Sunteți pe pagina 1din 3

CAMERA DE COMERŢ Formular nr.

6
ŞI INDUSTRIE CERERE DE DEPUNERE ŞI / SAU
Nr. intrare ..............................
Judeţul
MENŢIONARE ACTE
Data : ....................................
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE Competenţă soluţionare :
(1)
............................................ JUDECĂTOR DELEGAT

DIRECTOR OFICIU

Firma (1) ...........................................................................................................................................................................................

Subsemnat (ul/a) ............................................................................., domiciliat în ...................................................................,


str.(2) ..................................................................................................................., nr. ......, bloc. ......, scara. ...., etaj ......, ap. .....,
judeţ/sector ............................................, telefon(3) .................................... , act identitate ............................, seria ................,
nr.........................., C N P (4)_____________, eliberat de ................................., la data .........................,
în calitate de(5) .................................................................., prin(6)...............................................................................................,
solicit depunerea şi / sau menţionarea în registrul comerţului a următoarelor acte :
†Depunere / Modificare prospect de emisiune acÆiuni pentru constituire S.A. / S.C.A. - prin subscripÆie publicå
nr. ......................................... din : ............................................
†Depunere / Modificare prospect de emisiune acţiuni pentru majorare capital social S.A. / S.C.A. - prin subscripţie
publică nr. ......................................... din : .............................................
†Hotărârea adunării generale / consiliului de administraţie nr. ...................................... din : ..............................................,
privind :........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
†Proiect de fuziune / divizare nr. ......................................... din : ...............................................
†Depunere specimen semnături(7) nr. ........................................ din : ................................................
†Certificat de depunere garanţie legală(8) nr. ......................................... din : ..............................................
†Depunere bilanţ de lichidare †Depunere registre şi acte ale societăţii lichidate
†Depunere dovadă vărsământ capital social †Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă / alte sedii
†Depunere cerere de renunţare la soluţionare / † Depunere cerere de repunere pe rol
a cererii nr. ........................ din ............................... conform art. 246 Cod procedură civilă
privind ....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

†Publicare plan de reorganizare integral / în extras, propus de : ..........................................................................................


................................................................................................................................................................................................

Notă : (1) Se completează cu datele firmei pentru care se solicită depunerea / menţionarea în registrul comerţului;
(2) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Şos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
(3) Se completează cu prefix - număr ;
(4) Se completează numai de persoanele care deţin calitatea de comerciant PF sau, după caz, de reprezentantul PJ ;
(5) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine ( comerciant, împuternicit, asociat, administrator etc. ) ;
(6) Se completează de împuternicit cu denumirea actului ( procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de serviciu ), nr. , data, organul
emitent ;
(7) Priveşte persoanele care, potrivit legii, au obligaţia să depună semnătura în registrul comerţului (fondatori, administratori,
reprezentanţi etc) care depun legalizarea specimenului ;
(8) Se depune de administrator odată cu depunerea semnăturii în registrul comerţului .

cod: 11-10-62 Pag. 1

CERERE DE DEPUNERE ŞI / SAU MENŢIONARE ACTE Nr. intrare : ........................................ data : ........................................
†Recurs împotriva încheierii / rezoluţiei †Opoziţie împotriva hotărârii A.G.A.
†Ordonanţă de suspendare a executării hotărârii A.G.A.
nr. ........................., din : ............................, privind înregistrarea nr. ........................., din : ...................................,
referitor la :......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
†Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată în recurs / opoziţie / suspendare / anulare hotărâre A.G.A. / dizolvare
nr. ............., din ........................., emisă de ...................................................................................................................................,

privind înregistrarea nr .................. din .....................................


(1)
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

†Alte acte : .................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Persoana de contact desemnată potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990

Nume şi prenume ..........................................................................................................................................................................,

localitatea .........................................................................., str(2). ..................................................................................................,

nr. ................., bloc................., scara............, etaj............, ap..........., judeţ/sector.........................................................................,

căsuţa poştală............., cod poştal.............., telefon(3)........................., ........................, fax(3)..........................., ............................,

e-mail......................................................................................,în calitate de(4)................................................................................ .

OPIS DOCUMENTE DEPUSE


Nr.crt. Denumirea actului Nr. şi data actului / Emitent Nr.file
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total file

Întocmită în trei exemplare, pe proprie răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite
conform legii.

Data : ............................................ Semnătura, .....................................

Notă : (1) Se completează dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate în recurs /opoziţie /suspendare /anulare hotărâre A.G.A. /
dizolvare.
(2) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Şos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
(3) Se completează cu prefix - număr ;
(4) Se completează cu calitatea pe care o deţine ( comerciant, asociat, administrator etc. ) .
Pag. 2

CERERE DE DEPUNERE ŞI / SAU MENŢIONARE ACTE Nr. intrare : ........................................ data : ...........................................
ÎNCHEIERE / REZOLUŢIE

Prin cererea nr. ...................... din .........................., s-a solicitat : ...................................................................................


............................................................................................................................................................................................................

În temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990 / art. 199 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,..........................................................,

.................................., judecător delegat / director al Oficiului registrului comerţului - judeţul ...................................................,

examinând înscrisurile depuse în susţinerea cererii şi, constatând că sunt îndeplinite cerinţele legale,
†Autoriză publicarea prospectului de fuziune / divizare † Vizează proiectul de fuziune / divizare
† Certific specimenul de semnătură conform anexei
†Admite∗ cererea şi dispune menţionarea / înscrierea în registrul comerţului a .........................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Data : ................................................... Judecător delegat / Director, ........................................

CERTIFICAT

Subsemnat (ul/a) ........................................................................................., director al Oficiului registrului comerţului


al judeţului ..............................................................................................., pentru firma ................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
având codul unic de înregistrare ...................................., certific că actele au fost depuse/menţionate/înscrise în registrul comerţului .

Data : .................................................. Director, ...................................................


Notă : În cazul în care cererea nu întruneşte condiţiile legale se scrie ″ respinge cererea ″ .

Pag. 3