Sunteți pe pagina 1din 2

10 Căi de a avea o zi bună, azi

by Geno Stampora de Geno Stampora

1. Wake up 30 Minutes Early. 1. Trezeşte-te 30 minute mai devreme.


Get up 30 minutes before the alarm goes off and Scoală-te cu 30 de minute înainte de a suna alarmă şi
take the first half hour for yourself. acordă-ţi ţi această prima jumătate de oră. Odată ce
Once you get busy and into the day there never vei fi ocupat, intrând în programul zilei prea vei mai
seems to be the time for yourself. Take this time to avea timp pentru tine. Ia acest timp pentru a planifica
plan getting the most from the day. să obţii cât mai mult de la această zi.

2. Read, Listen, or Watch Something Uplifting 2. Citeşte, ascultă, sau priveşte ceva înălţător.
Make this a daily habit. Get out of starting the day Fă-ţi din asta un obicei zilnic. Încetează să-ţi mai
with no mental food. A great day does not begin începi ziua fără hrană mentală. O zi mare nu începe
with the news or the paper, it begins with ideas or cu ştiri sau ziare, ea începe cu idei sau energie care te
energy that will propel you through the day. What va propulsa pe zi. Ceea ce auzi prima dată va fi cu
you first hear will stay with you throughout the day. tine pe tot parcursul zilei.

3. Eat a Good Breakfast to Start You Off Right. 3. Mănâncă un mic dejun bun să începi corect.
Get something good into your body to wake it up Mănâncă ceva bun pentru a trezi corpul şi a-l face să
and get it going. Think about the energy you will meargă. Gândeşte-te la energia de care ai nevoie
need to perform. Everyday we run a marathon. pentru a reuşi. Zilnic alergăm la un maraton. Ce ar
What would you need to eat and drink to win it. trebui să mănânci şi să bei pentru a câştiga.

4. Choose Your Winning Attitude. 4. Alegeţi Atitudinea Ta de Câştigător.


There is enough to go wrong without sabotaging Este destul cât ai mers prost fără a te sabota singur.
yourself. Your attitude is a choice you make. Don't Atitudinea ta este alegerea pe care o faci. Nu o lăsa să
let it come between you and your success. Be intervină între tine si succesul tău. Fii atent să o
careful to keep it positive all day long. păstrezi pozitivă pe tot parcursul zilei.

5. Be Aware of What They are Telling You. 5. Fii conştient de ceea ce ceilalţi îţi spun.
The people around us have a profound effect on Oamenii din jurul nostru au un efect profund asupra
how we get through life. Our closest friends and felului in care trecem prin viaţă. Prietenii cei mai
family are our greatest environmental influences. apropiaţi şi familia au cele mai mari influenţe ale
Make sure you have the best advisors you can find. mediului nostru. Asigură-te că ai cei mai buni
consilieri pe care îi poţi găsi.

6. Make the Most of What You Do. 6. Fă cel mai mult din ceea ce trebuie faci.
When you get to your work, make it the best place Când ajungi la locul de muncă, transformă-l în locul
to be. Most people go to work and never think care-ţi place cel mai mult. Cei mai mulţi oameni
about work while they are there. Focus on your merg la lucru şi nu se gândesc de loc la muncă în
contribution. What would it be like if you were not timp ce sunt acolo Concentrează-te pe contribuţia ta.
around. Strive to give a 100% each and every day. Cum ar fi dacă nu au fi pe acolo. Străduieşte-te să dai
100% in fiecare zi.
7. Always Remember that People are Listening. 7. Întotdeauna aminteşte-ţi că oamenii ascultă.
Make a point of talking well of others. Wish others Fă-ţi un obicei de a vorbi numai de bine pe alţii.
the best in life. What goes around does come Doreşte celorlalţi cele mai bune lucruri in viata. Ce se
around. Don't talk negative about anyone. Try to întâmplă în jur vine pe aici. Nu vorbi negativ despre
understand their circumstances. Practice being a nimeni. Încercă să înţelegi situaţia lor. Exersează să
support system to your friends and family. They fii un sistem de sprijin pentru prietenii şi familia. Ei
need you. au nevoie de tine.

8. Be Honest and Fair to Others. 8. Fii cinstit şi echitabil cu ceilalţi.


It does make a difference. What you give to others Aceasta face diferenţa. Ceea ce ai da altora este, de
is usually what you get from others. Practice obicei ceea ce vei primi de la alţii. Practică
integrity that people can see and feel. Be aware of integritatea că oamenii poată vedea şi simţi. Fii
what you say. Learn to walk your talk at all times. conştient de ceea ce spui. Învaţă ca întotdeauna să-ţi
The more people trust you, the more of their time urmezi vorbele. Cu cât mai mulţi oameni te vor crede
they will trust with you. cu atât mai mult din timpul lor ei vor crede cu tine.

9. Pace Your Energy to Last All Day. 9. Energia ta liniştită să dureze toată ziua.
Be careful of bursts of energy. Pace your energy Fii atent la exploziile de energie. Linişteşte-ţi energia
throughout the day. If you get to crazy early in the pe parcursul zilei. Dacă devii nervos la începutul zilei
day, you will reach a point of exhaustion before the vei ajunge la epuizare înainte de sfârşitul zilei.
day is over. By planning your entire day before you Planificând întreaga zi înainte de a începe, vei avea
begin, you will have what you need. You've heard ceea ce ai nevoie. Ai auzit pe cei bătrâni spunând
the old saying "look alive." "dă-i drumul."

10. Get in Bed Early and Study for the Future. 10. Culcă-te Devreme şi Studiază Viitorul.
I have a friend who keeps a journal at his bedside. Am un prieten care ţine un jurnal lângă el. În fiecare
Every night he writes what he learned new on that seară, scrie ce a învăţat nou în acea zi. Singura
day. The only way to keep one step above the modalitate de a fi cu un pas înaintea altora este de a
masses is to learn new ways to do things. Develop învăţa noi modalităţi de a face lucrurile. Dezvolta-ţi
the habit of reading a work or personal obiceiul de a citi o carte despre muncă sau de
development book before you go to sleep. Reading dezvoltare personală înainte de a merge la culcare.
for 30 minutes a day is like a year of college. You Citind de 30 de minute pe zi este ca un an de
can't succeed if you don't read. Remember facultate. Nu poate reuşi dacă nu citeşti. Aminteşte-ţi
throughout your day that life is what we make it, pe parcursul întregii zile că viaţa este ceea pe care ne-
day by day. Practice having the best day ever. It o facem, zi de zi. Exersează să ai cel mai bun
adds up to a great life. întotdeauna. Se adaugă în plus la o viaţă grozavă.

Creative Consulting Creative Consulting


PO Box 872 • Purcellville, VA 22132 • Phone: (540) 338-7747 PO Box 872 •
Purcellville, VA 22132 • Telefon: (540) 338-7747