Sunteți pe pagina 1din 3

RASPUNDEREA DISCIPLINARA

Obligatia generala de a respecta disciplina muncii ca obligatie


contractuala presupune ansamblul indatoririlor ce revine salariatului atit a
celor prorpiu zise cit si a celor de comportament la nivelul colectivului de
munca.
Mijloacele legale prin care se poate infaptui disciplina muncii sunt :

 Mijloace organizatorice , care urmaresc stabilirea


cadrului adecvat de infaptuire a sarcinilor de
serviciu
 Mijloace stimulative care urmaresc dezvoltarea
interesului salariatului fata de locul de munca.
 Mijloace sanctionatorii reprezentind sanctiunile
pe carele poate aplica angajatorul pentru
restabilirea disciplinei incalcate

Disciplina muncii se constituie ca un sistem de reguli care reglementeaza


comportarea saariatului in relatiile de munca.Disciplina muncii reprezinta o
obligatie juridical avind caracter de sintaza cuprinzind totalitatea
indatoririlor de serviciu asumate de persoana respectiva la incheierea CIM.
Principiile raspunderii disciplinare sunt:
o Principiul legalitatii-salariatul nu poate fi
tras la raspundere decit in conditiile strict
stabilite de lege.
o Principiul savirsirii faptei cu vinovatie –
salariatul raspunde disciplinar numai in
masura in carea a savitsit fapta cu vinovatie
adica a constientizat efectele negative ale
faptei
o Raspunderea disciplinara are caracter strict
personal
Salariatul nu poate raspunde decit pt. propria lui fapta in aceasta materie
nu exista posibilitatea raspunderii pentru altul.
Cauzele de neraspundere disciplinara sunt :
-legitima aparare
-starea de necessitate
- constringerea fizica sau morala
-cazul fortuit
- forta majora
-eroare de fapt
-executarea ordinului de serviciu emis in mod legal

Abaterea disciplinara reprezinta o fapta in legatura cu munca ce consta


intr-o actiune sau inactiune savirsita cu vinovatie de catre salariat prin care
acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, cim sau ccm aplicabil
ordinele si dispozitiile conducatorilor ierarhici.
Pentru a raspunde disciplinar se impun a fi intrunite urmatoarele elemente
constitutive :
 Obiectul- ordinea sau disciplina de la locul de munca
 Latura obiectiva- actiunea sau inactiunea care incalca
obligatiile izvorite din cim.
 Subiectul –angajatul
 Latura subiectiva vinovatia –intentia directa sau
indirecta si culpa din usurinta sau nesocotinta ce trebuie
sa se aprecieze carect in functie de pregatirea
profesionala ,capacitate, experienta etc.
 Legatura de cauzalitate – fapta ilicita se va afla in
legatura de cauzalitate cu rezultatul nociv pe plan
disciplinar.
Abaterile disciplinare nu sunt enumerate expres in dreptul comun , unitatilor
la revine obligatia de a nominaliza in regulamentul inrern calificarea unor
fapte ca avind carecter de abatere disciplinara sau abatere disciplinara grava
de natura sa fie sanctionata intr-un anumit fel.
Sanctiunile disciplinare sunt enumerate la art.264 din codul muncii si
anume

a)avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu
poate depăşi 10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei
în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 de
zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baza şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de
conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de munca.
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se
stabileşte un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara in raport de gravitatea faptei
avind in vedere urmatoarele:

 imprejurarile in care s-a savirsit fapta


 gradul de vinovatie
 consecintele abaterii
 comportarea generala la serviciu
 sanctiunile aplicate anterior

Sub sanctiunea nulitatii absolute nici o masura disciplinara nu poate


fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari prealabile.Pentru efectuarea
cercetarii