Sunteți pe pagina 1din 4

Contractul colectiv de munca

Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca defineste in primul


sau art. Ccm.
Contractul colectiv de munca este convenţia încheiată între patron sau organizaţia
patronala, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut
de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de munca,
salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de munca.
Din definitie rezulta ca intotdeauna intru-un ccm pot fi parteneri sociali patronul sau
organizatia patronala , si respectiv salariatii sau organizatia sindicala de cealalta parte.
, Prin termenul patron se înţelege persoana fizica şi persoana juridică care angajează
salariaţi prin încheierea contractelor individuale de munca.
Specificul ccm rezulta din natura sa mixta. Acesta apare in egala masura ca izvor
de drept deci prezint a un character normativ cit si ca act ce se stabilit intre parti deci
prezinta un caracter conventional
CCM are caracter normative pt. ca la nivelul la care se incheie prezinta toate
caracterisricile unei reale norme de drept a unei legi pentru partile care il incheie .
CCM este
 General si abstract el are o aplicare generala pentru toti salariatii de la nivelul la
care se incheie .
 Impersonal deoarece nu se adreseaza unei personae determinate ci se adrezeaza
tuturor persoanelor ce cad sub incidenta sa .
 Are valoare obligatorie ce rezulta nu numai din caracterul normative ci si din cel
conventional deoarece nu numai legea ci si contractul este obligatoriu pentru
parti .
CCM este izvor de drept in cadrul dreptului munii si este izvorul fundamental al
contractului individual de munca . la baza oricarui conrtact individual de munca se afla
clauzele cu valoare generala ce sunt stabilite in ccm.
CCM are caracter conventional el contine drepturi si obligatii ale celor doi
parteneri sociali si reprezinta vointa lor in vederea desfasurarii normale a relatiilor de
munca.
In vederea incheirii CCM este nevoie de negociere colectiva prealabila conform
art.3 din 130/1996
Negocierea colectivă, la nivel de unitate, este obligatorie, cu excepţia cazului în
care unitatea are mai puţin de 21 de salariaţi.
Obligatia de negocierela nivelul unitatilor cu personal de peste 20 se salariati
apartine in principal patronului deoarece in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin 4 din
L130/1996 intiativa negocierii apartine partonatului
:
a) după cel puţin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmată de încheierea
contractului colectiv de munca, sau de la data intrării în vigoare a contractului colectiv de
munca, după caz;
b) cu cel puţin 30 de zile anterior expirării contractelor colective de munca încheiate pe
un an.
Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile.
Negocierea colectivă va avea ca obiect, cel puţin: salariile, durata timpului de lucru,
programul de lucru şi condiţiile de munca.
Initiativa negocierii aparţine patronului. Daca patronatul nu solicita inceperea
negocierii aceasta revine organizatiei sindicale sau reprezentantilor salariatilor .in
aceasta situatie negocierea urmeaza sa inceapa in termen de 15 zile de la formulare
cererii de catre salariati
Negocierea colectivă are loc în fiecare an, după cum urmează
În cazul în care patronul nu angajează negocierea, aceasta are loc la cererea
organizaţiei sindicale sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, în termen de 15 zile de
la formularea cererii.
În termen de 15 zile de la data formularii cererii de către organizaţia sindicala sau de
către reprezentanţii salariaţilor, patronul trebuie sa convoace părţile în vederea negocierii
contractului colectiv de munca.
Ca regula generala negocierea este anuala
Negocierea colectivă are loc în fiecare an, după cum urmează:
a) după cel puţin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmată de încheierea
contractului colectiv de munca, sau de la data intrării în vigoare a contractului colectiv de
munca, după caz;
b) cu cel puţin 30 de zile anterior expirării contractelor colective de munca încheiate pe
un an.
.Se pune problema de ce nu exista o dispozitie similara si referitoare la ccm incheiate pe
o durata mai mare de un an, opiniem ca si in cazul acestor contracte ,demararea
negocierilor va incepe tot cu 30 de zile inainte de de expirarea celui precedent .
Patronatul are obligatia de a-l informa pe celalalt partener social astfel incit acesta sa
aiba posibilitatea cunoasterii situatiei extistente in unitate unde se desfasoara negocierea
, adica sa aibe posibilitatea sa desfasoare negocierea in cunostiinta de cauza .
La prima reuniune a părţilor se precizează:
a) informaţiile pe care patronul le va pune la dispoziţie delegaţilor sindicali sau ai
salariaţilor şi data la care urmează a îndeplini aceasta obligaţie; informaţiile trebuie sa
permită o analiza comparata a situaţiei locurilor de munca, a clasificarii profesiilor şi
meseriilor, a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru şi a organizării
programului de lucru;
Informatiile trebuie sa permita o onaliza comparata a situatiei locurilor de munca ,
clasificarea profesiilor si meseriilor , nivelul de salarizare, durata timpului de lucru si
organizarea acestuia.
Clauzele contractelor colective de munca pot fi stabilite numai în limitele şi în condiţiile
prevăzute de prezenta lege.
Contractele colective de munca nu pot conţine clauze care sa stabilească drepturi la un
nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca încheiate la nivel superior.
Contractele individuale de munca nu pot conţine clauze care sa stabilească drepturi la
un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca.
La încheierea contractului colectiv de munca, prevederile legale referitoare la
drepturile salariaţilor au un caracter minimal.
Pornind de la aecste dispuzitii rezulta ca negocierea se poate purta asupra oricaror
aspecte legate de desfasurarea relatiilor de munca in cadrul unitatii in cauza ,cu
respectarea ordinii de drept . Se vor avea in vedere cel putin aspectele enumerate la art. 3
alin 3 salariul, durata timpului de de lucru, ptogramul de lucru, conditiile de munca.
Contracte colective de munca se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin
aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale căror acordare şi
cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale.
Contractele colective de munca se pot încheia la nivelul unităţilor, ramurilor de
activitate şi la nivel naţional.
Contractele colective de munca se pot încheia şi la nivelul unor grupuri de societăţi
comerciale şi regii autonome, denumite în continuare grupuri de unităţi.
Contractele colective de munca nu vor fi înregistrate, dacă:
a) sunt încheiate cu încălcarea prevederilor art. 13;( Părţile au obligaţia sa precizeze,
în fiecare contract colectiv de munca încheiat la nivel de grup de unităţi şi de ramura de
activitate, unităţile în cadrul cărora se aplica clauzele negociate).
b) părţile nu fac dovada îndeplinirii cerinţelor de reprezentativitate;
c) nu sunt semnate de toţi reprezentanţii părţilor la negociere.
(2) Contractele colective de munca vor fi înregistrate fără semnatura tuturor
reprezentanţilor părţilor, dacă:
a) unele asociaţii patronale reprezentative sau organizaţii sindicale reprezentative au
fost invitate la negociere şi nu s-au prezentat;
b) unele asociaţii patronale reprezentative sau organizaţii sindicale reprezentative au
participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza semnarea
contractelor, situaţie care sa rezulte din actele depuse de părţi.
Contractul colectiv de munca se încheie pe o perioada determinata, care nu poate fi
mai mica de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate.
Este de mentionat faptul ca ccm se incheie intotdeauna pe durata determinate .
contractile individuale ale salariatilor se incheie de regula pe durata nedeterminata.
In conformitate cu art.31 din L130/1996 clauzele unui contract colectiv de munca
Pot fi modificte pe tot parcursul executarii lui in conditiile legii ori de cite ori partile
convin acest lucru.
Un ccm se modifica obligatoriu atunci cind normele imperative ale legii stabilesc
drepturi in favoarea salariatilor peste cele cuprinse in ccm aplicabil.
Intr-o asemenea situatie partile au obligatia modificarii pentru ca altfel clauzele din
contract devin nule deoarece ele nu mai sunt conforme cu dispozitiile minimale ale legii.
CCM reprezentind legea partilor-salariatii si partonii-este obligatoriu pentru parti .In
cazulin care nici una dintre parti nu-si respecta obligatiile contractuale asumate acesta va
rasunde pentru neexecutare.
Cum se produc efectele ccm.:
In cazul ccm la nivel de unitae acestea isi produc efectele fata de toti salariatii
din unitatea respective .
In cazul ccm la nivel de ramura acestea isi produc efectele fata de toti salariatii
din unitatile din ramura respectiva.
In cazul ccm la nivel national clauzele acestuia isi produc efectele pentru toti
salariatii incadrati in orice unitate din tara.
Prin urmare ccm are aplicabilitate generala la nivelul pentru care a fost incheiat.
Ccm inceteaza la implinirea termenului pentru care a fost incheiat la data dizolvarii sau
lichidarii judiciare a unitatii , prin acordul partilor si facultativ la data reorganizarii persoanei
juridice in rapot de modalitatea specifica de reorganizare.
In conformitate cu dispozitiile art 33 alin 2 din din L130/1996 ccm poate fi suspenat cu
acordul partilor .partile pot convenii suspendarea in integralitatea sa sau numai a
anumitor clause . suspendarea va fi comunicata in termen de 5 zile organismului
administrative unde a fost depus.
Avind in vedere importanta specifica accm la nivel national precum si faptul ca acesta a
fost reprezinra un instrument esential in crearea unui cadru specific desfasurarii relatiilor
de munca in mod unitary in conformitate cu art 29 din L130/1996 acesta va fi publicat
in MONITORUL OFICIAL partea a 5-a in termen de 30 de zile de la inregistrarea
acestuia
Pentru ca partile sa fie recunoscute al negociere a fost introdus pentru prima data in
sistemul romanesc principiul reprezentativitatii la negociere.conform acestui principiu
pot participa la negociere numai acele organisme recunoscute in baza unei proceduri
speciale si care indeplinesc conditiile impusede L 130/1996.