convocarea se face de catre executant,

Machetele proceselor verbale folosite in activitatea de C+1\r1 sunt prezentate

in anexa cu formulare, '.

. 6. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele lltiiizate (exlstc~ta

documentelor de atestare a ealitatii, corespondcnta calitatii acestora cu prevedenle

din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte). . . .

. Matcrialele vor avea calitatea prevazuta in standarde si agrementele te~nl,ce

prevazute in documentatia de executie. in cazul in care se ?revad caractefl~t~cl superioare celor din normelc tehnice se solicita lncercarile !i1 deterrn inarile

prevazute in caietele de sarcini,

II

Constructoru! va asigura, la cerere, rnanopera, jllstrument~le, utilajeJe ~i materialele necesare pentru exarninarea, masurarea ~i testarea lucrarilor,

Costul probe lor ~i incercarilor va f suportat de constructor, daca acest lucru este prevazut in contract, iar in caz contrar cheltuielile sunt suportate de investitor,

7. lnterzice utilizarea de rnateriale, semifabricate ~i prefabricate necorespunzatoare sau rara certificate de calitate, rara agrement tehnic pentru materialele nerraditionale sau din import sau lara declaratie de conformitate a calitatii,

8. lnterzice util izarea de tehnologii noi, rara agrement tehnic,

9. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini ~i normativelor in vigoare precum si a clauzelor contractuale speciale

1 O. Urrnareste executarea lucrarilor pe tOI parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitariv.

11. Cere exccutantului, dupa caz; sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate nccorespunzator ~i refacerea lor nurnai In baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de veri fi catoru I de proiecte atestat MLI' AT.

12. Transmite proiectantufui pentru solulionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precurn ~i ale altor participanri la realizarea construcpei privind neconformita!ile ~j neconcordantele aparute pe pareursul executiei,

13. Verifies respectarea cerinrelor stabihte de Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructi i in cazul efectuan i de rnodificari ale documentariai sal! adoptarii de noi solutii care schirnba conditiile initiate. Avizeaza dispozitiile de santier ernise de proiectanr Urmareste respectarea intocmai de catre executant a masurilor dispuse de proiectanr sau de organele abilitate,

14. Efecrueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate.

In cali tale de irnputernicit al investitorului verifica situatiile de plata aferenre lucrarilor real executate cuprinse in devizele oferta anexe la contract (arar din punct de vedere al articolelor cat ~i al cantitatilor din articol). Verificarile au la baza ata~amentele intocrnite in timpuJ executiei, dupa caz, facturile pentru materialele puse in opera, documentele doveditoare pentru tarifele de 'rnanopera, transport ~j utilaje.

15. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitarii la executanr.

16. Preia documentele de la executant ~j proiectant ~i cornpleteaza cartea tehnica a construcne: ell toate documentele prevazute de reglernentarile legale

17. Urmareste dezafectarea Iucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia.

20. Asigura implementarea unui sistem propriu de asigurare a calitatii de catre in vestito r in acti vitati Ie ce pri vesc rea I i zarea const ructiilor pentru care presteaza activitatea de diriginre de specialitate.

Ras underile dirigintilor la receptia lucrarilor ..

C) C:misia de receptie se constituie ~i i~i desfasoara actrvrtatea conform H.G.

273/1994. . I -'1 sunt:

R- underile dirigintelui la receppa ucran or. , .. "

a~p . i a la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptl~1 ~I mtocrneste

I. artie ~., zi ia membrilor comisiei de recepne doeumentel.e

aetele de receptre: pu~e ~~ dlSPO !. .: ·0 are a calitatii pe timpul derularii

dovcdiw.are al: ~ctivlta~ll de urm.~met:~n~~I;u~laborate d~ proiectanl pusc la executiei lucrarilor, doc.umenta'd"le I . docurnentatii elaborate conform

dispozitia constructorului, alte ocumen e ~I , .

legislatiei in vigoare, bl I r constatate sau recornandate de cornisia

2. Urmareste rezolvarea p~o eldne 0 t l' r de aducere la indepl inire a

de receptie; urmareste intocmirea .ocumen e 0

masurilor. impu~e de ~omisl i~/de.lrecetPllel· j actele de receptie, documentatia tehnica

3. Preda mvesutoru UI uti rza oru U ..' • .

~i economica a constructiei impreuna eu cartea tehnica a construcuei. .

D) Riispullderile dirigintilor de specialitat~ In pe~ioada dintre

e tia la terminarea lucrarilor ~i recepua finala .. _

ree POUPli. receptia Ia terrninarea l~cn'jrilor, dirigintel~ ~e s~ea~la~:at~e~~;;:e~:: rezotvarea rernedierilor cupnnse In anexa procesu UI ver .

'1 ' I It 90 zile de la acceptarea acesteia.

tcrminarealucnlTl or, m ce m,u ,_ bligatiile contractuaJe, dirigintele are

Daca executantul nu I~I respect a 0 I ,

. , ie in clauzele contractuale.

obligatia de a-I soma pentru.a se IIlSc:le; I i 0 ~otificare eu privire la dcficientele

Dirigintele va transrmte execu an u u . cutantul trebuie sa Ie

• • . d de garanue ?I pe care exe

care au aparut 1fJ penoa a, " datorat nerespectarii clauzelor

remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au .

contractuale de catre executant. .. . . C t hnica a

de santier preda artea e

Dupa recep[ia finala, dirigintele ~

constructiei detinatorului legal.

IV. ACTIVITATEA DIRIGINTILOR

1. Autorizatia de construire

Autorizaria de construire sc elibcreaza de catre Consilii'e Judetene sau prirnarii, dupa eaz, in functie de arnplasarea geografica a investitiei, de irnportanta lucrsrii si tipurile de construct ii, cu respectarea.documentariilor de urbanism ~i

amenajarea teritoriului. _ _ ' '.

· Cererea pentru el iberarea aulorizaliei de construire va f insotira de certificatul de urbanism emis de unitali Ie ~dmi nistratiei pub lice mentionate mai sus. Prin certificatul de urbanism se fac cunoscute solicitantului "elcmentele privind regirnul juridic, economic ~i tehnic .al terenurilor ~i ccnstrucriilor.

Conditiile ce trebuie indeplinite ciH ;;i' documentatia nccesara eliberarii autorizatiei de construire sunt stabilite de Legca 50! 1991 republicata In anul 1997 in Monitorul Oficial nr. 3 din 13 ianuarie 1997,

Perioada de valabilitate a autorizatiei de construire este intervalul de limp in intcriorul caruia esre obligatorie inceperea lucrarilor autorizate, Aceasta nu poate depasi 12 luni de la emiterea autorizatiei, Neinceperea lucrarilor In intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabnitatii autorizatiei.

Dura/a executarii lucriirilor se stahileste de catre emitentul autorizatiei pe

baza datclcrinscrise in cererea pentru el iberarea autorizatiei de construire. .

2. Avize oecesare constructiel

I. A viz geotehnic (pentru constructii complcxe)

? A vile de lafurnizorii de utilitari care asigura functionarea constructiei:

.' alimentare cu apa;canalizare;

alirnentare eu energie electrica; alimentare cu energie termica; gaze;

te I ecom un icat i i; drum uri s.a,3. A vize ale veri ficatori lor de proiecte atestati privind verlficarea prolectulut, referitoare la rcalizarea cerintelor de performanta ale constructiilor, pentru:rezistenta ~j stabil itate; siguranta in exploatare; siguranta la foe;

sanatatea on men i lor ~i protect ia med i ul u i;

izolajie termica, hidrofuga sieconomia de energie proiectia impotriva zgomotului.4. Avize specifice amptasiirii construcnci conform reglernentarilor in vigoare, dupa caz de la:

• Comisa Nationals a Monumentelor, Ansamblurilor ~i Siturilor

lstoricc;

• Ministerul Apararii Nationale:

• Ministerul Mediului;

• Minsterul de Interne (pompieri);

• Departamentul pentru Urbanism ~i Arnenajarea Teritoriulu i;

• Ministerul Comertului si Turismului, s.a. (sau de la organele teritoriale ale acestora.Tmputernicite in acest scop).

5. A vize spectflce functioniirii constructiei, dupa caz, de la:

• Ministerul Mediului;

• Ministerul Sanatatii;

• Ministerul lndustriei ~i Comertului;

• Minsterul de Interne (pornpieri) (sau de la organele teritoriale ale acestora, imputernicite 111 aces! scop),

6. AJlize de ocupare t1e.finith'ii sau femporarli a unor terenuri di n domeniul

public sau privat, pentru:

• alei de acces;

• racorduri si bransamente de retele edilitare;

• lucrari de calcane s.a.

7. Aile avize specificate in certi ficatul de urbanism.

3. Verificarea tehnidi de calitate a proiectelor

Verificarea proiectelor pentru constructii si instalatii aferente se face de catre special i~li i verificatori de proiecte atesra]i MLPAT, pentru cerintelc escntiale prevazute in Legea 1011995, diferentiat, in functie de categoria de irnportanta a constructiei. Ceriruele esentiale prevazutc de Legea J Oil 995 privi nd calitatea In constructii sunt:

j;;> A Rezistenta ~i stabilitate y B Siguranta in exploatare » C Siguranta la foe

~ D Igiena, sanatatea oamenilor. refacerea ~i protcctia mediului ,. E lzolatie termica, hidrofuga ~i economie de energie

,. F Protectie impotriva zgomotului

Veri ficarea tehn ica de calitate a proicctelor se face de catre verificatori specialisti atestati MLPAT conform HG nr.925/28.11.199S_

Constructii ce se verified

Proiectantii vor preciza in proiectelc pe care Ie elaboreaza cerintele pe care aces tea trcbuie sa Ie indeplineasca pentru ea investitorul sa poata apela din timp la specialistii verificatori de proieete atestati.

Verificarea la cerinta "Rezistenta ~i stabilitate" este obligatorie pentru toate constructiile, eu exceptia cladirilor de locuinte parter sau P-t I si anexele gospodaresti situate IJl mediu rural ;;i tn sate!ece apartin oraselor, precum ~i const ru qi i lor provi zori i.

Indifcrent de categoria de importanta a constructiei, este ob!igatorie verificarea la reate cerintele pentru:

, Cladiri de locuit cu peste P+ I etaje, cladiri de invatamant, sanatate, turism sau care adapostesc aglornerari de persoane;

);> Constructii indusrriale in care se desfasoara procese tehnologice sau se depoziteaza substante ee pot pune in pericol siguranta ~i sanatarea personalului propriu sau a colectivitatilor invecinate.

Documente ce .I'e verifica

Sunt supuse veriflcarii tehnice urrnatoarele documentatii:

;. docurnentatia tehnica de proicctare necesars obtinerii autorizatiei de consrruire;

Y documentatiile tehnice si detalii Ie ~ de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini necesare pentru executie,

Verificarea tchnica a documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de construire, in cazul cand IlU contine detaiii de exeeutie,' nu sc po ate substitui veri ficarii tehnice a acestora,

lnvestitorul, prciectantul si constructorul raspund, potrivit legii, pentru supunerea Ia verificare a lntregului proiect ~i pentru modificarile efectuate rara acceptul veri ficatorului tehnic, dad! prin aceasra se afecteaza calitatea constructiei,

Deoarece legislatia perm ite ca pentru obtinerea autorizatiei de construire sa Sf prezinte 0 documentatie fam detalii de executie, starnpila verificatorului atestat aplicata pc documentatia de prciectare nu l! scuteste pe investitor sa prezinte pentru ve~ifieare documentatiala fazele PT ~i DOE inaintea Iransmiterii ei spre executie, In cazuri le speciale, cand dccurnentatia pentru obtinerea auterizatiei de construire se prezinta la nivel de detalii de cxecutie -gau la constructiile de

importanta redusa, verificarea finala se face la aceasta faza. '

Verificarea unui proiect se va atribui de regula aceluiasi verificator atestat. Verificatorul de proiccte atcstat va efectua verificari numai pentru cerintele

~i ill specialitatile in care a fost atestat. .

in cazurile III care verificatorul atestat constata ca documentatia prezentata nu cuprinde toare elernenrcle necesare penrru a permite verificarea, va sesiza investitorul, stabilind un termen pentru prirnirea completarilor. in caz de nepredare a cornpletarilor [a tenneh,verificatorul va restitui investitorului intreaga docu mentatie,

16

Rezultate ale verificarii

Verificarea unui proiect la ccrintele impuse de Lcgca 10/1995 seincheie cu: ~ referatul de verificare in!oemit, semnat ~i stampilat de verificaror;

~ stampilarea notelor de calcul ~i a listingurilor de la calculator;

);> stampilarea tuturor plansclor in copie pe hiirtie ozalit sau xerox a proiectului ~j a mernoriului;

~ starnpilarea caietului de sarcini,

4. Licitarea lucrarilor

in acest subcapi to 1 sunt prezentate aspectc I e re feri toare I a I icitarea I ucrarilor in care poate fi implicat dirigintele de specialitate, in functic de clauzelc contractu lui dintre investitor ~i diriginte.

La investitiilc care nu sunt din bani publici, .organizarea, modul de desfasurare ~i adjudecarea licitatiilor se face dupa conditiile impuse de investitor (consiliat de un consultant - persoana fizica sau juridica),

Licitarea lucrarilor publice se face conform ordlnului com/III al M F ~i M LPA T fir. 784134 Nil 3,04. 1998 ~ i a mod i ficari i aprobate pri n ordi 11111 comu n af MF ~; MLPAT fir. 55315367 NN/31.05,1999, in cadrul acesta, diriginrele de specialitate urrnaresre realizarea unor cerinte ca:

;;. simplificarca proeedurii de analiza privind indeplinirea conditiiler de calificare ~i selectie a of ertan til or;

j;> stabilirea unor praguri minirne de calificare apreciate prin expericrua generals, experienta In lucrari similare ~i prin capacitaiea financiara la zi.

;. cresterea responsabilitatii investitorului pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea licitatiei care se poate face prin personal propriu sau printr-o societate de specialitate angajata de acesta.

Licitatiile pot f de mai rnulte feluri:

, Lieitatie publica deschisa cu preselectie; :» l.icitatie publica deschisa Tara preselectie; ~ Liciratie publica restransa:

~ Cerere de oferta de pret,

a) Procedura de licitatie publica descllisii eli preselectie se desfasoara in doua etape:

Preseleciia - la aceasta participa toti contractantii interesati care raspund anuntului publicitar ~i care transmit documentele de preselectie;

Selectia - la aceasta participa nurnai contractantii preselectionati, care raspund sc~isorii de invitare la licitatic (etapa II) ~i tuturor conditiilor de participare ~i cali licare.

b) Procedura de licitatie publica deschis« lara preselectie se desfasoara intr-o singura etapa. Pot participa tori contractanni care raspund conditiilor de participate ~i criteriilor de cal ificare.

17

c) Procedure de licito{ie publicii restrans«, se aplica cu titlu de exceptie, pentru investitiile care pot fi executate de un nurnar restrans de executanti precum

~i pentru investitiile cu caractet secret. '

d) Procedura cererii de ofertii de pre! se aplica pentru achizitia investitiilor ale carer valori totale actualizate nu depasesc cuanrurnul valoric pentru care este obligatorie organizarca unci licitatii.

Pentru organizarea I icitatiei, investitorul elaboreaza documentatia de

licitatie pe care 0 pune la d ispoziria contractanti lor pentru intocm irea ofertel~r.

Continutul cadru al documenrclor de Iicitatie sunt:

Documente pentru calificarea $i seiecti« contructamilor I. Publicitatea:

Anuntul publicitar si/sau invitaua de participare la licitatie vor cuprinde date privind: investitorul, organizatorul licitatiei, obiectul licitatiei, loeul, data ~i pretul de procurare a documentelor de licitatie: data, ora :;;i locul de depunere a ofertelor; data, ora ;;i locul deschiderii licitatiei, precum si plafoanele de calificare;

2. lnstructiuni peritru contractanti:

• lista documenrelor;

in formatii generale referitoare la investitie; descrierea sintetica ainvestitiei:

informati i financiare (sursele de finantare): cerinte impuse de investitor privind forma de contract; precizari referitoare la autorizatii, inregisrrari, taxe, asigurari; inforrnatii privind calificarea of ertan til or (exarninare, selcctare, puncta] etc.); data, ora lirnita si adrcsa de depunere a documentelor;

semnarurile ~i parafele necesare pe documentcle de calificare;

Documente pentru ofertare

a) lnstructiuni pentru ofertanti, referitoare fa:

forma de prezentare a garantiei pentru oferta depusa ~i a garantiei de buna cxecutie prezentarea ofertei pe sectiuni, capitole si catcgorii de lucrari

valabilitatea preturilor pentru rnaterialele folosite

modul de prezentare a valori i ofertei

pericada de valabilitate a ofertelor

termene pentru receptii partiale, pe etape ~i perioade rnodul de cornpletare si semnare a contractu lui examinarea, selectarea, evaluarea ofertelor

data, ora limita ~i adresa de depunere a ofertelor conditi! de retragere a ofertei

sernnaturile ~i parafele necesare pe documeniele ofertei

procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul ~i conditiile deprezentare modul de notificare a investitorului carre contractanti privind adjudecarea e xecu lie i I ucrari lor

calendarul desfasurarii licitatiei

18

b) Proiectul tehnic

• parlile scrise .

* descrierea generala a lucrarilor

" caietele de sarcini

" centraiizatotul obiectelor pentru obiectivul supus licitatiei

• centralizatoarele catcgoriilor de lucrari ale obiectelor

• listele ell cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari listelc cu cantitajile de utilaje ~i echipamente tehnologicc

• fi sele tehn ice , .

" graficul general de realizare a construC\lel

• liiir{ de de-senate ,

* proiectultehnic - planse . . ..

c) Conditii de contractare a lucrarilor privind executarea invesunci

Dupa dcsemnarea ofertei castigatoare ~i intocmirea hotarani de desemnare.a ofertei eii~tiga!Oarc, investitorul lncredintcaza Gii~tigatorului ~~ntra~tul de execu~le al investitiei, Rezultatul licitatiei se comunica tuturor participamilor la licitatie. Contraeta'lltilor necastigatori Ii se vor cornunica rnotivelc pentru car~ nu au fost sclectionati sau pentru care le-au fost respinse ofertcle ca necorespunzatoare.

5. Contractarca lucrarilor

Contractele sunt de mai multe tipuri:

';;. contract la cheie. se ineheie intre investitor ;;i antrcprenorul general pentru

realizarea completa a unei investitii; .

~. contract global, se incheie intre investitor pc de 0 parte ~I antreprenorul general ~i furnizorul general pentru realizarea In alls~mblu a investitiei,

acestia avand dreptul sa incheie contracte de subantrep~lza; . . " "

~ contracte separate. se lncheie intre investitor ~l ~nal multi antreprenon I~ cazul in care investitorul are posibilitati limitate '$1 succcsivc de finantare ~I

are capacitatea tchnica necesara;

- he: A t rul (sau furnizorul) general ~i

~ subcontractul, se me ele mtre tin rcpreno

antreprenorii (sau furnizorii) de specialitate.

Contractul include si fac parte din acesta:

• Formularul de contract;

• Conditii generale de contractare;

• Conditii suplimentare de contractare;

• Conditii speciale de contractare; _

• Oferta, formularu] de oferta ~i anexa la formuiarul de oferta;

• Centralizatorul valerie pe categorii de lucrari;

• Caietelc de sarcini;

• Plansele;

• Graficele de executie;

• AIle documenteconvcnite intre parti In faza de negoeierc.

19

': C(mlra~'/1I1 in(:heiat tntre investitor ~i antreprenor se prevdd:

• data rncepern lucrarilor;

• data terminarii lucrarilor:

• conditiile de acordare ~i ~ambursare a avansului;

• perioada de garantie;

• conditii de constituire ~i de restituire a garantiei de buna executie:

• condiui de plata a lucrarilor exeeutatc;' . ,

penalizarile pentru nerealizarea obligatiilor contractuale:

• cazurile in care se accepts sau nu eventualele rnodificari de preturi aparute pe

parcursul executarii Iucrarilor de constructii; ,

rrnpunerea de termcne corelate cu punerea in functi une a investitiei pentru executarea I.ucrarilor de. retcle exterioare electrice, telefoane, gaze, apa etc., pentr.u.~a o.bl~CtIVlll sa alba asigurate la timp utilitatile pe solutie definitiva;

• conditii referitoare la asigurarea calitatii lucrari lor cu respectarea cerintelor din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si a nivelului calitatii mentionat

in proiect, '

Referitor ta documentatia de executie:

Docurnentatia necesara peruru executarea lucrarilor contractate va f pusa de inve.s~itor, lara plata, la dispozitia antreprenorulu i, in patru exernplare, la termenele stabilite prm graficul de realizare a investiti] 101". Un exemplar din docurnentatia predara antreprenorului va fi lin uta de acesta la dispozine pentru consultare de carrc f.C.L.P.U.A.T. sal! de catre persoane autorizate de investitor, la cere rea acestora,

Natura ~i volurnul lucrarilor se precizeaza in anexele contractuiui.

Desenele, calculele, veri ficarile calculelor, caierele de masurarori ~i alte documente pe care executantul trebuie sa Ie intocmeasca sau care sunt cerute de proiectant, vor II puse la dispozitia acestuia de catre cxecutant la termenelc precizate "in anexele contracteior,

AIle aspecte

1n caz de ambiguitati sal! d iscrepante intre docurnentele contractului pri 0 ri late vor a vea, ill ord ine: prevederi Ie rormu I arul u i de contract. con di Ii i I~ speciale de. co~tractare, conditiile suplimentare ~i conditiile g~nera!e' de

contractare ~\ apoi alte docurnente care fac parte din contract. .

Daca ~i in acest caz rnai raman ambiguitati sau discrepante intre documentele care fac parte din contract, acestea vor fi clarificate de investitor care va emile instructiuni in acest scns pentru exccutant.

Daca respectarea instruqillnilor investitorului at rage dupa sine eheltuieli din partea executantului, investitorul va plati aceste sume.

Con.tractantul caruia i s-a adjudecat oferta este obligat sa inchcie contractul de ex~cutle ', Scmnarea si parafarea contractului de execurie ?i a doeumentelor acestuia se fac la .s~.dilll investitcrutui. La sernnarea contractului nu cste permisa modificarea ~ondl!lIlo~ de contractare fata de conditiile din documentele de orgaruzare a licitaliei. Inaime de sernnarea contractului, contractantul este obligat

20

sa constituie garanria de buna executie. Aceasta se constituie in scopul asigurarii investitorului de realizarea calitariva ~i la termen a investitiei convenita prin contractu I de executie. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste de investitor ~i reprezinta minim 5% din valoarca lucrarilor. Garantia de buna executie se constitute printr-una dintre cele doua forme:

• Serisoare de garantie bancara privind cuantumul valoric [II garantiei de buna executie;

• Scrisoare de garanrie bancara privind garantarea contului garanpei de buna executie, constituit de contractant ~i alimentat de investitor pr i n reti ncri succesi ve dill S i tua] i i Ie de p lata lunare, ill proccntu I

stabi I it pri neon tractu I de execu lie. .. .

lnvestitorul va aproba continutul scrisorilor de garannc ~I pe garantr.

Daca partile corwin ca garantia sa se constituie prin inscrisuri de valori (titluri de valori), acestea vor f pastrare si contabilizate de investitor.

in cazul In care parti din lucrarca ce se contracteaza se executa in subantrepriza, executantul trebuie sa prezinte lista subantrcprcnonlor de

specialitate si lucrarile pc care acestia Ie executa. . . _

Contractu I de executie incheiat cu persoanajuridica achizitoarc va h semnat de anrreprenorul general ~i de catre tali asociatii.

6. Sistemul de asigurare a calitatii

j 11 functie de categoria de imporranta a constructiilor dirigintele de

specialitate vc;ifica existenta "sisternului calitatii" propriu la executant. ..

. Datele, documentele, elementele de continut ~j metodologice ale conducerii

~i asigurarii calitatii de la unitatea execuianta (constructor) trebuie sa asigure existenta a trei componente:

a) Organizare

_ certificarea profesionala, ate stare pentru domeniile de specialitate ale

obiectului lor de activitate

• com part i ment de as igurare a ca I i tali i execut ie i I ucrari lor;

• compartiment de control a1 calitatii;

• responsabil tehnie cu executia atestat angajat cu contract de rnunca sau pnn conventie civila,

b) Programul de asigurare a culitiuii . . . Este format (conform H.G. nr. 7661\997- Regulament privind conducerea ~l

asigurarea calitatii in constructii) din:

• manualul calitatii;

• proceduri de sistern, proceduri administrative, proceduri de proces, planul de

control at calitatii;

c) Documente si inregistrari . . .

» documentc privind datele de intrare ale sisternului care cuprind nivelurile de

calitate cerute in di ferite etape;

» docurnente a Ie program u lui de as i gurare a cal i la \i i;

» docurnente si inregistrari privind cal itatca:

21

• certificate de cali tate, buletine de incercari, declaratii de conformitate a calitati] produselor, procese verbale de receptie pentru produsele procuratc;

• procese verb~le de control, rapoarte de verificare si analizare, procese verbale de avizare pcntru lucrari ~j documeruatiile tehnice de proicctare:

• proces~ vcrbalc de lucrari ascunse, procese verbale pentru fazele deterrninante, procese verbale de rcceptic partiala. rapoarte de control ~i veri ficare pri v i n d ca I i tatea;

rapoarte pri Yin d necon form i 1<1 Ii Ie ~ i rapoarte de act i un i corect i ve si

preventive; -

planuri si rapoarte de audit, analizarca ~i cvaluarea sisternului: rapoartc privind costuri referitoare la asigurarea calitatii; rapoarte tehnicc, informari, dari de scamii periodice,

Metodologia de cfectuare a inregistrarilor va urrnari:

cedi ficarea documentelor pe tipuri de acriuni stabilite in repertoar; ordonarea docurnentelor pe obiecte, tronsoane, niveluri;

instituirea unui sistem de identificare a documentelor.

Repertoarul docurnentclor de cal irate va rrebui sa cuprinda:

doclJmel~te de proiectare: caietc de sarcini, planuri de executic, dispozitii de sanner, fise tehnice, poccduri;

documente de la Iumizori: certificate de calitate, certificate de garantie, buletinc de analiza, agrernente tehnice, declaratii de conforrnitate:

documente de executie: evidenta turnarii betonului, evidenta probelor prelevate, borderoul incercarilor de laborator, buletin de analiza, procese verbale de lucrari ascunse, comunicari de santier, rapoarte de neconformitate; documente privind controalele: plan de control, fi~a de control, fi~ii de tratare a neconforrnitatilor, fi~ii de actiuni corective, procese verbale de autonzare a cont in uari i I ucrari lor in faze determ i nante:

receptia lucrarilor: proces verbal de receptie la terminarea Iucrarilor, proces verbal de receptic finala;

d ispozitii de santier: indepartarea de pe sanrier a oricaror ma!erial~ care sunt ealitat~v necorespunzatoare, inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu allele corespunzatoare;

indepartarca sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

7. Certificarea de conformitate a calitillii produselor si agrementul tehnic

>

>

Agrementul tehnic ~i ccrtificarea de conformitate a caliratii produselor cons! itu ie componente a le s istem ului cal ita! i i in construcu i (con form H_ G. 766/1997),

Agrementu! tehnic estc aprecierea tchnicii favorabila, concretizata intr-un document scris, a unor noi prod use, procedee sau echiparnente, pentru care nu exista ~i nu pot fi inca elaborate standarde nationale, nonnative, standarde de rarnura, proiecte tip aprobate,

Agrernentul tehnic furnizeaza opinii autorizate si informatii pertinente privind conditiile de fabricatie, transport, depozitare $i de punere In opera, precum $i asupra cornportarii In exploatare ale noilor produse.

Existenta agrementului tehnic, conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii, nu Ii absolve pe furnizori sau pe utilizatori de responsabi lita!ik ce Ie revin conform Legii, I 011995 privind calitatea in constructi i.

Produsele noi pcntru care s-au eliberat agremente tehniee sunl supuse si activitaiii de certificate de eonformitate, conform reglernentarilor in vigoare.

Agrementele tehniee se acorda pe 0 perioada de valabilitate limitata, de regula ranii la cinci ani. Lucrarile la care s-au utilizat produse avand agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii in opera VOl' fi analizate de proiectant care va decide rnentinerea lor sau schimbarea solutiei.

Documentele agrcmentului tchnie sunt (conform 11G 766/1997): a} Agrementul tehnic propriu-zis care cuprinde:

.... De f n irea succinta a prod usu lui - descri ere ~ i ide n ti ficarc;

~ Agrementul tehnic - dorneniile de uti lizare acceptate: aprecieri asupra produsului; conditii privind conceptia, fabricarea si punerea in opera; conditii privind asigurarea calitatii; durata de valabilitate;

~ Rernarci complementare ale grupei specializate,

b) Dosarul tehnic care cuprinde:

~ Documentatia de referinta privind produsul:

~ Docurnentele privind rezultatele activitatilor dc apreciere a produsului: buletin de incercari, rapoarte privind experimcntarile;

~ Documente privind evaluarea unitalii producaroare, daeii este cazul;

> Extrasc din procesul-verbal al sedintei de deliberare a. grupei

special izate.

c) Anexe, dupa CaZ,

Invcstitorii, proiectantii, execurantii de lucrari de constructii sunt obligati:

- sa prevada a se utiliza nurnai produse pentru care exista certificate de can firmare a catitli!ii;

- sa prevada in contractul eu funizorii clauze referitoare la obligativitatea producatorilor de a certifica conformitatea calitatii produselor.

8. Veriflcarea tnreglstraruor de calitate

a) Privitor fa materialele folosite, asista, dupa caz, la prelevarea probelor si veri fica inscrierea rezultatelcr acestora III documcnte. Urmareste existents si J,inerea la zi a:

~ certificatelor de calitare pentru rnateriale; ;;,.. condicii de betcane;

~ probelor de suduri;

~ buletinelor de incercari (otel, ciment etc.);

~ declaratiilor de conformitate a calitarii produselor;

~ proceselor-verbalc de receptie calitativa pentru produsele procurate; ~ agrernentelor tehnice,

b) Privitor /0 executarea Iucrdrilor dispune masuri asiguratorii pentru efectuarea de catre constructor a tuluror verificarilor de calitate stabilite de norme. ~i obligativitarca conscmnarii lor in: . ;... proccsc verbale de predare/primire front de lucru;

)r- procese verbale de predare a amplasamcntului si a reperului de

nivclment general;

;;., fisc de masuratori (caiete de atasament); > procese verbale de receptii partiale;

).> procese verbale lucrari ascunse;

;;.. proccsc verbale faze determinante;

y procese verbale receptie calitativa pe categorii de lucrari:

,. expertize tehnicc, verificari in teren sau cercetari supl irnerrtare efectuate in afara celor prcvazute in prescriptiile tehnice sau in caietclc de sarcini, rezultate ca urmare a unor accidente tehnice produs in cursu I executiei sau urrnare a unor greseli de executie.

Dirigintele de santier acrioneaza In vederea solutionarii neconforrnitatilor dupa solutiile date de proiectant. Cere constructorului sistarea lucrarilor in curs executate necorespunzator.

Adrnite Ia plata numai lucrarile corespunzatoare cerintelor de calitate, Avizeaza inregistrarile de calitare intocmite de executant.

9, Controlul statului in fazele determinante

Controlul statului in faze determinante este obligatoriu la obiectivele finantate din bugetul starului ~i la toate lucrarile publice, indiferent de sursa de finantare (conform Ordinului MLPATnr. JllN/2.10.1995 - Procedura privind controlul stat~llIi in fazele de execurie determinante pentru rezistenta ~i stabilitatea construct; ilor).

Controlul de stat aJ caliLa(ii in constructii se organizeaza ~i se exercita prin inspectii curente ~i inspcctii in faze deterrninante ale lucrarilor de constructii (H.G. 272i1994).

Prin faza determinants se intelege acel stadiu fizic la care, 0 lucrare de constructii odata ajunsa, nu mai poate continua rara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, execurantului ~i care se autorizeaza, dupa caz, de inspecti ile teritoriale (Ord, M.L.PA.T. nr, 3 J iNl2. 1 0.1995).

. Fazele dcterminante sc stabilesc de catre proiectantul lucrari i, eu acceptul inspectiilor teritoriale ~i se inscriu in proiectul de executare al lucrarilor respective.

La cererea organelor lnspectiei de Stat In Constructii, Lucrari Publice, Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului (I SCLPUA T), proiectanrul are obligatia sa dirninueze sau sa majorezc nurnarul ~i tipul fazelor determinante stabilitc initial,

24

De asemenea, lSCLPUAT poate institui din proprie ini!iativ3 anumite faze deten:n inante.

Construetorul are obligatia de a anunta cu 10 zile inainte de a ajunge la executarea fiecarei faze deterrninante, organismele teritoriale ale ISCLPUAT. beneficiar ~i proiectant.

in urma i nspecti ei, organu 1 de control autorizeaza cent i nuarea executi ei, consemmind rezultatele controlului ~i decizia adoptata intr-un proces-verbal lncheiat cu constructorul, beneficiarul si proiectantul.

Controalele in fazele determinante nu inlocuiesc ~i nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea ~i executarea constructiilor.

Procesul-verbal de autorizare a continuarii executarii lucrarjlor de construct] i ~i instalatii aferente acestora se va include in "Cartea tehnica a constructiei ."

10. Verificarca lucrarilor de constructii

Verificarea lucrarilor de constructii se face pe baza documentelor pentru executarea acestora (proiect, proceduri, caietc de sarcini s.a.), precum ~i a reglernentarilor tehnice aplicabile (standarde, standarde ~i specificatii de produs, coduri s.a.). Principalele regulamentc si normative care trebuie insusite de catre diriginte sunt prezentate pe specialitati in blbliografia de la sfarsitu! gbidului.

Verificarea in teren a conforrnitarii calitatarii lucrarilor de constructii este activitatea cu ponderea cea mai mare a dirigintelui de specialitate arestat si se face in baza normativului pcntru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii ~i instalatiilor aferente C 56-85.

11. Decontarea lucrarflor

in contractu I incheiat intre investitor si antreprenor, la capitolul "Conditii speciale de contracture", se stabilesc: termenul la care sc va acorda avansul, cuantumul din valoarea contractului si modul de rambursare al acestuia,

Decontarea lucrarilor se face pentru cantitatile real executate, rezultate din rnasuratori ~i inscrise in caietele de atasarnente. Situatiile de plata se intocmesc folosind prejurile unitare ~i incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (poziria ~j denumirea lor) din devizele oferta contractate.

Modul de masurare este eel prevazut in reglcrnetarile tehnice, caietele de sarcini sau alte documente din contract. Daca metoda de masurare nu este clara, investitorul va notifica executantului metoda de masurare, Masuratori Ie sunt efectuate de reprezentantul executantului ~i de dirigintele de santier,

Masuratorile se fac lunar. Pentru lucrarile care devin ascunsc, rnasuratorile se fae la terrninarea acestora, odata cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa.

in cazul in care cantitatile rezultate in urma rnasuratorilor di fera de cele inscrisein listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic, se irnpune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant, urmand ca ele sa fie regularizate prin nota de renuntare ~i nota de comanda supl irnentara, ell conditia cornpensarii lor valence.

25

Constructorul este obligat sa participe cu reprezentantii sai la masurarea dorita ~i notificata de investitor. Neprezentarea antreprenorului la efectuarea masuratorii facuta de investitor nu da dreptul antreprenorului sa conteste masuratoarea.

Actualizarea situatiilor de plata se face conform clauzelor referitoare la actualizarea situatiilor de plata, cuprinse in contractu I de executare a lucrarilor,

12. Receptia lucrarilor

Receptia constructiilor este 0 componenta a sistemului calitatii in constructii ~i constituie certi ficarea real izarii acestora pc baza exarninari i lor nemij locite in conformitate cu documentatia de cxccuiie ~i cu docurnentele cuprinse in cartea tehnica (conform H.G. nr. 273/1994 - Regulatnent de receptie a lucrarilor de constructii ~i instalatiile aferente).

Prin actul de receptie investirorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau rara rezerve ~i ca aeeasta poate f data in folosinta, ea executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate eu prevederile contractuJui ~i ale documentatiei de executie.

Receptia se realizeaza in doua etape:

a) receptia la terminarea lucrarilor

b) recepjia finala - la expirarea perioadei de garantic

Perioada de garantie se stabileste prin contract ~i decurge de la data receptiei la term i narea 1 ucra ri lor s i panii la receptra finala

Comisia de receptie se va numi de catre investitor ~i va fi compusa, numeric ~i ca structura profesionala, in functie de valoarea investitiei, categoria de importanta a constructiei, de destinatia ~i rolul ei social, cu respectarea procedurilor He:; 273/14.06.1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora (publicata in MO nr. 193/28.07.1994).

13. Cartea tehnica a constructiei

Cartea rehnica a constructiei se intocrneste prin grija investitorului. Ea se definitiveaza inainre de receptia finala, Dupa eonstituire se completeaza ~i sc pastreaza de catre invest itor sau proprietar (conform H. G. nr. 27311994 - Regulament privind rcceptia lucrarilor de consnucrii ~i instalatii aferente acestora - Anexa 6),

26

V. FORMULARE NECESARE

Principalele tipuri de documente de inregistrare a calitatii sunt prezentate in lista de mai jos. Acestea sunt semnate de executant, de dirigintele de specialitate ~i, dupa caz, de proiectant ~i de inspectorul la ISCLPUt\ 1: d_in teritoriu.

a) Formulare care se cornpleteaza in timpul execunei lucrarilor:

._ Prcces-verbal de predare-primire a amplasamentului ~i a bornelor de repere - Proces-verbal de incepere a lucrarii

- Prcces-verbal de trasare a lucrarilor

_ Proces verbal de receptie a terenului de fundare

_ Proces-verbal pentru lucrari ce devin aseunse .

_ Proces-verbal de control al calitatii I ucrari lor in fazele deterrninante Proces-verbal de receptie calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari

_ Proces-verbal al aspectului beronului dupa decofrare . .. _ Proces-verbal de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor ~I structuru

de rezistenta

- Nota de constatare

Proces-verbal de rcrnediere a defectelor - Condica de betoane

._ Proces-verbal de prelevare a probelor de sudura

Alaturi de docurnentele pe care trebuie sa Ie semneze sunt ~i documente pe care nu le sernneaza dirigintele dar a caror existents trebuie verificata de catre acesta:

- certificatele de calitate ale materialelor

_ agrementele tehnice (dad este cazul)

rezultatele incercarilor efeetuate pe matcrialele, insralatiile si

echiparnentcle care au fost pusc in lucrare,

Prezentarn in continuare un exemplu de borderou al documentelor de

atestare a cal itatii lucrarilor la 0 cladire P + N de construcrii civile.

Legends:

I - Reprezentant de la ISCLPUAT

B - Beneficiar (diriginte de speeialitate) E - Exeeutant, constructor

Prod - Producator (furnizor)

P - Proiectant

Lab - l.aborator de incercari

27

Document Semnjitura
Ordin atacare lucrari • E
Proces-verbal amnlasament B+E+P
Proces-verbal de trasare B+E
Proces-verbal sapatura uenerala B+E
Proces-verbal sapi.'itura manuaia 8+E
Proces-verbal compacrare teren fundare si perna - aviz gco B+E-;P
Buletin incercari rczultate cornnactare - avizate de proiectant Labl-P
Proces-verbal umnlere gropi accidentale B+E
Proces-verbal trasare cofrag, armaturi, suduri cuzineti radier BIE
Certificat calitate matcriale folosite Prod
Proces verbal de receptie caiitativa a materialelor E
Proces-verbal aspect bcton B+E
Bulctin incercari beton si otel beton - vizat de director tehnic Lab
Proces-verbal stingcre rcmedieri B~E
Proces-verbal autorizare continuare lucran faza dererminama "A" B+[+P+I
Proces-verbal aspect beton fundatii B+E
Proces-verbal receprie fundatii B+Erp
Proccs-verbat urnpluturi intre fundatii B+E
Proces-verbal trasare, armare, cofrare, Roluri la pereti subsol B,E
Proces-verbal trdsare, arrnare, cofrare, goluri la planseu peste subsol B+E
Certificar calitate matcrialc folosite E
Certi Ii cat garan ti e ole I beton in fras tructura E
Buletin incercari beton si otel beton - Lab
Releveu planeitate la COla l_ 0.00 .: E
Proces-verbal hidroizolatie la infrastructura -= B~E
Proces-verbal temlOizolalie la infrastrllctura 8+E
Buletin unic ~i de interpretare statistica a rezultatelor Lab
Proces-verbal reeeefie infrastructura B+E+P
Proces-verbal trasare, arrnare, cofrare, goluri la clemente verticale 8+[
la parter, inclusiv plan rnontaj prefabricate -
Certificat calitate matcriale folosite . E
Certi ficat garantie otel beton parter , E
Buletin inccrcari beton ~i otel beton Lab
Proces verbal autorizare cOl1tinuare lucrari faza determinantii "B" B~ E+P+I
Pentru nivelul urmator
Proces-verbal remedieri deficiente B+E
Proces verbal trasare, armare, pozitionarell.oluri pereri la et~uJ I B+E
Proces-verbal autorizare continuare luerari faza determinanta "C" B·E+P+I
i (unde este mezanin)
Proces-verbal cofrare, arrnare, goluri place etaj I B+E Pentru nivelurile urmatoare
Proces-verbal trasare comoartimentari interioare , B+E
Proces-verbal receptie structura de rezistenta B+E+P
Proces-verbal executie bariera de vapori ~i termoizolatie B+E
Proces-verbal executie hidroizolatie B~E
Proces-verbal inundare terasa - Faza "D" B+E+P+I
INSTALA Til ELECTRICE
Proces-verbal de eozare a conductorilor BIE
Proces-verbal de pozare a coloanelor de alimentare, a tabloului de B+E
distributie, precum si a centurii externe de protcctie la priza naturals
Proces-~erbal de lucrari ascunse privind priza de pilman! naturale BIE
Proces-verbal pentru pozarea cabiurilor de bransament electric B~E
Proces-verbal de coruinuitate tubulatura de protcctie B+E
Prcces-verbal de predate a instalatiei la unitatile de exploarare B £1_._
(RENE!., ROMTELECOMI
SANITARE
Proces verbal de lucrari ascunse pentru nodurile sanitare B+E
Proces-vcrbal de lucrari ascunse pentru retele de distributie inzrooate B+E
Proces verbal de lucrari ascunse a canalizani cazilor de baie Bt-E
Proces-verbal de incercare a etanscitatii la oresiune la reee B+E+P
Proces verbal de incercare a etanseitatiisi rezistentei la eald B+E+P
Proces-verbal de veri ficare a aliniaruenielor ~i pantelor prin B+E
nivelment a conductelor de canaiizare din exteriorul cladirilor
Proces-verbal de probe de etanscitate a canalizarilor exrerioare rnai B+E+P
ales in zone cu terenuri sensibile la inmuiere
Proces-verbal de lucrari ascunse pcntru canivou B+E
INCALZIRE
Proces-verbal cuprinzand rezultatele incercarilor asupra Bt-E
elernentelor de instalatii inglobate in construct: i, a conductelor
am plasate in pardose Ii' sau pereti (dupa caz)
Proces-verbal de probe de presiune ale instalatiilor, la rece si la cald B+EIP
Proces-verbal de verificare ale instalatiilor pe faze de lucrari B+E
Proces-verbai de recti ficare a sudurilor la toate conductele B+E
Proces-verbal pe canalul termic: verificare pereri beton, armatura, B E
pante canal de legatura la canalizare
Proces-verbal de probe de presiune la coloanele de pe canalul de B-iE+P
distanre ce tronsoane
Proces-verbal de verificare II terrnoizolatiei la conductele din B+E
subsol si canalul termic
Proces-verbal de predare a instalatiei la unitatea ce exploatcaza 13 E I, ..
instalatia (RADE"I) GAZE VI. ANEXA CU MODELE DE FORMULARE

Certificate de calitate ale aparatelor ~i rnaterialelor folosite (puse In E

o era

B+E

Proces-verbal de incercare prelim inara pe portiuni sau Ironsoane ale instalatiei

B+E+P

Proces-verbal de verificare a instalatieiin ansamblul incheiat cu dele atii intre rrinderii furnizoare

B+EI-P

b) Formulare care se completeaza la receptia lucrlirilor: - proccs-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

- proees-verbal de receptie f 11 ala

- aIte acte suplimcntare incheiate ca urmarc a cererii comisiilor de receptie

prin care se prevad verificari sau cercetari suplirnentarc cu ridicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare:

30

in accsata anexa sunt prezentate machctele formularelor pe care sistemul

infonnatic Ie pune la dispozitia utilizatorului,

* Proces-verbal predare amplasamenl ~i borne de reper *' Proces-verbal de trasare a lucrarilor

*' Proccs-verbal receptie calitativa

* Proces-verbal pentru lucrari ce devin ascunse * Proces-verbal aspect bet on dupa decofrare

>I< Proces-verbal de control al calitati: lucrarilor In faze determinante * Proces-verbal deschidcre cncrgie electrica

.. Proces-verbal probe termice

* Proces-verbal receptie gaze

'" Condica de betoane

U1timul formular prezentat in anexa, dupa Condica de betoane, reprezintii. un "Mode! de panou de identificare santier" ce Irebu ie rnontat intr-un toe vizibil in organizarca de santier pe toata perioada lucrarilor,

31

U ITA TEA, ___:__:c.___:_c-"--- -:--_----.;:___:_ _

SANTIER PUNCT DE LUCRU _

OBIECTUL, __

PROCES-VERRAL DE PREOARE·PRIMIRE

A AMPLASAMENTULlJl SI A RORNELOR DE REPERE

Nr.

Oata _

I, Dclirnitarea tcrenului conf. plan nr. coordonatcle (axclc):

avfind

Plansa nr. l'roiccr nr. _

ell repercle de identificarc a tcrenului si trasarc a lucrarilor (borncle, consrructiile etc.):

Indicaiivul bornei de referinra __ _;_ Cota ~_..::_ _

COla absoluta

borna 3

borna 2

boma4

bonia I

x _

Coordonatn y . _

(Axa) l-

2. Constructii-instalaui existente pe amplasarnent sau in subsol:

3. /\ Ite rnentiu ni:

CONSTRUCTORUL sc obliga:

a) sa transporte cantitatca de _ me

moloz existerua pc amplasamenl.

BENEFICIARUL se obliga: a) sa platcasca constructorului costul lncarcarli si

transportu ri lor cornandate

b) sa plateasc.1 constructorului valoarea lucrarilor cornandate ..

b) sa demoleze volurnul de fundatii existent pc amplasament pentru

a Il transportatc __ me.

4. PREO/\ T:

Nurnele

Functia

Prenurncle

Semnatura

BENEFICIAR:

I'ROIECTANT:

PRIMIT:

Nurne!e

Prenurnclc

Functia

Sernnatura

CONSTRUCTOR:

PROCES-VERBAL de trasare a lucrlirilor de

Nr. Data _

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr,

proiectul nr. _

din

EJementu! de Teper si verificarea este: (borna, constructia invecinata etc)

avand coordonatele

x _

y

-----

Z _

Cota:

Executat trasarea,

. Verificat,

NumeJe Prenumele Semnatura

UNJTATEA ~~~~----------~~~

~ANTJER~------------PUNCT DE LUCRU ~ _

OBIECTUL, ~

PROCES-VERBAL

de receptie a terenului de fun due

Nr, Data _

SUBSEMNA Til:

............... ., .. ., - in calitate de delegat colectiv geotehnie

.................... ., , -In calitate de constructor

................................................................ - in cali tate de beneficiar

am constat urmatoarele:

1. Este intocrn it PV trasare

2. Este Intoemit PY verificare a cotei de fundare

3. Sapaturile de fundatii s-an executat .

••••••••••••••• - ••••••••••• , •••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~""'.""""" ••••••••••••••••••• 0" ~4'"

.fata de cota +1- 0.00 a constructiei de .,,, ..

4. La cola de fundare se gaseste un strat de ..

5. Sub cota de fundare s-au/nu s-au intiilnit accidente locale constand din ..

......... , ·····u '~"""""""""~"""'"

............. ~ ~ ~ ~ .

........ . " , ~ .

6. Suntlnu mai sunt necesare verificari din partea colectivului geotehnic ..

..................................................... ~ ~ ~ ,' ..

7. Din punct de vedere geotehnic, la cotele din proiect de .

dirigintele poate dispune continuarea aplicarii proiectului.

8. Observatii speciale .

•••.•....••..........••.•• ~ •••••.•• , •••••.... ~ ••••••••• "'H """'" .~ •..•.••••••...••.•

......................................................... •••••••••••••••••••• .. •••••••••• •• •• u .

......................................................................................................................................

............ , ~ •••••••••••• '~""~.""".""""""""" + •••••••••.••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••

DELEGAT GEOTEHNIC

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

UNITATEA ~:-:-::~-=:-:-:------,----_--_

SANTIER ~ PUNCT DE LUCRU. _

OBlliCTUL, ___

'rROCES- VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALlT A TIl LUCRA.RILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. Data _

Faza din lucrare supusa verificarii:

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. ,

plansele nr. sau a dispozhiei de santier nr. __ .

din data de __

Concl uzii:

CONSTRUCTOR,

PROIECTANT

BENEFICTAR,

Numele Prenurnele Semnatura

Atestam refacerea (rernedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului .

Data __

CONSTRUCTOR,

PROIECT'ANT

BENEFIClAR,

Numele Prenumele Semnatura

INSPECTIA DE STAT 1N CONSTRUCTII, LucRARI PUB LICE, URBANISM ~I AMENAJAREA TERITORrULUI

I1CLPUAT _

PROCESNERBAL D.E CONTROL

AL CALlTATH LUCRARILOR iN FAZE DETEAAJINANTE

Nr Data

Nr. de lnreg la IJCLPUAT

Nr. de inreg. la societatea de constructii controlata

-----

Ca urmare a contrnlului starului efectuat la fata locului de inspcctorut de specialitate

la obiectivul --------------------

cOdul~------~-------··-:-----~-~-c-e-s-e-I-~~al~iz-e-a-z~a~il-l~baru--au-to-l~·iza--l~ic~i~d-e-----

construire nr. valabila palla la data de

obiectul _;--_.--:_--,-.,.- - -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ - ce se

executa pc baza proieetului nr,

elaborat de

veri fi cal de:

nurnele ~i prenumele

atestat nr,

in domeniile

I. _

2. _

3. . _

4. __

responsabil tehnic cu executia: numele ~i prenumele

atestat nr.

in domeniile

la faza deterrn inanta:

in prezenta antreprenoruJui:

reprezcntat de: _

cu participarea i ;-n-v:::-c.=st-C:it-o-ru-;-!--ui:-: ---------

rcprezentat de: dirigintelui de santier: autorizat nr.

~i a proicctantului:--

reprezentat de :

-------------

In baza prevederilor Legii nr, IO/I~95, a pr<?Cedur:H privind eontrol~l statului in !aze!e de executie determinante pentru rezrstenta ~l stabilitatea constructiilor aprohata pnn Ordinul M.L.P,A. T, nr. 3 l1N102. 10. 1995, a reglementarilor tehnice in vigoarc, a controlului efectuat asupra luerarilor din tercn si a documentelor privind:

• calitatea materia lei or ;>i a elementelor de constructii puse In opera

• calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse

• calitatca lucrarilor constatara de investitor, exccutant ~i proiectant eu prilejul verificarilor efecruate In baza obligatiilor legale ~i contractuale

so constata ca:

SUNT (NU SUNT) asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executici lucrarilor SUNT (NU SUNn respectate detaliile de executie prevazute In plansele:

SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice In vigoarc:

MENTIUNI SPECIALE:

In baza celor de rnai sus, _

SE (NU SE) AUTQRlZEAZA _ CONTrNUAREA EXECUTARII LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a lost intocrnit In _ exernplare, cdte un exemplar pentru fiecare semnatar ~i originalul la lJCLPUAT

IJCLPUAT Numele Prenumele

Sernnatura -------

fNVESTITOR

Numele Prenumele

Semnatura -------

PROIECTANT

Numele Prcnumele

Semnatura ----------

ANTREPRENOR

Numele Prenumele

Sernnatura -------

UNITATEA, ~~~~~--------------------

·SANTIER~~---------PUNCT DE LUCRU

OBlECTUL '-------'-=------

PROCES-VERBAL DE RECEPTlE CALITA TIV A'

Nr. Data

------

Cu ocazia verificiirii efectuate la:

• Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

Din verificarile efetuate pe teren §i exarninarea documentelor au rezultat urmatoarele:

• Au fost stabilite urmatoarele rniisuri (concluzii):

• Mentiuni speciale:

BENEFICIAR,

PROIECTANT,

Numele Prenumele Semnatura

UNITATEA, ~~~~~~~----------

~ANTIER.------------PUNCT DE LUCRU, _

OBlECTUL

TRONSONt~JL~-- __ -_-_-_-_-_-_-~l='RA~V~E~E~A-_-_-_-_-_-_-_-_-_~N-IV--EL-U-L-_-_-_-_-_-_--_-_-_

PROCES-VERBAL DE VERlFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE $1 POZITIONARE GOLURl TEHNOLOGICE ~I DE INSTALATIE

Nr. Data _

S-au verificat urrnatoarele clemente de betcn:

Cuprins intre axele. turnat pc data de __

Aspectul betoanelor dupa decofrare:

Existenta si pozitia golurilor vcrificate dupa

plansele Ill'. _

Se 'lor lua urmatoarele rnasuri la terrnenele inscrise mai jos:

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

INSTALATOR

Numele Prenumele Semnatura

Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei

datede ~~

prjn ~

Sc confirma cxecutarea corcspunzatoare (de calitate) a remedierilor.

Data __

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

Numele Prenurnele Scmnatura

o

'~------'----------------------'-----'

00

.1

N

o

UNITA TEA -------------===-;:;:-;:;-77:=~----- _

SANTIER PUNCT DE LUCRll . _

QBIECTUL _

._---_. __ ---

PROC ES- VERBAL

PENTRU DESCHLDERE ENERGJE ELECTRIC;i.

Nr. Data _~ _

Bcneficiar de invcstitii:

lntre:

Executarnul lucrarii:

-------------------~-.-------.--.---- ... ---'

reprezentat prut _

:;;i

RENEL Scotia:

care preia coloanele pentru tntretinere si exploatare in conformitatc cuRPUEF

~i dele gat RENEL Sectia:

care a efectuat vcrificarea In conformitate cu RFUEE __________ a avizat punerea sub tensiune a

instalatiilor Si preluarea acestora de catre RENEL.

Coloanele electrice ce urmeaza a fi preluate de RENEL sunt executate la:

situat in:

Localitatea Judet/sector -'- _

Str.

______ Nr. _

in confonnitate Cll proiectul nr.

tntocrnit dc:

S-au prezentat ~i preluat de catre RENEL urmatoarele documenie:

1. Dosarul prelirninar de coloane cure cuprinde planurile de trascc, schitele monofilare ale instalatiilor de coloanc ~i de utilizare, inventarele insralatiilor respective.

2. Dosarul definitiv al instalatiilor de utilizare,

3. Situatia tehnico-econornica de evaluarc a lucrarilor de coloana, inclusiv devizul pe categorii de lucrari,

in urma verificarii documentclor ~i a lucrarilor executatc (coloanc ~i instalaiii clcetrice de utilizare) s-a constatat di acestea corespund proiectului ~i normelor tehnice in vigoare, fapt pentru care se avizeaza preluarea coloanelor in patrimoniul RENt:::L.

Valoarea de inventer a coloanelor electrice IX sc prcdau este de lei.

Termcnul de garantie csre de un an, timp In care exccutantul se obliga a remedia evcntualele deficicnte care vor fi semnalate de unitatea de exploatare ~i care provin din vicii de executic sau materiale,

Drept pentru care s-a incheiat prezcntul pmces-verbal in _ exemplare.

Numclc

Prenumele

Scmnatura

Predator Execurant I ucrarc

Seetin RENEL

-.~---- ---------

42

UNITATEA _

SANTlER PUNCT DE LUCRU _

OBIECTUL

I

PROCES-VERBAL DE PROBE TERM leE

NT. Data _

Dilatare - Contracture - circulatie Presiune rezistenta, - etanscitaie Spalare

• Lucrari ascunse

ADRESA:

I .oc ali 1.1 tea

Judet/sector _

SIr. Nr, _

Proba s-a efectuat (hjdrau'li~-,-cu agent terrnic propriu, pri n sondaj, v lzual):

• presiunea hidrauli cil : . Kgf/cmp;

circulatie

Lucrares ESTE (NU ESTE) cxecutara conform proiectului, arc avizarea

tehnica a RADET.

La receptia partilor comune, conform:

----:--:--c:------- ---.

ave Ii obligatia de a solicita asistcnta tehnica din partea IlADET,

pentru depistarca cventualelor defectiuni la instalatia de tncalzire neobservate pe parcursul exccutiei.

Dupa cfectuarea probei a fost trecut in fisa tehnica nr. '" _

Au participat la probe:

delegat erC-RADET:

rnaistru -'" -, .. --- din partea:

dill partea:

instalator sudor _--'- _

Prezentul proces verbal se tncheie in _ exemplare.

Numcle

Prenumclc

Semnatura

DELEGA T C'TC-RADET MAlSTR

rNSTALATOR SUDOR

UNITATEA

!;'ANTIER -----------PU CT DE LUCRU

OBIECTUL --------

------------------------------_

PROCES-VER8AL DE RECEPTIE TEHNICA (I nstalatii de utilizare gaze)

Nr.

Data

----

Comisia intrunita pentru receptionarea tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor pentru imobilul din

Localitarea: Judet/scctor

Str, nr. ------:=--------

a LXlnstaratwlllfltoarere:-- ----

Scrisoarea de aprobarc a cotei -

lnstalatia a fost executata conform documentatiei tehnice cuprinse in dosarul

prcliminar aprobai de ROMGAZ ell nr. din data

corespunde prevcdcrilorsi se compline ditl_ punctc de ardere - rcpartizate asifel:

Teava ingropaUfa lost izolaia hlsta(ia de izclat autorizata de ICLl'UAT, cu:

si strat de armare din: ~-stra~~inlt protector din:

Rezistenta ~i etan~dtatea s-au verificat la prcsiunca de

________ Kgf/cmp timp de _ cu:

--------_._-------

La termiuarea probelor, robinetul de

a rOSl sigilat in pozitia ··JNCHIS'· de carre delegatul ROMGAZ.

Delegatul beneficiarului a luat cunostirua en este interzis a umbla la sigiliu, aces! fap! tiind de natura a da nastcre la accidente ~i se obliga a tine iuchise reate robinetele instalatiei de utilizare pana la punerea ci in functiune de catre delcgatul de resort al ROMGAZ.

Avand in vcdcre ca la consnuctia instalatiei de uti I izare au fost respectate in intrcgirnc toate prevederile norrnativului de distributie si utilizarc a gaze lor, in vigoarc. - instalatia se declara receptionata,

Drept pentru care s-a ineheia! prezentul proces-verbal in _ exemplare.

CQMISIA

Numele

Prenumele

Sernnatura

I. Delegai CTC-ROMGA.Z 2. lnstalator autorizat

3_ Maistru

4. Montor

5. Bencficiar

----_- -----~-- ----

---- -- ------- ----

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. Data _

lnvcstitor:

privind lucrarea:

executata in cadrul contracrului n~----Yncheiat intre executant:

din data _

~i i nvcstitor:

pentru lucrarilc de:

1_ I .ucrari Ie au fost executatc in baza autorizatiei nr. eliberata de

.0---.,.--,------- - ---------.-

Ja data ell valabilitatc panft'la data de ~ _

2. Comisia de receptie ~i-a desfasurat activitatca ln

intervalul fiind fermata din:

I. Nmncic----- Prenumele _

Calitatea

nita tea de care apartine:

Denumirea

~--.---------------~--~~.---------------------

2. Numele Prenurnele _

Calitatea -.--------:-c----~-

Unitatea de care apartinc:

Denumirea

3. Numelc Calitatea------

Unitatea de care apartine:

Denumirca

Prenumele . _

4. Numclc Calitatea-----

Llnitatea de care apartinc:

Denumirea

Prenumele . __

Pre-numele

-------- .-----------------

5. Numele Calitatea Unitatea de care apartinc:

Denumirea

----------------------

3. Au mai participat la receptie:

1. Nurnelc _~ Prenumclc _

Calitatca

2. Numclc Prci"JUmele _

Calitatea . _

4. Constatarile comisiei,

4.1. Din docurnentatia sensa ~i dcsenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese:

4.2. Urmutoarcle cantitati de lucrari nu au lost executatc:

._--------_. _ .. ~---

S. in urmu constatarilor facute, cornisia propune:

--_._-_-

6. Cornisia ii10livcaza propunereafiicuta prrn:

---,--.....,-----------------_ .. _---

7. Comlsia recornanda urmutoarele:

_" ._------_-

8. PreL."entul proces-verbal, continand file a test incheiat

astaz.i _ .. la (locul): _.

til _ exemplal·c.

COMISIA PRE$EOINTE

Numele Prenumele

Specialist

Sernnatura

MEMBRI Numcle

Prenumelc

Specialist

Sernnatura

-_------_._--- ---- .. _-

------------ ---.,,_._-

._---_--_._- ---

PRDCES-VERBAL DE RECEPTIF, FINALA CDNSTRUCTIE MAXIM P+1E

Nr. Data

Investitor:

privind lucrarea:

autorizata ell nr. ._, la data ell valabilitate

pana la data de ,._ de catre:

I. Comisia de receptie ~i-a desfaturat activitatea In

intervalul f ind formam din:

l. Nurnelc Prcnumclc _

Calitatca ---,- _

Unitatea de care apartine:

Denurnirea

2. Numele Prenumele

Calitatea

Unitatea de care apal"\ine:-----·

Denumirea

3_ Numele . Prenumele _

Calitatea _

Unitarea de care apartine:

Denumirea

4. Numclc Prenumele

Calitatea -:- -:-.--_~ __

Unitatea de care apartine:

Denumirea

5. Numele Prenumele _

Caiitatea -:-- ...,- _

Unitatea de care apartine:

Denumirea

2. Au mai participat la receptie:

I. Numele Prenumelc _

Calitatea

2. Numclc Prenumele

Calitatea _

47

3. In urma examinarii lucrarii ~i a docurnentclor, eomisia a constatat unnatoarele:

----_._--. __ . -------------------

4. Valoarea lucrarilor este de __ . lci, conform listei anexate,

5. In baza.consratarilor fiicule comisia propunc:

--------- ----------

6. Prezentul proces-verbal, continand _ file ~i . __ . anexe numerotate,

cu un total de _ file a fost tnchciat aslaz! la (locul):

in _ exemplars.

COM ISlA

lnvesutor (proprietar) _

Delegat al

administratiei locale

Nume

Prcnume

Scmnatura

- 48

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr, Data _

Investitor:

._-- -----,----------

privind lucrarea:

autorizata ell Ilr. ~_ la data

p:1n1i I a data de de eli trc:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea In

intcrvalul Hind fermata din:

I. Numclc Prenurnele

Calitatea

Unitatea de care apartine:

Dcnumirea

Prenumele

2. Nmne\c _

Calitatea _

Unitatea de care apartine:

Denumirea

s. Numele '--Prcnull1c!C--

Caiitatea ----

Unitatea de cafe apartine:

Denumirca

4. Nume!-e~== __ - --_-_-----..P·re-n-\-nn-e---,l'e---·--------··--~---

Calitatea -----

Unitatea dc care apartine:

Denumircu

5.Numcle Prenumele

Calitatea -------

Unitatea de care apartinc:

Denumirea

2. Au mai participat la rcccptie:

1. Numele Prenumele

Calitatea-·------ -------

2. Nurnelc Prenumele

Culitatea------- ------

3. in unna examinarii Iucrarii si a documentelor, comisia a constatat urmatoarele:

3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate ~i rcccptionare conform I istei anexate.

3.2. Lucrarile au fost cornplet terminate Ia data _

3.3. Observati ile Iacute de comisie sunt:

-------------------------------

----------------- ---._- .. ----- --------

49

3.4. Cartea constructici ~i n.53 sintetica a obiectului (NO AU) AU fost completatc.

3.5. lnstructiunile de exploatare ~i urmarirc a comportarii in timp a obiectului (NU SUNT) SUNT in posesia utilizatorului,

3,6. Constructia (NU) s-a eomportat corespunzator in perioada de

la data de ... _ pan a In prezcnt, respectiv pe 0

duralii. de _ IUIJI, eonstatarile comisiei fiind prezentatc in auexa,

3.7. Valoarea lucrarilor executate este de _

I iste i anexatc,

... lei, conform

4. in baza constatiirilor fUcutc, comisia propune:

5. C;omisia rnotiveaza propuncrea facuta prin:

6. Cornisia rccomanda urrnatoare Ie:

7. Prezentul proces-verbal, continand _. file si _ anexe numerotate,

cu un total dc file [I fost incheiat astazi la (locul):

in _ exemplare.

COMISIA PHESEDfNTE

NUllldlc Preriumele

Specialist

Semnatura

------ .. -----~ ----.-

MEMBRI Numele

Specialist

Semnatura

Prenumele

50

MODEL DE PANOU
Identificare santier
constructie
SANTIER iN LUCRU
DENUMIREA ~l ADRESA OBIECTIVULUI
_.
BENEFlCIAR DE INVESTITIE
--_--
PROIECTANTGENERAL
----
CONSTRUCTOR
NR. AUTORIZATIE I
DE CONSTRUIRE DfNDATA DE ----
ELIBERATA DE
-- ~----
NR. AUTORIZA TIE ORGANIZARE
DE $ANTIER -- DfNDATA DE
TERME DE EXECUTARE A LUCRA.IULOR,
CONFORM PREVEDERILOR AUTORIZATIEI
DE CONSTRUIRE
DATA DE [NCEPERE A LUCRARILOR
DATA DE FINALIZARE A LUCRARIJ,OR -~-~-~---- NOTA:

1. Acest fonnular va fi inman at bencficiarului odata ell autorizatia de construire

2. Datele de mai sus vor fi Inscrise obligatoriu intr-un panou de min. 60x90 ern (literele avand 0 inilitime de cel putin ::; ern), confcctionat din matcriale rezistente la intemperii §'i afisat la lee vizibil, pe toata perioada lucrarilor;

3. Panoul se va monta §i la lucrarile edilitare;

4. Neafisarea panoului va fi sanctionata ell sistarea imediata a lucrarilor.

51

..

- .....

"

..

J:i iii ~ ,'_' 0::::

u-g

r------,.----------~~}_------~--_4------+_------_+------~

J:i 0

= ~)-~

8 ~~

o ...

..

..

..

*

..

..

..

..

if

..

..

"

..

"

.'

"

.-

..

.-

\0 ,.

..

..

.-

..

..

,

.,

..

..

,

o ;'<juo-

, 0- in-

r.....

, ,~

'" u

\0 'n

U

"
~ "
,.....
~ ~ <- .. 1 ~

1

*

"

1

"

..

.. "
"'" .. ..
.1 I
r- ·1 "
"" I'
.. .. ..

..

'I In * ..
.,
"" . ' ~ * " * " ~ ... ., .. " .. " ..
!
-e» 'n 00 <"1 0 :-r"") Of) co >D
C>- ee "" c- c- c- ec a- "" 00
'" '" '" 0\ '" 0\ 0- 0\ ~ c- 0\
.._ ::::: 0\ '" N N r-. :-
..., .._ N N ;: .._ .." ~ M '" 00 "" co ,;:; 0;
00 'n 0- r-- ~ o- S ~
(j (j 0\ (j (j (j (j U (j (j ~ U U (j .._ U U (j U
0\ 0 S
ai ai ai cri ai cri ai ai ro 00 ro ro ai eel ~ eel eel , .ill '" 00

,

-o a..

....

5

o

'iJ.I z,

,.., ,.., N U

00 N U

.r, 00

.

N .".

U

u

u

:u

00 00

,

r--. M U

>D 00 ,

<'1

::!
* .- "
... <.
-
... <. *
00
r-, -K
'" * .t> ..
.._,. " *
<:> ..".
00 00 ;;; 00
'" 0- 00
::- 0'. ... .~ e-. o-
..., _ r-. 0;
'" '" :g 0\ ;:::
U o- '"
0 (j 0:::: "" 0:::: U
n:i n:i n:i - '" .",
0:1- .o:! 0:1_ n:i a- t- I- t- 0 'f) r-.
r-, ,..... 00 eo t-- t- oo ""
;$ ... 00 '" <'l
ee I . 00 a- . . t--
0\ 00 00
'" t- I 0\ N :! , r- ·r. a- ,
~ , a- 0 00 r-. :! '"
N '" , !:: ;;: IX> "" .-
u r.:! ~ ~ U u :::: ;t u u u 0::
... 0 '" '" -e- " ... 0- r- 00 o-: 0 :; N ," ~
,.., M M '" M ," , .... ...
M M M ,.., -e- -t-
56 57 *

", "
.... ..
0- N <:> t- o-.
00 00 t- eo r--
0'. a- o- 0\ a-
..., ._ ~ N ,., 'r\ -_
'" 00 a- 0;. ,_
0\ c- 0\ Irl 'r~
U (j cj ~ 0 -<, 0 0 -- u 0
cD o:i n:i en S::! n:i n:i o:i o:i ....
..... .,
.... "
.....
t
~
"" ..

..

rt~---t-----t-----+--~~-----+-----+--~ ,~

I .S!

::0

~ 0..

~

u

....

~-----r----+-----~--+-----~----~--~~ tr

E

'" '" o

U

=

..

..

..

..

"

..
or. .. ..
..,. .. ..
.- ..
r-
00
Q, MATPIOD

CATALOG

• PRElURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial

q AVANTAJE

• CUNOAfTERE:

_ MATERIALE EXISTENTE $1 NOU APARUTE FURNIZORI-PRODUcATORI PENTRU FIECARE MATERIAL - MATERIAlE OFERlTE iN JUDET

- 'RETURI DE SORTIMENTE

• UTlUZA/lE:

EVAlUAREA COSTUlUI CONSTRUqlllOR iNTOCMIREA DEVllUlUi DE CONSTRUCT IE CONTACTAREA FURNllORIlOR PENTlll ACHIZITIONAREA MATERIAlELOR

• AGREMENTE TEHNICE iN CONSTRUqll-MONTAJ q AVANTA1E

• CUNOA$TERE:

_ MATERIALE $1 PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUqlE INTERNA, AVAND AGREMENT TEHNIC FIRME AVAND AGREMENTE TEHNI<:E PENTRU PRODUSELE PUSE TN VANZARE

- VAlABILITATlA AGREMENTUlUI

- UNITATI CARE AU AGREMENTATMATERIALELE $1

PRODUSELE

• unUZARE:

_ ASIGURAREA ACHIZITIONARII MATERIALEtOR $1 PRODUSE10R DE CALITATE

R£SPECTAREA CERINJE10R PREVAmTE DE H.G. 766/t997 $1 LEGEA t 0/1995 PRIVIND CALITATEA iN CONSTRUCJlI

*INFORMATIILE DIN CATALOG

SUlIIT PRELUATE DIRECT DE LA fURNIIORI-PRODUcATORI DE MATERIALE DE CONSTRUqll

PENTRU AGREMENTE TEHMICE, INFORMATJlLE $UNT PRflUATE DE lA COMISIA DE A(jREHENTTEHNIC IN CONSTRUql1 DrN M.L.P.T.t. CATALOGUL Sf EDITEAzA PERIODIC (TRIMESTRIAL)